Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL"

Átírás

1 Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL I. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK A vállalkozás tervezési mechanizmusának hatékonyságát jelentısen javítja, ha rendelkezésre álló döntési alternatívák számszakilag megalapozottak, azokban a tényezık változásának hatása objektíven mérhetı, illetve ha az egyes változatok módosíthatók, konvertálhatók. Ez egyaránt igaz a termékek és szolgáltatók értékesítıire, függetlenül azok piaci pozícióitól. Kutatásaink során a turisztikai iparág specifikumait vizsgáltuk meg. Ennek során megállapítást nyert, hogy az ágazatban létjogosultságuk van olyan mikroökonómiai elvekre épülı, a pénzügyi folyamatokat matematikai modellekben leképezı prognosztizálási eljárásoknak, amelyek felhasználják a számítástechnika kínálta lehetıségeket is. Mindezek alapján az értekezés fı célkitőzése egy olyan mikroökonómiai - matematikai modell elkészítése volt, amely meghatározott feltételrendszer figyelembe vételével képes bizonyos döntési helyzetek leképezésére, valamint azok hatásának szimulálására. A megoldási algoritmus kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy segítségével az eddig alkalmazott egy bázisú (nettó bevételhez viszonyított) elemzési eljárások helyett, több bázisú (az összes vizsgált tényezı kölcsönhatását elemzı), folyamat-központú analízisek készülhessenek. A kutatás területéül a turisztikai, ezen belül a szállodaipari vállalkozások azon részét választottuk, amelyek gazdálkodási mérete értelmezhetıvé tesz egy átlagértékekre épített, absztrakt vizsgálati módszert. Az értekezés legfıbb elvi kérdései a következık voltak: hogyan állítható össze a modell input adatainak köre? milyen statisztikai, matematikai eljárásokkal készíthetık elı az adatok a feldolgozásra? hogyan épül fel a modell megoldási algoritmusa? az algoritmus alapján hogyan készíthetık el az informatikai munkatáblák? az output adatok hogyan értelmezhetık, rendszerezhetık és feldolgozhatók? A gyakorlati szinten megvizsgált problémák: a konkrétan rendelkezésre álló input adatok hogyan befolyásolják a probléma megoldását? hogyan módosítható a megoldási algoritmus? a végrehajtás milyen területein használhatók fel az output adatok? A probléma megoldását olyan informatikai munkatáblák mutatják be, amelyek a fedezeti pont számításának módszerét felhasználó megoldási algoritmusra épülnek. A vizsgált tényezık összefüggésrendszerét hatás-mátrix, valamint a döntési térkép prezentálja. * BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, fıiskolai docens. A jelen cikk a BGF-en a Magyar Tudomány Napja tiszteletére november 4 5-én tartott konferencián elhangzott elıadás szerkesztett változata. 42

2 TÖRÖK L.: DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK II. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA A költséggazdálkodás eszközrendszerének fejlesztése, valamint a tervezés hatékonyságának javítása több szempontból is kiemelkedı aktualitással bír a turisztikai vállalkozások gazdálkodó tevékenységében. Az informatikai társadalom kihívása Az informatikai társadalom korában az élet szinte minden területén jelentısen nı azoknak a szellemi termékeknek a felhasználása, amelyek egyszerőbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a hétköznapokat. Természetesen a vállalkozások tevékenységét is meghatározza az informatikai környezet, amelynek ismerete és alkalmazása mára a siker alapfeltételévé vált. A vállalkozáson belül a felhasználás egyik klasszikus területe a költséggazdálkodás értékelése, ahol gyakorlatilag minden elemzés a számítógép segítségével történik. Ezért a vezetés elemi érdeke, hogy ezen eszközöket állandóan fejlessze, és egyre hatékonyabb programokat alkalmazzon a tervezés és döntéshozatal területén. Ennek a kihívásnak kívánunk a dolgozatban módszertanilag megfelelni, amikor a jövedelmezıség prognosztizálására készített absztrakt matematikai megoldáshoz egy, a gyakorlatban is alkalmazható informatikai programot készítettünk. Kínálati verseny a turisztikai piacon A turisztikai piac talán legfontosabb változása napjainkban az árualap kínálatának jelentıs növekedése a nemzetközi szinten is frekventált turisztikai attrakciók vonzáskörzetében. Sajnos a lakosság vásárlóerejének szerényebb mértékő növekedése, valamint az elmaradott infrastruktúra szők keresztmetszete nem teszi lehetıvé a piac harmonikus bıvülését, és ez túlkínálat kialakulásához vezet egyes desztinációkban. A kínálati piac jellemzıje a szigorodó árverseny, amelynek következtében felértékelıdik a költséggazdálkodás szerepe. Csak az a tulajdonos lesz képes hosszú távon is eredményesen gazdálkodni, aki reális stratégiai tervet készít, és a környezet változásához igazodó, megvalósítható alternatívákkal készül a jövıre. 1. táblázat A szállodai férıhelyek száma Magyarországon 1 Év Budapest összes: ebbıl ötcsillagos: Országosan összes: ebbıl ötcsillagos: A piacon tapasztalható egyre intenzívebb árverseny, és ennek következményeként a költséghatékonyság szerepének felértékelıdése irányította kutatásunkat erre a területre, és határozta meg a témaválasztást. EU bıvülı piacok Csatlakozásunk az Európai Unióhoz mind a turisztikai kereslet, mind a turisztikai kínálat további bıvülését vetíti elıre. Az elıbbi a személyek, az utóbbi a tıke szabad áramlásából prognosztizálható. Ez a folyamat a konkurenciaharc erısödésének új vetületét, a méretgazdaságok kínálta lehetıségek kihasználását vetíti elıre. 1 Forrás: KSH. 43

3 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. Ez elınyt jelent a tıkeerıs multinacionális cégek számára, azonban további kihívást a kis és közepes vállalkozásoknak. Számukra nincs más esély, mint a költséghatékonyság javítása minden lehetséges eszközzel. Ebben nyújthat segítséget a bemutatott modell néhány ötlete, megoldása. Turisztikai iparág nemzetközi problémái Észre kell venni, hogy az iparág egyes területei nemzetközi szinten is rendkívül érzékenyek, veszélyeztetettek. Az elmúlt évek eseményei is figyelmeztettek arra, hogy a kereslet jelentısen túlreagálja az iparágat érintı negatív jelenségeket. (Terrorizmus, egészségügyi problémák, gazdasági válságok.) Ezek a hullámvölgyek tovább nehezítik a vállalkozások helyzetét, és kikényszerítik a túlélési alternatívák, válságtervek kidolgozását. Ezért a dolgozat egyik célja, hogy segítséget nyújtson a gazdaságilag kellıen alátámasztott alternatívák elkészítésében, amelyek képesek reális képet alkotni a nehéz döntések hatásairól is. Szemléletváltás a szakmai képzésben Tekintettel arra, hogy a gyakorló pedagógusok folyamatosan találkoznak a szakmai képzés új kihívásaival, a dolgozatban szándékoztunk olyan, a költséggazdálkodásra vonatkozó, idıtálló összefüggésrendszert felépíteni, amely széles körben elfogadott és használt fogalmakra épít, és igyekszik megfelelni a korszerő gazdasági képzések szemléletbeli és módszertani elvárásainak. Célunk, hogy az elkészített modell az oktatás egyik demonstrációs anyaga lehessen. III. AZ ELVÉGZETT KUTATÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A kutatás elsı fázisában az elkészített modell értelmezésének fogalomrendszerét határoztuk meg. Értelmeztük a jövedelmezıség alapkategóriáit, vizsgáltuk a bevétel, a költség és az eredmény meghatározását az üzemgazdaságtan, a számvitel és az elméleti gazdaságtan megközelítésében, valamint elemeztük a fogalmak közötti kapcsolatrendszert. Felhasználtuk a Uniform System of Accounts rendszerét, amely több elemében is egyesíti az üzemgazdaságtan és számvitel megközelítését, és amely az elkészített modell gyakorlati prezentációjának értelmezési keretét jelenti. A második fázisban a modell statisztikai, matematikai eszközrendszerének elemeit határoztuk meg, és áttekintettük az input adatok kiszámításához szükséges mőveleteket. Az elméleti modellt gyakorlati példákkal, fiktív esetek elemzésével támasztottuk alá. Elıször a modell mennyiségi tényezıinek prognosztizálási módszerét, majd az idısorok alapján készíthetı trendeket, ezek szezonális korrekcióját, valamint a sztochasztikus kapcsolatok felhasználási lehetıségét vizsgáltuk. Az árak esetében az elıkalkuláció kérdéskörét elemeztük, és fókuszáltunk azok befolyásoló tényezıire, az ár-diszkriminációra, az elaszticitásra és a kiajánlás feltételeire. A költségek elırejelzésének alapfeltétele azok típusának pontos meghatározása, ezért ezzel részletesen is foglalkoztunk. Ennek keretében bemutattuk a regresszió analízisre épülı módszereket. A harmadik fázisban építettük fel a problémát megoldó absztrakt modellt. Elıször az értelmezés területét határoztuk meg. Ehhez két prekoncepciót (a környezet minıségi jellegő változásának kizárása, valamint változatlan piaci pozíciók feltételezése), és további hét absztrakciót (az átlagárakkal történı számítás, a létszám és termelékenységi standard szorzatösszegének fenntartása, az egységes szobatípusok figyelembe vétele, az átlagos bérek absztrakciója, az immateriális és tárgyi eszközállomány változatlanságának feltételezése, csak lineáris költség-függvények alkalmazása és a költségvetési kapcsolatoktól való eltekintés) használtunk fel. Az input adatok értékének számszerő meghatározását fiktív példákkal mutattuk be. Ezután a modell megoldási algoritmusát készítettük el. Ezt követte a számítógépes program megalkotása, amely az output adatok feldolgozása után a következı döntésekben segítheti a vállalkozás vezetıit: döntési alternatívák készítése; az összetett gazdasági döntések hatásának elemzése; a jövedelmezıségre ható tényezık kölcsönhatásának kimutatása. 44

4 TÖRÖK L.: DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK Az utóbbi módszerhez egy hatásmátrixnak nevezett, excel formátumú munkatáblát készítettünk. Sorainak elemei megmutatják, hogy az input tényezık egy százalékos növekedése esetén, hány százalékkal változik a függvényben meghatározott output adatok értéke. Az oszlopok elemei megmutatják, hogy egy vizsgált output adat egy százalékos növekedéséhez hány százalékkal kell a kiindulási (input) adatokat megváltoztatni a többi tényezı változatlanságát feltételezve. A harmadik fázis lezárásaként megvizsgáltuk a modell felhasználásának korlátait, amit a következı szinteken határoztunk meg: az egyoldalú pénzügyi elemzések nézıpontjának problematikája; a prekoncepciók alkotta felhasználás korlátai; az absztrakciók hatásai; és a fizikai megvalósítás szők keresztmetszetei. A negyedik fázisban a Danubius Hotels Group Hilton Szállodájának példáján elemeztük a modell lehetséges gyakorlati felhasználását. Tekintettel arra, hogy a szálloda a magyar számviteli beszámoló mellett a Uniform System of Accounts rendszerében is elkészíti eredmény kimutatását, sıt a nemzetközi összehasonlítás érdekében elsısorban ez utóbbit használja, ezért a modell input adatait innen merítettük, illetve annak algoritmusát is ehhez igazítottuk. Ezt követıen a költségek típusát határoztuk meg három év (2000, 2001, 2002) havi adatait feldolgozva. Az infláció torzító hatásának kiküszöbölése érdekében elıször diszkontáltuk az adatokat, majd az így kapott értékeket az értékesített mennyiséggel együtt regresszió analízisnek vetettük alá, és megállapítottuk az állandó és változó költségek hányadát, valamint a két tényezı közötti kapcsolat erısségét. A számítások eredményét a következı skála szerint értékeltük: 1. Változó költség R > 0,59 és 100 % - K 0 / átlag K > 30 % (erıs összefüggés, az átlagtól való nagy eltérés); 2. Vegyes típusú költség 0,10 < R 0,59 és 100 % - K 0 / átlag K 30 % (közepes összefüggés, az átlagtól való kis eltérés); 3. Állandó költség R 0,10 és 100 % - K 0 / átlag K 30 % (gyenge összefüggés, az átlagtól való kis eltérés); 4. Hektikus típusú költség K 0 értéke negatív, valamint az 1., 2., 3. pontban meg nem határozott esetek. ahol: R = a kapcsolat erıssége, K 0 = az állandó költség, átlag K =36 hónap átlagos, diszkontált költsége. A modell módosított algoritmusában az állandó és a hektikus költségeket 36 havi átlaguk alapján, értékben, a változó költségeket viszont a bevétel százalékában szerepeltettük. A változó típusú költségeket két részre, állandó és változó hányadra osztottuk, és az elıbbiekben meghatározott módon vizsgáltuk. Kiemelt szerepet kapott a megoldási algoritmus szükséges módosításainak meghatározása. Ezt követte a döntési lap, valamint a hatásmátrix munkalapjának elkészítése, amelyek felépítésének belsı logikája alapvetıen megegyezett az elméleti szinten alkotott modellével. Azonban a módosítások miatt ebben az esetben az input adatok száma tizennyolcra emelkedett, ezért összevonással készítettünk egy es mátrixot is. Ebben a vegyes típusú költségek két tényezıje súlyozott összevonással jelenik meg, és a szobaszám változtatásának lehetısége a második számú prekoncepció miatt - már nem szerepel. A kutatást a gyakorlati felhasználás néhány lehetséges területétnek feltérképezésével fejeztük be, amelyek közül következıket emeltük ki és analizáltuk: Az input adatok ismeretében becsülhetı a szálloda várható eredményének értéke. 45

5 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. Meghatározható az egyes input tényezık változtatásának hatása a várható eredményre. A hatás-mátrix segítségével megvizsgálható a szálloda egyes kiadási és bevételi tételeinek egymásra gyakorolt hatása. Ez jelentısen segíthet a szálloda gazdálkodásában fellépı szők keresztmetszetek feltárásában. A mátrix használatával meghatározható, hogy mely tényezık eredményérzékenyek (1 százalékos növekedésük esetén az eredmény több százalékkal változik), illetve melyek kevésbé azok. Végül a matematikai megoldásokat a gazdasági tartalmuk alapján rendszerezı úgynevezett döntési térképet készítettünk. A szemléletesség érdekében a közvetlenül végrehajtható intézkedéseket sötétebb, az esetleges intézkedéseket világosabb szürke színnel jelöltük. A fehér hátterő mezık a gazdasági tartalom nélküli, matematikai megoldásokat ábrázolják. (L. 2. táblázat.) IV. A KUTATÁS TÉZISEI 1. A gazdálkodó vállalkozások jövedelmezıségének alakulása leírható olyan egyenletrendszerrel, amely a fedezeti pont számítására épül, feltételezve, hogy: az input adatok teljes körőek; a vizsgált költségek típusa egyértelmően meghatározható; a költségek, valamint a bevétel függvénye egyszerősített formában felírható A modell elkészítése folyamán meghatároztuk a kiindulási tényezık tartományát. A bevétel input adatai: Értékesítési ár; Egy fı által ellátandó értékesített egységek száma; Létszám; Kapacitás-kihasználtság. A költségek input adatai: Bérköltség: (Létszám; Átlagos alapbér; Bérjárulék %;) Immateriális és tárgyi eszközök költsége: (Immateriális és tárgyi eszközök állománya; Átlagos leírási kulcs;) Egyéb állandó költségek értéke; Mozgó bérek számítási kulcsa; ELÁBÉ szint; Egyéb változó költségszint. A várható eredmény, mint input adat Megállapítottuk, hogy a költségek a regresszióanalízis módszerét felhasználva a következı logikai rendszer szerinti csoportosítosíthatók: 46

6 2. táblázat A Hilton Szálloda döntési térképe (változás, %) I. Bevételi tényezık II. Kiadási tényezık III. Profit -0,99 0,06 0,16 0,08 0,03 0,03 0,05 0,02 0,01 0,14 0,53-0,99 0,06 0,16 0,08 0,03 0,03 0,05 0,02 0,01 0,14 0,53 24,80 24,80-3,89-1,94-0,66-0,72-1,16-0,62-0,30-3,48-13,23 10,69 10,69-0,61-0,84-0,28-0,31-0,50-0,27-0,13-1,50-5,70 12,86 12,86-0,73-2,01-0,34-0,37-0,60-0,32-0,16-1,79-6,82 50,72 50,72-2,91-7,96-3,96-1,47-2,38-1,27-0,62-7,11-27,05 36,95 36,95-2,12-5,80-2,89-0,98-1,73-0,93-0,45-5,18-19,71 21,41 21,41-1,22-3,34-1,67-0,56-0,62-0,53-0,26-2,99-11,36 42,12 42,12-2,42-6,61-3,29-1,12-1,22-1,98-0,52-5,91-22,47 82,12 82,12-4,69-12,82-6,39-2,17-2,37-3,84-2,05-11,46-43,58 7,10 7,10-0,41-1,12-0,56-0,19-0,21-0,33-0,18-0,09-3,80 1,88 1,88-0,11-0,29-0,15-0,05-0,05-0,09-0,05-0,02-0,26 1 Kihasználtság 7 Igazg. adm.teljes KÖLTSÉG 2 Szobára jutó árbevétel 8 Mőszak karbant. 3 ELÁBÉTELJES KÖLTSÉG 9 EnergiaTELJES KÖLTSÉG 4 Közvetlen bérteljes KÖLTSÉG 10 Közvetlen eszközkölts. 5 Közvetett bérköltség 11 Közvetlen egyéb költség 6 Ért. MarketingTELJES KÖLTSÉG 12 Üzemi eredmény

7 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. A kutatás folyamán használt költségkategóriák: állandó, változó, vegyes, illetve hektikus típusú költségcsoportok. (A késıbbiekben a vegyes típusú költségeket két tényezıre osztva állandó, illetve változó költségként, a hektikus költségeket átlagértékben állandó költségként dolgoztuk fel.) 1.3. Megállapítottuk, hogy az eredmény függvénye a fedezeti pont számítás megoldási egyenletére építve a következı egyenletrendszerrel meghatározható: 1. Eredmény =Bevétel Költség 2. Eredmény =Bevétel (Változó költség + Állandó költség) 3. Eredmény =Bevétel (Bevétel Változó költség % + Állandó költség) 4. Eredmény =Bevétel Bevétel Változó költség % - Állandó költség 5. Eredmény =Bevétel (100% - Változó költség %) - Állandó költség ahol: a. Bevétel = Létszám Standard Szoba-kapacitáskihasználtság Ár 1.1. Értékesíthetı szobák száma = Létszám Standard 1.2. Értékesített szobák száma = Létszám Standard Szobakapacitás-kihasználtság b. Változó költségek (a bevétel százalékában kifejezve) 2.1. Teljesítmény arányos bérek és bérjellegő kifizetések a bevétel százalékában; (Mozgó bérek) 2.2. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) - a bevétel százalékában; 2.3. Egyéb változó költségek - a bevétel százalékában. c. Állandó költségek 3.1. Bér jellegő költségek (kivéve a mozgó bért): Létszám Átlagbér (1 + Bérjárulék %) (Egészségbiztosítási hozzájárulás az egyéb állandó költségek között szerepel.) 3.2. Immateriális és tárgyi eszközök költsége: Immateriális és tárgyi eszközök átlagos értéke Átlagos leírási kulcs 3.3. Egyéb állandó költség 6. Eredmény = Létsz. Stand. Szoba k.k. Ár (100% (Mozgó bér % + ELÁBÉ % + Egyéb VK %)) Létszám Átl.bér (100% + Bérj. %) Immat. és tárgyi eszk. Értékcs.% Egyéb FK 2. Az egyenletrendszer átszerkesztésével olyan mikroökonómiai-matematikai modell megoldási algoritmusa készíthetı, amely képes meghatározni a tényezık változásának matematikailag mérhetı hatását, és amelynek input adatai tetszılegesen változtathatók Mivel az (1) pontban bemutatott 6. számú egyenlet jobb oldalán bármely tényezı változtatható, ezért levezettük az adott input változásának százalékban kifejezett hatását. Ez a változtatás utáni eredmény báziseredményhez viszonyított hányadosa A 6. számú egyenlet az input adatok számának megfelelıen minden lehetséges formában átrendeztük, és így prezentáltuk, hogy az egyenlet bal oldalán bármelyik input adat szerepeltethetı. Kitőnt, hogy az elızı pontban leírt mőveletet ezen esetek mindegyikében elvégezhetı, és így igazoltuk, hogy bármely tényezı változásának számszerősített hatása meghatározható bármely további tényezıre. 3. A fenti mikroökonómiai matematikai modell megoldási algoritmusa alapján olyan excel formátumú informatikai munkatáblák állíthatók össze, amelyek lehetıséget biztosítanak: az eredmény prognosztizálására; döntési alternatívák készítésére és elemzésére; az egyes kiadási és bevételi tényezık kölcsönhatásának bemutatására Kutatásunk eredményeként az értekezésben prezentáltuk azt az általunk készített Excel formátumú munkatáblát, amelynek adatoszlopában az input értékek tetszılegesen 48

8 TÖRÖK L.: DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK változtathatók, és amely a 6. számú egyenlet alapján készített függvény segítségével az eredmény értékét automatikusan meghatározza Prezentáltuk, hogy az adatoszlopok és a megoldási függvény csúsztatásával döntési helyzetek szimulálhatók. Az adatoszlopok közötti kapcsolat jellegétıl függıen hivatkozás a bázis adatokra, illetve az elızı oszlop adataira alternatívák összehasonlítását, vagy döntési lépések sorozatát modellezhetjük Az input adatok számának megfelelıen, a 2.2. bekezdésben megfogalmazott elvek alapján elkészítettük azt a 16 oszlopból (13 input adat és 3 technikai oszlop) valamint 195 sorból (13 input adat és 2 technikai sor 13 variációban ismételve) álló munkatáblát, ami tetszılegesen változó input adatokból is képes meghatározni azok matematikai egymásra hatását a szimulált folyamatban, és ezzel igazoltuk a modell fizikai megvalósíthatóságát. 4. A megszerkesztett modell adaptálható különbözı szállodaipari vállalkozásokra azok szervezeti hierarchiájának megfelelıen. Ennek következtében lehetıség nyílik egyedi felépítéső szervezetek gazdálkodásának elemzésére is Egy kiválasztott gazdálkodó egység jövedelmezıségi folyamatát analizáltuk, és az alkalmazott nyilvántartási rendszernek megfelelıen meghatároztuk a módosított kiindulási adatokat. A bevétel input adatai: Szobák száma, Kapacitás-kihasználtság; Egy értékesített szobára jutó árbevétel. A költségek input adatai: ELÁBÉ; Közvetlen bérköltség; Közvetlen üzemelési eszközök költsége; Egyéb közvetlen költség; Közvetett bérköltség; Az igazgatás és az adminisztráció költsége; Értékesítés és marketing költségek; Mőszaki és karbantartási költségek; Energiaköltségek A 6. számú egyenlet átrendezhetı, és abba regresszióanalízisre épített típus-meghatározást követıen a bevétel, illetve költségtényezık behelyettesíthetık. Az általunk szerkesztett egyenlet: Eredmény = Szobaszám Kapacitás kihasználtság Átlagos szobaár (100% (ELÁBÉ % VK +Közvetlen bér % VK +Egyéb VK %+ Ért.% VK +Igazg.% VK +Energia % VK H )) ELÁBÉ ÁK Közvetlen bér ÁK Közvetlen üzemelési eszközök költsége Közvetett bérköltség Mőszak kts. Igazgatás kts. ÁK Értékesítés kts. ÁK Energia kts. ÁK ahol: VK = változó költséghányad; ÁK = állandó költséghányad Igazoltuk, hogy az átszerkesztett egyenlet alapján elkészíthetı a 2. pont alatt megfogalmazott funkciókat megvalósító megoldási algoritmus, és megalkottuk a 3. pontban prezentált informatikai munkatáblák egyedi megfelelıit. 49

9 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 5. A kutatás lezárásaként olyan, a szállodaiparban általánosan használható egyenletet szerkesztettünk, amely figyelembe veszi a lehetséges árszegmenseket, értékesítési faktorokat, állandó és változó költségeket. A problémamegoldás kibıvített egyenlete: E = N M R ( SZ * VM + ) ( ) I = 1 I * KKI * PI É J = 1 J * 100% VK% L= 1 L S H= 1 ahol: E = EREDMÉNY; N = a piaci árszegmensek száma; SZ = összes rendelkezésre álló SZOBA száma; VMI = egy piaci árszegmenshez tartozó RÉSZARÁNY; KKI = egy piaci árszegmenshez tartozó KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁG; PI = egy piaci árszegmenshez tartozó nettó értékesítési ÁR; M = az egyéb értékesítési faktorok száma; ÉJ = egy EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉSI faktor nettó értéke; R = a változó költségtényezık száma (változó költségek és vegyes típusú költségek változó hányada); VK% L = egy vizsgált VÁLTOZÓ KÖLTSÉG bevételhez viszonyított aránya; S = az állandó költségtényezık száma (állandó költségek, vegyes típusú költségek állandó hányada és hektikus költségek); FKH = egy vizsgált ÁLLANDÓ KÖLTSÉG nettó értékben kifejezve. FK H 50

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

VÁLLALATI SZINTŰ BIOMASSZA TERMELÉS OPTIMALIZÁLÁSA

VÁLLALATI SZINTŰ BIOMASSZA TERMELÉS OPTIMALIZÁLÁSA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VÁLLALATI SZINTŰ BIOMASSZA TERMELÉS OPTIMALIZÁLÁSA Készítette: Bedéné Szőke Éva Gödöllő 2011 A DOKTORI

Részletesebben

A környezeti számvitel regionális vonatkozásai

A környezeti számvitel regionális vonatkozásai Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 288-296. o. A környezeti számvitel regionális vonatkozásai Ván Hajnalka 1 A környezeti problémák egyre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben