A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway)"

Átírás

1 M Kö s z ö n t ô A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Hemingway) Az igazi sportember megtanul veszíteni és nyerni, képes a vesztés után is tovább küzdeni. A sport számos olyan dologra felkészít, ami a civil életben is hasznos lehet. Megtanít együtt küzdeni a társakkal, alkalmazkodni a változásokhoz. És a világ folyamatosan változik. Változik a környezet, a fenntartó, változnak a feltételek, változnak a gyerekek és változunk mi magunk is. A Magyar Diáksport Szövetség is megújult programot kínál. Az iskolai testnevelés területén új stratégiát fogalmaz meg. A cél egy korszerû, gyermek és élményközpontú, esélyegyenlôséget biztosító iskolai testnevelés módszertanának kialakítása. A következô tanévtôl a szövetség irányítja és szervezi a tanulók egységes fizikai állapotfelmérését. A Diáksport Önkéntességi Program új lehetôségeket kínál az iskolai testmozgás programok tervezésére, támogatására. Kedves Testnevelô Tanárok, Igazgatók, diáksportot szeretô és támogató Sportbarátok! Folytatni a nagy elôdök munkáját, megújulni, felfrissülni, lelkesedni, folyamatosan garantálni az iskolai testnevelés feltételrendszerét, a minôségi diáksportot. A feladatunk nem könnyû. De lépésrôl lépésre megküzdünk vele, és évrôl évre megújult erôvel, a siker reményében kezdünk bele az új tanévbe. Az elôdeink által végzett kiváló szakmai munka, az eddigi eredmények mutatják számunkra az utat. Bízom abban, hogy egymást segítve, a szakembereink több évtizedes tapasztalatára támaszkodva, a töretlen tenni akarásunk, lelkesedésünk, nyitottságunk, szorgalmunk elég lesz a folytatáshoz, megfelelünk az új kihívásoknak és az elôzô évekhez hasonlóan szép sikereket érünk el. A 2013/2014. tanévre jó munkát, a kitûzött célok eléréséhez sok erôt, kitartást kívánok. Zsámboki Anna a Bács-Kis kun Me gyei Di ák sport Ta nács el nö ke 1

2 2 Fon tos tud ni va lók január 1-jétôl az állami iskolák gazdaságilag a Klebersberg In téz ményfenntartó Központ (KLIK) felügyelete alá tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az iskolák minden gazdasági kérdésben egy kérvényt nyújtanak be a tankerületükhöz (járási KLIK igazgatóság), mely dönt az egyes tételek kifizetésérôl. A Diákolimpiai versenyrendszerben való indulás minden esetben költségekkel jár, melyet célszerû minél elôbb, már a tanév elején (versenynaptár) megtervezni és az iskola igazgatóján keresztül a KLIK felé továbbítani. Ez megkönnyíti a versenyekre való eljutást vagy a rendezés költségeit. A versenyek elôtt két héttel az igazgatók továbbítják a költségigényt a tankerületi igazgatósgokhoz. 2. A di ák olim pi ai ver seny ki írá sok és prog ra mok 2013/2014. tan évi ki írá sa meg ta lál ha tó a sz.hu hon la pon. A tanév kezdetekor minden iskola pontosítsa az iskolai elektronikus adatlapját, mert a változásokról innen kapunk információt! Kérünk továbbá minden kedves testnevelôt, hogy személyes adatait (telefonszám, cím) szintén frissítse, amennyiben változás történt! 3. A KIKÜLDÖTT ELÔZETES JELENTKEZÉSI LAP -OT VISSZA KELL KÜLDENI (2013. szeptember 11-ig) A VESENYSZÁMOK LE - BO NYOLÍTÁSÁNAK MEGTEVEZÉSE ÉDEKÉBEN. A LAB DA JÁ- TÉKOK VÉGLEGES CSOPOTBEOSZTÁSA AZ ELEKTONIKUS NE VEZÉSEK ÉS AZ ELÔZETES NEVEZÉSI LAPOK ÖSSZE HA SON- LÍTÁSA ALAPJÁN TÖTÉNIK. A csapatok nevezésénél legalább annyi versenyzôt kell feltüntetni, ahányan az adott sportágban egyszerre a pályán tartózkodhatnak. 4. A MEGYEI VESENYEKEN CSAK AZOK A CSAPATOK ÉS EGYÉNI VESENYZÔK VEHETNEK ÉSZT, AKIKET A MEGYEI DST ÁLTAL MEGHATÁOZOTT NEVEZÉSI HATÁIDÔIG ELEKTONIKUSAN a Magyar Diáksport Szövetség honlapján AZ ISKOLÁK BENEVEZNEK. A 16 év alatti benevezettek adatlapját a testnevelôk kitöltve kinyomtatják és a verseny helyszínén bemutatják. 5. Aki körzeti, megyei döntôt, országos selejtezôt vagy területi döntôt rendez, játékvezetôt az adott sportág megyei szakszövetségétôl, a versenyt megelôzôen 10 nappal írásban kell kérnie. 6. A versenyek után a körzeti-, illetve a megyei elôdöntôk és döntôk versenyjelentését, végeredményét a versenyt követô 48 órán belül kérjük megküldeni a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács részére 7. Amennyiben valaki a körzeti, megyei versenyre elôzetes benevezése után nem tud elutazni, azt kérjük, a verseny elôtti 5 munkanapon belül jelezze. Ha országos selejtezôre vagy területi döntôre való utazás hiúsul meg, azt minden esetben a Magyar Diáksport Szövetség Országos Központja felé, az adott sportág sportági felelôse felé kell jelezni. 8. I g a z o l á s : szabályosan, a 17/2005. (II. 8.) kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni vagy csapat nevezési lappal. A nevezési lapon a korosztálynak megfelelô érvényes orvosi (iskolavagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplô, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító vagy útlevél megléte kötelezô. A fent elôírt dokumentumok hiányában a versenyzô(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén! Kérjük a testnevelôket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek! A versenyzôk saját érdekükben sérülés, orvosi ellátás miatt tartsák maguknál a taj-kártyájukat vagy annak másolatát. 9. TAGDÍJ Az MDSZ által megszavazott tagdíjat, tanulónkénti 50 Ft/tanév az állami fenntartású iskolák a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által a Magyar Diáksport Szövetség felé fizetik. A NEM állami fenntartású iskolák (egyházi iskolák, alapítványi iskolák, fôiskolák gyakorló iskolái és az egyéb fenntartású intézmények) a tagdíjat a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács felé fizetik az alábbi bankszámlaszámra október 15-éig, átutalással. A számlákat az összegek beérkezése után állítjuk ki. (Számlát elôre csak indokolt esetben állítunk ki.) Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács számlaszáma:

3 4 FELHÍVÁS! FELHÍVÁS! A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben is felhívással fordul a magyarországi oktatási intézményekhez, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz, hogy vegyenek részt a szeptember 20-ára (péntek) meghirdetett MAGYA DIÁKSPOT NAPJÁN a következô programokon: Ezen a napon az országban a jelentkezett iskolák minden diákja, tanára legalább 120 perc idôtartamban mozogjon, sportoljon, melyben lehetôség nyílik akár különbözô rekordok elérésére, felállítására is. Ezen a napon egyetlen közös programot kérünk: minden település minden diákja és vállalkozó szellemû polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot (2013 méter). Az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu) az iskola nevezési felületén szükséges regisztrálni szeptember 17-éig (), óráig. A megvalósított programok alapján a legjobb diáksport szervezeteket három kategóriában sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazza az MDSZ. Központi információ: Magyar Diáksport Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út Le ve le zé si cím: Bács-Kis kun Me gyei Di ák sport Ta nács 6000 Kecs ke mét, Katona József tér 8. Telefon: 06-76/ Fax: 06-76/ Honlap: bacsdiaksport.hu El nö k : ti t k á r: Zsámboki Anna Dóka András 06-30/ / ; Diákolimpia 1. A diákolimpia r e n d e z õ i: A diákolimpiát a Magyar Diáksport Szövetség hirdeti meg. A megyei és országos rendezvényeket felkérés szerint a helyi diáksportszervezetek a sportági szakszövetségek bevonásával szervezik. 2. A v e r s e n y e k h e l y e é s i d e j e: A megyei és körzeti versenyek idejét és helyét a megyei és körzeti versenynaptár, míg az országos rendezvények helyét, idejét az MDSZ versenynaptára tartalmazza. A megyei rendezvények helyszíne a nevezések, valamint a döntôbe jutott csapatok függvényében változhat. 3. A diákolimpia r é s z t v e v õ i: Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik magyarországi, OM azonosítóval rendelkezô köznevelési intézménybe a 2013/2014. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny idôpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Egyéb az országos kiírás Általános szabályok 4. pontja szerint. 4. Ko r c s o p o r t o k a 2013/2014. t a n é v b e n: I. kcs ban vagy késôbb születettek II. kcs ben születettek kcs ben születettek kcs ben születettek V. kcs ban születettek VI. kcs ban születettek. (Kivétel az atlétika sportág, ahol ben születettek.) Az 1993-as születésû, VI. kcs.-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az elôzô tanévben is az intézmény tanulója volt. Labdajátékokban az amatôr (kézilabda, kosárlabda, B33 kosárlabda, röplabda) a kispályás kcs., a labdarúgás kcs. versenyeken, teremlabdarúgás kcs. versenyein 1998-ban született, 9. évfolyamba járó tanulók részt vehetnek (anélkül, hogy a saját korosztályában való indulást ez akadályozná). 5. Dí j a z á s A megyei döntô I helyezett csapatok és egyéni versenyzôk éremdíjazásban részesülnek. 5

4 6 6. Sportági felelõsök : At l é t i k a: Ké z i l a b d a: Adamik Zoltán 6000, Lánchíd u. 18. Tel.: 30/ Paczolay Gyuláné 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 1. Tel.: 77/ , 20/ Ko s á r l a b d a: Szabó László 6000, Nyíri u. 11. Tel.: 30/ La b d a r ú g á s: Török Tibor 6000, Kelemen László utca Tel.: 30/ ö p l a b d a: To r n a: Nagy Péter 6000, Lunkányi János utca 10. Tel.: 30/ Bálint Erika 6000, Óvoda és Ált. Isk. (Lánchíd) Tel.: 76/ , 30/ L Területi beosztás Elsõ körzet : Felelõs vezetõk: Baja járás, Bácsalmás járás Schwarcz Iván DSB-elnök Tel.: 30/ Baracsiné Lábdy Ágnes DSB-titkár 6500 Baja, Szentistváni ÁMK Tel.: 70/ ; Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsô szentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, Vaskút Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Tataháza Második körzet : Felelõs vezetõ: Kalocsa járás Lakatos István Tel.: 06-70/ Martin Gábor Tel.: 06-20/ Kalocsa, Solt, Harta, Dunapataj, Géderlak, Foktô, Szakmár, Uszód, Dunaszentbenedek, Öregcsertô, Bátya, Homokmégy, Miske, Fajsz, Dusnok, Hajós, Újsolt Harmadik körzet : Felelõs vezetõ: Kiskôrös járás Czérna János Tel.: 06-70/ Kiskôrös, Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Csengôd, Akasztó, Tabdi, Kaskantyú, Kecel, Soltvadkert, Tázlár, Bócsa, Császártöltés 7

5 8 Negyedik körzet : Felelõs vezetõk: járás Adamik Zoltán DSE-elnök Tel.: 30/ ; Feyér Zoltán DSE-titkár Tel.: 76/ , 20/ Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Fülöpjakab, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Városföld, Nyárlôrinc, Kunszállás, Kadafalva, Fülöpháza Ötödik körzet : Felelõs vezetõk: Kiskunfélegyháza járás, Tiszakécske járás Mester Ernô DSB-elnök Tel.: 76/ , 70/ Luchmann Péter DSB-titkár Tel.: 70/ ; Kiskunfélegyháza, KÖÁI József Attila Kiskunfélegyháza,, Bugac, Gátér, Pálmonostora, Petôfiszállás Tiszakécske, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár, Tiszaug Ha t o d i k k ö r z e t : Felelõs vezetõk: Kiskunhalas járás, Kiskunmajsa járás, Jánoshalma járás Paczolay Gyuláné DSB-elnök Tel.: 20/ Szloboda Mihály DSB-titkár 6400 Kiskunhalas, Kertvárosi Tel.: 30/ ; Kiskunhalas, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Mélykút, Pirtó, Szank, Tompa, Zsana Hetedik körzet : Felelõs vezetõk: Kunszentmiklós járás Horváth Tibor DSB-elnök Tel.: 20/ ; Tóth Péter DSB-titkár 6090 Kunszentmiklós, Varga Domokos ÁMK Tel.: 76/ , 70/ Kunszentmiklós, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass 9

6 ) 10 Fe l j u t á s o s v e r s e n y r e n d s z e r az I., II.,, korcsoportban Labdajáték sportágakban a területik lebonyolításának módját a nevezések után határozzuk meg, melyrôl az érintett iskolák tájékoztatást kapnak. Aki elektronikusan nem nevez be, az a késôbbiekben már nem kap értesítést a verse nyek rôl. A körzeti versenyekre egy iskola több csapatot is nevezhet, de a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. Az összevont oktatási intézmények tagintézményei teljes joggal külön-külön is indulhatnak a felmenô rendszerû és egyéb versenyeken, amennyiben a tanév elején nyilatkoznak errôl a szándékukról. A rendezés idôpontjáról a rendezô értesíti az érintett iskolákat. Asztalitenisz Lényeges változás! Egyéni verseny: az I II. korcsoport és a III korcsoport versenye külön-külön kerül meghirdetésre. Csapatverseny: ISKOLAI, 2 fôs csapatok az I korcsoportba tartozó tanulók részére. A megyei/budapesti versenyeken és az országos döntôn azok a versenyzôk vehetnek részt, akik január 1. óta MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek. Az országos döntôbe a megyei/budapesti bajnokságok 1. helyezettjei jutnak. Korcsoport: I II., illetve III Atlétika A körzeti versenyeken több csapattal is részt vehet az iskola, a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. A megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny I II. helyezett csapatok, illetve az I helyezést elért egyéni versenyzôk. Az elért eredmény alapján meghívást lehet kérni további helyezetteknek is. Duatlon A megyei döntôbe minden benevezett csapat és egyéni versenyzô indulhat. Amelyik korcsoportban csak 2 csapat nevez, és azonkívül négynél nincs több egyéni nevezés, abból nem rendezünk megyei döntôt. Játékos sportverseny Körzeti versenyek I. helyezett csapatai, és a két legtöbb csapatot indító körzet II. helyezett csapatai. Úszás I., II.,, korcsoportban A és B kategóriában körzetenként az I helyezett egyéni versenyzôk és az I II. helyezett váltók. korcsoportban A és B kategóriában a megyeire benevezett versenyzôk. Az A kategória megrendezése a megyei DST anyagi lehetôsége szerint. Torna A körzeti versenyeken több csapattal is részt vehet az iskola, a megyei döntôben csak egy csapattal szerepelhet. A megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny I II. helyezett csapatok. 11

7 / Diákolimpia Versenynaptár 2013/2014. t a n é v VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS I II.; III kcs. Csapatbajnokság III, kcs. Mezei bajnokság II.,,, V., VI. kcs csütörtök ASZTALITENISZ Baja Schwarcz Iván Újvárosi ÁMK Zsámboki Anna Adamik Zoltán sportágfelelôsök Egy iskola legfeljebb két csapatot nevezhet versenyszámonként, de külön meg kell jelölni az A és B csapatokat! Ve r s e n y s z á m o k: III kcs. kcs. Magasugrás Magasugrás Távolugrás Távolugrás Súlylökés Súlylökés ( 6 kg, 4 kg) ( 4 kg, 3 kg) Diszkoszvetés ( 1,5 kg, 1 kg) Kislabdahajítás Gerelyhajítás m-es váltó Fiú m, m (5, 5 ) Svédváltó ( m) Leány kezd! Csapatlétszám: 5 fô, ebbôl 4 fô eredménye számít szerda óra Szabadidôközpont Adamik Zoltán sportágfelelôs Kovács Attila tanár Ve r s e n y s z á m o k: II. kcs m 1200 m kcs m 1500 m kcs m 2000 m V. kcs m 2500 m VI. kcs m 2500 m Egyéni és csapatverseny: 5 fôs csapatok, 4 fô eredménye számít. A II. korcsoportos verseny zôk szöges cipôt nem használhatnak. VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS Tavaszi pályabajnokság II.,, kcs szerda, csütörtök Széktói Stadion Adamik Zoltán sportágfelelôs Kovács Attila tanár Ve r s e n y s z á m o k: , s z e r d a, kcs. egyéni II. kcs. hárompróbacsapat, egyéni összetett Csapatlétszám: 6 fô, melybôl 5 fô eredménye számít. Ve r s e n y s z á m o k: c s ü t ö r t ö k kcs. négypróbacsapat, egyéni összetett kcs. ötpróbacsapat, egyéni összetett Csapatlétszám: 6 fô, melybôl 5 fô eredménye számít. kcs péntek I VI. kcs. I.; II.; ; ; V.; VI. kcs és csapatok ig péntek óra I II. kcs óra kcs. kcs hétfô Széktói Stadion Baja Zsámboki Anna tanár DUATLON Borbély Miklós MOGYI vezetôedzô Megyei döntôbe jutnak a körzeti verseny gyôztes csapatai. Meghívást kérhetnek a körzeti versenyen jó pontszámot elért csapatok. Egyéni versenyzôk közül megyei döntôbe jut a körzeti bajnokság 1 3. helyezettje, illetve az elért eredmény alapján a rendezôtôl meghívást kérô. A megyei döntôn az elektronikusan benevezett iskolák vehetnek részt. A verseny pontos idôpontja nevezések függvénye. FLOOBALL Tóth Imre Nevezés központilag az MDSZ-hez, október 15-ig. JÁTÉKOS SPOTVESENY Kiskunhalas Szloboda Mihály testnevelô Kalocsa KÉZILABDA Lakatos István Kiskunmajsa Gál Orsolya Kertvárosi Általános 12 13

8 VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS kcs. kcs. V. kcs. V. kcs. VI. kcs. VI. kcs. II. kcs. kcs. kcs. V. kcs. VI. kcs hétfô hétfô hétfô szerda csütörtök péntek hétfô csütörtök I. kcs péntek II. kcs péntek Lajosmizse Kiskôrös Kiskunhalas Kiskunhalas Kiskunfélegyháza KÉZILABDA Vazul Attila i Edit Czérna János Borbély Erik Paczolay Gyuláné DSB-elnök Paczolay Gyuláné DSB-elnök KOSÁLABDA Baja Baja Baja Simon Zoltán Király László Gerebenné Bresák Zita Baracsiné Lábdy Ágnes Baracsiné Lábdy Ágnes Kovács Gergely Ábel József LABDAÚGÁS Baracsiné Lábdy Ágnes Bibó István Bibó István Leány szerepeltethetô a csapatban! Fiú: Mátyás Király Leány: Kodály ÉZI, Bolyai János Leányok szerepeltetése is lehetséges! Török Tibor Leányok szerepeltetése is lehetséges! VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS kcs. teremlabdarúgás kcs. teremlabdarúgás III kcs. kcs szerda Kiskunfélegyháza Baja Kiskunfélegyháza LABDAÚGÁS Török Tibor sportágfelelôs Luchman Péter DSB-titkár Baracsiné Lábdy Ágnes Kurucz István A versenykiírás szerint ig Az északi és déli területi döntôk beosztása és a rendezés idôpontja, illetve a rendezôk felkérése a beérkezett nevezések után a csoportok elkészítésekor kerül meghatározásra! kcs. kcs. kcs. kcs. V. kcs. V. kcs. VI. kcs. VI. kcs szerda hétfô szerda csütörtök csütörtök péntek Vásárhelyi P. Ált. Isk. Kalocsa Vásárhelyi P. Ált. Isk. Zrínyi I. Ált. Isk. Kalocsa ÖPLABDA Nagy Péter tanár Martin Gábor Seremet Attila tanár Juhász Zoltán tanár Kása óbert tanár Csizmadia Szabolcs tanár Nagy Péter sportági felelôs Martin Gábor TONA B KATEGÓIA Széchenyi István Szakközépiskola eformátus Széchenyi István Szakközépiskola kcs Kalocsa Lakatos István I., II., III kcs szerda óra Lánchíd U. Ált. Isk. Bálint Erika sportági felelôs 14 15

9 16 VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS I., II.,,,V.,VI. kcs Atlétika kézilabda, ; labdarúgás I kcs. Kézilabda Kosárlabda Kosárlabda öplabda Labdarúgás kispálya kcs. kispályás szerda óra csütörtök Megyei DST, Megyei Úszó Szövetség KISISKOLÁK SPOTVESENYE Baja Baracsiné Lábdy Ágnes DSB-titkár AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. Kiskunhalas (csütörtök) (péntek) () Kiskunfélegyháza (szerda) (hétfô) () Paczolay Gyuláné DSB-elnök Karagics Mátyás, Sándorné Kormos Edit AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. A versenykiírás szerint ig szerda Török Tibor sportágfelelôs AMATô DIÁKOLIMPIA KCS. labdarúgás Soltvadkert Udvarhelyi Attila A és B kategóriában! 9.30-tól az atlétikai versenyszámok kezdôdnek, 11 órától kezdôdnek a labdajátékok. A versenyen azok vehetnek részt, akik augusztus 1-je óta az MKSZ/MKOSZ/MSZ, illetve a megyei/budapesti kézilabda-/kosárlabda-/röplabdaszövetség által kiadott játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek, ha a megyei/budapesti kézilabda-/kosárlabda-/röplabdaszövetség nem ad ki játékés versenyengedélyt, úgy a megyei/budapesti kézilabda-/ kosárlabda-/röplabdaszövetség rendezésében bajnoki vagy kupamérkôzésen augusztus 1-je óta nem vettek részt. A versenyen azok az korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik augusztus 1. óta az MLSZ, ill. a megyei/budapesti lab da rúgó szö vet sé gek által az NB I., NB II., NB felnôtt és korosztályos bajnokságokra kiadott verseny- és játékengedéllyel nem rendelkeznek, mér kô zéseken nem szerepeltek. Indulási jogosultság az kcs.-ban meghatározottak szerint. - Al a p f o k ú d i á k v e r s e n y e k megyei döntõig bezárólag A v e r s e n y c é l j a: endszeres mozgás, játék, sportprogram biztosítása elsôsorban a nem egyesületben sportoló tanulók részére, akik az iskolai házibajnokságok és körzeti versenyek után kerülnek a megyei döntôbe. A v e r s e n y e k r é s z t v e v õ i: Az alapfokú diákversenyen indulhatnak azok a tanulók, akik az adott sportágban nem igazolt versenyzôk, illetve 18 hónapja nem indultak egyesületi színekben szövetségi versenyen. Nem indulhatnak, akik az NB I., NB II., labdarúgásban NB osztályokban, illetve azok ifjúsági csapataiban szerepelnek. A sportiskolai igazolás és az ADIDAS Kupában való részvétel is kizáró ok! Atlétika: Körzetenként és versenyszámonként az I helyezett versenyzôk. (Amennyiben csapatban továbbjutott, helyette másik versenyzô nem indítható.) I II. helyezett csapatok. Labdajátékok: nevezések beérkezése után történik. Torna: körzeti versenyek I II. helyezett csapatai. A verseny résztvevôi azok lehetnek, akik a verseny idôpontjában az iskola tanulói. Az összevont iskolák, ha egy településen vannak, csak együtt indíthat-nak csapatokat, de lehet több csapatot is nevezni. 17

10 K 18 Alapfokú megyei versenyek VESENY IDÔPONT HELY ENDEZÔ MEGJEGYZÉS III, kcs csütörtök I II. kcs. III kcs., LABDAÚGÁS óra Kiskunfélegyháza Luchman Péter DSB-titkár TONA Ve r s e n y s z á m o k: kcs. Távolugrás (egyéni + cs.) Kislabdahajítás (e. + cs.) m kcs. Távolugrás (egyéni + cs.) Magasugrás (e. + cs.) Súlylökés (e. + cs.) Kislabdahajítás (e. + cs.) m Az 5 fôs csapatból 4 fô eredménye számít. Kispályás labdarúgás Játékidô: kcs perc kcs perc kcs perc Csapatlétszám: fô + 4 tartalék játékos Gumistoplis cipô engedélyezett. Kalocsa Botos János Csapatlétszám: 6 fô ( Ös s z e s í t e t t v e r s e n y n a p t á r a megyei döntôkrôl a 2013/2014. tanévben SZEPTEMBE 24. () Atlétika csb. III kcs., kcs NOVEMBE 26. () Kosárlabda,, VI. kcs. 27. (szerda) Kézilabda, VI. kcs. 28. (csütörtök) Kézilabda, VI. kcs. öplabda, VI. kcs. 29. (péntek) öplabda, VI. kcs JANUÁ 14. () Teremlabdarúgás kcs. 21. () Torna, alapfokú I., II.,,, kcs. 29. (szerda) Torna,, I., II.,,, kcs FEBUÁ 04. () Játékos sportverseny I II. kcs. 05. (szerda) Úszás A, B, kat. I., II.,,, kcs. 13. (csütörtök) Asztalitenisz I., II., kcs. 25. () Amatôr kosárlabda, kcs. 26. (szerda) Amatôr kosárlabda, kcs MÁCIUS 05. (szerda) öplabda, V. kcs. 06. (csütörtök) öplabda, V. kcs. Kosárlabda,, V. kcs. 10. (hétfô) Amatôr röplabda, kcs. 11. () Amatôr röplabda, kcs. 17. (hétfô) Kézilabda, V. kcs. 18. () Kézilabda, V. kcs. Kosárlabda,, kcs. 19

11 MÁCIUS (folyt.) 24. (hétfô) Kézilabda, kcs. 25. () Kézilabda, kcs. 26. (szerda) Mezei bajnokság II.,,, V., VI. kcs. 27. (csütörtök) Amatôr kézilabda, kcs. 28. (péntek) Amatôr kézilabda, kcs ÁPILIS 01. () Labdarúgás, III kcs. 07. (hétfô) öplabda, kcs. 08. () öplabda, kcs. Kosárlabda, II. kcs. 09. (szerda) Labdarúgás, kcs. 14. (hétfô) Kosárlabda, - kcs. 25. (péntek) Atlétika, egyéni V., VI. kcs. Labdarúgás II. kcs. 28. (hétfô) Kézilabda, kcs. 29. () Kézilabda, kcs. öplabda, kcs. 30. (szerda) öplabda, kcs. Labdarúgás kispályás kcs MÁJUS 02. (péntek) Labdarúgás I. kcs. 07. (szerda) Atlétika, csapat, egyéni II.,, kcs. 08. (csütörtök) Atlétika, csapat, kcs. 22. (csütörtök) Labdarúgás kcs. 29. (csütörtök) Kisiskolák sportversenye II.,, kcs június 05. (csütörtök) Alapfokú Atlétika, Labdarúgás ( DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK I Zentay Viktor Jánoshalma, Hunyadi János Szakközépiskola Jeremiás Donát Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a, Óvoda és III, Óvoda és III, Óvoda és, III, Óvoda és A 2012/2013. t a n é v Diákolimpiai bajnokai és helyezettjei Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila, Bolyai János I. kcs, Belvárosi Óvoda és Damjanich János III i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája A Balla Szilárd, Palásti György Bence, Arató Tamás, Sárkány Balázs, Papp Martin, Borbély Milán Tarnóczi Virág, Herczeg Eszter, Szalai Tímea, Tihanyi ebeka, Szepesi Noémi Kovács Ákos, Katona György, Lôrik Zsolt, iedl László, Papp ajmund Holló-Szabó Brigitta, Bense Bianka, Terjék Éva, Terjék Anna Gyenes Anna, Makány Lili, Huszka Nóra, Várkonyi Zsanett, Néma Ágnes Bíró Anita, Izsó Anna, Magó Anita, ácz Dzsenifer Gereben Lívia, évész Sára, Konkoly Fanni, Dugár Dóra ASZTALITENISZ 600 m Négypróba csapatverseny magasugrás súlylökés pontverseny m súlylökés FLOOBALL KOSÁLABDA B33 1:33,36 p 2975 p 1,375 m 10,675 m 112 p 12:07:21 p 10,5375 m 21

12 III, Bányai Júlia DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK (folyt). Perge Benjámin, Szabó Bertold, Szatmári Kristóf, Tóth Bertalan KOSÁLABDA B33 III, MÁSODIK HELYEZETTEK (folyt.) Kovács Ákos, Gordás László, Nagy Tamás, Jámbor Norbert, Bencsik Barna távolugrás 5,2175 m, Óvoda és V. Szente-Varga Fruzsina i eformátus ÖPLABDA SAKK 2003 p V. Amstadt Áron Baja, Béla SAKK 2478 p II. Fricz Botond, Bányai Júlia, Belvárosi Óvoda és Zrínyi Ilona Kokavecz Dávid Kiskunhalas, II. ákóczi Ferenc Katolikus Mezôgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kökény Nóra,Kökény Petra,Strung Laura,Vágó Fanni,Ollé éka Tiszakécske, eformátus és Szatmári Csanád, Turcsik Dániel, Gárdonyi István, Kovács Gábor, Lintner Milán, Törjék Noel Lénárt Milán Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Budai Lajos, Bolyai János I Csapat (Bács-Kiskun megye) i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája MÁSODIK HELYEZETTEK SNOWBOAD STAND- ÖPLABDA TEKE B igazolt TONA A B 100 m mell A 100 m hát Szabó Anna, ASZTALITENISZ Zentay Klaudia Jánoshalma, Béregi Dávid Sükösd, Zentay Viktor Jánoshalma Kiszel Zsófia, Bakos Blanka, évész Luca, Baltás Olga, Tóth Kamilla MEZEI BAJNOKSÁG 0:23,58 p 283 p 259,4 p 1:20,98 p 0:59,27 p 190 p V VI, Bolyai János Makány Lili, Huszka Nóra, Gyenes Anna, Nema Ágnes, Tóth Beatrix U14 Kiss Krisztina, II. ákóczi Ferenc U16 Kuffner Dániel Baja, Bereczki Máté Szakképzô U16 Baksa Dávid KEMÜ, Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola Farkas Norbert Szentkirályi, Zeneiskola és Könyvtár i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája i Mûvészeti Óvoda,, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája III Bányai Júlia, i Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola), Burján Laura, Bakos Blanka, Schlégl Odett, évész Luca, Simon Gréta, Beliczai Zorka, Kovács Evelin, Hernek Dorottya, Gaál Mercédesz, Szakálas Sára, Kurtz Kamilla, évész Boróka Dugár Dóra, Burján Bianka, Gereben Lívia, Varga Anna, Szórád Laura, évész Sára, Bense Kata, Bíró Annamária, Farkas Petra, Konkoly Fanni, Köblös Adél, évész Boróka Tóth Fanni, Kovács Bernadett, Mons Petra, Deák Petra Pogány Vivien, Szabados Berill, Kovács Adrienn, akiás Klaudia gerelyhajítás KAATE WKF -LKU14-15H-54 KAATE WKF -FKU16-17H-68 KAATE WKF -FKU16-17H-76 KIS ISKOLÁK SPOTVESENYE 600 m KOSÁLABDA KOSÁLABDA KOSÁLABDA B33 KOSÁLABDA B33 ÖPLABDA 31,785 m 1:40,3p 22 23

13 24 V. i Mûszaki Szakközépiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium III Kiskunhalas, Fazekas Gábor Utcai MÁSODIK HELYEZETTEK (folyt.) Török Patrik,Gyulai Zsolt, Kasnyik Boldizsár, Kasza Gergô, Kasza Valter, Náhol Gergô, Pádár Krisztián, Pesti Bence, Tasi Konrád, Tóth Károly, Török Béla, Zrínyi Dániel ÖPLABDA Kádár Zalán, Süveges TONA A Csanád, Kádár Leander, Süveges Csaba, László Dénes, Szalai Ádám Vörös Luca Kiskunfélegyháza, T.K.I.K.I. és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Juhász Adél Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a Budai Lajos, Bolyai János, Bányai Júlia HAMADIK HELYEZETTEK Bozóki Domonkos, Buzási Gábor, Hermann Dávid, Juhász András, Kiss Máté, Komlódi Benedek, Kósa Tamás, Kovács Bence, Nagy Csongor, Pasztovszki Marcell, Senánszky Csongor, Varga József Jeremiás Donát Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a III Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Soós Miklós, Havasi Máté, Pap István, Tóth Gergely, Bondor Ádám Terjék Éva, Solymosi ita, Nemcsok Anna, Holló-Szabó Brigitta, Terjék Anna, Bense Bianka Gyenes Anna, Bolyai János, Bolyai János i eformátus A Kajdácsi Balázs, Kovács Benjámin Attila, Molnár Ábel, Posta Zsolt, Tóth Benedek Ágoston B 100 m hát A 100 m pillangó A 100 m gyors AMATô KOSÁLABDA egyéni összetett súlylökés összetett súlylökés pontverseny FLOOBALL 140,25 1 p 21,21 1:03,45 p 0:52,97 p ,5375 m ,68 m, Bolyai János HAMADIK HELYEZETTEK (folyt.) Kiss Ilés, Dobossy Gergely, Gyurkovics Kristóf, Fehér Ádám U12 Holló Evelin, Zrínyi Ilona VI. Frei Tímea Baja, Magyarországi Németek Általános Mûvelôdési Központ Kaczúr Flórián Kalocsa, Szent István I II. Kalocsa, Szent István Kiskunhalas, Fazekas Gábor Utcai Deli Márk, Urbán Dominik, Kopasz Bence, Németh Dominik, Jacsó Gergô, Puskás Alex Szekeres Orsolya Kiskunfélegyháza, KÖÁI, József Attila Általáns Juhász Adél Kiskunhalasi eformátus Kollégium Szilády Áron a II. II. Kiskunfélegyháza, KÖÁI József Attila, III, III, Kálmán Lajos Ált. Isk. és Mûvelôdési Ház Vásárhelyi Pál Ált. Isk AMI, NEGYEDIK HELYEZETTEK V. Gáspár Márton i eformátus, Bolyai János KOSÁLABDA B33 KAATE WKF -LKU12-13H(+50) OSZÁGÚTI KEÉKPÁ (mezôny)10 km Igazolt SAKK 2276 SAKK 21 p TONA A 131,4 B 50 m mell A 100 m gyors összetett összetett távolugrás súlylökés m hármasugrás diszkoszvetés 0:42.17 p 1:00.06 p ,4150 m 10,3550 m 7:26,12 p 13,06 m 27,

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

ÚSZÁS I., II. korcsoport

ÚSZÁS I., II. korcsoport I., II. korcsoport 1. A verseny helye: BVSC Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2012. február 5. vasárnap 10.00 óra Jelentkezés: 9.00 óra 3. A verseny résztvevői: Az általános

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő I. és II. kcs. - vasárnap, 10.00 vasárnap, 8.30-9.30 III. és IV. kcs. B kategória III. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK A kategória V-VI.

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése Járás Település Létesítmény megnevezése Címe Befogadhatók létszám NAPPAL (fő) Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János 5. 100 100 Bácsalmás Bácsborsód Művelődési Ház Bácsborsód,

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

Szeptember 30. Szerda

Szeptember 30. Szerda Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2015. szeptember havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28.

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon)

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon) 1 A 2014/2015. tanévi Budapesti Diáksport Szövetség versenykiírásai a www.bpdiaksport.hu oldalról tölthetők le. Elérhetőségek: Budapesti Diáksport Szövetség: 266-7993, bpdssz@gmail.com és facebook oldalunk.

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

Kapocsi Judit 11.AH Andrási Máté 11.B Kovács Zsanett 11.B Magyari Diána 11.B

Kapocsi Judit 11.AH Andrási Máté 11.B Kovács Zsanett 11.B Magyari Diána 11.B 2012.09.19 Berekfürdő Duatlon megyei döntő Sportversenyek eredményei 2012/2013. I. félév Vass Viktória 9.B Hidasi Dorottya 9.C Potornai Lilla 9.C Hamar János 10.B csapat 1.hely Kapocsi Judit Vályi-Nagy

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA Időpont : 2015.09.30 13:00 A Versenybizottság elnöke:

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

24. KIDS ATLÉTIKA KUPA

24. KIDS ATLÉTIKA KUPA 24. KIDS ATLÉTIKA KUPA 2017.04.22. A verseny célja: Az ország különböző területein élő katolikus iskolás diákok számára lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat az atlétika versenyszámaiban.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VESZPRÉM 2013. ÁPRILIS

VESZPRÉM 2013. ÁPRILIS VESZPRÉM 2013. ÁPRILIS 26. VESZPRÉM MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2012/2013. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ - V. KORCSOPORT - FIÚ VESZPRÉM, 2013. ÁPRILIS 26. 1. Az országos elődöntő rendezője:

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Leány röplabda, fiú kézilabda Fiú kézilabda V. kcs. megyei II. hely VI. kcs. megyei II. hely Leány röplabda Diákolimpia Diákolimpia 5. osztály megyei 7. hely városi

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet,

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, A kategória A kategória Torna A kategória A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

VERSENYNAPTÁR 2014/2015

VERSENYNAPTÁR 2014/2015 1 Diáksport Bizottság i Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MEZŐCSÁT Tel.: 49/552-010; Fax.: 49/552-011 Szent István út 35. 3450 E-mail: egressy@altisk-mezocsat.sulinet.hu MEZŐCSÁT VÁROS

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG PÁRBAJTŐR KARD TŐR ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG PÁRBAJTŐR KARD TŐR ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG PÁRBAJTŐR KARD TŐR ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2013/2014. TANÉVI VÍVÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ PÁRBAJTŐR VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntők célja: A vívósport belüli népszerűsítése az általános

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Ami a es tanévből kimaradt

Ami a es tanévből kimaradt Ami a 2011-12-es tanévből kimaradt MEGYEI ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA V. korcsoport lány 1. Tenyér Sára (9.A) 2. Faragó Franciska (9.B) 3. Hajós Klaudia (10.B) 3. Bakos Aletta (11.D) 2. Veigler Bettina (10.D)

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg.

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. Úszás I., II. KORCSOPORT A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében. A sportág

Részletesebben

Labdarúgás budapesti döntő

Labdarúgás budapesti döntő Labdarúgás budapesti döntő Később kijelölt helyszíne Később kijelölt időpontban www.bpdiaksport.hu Labdarúgás I., II., III. korcsoport fiú kispályás III IV. és V VI. korcsoportos leány kispályás bajnokság

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve Úszás III., IV., V-VI. KORCSOPORT B és A KATEGÓRIA A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve hirdeti meg. 1. A verseny célja: Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok január

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok január TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő neve 1. Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Szolnok, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2015. március 07. 1 2014/2015. TANÉVI KÖTÉLUGRÓ

Részletesebben

Torna B kategóriás Budapesti Diákolimpia

Torna B kategóriás Budapesti Diákolimpia Torna B kategóriás Budapesti Diákolimpia www.bpdiaksport.hu T O R N A B kategória I., II., III-IV., V-VI. korcsoport 1. A verseny célja: Diákolimpia Budapest Bajnoka cím elnyerése A torna, mint alapsportág

Részletesebben

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Krúdy Gyula országos prózamondó verseny 1. helyezés Pántics Luca 10.E Felkészítő tanár: Horváthné Csoszó Gyöngyi Nagy Kitti

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA 2014/2015. tanév ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ 1 2014/2015. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA Versenykiírás 1. A verseny célja: Az aerobik különböző verseny- és szabadidősport

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen. Torna B kategória 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében. Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a torna sportággal megismerkedő fiatalok

Részletesebben

Eredmények A versenyen indult tanuló

Eredmények A versenyen indult tanuló 2015.09.29 Békéscsaba MATASZ Haditorna és Honvédelmi Kötelék Verseny Csapat Puskés Bence 8.b Szilágyi Szabolcs 8.b VI. 2015.10.06 Gyula Kegyeleti Váltófutás Fiú 4-8.o. Ottlakán Zsombor 4.b Cseman Attila

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

TÁMOGATÓK print2000 helye

TÁMOGATÓK print2000 helye Bács-Kiskun megye TÁMOGATÓK Köszöntő Kedves Diákok, Testnevelők, vezetők, Szülők, diáksportot szerető és támogató Sportbarátok! Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus szerint: A sport

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

Diákolimpia - versenyeredmények 2011/2012. név oszt. sportág helyezés edző verseny szintje

Diákolimpia - versenyeredmények 2011/2012. név oszt. sportág helyezés edző verseny szintje Diákolimpia - versenyeredmények 2011/2012. név oszt. sportág helyezés edző verseny szintje Filyó Fanni 8.a magasugrás Megyei ügyességi atlétika csapatbajnokság megyei Csendes Orsolya 8.a magasugrás Megyei

Részletesebben

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Jegyzőkönyv Helyszín: Ideje: Rendező: Szombathely, Fedett Uszoda, 50 m-es medence, elektromos időmérés

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára

VERSENYKIÍRÁS. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára VERSENYKIÍRÁS A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára A verseny célja: A verseny kiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak)

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VI. korcsoport 1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), Uszkai Dóra

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának.

Részletesebben

EREDMÉNYEINK 2013 2014

EREDMÉNYEINK 2013 2014 EREDMÉNYEINK 2013 2014 MEGYEI DUATLON VERSENY Sütő Endre, 1. hely Lovas Lőrinc 2. hely Frey József 3. hely Lovas Bálint 4. hely Demkó Petra 4. hely Bencze Vivien 4. hely Ábel Zsóka 5. hely Kovács Fanni

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hely. Atléta Sz. év Egyesület Eredmény Rekord Futam

Hely. Atléta Sz. év Egyesület Eredmény Rekord Futam EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Döntő Hely. Atléta Sz. év Egyesület Eredmény Rekord Futam 1 Papp Bence 1999 DOVASE 7.26 =PB 1 2 Magyar Gergely 1986 KARC 7.41 PB 1 3 Osztrogonácz András 1994 BEAC

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

2013/2014. TANÉVI ÚSZÁS VERSENYKIÍRÁSA VESZPRÉM MEGYEI DÖNTİ

2013/2014. TANÉVI ÚSZÁS VERSENYKIÍRÁSA VESZPRÉM MEGYEI DÖNTİ 2013/2014. TANÉVI ÚSZÁS VERSENYKIÍRÁSA VESZPRÉM MEGYEI DÖNTİ 1./ A verseny célja: a sportág népszerősítése, a MEGYE DIÁKOLIMPIA BAJNOKA cím valamint az országos döntın való részvétel eldöntése. 2./ A verseny

Részletesebben

25 m. leány hát láb 2. versenyszám

25 m. leány hát láb 2. versenyszám 25 m. leány hát láb 2. versenyszám F 1. Horváth Eszter 2006 Lenti Gyógyfürdő 0:54,07 1/14 25 m. fiú hátúszás 3. versenyszám B 1. Szirtes Botond 2002 Délzalai Vízmű 0:20,72 2. Dobri Lajos 2002 Délzalai

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben