EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS"

Átírás

1 EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFN150101K Idegen nyelvi kommunikáció kötelező - gyakorlati jegy 30 3 AJ EEFFN150102K Informatika kötelező - gyakorlati jegy 30 3 AJ EEFFN150103K Kommunikációs alapismeretek kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150104K Munkaerő-piaci ismeretek kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150105K Egyházismeret kötelező - kollokvium 30 2 AJ EEFFN150106K Kutatásmódszertan kötelező - gyakorlati jegy 30 3 AJ EEFFN150107K Pszichológia kötelező - beszámoló 30 3 AJ EEFFN150108K Jogi alapismeretek kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150109K Közgazdaságtan kötelező - kollokvium 30 4 Szabadon választható 1. tárgy szabadon választható félév összesen II. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFN150201K Statisztika I. kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150202K Statisztika I. szeminárium kötelező Társfelvétel: Statisztika kollokvium 30 2 AJ EEFFN150203K Számvitel alapjai kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150204K Számvitel alapjai szeminárium kötelező Társfelvétel: Számvitel alapjai kollokvium 30 2 AJ EEFFN150205K AJ EEFFN150206K Munkaerőpiaci intézmények és politikák Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek I. kötelező - kollokvium 30 3 kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150207K Vállalatgazdaságtan kötelező - kollokvium 30 4 AJ EEFFN150208K Vezetési ismeretek kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150209K Munkajogi alapismeretek kötelező Szabadon választható 2. tárgy szabadon választható Munkaerő-piaci ismeretek kollokvium félév összesen

2 III. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFN150301K Pénzügytan kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150302K Emberi erőforrás menedzsment kötelező - kollokvium 30 4 AJ EEFFN150303K Gazdasági jog kötelező - kollokvium 30 3 AJ EEFFN150304K Munkagazdaságtan kötelező Közgazdaságtan kollokvium 30 3 AJ EEFFN150305K Munkagazdaságtan szeminárium kötelező Személyügyi szakirány Társfelvétel: Munkagazdaságtan gyakorlati jegy 30 2 Személyügyi informatika kötelező Informatika gyakorlati jegy 30 4 Adózási ismeretek kötelező Közgazdaságtan gyakorlati jegy 30 3 Személyügyi kontrolling kötelező Számvitel alapjai kollokvium 30 3 Személyügyi kontrolling szeminárium kötelező Társfelvétel: Személyügyi kontrolling gyakorlati jegy 30 2 Személyügyi tevékenység kötelező kollokvium 30 3 Humánpolitikai szakirány Személyügyi informatika kötelező Informatika gyakorlati jegy 30 4 Munkahelyi- és munkaerő-piaci képzés kötelező kollokvium 30 3 Munkapszichológia kötelező kollokvium 30 3 Vállalati HEM stratégia kötelező kollokvium 30 3 Vállalati HEM stratégia szeminárium kötelező Társfelvétel: Vállalati HEM stratégia gyakorlati jegy félév összesen IV. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY megfelelt/nem felelt Szakmai gyakorlat kötelező meg 4. félév összesen tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY I-IV. félév mindösszesen

3 TANTÁRGYI TEMATIKÁK Idegen nyelvi kommunikáció A tantárgy megnevezése - angolul: Communication in Foreign Language A tantárgy megnevezése - németül: Kommunikation in Fremdsprache Oktatás nyelve: angol/német Tanszék: Idegen Nyelvi Lektorátus Tantárgy típusa: kötelező szeminárium Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150101K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Dombi Judit Oktatók: INYL oktatói Elsajátítandó ismeretanyag: Szóbeli és írásbeli kommunikáció az alapfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelő témakörökben, alapvető szókincs elsajátítása. Az Európai Uniós portálok látogatásához szükséges alapvető idegen nyelvi kifejezések készségszintű ismerete. Partnerkapcsolatokhoz nélkülözhetetlen idegen nyelvi kommunikációs készség elsajátítása. A felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens, illetve humánpolitikai-közgazdász munkához kapcsolódó szókincs elsajátítása. A kurzust elvégzett hallgatók képessé válnak: idegen nyelvű olvasott szöveg megértésére, idegen nyelvű szöveg írásbeli megfogalmazására; idegen nyelvű hallott szöveg megértése, valamint alapszintű idegen nyelvű beszédkészségük is fejlődik. Kialakítandó kompetenciák: idegen nyelvi kommunikáció szaknyelvi kommunikáció Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás Értékelés módja: gyakorlati jegy Az értékelés módszere: írásbeli Angol nyelven: Side, Richard and Wellman, Guy (2002). Grammar and Vocabulary for CAE and CPE. London: Longman. ISBN-10: Wellman, Guy (1992). Wordbuilder. London: Heinemann. ISBN-10: Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford UP. ISBN Thomas, B. J. (1996). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Longman. ISBN Louann Haarman, Patrick Leech, Janet Murray (1998): Reading Skills for the Social Sciences, Oxford Univ Pr (Sd) edition. ISBN Arline Burgeier, Gerry Eldred, Cherly Boyd Zimmerman (1990): Lexis: Academic Vocabulary Study for ESL Students, Prentice Hall, ISBN: Német nyelven:

4 Buscha, Annerose Friedrich, Kirsten (2007): Übungsbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt,. 238 p. ISBN Buscha, Anne - Linthout, Gisela (2005): Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert Verlag. 240 p. ISBN Dreyer, Hilke Schmitt, Richard (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning: Hueber. 392 p. ISBN Ferenbach, Magda Schüßler, Ingrid (2008): Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart: Klett. 143 p. ISBN Hasenkamp, Günther (2006): Leselandschaft 1 2. Ismaning: Hueber. 164 p., 228 p. ISBN , Turtur, Ursula (2006): Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache. Meckenheim: Liebaug- Dartmann. 140 p. ISBN

5 Informatika A tantárgy megnevezése: Informatika (Informatics, Informatik) Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150102K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs Oktató: Dr. Csink László A tárgy célja segítséget nyújtani a hallgatóknak a tanulmányaik során felmerülő informatikai alkalmazások felhasználásában. Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész) készségek és (rész) kompetenciák leírása: A tárgy keretében a hallgatók elsajátítják a szövegszerkesztés, dokumentumkezelés, táblázatkezelés alapismereteit. A tantárgy oktatásának tartalma: 1. Az informatika tárgya, módszerei. 2. Nyílt forráskódú szoftverek használata. 3. A szövegszerkesztés alapfogalmai. Képek, ábrák kezelése. Körlevél készítés. Táblázatok kezelése szövegszerkesztés alatt. Hosszú dokumentumok kezelése, címsorok, jegyzékek, hivatkozások készítése. 4. Statisztikai képletek kezelése. Excel használat. Statisztika Excellel. Alapvető képletek kezelése, grafikonok, űrlapok készítése. 5. A szövegszerkesztő, táblázatkezelő és levelező programok együttes használatának szinergiái. 6. Bevezetés az internet használatába. Professzionális keresés az interneten. 7. Bemutató Powerpointtal és más eszközökkel. 8. Elektronikus jogi adatbázisok (jogszabálynyilvántartások) kezelése, keresés az adatbázisokban. 9. Az elektronikus ügyintézési felületek áttekintése, alapvető funkcióik. Évközi tanulmányi követelmények: Az órák látogatása kötelező. Aki a megengedett hiányzásoknál többször hiányzik (függetlenül attól, hogy igazolt-e vagy sem), az nem teljesített bejegyzést kap a félév végén. A felmentési kérelem beadása a hallgatót nem mentesíti az óralátogatás kötelezettségétől, illetve a hallgató maga viseli annak kockázatát, hogy nem jár be és esetleg elutasítja a tanszék a kérelmét. Az év során két dolgozatot (számítógépes munkát) kell írni, melyre százalékos értékelést kapnak a hallgatók. A dolgozatok időpontja az első foglalkozáson kerül megállapításra. A második dolgozat kijavítása után a két eredményből átlagszámítás alapján kerülnek megállapításra az érdemjegyek, az alábbi táblázat szerint:

6 % osztályzat 0-50 elégtelen elégséges közepes jó jeles Az átlag megállapítása két tizedesjegyig történik. Ha az átlag tört szám, 0,5-től felfelé kell kerekíteni. Ha a végeredmény elégtelen, vagy a hallgató javítani szeretne, a félév végén az utolsó alkalommal javító dolgozatot írhat az egész félév anyagából. A javító dolgozat a két korábbi dolgozat közül a rosszabbik helyébe lép, és utána újraszámoljuk az átlagot. Az így kapott eredmény végleges. Ha a hallgató valamelyik dolgozatot nem írta meg, akkor értelemszerűen nulla pontot szerzett arra a dolgozatra. Az elégtelen gyakorlati jegy pótlására a TVSZ szerint a vizsgaidőszakban meghirdetett egy alkalommal van lehetőség. Értékelés módja: gyakorlati jegy a fentiek szerint Bártfai Barnabás: Office BBS-INFO Kiadó, Ajánlott irodalom: Négyesi Imre, Muha Lajos Nyílt forráskódú rendszerek alkalmazása, NT Nonprofit Közhasznú Kft, Budapest, Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: kérdések és mintafeladatok az oktatótól ben kérhetők: Az írója a tárgy rovatba írja be, hogy KÁROLI, valamint nevét, neptun kódját és a felvett tárgy nevét is közölje az ben, mielőtt mondanivalóját előadja.

7 Kommunikációs alapismeretek Tanszék: Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150103K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Sólyom Réka Oktató: Dr. Váradi Ferenc A kommunikációs készségek fejlesztése különböző élet- és intézményi helyzetekben speciális technikákkal, módszerekkel segíthető. A tantárgy segít a fenti technikák alkalmazásához szükséges sajátos módszertani aspektusok megértésében és gyakoroltatásában, mely fejleszti a konfliktuskezelés, az egyezkedés, a meggyőzés és más egyezkedési technikákban fontos készségek és kompetenciák kialakítását. Témakörök: 1. Az adott készségeket fejlesztő technikák saját élményű megismerése; 2. A technikák alkalmazásához szükséges sajátos módszertani aspektusok megértése és gyakoroltatása: az asszertivitás, a konfliktuskezelés, az egyezkedés, a tárgyalási technikák, a meggyőzés, az érvelés. Kialakítandó kompetenciák: 1. helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság; 2. udvariasság, kulturált és etikus magatartás; 3. szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban; 4. tárgyalások tervezése, szervezése és vezetése, a kommunikációs eszköztár használata a tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével; 5. a szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési technikák és a szakmai érvrendszer ismerete, használata, képviselete; 6. együttműködés a munkatársakkal; 7. a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak és működési alapelvek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban; 8. a nonverbális és verbális kommunikációs technikák alkalmazása az ügyfélszolgálati munka során. Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: szóbeli Birkenbihl, V. F.: Kommunikációs gyakorlatok Budapest, Trivium, Ajánlott irodalom: Roger Fisher-William Ury-Bruse Patton: A sikeres tárgyalás alapjai Bagolyvár Gordon, Th.: bármelyik komm. hatékonyságfejlesztő könyve ( P.E.T., T.E.T., V.E.T., stb.) Pease, A.- Garner, A.: Szó - beszéd. A társalgás művészete. Park K., Bp , Pease, A. - Garner, A. : Testbeszéd. Park K., Bp , 2002.

8 Munkaerőpiaci ismeretek A tantárgy megnevezése angolul: Introduction to the study of the Labour Market Tanszék: Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150104K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Homicskó Árpád Oktatók: dr. Konta Éva A kurzus célja, hogy a hallgatók alapvető munkaerő-piaci ismeretekkel rendelkezzenek. Kurzus segít eligazodni a munka világában, megismerteti a munkaerőpiac, a munkajog, a foglalkoztatáspolitika főbb fogalmait is intézményeit, illetve kitér az álláskeresés gyakorlati kérdéseire is. Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész) készségek és (rész) kompetenciák leírása: 1. Bevezető ismeretek: a munkaerőpiac alapkérdései, jellemzői 2. A munkához való jog 3. Munkaerő-piaci tendenciák 4. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok köre, elhatárolása, atipikus foglalkoztatási formák 5. A munkajog rendszere, a munkaviszony létesítése, módosítása, a munkaviszony tartalma (jogok és kötelezettségek) 6. Karriertervezés és szakmai önéletrajz, levelezési protokoll, pályázati levél 7. Álláskeresési technikák, felvételi interjú, stressz-kezelés 8. A foglalkoztatáspolitika rendszere, intézményei 9. A foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközei 10. A munkaviszony megszüntetése 11. Álláskeresési támogatások 12. A szociális ellátások rendszere, a szociális igazgatás intézményrendszere Évközi tanulmányi követelmények: - Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Az előadásokon elhangzottak és kijelölt anyagok. Ajánlott irodalom: Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismetek (e-learning tananyag), PTE FEEK, Pécs, Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor: Munkajogi alapismeretek, 2013, ELTE Eötvös Kiadó Hajdú József Homicskó Árpád (szerk): Szociális jog II. Foglalkoztatáspolitikai rész. Patrocinium Kiadó, A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó további előadáson feldolgozott jogszabályok. Chickering, A.W. (1969): Education and Identity. Joessey-Bass, San Francisco.

9 Csirszka J. (1982). Az alkalmasság pszichológiájának kialakulása. In: Munka- és pályaalkalmasság pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. Csirszka J. (1985). A személyiség munkatevékenységének pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. Erikson, E.H. (1959). Idnetity and Lifecycle. Psychological Issues Monograph I. International Unirvesity Press, New York. Holland, J.L. (1966) Career Development Work with Individuals. In: Handbook of Coundelling Psychology. Woolfe, R.-Dryden, W. (eds) SAGE Publications, London. Szilágyi Klára (1993): Tanácsadási elméletek. GATE GTK, Gödöllő. Takács Ildikó (2006) A felsőoktatási tanácsadás jellemzői a változó oktatási struktúrában. Alkalmazott Pszichológia, 2006/1, Takács Ildikó-Juhász Márta (2000) Pályalélektan. In: Munkapszichológia. Szerk: Mészáros Aranka. GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, Ács Z. (2010) Leleplezett nagylelkűség. Figyelő, augusztus 19.

10 Egyházismeret A tantárgy megnevezése - angolul: Introduction to Christianity Tanszék: Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 2 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150105K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Borsi Attila Oktató: Dr. Borsi Attila A tananyag rövid bevezetést nyújt a teológiai gondolkodás történetébe és néhány fontosabb teológiai fogalmat tisztáz. Tömören bemutatja az egyház születését, és a keresztyén egyház életének első századait. Kellő tömörséggel ismerteti az ősegyház, az óegyház, a középkori egyház, és a modern kor meghatározó teológusait és teológiai irányzatait. Kiemelt figyelmet kíván fordítani a reformáció korára, azon belül is a protestáns, közelebbről pedig a református hagyomány bemutatására. Különös hangsúly esik azoknak a fogalmaknak és eszméknek a megismertetésére, amelyek a protestantizmusban és a református egyház tanításában meghatározó szerepet töltenek be, pl. kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, sákramentumok, szabad akarat és eleve elrendelés. A tantárgy célja röviden bemutatni az egyház és állam kapcsolatát leíró alapvető modelleket, továbbá az MRE istentiszteleti és szervezeti rendjének megismertetése, az ökumenikus mozgalmak, szervezetek átfogó bemutatásával együtt. Rövid bevezetés a teológiai gondolkodás történetébe, fontosabb teológiai fogalmak tisztázása. Az egyház születése, ősegyház, az óegyház, a középkori egyház. A reformáció, és a modern kor meghatározó teológusai és teológiai irányzatai, az egyház élete. Kijelentéstan, krisztológia, hamartológia, megigazulástan, ekkléziológia, sákramentumok, szabad akarat, hitvallás. A modern kor teológusai és egyháza. Az MRE szervezeti felépítése, szolgálati ágai. Ökumenikus kitekintés. Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története, Budapest, Harmat-Kálvin, Dietrich Bonhoeffer, Az egyház lényege, Kolozsvár, Exit Kiadó, Ajánlott irodalom: Wolfgang Huber: Az egyház korszakváltás idején, Budapest, Kálvin Kiadó, Dietrich Bonhoeffer, Közösségben, Budapest, Harmat Kiadó, Dr. Czeglédi Sándor, Hit és Történelem, Debrecen, (5-60.) Borsi Attila, Kálvin és a posztmodernitás, in: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára, Szerk: Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám) Acta Theologica Debreceniensis 2. Debrecen, DRHE, 2011.

11 Kutatásmódszertan A tantárgy megnevezése - angolul: Research Methodology Tanszék: Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150106K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincsen Tantárgyfelelős: Dr. Ferencz Zoltán Oktató(k): Dr. Ferencz Zoltán A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tudományos kutatások módszertanával, megértsék a tudományos kutatások logikáját, a kutatások menetét, az egyes módszerek lényeges tulajdonságait. A kurzus törekszik a gyakorlati készség kialakítására ilyen jellegű kutatások tervezése, elvégzése és elemzése területén. Az óra külön fókuszál a kutatások lehetséges elméleti aspektusaira, a tudományelméleti háttérelemekre, valamint azok empirikus következményeire. Az óra áttekintést nyújt a tudományos dolgozatok megírásának alapvető követelményeiről (témaválasztás, cím, stílus, hivatkozások, idézés, jegyzetek, bibliográfia). Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák A kutatáselmélet alapvetéseinek megismerése, a különböző kutatási módszerek előnyeinek és hátrányainak elsajátítása, a legmegfelelőbb kutatási módszer kiválasztásának készsége az adott kutatási problémához, a kérdőívszerkesztés és interjúkészítés alapjai, tanulmányírás alapkövetelményei. 1. Bevezetés. A hétköznapi megismerés és a társadalomtudományi megismerés 2. A tudományos magyarázatok válfajai. Az okság fogalma a társadalomtudományi kutatásban. A tudományos paradigmák A deduktív és az induktív logikai elméletalkotás modellje. 3. A kutatás típusai: előkutatás, tényfeltáró és magyarázó kutatások. A kutatási terv a megismerési folyamat felépítése. Konceptualizálás. 4. Hipotézisek alkotása, a hipotézisek típusai. Az elméleti irodalom "feltárásának" fontossága és eljárásai. 5. Irodalomhasználat és a hivatkozások sztenderdjei. 6. Operacionalizálás és az alkalmas módszerek kiválasztása 7. Beavatkozásmentes vizsgálatok 8. Kvalitatív módszerek interjú, fókuszcsoport, résztvevő megfigyelés 9. Kvantitatív módszerek kérdőíves technikák 10. Indexek, skálák, tipológiák - A mintavétel alapjai 11. A kérdőívszerkesztés alapjai. 12. Etikai és politikai szempontok a társadalomtudományi kutatásban. Hogyan írjunk tudományos dolgozatot?

12 Évközi tanulmányi követelmények: Órákon való aktív részvétel. Saját kutatási téma kigondolása, részletes kutatási terv / kisebb saját kutatás elkészítése. Értékelés módja: gyakorlati jegy Az értékelés módszere: írásbeli Babbie, E. (2000): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest Ajánlott irodalom: Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz Kiadó, 1997.

13 Pszichológia A tantárgy megnevezése - angolul: Psychology Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra / hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150107K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Nagy Krisztina Oktató: Bánfi Balázs A tantárgynak kettős célja van. Az első, hogy a hallgatók képet nyerjenek a pszichológia, mint tudomány emberképéről, arról, hogy milyen mozgatórugók, folyamatok állnak a humán viselkedés mögött. A második cél az, hogy megismerkedjenek az emberi kommunikáció és interakció bizonyos alapvető szabályszerűségeivel. Mivel emberekkel foglalkoznak ez segíthet nekik mélyebben megérteni, saját és mások viselkedésének okait, interakcióik mintázatait. I. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ FONTOS VONATKOZÁSAI 1. Személyközi kommunikáció alapvonásai és a kommunikáció funkcionális felfogása 2. Nyelvelsajátítás 3. A nem-verbális kommunikáció jellemzői 4. Kommunikációs stílusok konfliktushelyzetekben 5. Kommunikáció a csoportban és az együttműködés és versengés kommunikációs mintázatai II. A PSZICHOLÓGIA EMBERKÉPE 6. A személyiség diszpozicionális felfogása 7. A biológiai tényezők szerepe 8. A pszichodinamikus emberkép 9. Énpszichológia és a pszichoszociális megközelítés 10. A társas környezet személyiségformáló ereje 11. Önmegvalósítás és kognitív önszabályozás 12. Pszichés rendellenességek III. ERKÖLCS ÉS PSZICHOLÓGIA 13. Az erkölcs kialakulása az egyéni és kollektív lelki fejlődés során 14. Erkölcs, vallás, pszichológia Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat megírása

14 Értékelés módja: Beszámoló Az értékelés módszere: írásbeli Szociálpszichológia európai szemszögből. Hewstone, Miles - Stroebe, Wolfgang Akadémiai Kiadó, 2007 ( o.) Ajánlott irodalom: Személyiségpszichológia. C. S. Carver M. F. Scheier, Osiris Kiadó, több kiadás ( o.) Félelem, harag, agresszió. Dr Ranschburg Jenő, Nemzeti Tankönyvkiadó, több kiadás A lélek betegségei. R. J. Comer, Osiris Kiadó Az önmagáért való ember. E. Fromm, Napvilág Kiadó Közöny. Albert Camus, több kiadás Hidegvérrel. Truman Capote, több kiadás A legyek ura. William Golding, több kiadás

15 Jogi alapismeretek Tanszék: Közigazgatási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150108K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Szuchy Róbert Oktató: dr. Lehóczki Zsófia A tantárgy oktatásának célja: az érdeklő hallgatók számára bemutatni a jogrendszer alapfogalmait, valamint megismertetni velük a joganyag azon részét, amellyel leggyakrabban találkozhatnak. A jogtudomány elhelyezése a mindennapokban és a tudományok rendszerében. Jog, retorika és logika érintkezési pontjai (kommunikációs szempontok). Jogtudomány és jogtechnika megkülönböztetése. Bepillantás a jogászi gondolkodásba (jogszerűség, jogbiztonság, méltányosság). Az alapvető társasági jog, kötelmi jog és üzleti jog ismeretek elsajátítása, amelyek a gyakorlatban, a mindennapi életben is felhasználhatóak. 1. Bevezetés; Az állam- és jogtudomány helye a tudományok rendszerében 2. Az állam és a jog eredete 3. A jog fogalma 4. Az állam és a jog eredete 5. A jog fogalma 6. Jogi norma, jogszabály. Jogforrások 7. Jogérvényesülés és jogalkalmazás 8. A modern állam, az államszervezet. Hatalommegosztás 9. Alkotmány 10. Választójog 11. Polgári jog 12. A gazdasági társaságok joga 13. Médiajog Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat sikeres megírása Értékelés módja: kollokvium Sztárayné Kézdy Éva (szerk.): Jogi alapismeretek bölcsészeknek és társadalomtudósoknak Patrocinium Kiadó, Budapest, 2013 (302 old.)

16 Közgazdaságtan A tantárgy megnevezése (angolul): Economics Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 1 Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 4 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150109K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Ludányi Arnold Oktató: Balog Ilona Ida A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közgazdaságtudomány módszertani jellemzőivel, fő kérdéseivel, alapvető irányzataival és terminológiáival. A tananyag elsajátításának eredményeként a hallgatók képesek lesznek az alapvető közgazdasági közelítések alkalmazására mindennapi munkájuk során és megfelelő alappal fognak rendelkezni további célzott közgazdasági tanulmányok megkezdéséhez. 1. Mikroökonómia tárgya, alapfogalmai 2. A termékpiac keresleti oldala: a fogyasztói magatartás 3. A termékpiac kínálati oldala: a versenyző vállalat kínáalti döntései 4. A termelési tényezők piaca: munka, tőke, föld 5. A tökéletlen verseny közgazdasági jellemzői 6. A makroökonómia tárgya, közelítése a nemzeti jövedelem fogalma és mérése 7. Munkanélküliség 8. Infláció 9. Növekedés 10. Külső egyensúly: kereskedelem 11. Külső egyensúly: tőkeáramlás 12. Külső egyensúly: árfolyamok 13. Államháztartás, költségvetési politika 14. Pénz, monetáris politika 15. Összefoglaló Évközi tanulmányi követelmények: Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli vizsga Elektronikus formában (ppt) hozzáférhető előadásvázlatok Ajánlott irodalom: Farkasné Fekete Mária, Molnár József: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia (AVK 2007) Misz József, Tömpe Ferenc: Közgazdaságtan II. Makroökonómia

17 Statisztika I. A tantárgy megnevezése - (angolul): Statistics I. Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150201K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva Oktató: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva A tantárgy célja a legfontosabb leíró statisztikai módszerek megismertetése a hallgatókkal. A hallgatók elsajátítják a kvantitatív módszerekkel végzett elemzési lehetőségeit. 1. Adatok rendezése, osztálybasorolás, osztályközép, gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági táblázat. 2. Gyakorisági/ relatív gyakorisági hisztogram és polygon, tapasztalati sűrűség függvény, összegzett relatív gyakorisági hisztogram és polygon, tapasztalati eloszlás fv. és tulajdonságai. 3. Statisztikai mérőszámok: középértékek: számtani -, geometriai -, négyzetes- és harmonikus közepek, medián, módusz,. A középértékek egymáshoz való viszonya. 4. Az ingadozás mérőszámai, variancia, empirikus szórás, korrigált szórás, relatív szórás, középeltérés. 5. A koncentráció fogalma, Lorenz-görbe, koncentrációs-tartomány, koncentrációs együttható, Herfindahl index. 6. A tapasztalati sűrűségfüggvény alakmutatói: ferdeség és lapultsági mutatók. 7. Egy sokagás vizsgálata két ismér szerint, osztálybasoroslás, együttes gyakoriságtáblázat, kovariancia, korrelációs együttható és tulajdonságai. 8. Sűrűségi diagram, lineáris, kvadratikus és exponenciális regresszió, regressziós görbék meghatározása a legkisebb négyzetek módszerével. 9. Rangkorreláció, rangkorrelációs együttható, kontingencia és normált kontingencia együtthatók, kontingencia táblázat. 10. Idősor elemzés, additív idősor modell, a trendkomponensek meghatározása, simítás, szűrés. Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Hunyadi László Vita László: Statisztika I, Aula Kiadó, 2008 ISBN: Hunyadi László Vita László: Statisztika II, Aula Kiadó, 2008 ISBN: Ajánlott irodalom: Balogh Márta: Statisztikai ismeretek, Perfekt Kiadó, Budapest, 2004 ISBN: Magyar Statisztikai Évkönyv aktuális kötete.

18 Magyar Statisztikai Zsebkönyv aktuális kötete.

19 Statisztika I. szeminárium A tantárgy megnevezése - (angolul): Statistics I. Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 2 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150202K A tantárgy felvételének előfeltétele: társfelvétel Statisztika I. Tantárgyfelelős: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva Oktató: Dr. Kádasné Dr. V. Nagy Éva A tantárgy célja a legfontosabb leíró statisztikai módszerek megismertetése a hallgatókkal. A hallgatók elsajátítják a kvantitatív módszerekkel végzett elemzési lehetőségeit. 1. Adatok rendezése, osztálybasorolás, osztályközép, gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági táblázat. 2. Gyakorisági/ relatív gyakorisági hisztogram és polygon, tapasztalati sűrűség függvény, összegzett relatív gyakorisági hisztogram és polygon, tapasztalati eloszlás fv. és tulajdonságai. 3. Statisztikai mérőszámok: középértékek: számtani -, geometriai -, négyzetes- és harmonikus közepek, medián, módusz,. A középértékek egymáshoz való viszonya. 4. Az ingadozás mérőszámai, variancia, empirikus szórás, korrigált szórás, relatív szórás, középeltérés. 5. A koncentráció fogalma, Lorenz-görbe, koncentrációs-tartomány, koncentrációs együttható, Herfindahl index. 6. A tapasztalati sűrűségfüggvény alakmutatói: ferdeség és lapultsági mutatók. 7. Egy sokagás vizsgálata két ismér szerint, osztálybasoroslás, együttes gyakoriságtáblázat, kovariancia, korrelációs együttható és tulajdonságai. 8. Sűrűségi diagram, lineáris, kvadratikus és exponenciális regresszió, regressziós görbék meghatározása a legkisebb négyzetek módszerével. 9. Rangkorreláció, rangkorrelációs együttható, kontingencia és normált kontingencia együtthatók, kontingencia táblázat. 10. Idősor elemzés, additív idősor modell, a trendkomponensek meghatározása, simítás, szűrés. Évközi tanulmányi követelmények: óralátogatás Értékelés módja: gyakorlati jegy Az értékelés módszere: írásbeli Hunyadi László Vita László: Statisztika I, Aula Kiadó, 2008 ISBN: Hunyadi László Vita László: Statisztika II, Aula Kiadó, 2008 ISBN: Ajánlott irodalom: Balogh Márta: Statisztikai ismeretek, Perfekt Kiadó, Budapest, 2004 ISBN: Magyar Statisztikai Évkönyv aktuális kötete. Magyar Statisztikai Zsebkönyv aktuális kötete.

20 Számvitel I. (Számvitel alapjai) Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150203K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Böcskei Elvira Oktató: Dr. Böcskei Elvira A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a vállalati beszámoló értelmezésében, a gazdálkodás során keletkezett gazdasági események vagyonra, eredményre és pénzügyi helyzetre gyakorolt hatásában, valamint a vagyoni elemek értékelésében. 1. A számvitel szerepe, feladata 2. A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó alapvető elméleti kérdések. Vagyonbesorolás. Mérleg és leltár 3. A gazdasági események. Az események hatása a mérlegre. A saját tőke változása. 4. Az eredmény. A gazdasági események kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban. 5. Könyvvezetés, összesítő-ellenőrző kimutatások. Általános forgalmi adó. A számvitel gépesítésének alapvető jellemzői. 6. Termelő és szolgáltató vállalkozások. A saját teljesítmény. 7. Időbeli elhatárolások. A finanszírozás. 8. Követelések. 9. Tárgyi eszközök. 10. Készletek és immateriális eszközök. 11. A céltartalékok. Az egyes időszakok elhatárolása. A devizás értékelés. 12. Cash-flow kimutatás. 13. Likviditás. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi órák látogatása TVSZ szerint. Szemináriumi feladatok teljesítése. Értékelés módja: kollokvium. Viszgára az bocsátható, aki a szemináriumon gyakorlati jegyet szerez, ami beszámít a kollokvium eredményébe. Az értékelés módszere: írásbeli Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011 ISSN Ajánlott irodalom: Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 2006 ISBN: Helgertné Kurcsinka: Számviteli alapismeretek. Saldo, Budapest, 2008.

21 Számvitel I. (Számvitel alapjai) szeminárium Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 2 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150204K A tantárgy felvételének előfeltétele: társfelvétel Számvitel alapjai Tantárgyfelelős: Dr. Böcskei Elvira Oktató: Dr. Böcskei Elvira A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a vállalati beszámoló értelmezésében, a gazdálkodás során keletkezett gazdasági események vagyonra, eredményre és pénzügyi helyzetre gyakorolt hatásában, valamint a vagyoni elemek értékelésében. 1. A számvitel szerepe, feladata 2. A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó alapvető elméleti kérdések. Vagyonbesorolás. Mérleg és leltár 3. A gazdasági események. Az események hatása a mérlegre. A saját tőke változása. 4. Az eredmény. A gazdasági események kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban. 5. Könyvvezetés, összesítő-ellenőrző kimutatások. Általános forgalmi adó. A számvitel gépesítésének alapvető jellemzői. 6. Termelő és szolgáltató vállalkozások. A saját teljesítmény. 7. Időbeli elhatárolások. A finanszírozás. 8. Követelések. 9. Tárgyi eszközök. 10. Készletek és immateriális eszközök. 11. A céltartalékok. Az egyes időszakok elhatárolása. A devizás értékelés. 12. Cash-flow kimutatás. 13. Likviditás. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi órák látogatása TVSZ szerint. Szemináriumi feladatok teljesítése. Értékelés módja: kollokvium. Viszgára az bocsátható, aki a szemináriumon gyakorlati jegyet szerez, ami beszámít a kollokvium eredményébe. Az értékelés módszere: írásbeli Becsei - Filyó - Lakatos (szerk.) - Mikáczó - Mohl - Serfőző - Stafira - Veres: Számvitel alapjai példatár; Saldo 2011 ISSN

22 Ajánlott irodalom: Baricz - Róth: Könyvviteltan, Aula 2006 ISBN: Helgertné Kurcsinka: Számviteli alapismeretek. Saldo, Budapest, 2008.

23 Munkaerőpiaci intézmények és politikák Tanszék: Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelezően választható Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150205K A tantárgy felvételének előfeltétele: - Tantárgyfelelős: Dr. Homicskó Árpád Olivér Oktató: dr. Konta Éva A tantárgy célja a munkanélküliség (álláskeresés) főbb ismérveinek a bemutatása. A tantárgy keretében a hallgatók ismereteket szereznek a munkanélküliség megjelenésének okairól, valamint a mértékének csökkentését, illetve kedvezőtlen következményeinek enyhítését célzó kormányzati intézményekről, az álláskeresők számának csökkentése érdekében folytatott állami foglalkoztatáspolitikáról. A kurzus keretében a hallgatók ismereteket szereznek az aktív (újra-elhelyezkedést segítő) foglalkoztatáspolitikáról, valamint a passzív (álláskeresési támogatás) ellátások eszközeiről és működéséről. A képzés célja, hogy a hallgatók ismerjék a modern piacgazdaságok foglalkoztatáspolitikai gyakorlatát és a magyarországi foglalkoztatáspolitika intézményrendszerét. A tárgyalandó főbb témakörök: a munkanélküliség fogalma és okai; a magyarországi munkanélküliség főbb jellemzői; munkaerő-piaci képzési programok; támogatott foglalkoztatási programok (beruházástámogatás, közfoglalkoztatás); a munkakínálatot mérséklő támogatások; a foglalkoztatáspolitika intézményi rendszere; a munkaerő-piaci programok hatáselemzésének módszerei; valamint a munkavállalók szabad mozgásának kérdései az EU-ban. 1. A munkaerőpiaci politika rendszere, célkitűzései 2. Az állami munkaerőpiaci szervezetrendszer 3. Állami foglalkoztatási szolgálat 4. A foglalkoztatáspolitikai eszközök rendszere, célja 5. Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások 6. Passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök álláskeresők támogatása 7. Közfoglalkoztatás 8. A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye; a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény; ösztöndíjas foglalkoztatás; Rehabilitációs Kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáért igénybe vehető kedvezmény stb. 9. A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban 10. EU 2020 Stratégia 11. Európai Foglalkoztatási szolgálat (EURES) 12. Magyar foglalkoztatáspolitikai stratégia Évközi tanulmányi követelmények: - Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli

24 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell.. Tájékoztató a közfoglalkoztatás rendszeréről, 2014 február (letölthető: ) Frey Mária: Munkaerőpiaci intézmények és politikák, BCE Emberi Erőforrások Tanszék, Budapest, 2011 (letölthető: Fazekas Károly, Neumann László (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 2013, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, (letölthető: A közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia (letölthető: EU 2020 Stratégia (letölthető:

25 Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek I. Tanszék: Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2 Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150206K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr.Homcsikó Árpád Oktató: Dr.Homcsikó Árpád A hallgatók elsajátítják a társadalombiztosítás, valamint az egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás gyakorlati ismereteit. Ezenkívül megismerkednek a foglalkoztatáspolitika, a szociális segélyezés, valamint a családi támogatások gyakorlatával. - Az egészségbiztosítás keretében nyújtott orvosi egészségügyi szolgáltatások. - A betegjogok védelme - Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: TGYS, GYED, táppénz. - A nyugellátások rendszere: az öregségi nyugdíj. - A hozzátartozói nyugellátások. - A gyermeket nevelő családoknak nyújtott támogatások, pótlékok. - Az álláskeresők számára nyújtott ellátások (aktív és passzív eszközök) rendszere. - Baleseti ellátások - A szociális igazgatás körében nyújtott ellátások. - A megváltozott munkavégzőképességű munkavállalók orvosi és szakmai rehabilitációja. Évközi tanulmányi követelmények: - Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Czúcz Ottó Hajdú József: Szociális jog I. Unió Gazdasági, Jogi, Pénzügyi Szakkönyvkiadó, Hajdú József Homicskó Árpád Olivér: Társadalombiztosítási alapismeretek, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2011.ISBN: Czúcz Ottó: Társadalombiztosítási jog. Egyetemi jegyzet. 1. köt. Általános kérdések. 2. Átdolg. kiad. Közzéteszi a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Szeged, JATEPress soksz Czúcz Ottó-Hajdú József-Pogány Magdolna: Szociális Jog II. Szociális jogi törvénygyűjtemény. A törvénygyűjteményt összeállította és kommentárral ellátta: Dr. Homicskó Árpád Olivér. Patrocinium Kft. Kiadó, Budapest, ISBN :

26 Prof. Dr. Hajdú József Dr. Homicskó Árpád Olivér Dr. Kun Attila Sándor: Szociális jog II. különös rész, Egyetemi jegyzet. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József, szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér. Patrocinium Kft. Kiadó, Budapest, ISBN:

27 Vállalatgazdaságtan Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2 Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 4 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150207K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Ludányi Arnold Oktató: Dr. Csendes István A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy bemutatja a vállalat működését a piacgazdaság keretei között. A tárgyat kettős cél jellemzi: Egyrészről, megalapozni a választott szakok és szakirányok speciális ökonómiai-szervezési tananyagát. Másrészről cél az is, hogy a hallgatók ismerjék meg a vállalat funkcióit, erőforrásait, és váljanak képessé a gazdasági folyamatok értelmezésére majd később elemzésére. 1. Bevezetés, alapfogalmak 2. Az üzleti vállalkozás- vállalat, a vállalati működés érintettjei- a vállalat céljai a vállalkozás szervezeti formái 3. A vállalat helye a társadalmi rendszerben. A vállalat tevékenységi rendszere és a stratégiai alapok 4. A marketing tevékenységrendszer 5. Az innováció tartalma, stratégiája és folyamata 6. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, környezete, stratégiája, tevékenységei, érdekegyeztetési formái 7. Az információ mint erőforrás: alapfogalmak, az információs rendszer, a kontrolling, az információs technológia, új üzleti lehetőségek 8. Értékteremtő folyamatok menedzsmentje I.: a logisztikai rendszer 9. Értékteremtő folyamatok menedzsmentje II.: termelés és szolgáltatás, teljesítményértékelés 10. A vállalati pénzügyek: a pénzügyi tevékenység tartalma, stratégiája, rendszerének működése 11. A vállalat stratégiája: a stratégia tartalma, a stratégiai menedzsment 12. Összegzés, félévzárás, pótlások, vizsgafelkészítés A részletes tematika tekintetében az esetleges változtatás jogát fenntartjuk! Évközi tanulmányi követelmények: Interaktív (mini) feladatok megoldása a kontaktórákon (előadásokon) Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: Interaktív (mini) feladatok megoldása a kontaktórákon (előadásokon) (alkalmanként 2 pont) 20 pont Írásbeli vizsga (teszt és kifejtős kérdések) 80 pont Értékelés: pont: elégséges (2) pont: közepes (3)

28 75-89 pont: jó (4) 90- pont: jeles (5) Chikán Attila [2008]: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó, Budapest A könyv korábbi kiadása elérhető a könyvtárban (KJK-Aula [1992]) Kiadott előadásanyagok Ajánlott irodalom: Chikán Attila [2006]: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba Aula Kiadó, Budapest Roóz József [2002]: Vállalkozások gazdaságtana Perfekt, Budapest Fülöp Sándor [2003]: Példatár a Vállalkozások gazdaságtanához Perfekt, Budapest

29 Vezetési ismeretek A tantárgy megnevezése angolul: Knowledge of leadership Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2 Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150208K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Fehér János Oktató: Dr. Tomka János A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezetekre vonatkozó legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdésekkel, és felhívja a figyelmet a releváns gyakorlati kézségek elsajátításának fontosságára. A hallgatók jelentős része valamely szervezeten belül fogja munkáját végezni, s hosszabb távon várhatóan a szervezeten belül vezető funkciót fog betölteni. Ezért is elengedhetetlen a szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása már az egyetemi oktatásban. Természetesen az adott oktatási keretek között csak az alapok azon belül is inkább az ismeretek mint a készségek átadására van lehetőség, amelyet a későbbiekben a gyakorlati tapasztalatokból merítve, valamint továbbképzéseken, tréningeken való részvétellel mindenkinek magának kell továbbfejlesztenie. 1. Bevezetés A szervezet lényege 2. A szervezet erőforrásai és környezete 3. A menedzsment meghatározása és funkciói 4. Kommunikációs alapismeretek 5. A klasszikus menedzsmentirányzat 6. Emberközpontú irányzatok 7. Integrációs irányzatok 8. A tanulmányozásra kiadott cikk megvitatása 9. A szervezetek strukturális jellemzői, alapvető szervezeti formák 10. Motiváció és érzelmi intelligencia 11. A bizalom menedzselése 12. Összegzés, zh. Évközi tanulmányi követelmények: Órákon való részvétel Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Tomka János: Magánigazgatás alapjai; KRE, kézirat/jegyzet, 2012 A tanulmányozásra kiadott cikkek Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés; KJK-KERSZÖV, 2000 (releváns fejezetek) Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés; KJK-KERSZÖV, 2000 (releváns fejezetek)

30 Munkajogi alapismeretek A tantárgy megnevezése - angolul: Introduction to Labour Law A tantárgy megnevezése - németül: Arbeitsrecht Tanszék: Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 2. Meghirdetés féléve: tavaszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150209K A tantárgy felvételének előfeltétele: Munkaerő-piaci ismeretek Tantárgyfelelős: Dr. Kun Attila Oktató: Dr. Kun Attila A Munkajog alapismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató képes legyen: - eligazodni a munkavégzésre vonatkozó individuális és kollektív munkajogi szabályokban (versenyszféra, közszféra) és a munkaügyi igazgatás fontosabb szabályai között, - biztosan el tudja határolni a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat, - megismerje a munkajog rendszerét, főbb jogintézményeit, - tudjon alapvető munkajogi iratokat szerkeszteni, illetve alapvető munkajogi jogesetekben álláspontot kialakítani, megoldani, - ismerje a munkaadó és a munkavállaló jogait és kötelességeit és a kapcsolódó bírósági gyakorlat főbb irányait, - képes legyen eligazodni és különbséget tenni az individuális és a kollektív munkajog szabályozása között, A munkajog fogalma, elhatárolása, szabályozási és jogforrási rendszere Az Mt. bevezető rendelkezései; Jognyilatkozatok, érvénytelenség; Alapelvek és általános magatartási követelmények A munkaviszony fogalma, elhatárolása, alanyai, a munkaviszony létesítése, munkaszerződés A munkaszerződés módosítása; A munkáltató személyében bekövetkező változás; A munkaszerződés teljesítése; A munkáltató és a munkavállaló alapvető jogai és kötelezettségei A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások Munkaidő, Pihenőidő A munka díjazása A munkaviszony megszűnése, megszüntetése A munkajogi felelősség rendszere Atipikus munkaviszonyok jellemzői: a munkaviszony egyes különös típusaira vonatkozó alapvető szabályok A munkaügyi kapcsolatok és a kollektív munkajog fogalma, rendszere és alanyai; A kollektív szerződés A munkaügyi viták rendszere és sajátosságai Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli Munkajog (szerk.: Hajdú József-Kun Attila), SZTE ÁJK - Patrocínium Kiadó, Bp.-Szeged.

31 Halmos Szilvia Petrovics Zoltán: MUNKAJOG Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014 Kijelölt anyagok Ajánlott irodalom: Halmos Szilvia Petrovics Zoltán: MUNKAJOG Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014 Az új Munka törvénykönyve magyarázata LIGA Szakszervezetek. Munkajogi alapismeretek, Szerző: Ferencz Jácint, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor, Göndör Éva, 2013, ELTE Eötvös Kiadó Kft. Kommentár a munka törvénykönyvéhez 2014, Complex. Munkajogi Példatár (szerk.: Hajdú József-Kun Attila), KRE ÁJK, Patrocínium Kiadó, Bp. Gyulavári Tamás (szerk.): Munkajog 2014, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest A Munka Törvénykönyvének Magyarázata, HVG-Orac, Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla (szerk.): A magyar munkajog I.-II. Vincze Kiadó, Budapest 2001 Radnay József : Munkajog Szent István Társulat, Budapest 2008 Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója SzCsM. Budapest Kiss György: Munkajog, Osiris Kiadó, Budapest 2005 Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kiss György (szerk.): Európai munkajog. Osiris Kiadó, Budapest Munkajog Nagy Kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest 2008

32 Pénzügytan A tantárgy megnevezése: Pénzügytan A tantárgy megnevezése: Economics of Finance A tantárgy megnevezése: Wirtschaftslehre der finanzierung Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgy típusa: kötelező Képzésforma: Nappali Tanóra száma: 2 óra/hét Ajánlott félév: 3. Meghirdetés féléve: őszi Kreditérték: 3 kredit Tantárgy kódja: AJ EEFFN150301K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Pulay Gyula Oktató(k): Dr. Pulay Gyula A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a pénzügyi rendszer működésével kapcsolatos alapfogalmakba és alapösszefüggésekbe, hogy megalapozza a későbbi pénzügyi és számviteli jellegű tárgyakat, hozzájáruljon a hallgatók rendszerszemléletű gondolkodásának kialakulásához. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a pénz fogalmával, funkcióval, a pénzügyi rendszer elemeivel, folyamataival, szerkezetével és alrendszereivel, ezek fő belső összefüggéseivel. A tárgy foglalkozik a monetáris rendszer felépítésével, a monetáris hatóság funkcióval, a kereskedelmi bankok szerepével a fizetési rendszerek működésével a pénzügyi közvetítés A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a pénzügyi közvetítés fogalmával, a közvetlen és közvetett finanszírozás intézményeivel, tőkepiac-orientált és a bankorientált pénzügyi rendszerek sajátosságaival, pénzügyi piacok működésének megértéséhez szükséges alapfogalmakkal. A tárgy tartalmazza a fiskális rendszer pénzügyi rendszerben betöltött szerepét, az állam finanszírozást igénylő funkcióit, a költségvetési bevételek, kiadások főbb típusait, a költségvetési pozíció és államadósság pénzügyi rendszerre gyakorolt hatását. Tárgyalja a határokon átívelő gazdasági kapcsolatok pénzügyi vonatkozásait, különös tekintettel az devizaárfolyam és a nemzetközi fizetési mérleg kérdéseire. A tárgy keretében megismerik a hallgatók a nemzetközi pénzügyi rendszer alapvető sajátosságait, az euró, mint közös valuta működését, a fontosabb nemzetközi pénzügyi szervezetek (IMF, Világbank, BIS, EKB, EIB) szerepét. 1. A pénzügyi rendszer fogalma, felépítése, összetevői 2. A pénzügyi rendszer szereplői, és a velük szemben támasztott követelmények 3. A pénz fogalma, a pénzrendszerek fejlődése 4. A monetáris rendszer működése, a monetáris hatóság feladatai 5. A kereskedelmi bankok szerepe, a pénzügyi közvetítés, a fizetési rendszerek működése 6. Pénzügyi piacok, a pénzpiac 7. A tőkepiac 8. Az államháztartás rendszere 9. Költségvetési szervek gazdálkodásának alapjai 10. A pénzügyi kockázatok kezelése 11. A pénzügyi ellenőrzési rendszer 12. A nemzetközi pénzügyi rendszer 13. A nemzetközi pénzügyi szervezetek