SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5."

Átírás

1 SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése január 23.

2 Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület és a dolgozók összetételét érintő változások Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak közül a kötelező óraszám emelésből fakadóan a tantárgyfelosztás alapján tanév elején 2 fő tanító munkakörben alkalmazott pedagógus részmunkaidős foglalkoztatására van lehetőség. A határozatlan idejű szerződéssel alkalmazott pedagógus létszám az alábbiak szerint változott: 1 fő október 1-jétől áthelyezéssel kérte intézményünkben munkaviszonyának megszüntetését; egy másik kolléga Budapestre költözött, ezért szűnt meg munkaviszonya iskolánkban. Három kollégánk gyermekgondozás miatt van tartósan távol. A kötelező óraszámok változása miatt helyettük nem vettünk fel távollétük idejére határozott időre pedagógusokat. Egy fő gyakornokként áll alkalmazásban: gyakornoki időszakának második évében jár, vele a kijelölt mentorok tovább foglalkoznak. Vezetőtanári feladatokat csak a szakvizsgával rendelkező pedagógusok láthatnak el szeptember elsejétől. A gyakorló társintézményekkel és a fenntartóval egyetértésben vezetőtanári gyakorlatot folytathatnak még azok a kollégák, akik ebben a feladatkörben korábban szerzett esetleg több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, és szakvizsgára történő felkészülésük folyamatban van. Ebben a félévben a szakvizsgára történő felkészítésben 11 kolléga vesz részt. Többségük közoktatási vezető, illetve drámapedagógia szakirányú képzést folytat. Tanító munkakörbe alkalmazott kollégáink közül néhányan mesterképzésben vesznek részt. 2. A tanulólétszám alakulása A működési engedélyben engedélyezett tanulólétszám az alapító okirat decemberben kezdeményezett módosítását követően 670 fő (2013. szeptember 1-jétől). A tanulói jogviszonya szünetel, illetve magántanuló összesen 9 fő. Sajátos nevelési igényű összesen 5 tanuló, Beilleszkedési tanulási - magatartási nehézséggel 6 tanuló küzd. Fejlesztő foglalkozásokat részükre az iskola szakképzett pedagógusai tartanak a gyermekenként meghatározott fogyatékosság területeken és óraszámban. 3. Iskolai dokumentumok felülvizsgálata, módosítása A megelőző tanévben módosított pedagógiai program és helyi tanterv alapján folytatódik az iskolai nevelő-oktató munka.

3 Előkészítés alatt áll a 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet módosítása a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Az 1. és 5. évfolyamokon megkezdődött a hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan oktatása a családok választása alapján. Az 1-2., továbbá az 5-6.évfolyamokon folytatódik a mindennapos testnevelés bevezetése. Az előző tanévben módosított iskolai dokumentumok alapján ebben a tanévben az 1. évfolyam osztályaiban a matematika műveltségterületen vállalkozói és gazdálkodási ismeretek oktatását kezdtük meg, továbbá beemeltük az elsősegélynyújtás oktatását iskolai programunkba a módosított helyi tantervnek megfelelően. 4. Pályázatok TÁMOP Tovább folytatódik a A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése című pályázat fenntartási időszakát: ez a fenntartás harmadik tanéve. A program számos eleme projektek, intézményi innováció, témahét az újszerű foglalkoztatási formákkal és tartalmakkal továbbra is élvezetesebbé teszi a tanulók számára az iskolai munkát. (Projektvezető: Vincze Istvánné igh.) TÁMOP A pályázati konstrukció a pedagógus-továbbképzés keretében mentortanár-képzésre nyújtott lehetőséget. A megvalósított projekt a fenntartás 1. évét zárja aktuálisan. (Projektvezető: Molnár László tanár) DAOP Az alapfokú közoktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában benyújtott iskolafelújítási pályázatunk szintén a fenntartás első évének végén jár. (Projektvezető: Dr. Sipos Ibolya ig.) COMENIUS-SOCRATES A két éve kezdődött projekt megvalósításának utolsó évében járunk. A projektvezető tartós távolléte miatt személyi változás történt: ezt a feladatot ebben a tanévben Semjényiné Visy Ágnes látja el Takács Judit helyett. A tanév első félévében pedagógusaink és tanulóink egy csoportja a spanyolországi partneriskolában töltöttek egy hetet.

4 TÁMOP Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége A pályázati felhívásra benyújtott projekt-tervünk megvalósítására 5,2 milliós támogatást nyertünk. A megvalósítás ebben a tanévben zajlik, komoly szakmai munkát jelentve az abban résztvevő kollégák (projektvezető: Takács Éva) számára. A Szerencsejáték Zrt. hez A Ságváris nebulókért közalapítvány által benyújtott pályázat a tehetség felismerésére, támogatására: 4 millió Ft támogatást nyert. 5. Az intézményi munka ellenőrzése és értékelése Pedagógusok teljesítményértékelése Az IMIP működtetésének megszűnése miatt felhagytunk az eddig folytatott gyakorlattal Az igazgató, igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők tanítási órák és tanórán kívüli kötelező foglalkozások látogatását végezték, amelyekről feljegyzések készültek, és amelyek az érintettek bevonásával a látogatások tapasztalatainak megbeszélésével zárultak. Tanulói statisztikák A folyó tanév 1. félévében az alábbi statisztikai adatok születtek: Osztályok száma: 24 Magatartás átlag: 4,635 Szorgalom átlag: 4,62 Tanulmányi átlag (5-8. évf.): 4,41 Kitűnő tanulók száma: 170 Bukott: 0 Mulasztott órák/fő: 20,335 óra Magántanuló/Szünetelő jogv.: 9 fő SNI: 5 fő BTM-N: 6 fő A nevelési igazgatóhelyettes értékelő beszámolója 1. Tanárjelöltek beosztásának koordinálása: Az intézményben 45 fő hallgatót fogadtunk. A vizsgatanításokat lehetőség szerint látogattuk vezető kollégáimmal. A szakvezetőkkel megbeszélést folytattam a változásokról. Tanárképző Központ által szervezett megbeszélésen részt vettem. A vezetőtanári, mentori munkával kapcsolatos elégedettségi kérdőíveket kitöltettük a hallgatókkal. Előadásokat, megbeszéléseket tartottunk az iskolai támogató rendszerekről az egyéni összefüggő gyakorlaton lévő hallgatóknak. Ezt a gyakorlatot tovább folytatjuk. Tapasztalat: a hallgatók nem ismerik a pedagógiai gyakorlatukra vonatkozó szabályzatot, erre fel kell hívni a figyelmüket. A kollégák is olvassák át! A jövő héten lesz a Tanárképző Központ bemutatkozása, a szakvezetőknek kötelező a részvétel.

5 2. Helyettesítések Megszervezése rendben zajlik. A beosztásnál törekszem arra, hogy elsősorban szakos kollégák helyettesítsék a távollévőket. 3. A tanári adminisztráció minősége az év eleje óta javult. A naplók legyenek a helyükön! 4. A hit-és erkölcstan oktatás megszervezése a kezdeti nehézségektől eltekintve rendben zajlott. Az diákok májusban nyilatkoznak arról, hogy mit szeretnének tanulni, ezután ezen változtatni nem lehet. Kérem az osztályfőnököket, hogy ezt mondják el a szülőknek a féléves értékelőn. 5. Tanári ügyelet A földszinten a gyerekek rendbontóak, a 2. félévben ügyeletes tanár fog felügyelni. 6. Pedagógus továbbképzések naprakész változatát készítettem el. 7. Értekezleten előadás hangzott el a pedagógus továbbképzések változásáról és a minősítési rendszer bevezetéséről. A portfólióval kapcsolatos részletes tájékoztatást a jövő héten tartom azoknak a kollégáknak, akik 2014-ben tölthetik fel portfóliójukat. 8. Az elektronikus napló rendszerével ismerkedtem. Ennek bevezetését fejfüggesztettük, a bizonytalan jogszabályi környezet miatt. 9. Megjelent a pedagógusok minősítési rendszerének kézikönyve, azt tanulmányozzátok! 10. Megjelent a NAT módosításának jogszabálytervezete. Ezek alapján március 31-ig módosítani kell a PP-t. Kérem a testnevelőket, történelem, természettudományos tárgyakat oktatókat, hogy nézzék át tartalmilag. Az alsó tagozat beszámolója A tanítói és tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanító és tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti bár ez sem kevés hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba. (Gyergyai Albert) Tanévkezdés előtt megtartottuk a munkaközösségi értekezletet, ahol meghatároztuk a tervezett programokat, felelősöket és határidőket, melyeket a munkaterv keretében fogalmaztunk meg. Nagy problémát jelentett a tantárgyfelosztás elkészítése. A pedagógusok és a tanulók óraszáma is nőtt ( ,5-24,5), ezért a kötelező órák meghatározása nem volt könnyű. Mivel a napköziben dolgozók a legtöbb esetben csak 13 órakor tudják átvenni a csoportot, ezért részfoglalkozásban tudunk alkalmazni 1 főt.

6 Kézműves és fotószakkört tart két pedagógus. A napközis csoportok száma eggyel csökkent, a tavalyi 11 helyett idén 10 csoport van, ebből kettő összevont. Változás történt a 3.a osztályban az osztályfőnök személyét illetően, mivel tanév közben ketten új munkahelyre mentek. Új tantárgyként belépett a hit- és erkölcstan. Ezeknek az óráknak a megszervezése, egyeztetés a hittanoktatókkal és a termek kijelölése, órarendbe helyezése újabb odafigyelést igényelt. Ez a következő tanévben már négy évfolyamot fog érinteni. Az eddig megvalósult programok: Szűkösen sikerült elosztani a székeket és padokat, a termekbe pótszék és plusz asztal nem szükséges: a közepes és nagyméretű bútorokból még mindig többre van igény. Ez abból is adódhat, hogy testileg túlságosan is fejlett gyerekből több van. Összeállítottuk a tanári ügyeletet. Néhány kivételtől eltekintve pontosan teljesítik a feladatot a pedagógusok. Az új Köznevelési törvény az egészségesebb társadalom megteremtésének célját szem előtt tartva nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és az egyéb iskolai sporttevékenységek szervezését. A heti 5 testnevelés óra bevezetésével jelentős lépést tesz a mindennapos testmozgás tényleges megvalósulása felé. Beosztottuk a tornatermi órákat, ami nehezen ment. Ebben a tanévben már 1-2. évfolyamon van mindennapos, vagyis heti 5 testnevelés óra. Alsó tagozaton 6x5+6x3 óra van, ez heti 48 órát jelent. Ezzel szemben a kis tornateremben napi 6 órával számolva (alsóban nem indokolt 6. órát tartani) összesen 30 óra lehetőség adódik. Már a gimnázium kis termét sem vehetjük igénybe. Szerencsére az első félévben is járhattunk úszni, emellett korcsolyázunk, így tudjuk biztosítani a mozgást. Hetente két alkalommal tömegsportra is járhatnak a gyerekek. Kompetencia-alapú oktatás zajlik: 1.a magyar 1.b matematika 1.c környezetismeret Az Egészség-hét 5 napos programja (szeptember ig) nagy élményt jelentett a tanulók számára (mentőautó-bemutató, elsősegélynyújtás, közös torna, futás, vetítés, bio-sütemény kóstoló, Nagy Sportágválasztó). Megszerveztük és megvásároltuk a bérleteket a Szegedi Nemzeti Színházba, és a Bábszínházba. Szerencsére iskolánkban igen nagy az érdeklődés ezekre a programokra. Az alapítvány ebben a tanévben is megvásárolta a múzeumbérletet, így minden osztálynak többször is lehetősége van az ingyenes és csoportos múzeumlátogatásra. Megtartottuk az év eleji szülői értekezleteket, melyek rendben lezajlottak.

7 Az ebédbefizetés időpontjait még mindig többen elfelejtik, ezért 1 nap pótbefizetési napot kell kijelölni. A naplók ellenőrzése folyamatos, a hiányosságokat jeleztem, ezek minden alkalommal javításra és pótlásra kerülnek. A törzslapok kitöltése, a naplók megnyitása, a tanmenetek elkészítése határidőre elkészült. Az osztályfőnökök határidőre elkészítették az osztályukra vonatkozó statisztikát. A gyakorló iskolák konferenciáján több kolléga is részt vett az előadásokon hallgatóként. A konferencia záró programja előtt a műsort a mi intézményünk tanulói adták. A Bendegúz Akadémiától iskolánk arany minősítést kapott, az ezzel járó ,- Ft könyvutalvánnyal. A könyvek beszerzése megtörtént. Rajzversenyen a 3. a osztály a tavalyi évben jól szerepelt, ezért ,- Ft sportszervásárlási utalványt kapott. A sporteszközöket megvásároltuk, ezzel gazdagodott az alsós szertár. A tornaszoba melletti szertárt rendbe tetettük, szekrényt rakattunk be, így rendezettebb az eszközök tárolása. Megszerveztük az iskolafogászatot, rendben lezajlott. Néhány alkalommal azonban sokat kellett várni a csoportoknak, ezt jeleztük a klinika felé. A Dóm orgonáját több tanulócsoport megtekintette. Megvalósult az őszre tervezett papírgyűjtés. A következő tanév előkészítéséhez 4 óvodában jártunk szülői értekezleten. Továbbra is nagy az érdeklődés iskolánk iránt. Megtörtént az első évfolyamos tanulók felmérése a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében. 9 tanulónál végeztük el a vizsgálatokat. Tanév közben folyamatosan látogattuk a tanórákat. Az őszi szünetet követően fogadóórát tartottunk. Rendhagyó énekórát tartottunk november 29-én. 11 és 12 órakor a Muzsikás együttes lépett fel a tornateremben. Évekkel ezelőtt elhatározták, hogy évente ötven iskolai koncertet adnak ingyen. Elhatározásukat a MOL támogatja, így jutottak el hozzánk is.

8 Iskolai és osztálykeretben tartottuk meg a Mikulás ünnepséget. A mikulás zumbázni tanította a gyerekeket. A leendő elsősök számára szervezett kézműves foglalkozás nagyon jól sikerült. A nagy érdeklődés mellett próbáltunk minden gyermekre és szülőre megfelelő időt fordítani. 4 helyszínen sokféle technikával készíthették el alkotásaikat az óvodások. A karácsonyi ünnepség szép zárása volt az évnek. Az iskolai ünnepség mellett a tornateremben is tartottunk egyet, ahol az osztályok előadták a saját műsorukat. A 2.a osztály 8 helyszínen betlehemes játékot mutatott be, többek között a Városházán a hátrányos helyzetű tanulók karácsonyán, ahol nagy sikert arattak a színvonalas műsorral. A 4. a osztály 2 alkalommal Idősek otthonában szerepelt. A TÁMOP pályázatban 10 modul megírását, kipróbálását, kontrollcsoportos próbáját, más intézményekben 5 modul látogatását és elemzését, és mindezek dokumentálását vállaltuk. Ezek közül 6 modult megtartottunk, hármat látogattunk. Január 15-ig az első harmad dokumentációját elkészítettük és postáztuk, az intranetre felvittük. A tanév első felében a 9 alsós pedagógus vett részt továbbképzésen. Tanulmányi versenyek - mesemondó iskolai: 1. Letoha Lili 2.b, Bajusz Petra 4.b 2. Tatár Boglárka 1.c, Wodala János 3.a városi: 1. Tatár Boglárka 1.c 4. Bajusz Petra 4.b - megyei népdaléneklési verseny: 1. Szabó Dominik 3.b 3. Kálmán Janka 2.c - levelezős versenyek: Bendegúz Bonifert Bátaszéki: továbbjutó 3. évf. Halász Henrik 3.a 4. évf. Szamecz Márton 4.c Humán munkaközösség - A humán munkaközösség magába foglalja a történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyat, valamint a könyvtárat. A munkaközösség 8 tagból áll. - Ebben a tanévben a közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló szakirányú továbbképzést 3 fő kezdte el (Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin, Somogyi Dalma) valamint Hegyiné Szabó Szilvia az Alba Regia Néptáncegyesület néptánc csoport vezetői képzését végzi. - A munkaközösség tagjai szakvezetői feladatokat látnak el. Az első félévben: történelemből összesen 16 hallgatót,

9 magyar nyelv és irodalomból összesen 13 hallgatót, könyvtár szakos hallgatót pedig 3 főt fogadott iskolánk. Tantárgyakra lebontva az I. félév eseményei és a II. félév tervezete a következők: TÖRTÉNELEM Első félév - Az október 6-i ünnepség méltó módon zajlott. - Az 5.a osztály egy alkalommal vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson a Móra Ferenc Múzeumban. - Az 5.b osztálynak matematikából és történelemből is bemutató órája volt az Arany János Általános Iskolában a Mozaik Módszertani napon. - Kollégáink felvételi előkészítőt tartottak matematika tantárgyból, illetve tehetséggondozó (versenyfelkészítő) foglalkozást 7. osztályosoknak. - A tervezett versenyek közül a következők zajlottak az első félévben: Időutazó történelmi és levelezőverseny, TITOK történelem levelezőverseny, A Tisza-parti Általános Iskola által szervezett '48-as vetélkedő, A Mozaik kiadó által szervezett történelmi levelező verseny. Mindhárom történelem szakos kolléga több tanulót is indított ezeken a versenyeken. Második félév tervezete - Március 15-i ünnepség - Június 4-i ünnepség - 5. b osztályt budapesti kirándulása a Szépművészeti Múzeumba és az Aquincumba. - További múzeumpedagógiai foglalkozások a Móra Ferenc Múzeumban - A II. félévben a következő versenyek folytatódnak: Kálti Márk történelem tesztverseny Orczy Általános Iskola által szervezett történelmi vetélkedő Mozaik tankönyvkiadó által szervezett történelem levelezős verseny MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Első félév - Kollégáink felvételi előkészítőt tartott 8. osztályosok számára. Második félév tervezete E tárgyból a tervezett versenyek mindegyike a II. félévre esik. Ezek a következők: Simonyi Zsigmond helyesírási verseny évfolyamonként (országos) Városi szavalóverseny Nyelvünkben élünk Kazinczy-verseny (városi)

10 Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny (országos), melynek iskolai fordulója jan. 22-én volt. Olvasási verseny: a magyar kultúra napja alkalmából. A kollégák szervezésében zajlik az április 9-én megrendezésre kerülő rendhagyó irodalom óra, melyre Lakczfi János József Attila díjas magyar költőt hívták meg. KÖNYVTÁR Első félév Könyvtáros kolléganőnk a következő feladatokat látta el: - Hónap könyve verseny előkészítése, lebonyolítása, feladatlapok kijavítása; - folyóiratok adminisztrálása, rendezése; - könyvtári állomány feldolgozása, átállás a Corvina rendszerre; - kölcsönzés; - tájékoztatás; - címkézés, ETO szám, Cutter szám ellenőrzés; - állományba vételezés; - a Comenius programon belül a diákok felkészítése és a barcelonai út résztvevője; - szakmai továbbképzésen való részvétel (Mozaik nap, őszi könyvtáros szakmai nap); - egyeztetések, megbeszélések az egyetemi könyvtárban a Corvina rendszerrel kapcsolatos szakmai kérdésekről; - Márai III. könyvpályázat könyveinek kiválasztása, megrendelése; - könyvtárhasználati órák megtartása; - a Könyvmolyképző Kiadó ajándékkönyveinek kiválasztása és megrendelése; - A második félévben megrendezett Megyei Könyvtárhasználati Verseny előkészítése, a tanulók felkészítése; Második félév tervezete - Csongrád megyei könyvtárhasználati verseny (két csapat) - Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola által szervezett könyvtár verseny (1 csapat) ÉNEK-ZENE Első félév - A Hangverseny délidőben koncertsorozat szervezése. - Gyakorló Iskolák VIII. Országos Módszertani Konferenciáján a Novotel Hotelben megrendezésre kerülő ünnepi műsor szervezése. - Október 23-án a városi Ünnepi Megemlékezésben való részvétel a Gyermekkarral. - A Comenius programon belül a diákok felkészítése és a barcelonai utazásra. - A szegedi Kórusegyesület 150 éves fennállásának alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangversenyen való részvétel a Gyermekkarral a Nagyszínházban. - Adventi jótékonysági hangversenyen való részvétel mindkét énekkarral a GEMMA Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskola javára. - Az iskola KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉNEK megszervezése.

11 - Fellépés a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségen a Városházán a Gyermekkarral. Az első félévben zajlott verseny: Megyei alsós népdaléneklési verseny Második félév tervezete - Énekkari fellépés a Március 15-i Ünnepi Városi Megemlékezésen. - Március 14. Szegedi Kórusfesztivál (Gyermekkar). - Március 24. Hangverseny Bartók Béla emlékére (Gyermekkar). - Szólj, síp, szólj népzenei vetélkedő (Újvidék, Szerbia). - Éneklő Ifjúság (mindkét énekkar). - Városi népdaléneklési verseny osztályos fiúk számára (Piarista Gimnázium). - Megyei felsős népdaléneklési verseny (Gedói Általános Iskola). Az idegen nyelvi munkaközösség első féléves munkájáról - Munkaközösségünk létszáma 10 fő. - Szakvizsgára felkészítő továbbképzésre a munkaközösségből 2 fő jár ebben a tanévben. - Szeptember végén az Oxford kiadó regionális módszertani konferenciát tartott iskolánkban. - Ősszel az Oxford kiadó az iskolasegítő program keretében az összes általunk használt angol könyvhöz megküldte az interaktív anyagot kb Ft értékben. - Október végén ismét nagy sikerrel rendeztük meg a Halloween Party -t. Köszönjük a DÖK segítségét. -Novemberben került sor a William Blake szépkiejtési versenyre az Eötvös Gimnázium szervezésében. Itt Csorba Dorina 8. c. osztályos tanuló I. helyezést ért el, Ahmed Samy 8. c. osztályos tanuló V. helyet, míg Sarnyai Zsófia (8.b. osztályos tanuló) VI. helyet szerzett a 28 szerb és magyar ajkú versenyző között. - Novemberben rendezte a Tarjáni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a tehetségkutató versenyét, ahol szintén szép helyezéseket értünk el. Bogdándy Borbála 5. b. osztályos tanuló III. helyet, Kovács Zoé 5.c. osztályos tanuló anyanyalvi kategóriában II. helyet, Ahmed Hakim 5.b. osztályos tanuló ugyanebben a kategóriában III. helyet hozta el. Osman Jasmin 6. c. osztályos tanuló III. helyezett lett. -A Comenius pályázat keretében november 12 és 17 között 9 tanuló és 4 kísérő tanár vett részt a spanyolországi programban. - Decemberben a 8. évfolyam tanulói megírták a Radnóti Miklós Gimnázium által meghirdetett tehetségkutató verseny feladatlapját. A feladatlap nehézségét mutatja, hogy a 2. fordulóra a 40 pontból 25 pontot elért tanulókat hívták be. Örömmel vettük, hogy ezt a szintet iskolánk 7 tanulójának sikerült teljesíteni.

12 - Decemberben témahetet tartottunk az 5. c. osztályban tanító kollégákkal. A gyerekek a Karácsony témakörét dolgozták fel, reméljük maradandó élményekkel. -A tanév során a 6. c. osztály fele a Mozaik kiadó angol nyelvi levelező versenyében vesz részt egész tanévben. - Decemberben részt vettünk a Rókusi iskola által szervezett A. A. Milne versmondó versenyen. -A 8. évfolyam tanulói számára angol nyelvből előkészítőt tartottunk ebben a félévben. - Az iskolai alapítvány támogatásával sikerült beszereznünk a 2. évfolyam idegen nyelvi könyveit a következő tanévre angol és francia nyelvekből. - Az iskola és az Oxford kiadó támogatásával egy kolléganőnk novemberben és decemberben 30 órás továbbképzésen vett részt a digitális tábla értő használata címmel. - A frankofónia jegyében októberben Spirou kiállításon, novemberben filmvetítésen, decemberben karácsonyi foglalkozáson vettek részt az érdeklődő, franciát tanuló gyerekek. Januárban a Vízkereszt ünnepére emlékeztek egy délután keretében. Mindezt a francia nyelv iskolánkban történő oktatásának 50. évfordulója kapcsán szerveztük. -A tanév végén egy skóciai és egy franciaországi kirándulást szervez két kollégánk. A tanév hátralévő részére tervezett feladataink: - A 2. osztályos tanmenetek kidolgozása. - A nyelvi versenyekre tanulóik felkészítése, kísérése. - A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai szóbelikre angol nyelvből. - Folyamatos módszertani megújulás, a tapasztalatcsere. - A Comenius program márciusi magyarországi sikerese lebonyolítása. A reál munkaközösség beszámolója Szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás: - fizika szakkör (verseny előkészítő) (11fő) hetente egyszer, - alkalmanként matematika korrepetálás, - verseny előkészítés: földrajz tantárgyból, korrepetálás, - felvételi előkészítés fizika: (3 fő) hetente egyszer, egyéni foglalkozás alkalomszerűen, - egyéni korrepetálás alkalomszerűen, biológia szakkör 7. évfolyamos tanulók részére, biológia szakkör(előkészítő) 8. osztályos tanulók részére, - matematikából felvételi előkészítők, szakkörök,korrepetálás és felzárkóztatás, versenyzőkkel való rendszeres foglalkozás.

13 A következő tanulmányi versenyeken vettünk részt (neveztünk) az I. félévben: Matematika - Zrínyi Ilona Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:144 fő) - Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:78 fő) - Bonifert Domonkos Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:35 fő) - Bátaszéki Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:23 fő, továbbjutott a második fordulóba 9 fő) - Bolyai csapatverseny (8 fő, a 2 csapat közül az egyik 7. helyezést ért el). - Varga Tamás Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:3 fő, továbbjutott 3 fő) Fizika - Bor Pál Fizika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:14 fő) - Jedlik Ányos Fizika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból: 3 fő) Biológia, földrajz illetve természetismeret - dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny: 9 induló - Szécsi Szilveszter biológia verseny: 2 fő - TITOK Herman Ottó biológia és természetvédelmi verseny 3-7. osztályosoknak: 15 fő - Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny: 2 fő - Tisza vetélkedő: 1 csapat - Mozaik Tanulmányi Verseny: 5 fő - Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő szervezése: iskolánk felső tagozatos csapata (4 tanuló) II. helyezést ért el - SZERETED labor szervezésében rendezett természettudományos vetélkedőn részt vett iskolánk 4 tagú csapata Testnevelés Diákolimpia Atlétika verseny 10x200 m-es váltófutás (3. hely) Piarista Gimnázium atlétika versenye Diákolimpia Kispályás labdarúgás őszi forduló IV. k.cs. MOL Suliváltó Dóm tér III. k.cs.: 8. hely IV. k.cs.: 4. hely Mikulás Kupa Járási Sakkverseny III. k.cs.: 2. és 3. hely Diadal iskolák közötti váltóverseny 1 forduló: 8. hely 2 forduló: 1. hely összesítésben; az első két forduló után 4. helyezett iskolánk Rajz - A "Világűr" c. rajzpályázaton a Nagy-Vári Lilla(5.a) I. helyezést ért el.

14 - Hódmezővásárhely-Németh László Gimnázium szervezésében: Testvérvárosok c. versenyen Magyari Anett különdíjas lett. - Kecskemét-Ménteleki Általános Iskola által meghirdetett Hüllők c. rajzpályázat: III.helyezés: Pozsár Lilla, Török Petra 6.c osztály tanulói - Megújulás a jövőért konferencia szervezésében: Szeretet az életemben, szeretet a világban c. pályázat-legtöbb rajzot beküldő iskola titulusát kaptuk - Kiskunsági Nemzeti Park: Madárvonulás gyerekszemmel - III. helyezés: Kovács Zoé 5.c oszt. - Tantaki rajzpályázaton is részt vettünk több osztály tagjaival Egyéb elvégzett feladatok: Testnevelés: - Bemutató órák voltak nálunk: Zumba, Kung-fu, tájfutás. - Az alsós tömegsport foglalkozásokon nagyon szép számmal vesznek részt a kicsik: rendszeresen 35-en vannak. Fizika szakos kollégák - Fizika tanterem renoválása, csinosítása - Iskolai órarendek elkészítése (1. és 2. félév) - Tanterem-beosztás elkészítése (1. és 2. félév) - Mozanapló adatainak bevitele (1. és 2. félév) - SZERETED laboratórium kapcsolattartójaként részvétel konzultációkon, tanári ankétokon, továbbképzésen - Diákönkormányzat,DÖK gyűlések levezetése (papírgyűjtés megszervezése, kiértékelése) - honlap bővítése - SZERETED laborban megtartott foglalkozások

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

A Kecskeméti Református Általános Iskola partneri környezete. Készítette: Félixné Oravecz Márta igazgatóhelyettes

A Kecskeméti Református Általános Iskola partneri környezete. Készítette: Félixné Oravecz Márta igazgatóhelyettes A Kecskeméti Református Általános Iskola partneri környezete Készítette: Félixné Oravecz Márta igazgatóhelyettes Tartalom Partneri kör az Kecskeméti Református Egyházközségen belül... 3 Konviktus... 4

Részletesebben