A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway)"

Átírás

1 M Kö s z ö n t ô A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway) Az igazi sportember megtanul veszíteni és nyerni, képes a vesztés után is tovább küzdeni. A sport számos olyan dologra felkészít, ami a civil életben is hasznos lehet. Megtanít együtt küzdeni a társakkal, alkalmazkodni a változásokhoz. És a világ folyamatosan változik. Változik a környezet, a fenntartó, változnak a feltételek, változnak a gyerekek és változunk mi magunk is. A Magyar Diáksport Szövetség is megújult programot kínál. Az iskolai testnevelés területén új stratégiát fogalmaz meg. A cél egy korszerû, gyermek és élményközpontú, esélyegyenlôséget biztosító iskolai testnevelés módszertanának kialakítása. A következô tanévtôl a szövetség irányítja és szervezi a tanulók egységes fizikai állapotfelmérését. A Diáksport Önkéntességi Program új lehetôségeket kínál az iskolai testmozgás programok tervezésére, támogatására. Kedves Testnevelô Tanárok, Igazgatók, diáksportot szeretô és támogató Sportbarátok! Folytatni a nagy elôdök munkáját, megújulni, felfrissülni, lelkesedni, folyamatosan garantálni az iskolai testnevelés feltételrendszerét, a minôségi diáksportot. A feladatunk nem könnyû. De lépésrôl lépésre megküzdünk vele, és évrôl évre megújult erôvel, a siker reményében kezdünk bele az új tanévbe. Az elôdeink által végzett kiváló szakmai munka, az eddigi eredmények mutatják számunkra az utat. Bízom abban, hogy egymást segítve, a szakembereink több évtizedes tapasztalatára támaszkodva, a töretlen tenni akarásunk, lelkesedésünk, nyitottságunk, szorgalmunk elég lesz a folytatáshoz, megfelelünk az új kihívásoknak és az elôzô évekhez hasonlóan szép sikereket érünk el. A 2013/2014. tanévre jó munkát, a kitûzött célok eléréséhez sok erôt, kitartást kívánok. Zsámboki Anna a Bács-Kis kun Me gyei Di ák sport Ta nács el nö ke 1

2 2 Fon tos tud ni va lók január 1-jétôl az állami iskolák gazdaságilag a Klebersberg In téz ményfenntartó Központ (KLIK) felügyelete alá tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az iskolák minden gazdasági kérdésben egy kérvényt nyújtanak be a tankerületükhöz (járási KLIK igazgatóság), mely dönt az egyes tételek kifizetésérôl. A Diákolimpiai versenyrendszerben való indulás minden esetben költségekkel jár, melyet célszerû minél elôbb, már a tanév elején (versenynaptár) megtervezni és az iskola igazgatóján keresztül a KLIK felé továbbítani. Ez megkönnyíti a versenyekre való eljutást vagy a rendezés költségeit. A versenyek elôtt két héttel az igazgatók továbbítják a költségigényt a tankerületi igazgatósgokhoz. 2. A di ák olim pi ai ver seny ki írá sok és prog ra mok 2013/2014. tan évi ki írá sa meg ta lál ha tó a sz.hu hon la pon. A tanév kezdetekor minden iskola pontosítsa az iskolai elektronikus adatlapját, mert a változásokról innen kapunk információt! Kérünk továbbá minden kedves testnevelôt, hogy személyes adatait (telefonszám, cím) szintén frissítse, amennyiben változás történt! 3. A KIKÜLDÖTT ELÔZETES JELENTKEZÉSI LAP -OT VISSZA KELL KÜLDENI (2013. szeptember 11-ig) A VESENYSZÁMOK LE - BO NYOLÍTÁSÁNAK MEGTEVEZÉSE ÉDEKÉBEN. A LAB DA JÁ- TÉKOK VÉGLEGES CSOPOTBEOSZTÁSA AZ ELEKTONIKUS NE VEZÉSEK ÉS AZ ELÔZETES NEVEZÉSI LAPOK ÖSSZE HA SON- LÍTÁSA ALAPJÁN TÖTÉNIK. A csapatok nevezésénél legalább annyi versenyzôt kell feltüntetni, ahányan az adott sportágban egyszerre a pályán tartózkodhatnak. 4. A MEGYEI VESENYEKEN CSAK AZOK A CSAPATOK ÉS EGYÉNI VESENYZÔK VEHETNEK ÉSZT, AKIKET A MEGYEI DST ÁLTAL MEGHATÁOZOTT NEVEZÉSI HATÁIDÔIG ELEKTONIKUSAN a Magyar Diáksport Szövetség honlapján AZ ISKOLÁK BENEVEZNEK. A 16 év alatti benevezettek adatlapját a testnevelôk kitöltve kinyomtatják és a verseny helyszínén bemutatják. 5. Aki körzeti, megyei döntôt, országos selejtezôt vagy területi döntôt rendez, játékvezetôt az adott sportág megyei szakszövetségétôl, a versenyt megelôzôen 10 nappal írásban kell kérnie. 6. A versenyek után a körzeti-, illetve a megyei elôdöntôk és döntôk versenyjelentését, végeredményét a versenyt követô 48 órán belül kérjük megküldeni a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács részére 7. Amennyiben valaki a körzeti, megyei versenyre elôzetes benevezése után nem tud elutazni, azt kérjük, a verseny elôtti 5 munkanapon belül jelezze. Ha országos selejtezôre vagy területi döntôre való utazás hiúsul meg, azt minden esetben a Magyar Diáksport Szövetség Országos Központja felé, az adott sportág sportági felelôse felé kell jelezni. 8. I g a z o l á s : szabályosan, a 17/2005. (II. 8.) kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni vagy csapat nevezési lappal. A nevezési lapon a korosztálynak megfelelô érvényes orvosi (iskolavagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplô, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító vagy útlevél megléte kötelezô. A fent elôírt dokumentumok hiányában a versenyzô(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén! Kérjük a testnevelôket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek! A versenyzôk saját érdekükben sérülés, orvosi ellátás miatt tartsák maguknál a taj-kártyájukat vagy annak másolatát. 9. TAGDÍJ Az MDSZ által megszavazott tagdíjat, tanulónkénti 50 Ft/tanév az állami fenntartású iskolák a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által a Magyar Diáksport Szövetség felé fizetik. A NEM állami fenntartású iskolák (egyházi iskolák, alapítványi iskolák, fôiskolák gyakorló iskolái és az egyéb fenntartású intézmények) a tagdíjat a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács felé fizetik az alábbi bankszámlaszámra október 15-éig, átutalással. A számlákat az összegek beérkezése után állítjuk ki. (Számlát elôre csak indokolt esetben állítunk ki.) Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács számlaszáma:

3 4 FELHÍVÁS! FELHÍVÁS! A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben is felhívással fordul a magyarországi oktatási intézményekhez, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz, hogy vegyenek részt a szeptember 20-ára (péntek) meghirdetett MAGYA DIÁKSPOT NAPJÁN a következô programokon: Ezen a napon az országban a jelentkezett iskolák minden diákja, tanára legalább 120 perc idôtartamban mozogjon, sportoljon, melyben lehetôség nyílik akár különbözô rekordok elérésére, felállítására is. Ezen a napon egyetlen közös programot kérünk: minden település minden diákja és vállalkozó szellemû polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot (2013 méter). Az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu) az iskola nevezési felületén szükséges regisztrálni szeptember 17-éig (), óráig. A megvalósított programok alapján a legjobb diáksport szervezeteket három kategóriában sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazza az MDSZ. Központi információ: Magyar Diáksport Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út Le ve le zé si cím: Bács-Kis kun Me gyei Di ák sport Ta nács 6000 Kecs ke mét, Katona József tér 8. Telefon: 06-76/ Fax: 06-76/ Honlap: bacsdiaksport.hu El nö k : ti t k á r: Zsámboki Anna Dóka András 06-30/ / ; Diákolimpia 1. A diákolimpia r e n d e z õ i: A diákolimpiát a Magyar Diáksport Szövetség hirdeti meg. A megyei és országos rendezvényeket felkérés szerint a helyi diáksportszervezetek a sportági szakszövetségek bevonásával szervezik. 2. A v e r s e n y e k h e l y e é s i d e j e: A megyei és körzeti versenyek idejét és helyét a megyei és körzeti versenynaptár, míg az országos rendezvények helyét, idejét az MDSZ versenynaptára tartalmazza. A megyei rendezvények helyszíne a nevezések, valamint a döntôbe jutott csapatok függvényében változhat. 3. A diákolimpia r é s z t v e v õ i: Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik magyarországi, OM azonosítóval rendelkezô köznevelési intézménybe a 2013/2014. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny idôpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Egyéb az országos kiírás Általános szabályok 4. pontja szerint. 4. Ko r c s o p o r t o k a 2013/2014. t a n é v b e n: I. kcs ban vagy késôbb születettek II. kcs ben születettek kcs ben születettek kcs ben születettek V. kcs ban születettek VI. kcs ban születettek. (Kivétel az atlétika sportág, ahol ben születettek.) Az 1993-as születésû, VI. kcs.-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az elôzô tanévben is az intézmény tanulója volt. Labdajátékokban az amatôr (kézilabda, kosárlabda, B33 kosárlabda, röplabda) a kispályás kcs., a labdarúgás kcs. versenyeken, teremlabdarúgás kcs. versenyein 1998-ban született, 9. évfolyamba járó tanulók részt vehetnek (anélkül, hogy a saját korosztályában való indulást ez akadályozná). 5. Dí j a z á s A megyei döntô I helyezett csapatok és egyéni versenyzôk éremdíjazásban részesülnek. 5

4 6 6. Sportági felelõsök : At l é t i k a: Ké z i l a b d a: Adamik Zoltán 6000, Lánchíd u. 18. Tel.: 30/ Paczolay Gyuláné 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 1. Tel.: 77/ , 20/ Ko s á r l a b d a: Szabó László 6000, Nyíri u. 11. Tel.: 30/ La b d a r ú g á s: Török Tibor 6000, Kelemen László utca Tel.: 30/ ö p l a b d a: To r n a: Nagy Péter 6000, Lunkányi János utca 10. Tel.: 30/ Bálint Erika 6000, Óvoda és Ált. Isk. (Lánchíd) Tel.: 76/ , 30/ L Területi beosztás Elsõ körzet : Felelõs vezetõk: Baja járás, Bácsalmás járás Schwarcz Iván DSB-elnök Tel.: 30/ Baracsiné Lábdy Ágnes DSB-titkár 6500 Baja, Szentistváni ÁMK Tel.: 70/ ; Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsô szentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, Vaskút Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Tataháza Második körzet : Felelõs vezetõ: Kalocsa járás Lakatos István Tel.: 06-70/ Martin Gábor Tel.: 06-20/ Kalocsa, Solt, Harta, Dunapataj, Géderlak, Foktô, Szakmár, Uszód, Dunaszentbenedek, Öregcsertô, Bátya, Homokmégy, Miske, Fajsz, Dusnok, Hajós, Újsolt Harmadik körzet : Felelõs vezetõ: Kiskôrös járás Czérna János Tel.: 06-70/ Kiskôrös, Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Csengôd, Akasztó, Tabdi, Kaskantyú, Kecel, Soltvadkert, Tázlár, Bócsa, Császártöltés 7

5 8 Negyedik körzet : Felelõs vezetõk: járás Adamik Zoltán DSE-elnök Tel.: 30/ ; Feyér Zoltán DSE-titkár Tel.: 76/ , 20/ Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Fülöpjakab, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Városföld, Nyárlôrinc, Kunszállás, Kadafalva, Fülöpháza Ötödik körzet : Felelõs vezetõk: Kiskunfélegyháza járás, Tiszakécske járás Mester Ernô DSB-elnök Tel.: 76/ , 70/ Luchmann Péter DSB-titkár Tel.: 70/ ; Kiskunfélegyháza, KÖÁI József Attila Kiskunfélegyháza,, Bugac, Gátér, Pálmonostora, Petôfiszállás Tiszakécske, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár, Tiszaug Ha t o d i k k ö r z e t : Felelõs vezetõk: Kiskunhalas járás, Kiskunmajsa járás, Jánoshalma járás Paczolay Gyuláné DSB-elnök Tel.: 20/ Szloboda Mihály DSB-titkár 6400 Kiskunhalas, Kertvárosi Tel.: 30/ ; Kiskunhalas, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Mélykút, Pirtó, Szank, Tompa, Zsana Hetedik körzet : Felelõs vezetõk: Kunszentmiklós járás Horváth Tibor DSB-elnök Tel.: 20/ ; Tóth Péter DSB-titkár 6090 Kunszentmiklós, Varga Domokos ÁMK Tel.: 76/ , 70/ Kunszentmiklós, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass 9

6 ) 10 Fe l j u t á s o s v e r s e n y r e n d s z e r az I., II.,, korcsoportban Labdajáték sportágakban a területik lebonyolításának módját a nevezések után határozzuk meg, melyrôl az érintett iskolák tájékoztatást kapnak. Aki elektronikusan nem nevez be, az a késôbbiekben már nem kap értesítést a verse nyek rôl. A körzeti versenyekre egy iskola több csapatot is nevezhet, de a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. Az összevont oktatási intézmények tagintézményei teljes joggal külön-külön is indulhatnak a felmenô rendszerû és egyéb versenyeken, amennyiben a tanév elején nyilatkoznak errôl a szándékukról. A rendezés idôpontjáról a rendezô értesíti az érintett iskolákat. Asztalitenisz Lényeges változás! Egyéni verseny: az I II. korcsoport és a III korcsoport versenye külön-külön kerül meghirdetésre. Csapatverseny: ISKOLAI, 2 fôs csapatok az I korcsoportba tartozó tanulók részére. A megyei/budapesti versenyeken és az országos döntôn azok a versenyzôk vehetnek részt, akik január 1. óta MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek. Az országos döntôbe a megyei/budapesti bajnokságok 1. helyezettjei jutnak. Korcsoport: I II., illetve III Atlétika A körzeti versenyeken több csapattal is részt vehet az iskola, a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. A megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny I II. helyezett csapatok, illetve az I helyezést elért egyéni versenyzôk. Az elért eredmény alapján meghívást lehet kérni további helyezetteknek is. Duatlon A megyei döntôbe minden benevezett csapat és egyéni versenyzô indulhat. Amelyik korcsoportban csak 2 csapat nevez, és azonkívül négynél nincs több egyéni nevezés, abból nem rendezünk megyei döntôt. Játékos sportverseny Körzeti versenyek I. helyezett csapatai, és a két legtöbb csapatot indító körzet II. helyezett csapatai. Úszás I., II.,, korcsoportban A és B kategóriában körzetenként az I helyezett egyéni versenyzôk és az I II. helyezett váltók. korcsoportban A és B kategóriában a megyeire benevezett versenyzôk. Az A kategória megrendezése a megyei DST anyagi lehetôsége szerint. Torna A körzeti versenyeken több csapattal is részt vehet az iskola, a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. A megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny I II. helyezett csapatok. 11

7 / Diákolimpia Versenynaptár 2013/2014. t a n é v VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS I II.; III kcs. Csapatbajnokság III, kcs. Mezei bajnokság II.,,, V., VI. kcs csütörtök ASZTALITENISZ Baja Schwarcz Iván Újvárosi ÁMK Zsámboki Anna Adamik Zoltán sportágfelelôsök Egy iskola legfeljebb két csapatot nevezhet versenyszámonként, de külön meg kell jelölni az A és B csapatokat! Ve r s e n y s z á m o k: III kcs. kcs. Magasugrás Magasugrás Távolugrás Távolugrás Súlylökés Súlylökés ( 6 kg, 4 kg) ( 4 kg, 3 kg) Diszkoszvetés ( 1,5 kg, 1 kg) Kislabdahajítás Gerelyhajítás m-es váltó Fiú m, m (5, 5 ) Svédváltó ( m) Leány kezd! Csapatlétszám: 5 fô, ebbôl 4 fô eredménye számít szerda óra Szabadidôközpont Adamik Zoltán sportágfelelôs Kovács Attila tanár Ve r s e n y s z á m o k: II. kcs m 1200 m kcs m 1500 m kcs m 2000 m V. kcs m 2500 m VI. kcs m 2500 m Egyéni és csapatverseny: 5 fôs csapatok, 4 fô eredménye számít. A II. korcsoportos verseny zôk szöges cipôt nem használhatnak. VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS Tavaszi pályabajnokság II.,, kcs szerda, csütörtök Széktói Stadion Adamik Zoltán sportágfelelôs Kovács Attila tanár Ve r s e n y s z á m o k: , s z e r d a, kcs. egyéni II. kcs. hárompróbacsapat, egyéni összetett Csapatlétszám: 6 fô, melybôl 5 fô eredménye számít. Ve r s e n y s z á m o k: c s ü t ö r t ö k kcs. négypróbacsapat, egyéni összetett kcs. ötpróbacsapat, egyéni összetett Csapatlétszám: 6 fô, melybôl 5 fô eredménye számít. kcs péntek I VI. kcs. I.; II.; ; ; V.; VI. kcs és csapatok ig péntek óra I II. kcs óra kcs. kcs hétfô Széktói Stadion Baja Zsámboki Anna tanár DUATLON Borbély Miklós MOGYI vezetôedzô Megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny gyôztes csapatai. Meghívást kérhetnek a körzeti versenyen jó pontszámot elért csapatok. Egyéni versenyzôk közül megyei döntôbe jut a körzeti bajnokság 1 3. helyezettje, illetve az elért eredmény alapján a rendezôtôl meghívást kérô. A megyei döntôn az elektronikusan benevezett iskolák vehetnek részt. A verseny pontos idôpontja nevezések függvénye. FLOOBALL Tóth Imre Nevezés központilag az MDSZ-hez, október 15-ig. JÁTÉKOS SPOTVESENY Kiskunhalas Szloboda Mihály testnevelô Kalocsa KÉZILABDA Lakatos István Kiskunmajsa Gál Orsolya Kertvárosi Általános 12 13

8 VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS kcs. kcs. V. kcs. V. kcs. VI. kcs. VI. kcs. II. kcs. kcs. kcs. V. kcs. VI. kcs hétfô hétfô hétfô szerda csütörtök péntek hétfô csütörtök I. kcs péntek II. kcs péntek Lajosmizse Kiskôrös Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunfélegyháza KÉZILABDA Vazul Attila i Edit Czérna János Borbély Erik Paczolay Gyuláné DSB-elnök Paczolay Gyuláné DSB-elnök KOSÁLABDA Baja Baja Baja Simon Zoltán Király László Gerebenné Bresák Zita Baracsiné Lábdy Ágnes Baracsiné Lábdy Ágnes Kovács Gergely Ábel József LABDAÚGÁS Baracsiné Lábdy Ágnes Bibó István Bibó István Leány szerepeltethetô a csapatban! Fiú: Mátyás Király Leány: Kodály ÉZI, Bolyai János Leányok szerepeltetése is lehetséges! Török Tibor Leányok szerepeltetése is lehetséges! VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS kcs. teremlabdarúgás kcs. teremlabdarúgás III kcs. kcs szerda Kiskunfélegyháza Baja Kiskunfélegyháza LABDAÚGÁS Török Tibor sportágfelelôs Luchman Péter DSB-titkár Baracsiné Lábdy Ágnes Kurucz István A versenykiírás szerint ig Az északi és déli területi döntôk beosztása és a rendezés idôpontja, illetve a rendezôk felkérése a beérkezett nevezések után a csoportok elkészítésekor kerül meghatározásra! kcs. kcs. kcs. kcs. V. kcs. V. kcs. VI. kcs. VI. kcs szerda hétfô szerda csütörtök csütörtök péntek Vásárhelyi P. Ált. Isk. Kalocsa Vásárhelyi P. Ált. Isk. Zrínyi I. Ált. Isk. Kalocsa ÖPLABDA Nagy Péter tanár Martin Gábor Seremet Attila tanár Juhász Zoltán tanár Kása óbert tanár Csizmadia Szabolcs tanár Nagy Péter sportági felelôs Martin Gábor TONA B KATEGÓIA Széchenyi István Szakközépiskola eformátus Széchenyi István Szakközépiskola kcs Kalocsa Lakatos István I., II., III kcs szerda óra Lánchíd U. Ált. Isk. Bálint Erika sportági felelôs 14 15

9 16 VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS I., II.,,,V.,VI. kcs Atlétika kézilabda, ; labdarúgás I kcs. Kézilabda Kosárlabda Kosárlabda öplabda Labdarúgás kispálya kcs. kispályás szerda óra csütörtök Megyei DST, Megyei Úszó Szövetség KISISKOLÁK SPOTVESENYE Baja Baracsiné Lábdy Ágnes DSB-titkár AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. Kiskunhalas (csütörtök) (péntek) () Kiskunfélegyháza (szerda) (hétfô) () Paczolay Gyuláné DSB-elnök Karagics Mátyás, Sándorné Kormos Edit AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. A versenykiírás szerint ig szerda Török Tibor sportágfelelôs AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. labdarúgás Soltvadkert Udvarhelyi Attila A és B kategóriában! 9.30-tól az atlétikai versenyszámok kezdôdnek, 11 órától kezdôdnek a labdajátékok. A versenyen azok vehetnek részt, akik augusztus 1-je óta az MKSZ/MKOSZ/MSZ, illetve a megyei/budapesti kézilabda-/kosárlabda-/röplabdaszövetség által kiadott játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek, ha a megyei/budapesti kézilabda-/kosárlabda-/röplabdaszövetség nem ad ki játékés versenyengedélyt, úgy a megyei/budapesti kézilabda-/ kosárlabda-/röplabdaszövetség rendezésében bajnoki vagy kupamérkôzésen augusztus 1-je óta nem vettek részt. A versenyen azok az korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik augusztus 1. óta az MLSZ, ill. a megyei/budapesti lab da rúgó szö vet sé gek által az NB I., NB II., NB felnôtt és korosztályos bajnokságokra kiadott verseny- és játékengedéllyel nem rendelkeznek, mér kô zéseken nem szerepeltek. Indulási jogosultság az kcs.-ban meghatározottak szerint. - Al a p f o k ú d i á k v e r s e n y e k megyei döntõig bezárólag A v e r s e n y c é l j a: endszeres mozgás, játék, sportprogram biztosítása elsôsorban a nem egyesületben sportoló tanulók részére, akik az iskolai házibajnokságok és körzeti versenyek után kerülnek a megyei döntôbe. A v e r s e n y e k r é s z t v e v õ i: Az alapfokú diákversenyen indulhatnak azok a tanulók, akik az adott sportágban nem igazolt versenyzôk, illetve 18 hónapja nem indultak egyesületi színekben szövetségi versenyen. Nem indulhatnak, akik az NB I., NB II., labdarúgásban NB osztályokban, illetve azok ifjúsági csapataiban szerepelnek. A sportiskolai igazolás és az ADIDAS Kupában való részvétel is kizáró ok! Atlétika: Körzetenként és versenyszámonként az I helyezett versenyzôk. (Amennyiben csapatban továbbjutott, helyette másik versenyzô nem indítható.) I II. helyezett csapatok. Labdajátékok: nevezések beérkezése után történik. Torna: körzeti versenyek I II. helyezett csapatai. A verseny résztvevôi azok lehetnek, akik a verseny idôpontjában az iskola tanulói. Az összevont iskolák, ha egy településen vannak, csak együtt indíthat-nak csapatokat, de lehet több csapatot is nevezni. 17

10 K 18 Alapfokú megyei versenyek VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS III, kcs csütörtök I II. kcs. III kcs., LABDAÚGÁS óra Kiskunfélegyháza Luchman Péter DSB-titkár TONA Ve r s e n y s z á m o k: kcs. Távolugrás (egyéni + cs.) Kislabdahajítás (e. + cs.) m kcs. Távolugrás (egyéni + cs.) Magasugrás (e. + cs.) Súlylökés (e. + cs.) Kislabdahajítás (e. + cs.) m Az 5 fôs csapatból 4 fô eredménye számít. Kispályás labdarúgás Játékidô: kcs perc kcs perc kcs perc Csapatlétszám: fô + 4 tartalék játékos Gumistoplis cipô engedélyezett. Kalocsa Botos János Csapatlétszám: 6 fô ( Ös s z e s í t e t t v e r s e n y n a p t á r a megyei döntôkrôl a 2013/2014. tanévben SZEPTEMBE 24. () Atlétika csb. III kcs., kcs NOVEMBE 26. () Kosárlabda,, VI. kcs. 27. (szerda) Kézilabda, VI. kcs. 28. (csütörtök) Kézilabda, VI. kcs. öplabda, VI. kcs. 29. (péntek) öplabda, VI. kcs JANUÁ 14. () Teremlabdarúgás kcs. 21. () Torna, alapfokú I., II.,,, kcs. 29. (szerda) Torna,, I., II.,,, kcs FEBUÁ 04. () Játékos sportverseny I II. kcs. 05. (szerda) Úszás A, B, kat. I., II.,,, kcs. 13. (csütörtök) Asztalitenisz I., II., kcs. 25. () Amatôr kosárlabda, kcs. 26. (szerda) Amatôr kosárlabda, kcs MÁCIUS 05. (szerda) öplabda, V. kcs. 06. (csütörtök) öplabda, V. kcs. Kosárlabda,, V. kcs. 10. (hétfô) Amatôr röplabda, kcs. 11. () Amatôr röplabda, kcs. 17. (hétfô) Kézilabda, V. kcs. 18. () Kézilabda, V. kcs. Kosárlabda,, kcs. 19

11 MÁCIUS (folyt.) 24. (hétfô) Kézilabda, kcs. 25. () Kézilabda, kcs. 26. (szerda) Mezei bajnokság II.,,, V., VI. kcs. 27. (csütörtök) Amatôr kézilabda, kcs. 28. (péntek) Amatôr kézilabda, kcs ÁPILIS 01. () Labdarúgás, III kcs. 07. (hétfô) öplabda, kcs. 08. () öplabda, kcs. Kosárlabda, II. kcs. 09. (szerda) Labdarúgás, kcs. 14. (hétfô) Kosárlabda, - kcs. 25. (péntek) Atlétika, egyéni V., VI. kcs. Labdarúgás II. kcs. 28. (hétfô) Kézilabda, kcs. 29. () Kézilabda, kcs. öplabda, kcs. 30. (szerda) öplabda, kcs. Labdarúgás kispályás kcs MÁJUS 02. (péntek) Labdarúgás I. kcs. 07. (szerda) Atlétika, csapat, egyéni II.,, kcs. 08. (csütörtök) Atlétika, csapat, kcs. 22. (csütörtök) Labdarúgás kcs. 29. (csütörtök) Kisiskolák sportversenye II.,, kcs június 05. (csütörtök) Alapfokú Atlétika, Labdarúgás ( DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK I Zentay Viktor Jánoshalma, Hunyadi János Szakközépiskola Jeremiás Donát Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a, Óvoda és III, Óvoda és III, Óvoda és, III, Óvoda és A 2012/2013. t a n é v Diákolimpiai bajnokai és helyezettjei Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila, Bolyai János I. kcs, Belvárosi Óvoda és Damjanich János III i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája A Balla Szilárd, Palásti György Bence, Arató Tamás, Sárkány Balázs, Papp Martin, Borbély Milán Tarnóczi Virág, Herczeg Eszter, Szalai Tímea, Tihanyi ebeka, Szepesi Noémi Kovács Ákos, Katona György, Lôrik Zsolt, iedl László, Papp ajmund Holló-Szabó Brigitta, Bense Bianka, Terjék Éva, Terjék Anna Gyenes Anna, Makány Lili, Huszka Nóra, Várkonyi Zsanett, Néma Ágnes Bíró Anita, Izsó Anna, Magó Anita, ácz Dzsenifer Gereben Lívia, évész Sára, Konkoly Fanni, Dugár Dóra ASZTALITENISZ 600 m Négypróba csapatverseny magasugrás súlylökés pontverseny m súlylökés FLOOBALL KOSÁLABDA B33 1:33,36 p 2975 p 1,375 m 10,675 m 112 p 12:07:21 p 10,5375 m 21

12 III, Bányai Júlia DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK (folyt). Perge Benjámin, Szabó Bertold, Szatmári Kristóf, Tóth Bertalan KOSÁLABDA B33 III, MÁSODIK HELYEZETTEK (folyt.) Kovács Ákos, Gordás László, Nagy Tamás, Jámbor Norbert, Bencsik Barna távolugrás 5,2175 m, Óvoda és V. Szente-Varga Fruzsina i eformátus ÖPLABDA SAKK 2003 p V. Amstadt Áron Baja, Béla SAKK 2478 p II. Fricz Botond, Bányai Júlia, Belvárosi Óvoda és Zrínyi Ilona Kokavecz Dávid Kiskunhalas, II. ákóczi Ferenc Katolikus Mezôgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kökény Nóra,Kökény Petra,Strung Laura,Vágó Fanni,Ollé éka Tiszakécske, eformátus és Szatmári Csanád, Turcsik Dániel, Gárdonyi István, Kovács Gábor, Lintner Milán, Törjék Noel Lénárt Milán Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Budai Lajos, Bolyai János I Csapat (Bács-Kiskun megye) i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája MÁSODIK HELYEZETTEK SNOWBOAD STAND- ÖPLABDA TEKE B igazolt TONA A B 100 m mell A 100 m hát Szabó Anna, ASZTALITENISZ Zentay Klaudia Jánoshalma, Béregi Dávid Sükösd, Zentay Viktor Jánoshalma Kiszel Zsófia, Bakos Blanka, évész Luca, Baltás Olga, Tóth Kamilla MEZEI BAJNOKSÁG 0:23,58 p 283 p 259,4 p 1:20,98 p 0:59,27 p 190 p V VI, Bolyai János Makány Lili, Huszka Nóra, Gyenes Anna, Nema Ágnes, Tóth Beatrix U14 Kiss Krisztina, II. ákóczi Ferenc U16 Kuffner Dániel Baja, Bereczki Máté Szakképzô U16 Baksa Dávid KEMÜ, Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola Farkas Norbert Szentkirályi, Zeneiskola és Könyvtár i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája III Bányai Júlia, i Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola), Burján Laura, Bakos Blanka, Schlégl Odett, évész Luca, Simon Gréta, Beliczai Zorka, Kovács Evelin, Hernek Dorottya, Gaál Mercédesz, Szakálas Sára, Kurtz Kamilla, évész Boróka Dugár Dóra, Burján Bianka, Gereben Lívia, Varga Anna, Szórád Laura, évész Sára, Bense Kata, Bíró Annamária, Farkas Petra, Konkoly Fanni, Köblös Adél, évész Boróka Tóth Fanni, Kovács Bernadett, Mons Petra, Deák Petra Pogány Vivien, Szabados Berill, Kovács Adrienn, akiás Klaudia gerelyhajítás KAATE WKF -LKU14-15H-54 KAATE WKF -FKU16-17H-68 KAATE WKF -FKU16-17H-76 KIS ISKOLÁK SPOTVESENYE 600 m KOSÁLABDA KOSÁLABDA KOSÁLABDA B33 KOSÁLABDA B33 ÖPLABDA 31,785 m 1:40,3p 22 23

13 24 V. i Mûszaki Szakközépiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium III Kiskunhalas, Fazekas Gábor Utcai MÁSODIK HELYEZETTEK (folyt.) Török Patrik,Gyulai Zsolt, Kasnyik Boldizsár, Kasza Gergô, Kasza Valter, Náhol Gergô, Pádár Krisztián, Pesti Bence, Tasi Konrád, Tóth Károly, Török Béla, Zrínyi Dániel ÖPLABDA Kádár Zalán, Süveges TONA A Csanád, Kádár Leander, Süveges Csaba, László Dénes, Szalai Ádám Vörös Luca Kiskunfélegyháza, T.K.I.K.I. és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Juhász Adél Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a Budai Lajos, Bolyai János, Bányai Júlia HAMADIK HELYEZETTEK Bozóki Domonkos, Buzási Gábor, Hermann Dávid, Juhász András, Kiss Máté, Komlódi Benedek, Kósa Tamás, Kovács Bence, Nagy Csongor, Pasztovszki Marcell, Senánszky Csongor, Varga József Jeremiás Donát Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a III Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Soós Miklós, Havasi Máté, Pap István, Tóth Gergely, Bondor Ádám Terjék Éva, Solymosi ita, Nemcsok Anna, Holló-Szabó Brigitta, Terjék Anna, Bense Bianka Gyenes Anna, Bolyai János, Bolyai János i eformátus A Kajdácsi Balázs, Kovács Benjámin Attila, Molnár Ábel, Posta Zsolt, Tóth Benedek Ágoston B 100 m hát A 100 m pillangó A 100 m gyors AMATô KOSÁLABDA egyéni összetett súlylökés összetett súlylökés pontverseny FLOOBALL 140,25 1 p 21,21 1:03,45 p 0:52,97 p ,5375 m ,68 m, Bolyai János HAMADIK HELYEZETTEK (folyt.) Kiss Ilés, Dobossy Gergely, Gyurkovics Kristóf, Fehér Ádám U12 Holló Evelin, Zrínyi Ilona VI. Frei Tímea Baja, Magyarországi Németek Általános Mûvelôdési Központ Kaczúr Flórián Kalocsa, Szent István I II. Kalocsa, Szent István Kiskunhalas, Fazekas Gábor Utcai Deli Márk, Urbán Dominik, Kopasz Bence, Németh Dominik, Jacsó Gergô, Puskás Alex Szekeres Orsolya Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Általáns Juhász Adél Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a II. II. Kiskunfélegyháza, KÖÁI József Attila, III, III, Kálmán Lajos Ált. Isk. és Mûvelôdési Ház Vásárhelyi Pál Ált. Isk AMI, NEGYEDIK HELYEZETTEK V. Gáspár Márton i eformátus, Bolyai János KOSÁLABDA B33 KAATE WKF -LKU12-13H(+50) OSZÁGÚTI KEÉKPÁ (mezôny)10 km Igazolt SAKK 2276 SAKK 21 p TONA A 131,4 B 50 m mell A 100 m gyors összetett összetett távolugrás súlylökés m hármasugrás diszkoszvetés 0:42.17 p 1:00.06 p ,4150 m 10,3550 m 7:26,12 p 13,06 m 27,

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon)

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon) 1 A 2014/2015. tanévi Budapesti Diáksport Szövetség versenykiírásai a www.bpdiaksport.hu oldalról tölthetők le. Elérhetőségek: Budapesti Diáksport Szövetség: 266-7993, bpdssz@gmail.com és facebook oldalunk.

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak)

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VI. korcsoport 1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), Uszkai Dóra

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig Járási javaslatok Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Tiszakécskei járás Kiskőrösi járás Kiskunfélegyházi járás Kalocsai

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,Orgovány

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

2010/11. TANÉVI III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS "A" és B KATEGÓRIÁS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE

2010/11. TANÉVI III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS A és B KATEGÓRIÁS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE 2010/11. TANÉVI III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS "A" és B KATEGÓRIÁS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2011. ÁPRILIS 2-3. GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA és TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ Fővédnökök:

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg.

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. Úszás I., II. KORCSOPORT A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében. A sportág

Részletesebben

EREDMÉNYEINK 2013 2014

EREDMÉNYEINK 2013 2014 EREDMÉNYEINK 2013 2014 MEGYEI DUATLON VERSENY Sütő Endre, 1. hely Lovas Lőrinc 2. hely Frey József 3. hely Lovas Bálint 4. hely Demkó Petra 4. hely Bencze Vivien 4. hely Ábel Zsóka 5. hely Kovács Fanni

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Vajdáné Sebestyén Julianna Dunaszentbenedek Bács-Kiskun Kölcsey u. 2. 6333. Feketéné Borbély Zsuzsanna Gátér Bács-Kiskun Szabadság u. 13.

Vajdáné Sebestyén Julianna Dunaszentbenedek Bács-Kiskun Kölcsey u. 2. 6333. Feketéné Borbély Zsuzsanna Gátér Bács-Kiskun Szabadság u. 13. OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz Endrodiné Turú 027888 Általános Iskola Erzsébet Akasztó Bács-Kiskun Tubáni u. 30. 6221 027849 Nagy Lajos Általános Iskola Dudla Erzsébet Apostag Bács-Kiskun

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség

Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség 2014/2015. TANÉVI REGIONÁLIS DÖNTŐ Debrecen, 2015. április 12. 1 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. A regionális döntő

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév verseny neve 48. Tiszaligeti Napok 2011. szeptember 18-20. 3 Megye Diákolimpia Lövészverseny 2012. szeptember Duatlon megyei 2012.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY

2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT LEÁNY 1. Az országos elődöntő célja: A kézilabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében. Játék- és versenyzési lehetőség

Részletesebben

Úszás Diákolimpia 2012/2013-as tanév Kecskemét Városi Döntő

Úszás Diákolimpia 2012/2013-as tanév Kecskemét Városi Döntő Úszás Diákolimpia 2012/2013-as tanév Kecskemét Városi Döntő Jegyzőkönyv 2013. január Kecskemét Városi Diáksport Egyesület Verseny jegyzőkönyv A verseny neve: Úszás Diákolimpia Kecskemét Városi Döntő 2012/2013

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum 1138, Budapest, Margitsziget 2014. október 10. (péntek) 13. óra www.bpdiaksport.hu Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 2014/2015. TANÉVI FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

2.A osztály. Böröcz Annamária Dorusák Dorina Matos Alexander Molnár Lili Tóth Zsófia Serfőző Balázs

2.A osztály. Böröcz Annamária Dorusák Dorina Matos Alexander Molnár Lili Tóth Zsófia Serfőző Balázs 2.A osztály Böröcz Annamária Dorusák Dorina Matos Alexander Molnár Lili Tóth Zsófia Serfőző Balázs 2.B osztály Búz Márkó Fekete Lizett Kornóczi Rebeka Oroszi Vivien Scherer Viktória Szamolai Anna Unyi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő neve 1. Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY

2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY 1. Az országos elődöntő célja: A kézilabda sportág utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú tanuló bevonásával.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő neve 1. Komárom-E

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ Budapest, Lőrinci Sportcsarnok 2015. április 13. hétfő, 10 óra 1 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ 1. Az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

1. A bajnokság célja: A sportág népszerűsítése, az országos döntőbe jutás eldöntése.

1. A bajnokság célja: A sportág népszerűsítése, az országos döntőbe jutás eldöntése. TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA CSONGRÁD MEGYE I. KCS. 2012/2013 1. A bajnokság célja: A sportág népszerűsítése, az országos döntőbe jutás eldöntése. 2. A bajnokság rendezője:a Csongrád Megyei Diáksport

Részletesebben

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI FIÚ - V., VI. KORCSOPORT LEÁNY - VI.

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI FIÚ - V., VI. KORCSOPORT LEÁNY - VI. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ FIÚ - V., VI. KORCSOPORT LEÁNY - VI. KORCSOPORT MISKOLC, Generali Aréna 2014. december 15. 1 Kedves Fiatalok!

Részletesebben

Testnevelés csapat versenyek 2010-2011.

Testnevelés csapat versenyek 2010-2011. Verseny Kategória Tanuló neve Tanuló osztálya Helyezés Felkészítő tanár Dósa Eszter 8.a Kerületi Kosárlabda Bajnokság IV. korcs. lány I. IV. korcs. fiú III. Kerületi Mezei Futóbajnokság IV. korcs. lány

Részletesebben

Duatlon B KATEGÓRIA. 1. A verseny célja: 3. A versenyek időpontjai, helyszínei: 4. A versenyek résztvevői:

Duatlon B KATEGÓRIA. 1. A verseny célja: 3. A versenyek időpontjai, helyszínei: 4. A versenyek résztvevői: Duatlon B KATEGÓRIA 1. A verseny célja: A futás, és kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának. Az iskolák közötti kapcsolatok

Részletesebben

Pest Megyei Diáksport Szövetség

Pest Megyei Diáksport Szövetség Pest Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I-II. KORCSOPORT Törökbálint, 2015. február 20. (péntek) 1. A verseny célja: A nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es 50 m-es fiú gyorsúszás 1 Biczó Bence 1993 PécsVSI SE 0:24.61 2 Keidl Péter 1993 PécsVSI SE 0:24.90 3 Nagy Milán 1993 Szegedi UE 0:25.39 4 Csütörtöki Marcell 1993 BVSC-Zugló 0:25.41 5 Füzesy Dávid 1993

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT FIÚ. Budapest, 2015. május 19. kedd

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III. KORCSOPORT FIÚ. Budapest, 2015. május 19. kedd III. KORCSOPORT FIÚ Budapest, 2015. május 19. kedd 1 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT FIÚ 1. Az országos elődöntő célja: A kézilabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében. Játék- és

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

2014/2015. tanévi PETANQUE DIÁKOLIMPIA Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye területi verseny versenykiírása

2014/2015. tanévi PETANQUE DIÁKOLIMPIA Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye területi verseny versenykiírása 2014/2015. tanévi PETANQUE DIÁKOLIMPIA Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye területi verseny versenykiírása 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése, a sportág utánpótlásának segítése, a 2015.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 1 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 A verseny idıpontja: I.-IV. korcsoport: 2012. január 18. V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A versenyek kezdési idıpontja: 14:00.

Részletesebben

Diákolimpia Országos Döntők 1-10. helyezései

Diákolimpia Országos Döntők 1-10. helyezései 1993 Fiú csapat 9-10. röplabda 7. 1994 Fiú csapat 11-12. röplabda 6. Lány csapat 9-10. röplabda 6. 1995 Koleszárik Csaba 8. atlétika - 400m 2. Osztényi Éva 8. atlétika - magasugrás 6. 1996 Várkonyi Katalin

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS PÓTSELEJTEZŐ I-II. KORCSOPORT Budapest, 2015. március 11. (szerda) 11:00 óra

2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS PÓTSELEJTEZŐ I-II. KORCSOPORT Budapest, 2015. március 11. (szerda) 11:00 óra 2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS PÓTSELEJTEZŐ I-II. KORCSOPORT Budapest, 2015. március 11. (szerda) 11:00 óra 1. A verseny célja: A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport SPORTVERSENYEK október 17. Kerületi műfüves labdarúgó bajnokság IV. korcsoport Seregy Tamás, Meggyes Milán, Rozgonyi Bálint, Németh Kristóf 8ac; Burka Bendegúz, Vass Dominik 8b; Széles Ákos, Juhász Péter,Náray

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I-II. KORCSOPORT Pécs, 2015. február 22. (vasárnap)

2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I-II. KORCSOPORT Pécs, 2015. február 22. (vasárnap) ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I-II. KORCSOPORT Pécs, 2015. február 22. (vasárnap) 1. A verseny célja: A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére

Részletesebben

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-437; E-mail: kaufmann.eszter@szgyfbaranya.hu; Web: www.dstbaranya.

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-437; E-mail: kaufmann.eszter@szgyfbaranya.hu; Web: www.dstbaranya. BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-437; E-mail: kaufmann.eszter@szgyfbaranya.hu; Web: www.dstbaranya.hu ÚSZÁS III., IV., V-VI. KORCSOPORT és I., II. KORCSOPORT

Részletesebben

2010/2011. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT BUDAPEST NSK SZILÁGYI ÚTI ATLÉTIKAI STADION

2010/2011. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT BUDAPEST NSK SZILÁGYI ÚTI ATLÉTIKAI STADION /2011. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT BUDAPEST NSK SZILÁGYI ÚTI ATLÉTIKAI STADION Négypróba - 2011. június 01. Egyéni pb - 2011. június 07. KÖSZÖNTŐ A Magyar Diáksport Szövetség,

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2014/2015

BÁCS-KISKUN MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2014/2015 BÁCS-KISKUN MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2014/2015 Bejutók a döntőbe általános iskolai kategória A döntő versenyhelyszínei 2015. január 20-tól lesznek láthatók. Név Osztály Iskolanév Város Ádám Bence 3 Sugovica

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben