SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5."

Átírás

1 SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése január 23.

2 Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület és a dolgozók összetételét érintő változások Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak közül a kötelező óraszám emelésből fakadóan a tantárgyfelosztás alapján tanév elején 2 fő tanító munkakörben alkalmazott pedagógus részmunkaidős foglalkoztatására van lehetőség. A határozatlan idejű szerződéssel alkalmazott pedagógus létszám az alábbiak szerint változott: 1 fő október 1-jétől áthelyezéssel kérte intézményünkben munkaviszonyának megszüntetését; egy másik kolléga Budapestre költözött, ezért szűnt meg munkaviszonya iskolánkban. Három kollégánk gyermekgondozás miatt van tartósan távol. A kötelező óraszámok változása miatt helyettük nem vettünk fel távollétük idejére határozott időre pedagógusokat. Egy fő gyakornokként áll alkalmazásban: gyakornoki időszakának második évében jár, vele a kijelölt mentorok tovább foglalkoznak. Vezetőtanári feladatokat csak a szakvizsgával rendelkező pedagógusok láthatnak el szeptember elsejétől. A gyakorló társintézményekkel és a fenntartóval egyetértésben vezetőtanári gyakorlatot folytathatnak még azok a kollégák, akik ebben a feladatkörben korábban szerzett esetleg több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, és szakvizsgára történő felkészülésük folyamatban van. Ebben a félévben a szakvizsgára történő felkészítésben 11 kolléga vesz részt. Többségük közoktatási vezető, illetve drámapedagógia szakirányú képzést folytat. Tanító munkakörbe alkalmazott kollégáink közül néhányan mesterképzésben vesznek részt. 2. A tanulólétszám alakulása A működési engedélyben engedélyezett tanulólétszám az alapító okirat decemberben kezdeményezett módosítását követően 670 fő (2013. szeptember 1-jétől). A tanulói jogviszonya szünetel, illetve magántanuló összesen 9 fő. Sajátos nevelési igényű összesen 5 tanuló, Beilleszkedési tanulási - magatartási nehézséggel 6 tanuló küzd. Fejlesztő foglalkozásokat részükre az iskola szakképzett pedagógusai tartanak a gyermekenként meghatározott fogyatékosság területeken és óraszámban. 3. Iskolai dokumentumok felülvizsgálata, módosítása A megelőző tanévben módosított pedagógiai program és helyi tanterv alapján folytatódik az iskolai nevelő-oktató munka.

3 Előkészítés alatt áll a 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet módosítása a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Az 1. és 5. évfolyamokon megkezdődött a hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan oktatása a családok választása alapján. Az 1-2., továbbá az 5-6.évfolyamokon folytatódik a mindennapos testnevelés bevezetése. Az előző tanévben módosított iskolai dokumentumok alapján ebben a tanévben az 1. évfolyam osztályaiban a matematika műveltségterületen vállalkozói és gazdálkodási ismeretek oktatását kezdtük meg, továbbá beemeltük az elsősegélynyújtás oktatását iskolai programunkba a módosított helyi tantervnek megfelelően. 4. Pályázatok TÁMOP Tovább folytatódik a A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése című pályázat fenntartási időszakát: ez a fenntartás harmadik tanéve. A program számos eleme projektek, intézményi innováció, témahét az újszerű foglalkoztatási formákkal és tartalmakkal továbbra is élvezetesebbé teszi a tanulók számára az iskolai munkát. (Projektvezető: Vincze Istvánné igh.) TÁMOP A pályázati konstrukció a pedagógus-továbbképzés keretében mentortanár-képzésre nyújtott lehetőséget. A megvalósított projekt a fenntartás 1. évét zárja aktuálisan. (Projektvezető: Molnár László tanár) DAOP Az alapfokú közoktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában benyújtott iskolafelújítási pályázatunk szintén a fenntartás első évének végén jár. (Projektvezető: Dr. Sipos Ibolya ig.) COMENIUS-SOCRATES A két éve kezdődött projekt megvalósításának utolsó évében járunk. A projektvezető tartós távolléte miatt személyi változás történt: ezt a feladatot ebben a tanévben Semjényiné Visy Ágnes látja el Takács Judit helyett. A tanév első félévében pedagógusaink és tanulóink egy csoportja a spanyolországi partneriskolában töltöttek egy hetet.

4 TÁMOP Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége A pályázati felhívásra benyújtott projekt-tervünk megvalósítására 5,2 milliós támogatást nyertünk. A megvalósítás ebben a tanévben zajlik, komoly szakmai munkát jelentve az abban résztvevő kollégák (projektvezető: Takács Éva) számára. A Szerencsejáték Zrt. hez A Ságváris nebulókért közalapítvány által benyújtott pályázat a tehetség felismerésére, támogatására: 4 millió Ft támogatást nyert. 5. Az intézményi munka ellenőrzése és értékelése Pedagógusok teljesítményértékelése Az IMIP működtetésének megszűnése miatt felhagytunk az eddig folytatott gyakorlattal Az igazgató, igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők tanítási órák és tanórán kívüli kötelező foglalkozások látogatását végezték, amelyekről feljegyzések készültek, és amelyek az érintettek bevonásával a látogatások tapasztalatainak megbeszélésével zárultak. Tanulói statisztikák A folyó tanév 1. félévében az alábbi statisztikai adatok születtek: Osztályok száma: 24 Magatartás átlag: 4,635 Szorgalom átlag: 4,62 Tanulmányi átlag (5-8. évf.): 4,41 Kitűnő tanulók száma: 170 Bukott: 0 Mulasztott órák/fő: 20,335 óra Magántanuló/Szünetelő jogv.: 9 fő SNI: 5 fő BTM-N: 6 fő A nevelési igazgatóhelyettes értékelő beszámolója 1. Tanárjelöltek beosztásának koordinálása: Az intézményben 45 fő hallgatót fogadtunk. A vizsgatanításokat lehetőség szerint látogattuk vezető kollégáimmal. A szakvezetőkkel megbeszélést folytattam a változásokról. Tanárképző Központ által szervezett megbeszélésen részt vettem. A vezetőtanári, mentori munkával kapcsolatos elégedettségi kérdőíveket kitöltettük a hallgatókkal. Előadásokat, megbeszéléseket tartottunk az iskolai támogató rendszerekről az egyéni összefüggő gyakorlaton lévő hallgatóknak. Ezt a gyakorlatot tovább folytatjuk. Tapasztalat: a hallgatók nem ismerik a pedagógiai gyakorlatukra vonatkozó szabályzatot, erre fel kell hívni a figyelmüket. A kollégák is olvassák át! A jövő héten lesz a Tanárképző Központ bemutatkozása, a szakvezetőknek kötelező a részvétel.

5 2. Helyettesítések Megszervezése rendben zajlik. A beosztásnál törekszem arra, hogy elsősorban szakos kollégák helyettesítsék a távollévőket. 3. A tanári adminisztráció minősége az év eleje óta javult. A naplók legyenek a helyükön! 4. A hit-és erkölcstan oktatás megszervezése a kezdeti nehézségektől eltekintve rendben zajlott. Az diákok májusban nyilatkoznak arról, hogy mit szeretnének tanulni, ezután ezen változtatni nem lehet. Kérem az osztályfőnököket, hogy ezt mondják el a szülőknek a féléves értékelőn. 5. Tanári ügyelet A földszinten a gyerekek rendbontóak, a 2. félévben ügyeletes tanár fog felügyelni. 6. Pedagógus továbbképzések naprakész változatát készítettem el. 7. Értekezleten előadás hangzott el a pedagógus továbbképzések változásáról és a minősítési rendszer bevezetéséről. A portfólióval kapcsolatos részletes tájékoztatást a jövő héten tartom azoknak a kollégáknak, akik 2014-ben tölthetik fel portfóliójukat. 8. Az elektronikus napló rendszerével ismerkedtem. Ennek bevezetését fejfüggesztettük, a bizonytalan jogszabályi környezet miatt. 9. Megjelent a pedagógusok minősítési rendszerének kézikönyve, azt tanulmányozzátok! 10. Megjelent a NAT módosításának jogszabálytervezete. Ezek alapján március 31-ig módosítani kell a PP-t. Kérem a testnevelőket, történelem, természettudományos tárgyakat oktatókat, hogy nézzék át tartalmilag. Az alsó tagozat beszámolója A tanítói és tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanító és tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti bár ez sem kevés hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba. (Gyergyai Albert) Tanévkezdés előtt megtartottuk a munkaközösségi értekezletet, ahol meghatároztuk a tervezett programokat, felelősöket és határidőket, melyeket a munkaterv keretében fogalmaztunk meg. Nagy problémát jelentett a tantárgyfelosztás elkészítése. A pedagógusok és a tanulók óraszáma is nőtt ( ,5-24,5), ezért a kötelező órák meghatározása nem volt könnyű. Mivel a napköziben dolgozók a legtöbb esetben csak 13 órakor tudják átvenni a csoportot, ezért részfoglalkozásban tudunk alkalmazni 1 főt.

6 Kézműves és fotószakkört tart két pedagógus. A napközis csoportok száma eggyel csökkent, a tavalyi 11 helyett idén 10 csoport van, ebből kettő összevont. Változás történt a 3.a osztályban az osztályfőnök személyét illetően, mivel tanév közben ketten új munkahelyre mentek. Új tantárgyként belépett a hit- és erkölcstan. Ezeknek az óráknak a megszervezése, egyeztetés a hittanoktatókkal és a termek kijelölése, órarendbe helyezése újabb odafigyelést igényelt. Ez a következő tanévben már négy évfolyamot fog érinteni. Az eddig megvalósult programok: Szűkösen sikerült elosztani a székeket és padokat, a termekbe pótszék és plusz asztal nem szükséges: a közepes és nagyméretű bútorokból még mindig többre van igény. Ez abból is adódhat, hogy testileg túlságosan is fejlett gyerekből több van. Összeállítottuk a tanári ügyeletet. Néhány kivételtől eltekintve pontosan teljesítik a feladatot a pedagógusok. Az új Köznevelési törvény az egészségesebb társadalom megteremtésének célját szem előtt tartva nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és az egyéb iskolai sporttevékenységek szervezését. A heti 5 testnevelés óra bevezetésével jelentős lépést tesz a mindennapos testmozgás tényleges megvalósulása felé. Beosztottuk a tornatermi órákat, ami nehezen ment. Ebben a tanévben már 1-2. évfolyamon van mindennapos, vagyis heti 5 testnevelés óra. Alsó tagozaton 6x5+6x3 óra van, ez heti 48 órát jelent. Ezzel szemben a kis tornateremben napi 6 órával számolva (alsóban nem indokolt 6. órát tartani) összesen 30 óra lehetőség adódik. Már a gimnázium kis termét sem vehetjük igénybe. Szerencsére az első félévben is járhattunk úszni, emellett korcsolyázunk, így tudjuk biztosítani a mozgást. Hetente két alkalommal tömegsportra is járhatnak a gyerekek. Kompetencia-alapú oktatás zajlik: 1.a magyar 1.b matematika 1.c környezetismeret Az Egészség-hét 5 napos programja (szeptember ig) nagy élményt jelentett a tanulók számára (mentőautó-bemutató, elsősegélynyújtás, közös torna, futás, vetítés, bio-sütemény kóstoló, Nagy Sportágválasztó). Megszerveztük és megvásároltuk a bérleteket a Szegedi Nemzeti Színházba, és a Bábszínházba. Szerencsére iskolánkban igen nagy az érdeklődés ezekre a programokra. Az alapítvány ebben a tanévben is megvásárolta a múzeumbérletet, így minden osztálynak többször is lehetősége van az ingyenes és csoportos múzeumlátogatásra. Megtartottuk az év eleji szülői értekezleteket, melyek rendben lezajlottak.

7 Az ebédbefizetés időpontjait még mindig többen elfelejtik, ezért 1 nap pótbefizetési napot kell kijelölni. A naplók ellenőrzése folyamatos, a hiányosságokat jeleztem, ezek minden alkalommal javításra és pótlásra kerülnek. A törzslapok kitöltése, a naplók megnyitása, a tanmenetek elkészítése határidőre elkészült. Az osztályfőnökök határidőre elkészítették az osztályukra vonatkozó statisztikát. A gyakorló iskolák konferenciáján több kolléga is részt vett az előadásokon hallgatóként. A konferencia záró programja előtt a műsort a mi intézményünk tanulói adták. A Bendegúz Akadémiától iskolánk arany minősítést kapott, az ezzel járó ,- Ft könyvutalvánnyal. A könyvek beszerzése megtörtént. Rajzversenyen a 3. a osztály a tavalyi évben jól szerepelt, ezért ,- Ft sportszervásárlási utalványt kapott. A sporteszközöket megvásároltuk, ezzel gazdagodott az alsós szertár. A tornaszoba melletti szertárt rendbe tetettük, szekrényt rakattunk be, így rendezettebb az eszközök tárolása. Megszerveztük az iskolafogászatot, rendben lezajlott. Néhány alkalommal azonban sokat kellett várni a csoportoknak, ezt jeleztük a klinika felé. A Dóm orgonáját több tanulócsoport megtekintette. Megvalósult az őszre tervezett papírgyűjtés. A következő tanév előkészítéséhez 4 óvodában jártunk szülői értekezleten. Továbbra is nagy az érdeklődés iskolánk iránt. Megtörtént az első évfolyamos tanulók felmérése a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében. 9 tanulónál végeztük el a vizsgálatokat. Tanév közben folyamatosan látogattuk a tanórákat. Az őszi szünetet követően fogadóórát tartottunk. Rendhagyó énekórát tartottunk november 29-én. 11 és 12 órakor a Muzsikás együttes lépett fel a tornateremben. Évekkel ezelőtt elhatározták, hogy évente ötven iskolai koncertet adnak ingyen. Elhatározásukat a MOL támogatja, így jutottak el hozzánk is.

8 Iskolai és osztálykeretben tartottuk meg a Mikulás ünnepséget. A mikulás zumbázni tanította a gyerekeket. A leendő elsősök számára szervezett kézműves foglalkozás nagyon jól sikerült. A nagy érdeklődés mellett próbáltunk minden gyermekre és szülőre megfelelő időt fordítani. 4 helyszínen sokféle technikával készíthették el alkotásaikat az óvodások. A karácsonyi ünnepség szép zárása volt az évnek. Az iskolai ünnepség mellett a tornateremben is tartottunk egyet, ahol az osztályok előadták a saját műsorukat. A 2.a osztály 8 helyszínen betlehemes játékot mutatott be, többek között a Városházán a hátrányos helyzetű tanulók karácsonyán, ahol nagy sikert arattak a színvonalas műsorral. A 4. a osztály 2 alkalommal Idősek otthonában szerepelt. A TÁMOP pályázatban 10 modul megírását, kipróbálását, kontrollcsoportos próbáját, más intézményekben 5 modul látogatását és elemzését, és mindezek dokumentálását vállaltuk. Ezek közül 6 modult megtartottunk, hármat látogattunk. Január 15-ig az első harmad dokumentációját elkészítettük és postáztuk, az intranetre felvittük. A tanév első felében a 9 alsós pedagógus vett részt továbbképzésen. Tanulmányi versenyek - mesemondó iskolai: 1. Letoha Lili 2.b, Bajusz Petra 4.b 2. Tatár Boglárka 1.c, Wodala János 3.a városi: 1. Tatár Boglárka 1.c 4. Bajusz Petra 4.b - megyei népdaléneklési verseny: 1. Szabó Dominik 3.b 3. Kálmán Janka 2.c - levelezős versenyek: Bendegúz Bonifert Bátaszéki: továbbjutó 3. évf. Halász Henrik 3.a 4. évf. Szamecz Márton 4.c Humán munkaközösség - A humán munkaközösség magába foglalja a történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyat, valamint a könyvtárat. A munkaközösség 8 tagból áll. - Ebben a tanévben a közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló szakirányú továbbképzést 3 fő kezdte el (Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin, Somogyi Dalma) valamint Hegyiné Szabó Szilvia az Alba Regia Néptáncegyesület néptánc csoport vezetői képzését végzi. - A munkaközösség tagjai szakvezetői feladatokat látnak el. Az első félévben: történelemből összesen 16 hallgatót,

9 magyar nyelv és irodalomból összesen 13 hallgatót, könyvtár szakos hallgatót pedig 3 főt fogadott iskolánk. Tantárgyakra lebontva az I. félév eseményei és a II. félév tervezete a következők: TÖRTÉNELEM Első félév - Az október 6-i ünnepség méltó módon zajlott. - Az 5.a osztály egy alkalommal vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson a Móra Ferenc Múzeumban. - Az 5.b osztálynak matematikából és történelemből is bemutató órája volt az Arany János Általános Iskolában a Mozaik Módszertani napon. - Kollégáink felvételi előkészítőt tartottak matematika tantárgyból, illetve tehetséggondozó (versenyfelkészítő) foglalkozást 7. osztályosoknak. - A tervezett versenyek közül a következők zajlottak az első félévben: Időutazó történelmi és levelezőverseny, TITOK történelem levelezőverseny, A Tisza-parti Általános Iskola által szervezett '48-as vetélkedő, A Mozaik kiadó által szervezett történelmi levelező verseny. Mindhárom történelem szakos kolléga több tanulót is indított ezeken a versenyeken. Második félév tervezete - Március 15-i ünnepség - Június 4-i ünnepség - 5. b osztályt budapesti kirándulása a Szépművészeti Múzeumba és az Aquincumba. - További múzeumpedagógiai foglalkozások a Móra Ferenc Múzeumban - A II. félévben a következő versenyek folytatódnak: Kálti Márk történelem tesztverseny Orczy Általános Iskola által szervezett történelmi vetélkedő Mozaik tankönyvkiadó által szervezett történelem levelezős verseny MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Első félév - Kollégáink felvételi előkészítőt tartott 8. osztályosok számára. Második félév tervezete E tárgyból a tervezett versenyek mindegyike a II. félévre esik. Ezek a következők: Simonyi Zsigmond helyesírási verseny évfolyamonként (országos) Városi szavalóverseny Nyelvünkben élünk Kazinczy-verseny (városi)

10 Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny (országos), melynek iskolai fordulója jan. 22-én volt. Olvasási verseny: a magyar kultúra napja alkalmából. A kollégák szervezésében zajlik az április 9-én megrendezésre kerülő rendhagyó irodalom óra, melyre Lakczfi János József Attila díjas magyar költőt hívták meg. KÖNYVTÁR Első félév Könyvtáros kolléganőnk a következő feladatokat látta el: - Hónap könyve verseny előkészítése, lebonyolítása, feladatlapok kijavítása; - folyóiratok adminisztrálása, rendezése; - könyvtári állomány feldolgozása, átállás a Corvina rendszerre; - kölcsönzés; - tájékoztatás; - címkézés, ETO szám, Cutter szám ellenőrzés; - állományba vételezés; - a Comenius programon belül a diákok felkészítése és a barcelonai út résztvevője; - szakmai továbbképzésen való részvétel (Mozaik nap, őszi könyvtáros szakmai nap); - egyeztetések, megbeszélések az egyetemi könyvtárban a Corvina rendszerrel kapcsolatos szakmai kérdésekről; - Márai III. könyvpályázat könyveinek kiválasztása, megrendelése; - könyvtárhasználati órák megtartása; - a Könyvmolyképző Kiadó ajándékkönyveinek kiválasztása és megrendelése; - A második félévben megrendezett Megyei Könyvtárhasználati Verseny előkészítése, a tanulók felkészítése; Második félév tervezete - Csongrád megyei könyvtárhasználati verseny (két csapat) - Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola által szervezett könyvtár verseny (1 csapat) ÉNEK-ZENE Első félév - A Hangverseny délidőben koncertsorozat szervezése. - Gyakorló Iskolák VIII. Országos Módszertani Konferenciáján a Novotel Hotelben megrendezésre kerülő ünnepi műsor szervezése. - Október 23-án a városi Ünnepi Megemlékezésben való részvétel a Gyermekkarral. - A Comenius programon belül a diákok felkészítése és a barcelonai utazásra. - A szegedi Kórusegyesület 150 éves fennállásának alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangversenyen való részvétel a Gyermekkarral a Nagyszínházban. - Adventi jótékonysági hangversenyen való részvétel mindkét énekkarral a GEMMA Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskola javára. - Az iskola KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉNEK megszervezése.

11 - Fellépés a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségen a Városházán a Gyermekkarral. Az első félévben zajlott verseny: Megyei alsós népdaléneklési verseny Második félév tervezete - Énekkari fellépés a Március 15-i Ünnepi Városi Megemlékezésen. - Március 14. Szegedi Kórusfesztivál (Gyermekkar). - Március 24. Hangverseny Bartók Béla emlékére (Gyermekkar). - Szólj, síp, szólj népzenei vetélkedő (Újvidék, Szerbia). - Éneklő Ifjúság (mindkét énekkar). - Városi népdaléneklési verseny osztályos fiúk számára (Piarista Gimnázium). - Megyei felsős népdaléneklési verseny (Gedói Általános Iskola). Az idegen nyelvi munkaközösség első féléves munkájáról - Munkaközösségünk létszáma 10 fő. - Szakvizsgára felkészítő továbbképzésre a munkaközösségből 2 fő jár ebben a tanévben. - Szeptember végén az Oxford kiadó regionális módszertani konferenciát tartott iskolánkban. - Ősszel az Oxford kiadó az iskolasegítő program keretében az összes általunk használt angol könyvhöz megküldte az interaktív anyagot kb Ft értékben. - Október végén ismét nagy sikerrel rendeztük meg a Halloween Party -t. Köszönjük a DÖK segítségét. -Novemberben került sor a William Blake szépkiejtési versenyre az Eötvös Gimnázium szervezésében. Itt Csorba Dorina 8. c. osztályos tanuló I. helyezést ért el, Ahmed Samy 8. c. osztályos tanuló V. helyet, míg Sarnyai Zsófia (8.b. osztályos tanuló) VI. helyet szerzett a 28 szerb és magyar ajkú versenyző között. - Novemberben rendezte a Tarjáni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a tehetségkutató versenyét, ahol szintén szép helyezéseket értünk el. Bogdándy Borbála 5. b. osztályos tanuló III. helyet, Kovács Zoé 5.c. osztályos tanuló anyanyalvi kategóriában II. helyet, Ahmed Hakim 5.b. osztályos tanuló ugyanebben a kategóriában III. helyet hozta el. Osman Jasmin 6. c. osztályos tanuló III. helyezett lett. -A Comenius pályázat keretében november 12 és 17 között 9 tanuló és 4 kísérő tanár vett részt a spanyolországi programban. - Decemberben a 8. évfolyam tanulói megírták a Radnóti Miklós Gimnázium által meghirdetett tehetségkutató verseny feladatlapját. A feladatlap nehézségét mutatja, hogy a 2. fordulóra a 40 pontból 25 pontot elért tanulókat hívták be. Örömmel vettük, hogy ezt a szintet iskolánk 7 tanulójának sikerült teljesíteni.

12 - Decemberben témahetet tartottunk az 5. c. osztályban tanító kollégákkal. A gyerekek a Karácsony témakörét dolgozták fel, reméljük maradandó élményekkel. -A tanév során a 6. c. osztály fele a Mozaik kiadó angol nyelvi levelező versenyében vesz részt egész tanévben. - Decemberben részt vettünk a Rókusi iskola által szervezett A. A. Milne versmondó versenyen. -A 8. évfolyam tanulói számára angol nyelvből előkészítőt tartottunk ebben a félévben. - Az iskolai alapítvány támogatásával sikerült beszereznünk a 2. évfolyam idegen nyelvi könyveit a következő tanévre angol és francia nyelvekből. - Az iskola és az Oxford kiadó támogatásával egy kolléganőnk novemberben és decemberben 30 órás továbbképzésen vett részt a digitális tábla értő használata címmel. - A frankofónia jegyében októberben Spirou kiállításon, novemberben filmvetítésen, decemberben karácsonyi foglalkozáson vettek részt az érdeklődő, franciát tanuló gyerekek. Januárban a Vízkereszt ünnepére emlékeztek egy délután keretében. Mindezt a francia nyelv iskolánkban történő oktatásának 50. évfordulója kapcsán szerveztük. -A tanév végén egy skóciai és egy franciaországi kirándulást szervez két kollégánk. A tanév hátralévő részére tervezett feladataink: - A 2. osztályos tanmenetek kidolgozása. - A nyelvi versenyekre tanulóik felkészítése, kísérése. - A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai szóbelikre angol nyelvből. - Folyamatos módszertani megújulás, a tapasztalatcsere. - A Comenius program márciusi magyarországi sikerese lebonyolítása. A reál munkaközösség beszámolója Szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás: - fizika szakkör (verseny előkészítő) (11fő) hetente egyszer, - alkalmanként matematika korrepetálás, - verseny előkészítés: földrajz tantárgyból, korrepetálás, - felvételi előkészítés fizika: (3 fő) hetente egyszer, egyéni foglalkozás alkalomszerűen, - egyéni korrepetálás alkalomszerűen, biológia szakkör 7. évfolyamos tanulók részére, biológia szakkör(előkészítő) 8. osztályos tanulók részére, - matematikából felvételi előkészítők, szakkörök,korrepetálás és felzárkóztatás, versenyzőkkel való rendszeres foglalkozás.

13 A következő tanulmányi versenyeken vettünk részt (neveztünk) az I. félévben: Matematika - Zrínyi Ilona Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:144 fő) - Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:78 fő) - Bonifert Domonkos Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:35 fő) - Bátaszéki Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:23 fő, továbbjutott a második fordulóba 9 fő) - Bolyai csapatverseny (8 fő, a 2 csapat közül az egyik 7. helyezést ért el). - Varga Tamás Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:3 fő, továbbjutott 3 fő) Fizika - Bor Pál Fizika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:14 fő) - Jedlik Ányos Fizika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból: 3 fő) Biológia, földrajz illetve természetismeret - dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny: 9 induló - Szécsi Szilveszter biológia verseny: 2 fő - TITOK Herman Ottó biológia és természetvédelmi verseny 3-7. osztályosoknak: 15 fő - Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny: 2 fő - Tisza vetélkedő: 1 csapat - Mozaik Tanulmányi Verseny: 5 fő - Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő szervezése: iskolánk felső tagozatos csapata (4 tanuló) II. helyezést ért el - SZERETED labor szervezésében rendezett természettudományos vetélkedőn részt vett iskolánk 4 tagú csapata Testnevelés Diákolimpia Atlétika verseny 10x200 m-es váltófutás (3. hely) Piarista Gimnázium atlétika versenye Diákolimpia Kispályás labdarúgás őszi forduló IV. k.cs. MOL Suliváltó Dóm tér III. k.cs.: 8. hely IV. k.cs.: 4. hely Mikulás Kupa Járási Sakkverseny III. k.cs.: 2. és 3. hely Diadal iskolák közötti váltóverseny 1 forduló: 8. hely 2 forduló: 1. hely összesítésben; az első két forduló után 4. helyezett iskolánk Rajz - A "Világűr" c. rajzpályázaton a Nagy-Vári Lilla(5.a) I. helyezést ért el.

14 - Hódmezővásárhely-Németh László Gimnázium szervezésében: Testvérvárosok c. versenyen Magyari Anett különdíjas lett. - Kecskemét-Ménteleki Általános Iskola által meghirdetett Hüllők c. rajzpályázat: III.helyezés: Pozsár Lilla, Török Petra 6.c osztály tanulói - Megújulás a jövőért konferencia szervezésében: Szeretet az életemben, szeretet a világban c. pályázat-legtöbb rajzot beküldő iskola titulusát kaptuk - Kiskunsági Nemzeti Park: Madárvonulás gyerekszemmel - III. helyezés: Kovács Zoé 5.c oszt. - Tantaki rajzpályázaton is részt vettünk több osztály tagjaival Egyéb elvégzett feladatok: Testnevelés: - Bemutató órák voltak nálunk: Zumba, Kung-fu, tájfutás. - Az alsós tömegsport foglalkozásokon nagyon szép számmal vesznek részt a kicsik: rendszeresen 35-en vannak. Fizika szakos kollégák - Fizika tanterem renoválása, csinosítása - Iskolai órarendek elkészítése (1. és 2. félév) - Tanterem-beosztás elkészítése (1. és 2. félév) - Mozanapló adatainak bevitele (1. és 2. félév) - SZERETED laboratórium kapcsolattartójaként részvétel konzultációkon, tanári ankétokon, továbbképzésen - Diákönkormányzat,DÖK gyűlések levezetése (papírgyűjtés megszervezése, kiértékelése) - honlap bővítése - SZERETED laborban megtartott foglalkozások

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben