Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5"

Átírás

1 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2004. (V. 26.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2), és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet területi hatálya Gárdony város közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya kiterjed a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, illetıleg amely az állat tulajdonosa, továbbá arra aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. (a továbbiakban: állattartó) b) minden olyan ingatlanra, építményre, ahol állattartás folyik. c) a közterületen megvalósuló állattartásra d) a kóbor állatokra. II. FEJEZET Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazása szempontjából állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredető termék elıállítására (hús, tej, gyapjú, tojás) sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik, magába foglalja a tenyésztést, szaporítást, végtermék elıállítást. Gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi (kacsa, liba, tyúk, pulyka, galamb, gyöngytyúk) a gazdasági célból tartott prémes állat (nutria, nyérc, ezüst és kékróka, húsnyúl, angóra, csincsilla) és gazdasági célból tartott futómadár (strucc, emu). Kedvtelésbıl tartott állatok: eb, macska, díszmadarak, díszhalak, kistestő rágcsálók (tengerimalac, aranyhörcsög). Vágóállat: hús, bır, szırme- és egyéb termékek elıállítás céljából tenyésztett és tartott állat. 1 Módosította a 8/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2 Módosította a 40/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3 Módosította a 16/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4 Módosította a 23/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5 Módosította a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6 Módosította a 23/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

2 2 Védett és fokozottan védett állat: a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rend. 1. -ában meghatározott állat. Kóbor állat: a háziasított állatok gazdátlan egyedei. Kis létszámú állattartásnak minısül az az állattartás, amely az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. melléklete 1. függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el (30 ló, 50 szarvasmarha, 200 juh, kecske, 100 sertés, 2000 broiler baromfi, 500 kifejlett baromfi, 50 strucc, 50 anyanyúl és szaporulata alatti számú állattartás). Nagy létszámú állattartásnak minısül a kis létszámú állattartás címszó alatt meghatározott számú állat feletti számban történı állattartás. Állattartó telep: kis- és nagy létszámú állattartás együtt. Saját szükségletre való állattartásnak minısül szaporulattal együtt: 50 db tyúk (gyöngytyúk és pulyka), 20 db liba, kacsa, 50 db nyúl, 10 család méh, 50 db alatt galamb, 5 db sertés, juh, kecske. Kedvtelésbıl tartott állat: 2 nem tenyésztési célra tartott eb, macska. A fent meghatározott számokba a szaporulat mindaddig nem számít bele, amíg azok elválasztása az anyaállattól nem történik meg. Veszélyes állat: a veszélyes állatok tartásáról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1.számú mellékletében felsorolt fajok egyedei, valamint a veszélyes állattá nyilvánított állat. Nem minısül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, 1 sertés, melyet legfeljebb 2 napig a lakáshoz tartozó melléképületben tartanak. III. FEJEZET Az állattartás közös szabályai 3. (1) Az állattartó köteles az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására szóló állattartási védıtávolságokat, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat betartani és tartózkodni a környezetében élık nyugalmának zavarásától (zaj, bőz). (2) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek életfeltételeirıl gondoskodni. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentı, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. (3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelı rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenırzésérıl. (4) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertıtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni és az állattartás során a 3. (1) bekezdésében felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani. (5) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelı tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl gondoskodni. Az állattartó köteles az állatorvosnak azonnal bejelenteni az állat megbetegedését, fertızı megbetegedésének gyanúját, vagy ilyen körülmények között történt elhullását. Az állattartó köteles az állatorvos intézkedését haladéktalanul végrehajtani.

3 3 (6) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelı és biztonságos elhelyezésérıl, szakszerő gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és sérülésmentes mozgás lehetıségét. A szabadon tartott állatot különösen igényeit is figyelembe véve - védeni kell az idıjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitıl. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelı mozgásteret biztosítani. (7) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során elınyben kell részesíteni az állatkímélı technológiákat. (8) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhetı fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, így különösen az állatot nem szabad: a) kínozni, b) emberre vagy állatra uszítani, illetıleg állatviadalra idomítani, c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerő táplálás esetét, d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, e) a teljesítıképességét felismerhetıen meghaladó teljesítményre kényszeríteni, f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. A (8) bekezdés a) pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett technológia szerint végzett tépésére, illetve c) pontja a házilagos vagy az engedélyezett technológia szerinti liba- és kacsatömésre. (9) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okoz (a továbbiakban együtt: állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közremőködés, részvétel, fogadáskötés. Tilos állatviadal céljára a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni; b) építményt vagy földterületet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani. A fenti tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak külön jogszabály alapján történı kiképzésére, vadászaton való alkalmazására. (10) Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat előzése, elhagyása vagy kitétele tilos. (11) Közterületen állatot legeltetni, felügyelet nélkül hagyni, valamint játszótérre állatot bevinni tilos. IV. FEJEZET Ebtartás szabályai 4. (1) Ebet évenként egyszer veszettség ellen kötelezı oltásban kell részesíteni. (2) Közterületen, közös használatú helyiségekben (lépcsıházban, alagsorban, stb.), közös udvaron az ebet pórázon kell vezetni. Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani szükség esetén megkötve, zárva -, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Harapós, vagy támadó természető ebet megkötés nélkül csak úgy szabad tartani, ha az eb kiszabadulását biztonságosan akadályozó módon az ingatlan be van kerítve. A telep, a ház (lakás) bejáratára a harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát kell szembetőnı módon elhelyezni.

4 4 Harapós, vagy támadó természető ebet a marás lehetıségét kizáró szájkosárral lehet csak a közterületre kivinni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az ebet úgy kell tartani, hogy anyagi kárt ne okozzon és testi épségét, egészségét senkinek ne veszélyeztesse. (3) Élelmiszer és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsıdékbe, iskolákba, strandokra a vakvezetı kutya kivételével tilos az ebet beengedni, illetve bevinni kivéve, ha azt az üzemeltetı az általa meghatározott feltételek mellett megengedi. Ebet közforgalmú közlekedési jármővön az érvényben lévı rendelkezések betartása mellett (szájkosár, póráz) szabad szállítani. (4) Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, vagy más, közösen használt helyet ne szennyezze. Az eb által e területeken okozott szennyezıdés azonnali eltávolításáról a tulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. (5) A kóbor kutyák befogásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Veszélyes és veszélyesnek minısített eb tartása 5. A veszélyes és veszélyesnek minısített eb tartására az e tárgyban kiadott 35/1997. (II. 26.) Korm. rend. elıírásait kell alkalmazni. V. FEJEZET Haszonállatok tartásának fontosabb szabályai 6. (1) Gárdony város területén haszonállatot csak a jelen rendeletben meghatározott helyeken és számban lehet tartani. (2) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeknek könnyen tisztántarthatóaknak, szilárd burkolatúnak kell lenniük. Az állattartásra szolgáló helyiségeket szükség szerint megfelelı fertıtlenítıszerrel fertıtleníteni kell, ezen kívül gondoskodni kell a naponkénti takarítás elvégzésérıl. (3) Fertızı vagy járványos állatbetegség esetén a fertıtlenítés módjára és gyakoriságára az állategészségügyi hatósági rendelkezések az irányadók. (4) Az egészségügyi szempontból kártékony rágcsálók és rovarok rendszeres irtásáról az állattartó köteles gondoskodni. (5) 7 Az állattartás során keletkezett trágya és trágyalé zárt építményő, vízzáró szigeteléssel ellátott tárolóban történı elhelyezésérıl és rendszeres elszállításáról az állat tulajdonosának kötelessége gondoskodni. A trágya elhelyezésekor a vizek mezıgazdasági nitrát szennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet elıírását kell betartani. (6) Az elhullott állati tetemeket az önkormányzat által meghatározott helyre köteles az állattartó elszállítani. VI. FEJEZET Állattartási övezetek (1) Gárdony város területén övezetek szerinti állattartási szabályok érvényesek Módosította a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.

5 5 Az egyes övezetek a településrendezési tervvel összhangban kerültek kialakításra. (Az övezeti besorolást a 2., 3., 4., 5., 6.számú mellékletek tartalmazzák). (2) Állattartó melléképület csak építési engedély alapján létesíthetı az 1.számú mellékletben felsorolt védıtávolságok betartásával. (3) Az üdülıövezetként nyilvántartott területeken a kedvtelésbıl tartott állattartáson kívül haszonállat tartása tilos. Az üdülıövezethez tartozó utcák felsorolását a 2.számú melléklet tartalmazza. (4) 8 Agárd déli lakótelepének a 3. számú mellékletben felsorolt üdülıterületi részein, valamint Gárdony Jókai lakóterületén haszonállat tartása tilos. (5) 9 Agárd déli lakótelepnek a 7. számú mellékletben felsorolt lakóterületi részein - a sorházas beépítéső és a 200 m 2 alatti ingatlanok kivételével október 15. napjától március 31. napjáig 2 db sertés tartása, továbbá az egész év folyamán 20 db tyúk tartása megengedett. Az állattartást annak megkezdésétıl számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája felé írásban be kell jelenteni. (6) Gárdony, Jókai utca és Agárd, Gárdonyi Géza utca által határolt területen (termálfürdı környéke) saját szükségletre való állattartás megengedett. Az idetartozó utcák jegyzékét a 4. számú melléklet tartalmazza. A Határ út-géza utca-jókai út-gárdonyi Géza utca által határolt területen december 31-tıl haszonállat tartása tilos. A József utca-géza utca-jókai út- Gárdonyi Géza utca által határolt területen december 31-tıl haszonállat tartása tilos. (7) Az 5.számú mellékletben szabályozott vegyes településközponti övezetben a haszonállat tartás tilos. (8) A 6.számú mellékletben szabályozott Gárdony lakóterületen a saját szükségletre való állattartás megengedett. (9) Zártkerti ingatlanon állattartás abban az esetben megengedett, ha az ingatlan legalább 1100m 2 nagyságú. (10) Külterületen állattartó telep létesítése és fenntartása abban az esetben lehetséges, ha a telep a belterületi határtól legalább 1000 m-re fekszik. A Dinnyés településrészen a meglévı állattartó telepekre ez a korlátozás nem vonatkozik. (11)A Gárdony város közigazgatási területéhez tartozó Dinnyés és Csirib-pusztán az állattartás a jelen rendeletben foglalt építésügyi, közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartása mellett lehetséges. (12) A Zichyújfalui út, a Bikavölgyi út és a Bikavölgyi árok által határolt területen haszonállat tartás tilos. (13) A Határ út József út Jókai út Gárdonyi Géza utca által határolt területre nem adható ki új állattartó melléképület létesítésére építési engedély. VII. FEJEZET 10 Eljárási szabályok 8. (1) 11,12,13 A Képviselı-testület a Rendelettel ellentétes, így a megengedettnél nagyobb számú és eltérı fajtájú állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja. 8 Módosította a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. 9 Módosította a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 8/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11 Módosította a 16/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 23/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3.

6 6 (2) 14,15,16,17 A Képviselı-testület az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. (3) Helyszíni bírság kiszabására a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény (2) bekezdésében elıírtak vonatkoznak. (4) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2.. és 3.. (1) illetve (11) bekezdés, 4.. (2), illetve (4) bekezdés 7 -ában foglaltakat megszegi. VIII. FEJEZET Záró rendelkezések 9. Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejőleg hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének az állatok tartásáról szóló 10/1991. (IV.23.) számú rendelete. Azok az állattartók akik e rendelet hatálybalépésekor a rendeletben foglalt mértéket meghaladó, vagy a rendelet által a továbbiakban már nem megengedett fajtájú állatot tartanak, ezt az állapotot legkésıbb december 31-ig kötelesek megszüntetni Gárdony, május 20. Szabó István polgármester Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyzı Záradék: Jelen rendelet május 26. napján kihirdetésre került. Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya jegyzı 14 Hatályon kívül helyezte: 40/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 16/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Hatályon kívül helyezte a 23/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet Beiktatta a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3.

7 7 1. sz. melléklet Állattartó melléképületek lakóépülettıl, valamint huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló helyiségektıl biztosítandó legkisebb védıtávolsága: Állatfaj 5 db-ig 20 db-ig 50 db-ig 50 db felett Tyúkfélék - 6 m 10 m Külön szakhatósági vélemény alapján Házinyúl - 10 m 12 m - - Viziszárnyasok 6 m 12 m 20 m - - Sertés, juh, kecske 10 m 12 m Szakhatósági vélemény alapján - - Szarvasmarha, ló, szamár, öszvér 10 m 20 m Ebtartás a szomszédos ingatlantól legalább 2 m. távolságra lehet. A trágya, trágyalé tároló védıtávolsága: lakóépülettıl ásott kúttól fúrt kúttól vízvezetéktıl kerti csaptól 15 m 15 m 10 m 5 m 3 m Gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, egyházi, illetıleg egészségügyi intézmény 200 m-es körzetében - a kedvtelésbıl tartandó állatok kivételével - az állattartás tilos. Saját szükségletre való állattartásnak minısül szaporulattal együtt: 50 db tyúk (gyöngytyúk és pulyka), 20 db liba, kacsa, 50 db nyúl, 10 család méh, 50 db galamb, 5 sertés, juh, kecske. Üdülıövezet 2. sz. melléklet. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV. számmal megjelölt utcák.

8 8 Lévai u., Reviczky u., Kemény Zsigmond u., Kisfaludy u., Tompa Mihály u., Radnóti M. u., Csokonai Vitéz Mihály u., Bessenyei Dániel u., Meggyfasor, Ibolya u., Tulipán u., Tátika u., Árvácska u., Tövis u., Rózsa u., Viola u., Liliom u., Szegfő u., Virág u., Muskátli u., Nefelejcs u., Rezeda u., Margaréta u., Gyöngyvirág u., Dália u., Jázmin u., Tavirózsa u., Fogoly u., Sas u., Fürj u., Balatoni út, Kócsag u., Hattyú u., Varjú u., Turul u., Sólyom u., Karvaly u., Héja u., Gólya u., Daru u., Keszeg u., Süllı u., Angolna u., Rák köz., Tó-tér, Káka u., Sás u., Nád u., Sikló u., Rája u., Harcsa u., Pisztráng u., Holdfény sétány, Naphal u., Lazac u., Cápa u., Ponty u., Cethal u., Delfin u., Kecsege u., Kárász u., Viza u., Dévér u., Amúr u., Csuka u., Fogas u., Balin u., Sellı-köz, Tó u., Halász u., Varsa u., Üdülık útja, Meder u., Pákász u., Gyöngy u., Horog u., Szigony u., Vadász u., Zsinór u., Chernel István u., Tópart u., Béke u., Kemping u., Petıfi Sándor u., Strand u., Újvidék u., Szövetkezetek útja, Zenta u., Napsugár u., İsz u., Tavasz u., Tél u., Vasút u., Balatoni út, Szöcske u., Napfürdı u., Tutaj u., Fóka u., Vidra u., Szárcsa u., İrház u., Gallér u., Szúnyog u., Szivárvány u., Felhı u., Fészek u., Sirály u., Domb u., Főzér u., Matróz u., Pipacs u., Gárdonyi Géza u. (Márvány utcáig), Gesztenye sor, Árok u., Szövetkezetek útja, Zombor u., Nyár u., Török Bálint u., Mátyás király u., Álmos vezér u., Árpád fejedelem u., Lehel vezér u., Ságvári E. u., Pacsirta u., Rigó u., Cinege u., Veréb u., Széchenyi u. (Szövetkezetek útjától Ny-ra)., Kígyó u., Katica u., Hunyadi u., Márvány u., Arany u., Ezüst u., Bronz u., Harang u., Vas u., Asztalos u., Akácfa u., Hársfa u., Lomb u., Szirom u., Tölgyfa u., Nyírfa u., Ág u., Fenyı u. (vasúttal párhuzamos), Levél u., Ladik u., Achim András u., Dózsa György u., Budai Nagy Antal u., Esze Tamás u., Szántó Kovács u., Alkotmány utca a József utcáig. 3. sz. melléklet 18 Gárdony Jókai lakótelep: Munkácsy Mihály körút, Madarász Viktor u., Paál L. u., Lotz K. u., Székely B. u., Barabás Miklós u., Egry József tér, Derkovits Gyula tér, Csók István tér, Szınyi István tér, Teleki Sámuel u., Cholnoky Jenı u., Kırosi Csoma Sándor tér. Agárd déli lakótelep üdülıterületi része: Széchenyi utca, Gesztenye sor Széchenyi utcától északra fekvı része, Mikszáth K. utcának Csongor utcától észak felé fekvı nyugati oldala és Tünde utcától északra fekvı keleti oldala, Gárdonyi Géza utcának Csongor utcától északra fekvı nyugati oldala és József utcától északra fekvı keleti oldala. Agárd Alkotmány u. és Gárdonyi Géza utca által határolt terület: 4. sz. melléklet Agárd: Gárdonyi Géza u. K-i oldal, Alkotmány u., Jókai u., József u., Mezı Imre u., Iskola u., Kisdobos u., Úttörı u., Béla u., Sándor u., Viktor u., Géza u., Határ u., Gábor Áron u., Tímár u., Botond u., Toldi u. Gárdony, Jókai út Alkotmány utca Határ út József utca által határolt terület. 5. sz. melléklet 18 Módosította a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4.

9 9 VEGYES TELEPÜLÉSKÖZPONTI ÖVEZETEK Agárd, Katica Gallér és Horgony u. által határolt terület. Gárdony, 7-es fıút Déli oldal, Szabadság út (Vörösmarty utcáig), Bóné Kálmán utca, Ciczó köz, Posta u. a Bóné Kálmán utcáig, Gárdonyi Géza utca Vörösmarty utca Posta utca és Szabadság út által határolt terület. 6. sz. melléklet GÁRDONY LAKÓTERÜLET Jókai út (7-es út és Kossuth u. között), Vízárok u., Móricz Zs. u., Semmelweis u., Táncsics Mihály u., Táncsics köz, Ady E. u., Bem u., Bem köz, Vörösmarty u. (Gárdonyi Géza-Határ út közötti szakasza), Kossuth u., Szemere Bertalan u., Béri Balogh Ádám u., Mészáros Lázár u., Deák Ferenc u., Vasvári köz, Dobó u., Arany János u., Posta u. (Gárdonyi Géza-Határ út közötti szakasza), Ady Endre u. (Bóné Kálmán és Határ út közötti szakasza), Erkel u., Thököly u., Bercsényi u., Vak Bottyán u., Munkás u., Babits u., Rákóczi u., Határ u. (Vörösmarty és Bercsényi u. közötti szakasz), Batsányi u., György Oszkár u. 7. sz. melléklet 19 Agárd déli lakótelep lakóterületi része: Bethlen G., utca, Bagoly utca, Gesztenye sornak Széchenyi utcától délre fekvı része, Mikszáth K. utcának Csongor utcától Tünde utcáig terjedı nyugati oldala és Tünde utcától délre fekvı mindkét oldala, Gárdonyi Géza utcának Csongor utcától délre fekvı nyugati oldala és József utcától délre fekvı keleti oldala, Csongor utca, Tünde utca, Zrínyi utca, Szondi utca, Hóvirág utca, Százszorszép utca, Óvoda utca, Kinizsi utca, Kazinczy utca, Kodály Z. tér, Május 1. tér, Felszabadulás tér, Jókai tér, Marx tér, Eötvös tér, Pajtás tér. 19 beiktatta a 38/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4.

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról *

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ 2 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben