BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]..."

Átírás

1 Az alábbi irodalom egy olyan bányászfalu mindennapjait írja le, hol a bánya bezárása miatt mindenki munkanélküli. Maga a történet és a falu élete is nagyon érdekes, de az Önök számára feladat nem a történet megjegyzése, hanem annak megfigyelése és megjegyzése, hogy a szerzı-trió (mindhárman szociológusok) milyen jelenségeket akar megismerni?, milyen módszerekkel vizsgálja az egyik és a másik jelenséget? és milyen mérıeszközöket talál a jelenségek MÉRÉSÉRE? Jahoda, Marie Lazarsfeld, Paul F. Zeisel, Hans (1999) Marienthal. Szociográfiai kísérlet a tartós munkanélküliség hatásairól. Budapest. Új Mandátum Könyvkiadó. BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]... 2 [RÉSZVÉTEL]... 4 KUTATÁSUNK LEGFİBB KÉRDÉSEI... 5 A viszonyulás a munkanélküliséghez:... 5 A munkanélküliség hatásai:... 6 A MARIENTHALI MUNKANÉLKÜLISÉG... 8 AZ IPARTELEPÜLÉS... 8 AZ ÁLLAPOT A munkanélküli segély Egyéb megélhetési források Az étlap és a költségvetés Pénzbeosztás Az egészségügyi helyzet A MEGFÁRADT KÖZÖSSÉG A MAGATARTÁS AZ IDİ AZ ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG... 47

2 /-27.-/ Bevezetés [A kvantitatív és a kvalitatív megközelítés] Mit tudunk a munkanélküliségrıl? Rendelkezésünkre állnak egyrészt statisztikai kimutatások a munkanélküliség méreteirıl, a segélyek mértékérıl, alkalmanként kor, nem, szakmai struktúrák és a helyi viszonyok szerinti pontos tagolásban; másrészt vannak társadalmi riportok: folyóiratok és neves írók egyaránt hatásosan ábrázolták a munkanélküliek életét, példákon keresztül, képekkel illusztrálva mutatták be ıket a még nem érintett nyilvánosságnak. A puszta számok és hivatalos statisztikák, valamint a társadalmi riportok minden véletlennek kiszolgáltatott benyomásai között van egy olyan hézag, amelynek a kitöltése megadja jelen kísérletünk értelmét. Az ábrázolás olyan módszere lebegett elıttünk, amely képes ötvözni az egzakt számokat és a helyzet átélését. Ehhez a következıkre volt szükség: olyan szoros kapcsolatot kellett kiépítenünk Marienthal lakosságával, hogy életük legapróbb részleteit is megismerhessük, emellett minden napot úgy kellett megragadnunk, hogy objektíven leírható legyen; végül az egészet olyan összefüggésrendszerbe kellett helyeznünk, hogy minden egyes részlet, mint lehetıleg kis számú fı tény kifejezése, könnyen áttekinthetı le- /-28.-/ gyen. Jelentésünk olvasása során fölismerhetıvé válik majd, hogy a marienthali élet mily átfogó leltárát igyekeztünk elkészíteni, s emellett megpróbáltuk a komplex pszichológiai tényezıket objektív kritériumok szerint, számszerően igazolható módon megjeleníteni. Minden olyan utat bejártunk, amely tárgyunkhoz közelebb vihetett. A munkanélküliség élményét maguknak [1.] a munkanélkülieknek az elbeszéléseibıl ismerhettük meg: alkalmi megnyilatkozásaikból, kérdéseinkre adott kimerítı válaszaikból, a községi alkalmazottak elbeszéléseibıl, véletlenül talált naplókból és levelekbıl. [2/a.] Az objektív adatok részben már eleve rendelkezésünkre álltak: a Fogyasztói Egyesületben, a községházán és a különféle egyesületekben. [2/b.] Más részüket magunknak kellett megszereznünk az étkezési szokások, az idıtöltés módjainak felmérése, megfigyelési jegyzıkönyvek és egyéb hasonló módszerek alapján. [3.] Az egyes eredményeket olyan szempontok szerint egyeztettük, amelyeket végül is marienthali tartózkodásunk és az összegyőlt anyag tanulmányozása során kialakult összbenyomásunk alapján állítottunk össze. [4.] A szociális tényállások leírása során óhatatlanul kialakuló szubjektív momentumokat oly módon próbáltuk a minimálisra csökkenteni, hogy minden olyan impressziónkat elvetettük, amelyet számszerő adatokkal nem tudtunk alátámasztani. A dolog természetébıl adódóan kérdésfeltevésünk nem fogja át a munkanélküliség teljes problémáját. Vizsgálatunk tárgya elsısorban a munkanélküli falu, s nem a munkanélküli egyén. Minden karakterológiát elvetettünk, a pszichopatológia teljes egészében kimaradt, s a problémát csak olyan esetben engedtük közel az individuális sorshoz, ha a múlt és jelen között szabályszerő összefüggések mutatkoztak. De könyvünkben egyes általánosabb variációk sem szerepelnek. Ha tehát valamely szakma kétkezi munkanélkülijérıl van szó, akkor is csak egy bizonyos évszakot vizsgálunk - röviden, a konkrét eset vizsgálatának egyaránt vannak elınyei és hátrányai. /-29.-/ Egy korlátozásra mindenképpen különös en szeretnénk fölhívni a figyelmet, mert érdekesek a következményei. Olyan közösségben dolgoztunk, amelyik egészében munkanélküli. Egzakt

3 párhuzamos vizsgálatok hiányában nem mondható meg teljes bizonyossággal, hogy mennyiben különbözik a dolgozó emberek között például a nagyvárosokban élı munkanélküli azon munkanélkülitıl, aki csakis hozzá hasonló munkanélküliek között él. De aki figyelmesen olvassa a rendelkezésre álló jelentést, az észreveheti: Marienthalban nem találtunk feltőnıen neurotikus tömegjelenségeket, (mint például a német országutakról szóló beszámolókban), ami nyilván annyit jelent, hogy a zárt falusi közösség több okból is hosszabban és könnyebben ırzi meg a maga intakt, egész mivoltát; ellenben olyan szubtilis pszichológiai hatások, melyeket a tétlenség és a helyzet kilátástalansága okoz, mintegy lassított felvételen, világossá és egyértelmővé váltak. Kutatásunknak ez a hozadéka elsısorban a munkanélküliség gyakorlati szakembereivel (szociális gondozókkal, hivatalnokokkal, politikusokkal) folyó vitákban használható föl. A véletlen megfigyelés azon jelenségekhez kapcsolódik, amelyek különösen figyelemkeltı módon kínálják magukat: például a munkanélküliség alkalmanként forradalmasító hatásához, a kétségbeesés megrázó megnyilvánulásaihoz és más hasonlókhoz. Az egzaktabb megállapítások ösztönzésére a munkanélküliség bénító hatásait helyeztük elıtérbe, melyek a nem szisztematikus megfigyelés során könnyen rejtve maradnak. De ha egyszer fölfedik ıket, akkor a gyakorlati szakemberek munkájában is megjelennek: az eredményeinkre vonatkozó reflexiók kapcsán többször megfigyelhettük, hogy eleinte ugyan idegenkedve fogadták ıket, de végül is a látszólag jól ismert viszonyok újraértékeléséhez vezettek. Azért, hogy a könyvet magát ne terheljük módszertani részletekkel, itt az elején ismertetjük a rendelkezésünkre álló anyagot s azokat az eszközöket, melyeknek segítségével összegyőjtöttük. Az adatgyőjtı munka végén a következı anyag várt feldolgozásra: /-30.-/ Nyilvántartási lapok: Marienthal mind a 478 családjáról nyilvántartást vezettünk. Minden egyes lakos külön lapot kapott, melyen a személyi adatokat, a támogatás módját stb. rögzítettük. E lapokon jegyzıkönyveztük a lakásviszonyokra, családi életre, háztartásra stb. vonatkozó, a késıbbi feldolgozás szempontjából fontos megfigyeléseinket. Élettörténetek: Harminckét férfi és harminc nı részletes élettörténeté vettük fel. Ez elsısorban azért fontos, mert életük teljes történetét mondták el. Amikor a munkanélküliség idıszakáról meséltek, az elbeszélés teljes lendülettel folyt, így sokkal könnyebben ecsetelték a munkanélküliség élményét elsısorban azért, mert a beszélgetés során már összehasonlítható vizsgálatra alkalmas anyag győlt össze; ha kizárólag a munkanélküliségrıl kérdeztük volna ıket, zavart hallgatás vagy közhelyek ismételgetése lett volna a leggyakoribb válasz. Idıtöltésre vonatkozó kérdıív: Nyolcvan személy töltötte ki az egy napjának idıbeosztására vonatkozó kérdıívet. Feljelentések és panaszok: Melyeket az utóbbié évek során a Bécsújhelyi Körzeti Ipari Bizottsághoz intéztek. Iskolai dolgozatok: Melyeket az elemi és a polgári iskola tanulói írtak a következı témákban: Leghıbb vágyam, Mi szeretnék lenni?, Mit szeretnék karácsonyra? Pályázati kiírás a fiatalok számára a Hogyan képzelem el a jövımet? témában. Étkezési szokások leltára: Egy héten keresztül negyven családnál készítettünk felmérést az étkezésekrıl. Lista készült az iskolás gyerekek villásreggelijérıl, egy nappal a segélyfizetés elıtt s egy nappal azután. /-31.-/

4 Jegyzıkönyvek: Nyolcvan kisgyermek karácsonyi ajándéka. Beszédtémák és idıtöltés a nyilvános helyeken. A szülık nevelési problémái (feljegyzések az orvosi fogadóórákról). Orvosi vizsgálatok. Tanári információk a gyerekek iskolai teljesítményérıl. A község, a gyár, a pap stb. szociális gondoskodói tevékenységérıl készült feljegyzések. Információk a következı üzletek forgalmáról: kocsma, fodrász, hentes, lómészárszék, cipész, szabó, cukrász. Statisztikai adatok: A Fogyasztói Egyesület üzleti könyvelése. - Könyvtári kölcsönzések. - Újsághirdetések. - Az egyesületek taglétszámai. - Választási eredmények. Történelmi adatok: munkatársaink mértékadó személyiségek feljegyzései és elbeszélései alapján a következı intézmények történetét állították össze: a község; a gyár; a szabad, a német és a cseh szakszervezetek; az üzemi tanács; a Német és a Munkás Tornaegylet; a Katolikus Gyermekotthon; a Szociáldemokrata Párt szervezete; a Munkás Futballklub; a Gyermekbarátok Egyesülete; a Szabadgondolkodók Egyesülete; a Láng Egyesület; a Montessori-otthon; a színtársulat; a Kerékpáros Egylet; a Munkás Rádiósegylet. Népességi statisztika: kor szerinti megoszlás, születések és halálozások, házasságkötések, elvándorlás. Ezenkívül kaptunk egy naplót. - A háztartási statisztikát, melyet a Munkáskamara egyik tisztviselıje hozott Marienthalba, technikai problémák miatt csak néhány esetben használtuk föl. Ennek az anyagnak az összegyőjtéséhez természetesen nem volt elegendı az az elvi meggyızıdésünk, hogy szükségünk van rá; megszerzésében sajátos módszertani magatartásunk sokkal nagyobb szerepet játszott. Következetesen tartottuk magunkat ahhoz, hogy egyetlen munkatársunk sem játszhatta Marienthalban a riporter vagy a megfigyelı szerepét, hanem valamilyen, a közösség /-32.-/ számára is hasznos formában mindannyian természetesen be illeszkedtünk a község életébe. [Részvétel] Legnehezebb dolga az állandóan odakint élı munkatársnınknek volt. De intézkedéseink segítségével - jellemzı példaként idézzük ruhagyőjtı akciónkat - ez is meglepıen jól mőködött. - Ruhagyőjtı akció: Bécsben magán akció keretében mintegy kétszáz ruhadarabot és fehérnemőt győjtöttünk össze, melyeket a javítások után munkatársaink Grammat-Neusiedl község hivatalos téli segélyakciójával egybekötve szétosztottak a lakosok között. (Mivel különösen nagy hiány mutatkozott gyerekcipıbıl és meleg zokniból, alapítványainktól szereztünk újakat, és elosztottuk.) Munkatársnınk korábban száz családot látogatott meg, s mindenütt megkérdezte, milyen ruhára lenne különösen nagy szükségük. Ezáltal észrevétlen bepillantást nyert a családi viszonyokba, s egyben azt is megtudhatta, mi az, ami a családoknak leginkább hiányzik, s melyik családtagra vannak különösen tekintettel. A ruhák kiosztásakor jegyzıkönyvben rögzítettük az érintettek magatartását, s abból, ahogyan e gondoskodást speciálisan, a saját szükségükbıl kiindulva, illetve általában fogadták, igen tanulságos következtetéseket vonhattunk le. Végül pedig az, hogy az egész akciót dr. Danziger kisasszony készítette elı, nagymértékben megkönnyítette alakossághoz főzıdı kapcsolatok kiépítését; a nekünk adott számos munkáséletrajzot lényegében annak a bizalomnak köszönhetjük, amelyre ekkor tett szert. Hasonló módon hatott a többi intézkedésünk is. Most röviden elmeséljük mindet, s egyben megjegyezzük, hogy az anyaggyőjtés szempontjából miért is voltak különösen

5 gyümölcsözıek. Munkatársaink különbözı feladatokat láttak el. A jegyzıkönyvek eredményei jelentésünkben egyszerően a marienthaliak megfogalmazásában jelennek meg. - Politikai munka: tudtuk, hogy a lakosság aktív csoportjai politikai egyesületekbe szervezıdtek, ezért politikai kontaktust is próbál- /-33.-/ tunk velük teremteni. Mivel munkatársaink között az összes politikai irányzat képviselıi jelen voltak, így a képzı-funkcionáriusokon, elıtornászokon stb. keresztül minden marienthali egyletbe bejutottunk. Ezáltal ellenırizni tudtuk a helyi viszonyokra vonatkozó, több oldalról érkezı kritikai észrevételeket. ~ Szabásminta-tanfolyam: két hónapon keresztül, hetente kétszer tartottunk szabadon látogatható szabásminta-tanfolyamot, melyen körülbelül ötven nı vett részt. A tanfolyam jelentısége abban állt, hogy csillapította a munkanélküliek tevékenység iránti vágyát, s így, pontosan e rendezvénynek köszönhetıen sokat megtudhattunk arról, hogyan viszonyulnak a marienthaliak a tétlenséghez, amelyre - az anyagi nyomorúság mellett - a munkanélküliség ítélte ıket. A megfelelı feljegyzéseket a következı módszerrel szereztük meg: a kurzus folyamán azt mondtuk, hogy másutt is szeretnénk hasonló tanfolyamokat indítani, s minden egyes résztvevıt megkérdeztünk, mit tud kezdeni a tanultakkal, és milyen tanácsokkal szolgálna a máshol beindítandó tanfolyamot illetıen. A kurzus olyan sikert aratott, hogy tovább kellett tartanunk, mint azt eredetileg terveztük. - Orvosi kezelés: minden szombat délután egy nıgyógyász és egy gyermekgyógyász tartott ingyenes fogadóórát a lakosság számára. Sürgıs esetekben orvosaink maguk adtak ingyen gyógyszert a betegeknek. A rendelés alatti beszélgetésekrıl jegyzıkönyvek készültek. Személyes és anyagi viszonyaikról az orvosi konzultáció során beszéltek a legıszintébben, hiszen a vizsgálat értelme és eredményessége függött ettıl. Mindez jó kontroll-lehetıséget biztosított egy sor olyan adat esetében, amely az igazságnak nem teljesen felelt meg, ugyanis a szociális gondozóknak, akiktıl anyagi természető segítséget vártak, nem mindig az igazságot mesélték el. ~ Leány torna-tanfolyam: hogy a fiatal lányokkal is kapcsolatot építhessünk ki, tornatanfolyamot indítottunk számukra. Amíg ugyan- /-34.-/ is a fiatal legények közül sokan részt vettek a különbözı szervezetek munkájában, s így lassacskán siker ült egy részükkel kapcsolatba lépnünk, addig a lányokhoz, akik a munkanélküliség be köszönte óta minden egyletet elhagytak, eleinte nem találtuk meg az utat. Végül a tornakurzus olyan eszköznek bizonyult, amely fölkeltette a lányok érdeklıdését, s egy munkatársnınknek sikerült a kapcsolat megteremtése. - Nevelési tanácsadás: a részben az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatban, részben pedig egyes elıadások után lehetıséget biztosítottunk az asszonyoknak arra, hogy nevelési problémáikkal fölkeressenek bennünket. Olykor kihasználták a lehetıséget, s az otthoni élet más nehézségeivel kapcsolatban is kérték tanácsainkat. A tanácsadást a bécsi mintájára szerveztük meg. Kutatásunk legfıbb kérdései A viszonyulás a munkanélküliséghez: Hogyan reagált elıször a munkanélküliségre? Mit tett annak érdekében, hogy munkát találjon?

6 Ki talált másutt munkát; milyen módon? Milyen munkapótló tevékenységet (például kisállattenyésztés, földmővelés stb.) végez? Alkalmi munkákhoz, kivándorláshoz való hozzáállás. A magatartás típusai és fázisai. Milyen tervei vannak még az embereknek? Milyen különbség van a felnıttek és a fiatalkorúak között? A szociális gondoskodáshoz való viszony /-35.-/ A munkanélküliség hatásai: A lakosság pszichikai állapotára gyakorolt hatás. A gyerekek iskolai teljesítményére gyakorolt hatás. A bőnözésre gyakorolt hatás. Az idısebb vagy a fiatalabb gyerekeket sújtja-e jobban a munkanélküliség? Adódtak-e problémák az esetleges újabb munkába álláskor? A politikai ellentétek kiélezıdtek-e, vagy inkább elmosódtak? Hogyan változott a valláshoz való viszony? Mutatkoztak-e általános érdekeltolódásra utaló jelek? Milyen változások következtek be az idı értékelésében? Hogyan változott az emberek egymás közti viszonya, vannak-e jelei a segítıkészségnek vagy a harcnak? Családon belüli változások. Az elıkészületi munkák és a megbeszélések 1931 ıszén kezdıdtek. Dr. Danziger kisasszony december elejétıl 1932 január közepéig lakott Marienthalban. A legfontosabb pszichológiai anyagot ez idı alatt győjtöttük; néhány akciónkat május közepéig folytattuk, többletmegfigyeléseket végeztünk, és statisztikai adatokat győjtöttünk. Csak ezután láttunk hozzá az anyag földolgozásához, ami több mint fél évig tartott. A kutatás tényleges ideje alatt munkacsoportunk hetente egy-két alkalommal jött össze; egybevetettük tapasztalatainkat, megvitattuk az egyes észrevételeket, megbeszéltük a következı napok teendıit. Összességében mintegy 120 munkanapot töltöttünk Marienthalban. 1 Természetesen még csak megközelítıleg sem sikerült minden kérdésre választ adnunk. Így például az iskolás gyerekek pszichotechnikai vizsgálatát pénz hiányában már el sem tudtuk végezni 2. Más- /-36.-/ részt munka közben olyan szempontok is fölmerültek, melyekre eleinte egyáltalán nem gondoltunk, például az "ellenálló képesség" és a jövedelem kapcsolata, az "ellenálló képesség" és a korábbi élettörténet kapcsolata stb. Néha egy kísérlet olyan formában, ahogyan elgondoltuk, csıdöt mondott, ilyen volt például a fiatalság számára kiírt pályázatunk, amelyre alig jelentkeztek, más oldalról viszont mégis eredményesnek bizonyult: kimutatta a tanuló és 1 Az összegyőlt anyag körülbelül 30 kilogrammot nyomott. 2 Busemann ekkoriban vizsgálta a munkanélküliségnek a gyerekek iskolai teljesítményére gyakorolt hatását, és olyan eredményekre jutott, melyek nagyjából megegyeznek a mi megfigyeléseinkkel.

7 a munkanélküli fiatalok közötti nagy különbséget. Mindent összevetve a mi kísérletünk esetében csakúgy, mint minden más tudományos munkánál, technikai szempontból a szerencse és a balszerencse szokásos elegye jelent meg. Módszerünk hasznosságát az olvasó eredményeinkbıl ítélheti majd meg. Azt pedig, hogy munkánkat hova kívánjuk egyáltalán besorolni a szociográfiai munkák rendszerében, s milyen szerepet vélünk a pszichológiának tulajdonítani, azt a kötet végén, A szociográfia történetérıl szóló függelékben vázoltuk fel. Dr. Paul Lazarsfeld

8 A marienthali munkanélküliség /-37.-/ Az ipartelepülés Marienthal egy kis gyártelepülés a Fischa-Dagnitz mellett, a Steinfeld-vidéken. Bécsbıl a keleti vasúton harmincöt perc alatt érhetjük el a legközelebbi vasútállomást Grammat- Neusiedelben, innen még körülbelül fél órát kell sétálni a sík vidéken. Aki nem ismerıs a környéken, alig veszi észre Grammat-Neusiedel és Marienthal határát; az országút két oldalát néhány száz méteren át házak helyett kis bódék szegélyezik, majd megérkezünk Marienthalba. Amilyen egyhangú a vidék, olyan maga a helység is. A házak hosszan elnyúlnak, egyszintesek, egyazon mintára épültek. Az országúttól kicsit félreesıen áll néhány barakk, melyeken látszik: egykor sietve húzták fel ıket, hogy a hirtelen megnıtt munkástömeget is el tudják helyezni. Csak az egykori urasági ház, a gyár kórháza és a hivatalnokház emelkedik kétszintesen a többi fölé. A házak mögött, a Fischa partján hosszan elnyúló, itt-ott omladozó falaktól körülvéve emelkedik az ég felé két hatalmas kémény: a gyár. A talaj nem túl termékeny a Steinfeldben, a földet alig lehet megmővelni. A Marienthal környékén élı parasztoknak nem volt könnyő dolguk, amikor itt letelepedtek; még most is csak fáradságos munkával tudják biztosítani megélhetésüket. Csak kevesen enged- /-38.-/ hetik meg maguknak, hogy aratás idején néhány marienthali munkást foglalkoztassanak kisegítıként. Egyórányi járáson belül található néhány kis falu, melyek története és szerkezete rokon Marienthaléval. Ott van Velm a maga kötödéjével, ahol a fiatal munkásnıknek havi schillinget fizetnek. 3 Ott van Götzendorf a maga erısen korlátozott tevékenységet folytató gyapotfonó üzemévei, ahol schilling a heti fizetés, Unter- és Oberwaltersdorf kicsi fonodái hasonló fizetési szinttel, Mannersdorf a kıbányával, ahol a munkások 32 schillingig kereshetnek hetente, a moosbrunni üveggyár pedig egy ideje leállt. Amint más helységek a piac, a templom vagy a vár köré épülnek. A gyár története egyben a hely története is. Marienthalban van egy emlékmő a következı felirattal: Hermann Todesko, Marienthal alapítója. Minden iskolás gyermek el tudja mesélni az alapítás történetét: Todesko 1830-ban megfelelı helyet keresett egy lenfonoda alapításához, így jutott el Marienthalba is, amely tökéletesen alkalmasnak látszott erre a célra. A sík vidéken a szállítás nem jelentett gondot, a kis folyócska, a Fischa-Dagnitz egyenletesen meleg vizével a legszigorúbb télvíz idején sem fagyott be, erejével táplálhatta az üzemet. Fölépült a gyár legrégibb része néhány munkásházzal, ahová cseh, morva és német munkások költöztek be. Todesko hamarosan áttért a gyapotfonásra, a gyár növekedni kezdett. Új munkásházakat építettek, s a kantin mellett néhány kisebb üzlet is megjelent: a helység gyarapodott. Todesko, a gyár és egyben a falu ura, felelısséget érzett a helység sorsáért. Közte és munkásai között patriarchális viszony állt fenn. A fizetések persze alacsonyak voltak, s már a gyermekeknek is három mőszakban, napi nyolc órát kellett dolgozniuk, de akkoriban 3 A kutatás idején 1 schilling vásárlóereje körülbelül 0,50 birodalmi márkáénak felelt meg. Vö. néhány fontos élelmiszer árát.

9 /-39.-/ ez világszerte így volt természetes. S az emberek szívesen jöttek Marienthalba, hiszen jó lakásokat, s maguknak, illetve gyermekeik számára biztos megélhetést találtak. Elbocsátások nemigen fordultak elı; aki egyszer Marienthalba jött, azt feleségével és gyerekeivel együtt alkalmazta a gyár. Hogy a nık munkájáról ne kelljen lemondania, Todesko egy kisdedóvót építtetett, a nagyobb gyerekek számára pedig iskolát, ahol naponta két órán át folyt a tanítás. A hatvanas években fölépült a szövıüzem és a mosoda. A gyár nagyüzemmé vált, a gyáros és a munkások közti patriarchális viszony megszőnt. Lassacskán a szakszervezeti eszmék is utat találtak Marienthalba; ekkor jöttek létre az elsı szervezetek és egyletek. Amikor 1890-ben kitört az elsı bérsztrájk, katonák segítségével verték le. A császári dragonyosok hat héten át állomásoztak Marienthalban. Amikor elvonultak, a helybéliek egy része békét kötött velük. A katonák közül néhányan elınyösebbnek vélték eddigi életüknél az itteni életmódot, marienthali leányokkal kötöttek házasságot, s maguk is a gyár munkásai lettek. A kilencvenes években új igazgató került a gyár élére, aki aztán évtizedekig uralkodott Marienthalban. Ebben az idıszakban a gyár óriásit fejlıdött. Elsısorban kékfestıt és rózsanyomott anyagokat készítettek, magyarországi és balkáni exportra. Az üzemben az osztályellentétek tovább élezıdtek, a munkásszervezetek is növekedtek. Marienthalban akkoriban igen élénk politikai élet folyt. A világháború idején az üzem átmenetileg a hadsereg számára szállított. Az összeomlás aztán alapvetıen átrendezte a gyár szervezetét. Az újonnan alapított üzemi tanács hamarosan nagy befolyásra tett szert; sorozatos munkabeszüntetések és szakszervezeti harcok következtek. Politikai szempontból izgalmas idık jártak, melyekrıl Marienthalban még ma is sokat mesélnek. Közben az üzem egyre növekedett, mőselymet kezdtek gyártani, 1925-ben pedig új épületet húztak föl, amelyben már gépterem is volt. Ugyanebben az évben a teljes személyzet részt vett a nagy osztrák textilmunkássztrájkban. A következı évben mutatkoztak a krízis elsı /-40.-/ komolyabb jelei, igaz, egyelıre csak átmenetileg: 1926 júliusától decemberig a gyár csak az alkalmazottak felét foglalkoztatta. Az 1927-es és 1928-as esztendı, valamint 1929 elsı fele azonban ismét jónak bizonyult. Új gépeket állítottak munkába, azt gondolván, a szélesebb termelési bázis fenntarthatja az üzemet; az alkalmazottak száma ekkor érte el a csúcsot. Csakhogy a javulás múlékonynak bizonyult, utolsó erıfeszítésnek, melyet 1929 közepén a zuhanás követett: júliusban bezárták a fonodát, augusztusban a nyomóüzemet, szeptemberben a mosodát. Utolsóként 1930 februárjában a szövödét zárták be, ekkor leálltak a turbinák is. Néhány nappal késıbb, nagy lakossági indulatok közepette megindultak a felszámolási munkálatok. Az állomány mintegy hatvan tagját tartották meg; nekik jutott az a feladat, hogy lebontsák a gyár egy részét. Az üzemi tanács egyik tagja, akit e csoportba osztottak be, önként lemondott a munkáról: nem akart azok közé tartozni, akik megsemmisítik a régi munkahelyet. Ma már csak a festımőhely és a szövıtermek állnak. A mosodát és a fonodát lebontották. A rendezési munkálatok igen lassan haladnak. Ha a munkások kinéznek lakásuk ablakán, korábbi munkahelyük helyett romhalmazokat, behorpadt üstöket, régi hajtókerekeket és omladozó falakat látnak. Marienthainak 1486 lakosa van (712 férfi és 774 nı); közülük 318-an 14 éven aluliak 4. 4 Amennyiben nem jelezzük másként, a kutatás minden adata az január 1-jei állapotokat tükrözi.

10 A korfa semmi különöset nem mutat, többé-kevésbé megfelel az alsó-ausztriainak. Jellemzı korcsoportokat állítottunk föl, s százalékos arányban hasonlítottuk össze Alsó-Ausztria teljes lakosságának megfelelı adataival. /-41.-/ Marienthal és Alsó-Ausztria korfája Matienthal (%) Alsó-Ausztria (%) Kisgyermekkor év 8,0 9,4 Iskoláskor 6-13 év 13,0 14,6 Munkavállalói kor év 65,6 64,8 Idıskor 60 év felett 13,4 11,2 100,0 100,0 Amint látható, Alsó-Ausztria lakossága némiképp fiatalabb Marienthalénál, ami a parasztcsaládok magasabb gyermekszámával magyarázható. Marienthalban a születések száma 1927 és 1931 között átlagosan 19,6, ugyanezen idıszakban a halálozások száma 12,4 volt. A lakosság katolikus, 167-en nem tartoznak egyetlen egyházhoz sem (81 férfi, 54 nı és 32 gyermek). A lakosság 478 háztartásban él. A háztartások nagyságát a következı táblázatból ismerhetjük meg: Személyek száma Háztartások száma A 14 évesnél fiatalabb gyerekeket nevelı háztartások száma Gyermekek száma Nincs gyermek Összesen Háztartások száma Százalék 26,3 11,2 4,2 0,8 0,6 0,2 56,6 100,0 A háztartások átlagos létszáma 3,1 fı. A marienthali házak mind egy cég, a Marienthal-Trumauer AG. tulajdonában vannak, az emberek kollektív bérleti szerzıdést kötöttek a céggel. Egy normál marienthali lakás szobakonyhás, a munkanélküliek havi 4 schillinget fizetnek érte, korábban, amíg volt munka, 5 schillingbe került. A kislakások egy szobából és elıtérbıl állnak, bérük havi 3 (korábban 4) schilling. A "nagylakáso- /-42.-/ kért" - szoba, hálószoba, konyha - pedig 6 (korábban 7) schillinget kell fizetni. Marienthainak nincs saját temploma, a lakosság Grammat-Neusiedelbe jár át. A marienthaliak egyébként is szoros kapcsolatban állnak a szomszédos helységgel, hiszen számos kereskedı odaát, a "határ" túloldalán lakik. Magában Marienthalban egy gyári vendégház, egy mozi, két lómészárszék, egy cukrász, egy Fogyasztói Egyesület, egy vegyeskereskedés, egy fodrász és néhány iparos található. Néhány éve van saját munkásotthonuk is, melyet a Szociáldemokrata Párt tagjai szabadidejükben építettek föl. Marienthalban mindig is élénk politikai élet folyt: már régóta jelen van a különbözı politikai pártok szervezeteinek és intézményeinek egész sora. A szociáldemokrata oldalon: pártszervezet, szakszervezet, ehhez kapcsolódva a színtársulat, Gyermekbarátok Egyesülete, Szabadgondolkodók Egyesülete, Láng Egyesület (temetkezési egylet), Kerékpáros Egylet, Munkás Rádiósegylet, Munkás Tornaegylet,

11 Birkózóegylet, Szocialista Ifjúmunkások, Republikánus Védelmi Szövetség, Munkáskönyvtár, Nyúltenyésztık Egylete, Konyhakertészek Egyesülete. Keresztényszociális oldalon: pártszervezet, Keresztény Nık Egyesülete, Leányegylet, Legényegylet, Boldog Gyermekkor Egyesület. A német nemzeti oldalon: Német Tornaegylet, Német Énekegylet. E két utóbbi egyesület lassacskán beolvad a nemrégiben alapított nemzetiszocialista szervezetbe. /-43..-/ Az állapot A segélyfizetés kéthetenként bekövetkezı napja sokkal jelesebb nap Marienthalban a vasárnapnál: az egész gazdaság e szerint a kéthetes ritmus szerint él. Amennyiben képesek rá, ekkor fizetik vissza adósságaikat, a részlet-zsidó, amint a bécsi házalót nevezik, ekkor jön a faluba, hogy a visszafizetés nagyságáról tárgyaljon; ekkor intézik a "nagybevásárlást", megveszik a következı idıszakra szükséges lisztet, burgonyát, zsírt. Ezeken a napokon az étel is különb, mint máskor; a gyerekek úgy örülnek, mint egy ünnepen. Táplálkozásukban meglehetısen egyértelmően érzik e kéthetes ritmust. Az alábbi statisztika, melyet egy tanár készített számunkra az iskolás gyermekek reggelijérıl, a következı képet mutatja: Segélyfizetés Segélyfizetés elıtti nap Segélyfizetés utáni nap Gyermekek száma Semmi vagy száraz kenyér 19 2 Kiadós villásreggeli Összesen A gyerekek közel felénél lesz tehát rosszabb a reggeli a tizennégy napos periódus vége felé, s csak a kifizetés utáni napon kapnak is- /-44.-/ mét rendes villásreggelit; nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy mindez a fıétkezésekre is érvényes, Természetesen e kéthetente bekövetkezı terminus a támogatások csökkenésének, sıt teljes megszőnésének a napja is egyben, s ezáltal, amint azt még látni fogjuk, mély vágás az érintett családok életében. A munkanélküli segély Ausztriában a munkanélküliek segélyezését az március 24-i törvény, illetve az azóta hozzáfőzött 28 új kiegészítés szabályozza. A támogatás szorosan összefügg a munkáltatói igazolással, a segély nagysága a legutolsó fizetéstıl és a segélyezett családjának nagyságától függ. A jogosultság elıfeltétele az elızı évben ledolgozott 20 munkahét, valamint a fizetéskiesés létfenntartást veszélyeztetı voltának igazolása. A segély költségeit a munkaadók, a munkavállalók és az önkormányzatok fedezik. A segélyfizetés idıtartama hét. Ezzel a munkanélkülit kifizették, utána már csak szükségtámogatást kaphat, ami megfelel a Német Birodalomban kifizetett krízissegélynek. Az összeg nagyságáról mindössze irányelvektıl kötve, szabad mérlegelés után a Körzeti Ipari Bizottságok (nyilvánosan mőködı, paritásos alapon felálló testületek) döntenek. A szükségtámogatás a munkanélküli segély legfeljebb 80 százaléka lehet hét után - az idıtartamot a Körzeti Ipari Bizottság állapítja meg - megszőnik ez is; a munkanélküli immár nem jogosult több segélyre.

12 A támogatásban két tarifát különböztethetünk meg: a magasabb tarifát a családfenntartók és az egyedülálló munkanélküliek kapják, az alacsonyabbat a családi kötelékben élık. A magasabb tarifa napi 76 groschen és 3,20 schilling, az alacsonyabb pedig 72 groschen és 2,30 schilling között ingadozik. A heti összeg nem haladhatja meg az utolsó munkahéten kapott bér 80 százalékát. A támogatásra való jogosultság megszőnik, amint a munkanélküli el- /-45.-/ vállal valamilyen munkát. Ha valaki akár csak egy alkalmi munkát is elhallgat, akkor az illetékes Körzeti Ipari Bizottság saját hatáskörében eljárást indíthat ellene. Álljon itt néhány jellemzı eset, hogy miért vonták meg Marienthalban valakitıl ilyen indokkal a segélyt: egy munkás tőzifa fejében favágásnál segédkezett, egy asszony tejet hordott, s a tej egy részét hazavihette gyermekeinek, egy férfi harmonikázással szerzett mellékkeresetet stb. Azt, hogy Marienthal mily nagy mértékben függ a munkanélküliségrıl szóló törvénytıl, azt a következı áttekintésbıl láthatjuk. A falu családjai Munkanélküli (a család egyetlen tagja sem dolgozik) A családból legalább egyvalaki kap munkanélküli segélyt, vagy szükségtámogatást 358 Egyetlen családtag sem kap támogatást (vagy kifizették ıket, vagy nem jogosultak támogatásra) 9 Összesen 367 Legalább egy családtag dolgozik Marienthalban 22 Bécsben 15 A környéken 56 Összesen 93 Végkielégítést, vagy nyugdíjat kap 18 Mindösszesen 478 A helység családjai anyagi létüket tekintve tehát több mint háromnegyed részben a munkanélküli támogatástól függnek. A végkielégítésbıl vagy nyugdíjból élı 18 család családfıi nagyrészt nyugdíjas vasutasok, akik szolgálati idejük leteltével nyugdíjba vonultak. Az a 22 marienthali család, amelyik megélhetését munkával biztosítja, a következı, még meglévı munkalehetıségeken osztozik: polgármester, jegyzı, három csendır, kocsmáros, bába, tanítónı, asztalos, cipész, két kereskedı, hentes, két eladó, postás, hat munkást pedig még a gyár foglalkoztat valamilyen funkcióban /-46.-/ A bérekrıl, melyeket a környék marienthaliak számára még elérhetı üzemeiben fizetnek, fentebb már esett szó schilling között mozognak, tehát részben alacsonyabbak, mint némely támogatás. Az alacsony bérszínvonal miatt a környéken dolgozó családok életvitele a felszínen alig különbözik munkanélküliekétıl. A munkanélküli segélybıl élı 358 család átlagjövedelme naponta és fogyasztási egységként 1,40 schilling. A fogyasztási egységet a következıképpen határoztuk meg: tizennegyedik életévig - 0,6, év között - 0,8, nık - 0,8, felnıtt férfiak -1,0. Hogy a pénz vásárlóerejét példákkal illusztrálhassuk, íme néhány fontos árucikk Marienthalban szokásos ára: 1 kg liszt (gyenge minıségő) 65 groschen, 1 kg malátakávé

13 (kimért) 96 groschen, 1 kg só 70 groschen, 1 kg szárazbab 56 groschen, 1 kg lóhús 1,80 schilling, 1 liter tej 38 groschen. Néhány családnak s fıként egyes egyedülállóknak jobban megy a sora, s naponta, fogyasztási egységenként akár 3,38 schillinget is kaphatnak. Ezzel szemben vannak olyan családok is, amelyek egyáltalán nem kapnak semmiféle támogatást, amelyeket már kifizettek, és kereset nélkül maradtak. Marienthalban a támogatás legalacsonyabb összege napi 26 groschen fogyasztási egységenként. Azon családokat, melyek napi jövedelme fogyasztási egységenként 66 groschen (havi 20 schilling) vagy kevesebb, a továbbiakban minimál-családoknak nevezzük, azokat pedig, amelyeknél a jövedelem napi két schillingnél (havi 60 schilling) több, maximál-családoknak. A 367 munkanélküli család között 33 minimál-család és 41 maximál-család található. Ha azonban a családok száma helyett a sokkal jellemzıbb családtagszámot vesszük, akkor a két csoport nagyságának aránya megváltozik, a minimál-családok ugyanis nagyobbak. Mindezek figyelembevételével a 367 munkanélküli család állapota a következı: /-47.-/ Állapot Családok száma Személyek száma % Maximál ,9 Átlag ,1 Minimál ,0 Összesen ,0 = az összlakosság 81,8 százaléka A táblázatból rögtön kitőnik, hogyan lehetséges egyáltalán, hogy munkanélküliek a maximálcsaládok csoportjába kerülhetnek: a családok számának és a családtagok számának összehasonlításakor kiderül, hogy szinte kivétel nélkül egyedülállókról vagy eltartott személlyel nem rendelkezı házaspárokról van szó. A minimál-állapot sajátosságai azonban nem ennyire egyértelmőek. Lássunk néhány ilyen minimál-családról szóló jegyzıkönyvi kivonatot 001. család, feleség, férj, négy gyermek A családfı egykori mestere nem fizette a szociális járulékokat, ezáltal a munkanélküli segélyre való jogosultság elveszett. [... ] Tavasszal a férfi tetıfedıknél dolgozott segédmunkásként, egyébként koldulásból és lopásból él a család. [... ] A gyerekek és a lakás teljesen elhanyagolt. [... ] A férj iszik. [... ] Az asszony becsületsértés miatt jelenleg börtönben van család, nı, egy gyermek Az asszony házasságkötése révén külföldivé vált, támogatásra való jogosultságát ezzel elvesztette. [... ] Nyaranta kisegítı munkákat vállal, a szülei rendszertelenül támogatják. [... ] Férje rögtön a házasságkötés után az idegenlégióba állt be. [... ] Az asszony teljesen magányos, apatikus [... ] rokonságával állandó békétlen viszonyban van család, férj, feleség, három gyermek A férfi külföldi, a nı dolgozik, hetente 13 schillinget keres. [... ] A férfi alkalomadtán cipészmunkát vállal. [... ] A családnak van egy

14 /-48.-/ konyhakertje [... ] idınként "szénszemezgetésrıl" keringenek hírek [... ] a lakás rendes [... ] A hangulat teljesen reménytelen. Összefoglalásként azt mondhatjuk a minimál-családokról: tizenkét család nem jogosult támogatásra, mivel külföldiek. Kilenc család belföldiként jogosulatlan (korábban önállóak voltak, túl rövid ideig dolgoztak stb.), hét család kap ugyan támogatást, de olyan sokan vannak, hogy egy fogyasztási egységre csak jelentéktelen összeg jut. Öt család azért süllyedt a minimális színvonalra, mert az apát nem tekinthetjük családfenntartónak (elvándorolt, alkoholista, bőnözı stb.). Egyéb megélhetési források Marienthalban már a hatóságok sem törekednek ama látszat fenntartására, hogy a kiutalt vagy a ki sem utalt segélyekbıl meg lehetne élni. Ha egy macska vagy egy kutya eltőnik, a tulajdonosának eszébe sem jut feljelentést tenni: mindenki tudja, hogy valaki megette, a neveket pedig senki sem firtat ja. A halászati jog megsértése vagy a vasútnál elıforduló kisebb szénlopások fölött szemet hunynak. Egy asszony így mesél: Gyakran megyek a vasúthoz "szenet szemezgetni". Egyszer már megbüntettek, de csak egy schillinget kellett fizetnem. A csendıreink nagyon jók, a vasutasok is ismernek már. Amúgy is tudja mindenki, milyen szegény ördögök vagyunk, csak hát nem szabad hogy feljelentsenek. Ha a parasztok földjérıl eltőnik némi káposzta és krumpli, nem törıdnek vele. Egy fiatal paraszt mondta: Mit lehetne tenni, szegény ördögöknek tényleg semmijük sincs. /-49.-/ De nem csak a minimál-családoknak kell igénybe venniük egyéb segélyforrásokat, hogy életben tudjanak maradni. A legális segélyforrások száma korlátozott, a hasznuk csekély: konyhakert, nyúltenyésztés, szélsıséges esetekben községi szociális gondozás, néhány esetben pár órás alkalmi munka. Egy marienthali férfi egészen valószínőtlen teljesítményekre képes az alkalmi megélhetési források fölkutatásában: a környék minden növényét, minden állatát ismeri, az összes madárhangot képes utánozni, olykor-olykor - természetesen iparigazolvány nélkül - állatkereskedıként dolgozik. Egyébként is igen találékony ember, kisegítıként mindenütt szívesen látják Csakhogy a kvalifikált alkalmi munkásnak ez a típusa, aki "kiszagol" minden kereseti lehetıséget, igen ritka. A többieknek azzal kell megelégedniük, amit a hivatalos lehetıségek nyújtanak. A község és a gyár évi egy schilling fejében kb. 65 m2 nagyságú parcellákat ad bérbe konyhakert és nyúltenyésztés céljára. Az utóbbi években minden konyhakertigénylést jóváhagytak. Így a helység 478 családjából 392-nek van konyhakertje, 94-nek kettı vagy akár több is. Annak ellenére - errıl késıbb még szót ejtünk -, hogy a konyhakertekben nem csak haszonnövényeket termesztenek, mégis jelentıs segítséget jelentenek: nyáron mindig van friss zöldség és saláta, télen pedig hagyma és fokhagyma, egy ideig burgonya. A tipikus marienthali konyhakert öt, egyenként kb. 2 x 6 m2-es téglalapra van osztva, melyek közül egyet-egyet például virággal, fokhagymával és hagymával, ananászeperrel, karfiollal vagy karórépával és salátával ültetnek be.

15 A marienthali Nyúltenyésztı Egyletben 30 szervezett nyúltenyésztı tevékenykedik, és van még kb. 150 "vad" tenyésztı. A nyúltenyésztés elsısorban a saját szükségletet elégíti ki, haszna a takarmányfogyasztás szerint, évszakonként ingadozik. Télen a takarmánybeszerzés nehézségei miatt általában csökken az állomány. A községi szociális gondoskodás szinte teljesen megszőnt, ugyanis a község maga is majdnem olyan szegény, mint a lakói. /-50.-/ 1930 karácsonyán azonban minden család kapott egy élelmiszercsomagot 3 kg liszttel, 1/4 kg margarinnal és 1/2 kg cukorral. Az öttagú családok két, a héttagúak pedig három csomagot kaptak. A télisegély-akció, valamint az egyes politikai pártok, illetve gyermekszervezetek saját tagjaik részére szervezett akciói némi könnyebbséget jelentettek. A gyár vezetése 1930 karácsonyán minden családnak 50 kg szenet adományozott, valamint szeretetcsomagokat osztott szét ben húsvétkor és pünkösdkor a község még tudott segíteni karácsonyán a gyár elengedte a decemberi lakbéreket, és élelmiszer-utalványokat osztott szét, a rászorultság szerint 5, 10, illetve 20 schilling értékben. A gyár idınként fát is juttat. Az év vége felé a Fogyasztói Egyesület is enged az áraiból, így a sok kis kedvezmény a karácsonyi idıszakban valamelyes tehermentesítést jelent. Az egyetlen hatásos segélyforrás persze munka lenne. Ha valahol a környéken rendes gyári munkát kínálnak, arra azonnal mohón lecsapnak. A marienthali munkások az abnormálisan alacsony bérek ellenére gyakran órákat képesek gyalogolni a környezı gyárakig, csak hogy dolgozhassanak, a parasztoknak pedig csekély természetbeni juttatás fejében minden szolgálatot elvégeznek. Mindenesetre úgy tőnik, az alkalmi segédmunkákat elsısorban azok kapják, akiket már kifizettek, illetve akik nem jogosultak segélyre; részben valódi szolidaritásból, részben pedig azért, mert a munkanélküli segélyt meg nem haladó bérek aligha lehetnek csábítóak. A támogatással kapcsolatos összes kérdésbe érthetı módon nem tekinthettünk be: az azonban bizonyos, hogy a marienthaliak összességükben a legkisebb kereseti lehetıséget sem hagyják kihasználatlanul; az, hogy mindez hogyan oszlik meg egyes esetekben (vagy hogyan kellene megoszlania), adminisztratív probléma, melynek vizsgálata nem a mi feladatunk. /-51.-/ Az étlap és a költségvetés E fejezet elején már közöltünk egy kis statisztikát a táplálkozásról: az iskolás gyerekek villásreggelijérıl. Az étkezési jegyzékekbıl, melyeket 41 család egy héten keresztül vezetett, az orvosi rendelésen folytatott beszélgetésekbıl - melyek egyben az étkezési jegyzékek jó kontroll-lehetıségének is bizonyultak - és az egyes családok által vezetett háztartási költségvetésekbıl egy sor adathoz jutottunk, melyeket most mutatunk be. Ha az étkezési jegyzékekben jegyzıkönyvezett 287 napot a napi étkezések száma szerint csoportosítjuk, a következı képet kapjuk: A napi étkezések száma A napi étkezések száma Napok száma Százalék (7 x 41 =)

16 Tehát a napi háromszori étkezés - reggeli, ebéd, vacsora - az általános. Kivételes esetekben csak kétszer esznek naponta, néha pedig a három étkezéshez egy uzsonna is hozzájön. A 41 család húsfogyasztása a következıképpen néz ki: Hetente hány alkalommal fogyasztanak húst Hetente hány alkalommal Családok száma Százalék fogyasztanak húst Összesen A hetente egyszer húst fogyasztó 22 család mindegyikében vasárnap ettek húst. 5 Vasárnap azok is húst ettek, akik ezt hetente többször is megtették. Az 56 húsos étkezés közül 34 esetben lóhúst, 18 esetben nyulat, 2 esetben marhahúst, egy esetben "fasírtot", egyben /-52.-/ pedig disznóhúst ettek. Egy munkanélküli meséli, hogy állítólag macskát is esznek: Sorozatosan tőnnek el a macskák. H. úr macskája épp a napokban tőnt el. A macskahús nagyon finom. A kutyákat is eszik. De hát ez már akkor is így volt, amikor még volt munka. Egyszer például J. T.-nél sütöttek meg egy kutyát. Néhány napja egy paraszt ajándékozott egy kutyát egy embernek, azzal a feltétellel, hogy fájdalommentesen csapja agyon. A férfi össze-vissza szaladgált, hogy ki ad neki kölcsön egy edényt a vérnek. Végül kapott egyet, de adnia kellett érte egy darabot a kutyahúsból. Az edényt az A. család adta. A hentes segédje meséli: Amíg a gyár még mőködött, hetente tizenkét disznót és hat marhát vágtunk. Most hatnyolc disznót és egy marhát, de azt sem a marienthaliak veszik, hanem a környékbeliek, akik korábban nem nálunk vásároltak. A marienthaliak a marha- és a disznóhús helyett lóhúst fogyasztanak. Marienthalban régebben csak egy lómészárszék mőködött, az utóbbi években azonban egy második is megtelepedett. A munkanélküliség kezdetén mindketten jó üzletet csináltak, de az elsı hónapok elmúltával kiderült: két lómészárszék túl sok a helységben. A késıbb idetelepült tartja magát, az elsı lassan csıdbe megy. A 287 vacsora arányai: % Kávé (általában üres) és kenyér Ebédmaradék Frissen készült ételek (7 x 41 =) /-53.-/ 5 vö. a háztartási költségvetéssel.

17 Az estebédek 85 százalékát tehát vagy az ebéd maradéka, vagy pedig az általában reggel szokásos kávé teszi ki. 6 A kisgyerekek kávéját - természetesen malátakávéról van szó - tejjel egészítik ki, vagy pedig vizes kakaóval helyettesítik. Néhány családban elmondták, hogy már évek óta egyetlen szem cukrot sem használtak; takarékossági okokból szaharint fogyasztanak, ez az ízt ugyan pótolja, de tudvalevıleg semmilyen tápértéke nincs. A szaharin használata a kifizetések utáni második héten válik általánossá. 7 Íme, két családi heti étrendje: 81. család család Minimál család, fogyasztási egységenként Átlagcsalád, fogyasztási egységenként napi napi 57 groschen 98 groschen hétfı hétfı Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Kakaó és zsömle Ebéd Borsópépleves, gríz-smarni Ebéd Lencse és knédli Uzsonna - Uzsonna Kávé, zsíros kenyér vacsora Kávé, zsíros kenyér vacsora Lencse és knédli /-54.-/ Kedd Kedd Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Kávé és kenyér Ebéd Káposzta, burgonya Ebéd Kockaleves, káposztás kocka Uzsonna - Uzsonna - vacsora káposzta vacsora Káposztás kocka, kávé szerda Szerda Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Kávé és kenyér Ebéd Krumplileves, káposztás kocka Ebéd Leves, káposzta, burgonya Uzsonna - Uzsonna - vacsora Kávé és kenyér vacsora Kávé és kenyér Csütörtök Csütörtök Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Kakaó és kenyér Ebéd Paprikás krumpli Ebéd Hamisleves, káposzta, burgonya Uzsonna - Uzsonna Zsíros kenyér vacsora Paprikás krumpli vacsora Kávé, vajas kenyér péntek Péntek Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Kávé és kenyér Ebéd Leves, burgonya, tészta Ebéd Leves, sonkás kocka (lóhúsból) Uzsonna - Uzsonna - vacsora Kávé és kenyér vacsora Kávé, kenyér, lókolbász 6 Az Osztrák Gazdaságpszichológiai Kutatómőhely éppen most végzett egy kutatást a kávénak a szegény néprétegek élelmezésében betöltött szerepérıl. Arra a sajátos kettısségre derítettek fényt, hogy a kávénak mint élelmiszernek még mindig egyértelmően az élvezeti cikk szerepét tulajdonítják, s ezért épp a legszegényebb rétegeknél áll az étlap középpontjában. 7 vö. a háztartási költségvetéssel. 8 Amikor a 81.. családból az anya három gyermekével elment az orvosi fogadóórára, elmesélte, hogy gyerekei étkezési zavarokkal küszködnek. Az anya panaszkodik, hogy milyen sokat hagynak ott még abból a kevésbıl is, amit adni tud nekik. Az orvos véleménye szerint az étkezési zavarok az ételek vitamin-szegénységével függenek össze, de ez egyes esetek alapján nem dönthet6 el egyértelmően.

18 Szombat Szombat Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Kakaó és zsömle Ebéd Krumplileves, bab Ebéd Lópörkölt, kenyér Uzsonna - Uzsonna Zsíros kenyér vacsora Kávé és kenyér vacsora Lópörkölt és burgonya /-55.-/ Vasárnap Vasárnap Reggeli Kávé és kenyér Reggeli Tea és zsömle Ebéd Leves, mákos tészta Ebéd Marhahúsleves májgombóccal, fasírozott és saláta Uzsonna - Uzsonna Tea vacsora Kávé és fehér kenyér vacsora Fasírozott, saláta és kávé Noha anyagi okokból lehetetlennek bizonyult a családok részletes háztartási statisztikájának az ellenırzése, a kialakult kép kiegészítéseként mégis közöljük egy átlagcsalád kéthetes költségvetését. Mivel a két segélyfizetés közötti kéthetes periódus kezdetén valóban minden élelmiszer az utolsó morzsáig elfogyott, s a periódus végére csupán némi zsír, negyed kiló só és néhány kilogramm szén maradt, így e szakaszban a vásárlás és a fogyasztás valóban szinte teljes mértékben fedik egymást. Továbbá, mivel az ilyen szőkre szabott költségvetés más változatok számára nem sok teret biztosít, e viszonylag rövid idıtartam számaiból is levonhatunk bizonyos következtetéseket. Egy héttagú családról van szó (két felnıtt, öt tizennégy éven aluli gyermek = 4,8 fogyasztási egység). A család 49 schillinget kap két hétre, tehát fogyasztási egységenként 79 groschent, illetve 44 groschent egy gyereknek, s még mindig nem tartoznak a minimál-család kategóriába. /-56.-/ 5,5 kg liszt 3,58 1,25 kg rizs 0,80 12 kg kenyér 8,- 20 db zsömle 1,40 28 l tej 10,64 3 kg disznózsír 7,20 5 dkg olaj 0,18 30 dkg Marhahús csonttal, marhacsont 0,95 1,5 kg kristálycukor 1,78 1 doboz szaharin 0,30 6 db tojás 0,72 2 kg zöldség 1,56 8 kg burgonya 1,44 2,5 kg Hüvelyes (bab, lencse) 1,74 1 kg só 0,70 1 l ecet 0,30 bors 0,10 0,5 kg malátakávé 0,48 0,25 kg fügekávé 0,48 kakaó 0,20 45 szál Film cigaretta 0,45 Szóda és szappan 1,70 50 kg szén 4,00

19 Összesen 49,00 Feltőnıen nagy a lisztfogyasztás: 5,5 kg egy kéthetes idıszakra viszonylag sok. Ezzel szemben igen alacsony a zöldségfogyasztás, ami nyilván az ebben az idıszakban - a május 14. és 27. közötti két hét - szokásos magas árakkal függ össze. A csontos marhahúst az idıszak elsı vasárnapjára vásárolták; a marhacsontot pedig a második vasárnap fızendı levesbe, amikor is húsra nyilvánvalóan már nem tellett. Feltőnı még a viszonylag drága tej rendszeres fogyasztása, napi két liter, ami elsısorban a gyerekeké. Ez a gondosság, mellyel a szülık saját legegyszerőbb igényeikrıl is lemondanak gyermekeik kedvéért, a családlátogatás ok során is mindig feltőnt. A Fogyasztói Egyesület forgalmának kivonatai kiegészítik az egyes költségvetések eltolódására vonatkozó megállapításainkat. A lisztfogyasztásban a következı változások figyelhetık meg: Lisztfogyasztás (ár - forgalom) Az emelkedést minden bizonnyal az idézi elı, hogy számos élelmiszert liszttartalmú ételekkel helyettesítenek. A lisztfogyasztáson belül elmozdulás látható a drága búzaliszttıl az olcsóbb rozsliszt felé. A vaj- és margarinvásárlás a következı eltolódást mutatja: /-57.-/ vaj margarin Hasonló ellentétes mozgás derül ki a kávé és a kakaó forgalmát tükrözı adatokból: kávé Kakaó A munkanélküliség beköszönte óta a fogyasztás a negyedére esett vissza. A vasárnapi forgalom schillingrıl schillingre csökkent. Amíg korábban szombatra és vasárnapra tortát készített, addig manapság elegendı kettı is, Drága csokoládét már egyáltalán nem vásárolnak, hanem szinte kizárólag csak a tíz groschenes szeleteket. Minden egyéb csokoládéfajta és cukoráru visszaszorulása mellett a törtcsokoládé-eladás havi 5-rıl 15 kilogrammra emelkedett. A munkanélküli segélyek ki fizetése után röviddel a fogyasztás ugrásszerően emelkedik. Úgy véli, hogy sok fiatal legény alkohol helyett csokoládét és banánnyalókát vásárol. Pénzbeosztás Olyan összegekbıl megélni, melyek általában épphogy elérik a normális munkajövedelmek egynegyedét, csak a legaprólékosabban kigondolt, kifejezetten agyafúrt beosztással és számítással lehetséges. Mindezt igazoljuk néhány példával: /-58.-/

20 P. R. asszony: Kéthetente összességében 55 schilling segélyt kap. 5 schillinget félretesz dohányárura és alkalmi húsvásárlásra. 7,50 schillingbe kerül a tej, a többi étkezésre kell. A cipıket a férje maga talpalja. Karácsonyra a fiának gallért vett 1,50 schillingért, a fáért 3 schillinget fizetett. A nagymama a gyerekeknek zoknit és térdharisnyát vett. Körülbelül 30 schilling élelmiszer-adóssága volt, amit az újévi árengedményekkel ki tudott egyenlíteni. M. L. asszony: Pénzbeosztása igen pontos, mindent a férjével közösen számol ki. Tizennégy nap alatt 35 schillinget költenek, ebben már a szén is benne van. Soha nincs egyetlen groschen adóssága sem. Ha cipıket kell javíttatni, vagy valami hasonló költség lép fel, akkor pontosan kiszámítják, és másutt megtakarítják az összeget. Azért könnyő a pénzt beosztania, mert a férje segít benne: egy férfi könnyebben kiszámítja az ilyesmit. N. Z. asszony: Három gyermeke van, nyolc-, hat- és háromévesek. A férje a leépítésig itt dolgozott, ı maga csak 1927-ig, ezért nem kap már támogatást. A heti 22 schillinget nagyon nehéz beosztani. A tejet és a kenyeret minden 14. napon fizeti ki, a többi dolgot azonnal, amint megvásárolja, így jobban be tudja osztani a pénzt. Részletre semmit sem vehet, hiszen nem tudná a részleteket fizetni. Élelmiszerszükségletük kéthetente 24 schillinget tesz ki, ehhez jön még 6 schilling a szénre és 6 schilling a tejre. A kenyeret maga süti, a néhány schillinget, amit megtakarít, a cipész számára teszi félre. Már maga a gyorsaság, ahogyan az asszonyok a pénzbeosztásról beszéltek, mutatja, mennyire átgondolt minden, s hogy mily kevéssé lehet ettıl eltérni, ha meg akarnak élni. Hogy mindeközben a társadalmi kötelezettségek teljesítésérıl és a legegyszerőbb kulturális igények kielégítésérıl egyaránt le kell mondaniuk, magától értetıdı. R. asszony meséli: A 39 schilling, amit támogatásként kapnak, épphogy élelemre és szénre elegendı. A cipıiket nem tudják ja- /-59.-/ víttatni, az újságot már lemondták. Egyik testvérének most jár le a támogatása, semmije sincs, ıt is el kellene tartania, de nem tudja, mibıl. Egyik nıvére Szerbiába ment férjhez, hozzá fordult segítségért, de semmi pénzt nem küldött. Hasonlóképpen mesél N. asszony: Csak egy segélybıl élnek, a feleség a sok gyerek miatt nem mehetett dolgozni a gyárba. Bevételeik nem különböznek túlságosan a korábbiaktól, hiszen a férje korábban is keveset keresett. Mégis sokkal többet kell számolniuk, mert a gyerekek megnıttek. Gyakran elıfordul, hogy a kifizetés elıtt már nincs mit enni adni a gyerekeknek, és az apjához kell mennie, hogy a gyerekek számára kenyeret kérjen. A problémák egyre nagyobbak, amint a ruhák és a használati tárgyak elkopnak. Egy munkanélküli meséli: Eleinte azt gondoltuk, ez nem tarthat sokáig, s ott voltak még a régi holmik is. Mostanra azonban minden ruha tönkrement, újat pedig nem tudunk venni. Elsısorban a lábbeli beszerzése és állapotának megırzése okoz gondot. Egy háromgyerekes családanya meséli: A pénzt úgy osztja be, hogy a kenyéren és tejen kívül mindent azonnal kifizet. Tejre kéthetente 10, élelmiszerre és szénre körülbelül 40 schillinget költ. A megmaradt néhány schilling apróságokra megy el, nagyobb dolgokat nem képes beszerezni. Hétéves fia nyolc napig nem járt iskolába, mert nem volt cipıje. Egy tanár meséli: A polgári iskola egyik tizenkét éves tanulójának csak egy pár cipıje van, helyesebben néhány egybevarrt cafat van a lábán. Ha esik az esı vagy

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Létminimum, 2008 Tartalom Létminimum, 2008...2 A létminimumértékek meghatározása...2 Létminimumértékek a

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 1. A populációt a számunkra érdekes egységek (személyek, csalások, iskolák stb.) alkotják,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

5-6. osztályos kategória

5-6. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 5-6. osztályos kategória 1. feladat lakásfelújítás Egy fiatal házaspár lakást vásárol Budapesten, a lakás árának csak a felét fizették ki az eladónak, ami 4 000 000

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Szöveges feladatok és Egyenletek

Szöveges feladatok és Egyenletek Szöveges feladatok és Egyenletek Sok feladatot meg tudunk oldani következtetéssel, rajz segítségével és egyenlettel is. Vajon mikor érdemes egyenletet felírni? Van-e olyan eset, amikor nem tanácsos, vagy

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10 Környezettudatos magatartás az Észak- Magyarországi régióban egy friss empirikus kutatás eredményei Dr. Nagy Szabolcs Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2004. év

Szöveges beszámoló 2004. év Szöveges beszámoló 2004. év Intézményünknek a TMÖ Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül alapítványi támogatásból,

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2008. (VI. 16.) MVH KÖZLEMÉNYE az EU Élelmiszersegély programban történı részvételhez kapcsolódó tájékoztató információk a települések részére a 2008-as költségvetési

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben