1. előadás Matematikai és nyelvi alapok, Szintaktikai vizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. előadás Matematikai és nyelvi alapok, Szintaktikai vizsgálat"

Átírás

1 1. előadás Matematikai és nyelvi alapok, Dr. Kallós Gábor Tartalom Matematikai alapfogalmak Halmazok Relációk Függvények Homomorfizmusok Nyelvi alapfogalmak Ábécé, szavak, nyelvek Műveletek szavakkal és nyelvekkel Kifejezés Köznapi nyelv Programozási nyelv 2

2 Matematikai alapfogalmak Halmazelmélet Halmaz és halmazhoz való hozzátartozás: nem definiált alapfogalom Tudjuk: a B és a B közül csak pontosan az egyik teljesül Halmaz megadási módja Kapcsos zárójelben felsoroljuk az elemeit Megadjuk az elemeket jellemző tulajdonságo(ka)t (a módszer alkalmazhatóságát a részhalmaz axióma garantálja) { h a h elem T tulajdonságú } Példa: { x R 0 < x < 1} A halmazelmélet (pontos matematikai) felépítése: axiómák, definíciók, állítások, tételek Meghatározottsági axióma Legyenek A és B halmazok. A akkor és csak akkor egyenlő B-vel, ha minden x A esetén x B, és minden y B esetén y A. Azaz: elemeik azonosak Definíció Legyenek A és B halmazok. A része B-nek, ha minden x A-ra x B is teljesül (jelölés: A B). Tétel (halmazok egyenlősége): A = B, ha A B és B A Üres halmaz axióma Létezik olyan halmaz, amelynek nincs eleme. Ez az üres halmaz, jelölése. Állítás: Pontosan egy ilyen halmaz létezik 3 Matematikai alapfogalmak Halmazelmélet (folyt.) Definíciók (Legyenek A és B halmazok) Unió, metszet, különbséghalmaz értelmezése (tudjuk) Jelölések: A B, A B, A \ B Az unió axiómából Disztributivitási tulajdonság, De-Morgan azonosságok, egyéb összefüggések (igazolhatók) A és B diszjunkt, ha nincs közös elemük Komplementer halmaz (H alaphalmazra vonatkozóan) H \ A, Jelölés: Hatványhalmaz axióma Legyen A halmaz. Létezik olyan halmaz, amely tartalmazza A minden egyes részhalmazát. Ezt a halmazt A hatványhalmazának nevezzük, P(A)-val jelöljük Állítás: P(A) elemszáma 2 A (ez indukcióval igazolható) Definíció: Legyenek A és B halmazok. A és B direkt (vagy Descartes-féle) szorzata az összes olyan rendezett (x, y) számpárból álló halmaz, amelyeknél x A és y B. A direkt szorzat jele:. A B = {(x, y) x A és y B} (Rendezett pár definíció) Általánosítható n darab halmazra Feladat: Soroljuk fel A B elemeit, ahol A = {1, 2} és B = {3, 4, 5} 4

3 Matematikai alapfogalmak Relációk Definíció: Legyenek M 1, M 2,, M n tetszőleges halmazok. Egy ρ M 1 M 2 M n halmazt relációnak nevezünk (rendezett szám n-es) Megj.: Az üres halmaz is reláció (mert nincs olyan eleme, ami nem rendezett szám n-es) Ha n = 2, akkor ρ-t bináris relációnak nevezzük Elemei rendezett párok, jelölés: a, b vagy (a, b) Itt már beszélhetünk értelmezési tartományról és értékkészletről Legyen a A és b B egy ρ A B bináris reláció esetén. Ha ekkor a, b ρ teljesül, akkor azt mondjuk, hogy aρrelációban van b-vel. Jelölések: ρ(a, b), vagy ρ a, b, vagy aρb. Definíció: Legyenek ρ A B 1 és σ B 2 C bináris relációk. Két bináris reláció kompozíciójának (szorzatának) nevezzük azt a ρ σrelációt, ahol ρ σ A C, és ρ σ= { a, c b B 1 B 2 úgy, hogy a, b ρés b, c σ}. A kompozícióképzés nem kommutatív művelet Feladat: Legyen ρ = { n, n + 1 n N} és σ = { n, 3n n N}. Adjuk meg a ρ σés σ ρ relációkat! Egy ρ M M reláció k-adik (k 0) hatványát a következő módon értelmezzük: ρ 0 = { (a, a) a M}; ρ k + 1 = ρ k ρ, ha k 1 Nyilván ρ 1 = ρ 5 Matematikai alapfogalmak Relációk (folyt.) Definíciók k Egy ρ M M reláció tranzitív lezártja ρ = ρ U ρ U ρ U... = U ρ Egy ρ M M reláció reflexív, tranzitív lezártjaρ* = ρ 0 ρ + k= 1 ρ + mindig tranzitív, és ez a legszűkebb olyan reláció, amely tranzitív, és tartalmazza ρ-t ρ* reflexív és tranzitív, és a legszűkebb az ilyen tulajdonságúρ-t tartalmazó relációk közül Definíció: Egy ρ M M (homogén) bináris reláció reflexív, ha minden x M-re fennáll xρx; szimmetrikus, ha minden x, y M-re xρy yρx; antiszimmetrikus, ha minden x, y M-re xρyés yρx x=y; tranzitív, ha minden x, y, z M-re xρyés yρz xρz (Megj.: A homogén reláció meghatározása az, hogy értékkészlete része az értelmezési tartományának, de sokszor úgy használják, hogy a két halmaz megegyezik) Speciális relációk Definíció: A ρ (homogén) bináris reláció ekvivalencia-reláció, ha reflexív, szimm. és tranzitív Ekvivalencia-reláció példák: egyenesek párhuzamossága, szakaszok egybevágósága, számhalmazok egyenlősége Igazolható, hogy minden ekvivalencia-reláció M-et páronként diszjunkt, nem üres részhalmazokra bontja fel (ekvivalencia-osztályok), és a részhalmazokból reprezentáns elem választható (Egy A halmazrendszer az A halmaz osztályfelbontása, ha A elemeinek uniója A-t adja, és tetszőleges két A-beli elemre teljesül, hogy ha nem diszjunktak, akkor megegyeznek) Reprezentáns példák: egyenesek párhuzamossága irány fogalom; szakaszok egybevágósága hosszúság fogalom 6

4 Matematikai alapfogalmak Speciális relációk (folyt.) Definíció: A ρ (homogén) bináris reláció rendezési reláció, ha reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív Ekkor (M, ρ)-t rendezett halmaznak nevezzük olyan (rendezett) pár, amelynek első komponense egy nem üres halmaz, második komponense pedig egy, a halmazon értelmezett rendezési reláció Rendezett halmaz példák: (N, ), és hasonlóan (Z, ), (Q, ), (R, ); (P(H), ) ahol H tetszőleges halmaz, részhalmaz tulajdonsággal; (N, ), (Z, ) itt az oszthatóság De: (N, <) és (Z, <) nem rendezett halmaz, mert < nem reflexív! Definíció: Egy f reláció függvény, ha minden x, y és x, z f esetén y = z Azaz ha nincs két olyan eleme, hogy az első komponensek megegyeznek, a másodikak pedig különbözők Jelölések függvény esetén: f(a, b) vagy a f b helyett b = f(a) Függvényekkel kapcsolatos fontos fogalmak (itt eml., összefoglaló módon, részl. nélkül) Értelmezési tartomány (D f ), értékkészlet (R f ), leképezés, helyettesítési érték (x-hez hozzárendelt elem) Függvényképző eljárások: függvény leszűkítése, függvények kompozíciója, függvény invertálása (invertálható kell, hogy legyen a függvény) Képhalmaz, X D f halmaz képe, Y R f halmaz ősképe Legyen f: A B. Azt mondjuk, hogy f az A-t B-be leképező injekció, ha f invertálható; f az A-t B-re leképező szuperjekció (szürjekció), ha R f = B; f az A és B közti bijekció, ha injekció és szuperjekció is 7 Matematikai alapfogalmak Definíció: Az (A, F) párt algebrának nevezzük, ahol A nem üres halmaz, F pedig az A- n értelmezett műveletek halmaza Példák algebrákra: (N, +), (N, {+, }) Definíció: Legyen (A, ) és (B, ) két algebra. Egy h: A B leképezést homomorfizmusnak nevezünk, ha injektív (monomorfizmus), azaz az értelmezési tartomány minden eleméhez az értékkészletnek pontosan egy eleme van hozzárendelve; és művelettartó, azaz minden a, b A esetén érvényes, hogy h(a b) = h(a) h(b). Ekkor A-t és h(a)-t homomorf(ak)nak nevezzük. A homomorfizmusok különös jelentősége az, hogy a definíciós halmaz struktúrájának típusát a képhalmazra viszik át (pl. csoportok) Egyes speciális struktúrák közötti homomorfizmusok (az algebrákon túl): csoportok, gyűrűk, vektorterek (köztük lineáris leképezések), rendezett halmazok Ha a h: A B függvény kölcsönösen egyértelmű (bijektív), és inverze is homomorfizmus, akkor izomorfizmusról beszélünk Az izomorf struktúrák algebrai nézőpont szerint megegyeznek Egyéb további speciális homomorfizmusok: Ha a leképezés szürjektív (epimorfizmus), illetve ha a leképzésnél B A (endomorfizmus) (Homomorf és izomorf struktúrákkal részletesen foglalkozunk még a számtud. slide-okon is) Félcsoport, monoid, csoport definíciója (számtud. slide-ok) 8

5 Nyelvi alapfogalmak Ábécé, szó Definíciók Ábécé: szimbólumok tetszőleges, nem üres, véges halmaza; jelölés: V (vagy Ʃ) A szimbólumokról feltesszük, hogy megkülönböztethetők és különböznek egymástól Szó (mondat): V elemeiből képzett sorozat, azaz a 1 a k, ahol k 0, és a 1,, a k V Üresszó (null szó): k = 0 eset, jele λ (néha ε) Összes szó halmaza V felett (benne az üres szó is); jelölés: V* Ha az üresszót nem engedjük meg: V + = V* {λ} (Megj.: Nem üres V halmaz esetén V* megszámlálhatóan végtelen) Szó hossza (V felett): szimbólumok száma benne, jelölés: w (w szóra) Rekurzív definíció is lehetséges Itt λ = 0 Példa Legyen Ʃ = {a, b} Néhány szóʃfelett: a, b, ab, bb, baa, aba, abba, baba, (Hány szót tudunk felsorolni?) Szavak hossza Ʃ felett: a = 1, ab = 2, Ʃ* = {λ, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, } (Milyen rendezést célszerű itt alkalmazni? Hány darab n hosszú szót tudunk megadni?) 9 Nyelvi alapfogalmak Ábécé, szó (folyt.) Definíció Szavak egyenlősége: csak ha betűről-betűre megegyeznek, azaz valamely V*-beli p = a 1 a m és q = b 1 b n szavakat pontosan akkor tekintünk egyenlőknek, ha m = n és i = 1,, n-re a i = b i Tréfás példa Legyen V = {1, 2, +}. Ekkor V*-ban (persze nem matematikai értelemben ) fennáll, hogy 1+1 2, mivel az 1+1 szó nem egyezik meg betűről-betűre a 2 szóval. Definíció Szavak konkatenációja (egymás után írás, összefűzés, szorzás ): u és v V*-beli szavakra uv V* Érvényes: uv = u + v u n : az u szó n-szer egymás után írva (hatványozás) Itt is megadható rekurzív definíció u V*-ra u 0 = λ Igaz továbbá: xλ = λx = x De: a konkatenáció általában nem kommutatív! (azaz általában uv vu) Példa Legyen Ʃ = {a, b}. Ekkor az abbaʃ*-beli szó baba szóval való szorzata abbababa, ami nem egyezik meg a babaabba szóval. 10

6 Nyelvi alapfogalmak: szóműveletek Ábécé, szó (folyt.) Igazolható, hogy V* a konkatenáció művelettel egységelemes félcsoportot, monoidot alkot A művelet asszociatív, és az üresszó egység Definíció Legyenek x és w V*-beli szavak. Azt mondjuk, hogy x prefixe (kezdőszelete) w-nek, ha van olyan y V*-beli szó, hogy w = xy. Ha x, y λ, akkor valódi prefixről beszélünk Valódi prefixre: x = k a prefix hossza Hasonlóan értelmezhető egy szó szuffixe (végződése) Definíció Legyenek x és w V*-beli szavak. Azt mondjuk, hogy x részszava w-nek, ha van olyan y, z V*, hogy w = yxz (itt y és z lehet üresszó). Valódi részszó is hasonlóan értelmezhető Használatos az alszó, kezdő alszó, és befejező alszó megnevezés is Feladat: Adjunk meg részszót, prefixet és szuffixet az abbababa szónál! Hány különböző prefix lehetséges? (Szó tükörképe is definiálható, jelölés: w 1 ) 11 Nyelvi alapfogalmak Nyelv (vagy: V feletti nyelv, formális nyelv): V* tetszőleges L részhalmaza; azaz L V* Adott formális elem adott nyelvbe való tartozása egyértelműen eldönthető Egy nyelv lehet üres, véges vagy végtelen Üres nyelv: L = Csak az üres szót tartalmazó nyelv: L = {λ} (ennek van egy eleme) Egyszerű alapnyelvek: L = {a} típusúak A véges nyelvek elvileg elemeik felsorolásával megadhatók Teljes nyelv: L = V* (minden lehetséges szót tartalmaz) Megjegyzések Egy adott Ʃ ábécé feletti összes lehetséges nyelvek halmaza a Ʃ* összes részhalmazából alkotott halmaz, vagyis Ʃ* hatványhalmaza. Mivel Ʃ* számossága megszámlálhatóan végtelen, így egy véges, de nem üres Ʃ ábécé felett kontinuum sok (különböző) nyelv létezik. A hagyományos nyelvek (pl. magyar nyelv) nem tekinthetők formális nyelvnek abban az értelemben, hogy a nyelv halmaza nem tiszta, nem véglegesen lezárt, ill. részben szubjektív is; továbbá ugyanazon szónak lehet több jelentése Példa: Word helyesírás ellenőrzője (esettanulmányok) Feladat: Nézzük meg, hogy egyes, köznapinak tekinthető szavakat nem ismer fel, máskor számunkra teljesen magyartalan, ismeretlen szavakat elfogad 12

7 Nyelvi alapfogalmak Példa: nyelvek V = {0, 1,, 9} felett A magyar történelmi évszámok halmaza ekkor egy véges nyelv V felett Lehet persze szubjektív, de biztosan véges A páratlan számok halmaza (tízes számrendszer) egy V feletti végtelen nyelv Példa: néhány nyelv Ʃ = {a, b} felett Véges nyelvek {λ, a, aa, aab} {x Ʃ* x 7} Végtelen nyelvek {x Ʃ* x páratlan} {x Ʃ* x prím} {λ, ab, aabb, aaabbb, } = {a n b n n 0} Adjunk meg néhány további véges és végtelen nyelv példát! (Legyen például V = {0, 1} vagy V = {a, b}) (Megj.: Szükségünk lesz olyan eszközökre, amelyekkel az eddigieknél lényegesen bonyolultabb nyelveket is megadhatunk generatív nyelvtannal történő megadás, lásd később) 13 Műveletek nyelvekkel A nyelvek halmazok és jelsorozatok is egyben. Így a rajtuk értelmezett műveletek is kétféle típusúak. Boole műveletek (,, \, ) Reguláris műveletek (+,, *) Tetszőleges L 1, L 2 V* nyelvek esetén értelmezhető a nyelvek (mint halmazok) uniója, metszete, különbsége, illetve L 1 -nek a V*-ra vonatkozó komplementere, és ezek szintén V*-beliek A jelölések a megszokottak (,, \, ) Egy formális definíció (a többi hasonlóan) L 1 L 2 = {p p L 1 és p L 2 } A komplementer képzésnél nagyon vigyázni kell az alaphalmaz megadására (!) Példa: Az L = {λ, a, aa, aab} nyelv komplementere teljesen más a Ʃ = {a, b}, illetve a Ʃ' = {a, b, c} felett A konkatenációt is értelmezzük nyelvekre (ez a művelet halmazokra nincs értelmezve, itt a jelsorozat tulajdonság él!) L 1 L 2 = {uv u L 1, v L 2 } Általában L 1 L 2 L 2 L 1 Egy L 1 L 2 -beli szó nem feltétlenül csak egyféle módon bontható fel L 1 -beli és L 2 -beli elemekre A konkatenáció segítségével egy nyelv önmagával vett konkatenáltját (szorzatát) is értelmezhetjük 14

8 Műveletek nyelvekkel Nyelv i-edik hatványa L k = LL L Itt L 0 = {λ} (megállapodás szerint), L 1 = L Itt is lehetséges rekurzív definíció Ugyanúgy mint szavakra, használatos V k = VV V is (Az ábécé is nyelv, hiszen V V*. Így az ábécére is értelmezett minden nyelvművelet, esetleg triviális eredménnyel.) Kleene-iteráció, a konkatenáció lezárása L* = {λ} L LL LLL (Kleene-csillag), vagy illetve: L + = L LL LLL (Kleene-plusz) =U =0 i Azaz: az L*-beli elemek azok a jelsorozatok, amelyeket fel lehet úgy darabolni, hogy minden darab a nyelv mondata legyen (a darabok számára nincs megkötés) Itt L + = L* is előfordulhat, pontosan akkor, ha λ L Hasonlóan: i V* = {λ} V VV VVV, vagy V V (Kérdés: Konzekvens ez az előző definícióval?) =U =0 i Természetes kérdés: zártak-e különböző nyelvosztályok ezekre a műveletekre? Az L nyelvosztály zárt a műveletre, ha tetszőleges L 1, L 2 L-re mindig L 1 L 2 Lis teljesül (Hasonlóan definiálható az egyváltozós műveletre való zártság is) Később az ilyen típusú vizsgálatok fontosak lesznek L i L 15 Műveletek nyelvekkel Legyen V egy rögzített ábécé. Ekkor tetszőleges L, L 1, L 2, L 3 V* esetén érvényesek a következő összefüggések: L 1 L 2 = L 2 L 1 (az unió kommutatív) (L 1 L 2 ) L 3 = L 1 (L 2 L 3 ) (az unió asszociatív) L L = L (az unió idempotens) L = L = L (az unióra nézve létezik egységelem, a üres nyelv) L 1 L 2 = L 2 L 1 (a metszet kommutatív) (L 1 L 2 ) L 3 = L 1 (L 2 L 3 ) (a metszet asszociatív) L L= L (a metszet idempotens) L V* = V* L= L (a metszetre nézve létezik egységelem, a V* univerzális nyelv) (L 1 L 2 )L 3 = L 1 (L 2 L 3 ) (a konkatenáció asszociatív) L{λ} = {λ}l = L (a konkatenációra nézve létezik egységelem, és ez {λ}) L = L = (a konkatenációra nézve létezik nullelem, és ez ; nem lehet szópárokat készíteni) L + = LL* = L*L L* = L + {λ} (L*)* = L* (az iteráció idempotens) (L + ) + = L + (a + művelet idempotens) 16

9 Műveletek nyelvekkel Nyelvekre vonatkozó összefüggések (folyt.) (L*) + = (L + )* = L* L 1 = L 1 (a komplementerképzés involúciós tulajdonságú) Megjegyzések A műveletek asszociativitása miatt általában nem is szoktuk zárójelekkel jelezni a(z elméleti) sorrendjüket További zárójelek hagyhatók el az egyértelmű precedencia következtében, sorrend: az egyargumentumú műveletek (komplementer, Kleene-csillag és Kleene-plusz) precedenciája nagyobb, mint a kétargumentumúaké; a konkatenációé nagyobb, mint az unióé és metszeté Disztributivitási tulajdonságok is megfogalmazhatók Feladat: hagyjuk el a felesleges zárójeleket a következő kifejezésekből, ill. hozzuk egyszerűbb alakra a kifejezéseket (L 1 *) L 2 ((L 1 L 2 ) L 3 ) (L*L) (L L) ( L L) Feladat (önálló gyakorlásra) Szemléltessük a fenti összefüggéseket konkrét nyelv példákkal (fontosabb esetek)! 17 Műveletek nyelvekkel Egyszerű nyelvműveleti példák {ab} {cd} = {ab, cd} {a, bx}{c, d} = {ac, ad, bxc, bxd} {c, d}{a, bx} = {ca, da, cbx, dbx} {ab} 3 = {ababab} {ab} + = {ab, abab, ababab, } {ab}* = {λ, ab, abab, ababab, } Nyelvműveletek feladatok (D. P ) Legyen V = {a, b, c}, L 1 = {a, c, bb, aba}, L 2 = {a, abba, baba, caba, abbaba, babaabba}. Adjuk meg az L 1 L 2, L 1 L 2, L 1 L 2, L 1 L 1 halmazokat. Adjunk példát olyan V ábécé feletti L 1 és L 2 nyelvekre, amelyekre L 1 L 2 = L 2 L 1. (Próbáljunk nem triviális megoldást is megadni.) Adottak L 1 és L 2 véges nyelvek V ábécé felett úgy, hogy L 1 = n és L 2 = m. Mennyi lehet a számossága az L 1 L 2, L 1 L 2 és L 1 L 2 nyelveknek? Adjunk meg alsó és felső korlátot, továbbá példákat is. Igazoljuk vagy cáfoljuk, hogy (L 1 L 2 )* = (L 1 )* (L 2 )* Segítség: az állítás hamis, például L 1 = {a}, L 2 = {b}-re látható Mivel egyenlő L 2, ha L = {a n b n n > 0} 18

10 Példa: Egy aritmetikai kifejezés szintaxisának megadása (Minden programozási nyelvben előfordul) Adott egy rögzített elemekből felépített kifejezés. Feladatunk eldönteni, hogy szintaktikusan helyes-e (nem ránézésre vagy megérzéssel, hanem algoritmussal). Ehhez formalizálni kell a rendszert! Milyen szimbólumok, számok, műveleti jelek szerepelhetnek a kifejezésben? Rögzítünk egy megfelelő halmazt (ebben az egyszerű példában): változók (A, B, C), konstansok (0, 1), műveleti jelek (+, ) és zárójelek Példa kifejezések: A + B C, AB ++ (C ) Milyen szabályok alapján épülhet fel a kifejezés a már rögzített szimbólumokból? Rekurzív definíció: a kifejezés állhat egy tagból, vagy lehet több tag összege; azaz a kifejezés lehet egy kifejezés és egy tag összege Nyilván definiálni kell majd a tagot is (és a többi részegységet is) Tömör és egyértelmű megfogalmazás kell! Formális leírás elemei kifejezés = kif., tag = tag, vagy művelet =, lehet = (vagy: ::=, Backus Naur jelölés) Kifejezés definíciója Így tehát kif. tag kif. + tag 19 Példa: Egy aritmetikai kifejezés szintaxisának megadása (folyt.) Tag definíciója Lehet egy tényezőből álló szorzat (faktor), vagy több tényező szorzata (szintén rekurzív definícióval) tag fakt. fakt. fakt. Faktor definíciója Lehet egy zárójelbe tett kifejezés, vagy változó, vagy konstans fakt. ( kif. ) vált. konst. A kifejezésből kaphatunk majd újra tagot Itt teljes zárójelezést használunk, ami esetleg egyébként elhagyható lenne, de ezt nem tudjuk könnyen formalizálni a prioritás kezelésére: lengyel-forma vagy valami hasonló eszköz kellene Változók és konstansok (ebben a példában) vált. A B C konst. 0 1 Azaz: aritmetikai kifejezésnek az A, B, és C változó jelekből, a 0 és 1 konstans jelekből, a + és műveleti jelekből a ( és ) csoportosító jelekből a kif. tag kif. + tag tag fakt. fakt. fakt. fakt. ( kif. ) vált. konst. vált. A B C konst. 0 1 szabályok alkalmazásával felépíthető jelsorozatokat (szavakat/mondatokat) nevezzük 20

11 Példa: Egy aritmetikai kifejezés szintaxisának megadása (folyt.) Hogyan építhető fel egy szó a fenti szabályok alkalmazásával? kif. -ből indulunk Egy jelsorozat (szó) esetén helyettesítsük a részegységek megnevezésére szolgáló szimbólumot az őt definiáló szintaktikai szabály jobb oldalának valamely lehetséges változatával (alternatíva) Helyettesítés (jelölés): A (B + 1) levezetése kif. tag fakt. fakt. fakt. ( kif. ) fakt. ( kif. + tag ) fakt. ( tag + tag ) fakt. ( fakt. + fakt. ) vált. ( fakt. + fakt. ) vált. ( vált. + konst. ) A ( vált. + konst. ) A (B + 1) Szintaktikailag hibás kifejezést nem tudunk így levezetni, például: + (B + 1), )B + 1( Ilyen következtetési mód: levezetés Persze a gyakorlatban bonyolultabb aritmetikai kifejezések jönnek elő (ez a példa nagyon egyszerű), de azok is ugyanilyen módon kezelhetők Szintaxis ezen megadási módja: generatív nyelvtannal való szintaxis megadás (Ez a leggyakoribb) 21 és generatív nyelvtanok (Eddigi tapasztalataink alapján ) Mit kell tartalmaznia egy generatív nyelvtan definíciójának? Azon szimbólumok (betűk) megadását, amelyekből a nyelvtannal definiálandó nyelv szavai állhatnak (terminális szimbólumok, nyelvi szimbólumok) Azon további szimbólumok megadását, amelyek nem szerepelnek (!) a nyelv szavaiban (mondataiban), de szükség van rájuk a szintaktikai szabályok megfogalmazásához (nemterminális szimbólumok, grammatikai szimbólumok) A szintaktikai (levezetési) szabályokat Azt a nemterminális szimbólumot (kezdő szimbólum), amelyből levezetés alkalmazásával a definiálandó nyelv valamennyi szavát megkapjuk A levezetés pontos definícióját Szokásos jelölés szimbólum = terminális szimbólum szimbólum = nemterminális szimbólum 22

12 Példa: Köznapi nyelv (leszűkített részhalmaz, minimagyar ) Szabályok mondat ::= alanyi rész állítmányi rész alanyi rész ::= főnévi rész határozó állítmányi rész ::= tárgyi rész igei rész főnévi rész ::= névelő jelzők főnév jelzők ::= jelző jelző jelzők tárgyi rész ::= főnévi rész t névelő ::= λ a az egy jelző ::= λ hideg meleg fehér fekete nagy kis főnév ::= kutya macska hús egér sajt tej víz határozó ::= λ nappal éjjel reggel este igei rész ::= eszik iszik Megjegyzések A szavak itt terminális szimbólumok (de most nem dőlten írtuk őket) A mondat végére írhatnánk pontot (de ekkor is gond lenne abból, hogy a nagybetűs kezdést nem tudnánk egyszerűen biztosítani Látható már most is, hogy nem tudunk minden valós nyelvtani szabályt alkalmazni (tárgyi rész: sajt, sajtot, víz, vizet, tej, tejet) 23 Példa: Minimagyar (folyt.) Levezetés példa mondat alanyi rész állítmányi rész főnévi rész határozó állítmányi rész névelő jelzők főnév határozó állítmányi rész a jelzők főnév határozó állítmányi rész a jelző jelzők főnév határozó állítmányi rész a nagy fehér főnév határozó állítmányi rész a nagy fehér kutya határozó állítmányi rész a nagy fehér kutya reggel állítmányi rész a nagy fehér kutya reggel tárgyi rész igei rész a nagy fehér kutya reggel főnévi rész t igei rész a nagy fehér kutya reggel névelő jelzők főnév t igei rész a nagy fehér kutya reggel jelző főnév t igei rész a nagy fehér kutya reggel meleg húst igei rész a nagy fehér kutya reggel meleg húst eszik Ez normális magyar mondat, de persze sok a mi szintaktikánk szerint helyes normális magyarul mégis szintaktikailag hibás mondatot is le tudunk így vezetni az fehér egér hideg sajtt eszik az kis fekete macska meleg tejt iszik Hasonlóan levezethető több, normális magyarul szemantikailag is támadható mondat a fehér tej macskat iszik És persze léteznek minimagyarul is szintaktikailag helytelen (levezethetetlen) mondatok hús kutya reggel fekete eszik víz az 24

13 Példa: Egy programozási nyelv szintaxisának megadása Szándékosan egyszerű programozási nyelvet választunk (PÉLDA) Kezdőszimbólum: program Szabályok program ut. lista. ut. lista ut. ut. ; ut. lista ut. ért. adó if ut. while ut. blokk ért. adó vált := kif. if ut. if reláció then ut. else ut. while ut. while reláció do ut. blokk begin ut. lista end reláció kif. relációjel kif. relációjel < > = kif. tag kif. + tag tag fakt. fakt. fakt. fakt. ( kif. ) vált. konst. vált. A B C konst. 0 1 Egy jelsorozat akkor és csak akkor szintaktikusan helyes PÉLDA nyelvű program, ha levezethető a program nemterminális szimbólumból a fenti szabályok alkalmazásával Feladat: Adjunk meg szintaktikusan helyes és helytelen PÉLDA nyelvű programot! 25 Egyszerű programok esetében (viszonylag) könnyű eldönteni, hogy szintaktikusan helyesek-e [A szintaktikusan helyesnek bizonyult kódokat utána még természetesen szemantikusan is elemezni kell! (Ezzel egyelőre nem foglalkozunk.) Időnként beépítenek bizonyos szemantikai ellenőrzést a szintaktikába, pl. szám és szám típusú szöveg összeadása, Excelben megengedett, C-ben/Java-ban nem Beadható feladat: Készítsünk szintaktikailag helyes, de szemantikailag helytelen kódot C- ben, Java-ban Ugyanakkor még a szemantikai helyesség sem garantálja feltétlenül az értelmes/céljainknak megfelelő működést] Probléma hosszú programoknál A levezetés során sok konfliktus adódik (több lehetőség a helyettesítésre, melyik a jó/melyiket válasszuk?) Intuitív módon: Az a cél, hogy közelebb kerüljünk a kívánt végeredményhez Algoritmikusan: Valami módon sorba rakjuk a szabályokat, ebben a sorrendben alkalmazzuk őket a helyettesítésnél Lehet, hogy rossz szabályt választottunk! (Backtrack technikákat is be kell vetni, ez viszont magával vonja a rekurzív működést és az exponenciális típusú kimenetelt ) Mennyi sikertelen levezetési kísérlet után lehet kimondani, hogy a program szintaktikusan helytelen? Ezekre a (nehéz) kérdésekre választ adnak az elemzési algoritmusok A jó elemzési algoritmus legfeljebb az input hosszának konstansszorosa számú lépést hajt végre, és utána megadja a választ Ez persze nehezen biztosítható 26

14 Ajánlott irodalom Fülöp Zoltán: és szintaktikus elemzésük, Polygon, Szeged, 2001 Dömösi Pál és társai: és automaták, Elektronikus jegyzet, 2011 Bach Iván:, Typotex kiadó, Budapest, 2002 Katona Gyula, Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, Typotex Kiadó, Budapest,

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Részletesebben

Formális nyelvek és automaták előadások

Formális nyelvek és automaták előadások VÁRTERÉSZ MAGDA Formális nyelvek és automaták előadások 2005/06-os tanév 1. félév Tartalomjegyzék 1. Előzetes tudnivalók 4 2. Bevezetés 15 3. Ábécé, szó, formális nyelv 17 4. Műveletek nyelvekkel 24 4.1.

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták v1.9

Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Hernyák Zoltán E másolat nem használható fel szabadon, a készülő jegyzet egy munkapéldánya. A teljes jegyzetről, vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Fogalomtár a Formális nyelvek és

Fogalomtár a Formális nyelvek és Fogalomtár a Formális nyelvek és automaták tárgyhoz (A törzsanyaghoz tartozó definíciókat és tételeket jelöli.) Definíciók Univerzális ábécé: Szimbólumok egy megszámlálhatóan végtelen halmazát univerzális

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

AZONOSSÁGOK 0-EGYSZERŰ FÉLCSOPORTOKBAN

AZONOSSÁGOK 0-EGYSZERŰ FÉLCSOPORTOKBAN AZONOSSÁGOK 0-EGYSZERŰ FÉLCSOPORTOKBAN VÉRTESI VERA Kivonat. A szóprobléma vagy másnéven ekvivalenciaprobléma félcsoportok felett azt a kérdést vizsgálja, hogy két kifejezés mikor vesz fel minden behelyettesítésre

Részletesebben

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel 1. fejezet Abel-csoportok 1.1. Algoritmikus kérdések Abel-csoportokban A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel foglalkozunk. Abel-csoportokban általában additív

Részletesebben

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát.

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát. 1. Vektorok 1.1. Alapfogalmak, alapműveletek 1.1.1. Elméleti összefoglaló Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

Állandó együtthatós lineáris rekurziók

Állandó együtthatós lineáris rekurziók 1. fejezet Állandó együtthatós lineáris rekurziók 1.1. A megoldás menete. Mese. Idézzük fel a Fibonacci-számokat! Az F n sorozatot a következő módon definiáltuk: legyen F 0 = 0, F 1 = 1, és F n+2 = F n+1

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítástechnikai alapismeretek modul 1. Fejezet Adatok és információk 1 Az információ világa A világ melyben élünk leképezhető adatok

Részletesebben

"Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai

Ha - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai 165 "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai Geier János ELTE BTK Pszichológiai Intézet janos@geier.hu Bevezetés Gödel nemteljességi tétele (én paradoxonnak nevezem, ki fog derülni, miért)

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés:

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés: 1. Tétel Racionális ágens Definíció: Az ideális racionális ágens minden egyes észlelési sorozathoz a benne található tények és a beépített tudása alapján minden elvárható dolgot megtesz a teljesítményérték

Részletesebben

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat)

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat) Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok Példatár és elméleti kiegészítések I. Rész (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat mobidiák könyvtár Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI

A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI A racionális kollektív döntéshozás korlátairól szakdolgozat hallgató: Csáji Balázs Csanád témavezető: Rédei Miklós Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

Részletesebben