SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5."

Átírás

1 SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése január 23.

2 Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület és a dolgozók összetételét érintő változások Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak közül a kötelező óraszám emelésből fakadóan a tantárgyfelosztás alapján tanév elején 2 fő tanító munkakörben alkalmazott pedagógus részmunkaidős foglalkoztatására van lehetőség. A határozatlan idejű szerződéssel alkalmazott pedagógus létszám az alábbiak szerint változott: 1 fő október 1-jétől áthelyezéssel kérte intézményünkben munkaviszonyának megszüntetését; egy másik kolléga Budapestre költözött, ezért szűnt meg munkaviszonya iskolánkban. Három kollégánk gyermekgondozás miatt van tartósan távol. A kötelező óraszámok változása miatt helyettük nem vettünk fel távollétük idejére határozott időre pedagógusokat. Egy fő gyakornokként áll alkalmazásban: gyakornoki időszakának második évében jár, vele a kijelölt mentorok tovább foglalkoznak. Vezetőtanári feladatokat csak a szakvizsgával rendelkező pedagógusok láthatnak el szeptember elsejétől. A gyakorló társintézményekkel és a fenntartóval egyetértésben vezetőtanári gyakorlatot folytathatnak még azok a kollégák, akik ebben a feladatkörben korábban szerzett esetleg több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, és szakvizsgára történő felkészülésük folyamatban van. Ebben a félévben a szakvizsgára történő felkészítésben 11 kolléga vesz részt. Többségük közoktatási vezető, illetve drámapedagógia szakirányú képzést folytat. Tanító munkakörbe alkalmazott kollégáink közül néhányan mesterképzésben vesznek részt. 2. A tanulólétszám alakulása A működési engedélyben engedélyezett tanulólétszám az alapító okirat decemberben kezdeményezett módosítását követően 670 fő (2013. szeptember 1-jétől). A tanulói jogviszonya szünetel, illetve magántanuló összesen 9 fő. Sajátos nevelési igényű összesen 5 tanuló, Beilleszkedési tanulási - magatartási nehézséggel 6 tanuló küzd. Fejlesztő foglalkozásokat részükre az iskola szakképzett pedagógusai tartanak a gyermekenként meghatározott fogyatékosság területeken és óraszámban. 3. Iskolai dokumentumok felülvizsgálata, módosítása A megelőző tanévben módosított pedagógiai program és helyi tanterv alapján folytatódik az iskolai nevelő-oktató munka.

3 Előkészítés alatt áll a 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet módosítása a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Az 1. és 5. évfolyamokon megkezdődött a hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan oktatása a családok választása alapján. Az 1-2., továbbá az 5-6.évfolyamokon folytatódik a mindennapos testnevelés bevezetése. Az előző tanévben módosított iskolai dokumentumok alapján ebben a tanévben az 1. évfolyam osztályaiban a matematika műveltségterületen vállalkozói és gazdálkodási ismeretek oktatását kezdtük meg, továbbá beemeltük az elsősegélynyújtás oktatását iskolai programunkba a módosított helyi tantervnek megfelelően. 4. Pályázatok TÁMOP Tovább folytatódik a A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése című pályázat fenntartási időszakát: ez a fenntartás harmadik tanéve. A program számos eleme projektek, intézményi innováció, témahét az újszerű foglalkoztatási formákkal és tartalmakkal továbbra is élvezetesebbé teszi a tanulók számára az iskolai munkát. (Projektvezető: Vincze Istvánné igh.) TÁMOP A pályázati konstrukció a pedagógus-továbbképzés keretében mentortanár-képzésre nyújtott lehetőséget. A megvalósított projekt a fenntartás 1. évét zárja aktuálisan. (Projektvezető: Molnár László tanár) DAOP Az alapfokú közoktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában benyújtott iskolafelújítási pályázatunk szintén a fenntartás első évének végén jár. (Projektvezető: Dr. Sipos Ibolya ig.) COMENIUS-SOCRATES A két éve kezdődött projekt megvalósításának utolsó évében járunk. A projektvezető tartós távolléte miatt személyi változás történt: ezt a feladatot ebben a tanévben Semjényiné Visy Ágnes látja el Takács Judit helyett. A tanév első félévében pedagógusaink és tanulóink egy csoportja a spanyolországi partneriskolában töltöttek egy hetet.

4 TÁMOP Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége A pályázati felhívásra benyújtott projekt-tervünk megvalósítására 5,2 milliós támogatást nyertünk. A megvalósítás ebben a tanévben zajlik, komoly szakmai munkát jelentve az abban résztvevő kollégák (projektvezető: Takács Éva) számára. A Szerencsejáték Zrt. hez A Ságváris nebulókért közalapítvány által benyújtott pályázat a tehetség felismerésére, támogatására: 4 millió Ft támogatást nyert. 5. Az intézményi munka ellenőrzése és értékelése Pedagógusok teljesítményértékelése Az IMIP működtetésének megszűnése miatt felhagytunk az eddig folytatott gyakorlattal Az igazgató, igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők tanítási órák és tanórán kívüli kötelező foglalkozások látogatását végezték, amelyekről feljegyzések készültek, és amelyek az érintettek bevonásával a látogatások tapasztalatainak megbeszélésével zárultak. Tanulói statisztikák A folyó tanév 1. félévében az alábbi statisztikai adatok születtek: Osztályok száma: 24 Magatartás átlag: 4,635 Szorgalom átlag: 4,62 Tanulmányi átlag (5-8. évf.): 4,41 Kitűnő tanulók száma: 170 Bukott: 0 Mulasztott órák/fő: 20,335 óra Magántanuló/Szünetelő jogv.: 9 fő SNI: 5 fő BTM-N: 6 fő A nevelési igazgatóhelyettes értékelő beszámolója 1. Tanárjelöltek beosztásának koordinálása: Az intézményben 45 fő hallgatót fogadtunk. A vizsgatanításokat lehetőség szerint látogattuk vezető kollégáimmal. A szakvezetőkkel megbeszélést folytattam a változásokról. Tanárképző Központ által szervezett megbeszélésen részt vettem. A vezetőtanári, mentori munkával kapcsolatos elégedettségi kérdőíveket kitöltettük a hallgatókkal. Előadásokat, megbeszéléseket tartottunk az iskolai támogató rendszerekről az egyéni összefüggő gyakorlaton lévő hallgatóknak. Ezt a gyakorlatot tovább folytatjuk. Tapasztalat: a hallgatók nem ismerik a pedagógiai gyakorlatukra vonatkozó szabályzatot, erre fel kell hívni a figyelmüket. A kollégák is olvassák át! A jövő héten lesz a Tanárképző Központ bemutatkozása, a szakvezetőknek kötelező a részvétel.

5 2. Helyettesítések Megszervezése rendben zajlik. A beosztásnál törekszem arra, hogy elsősorban szakos kollégák helyettesítsék a távollévőket. 3. A tanári adminisztráció minősége az év eleje óta javult. A naplók legyenek a helyükön! 4. A hit-és erkölcstan oktatás megszervezése a kezdeti nehézségektől eltekintve rendben zajlott. Az diákok májusban nyilatkoznak arról, hogy mit szeretnének tanulni, ezután ezen változtatni nem lehet. Kérem az osztályfőnököket, hogy ezt mondják el a szülőknek a féléves értékelőn. 5. Tanári ügyelet A földszinten a gyerekek rendbontóak, a 2. félévben ügyeletes tanár fog felügyelni. 6. Pedagógus továbbképzések naprakész változatát készítettem el. 7. Értekezleten előadás hangzott el a pedagógus továbbképzések változásáról és a minősítési rendszer bevezetéséről. A portfólióval kapcsolatos részletes tájékoztatást a jövő héten tartom azoknak a kollégáknak, akik 2014-ben tölthetik fel portfóliójukat. 8. Az elektronikus napló rendszerével ismerkedtem. Ennek bevezetését fejfüggesztettük, a bizonytalan jogszabályi környezet miatt. 9. Megjelent a pedagógusok minősítési rendszerének kézikönyve, azt tanulmányozzátok! 10. Megjelent a NAT módosításának jogszabálytervezete. Ezek alapján március 31-ig módosítani kell a PP-t. Kérem a testnevelőket, történelem, természettudományos tárgyakat oktatókat, hogy nézzék át tartalmilag. Az alsó tagozat beszámolója A tanítói és tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanító és tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti bár ez sem kevés hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba. (Gyergyai Albert) Tanévkezdés előtt megtartottuk a munkaközösségi értekezletet, ahol meghatároztuk a tervezett programokat, felelősöket és határidőket, melyeket a munkaterv keretében fogalmaztunk meg. Nagy problémát jelentett a tantárgyfelosztás elkészítése. A pedagógusok és a tanulók óraszáma is nőtt ( ,5-24,5), ezért a kötelező órák meghatározása nem volt könnyű. Mivel a napköziben dolgozók a legtöbb esetben csak 13 órakor tudják átvenni a csoportot, ezért részfoglalkozásban tudunk alkalmazni 1 főt.

6 Kézműves és fotószakkört tart két pedagógus. A napközis csoportok száma eggyel csökkent, a tavalyi 11 helyett idén 10 csoport van, ebből kettő összevont. Változás történt a 3.a osztályban az osztályfőnök személyét illetően, mivel tanév közben ketten új munkahelyre mentek. Új tantárgyként belépett a hit- és erkölcstan. Ezeknek az óráknak a megszervezése, egyeztetés a hittanoktatókkal és a termek kijelölése, órarendbe helyezése újabb odafigyelést igényelt. Ez a következő tanévben már négy évfolyamot fog érinteni. Az eddig megvalósult programok: Szűkösen sikerült elosztani a székeket és padokat, a termekbe pótszék és plusz asztal nem szükséges: a közepes és nagyméretű bútorokból még mindig többre van igény. Ez abból is adódhat, hogy testileg túlságosan is fejlett gyerekből több van. Összeállítottuk a tanári ügyeletet. Néhány kivételtől eltekintve pontosan teljesítik a feladatot a pedagógusok. Az új Köznevelési törvény az egészségesebb társadalom megteremtésének célját szem előtt tartva nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és az egyéb iskolai sporttevékenységek szervezését. A heti 5 testnevelés óra bevezetésével jelentős lépést tesz a mindennapos testmozgás tényleges megvalósulása felé. Beosztottuk a tornatermi órákat, ami nehezen ment. Ebben a tanévben már 1-2. évfolyamon van mindennapos, vagyis heti 5 testnevelés óra. Alsó tagozaton 6x5+6x3 óra van, ez heti 48 órát jelent. Ezzel szemben a kis tornateremben napi 6 órával számolva (alsóban nem indokolt 6. órát tartani) összesen 30 óra lehetőség adódik. Már a gimnázium kis termét sem vehetjük igénybe. Szerencsére az első félévben is járhattunk úszni, emellett korcsolyázunk, így tudjuk biztosítani a mozgást. Hetente két alkalommal tömegsportra is járhatnak a gyerekek. Kompetencia-alapú oktatás zajlik: 1.a magyar 1.b matematika 1.c környezetismeret Az Egészség-hét 5 napos programja (szeptember ig) nagy élményt jelentett a tanulók számára (mentőautó-bemutató, elsősegélynyújtás, közös torna, futás, vetítés, bio-sütemény kóstoló, Nagy Sportágválasztó). Megszerveztük és megvásároltuk a bérleteket a Szegedi Nemzeti Színházba, és a Bábszínházba. Szerencsére iskolánkban igen nagy az érdeklődés ezekre a programokra. Az alapítvány ebben a tanévben is megvásárolta a múzeumbérletet, így minden osztálynak többször is lehetősége van az ingyenes és csoportos múzeumlátogatásra. Megtartottuk az év eleji szülői értekezleteket, melyek rendben lezajlottak.

7 Az ebédbefizetés időpontjait még mindig többen elfelejtik, ezért 1 nap pótbefizetési napot kell kijelölni. A naplók ellenőrzése folyamatos, a hiányosságokat jeleztem, ezek minden alkalommal javításra és pótlásra kerülnek. A törzslapok kitöltése, a naplók megnyitása, a tanmenetek elkészítése határidőre elkészült. Az osztályfőnökök határidőre elkészítették az osztályukra vonatkozó statisztikát. A gyakorló iskolák konferenciáján több kolléga is részt vett az előadásokon hallgatóként. A konferencia záró programja előtt a műsort a mi intézményünk tanulói adták. A Bendegúz Akadémiától iskolánk arany minősítést kapott, az ezzel járó ,- Ft könyvutalvánnyal. A könyvek beszerzése megtörtént. Rajzversenyen a 3. a osztály a tavalyi évben jól szerepelt, ezért ,- Ft sportszervásárlási utalványt kapott. A sporteszközöket megvásároltuk, ezzel gazdagodott az alsós szertár. A tornaszoba melletti szertárt rendbe tetettük, szekrényt rakattunk be, így rendezettebb az eszközök tárolása. Megszerveztük az iskolafogászatot, rendben lezajlott. Néhány alkalommal azonban sokat kellett várni a csoportoknak, ezt jeleztük a klinika felé. A Dóm orgonáját több tanulócsoport megtekintette. Megvalósult az őszre tervezett papírgyűjtés. A következő tanév előkészítéséhez 4 óvodában jártunk szülői értekezleten. Továbbra is nagy az érdeklődés iskolánk iránt. Megtörtént az első évfolyamos tanulók felmérése a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében. 9 tanulónál végeztük el a vizsgálatokat. Tanév közben folyamatosan látogattuk a tanórákat. Az őszi szünetet követően fogadóórát tartottunk. Rendhagyó énekórát tartottunk november 29-én. 11 és 12 órakor a Muzsikás együttes lépett fel a tornateremben. Évekkel ezelőtt elhatározták, hogy évente ötven iskolai koncertet adnak ingyen. Elhatározásukat a MOL támogatja, így jutottak el hozzánk is.

8 Iskolai és osztálykeretben tartottuk meg a Mikulás ünnepséget. A mikulás zumbázni tanította a gyerekeket. A leendő elsősök számára szervezett kézműves foglalkozás nagyon jól sikerült. A nagy érdeklődés mellett próbáltunk minden gyermekre és szülőre megfelelő időt fordítani. 4 helyszínen sokféle technikával készíthették el alkotásaikat az óvodások. A karácsonyi ünnepség szép zárása volt az évnek. Az iskolai ünnepség mellett a tornateremben is tartottunk egyet, ahol az osztályok előadták a saját műsorukat. A 2.a osztály 8 helyszínen betlehemes játékot mutatott be, többek között a Városházán a hátrányos helyzetű tanulók karácsonyán, ahol nagy sikert arattak a színvonalas műsorral. A 4. a osztály 2 alkalommal Idősek otthonában szerepelt. A TÁMOP pályázatban 10 modul megírását, kipróbálását, kontrollcsoportos próbáját, más intézményekben 5 modul látogatását és elemzését, és mindezek dokumentálását vállaltuk. Ezek közül 6 modult megtartottunk, hármat látogattunk. Január 15-ig az első harmad dokumentációját elkészítettük és postáztuk, az intranetre felvittük. A tanév első felében a 9 alsós pedagógus vett részt továbbképzésen. Tanulmányi versenyek - mesemondó iskolai: 1. Letoha Lili 2.b, Bajusz Petra 4.b 2. Tatár Boglárka 1.c, Wodala János 3.a városi: 1. Tatár Boglárka 1.c 4. Bajusz Petra 4.b - megyei népdaléneklési verseny: 1. Szabó Dominik 3.b 3. Kálmán Janka 2.c - levelezős versenyek: Bendegúz Bonifert Bátaszéki: továbbjutó 3. évf. Halász Henrik 3.a 4. évf. Szamecz Márton 4.c Humán munkaközösség - A humán munkaközösség magába foglalja a történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyat, valamint a könyvtárat. A munkaközösség 8 tagból áll. - Ebben a tanévben a közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló szakirányú továbbképzést 3 fő kezdte el (Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin, Somogyi Dalma) valamint Hegyiné Szabó Szilvia az Alba Regia Néptáncegyesület néptánc csoport vezetői képzését végzi. - A munkaközösség tagjai szakvezetői feladatokat látnak el. Az első félévben: történelemből összesen 16 hallgatót,

9 magyar nyelv és irodalomból összesen 13 hallgatót, könyvtár szakos hallgatót pedig 3 főt fogadott iskolánk. Tantárgyakra lebontva az I. félév eseményei és a II. félév tervezete a következők: TÖRTÉNELEM Első félév - Az október 6-i ünnepség méltó módon zajlott. - Az 5.a osztály egy alkalommal vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson a Móra Ferenc Múzeumban. - Az 5.b osztálynak matematikából és történelemből is bemutató órája volt az Arany János Általános Iskolában a Mozaik Módszertani napon. - Kollégáink felvételi előkészítőt tartottak matematika tantárgyból, illetve tehetséggondozó (versenyfelkészítő) foglalkozást 7. osztályosoknak. - A tervezett versenyek közül a következők zajlottak az első félévben: Időutazó történelmi és levelezőverseny, TITOK történelem levelezőverseny, A Tisza-parti Általános Iskola által szervezett '48-as vetélkedő, A Mozaik kiadó által szervezett történelmi levelező verseny. Mindhárom történelem szakos kolléga több tanulót is indított ezeken a versenyeken. Második félév tervezete - Március 15-i ünnepség - Június 4-i ünnepség - 5. b osztályt budapesti kirándulása a Szépművészeti Múzeumba és az Aquincumba. - További múzeumpedagógiai foglalkozások a Móra Ferenc Múzeumban - A II. félévben a következő versenyek folytatódnak: Kálti Márk történelem tesztverseny Orczy Általános Iskola által szervezett történelmi vetélkedő Mozaik tankönyvkiadó által szervezett történelem levelezős verseny MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Első félév - Kollégáink felvételi előkészítőt tartott 8. osztályosok számára. Második félév tervezete E tárgyból a tervezett versenyek mindegyike a II. félévre esik. Ezek a következők: Simonyi Zsigmond helyesírási verseny évfolyamonként (országos) Városi szavalóverseny Nyelvünkben élünk Kazinczy-verseny (városi)

10 Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny (országos), melynek iskolai fordulója jan. 22-én volt. Olvasási verseny: a magyar kultúra napja alkalmából. A kollégák szervezésében zajlik az április 9-én megrendezésre kerülő rendhagyó irodalom óra, melyre Lakczfi János József Attila díjas magyar költőt hívták meg. KÖNYVTÁR Első félév Könyvtáros kolléganőnk a következő feladatokat látta el: - Hónap könyve verseny előkészítése, lebonyolítása, feladatlapok kijavítása; - folyóiratok adminisztrálása, rendezése; - könyvtári állomány feldolgozása, átállás a Corvina rendszerre; - kölcsönzés; - tájékoztatás; - címkézés, ETO szám, Cutter szám ellenőrzés; - állományba vételezés; - a Comenius programon belül a diákok felkészítése és a barcelonai út résztvevője; - szakmai továbbképzésen való részvétel (Mozaik nap, őszi könyvtáros szakmai nap); - egyeztetések, megbeszélések az egyetemi könyvtárban a Corvina rendszerrel kapcsolatos szakmai kérdésekről; - Márai III. könyvpályázat könyveinek kiválasztása, megrendelése; - könyvtárhasználati órák megtartása; - a Könyvmolyképző Kiadó ajándékkönyveinek kiválasztása és megrendelése; - A második félévben megrendezett Megyei Könyvtárhasználati Verseny előkészítése, a tanulók felkészítése; Második félév tervezete - Csongrád megyei könyvtárhasználati verseny (két csapat) - Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola által szervezett könyvtár verseny (1 csapat) ÉNEK-ZENE Első félév - A Hangverseny délidőben koncertsorozat szervezése. - Gyakorló Iskolák VIII. Országos Módszertani Konferenciáján a Novotel Hotelben megrendezésre kerülő ünnepi műsor szervezése. - Október 23-án a városi Ünnepi Megemlékezésben való részvétel a Gyermekkarral. - A Comenius programon belül a diákok felkészítése és a barcelonai utazásra. - A szegedi Kórusegyesület 150 éves fennállásának alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangversenyen való részvétel a Gyermekkarral a Nagyszínházban. - Adventi jótékonysági hangversenyen való részvétel mindkét énekkarral a GEMMA Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskola javára. - Az iskola KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉNEK megszervezése.

11 - Fellépés a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségen a Városházán a Gyermekkarral. Az első félévben zajlott verseny: Megyei alsós népdaléneklési verseny Második félév tervezete - Énekkari fellépés a Március 15-i Ünnepi Városi Megemlékezésen. - Március 14. Szegedi Kórusfesztivál (Gyermekkar). - Március 24. Hangverseny Bartók Béla emlékére (Gyermekkar). - Szólj, síp, szólj népzenei vetélkedő (Újvidék, Szerbia). - Éneklő Ifjúság (mindkét énekkar). - Városi népdaléneklési verseny osztályos fiúk számára (Piarista Gimnázium). - Megyei felsős népdaléneklési verseny (Gedói Általános Iskola). Az idegen nyelvi munkaközösség első féléves munkájáról - Munkaközösségünk létszáma 10 fő. - Szakvizsgára felkészítő továbbképzésre a munkaközösségből 2 fő jár ebben a tanévben. - Szeptember végén az Oxford kiadó regionális módszertani konferenciát tartott iskolánkban. - Ősszel az Oxford kiadó az iskolasegítő program keretében az összes általunk használt angol könyvhöz megküldte az interaktív anyagot kb Ft értékben. - Október végén ismét nagy sikerrel rendeztük meg a Halloween Party -t. Köszönjük a DÖK segítségét. -Novemberben került sor a William Blake szépkiejtési versenyre az Eötvös Gimnázium szervezésében. Itt Csorba Dorina 8. c. osztályos tanuló I. helyezést ért el, Ahmed Samy 8. c. osztályos tanuló V. helyet, míg Sarnyai Zsófia (8.b. osztályos tanuló) VI. helyet szerzett a 28 szerb és magyar ajkú versenyző között. - Novemberben rendezte a Tarjáni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a tehetségkutató versenyét, ahol szintén szép helyezéseket értünk el. Bogdándy Borbála 5. b. osztályos tanuló III. helyet, Kovács Zoé 5.c. osztályos tanuló anyanyalvi kategóriában II. helyet, Ahmed Hakim 5.b. osztályos tanuló ugyanebben a kategóriában III. helyet hozta el. Osman Jasmin 6. c. osztályos tanuló III. helyezett lett. -A Comenius pályázat keretében november 12 és 17 között 9 tanuló és 4 kísérő tanár vett részt a spanyolországi programban. - Decemberben a 8. évfolyam tanulói megírták a Radnóti Miklós Gimnázium által meghirdetett tehetségkutató verseny feladatlapját. A feladatlap nehézségét mutatja, hogy a 2. fordulóra a 40 pontból 25 pontot elért tanulókat hívták be. Örömmel vettük, hogy ezt a szintet iskolánk 7 tanulójának sikerült teljesíteni.

12 - Decemberben témahetet tartottunk az 5. c. osztályban tanító kollégákkal. A gyerekek a Karácsony témakörét dolgozták fel, reméljük maradandó élményekkel. -A tanév során a 6. c. osztály fele a Mozaik kiadó angol nyelvi levelező versenyében vesz részt egész tanévben. - Decemberben részt vettünk a Rókusi iskola által szervezett A. A. Milne versmondó versenyen. -A 8. évfolyam tanulói számára angol nyelvből előkészítőt tartottunk ebben a félévben. - Az iskolai alapítvány támogatásával sikerült beszereznünk a 2. évfolyam idegen nyelvi könyveit a következő tanévre angol és francia nyelvekből. - Az iskola és az Oxford kiadó támogatásával egy kolléganőnk novemberben és decemberben 30 órás továbbképzésen vett részt a digitális tábla értő használata címmel. - A frankofónia jegyében októberben Spirou kiállításon, novemberben filmvetítésen, decemberben karácsonyi foglalkozáson vettek részt az érdeklődő, franciát tanuló gyerekek. Januárban a Vízkereszt ünnepére emlékeztek egy délután keretében. Mindezt a francia nyelv iskolánkban történő oktatásának 50. évfordulója kapcsán szerveztük. -A tanév végén egy skóciai és egy franciaországi kirándulást szervez két kollégánk. A tanév hátralévő részére tervezett feladataink: - A 2. osztályos tanmenetek kidolgozása. - A nyelvi versenyekre tanulóik felkészítése, kísérése. - A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai szóbelikre angol nyelvből. - Folyamatos módszertani megújulás, a tapasztalatcsere. - A Comenius program márciusi magyarországi sikerese lebonyolítása. A reál munkaközösség beszámolója Szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás: - fizika szakkör (verseny előkészítő) (11fő) hetente egyszer, - alkalmanként matematika korrepetálás, - verseny előkészítés: földrajz tantárgyból, korrepetálás, - felvételi előkészítés fizika: (3 fő) hetente egyszer, egyéni foglalkozás alkalomszerűen, - egyéni korrepetálás alkalomszerűen, biológia szakkör 7. évfolyamos tanulók részére, biológia szakkör(előkészítő) 8. osztályos tanulók részére, - matematikából felvételi előkészítők, szakkörök,korrepetálás és felzárkóztatás, versenyzőkkel való rendszeres foglalkozás.

13 A következő tanulmányi versenyeken vettünk részt (neveztünk) az I. félévben: Matematika - Zrínyi Ilona Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:144 fő) - Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:78 fő) - Bonifert Domonkos Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:35 fő) - Bátaszéki Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:23 fő, továbbjutott a második fordulóba 9 fő) - Bolyai csapatverseny (8 fő, a 2 csapat közül az egyik 7. helyezést ért el). - Varga Tamás Matematika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:3 fő, továbbjutott 3 fő) Fizika - Bor Pál Fizika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból:14 fő) - Jedlik Ányos Fizika Verseny (jelentkezők száma iskolánkból: 3 fő) Biológia, földrajz illetve természetismeret - dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny: 9 induló - Szécsi Szilveszter biológia verseny: 2 fő - TITOK Herman Ottó biológia és természetvédelmi verseny 3-7. osztályosoknak: 15 fő - Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny: 2 fő - Tisza vetélkedő: 1 csapat - Mozaik Tanulmányi Verseny: 5 fő - Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő szervezése: iskolánk felső tagozatos csapata (4 tanuló) II. helyezést ért el - SZERETED labor szervezésében rendezett természettudományos vetélkedőn részt vett iskolánk 4 tagú csapata Testnevelés Diákolimpia Atlétika verseny 10x200 m-es váltófutás (3. hely) Piarista Gimnázium atlétika versenye Diákolimpia Kispályás labdarúgás őszi forduló IV. k.cs. MOL Suliváltó Dóm tér III. k.cs.: 8. hely IV. k.cs.: 4. hely Mikulás Kupa Járási Sakkverseny III. k.cs.: 2. és 3. hely Diadal iskolák közötti váltóverseny 1 forduló: 8. hely 2 forduló: 1. hely összesítésben; az első két forduló után 4. helyezett iskolánk Rajz - A "Világűr" c. rajzpályázaton a Nagy-Vári Lilla(5.a) I. helyezést ért el.

14 - Hódmezővásárhely-Németh László Gimnázium szervezésében: Testvérvárosok c. versenyen Magyari Anett különdíjas lett. - Kecskemét-Ménteleki Általános Iskola által meghirdetett Hüllők c. rajzpályázat: III.helyezés: Pozsár Lilla, Török Petra 6.c osztály tanulói - Megújulás a jövőért konferencia szervezésében: Szeretet az életemben, szeretet a világban c. pályázat-legtöbb rajzot beküldő iskola titulusát kaptuk - Kiskunsági Nemzeti Park: Madárvonulás gyerekszemmel - III. helyezés: Kovács Zoé 5.c oszt. - Tantaki rajzpályázaton is részt vettünk több osztály tagjaival Egyéb elvégzett feladatok: Testnevelés: - Bemutató órák voltak nálunk: Zumba, Kung-fu, tájfutás. - Az alsós tömegsport foglalkozásokon nagyon szép számmal vesznek részt a kicsik: rendszeresen 35-en vannak. Fizika szakos kollégák - Fizika tanterem renoválása, csinosítása - Iskolai órarendek elkészítése (1. és 2. félév) - Tanterem-beosztás elkészítése (1. és 2. félév) - Mozanapló adatainak bevitele (1. és 2. félév) - SZERETED laboratórium kapcsolattartójaként részvétel konzultációkon, tanári ankétokon, továbbképzésen - Diákönkormányzat,DÖK gyűlések levezetése (papírgyűjtés megszervezése, kiértékelése) - honlap bővítése - SZERETED laborban megtartott foglalkozások

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL Intézmény neve: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. STATISZTIKA Tanulólétszám: 669 Közülük HH tanulók száma: 63 Közülük

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ÓRAREND a 2012\2013-as tanév I. félévére

ÓRAREND a 2012\2013-as tanév I. félévére ÓRAREND a 2012\2013-as tanév I. félévére Osztály 1.a 1. 2. 5. rajz testnevelés magyar matematika ének matematika matematika magyar magyar matematika magyar magyar matematika magyar magyar testnevelés magyar

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA 2014.01.31. A kitűzött célok időarányos megvalósulása Készült a felső tagozaton működő munkaközösségek beszámolóinak felhasználásával. Összeállította: Leó Zoltán

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó MUNKA- ÉS FELADATTERV 2010-2011.tanév 2011.tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Beszámoló a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2011/2012. tanév első féléves munkájáról

Beszámoló a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2011/2012. tanév első féléves munkájáról Beszámoló a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2011/2012. tanév első féléves munkájáról Rubik Ernő gondolatai: A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben