A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway)"

Átírás

1 M Kö s z ö n t ô A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway) Az igazi sportember megtanul veszíteni és nyerni, képes a vesztés után is tovább küzdeni. A sport számos olyan dologra felkészít, ami a civil életben is hasznos lehet. Megtanít együtt küzdeni a társakkal, alkalmazkodni a változásokhoz. És a világ folyamatosan változik. Változik a környezet, a fenntartó, változnak a feltételek, változnak a gyerekek és változunk mi magunk is. A Magyar Diáksport Szövetség is megújult programot kínál. Az iskolai testnevelés területén új stratégiát fogalmaz meg. A cél egy korszerû, gyermek és élményközpontú, esélyegyenlôséget biztosító iskolai testnevelés módszertanának kialakítása. A következô tanévtôl a szövetség irányítja és szervezi a tanulók egységes fizikai állapotfelmérését. A Diáksport Önkéntességi Program új lehetôségeket kínál az iskolai testmozgás programok tervezésére, támogatására. Kedves Testnevelô Tanárok, Igazgatók, diáksportot szeretô és támogató Sportbarátok! Folytatni a nagy elôdök munkáját, megújulni, felfrissülni, lelkesedni, folyamatosan garantálni az iskolai testnevelés feltételrendszerét, a minôségi diáksportot. A feladatunk nem könnyû. De lépésrôl lépésre megküzdünk vele, és évrôl évre megújult erôvel, a siker reményében kezdünk bele az új tanévbe. Az elôdeink által végzett kiváló szakmai munka, az eddigi eredmények mutatják számunkra az utat. Bízom abban, hogy egymást segítve, a szakembereink több évtizedes tapasztalatára támaszkodva, a töretlen tenni akarásunk, lelkesedésünk, nyitottságunk, szorgalmunk elég lesz a folytatáshoz, megfelelünk az új kihívásoknak és az elôzô évekhez hasonlóan szép sikereket érünk el. A 2013/2014. tanévre jó munkát, a kitûzött célok eléréséhez sok erôt, kitartást kívánok. Zsámboki Anna a Bács-Kis kun Me gyei Di ák sport Ta nács el nö ke 1

2 2 Fon tos tud ni va lók január 1-jétôl az állami iskolák gazdaságilag a Klebersberg In téz ményfenntartó Központ (KLIK) felügyelete alá tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az iskolák minden gazdasági kérdésben egy kérvényt nyújtanak be a tankerületükhöz (járási KLIK igazgatóság), mely dönt az egyes tételek kifizetésérôl. A Diákolimpiai versenyrendszerben való indulás minden esetben költségekkel jár, melyet célszerû minél elôbb, már a tanév elején (versenynaptár) megtervezni és az iskola igazgatóján keresztül a KLIK felé továbbítani. Ez megkönnyíti a versenyekre való eljutást vagy a rendezés költségeit. A versenyek elôtt két héttel az igazgatók továbbítják a költségigényt a tankerületi igazgatósgokhoz. 2. A di ák olim pi ai ver seny ki írá sok és prog ra mok 2013/2014. tan évi ki írá sa meg ta lál ha tó a sz.hu hon la pon. A tanév kezdetekor minden iskola pontosítsa az iskolai elektronikus adatlapját, mert a változásokról innen kapunk információt! Kérünk továbbá minden kedves testnevelôt, hogy személyes adatait (telefonszám, cím) szintén frissítse, amennyiben változás történt! 3. A KIKÜLDÖTT ELÔZETES JELENTKEZÉSI LAP -OT VISSZA KELL KÜLDENI (2013. szeptember 11-ig) A VESENYSZÁMOK LE - BO NYOLÍTÁSÁNAK MEGTEVEZÉSE ÉDEKÉBEN. A LAB DA JÁ- TÉKOK VÉGLEGES CSOPOTBEOSZTÁSA AZ ELEKTONIKUS NE VEZÉSEK ÉS AZ ELÔZETES NEVEZÉSI LAPOK ÖSSZE HA SON- LÍTÁSA ALAPJÁN TÖTÉNIK. A csapatok nevezésénél legalább annyi versenyzôt kell feltüntetni, ahányan az adott sportágban egyszerre a pályán tartózkodhatnak. 4. A MEGYEI VESENYEKEN CSAK AZOK A CSAPATOK ÉS EGYÉNI VESENYZÔK VEHETNEK ÉSZT, AKIKET A MEGYEI DST ÁLTAL MEGHATÁOZOTT NEVEZÉSI HATÁIDÔIG ELEKTONIKUSAN a Magyar Diáksport Szövetség honlapján AZ ISKOLÁK BENEVEZNEK. A 16 év alatti benevezettek adatlapját a testnevelôk kitöltve kinyomtatják és a verseny helyszínén bemutatják. 5. Aki körzeti, megyei döntôt, országos selejtezôt vagy területi döntôt rendez, játékvezetôt az adott sportág megyei szakszövetségétôl, a versenyt megelôzôen 10 nappal írásban kell kérnie. 6. A versenyek után a körzeti-, illetve a megyei elôdöntôk és döntôk versenyjelentését, végeredményét a versenyt követô 48 órán belül kérjük megküldeni a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács részére 7. Amennyiben valaki a körzeti, megyei versenyre elôzetes benevezése után nem tud elutazni, azt kérjük, a verseny elôtti 5 munkanapon belül jelezze. Ha országos selejtezôre vagy területi döntôre való utazás hiúsul meg, azt minden esetben a Magyar Diáksport Szövetség Országos Központja felé, az adott sportág sportági felelôse felé kell jelezni. 8. I g a z o l á s : szabályosan, a 17/2005. (II. 8.) kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni vagy csapat nevezési lappal. A nevezési lapon a korosztálynak megfelelô érvényes orvosi (iskolavagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplô, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító vagy útlevél megléte kötelezô. A fent elôírt dokumentumok hiányában a versenyzô(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén! Kérjük a testnevelôket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek! A versenyzôk saját érdekükben sérülés, orvosi ellátás miatt tartsák maguknál a taj-kártyájukat vagy annak másolatát. 9. TAGDÍJ Az MDSZ által megszavazott tagdíjat, tanulónkénti 50 Ft/tanév az állami fenntartású iskolák a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által a Magyar Diáksport Szövetség felé fizetik. A NEM állami fenntartású iskolák (egyházi iskolák, alapítványi iskolák, fôiskolák gyakorló iskolái és az egyéb fenntartású intézmények) a tagdíjat a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács felé fizetik az alábbi bankszámlaszámra október 15-éig, átutalással. A számlákat az összegek beérkezése után állítjuk ki. (Számlát elôre csak indokolt esetben állítunk ki.) Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács számlaszáma:

3 4 FELHÍVÁS! FELHÍVÁS! A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben is felhívással fordul a magyarországi oktatási intézményekhez, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz, hogy vegyenek részt a szeptember 20-ára (péntek) meghirdetett MAGYA DIÁKSPOT NAPJÁN a következô programokon: Ezen a napon az országban a jelentkezett iskolák minden diákja, tanára legalább 120 perc idôtartamban mozogjon, sportoljon, melyben lehetôség nyílik akár különbözô rekordok elérésére, felállítására is. Ezen a napon egyetlen közös programot kérünk: minden település minden diákja és vállalkozó szellemû polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot (2013 méter). Az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu) az iskola nevezési felületén szükséges regisztrálni szeptember 17-éig (), óráig. A megvalósított programok alapján a legjobb diáksport szervezeteket három kategóriában sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazza az MDSZ. Központi információ: Magyar Diáksport Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út Le ve le zé si cím: Bács-Kis kun Me gyei Di ák sport Ta nács 6000 Kecs ke mét, Katona József tér 8. Telefon: 06-76/ Fax: 06-76/ Honlap: bacsdiaksport.hu El nö k : ti t k á r: Zsámboki Anna Dóka András 06-30/ / ; Diákolimpia 1. A diákolimpia r e n d e z õ i: A diákolimpiát a Magyar Diáksport Szövetség hirdeti meg. A megyei és országos rendezvényeket felkérés szerint a helyi diáksportszervezetek a sportági szakszövetségek bevonásával szervezik. 2. A v e r s e n y e k h e l y e é s i d e j e: A megyei és körzeti versenyek idejét és helyét a megyei és körzeti versenynaptár, míg az országos rendezvények helyét, idejét az MDSZ versenynaptára tartalmazza. A megyei rendezvények helyszíne a nevezések, valamint a döntôbe jutott csapatok függvényében változhat. 3. A diákolimpia r é s z t v e v õ i: Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik magyarországi, OM azonosítóval rendelkezô köznevelési intézménybe a 2013/2014. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny idôpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Egyéb az országos kiírás Általános szabályok 4. pontja szerint. 4. Ko r c s o p o r t o k a 2013/2014. t a n é v b e n: I. kcs ban vagy késôbb születettek II. kcs ben születettek kcs ben születettek kcs ben születettek V. kcs ban születettek VI. kcs ban születettek. (Kivétel az atlétika sportág, ahol ben születettek.) Az 1993-as születésû, VI. kcs.-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az elôzô tanévben is az intézmény tanulója volt. Labdajátékokban az amatôr (kézilabda, kosárlabda, B33 kosárlabda, röplabda) a kispályás kcs., a labdarúgás kcs. versenyeken, teremlabdarúgás kcs. versenyein 1998-ban született, 9. évfolyamba járó tanulók részt vehetnek (anélkül, hogy a saját korosztályában való indulást ez akadályozná). 5. Dí j a z á s A megyei döntô I helyezett csapatok és egyéni versenyzôk éremdíjazásban részesülnek. 5

4 6 6. Sportági felelõsök : At l é t i k a: Ké z i l a b d a: Adamik Zoltán 6000, Lánchíd u. 18. Tel.: 30/ Paczolay Gyuláné 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 1. Tel.: 77/ , 20/ Ko s á r l a b d a: Szabó László 6000, Nyíri u. 11. Tel.: 30/ La b d a r ú g á s: Török Tibor 6000, Kelemen László utca Tel.: 30/ ö p l a b d a: To r n a: Nagy Péter 6000, Lunkányi János utca 10. Tel.: 30/ Bálint Erika 6000, Óvoda és Ált. Isk. (Lánchíd) Tel.: 76/ , 30/ L Területi beosztás Elsõ körzet : Felelõs vezetõk: Baja járás, Bácsalmás járás Schwarcz Iván DSB-elnök Tel.: 30/ Baracsiné Lábdy Ágnes DSB-titkár 6500 Baja, Szentistváni ÁMK Tel.: 70/ ; Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsô szentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, Vaskút Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Tataháza Második körzet : Felelõs vezetõ: Kalocsa járás Lakatos István Tel.: 06-70/ Martin Gábor Tel.: 06-20/ Kalocsa, Solt, Harta, Dunapataj, Géderlak, Foktô, Szakmár, Uszód, Dunaszentbenedek, Öregcsertô, Bátya, Homokmégy, Miske, Fajsz, Dusnok, Hajós, Újsolt Harmadik körzet : Felelõs vezetõ: Kiskôrös járás Czérna János Tel.: 06-70/ Kiskôrös, Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Csengôd, Akasztó, Tabdi, Kaskantyú, Kecel, Soltvadkert, Tázlár, Bócsa, Császártöltés 7

5 8 Negyedik körzet : Felelõs vezetõk: járás Adamik Zoltán DSE-elnök Tel.: 30/ ; Feyér Zoltán DSE-titkár Tel.: 76/ , 20/ Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Fülöpjakab, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Városföld, Nyárlôrinc, Kunszállás, Kadafalva, Fülöpháza Ötödik körzet : Felelõs vezetõk: Kiskunfélegyháza járás, Tiszakécske járás Mester Ernô DSB-elnök Tel.: 76/ , 70/ Luchmann Péter DSB-titkár Tel.: 70/ ; Kiskunfélegyháza, KÖÁI József Attila Kiskunfélegyháza,, Bugac, Gátér, Pálmonostora, Petôfiszállás Tiszakécske, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár, Tiszaug Ha t o d i k k ö r z e t : Felelõs vezetõk: Kiskunhalas járás, Kiskunmajsa járás, Jánoshalma járás Paczolay Gyuláné DSB-elnök Tel.: 20/ Szloboda Mihály DSB-titkár 6400 Kiskunhalas, Kertvárosi Tel.: 30/ ; Kiskunhalas, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Mélykút, Pirtó, Szank, Tompa, Zsana Hetedik körzet : Felelõs vezetõk: Kunszentmiklós járás Horváth Tibor DSB-elnök Tel.: 20/ ; Tóth Péter DSB-titkár 6090 Kunszentmiklós, Varga Domokos ÁMK Tel.: 76/ , 70/ Kunszentmiklós, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass 9

6 ) 10 Fe l j u t á s o s v e r s e n y r e n d s z e r az I., II.,, korcsoportban Labdajáték sportágakban a területik lebonyolításának módját a nevezések után határozzuk meg, melyrôl az érintett iskolák tájékoztatást kapnak. Aki elektronikusan nem nevez be, az a késôbbiekben már nem kap értesítést a verse nyek rôl. A körzeti versenyekre egy iskola több csapatot is nevezhet, de a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. Az összevont oktatási intézmények tagintézményei teljes joggal külön-külön is indulhatnak a felmenô rendszerû és egyéb versenyeken, amennyiben a tanév elején nyilatkoznak errôl a szándékukról. A rendezés idôpontjáról a rendezô értesíti az érintett iskolákat. Asztalitenisz Lényeges változás! Egyéni verseny: az I II. korcsoport és a III korcsoport versenye külön-külön kerül meghirdetésre. Csapatverseny: ISKOLAI, 2 fôs csapatok az I korcsoportba tartozó tanulók részére. A megyei/budapesti versenyeken és az országos döntôn azok a versenyzôk vehetnek részt, akik január 1. óta MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek. Az országos döntôbe a megyei/budapesti bajnokságok 1. helyezettjei jutnak. Korcsoport: I II., illetve III Atlétika A körzeti versenyeken több csapattal is részt vehet az iskola, a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. A megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny I II. helyezett csapatok, illetve az I helyezést elért egyéni versenyzôk. Az elért eredmény alapján meghívást lehet kérni további helyezetteknek is. Duatlon A megyei döntôbe minden benevezett csapat és egyéni versenyzô indulhat. Amelyik korcsoportban csak 2 csapat nevez, és azonkívül négynél nincs több egyéni nevezés, abból nem rendezünk megyei döntôt. Játékos sportverseny Körzeti versenyek I. helyezett csapatai, és a két legtöbb csapatot indító körzet II. helyezett csapatai. Úszás I., II.,, korcsoportban A és B kategóriában körzetenként az I helyezett egyéni versenyzôk és az I II. helyezett váltók. korcsoportban A és B kategóriában a megyeire benevezett versenyzôk. Az A kategória megrendezése a megyei DST anyagi lehetôsége szerint. Torna A körzeti versenyeken több csapattal is részt vehet az iskola, a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. A megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny I II. helyezett csapatok. 11

7 / Diákolimpia Versenynaptár 2013/2014. t a n é v VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS I II.; III kcs. Csapatbajnokság III, kcs. Mezei bajnokság II.,,, V., VI. kcs csütörtök ASZTALITENISZ Baja Schwarcz Iván Újvárosi ÁMK Zsámboki Anna Adamik Zoltán sportágfelelôsök Egy iskola legfeljebb két csapatot nevezhet versenyszámonként, de külön meg kell jelölni az A és B csapatokat! Ve r s e n y s z á m o k: III kcs. kcs. Magasugrás Magasugrás Távolugrás Távolugrás Súlylökés Súlylökés ( 6 kg, 4 kg) ( 4 kg, 3 kg) Diszkoszvetés ( 1,5 kg, 1 kg) Kislabdahajítás Gerelyhajítás m-es váltó Fiú m, m (5, 5 ) Svédváltó ( m) Leány kezd! Csapatlétszám: 5 fô, ebbôl 4 fô eredménye számít szerda óra Szabadidôközpont Adamik Zoltán sportágfelelôs Kovács Attila tanár Ve r s e n y s z á m o k: II. kcs m 1200 m kcs m 1500 m kcs m 2000 m V. kcs m 2500 m VI. kcs m 2500 m Egyéni és csapatverseny: 5 fôs csapatok, 4 fô eredménye számít. A II. korcsoportos verseny zôk szöges cipôt nem használhatnak. VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS Tavaszi pályabajnokság II.,, kcs szerda, csütörtök Széktói Stadion Adamik Zoltán sportágfelelôs Kovács Attila tanár Ve r s e n y s z á m o k: , s z e r d a, kcs. egyéni II. kcs. hárompróbacsapat, egyéni összetett Csapatlétszám: 6 fô, melybôl 5 fô eredménye számít. Ve r s e n y s z á m o k: c s ü t ö r t ö k kcs. négypróbacsapat, egyéni összetett kcs. ötpróbacsapat, egyéni összetett Csapatlétszám: 6 fô, melybôl 5 fô eredménye számít. kcs péntek I VI. kcs. I.; II.; ; ; V.; VI. kcs és csapatok ig péntek óra I II. kcs óra kcs. kcs hétfô Széktói Stadion Baja Zsámboki Anna tanár DUATLON Borbély Miklós MOGYI vezetôedzô Megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny gyôztes csapatai. Meghívást kérhetnek a körzeti versenyen jó pontszámot elért csapatok. Egyéni versenyzôk közül megyei döntôbe jut a körzeti bajnokság 1 3. helyezettje, illetve az elért eredmény alapján a rendezôtôl meghívást kérô. A megyei döntôn az elektronikusan benevezett iskolák vehetnek részt. A verseny pontos idôpontja nevezések függvénye. FLOOBALL Tóth Imre Nevezés központilag az MDSZ-hez, október 15-ig. JÁTÉKOS SPOTVESENY Kiskunhalas Szloboda Mihály testnevelô Kalocsa KÉZILABDA Lakatos István Kiskunmajsa Gál Orsolya Kertvárosi Általános 12 13

8 VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS kcs. kcs. V. kcs. V. kcs. VI. kcs. VI. kcs. II. kcs. kcs. kcs. V. kcs. VI. kcs hétfô hétfô hétfô szerda csütörtök péntek hétfô csütörtök I. kcs péntek II. kcs péntek Lajosmizse Kiskôrös Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunfélegyháza KÉZILABDA Vazul Attila i Edit Czérna János Borbély Erik Paczolay Gyuláné DSB-elnök Paczolay Gyuláné DSB-elnök KOSÁLABDA Baja Baja Baja Simon Zoltán Király László Gerebenné Bresák Zita Baracsiné Lábdy Ágnes Baracsiné Lábdy Ágnes Kovács Gergely Ábel József LABDAÚGÁS Baracsiné Lábdy Ágnes Bibó István Bibó István Leány szerepeltethetô a csapatban! Fiú: Mátyás Király Leány: Kodály ÉZI, Bolyai János Leányok szerepeltetése is lehetséges! Török Tibor Leányok szerepeltetése is lehetséges! VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS kcs. teremlabdarúgás kcs. teremlabdarúgás III kcs. kcs szerda Kiskunfélegyháza Baja Kiskunfélegyháza LABDAÚGÁS Török Tibor sportágfelelôs Luchman Péter DSB-titkár Baracsiné Lábdy Ágnes Kurucz István A versenykiírás szerint ig Az északi és déli területi döntôk beosztása és a rendezés idôpontja, illetve a rendezôk felkérése a beérkezett nevezések után a csoportok elkészítésekor kerül meghatározásra! kcs. kcs. kcs. kcs. V. kcs. V. kcs. VI. kcs. VI. kcs szerda hétfô szerda csütörtök csütörtök péntek Vásárhelyi P. Ált. Isk. Kalocsa Vásárhelyi P. Ált. Isk. Zrínyi I. Ált. Isk. Kalocsa ÖPLABDA Nagy Péter tanár Martin Gábor Seremet Attila tanár Juhász Zoltán tanár Kása óbert tanár Csizmadia Szabolcs tanár Nagy Péter sportági felelôs Martin Gábor TONA B KATEGÓIA Széchenyi István Szakközépiskola eformátus Széchenyi István Szakközépiskola kcs Kalocsa Lakatos István I., II., III kcs szerda óra Lánchíd U. Ált. Isk. Bálint Erika sportági felelôs 14 15

9 16 VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS I., II.,,,V.,VI. kcs Atlétika kézilabda, ; labdarúgás I kcs. Kézilabda Kosárlabda Kosárlabda öplabda Labdarúgás kispálya kcs. kispályás szerda óra csütörtök Megyei DST, Megyei Úszó Szövetség KISISKOLÁK SPOTVESENYE Baja Baracsiné Lábdy Ágnes DSB-titkár AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. Kiskunhalas (csütörtök) (péntek) () Kiskunfélegyháza (szerda) (hétfô) () Paczolay Gyuláné DSB-elnök Karagics Mátyás, Sándorné Kormos Edit AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. A versenykiírás szerint ig szerda Török Tibor sportágfelelôs AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. labdarúgás Soltvadkert Udvarhelyi Attila A és B kategóriában! 9.30-tól az atlétikai versenyszámok kezdôdnek, 11 órától kezdôdnek a labdajátékok. A versenyen azok vehetnek részt, akik augusztus 1-je óta az MKSZ/MKOSZ/MSZ, illetve a megyei/budapesti kézilabda-/kosárlabda-/röplabdaszövetség által kiadott játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek, ha a megyei/budapesti kézilabda-/kosárlabda-/röplabdaszövetség nem ad ki játékés versenyengedélyt, úgy a megyei/budapesti kézilabda-/ kosárlabda-/röplabdaszövetség rendezésében bajnoki vagy kupamérkôzésen augusztus 1-je óta nem vettek részt. A versenyen azok az korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik augusztus 1. óta az MLSZ, ill. a megyei/budapesti lab da rúgó szö vet sé gek által az NB I., NB II., NB felnôtt és korosztályos bajnokságokra kiadott verseny- és játékengedéllyel nem rendelkeznek, mér kô zéseken nem szerepeltek. Indulási jogosultság az kcs.-ban meghatározottak szerint. - Al a p f o k ú d i á k v e r s e n y e k megyei döntõig bezárólag A v e r s e n y c é l j a: endszeres mozgás, játék, sportprogram biztosítása elsôsorban a nem egyesületben sportoló tanulók részére, akik az iskolai házibajnokságok és körzeti versenyek után kerülnek a megyei döntôbe. A v e r s e n y e k r é s z t v e v õ i: Az alapfokú diákversenyen indulhatnak azok a tanulók, akik az adott sportágban nem igazolt versenyzôk, illetve 18 hónapja nem indultak egyesületi színekben szövetségi versenyen. Nem indulhatnak, akik az NB I., NB II., labdarúgásban NB osztályokban, illetve azok ifjúsági csapataiban szerepelnek. A sportiskolai igazolás és az ADIDAS Kupában való részvétel is kizáró ok! Atlétika: Körzetenként és versenyszámonként az I helyezett versenyzôk. (Amennyiben csapatban továbbjutott, helyette másik versenyzô nem indítható.) I II. helyezett csapatok. Labdajátékok: nevezések beérkezése után történik. Torna: körzeti versenyek I II. helyezett csapatai. A verseny résztvevôi azok lehetnek, akik a verseny idôpontjában az iskola tanulói. Az összevont iskolák, ha egy településen vannak, csak együtt indíthat-nak csapatokat, de lehet több csapatot is nevezni. 17

10 K 18 Alapfokú megyei versenyek VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS III, kcs csütörtök I II. kcs. III kcs., LABDAÚGÁS óra Kiskunfélegyháza Luchman Péter DSB-titkár TONA Ve r s e n y s z á m o k: kcs. Távolugrás (egyéni + cs.) Kislabdahajítás (e. + cs.) m kcs. Távolugrás (egyéni + cs.) Magasugrás (e. + cs.) Súlylökés (e. + cs.) Kislabdahajítás (e. + cs.) m Az 5 fôs csapatból 4 fô eredménye számít. Kispályás labdarúgás Játékidô: kcs perc kcs perc kcs perc Csapatlétszám: fô + 4 tartalék játékos Gumistoplis cipô engedélyezett. Kalocsa Botos János Csapatlétszám: 6 fô ( Ös s z e s í t e t t v e r s e n y n a p t á r a megyei döntôkrôl a 2013/2014. tanévben SZEPTEMBE 24. () Atlétika csb. III kcs., kcs NOVEMBE 26. () Kosárlabda,, VI. kcs. 27. (szerda) Kézilabda, VI. kcs. 28. (csütörtök) Kézilabda, VI. kcs. öplabda, VI. kcs. 29. (péntek) öplabda, VI. kcs JANUÁ 14. () Teremlabdarúgás kcs. 21. () Torna, alapfokú I., II.,,, kcs. 29. (szerda) Torna,, I., II.,,, kcs FEBUÁ 04. () Játékos sportverseny I II. kcs. 05. (szerda) Úszás A, B, kat. I., II.,,, kcs. 13. (csütörtök) Asztalitenisz I., II., kcs. 25. () Amatôr kosárlabda, kcs. 26. (szerda) Amatôr kosárlabda, kcs MÁCIUS 05. (szerda) öplabda, V. kcs. 06. (csütörtök) öplabda, V. kcs. Kosárlabda,, V. kcs. 10. (hétfô) Amatôr röplabda, kcs. 11. () Amatôr röplabda, kcs. 17. (hétfô) Kézilabda, V. kcs. 18. () Kézilabda, V. kcs. Kosárlabda,, kcs. 19

11 MÁCIUS (folyt.) 24. (hétfô) Kézilabda, kcs. 25. () Kézilabda, kcs. 26. (szerda) Mezei bajnokság II.,,, V., VI. kcs. 27. (csütörtök) Amatôr kézilabda, kcs. 28. (péntek) Amatôr kézilabda, kcs ÁPILIS 01. () Labdarúgás, III kcs. 07. (hétfô) öplabda, kcs. 08. () öplabda, kcs. Kosárlabda, II. kcs. 09. (szerda) Labdarúgás, kcs. 14. (hétfô) Kosárlabda, - kcs. 25. (péntek) Atlétika, egyéni V., VI. kcs. Labdarúgás II. kcs. 28. (hétfô) Kézilabda, kcs. 29. () Kézilabda, kcs. öplabda, kcs. 30. (szerda) öplabda, kcs. Labdarúgás kispályás kcs MÁJUS 02. (péntek) Labdarúgás I. kcs. 07. (szerda) Atlétika, csapat, egyéni II.,, kcs. 08. (csütörtök) Atlétika, csapat, kcs. 22. (csütörtök) Labdarúgás kcs. 29. (csütörtök) Kisiskolák sportversenye II.,, kcs június 05. (csütörtök) Alapfokú Atlétika, Labdarúgás ( DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK I Zentay Viktor Jánoshalma, Hunyadi János Szakközépiskola Jeremiás Donát Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a, Óvoda és III, Óvoda és III, Óvoda és, III, Óvoda és A 2012/2013. t a n é v Diákolimpiai bajnokai és helyezettjei Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila, Bolyai János I. kcs, Belvárosi Óvoda és Damjanich János III i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája A Balla Szilárd, Palásti György Bence, Arató Tamás, Sárkány Balázs, Papp Martin, Borbély Milán Tarnóczi Virág, Herczeg Eszter, Szalai Tímea, Tihanyi ebeka, Szepesi Noémi Kovács Ákos, Katona György, Lôrik Zsolt, iedl László, Papp ajmund Holló-Szabó Brigitta, Bense Bianka, Terjék Éva, Terjék Anna Gyenes Anna, Makány Lili, Huszka Nóra, Várkonyi Zsanett, Néma Ágnes Bíró Anita, Izsó Anna, Magó Anita, ácz Dzsenifer Gereben Lívia, évész Sára, Konkoly Fanni, Dugár Dóra ASZTALITENISZ 600 m Négypróba csapatverseny magasugrás súlylökés pontverseny m súlylökés FLOOBALL KOSÁLABDA B33 1:33,36 p 2975 p 1,375 m 10,675 m 112 p 12:07:21 p 10,5375 m 21

12 III, Bányai Júlia DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK (folyt). Perge Benjámin, Szabó Bertold, Szatmári Kristóf, Tóth Bertalan KOSÁLABDA B33 III, MÁSODIK HELYEZETTEK (folyt.) Kovács Ákos, Gordás László, Nagy Tamás, Jámbor Norbert, Bencsik Barna távolugrás 5,2175 m, Óvoda és V. Szente-Varga Fruzsina i eformátus ÖPLABDA SAKK 2003 p V. Amstadt Áron Baja, Béla SAKK 2478 p II. Fricz Botond, Bányai Júlia, Belvárosi Óvoda és Zrínyi Ilona Kokavecz Dávid Kiskunhalas, II. ákóczi Ferenc Katolikus Mezôgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kökény Nóra,Kökény Petra,Strung Laura,Vágó Fanni,Ollé éka Tiszakécske, eformátus és Szatmári Csanád, Turcsik Dániel, Gárdonyi István, Kovács Gábor, Lintner Milán, Törjék Noel Lénárt Milán Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Budai Lajos, Bolyai János I Csapat (Bács-Kiskun megye) i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája MÁSODIK HELYEZETTEK SNOWBOAD STAND- ÖPLABDA TEKE B igazolt TONA A B 100 m mell A 100 m hát Szabó Anna, ASZTALITENISZ Zentay Klaudia Jánoshalma, Béregi Dávid Sükösd, Zentay Viktor Jánoshalma Kiszel Zsófia, Bakos Blanka, évész Luca, Baltás Olga, Tóth Kamilla MEZEI BAJNOKSÁG 0:23,58 p 283 p 259,4 p 1:20,98 p 0:59,27 p 190 p V VI, Bolyai János Makány Lili, Huszka Nóra, Gyenes Anna, Nema Ágnes, Tóth Beatrix U14 Kiss Krisztina, II. ákóczi Ferenc U16 Kuffner Dániel Baja, Bereczki Máté Szakképzô U16 Baksa Dávid KEMÜ, Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola Farkas Norbert Szentkirályi, Zeneiskola és Könyvtár i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája III Bányai Júlia, i Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola), Burján Laura, Bakos Blanka, Schlégl Odett, évész Luca, Simon Gréta, Beliczai Zorka, Kovács Evelin, Hernek Dorottya, Gaál Mercédesz, Szakálas Sára, Kurtz Kamilla, évész Boróka Dugár Dóra, Burján Bianka, Gereben Lívia, Varga Anna, Szórád Laura, évész Sára, Bense Kata, Bíró Annamária, Farkas Petra, Konkoly Fanni, Köblös Adél, évész Boróka Tóth Fanni, Kovács Bernadett, Mons Petra, Deák Petra Pogány Vivien, Szabados Berill, Kovács Adrienn, akiás Klaudia gerelyhajítás KAATE WKF -LKU14-15H-54 KAATE WKF -FKU16-17H-68 KAATE WKF -FKU16-17H-76 KIS ISKOLÁK SPOTVESENYE 600 m KOSÁLABDA KOSÁLABDA KOSÁLABDA B33 KOSÁLABDA B33 ÖPLABDA 31,785 m 1:40,3p 22 23

13 24 V. i Mûszaki Szakközépiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium III Kiskunhalas, Fazekas Gábor Utcai MÁSODIK HELYEZETTEK (folyt.) Török Patrik,Gyulai Zsolt, Kasnyik Boldizsár, Kasza Gergô, Kasza Valter, Náhol Gergô, Pádár Krisztián, Pesti Bence, Tasi Konrád, Tóth Károly, Török Béla, Zrínyi Dániel ÖPLABDA Kádár Zalán, Süveges TONA A Csanád, Kádár Leander, Süveges Csaba, László Dénes, Szalai Ádám Vörös Luca Kiskunfélegyháza, T.K.I.K.I. és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Juhász Adél Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a Budai Lajos, Bolyai János, Bányai Júlia HAMADIK HELYEZETTEK Bozóki Domonkos, Buzási Gábor, Hermann Dávid, Juhász András, Kiss Máté, Komlódi Benedek, Kósa Tamás, Kovács Bence, Nagy Csongor, Pasztovszki Marcell, Senánszky Csongor, Varga József Jeremiás Donát Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a III Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Soós Miklós, Havasi Máté, Pap István, Tóth Gergely, Bondor Ádám Terjék Éva, Solymosi ita, Nemcsok Anna, Holló-Szabó Brigitta, Terjék Anna, Bense Bianka Gyenes Anna, Bolyai János, Bolyai János i eformátus A Kajdácsi Balázs, Kovács Benjámin Attila, Molnár Ábel, Posta Zsolt, Tóth Benedek Ágoston B 100 m hát A 100 m pillangó A 100 m gyors AMATô KOSÁLABDA egyéni összetett súlylökés összetett súlylökés pontverseny FLOOBALL 140,25 1 p 21,21 1:03,45 p 0:52,97 p ,5375 m ,68 m, Bolyai János HAMADIK HELYEZETTEK (folyt.) Kiss Ilés, Dobossy Gergely, Gyurkovics Kristóf, Fehér Ádám U12 Holló Evelin, Zrínyi Ilona VI. Frei Tímea Baja, Magyarországi Németek Általános Mûvelôdési Központ Kaczúr Flórián Kalocsa, Szent István I II. Kalocsa, Szent István Kiskunhalas, Fazekas Gábor Utcai Deli Márk, Urbán Dominik, Kopasz Bence, Németh Dominik, Jacsó Gergô, Puskás Alex Szekeres Orsolya Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Általáns Juhász Adél Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a II. II. Kiskunfélegyháza, KÖÁI József Attila, III, III, Kálmán Lajos Ált. Isk. és Mûvelôdési Ház Vásárhelyi Pál Ált. Isk AMI, NEGYEDIK HELYEZETTEK V. Gáspár Márton i eformátus, Bolyai János KOSÁLABDA B33 KAATE WKF -LKU12-13H(+50) OSZÁGÚTI KEÉKPÁ (mezôny)10 km Igazolt SAKK 2276 SAKK 21 p TONA A 131,4 B 50 m mell A 100 m gyors összetett összetett távolugrás súlylökés m hármasugrás diszkoszvetés 0:42.17 p 1:00.06 p ,4150 m 10,3550 m 7:26,12 p 13,06 m 27,

BUDAPESTI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. ORSZÁGOS DÖNTŐ V. és VI. KORCSOPORT Budapest Ikarus Atlétikai pálya 2014. május 24-25.

BUDAPESTI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. ORSZÁGOS DÖNTŐ V. és VI. KORCSOPORT Budapest Ikarus Atlétikai pálya 2014. május 24-25. BUDAPESTI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ V. és VI. KORCSOPORT Budapest Ikarus Atlétikai pálya 2014. május 24-25. 1 K Ö S Z Ö N T Ő A Magyar Diáksport Szövetség izgalommal követi a Diákolimpia, a magyar

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ Budapest, Lőrinci Sportcsarnok 2015. április 13. hétfő, 10 óra 1 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ 1. Az

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014.

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. FODISZ országos diáksport versenynaptár Sportág A verseny megnevezése Korcsoport

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V. KORCSOPORT Pécs, 2015. május 08-10. 1 K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok! Tisztelt Testnevelők, Felkészítők! Új évad, új esélyek, új sikerek!

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT FIÚ. Budapest, 2015. május 19. kedd

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT FIÚ. Budapest, 2015. május 19. kedd III. KORCSOPORT FIÚ Budapest, 2015. május 19. kedd 1 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT FIÚ 1. Az országos elődöntő célja: A kézilabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében. Játék- és

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A triatlon sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Közlöny. Trianon emlékezete

Közlöny. Trianon emlékezete Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. június 9. XX. évfolyam 11. szám Közlöny Trianon emlékezete Fejlesztésére

Részletesebben

ZALA MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT - LEÁNY. Zalaegerszeg 2015. május 18.

ZALA MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT - LEÁNY. Zalaegerszeg 2015. május 18. ZALA MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT - LEÁNY Zalaegerszeg 2015. május 18. 1 Kedves Diáksportolók, Testnevelők, Edzők! Tisztelt Vendégeink! Tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

Közlöny. Kitüntetések városalapítóink ünnepén

Közlöny. Kitüntetések városalapítóink ünnepén Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. május 26. XX. évfolyam 10. szám Közlöny Kitüntetések városalapítóink

Részletesebben

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére Cím HRSZ m 2 Bruttó ár Leírás Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500

Részletesebben

2014/2015. tanévi PETANQUE DIÁKOLIMPIA Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye területi verseny versenykiírása

2014/2015. tanévi PETANQUE DIÁKOLIMPIA Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye területi verseny versenykiírása 2014/2015. tanévi PETANQUE DIÁKOLIMPIA Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye területi verseny versenykiírása 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése, a sportág utánpótlásának segítése, a 2015.

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Államalapítónkra emlékeztünk. Rendbe teszik a szeméttelep helyét

Közlöny. Félegyházi. Államalapítónkra emlékeztünk. Rendbe teszik a szeméttelep helyét Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2009. augusztus 27. XVIII. évfolyam 22. szám Közlöny Államalapítónkra

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Bajai Szentistváni Általános Iskola

Bajai Szentistváni Általános Iskola Bajai Szentistváni Általános Iskola Évkönyv 2011-2014 KÖSZÖNTŐ Nagy örömre szolgál, hogy újra olvasható a Bajai Szentistváni Általános Iskola Évkönyve. Három tanévet összegez az új kiadvány, melynek célja,

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

Közlöny. Virágba borult a vasútállomás előtti park

Közlöny. Virágba borult a vasútállomás előtti park Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. április 14. XX. évfolyam 7. szám Közlöny Virágba borult a vasútállomás

Részletesebben

és a KDNP helyi szervezete Bibliát adott át a város középiskoláinak, amelyek értéke megközelítőleg

és a KDNP helyi szervezete Bibliát adott át a város középiskoláinak, amelyek értéke megközelítőleg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente, ingyenesen, Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2008. április 18. XVII. évfolyam 15. szám Bibliákat kaptak a középiskolák Igényes

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Egyéni Amatőr. Miskolc, 2015. április 02-04.

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Egyéni Amatőr. Miskolc, 2015. április 02-04. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Egyéni Amatőr Miskolc, 2015. április 02-04. 1 2014/2015. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA EGYÉNI AMATŐR KATEGÓRIA VERSENYKIÍRÁSA Miskolc, 2015. április 02-04.

Részletesebben

A történelem tanulsága és üzenete

A történelem tanulsága és üzenete XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁRCIUS 31. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA A történelem tanulsága és üzenete Fotó: Bajnoczi István A kerület lakossága együtt ünnepelte

Részletesebben

Közlöny. Kiválóra sikerült az első államvizsga

Közlöny. Kiválóra sikerült az első államvizsga Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. június 23. XX. évfolyam 12. szám Közlöny Kiválóra sikerült az első

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben