Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására"

Átírás

1 Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására I. Az egyetemes szolgáltatás tárgya A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) jelen ajánlati felhívása alapján az elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Ajánlattevő) az alábbiakban megjelölt, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) a szerinti egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatás) körébe tartozó egy vagy több konkrét szolgáltatáselem nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozóan nyújthat be ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat): a) a telefonhálózathoz a felhasználó lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerint meghatározott helyen való olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül belföldi és nemzetközi hívások, faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, a segélyhívó szolgálatok elérését, a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internet szolgáltatást, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot; b) a lakosságszámhoz igazodva az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Er.) meghatározott számú, de legalább településenként egy darab nyilvános telefonállomás működtetése, továbbá a kötelezően létesített nyilvános telefonállomások legalább 3%-a hallás-, illetőleg mozgáskorlátozottak által is használható kialakítással; c) országos belföldi tudakozó nyújtása; d) előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele. Ha az Ajánlattevő több szolgáltatáselem nyújtását vállalja, az Ajánlatot szolgáltatáselemenkénti bontásban kell benyújtani. Az Ajánlat értékelése ebben az esetben is szolgáltatáselemenként történik. II. Az egyetemes szolgáltatással ellátandó földrajzi hely (terület) Az országos belföldi tudakozó szolgáltatás kivételével az Ajánlatban vállalt szolgáltatással ellátandó terület legkisebb egysége Magyarország egy földrajzi számozási területe, de legfeljebb Magyarország teljes területe lehet. Abban az esetben, ha az Ajánlat több földrajzi számozási területre vonatkozik, az Ajánlatot földrajzi számozási területenkénti bontásban kell benyújtani. Az Ajánlat értékelése ebben az esetben is földrajzi számozási területenként történik. Az országos belföldi tudakozó szolgáltatás elérhetőségét minden telefonhálózatból biztosítani kell. III. Az egyetemes szolgáltatás nyújtásának pénzügyi és minőségi feltételei, az Ajánlat szakmai alkalmassági követelményei Az egyetemes szolgáltatás Ajánlatban vállalt pénzügyi és minőségi feltételeinek meg kell felelniük az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban (így különösen az Eht.-ban és az Er.-ben) foglalt követelményeknek. Jelen ajánlati felhívás VII. pontja tartalmazza azon alapvető pénzügyi és minőségi feltételeket, amelyek tekintetében az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban foglalt követelményeket teljesítő vagy az e követelményeket teljesítő Ajánlatnál jobb Ajánlat esetén a vállalások értékelése történik, valamint az értékelés szabályait. Az egyetemes szolgáltatás Eht szerinti megfizethető díjának az Ajánlatban oly módon kell megfelelni, hogy szolgáltatáselemenként az egyetemes szolgáltatási díjak emelkedése az egyetemes szolgáltatás megkezdését követően évente, a megelőző egy éves időszakhoz viszonyítva nem haladhatja meg az éves fogyasztóiár-index mértékét. A 1

2 hozzáférési szolgáltatáselem megfizethetősége tekintetében mind a hozzáférés létesítésével, mind a hozzáférés fenntartásával kapcsolatos díjakat figyelembe kell venni. A szakmai alkalmasság alátámasztására az Ajánlattevő csatolni köteles az egyetemes szolgáltatás tárgyát képező szolgáltatáselem nyújtásából adódó nettó elkerülhető költségekre és méltánytalan többletteherre vonatkozó előzetes számítását, és az ezt alátámasztó valamennyi adatot. A nettó elkerülhető költségekre vonatkozó előzetes számítást a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított első három évre, évenkénti bontásban és földrajzi számozási területenkénti bontásban kell benyújtani. A benyújtandó számítások körében irányadó részletes szabályokat az Er. 2. melléklete tartalmazza. A szakmai alkalmasság alátámasztására az Ajánlattevő csatolni köteles továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy a jelen ajánlati felhívás közlését megelőző 3 üzleti évben átlagosan az általános forgalmi adó nélkül számított, elektronikus hírközlésből származó nettó árbevétele legalább Ft (tízmillió forint) értéket ért el. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő az Ajánlat tárgyát képező szolgáltatáselem tekintetében rendelkezik általános szerződési feltételekkel, az igénybevevő számára ezeknél kedvezőtlenebb feltételeket az Ajánlatában nem vállalhat. Ha az Ajánlat tárgya telefonhálózathoz való hozzáférés, földrajzi számozási területenként meg kell jelölni, hogy az Ajánlattevő milyen hozzáférési technológiát vagy technológiákat kíván alkalmazni. Ha az Ajánlat tárgya tudakozó szolgáltatás, az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy maga kívánja a szolgáltatást nyújtani, vagy más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, illetve más egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatóval együttműködve kívánja a követelményeket teljesíteni. IV. Az Ajánlat tartalmi követelményei, érvényességi feltételei Az Ajánlatnak tartalmaznia kell: a) az arra vonatkozó igazolást, dokumentumot, hogy az Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában nincs hatvan napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott lejárt adótartozása, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult (ebben az esetben az Ajánlathoz csatolni kell a fizetési késedelem mértékére vonatkozó, valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat); b) az arra vonatkozó igazolást, dokumentumot, hogy az Ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt; c) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az Ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik lejárt tartozással a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felé; V. Az egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontja és az egyetemes szolgáltatás nyújtásának időtartama Az egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontja az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtása és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele kivételével az Elnök az Er. 8. (1) bekezdése alapján hozott határozatának (a továbbiakban: Határozat) jogerőre emelkedése napját, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg az Er. 8. (6) bekezdése alapján kötött hatósági szerződés (a továbbiakban: Szerződés) hatálybalépése napját követő hónap első napja. Az országos belföldi tudakozó és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele szolgáltatás nyújtása megkezdésének legkésőbbi időpontja a Határozat jogerőre emelkedése napját, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg a Szerződés hatálybalépése napját követő harmadik hónap első napja. Amennyiben az előfizetői adatok átadására az egyetemes tudakozó szolgáltató vagy az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató részére a Határozat jogerőre emelkedése napját, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról 2

3 hatósági szerződésben állapodnak meg a Szerződés hatálybalépése napját követő 60. nap előtt sor kerül, akkor az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtása és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele megkezdésének legkésőbbi időpontja az adatátadást követő hónap első napja. Amennyiben az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltató nem kéri az előfizetői adatok átadását, az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele megkezdésének időpontja a Határozat jogerőre emelkedése napját, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg a Szerződés hatálybalépése napját követő hónap első napja. Az egyetemes szolgáltatás nyújtásának időtartama ha az egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontját követően nem kerül sor az Er. 8. (7) bekezdésében meghatározott 1. számú piacon az Eht. 65. (3) bekezdése szerinti rendkívüli piacelemzési eljárásra az egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontjától számított legalább 3 év, de legfeljebb az Er. 9. -a szerint megindított hatósági eljárásban meghozott jogerős hatósági határozatban kijelölt új egyetemes szolgáltató tekintetében a szolgáltatásnyújtás megkezdésének időpontjaként előírt dátumig terjedő időtartam. Az Er. 8. (7) bekezdésében meghatározott 1. számú piacon az Eht. 65. (3) bekezdése szerinti rendkívüli piacelemzési eljárás lefolytatása esetén az egyetemes szolgáltatás nyújtásának időtartama a rendkívüli piacelemzési eljárás jogerős lezárását követő, Er. 9. -a szerint megindított hatósági eljárásban meghozott hatósági határozatban kijelölt új egyetemes szolgáltató tekintetében a szolgáltatásnyújtás megkezdésének időpontjaként előírt dátumig terjedő időtartam. VI. Az Ajánlat benyújtásának határideje és helye, valamint az Ajánlat benyújtásának módja Egyetemes szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó Ajánlat a jelen felhívás közzétételét követő 45 napon belül nyújtható be. Az Ajánlattevő indokolt kérelmére az Elnök az ajánlattételi határidőt egy alkalommal, legfeljebb 20 nappal meghosszabbíthatja. Az Ajánlatot, illetve az Ajánlattal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot és egyéb iratot írásban, papír alapon, postai úton vagy személyes átadással kell eljuttatni az alábbiakban megjelölt címre. Cím: 1015, Budapest, Ostrom u , Budapest, 1525, Pf.: 75. Az eljárás hatékonyságának növelése érdekében az Ajánlat, illetve az Ajánlattal kapcsolatos nyilatkozat, dokumentum és egyéb irat a postai közléssel (vagy a személyesen átadott irat útján tett közléssel) egyidejűleg a lentiekben megjelölt telefaxszámra telefax útján vagy a lentiekben megjelölt címre útján vagy elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus úton is megküldhető azzal, hogy a telefax útján, az útján, illetve az elektronikus úton tett közléshez semmilyen anyagi jogi vagy eljárásjogi joghatás nem fűződik, továbbá bármilyen ellentmondás esetén a postai úton (vagy személyesen átadott irat útján) tett közlés tartalma az irányadó. Fax: (06-1) VII. Az ajánlatok értékelésének elbírálási, súlyozási szempontjai Ugyanazon szolgáltatáselem és amennyiben ez a II. pont szerint értelmezhető földrajzi számozási terület tekintetében benyújtott Ajánlatok közül a legjobb Ajánlat kiválasztása során a nettó elkerülhető költség és a méltánytalan többletteher mértékét valamennyi szolgáltatáselem tekintetében oly módon kell számításba venni, hogy minél kisebb az ajánlati érték, annál nagyobb az értékeléskor kapható pontszám. A számítás úgy történik, hogy a nettó elkerülhető költség és a méltánytalan többletteher nulla értékéhez kerül hozzárendelésre a maximális pontszám. A legnagyobb ajánlati érték nulla pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma pedig a maximális pontszám és a nulla pontszám közötti arányosítással jön létre. Az alábbiakban szolgáltatáselemenként bemutatott, megfizethetőségre és minőségre vonatkozó elbírálási szempontok értékelése a következő módon történik. Több ugyanazon szolgáltatáselemre és amennyiben ez a II. pont szerint 3

4 értelmezhető, földrajzi területre vonatkozó érvényes Ajánlat benyújtása esetén a kizárólag az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban foglalt alapvető követelményeknél rosszabb vállalások nem kerülnek értékelésre. Az értékelés során a maximális pontszámot a legjobb ajánlat kapja, a többi ajánlat pontszáma pedig arányosítással jön létre. Az elbírálási szempontok leírását követő táblázatokban az egyes sorokban látható az adott elbírálási szempont rövid megnevezése, a Célérték oszlopban a Nettó elkerülhető költség, a Méltánytalan többletteher és a Az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározható valamely szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett szolgáltatói gyakorlat sorok kivételével az a minimális követelmény, amelynek elérése nulla pontot ér, a Maximum oszlopban pedig az adott kritériumra kapható maximális pontszám értéke. Az Ajánlattevő többletpontokat is kaphat, ha Ajánlatában olyan kötelezettséget vállal, amely alkalmas a fogyasztói elégedettség növelésére. Az értékelés során törtpontszám nem adható, az arányosítás során kapott értéket egész pontra kell kerekíteni. A) Telefonhálózathoz való hozzáférés: - az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározható valamely szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett szolgáltatói - az előfizetői hozzáférés létesítésével és fenntartásával kapcsolatos díjak éves szintű emelkedése az előző egy éves időszakhoz viszonyítva; - a hozzáférés biztosítására vállalt határidő, ha a létesítés közigazgatási hatósági eljárást vagy az Eht a szerinti szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárást nem igényel; - a funkcionális internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői hozzáférés által biztosított garantált fel-, illetve letöltési adatátviteli sebesség; - a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, tehát az eltelt idő százalékban kifejezett hányada, amelyben az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) biztosítja a telefonhálózathoz történő hozzáférésnek az egyetemes szolgáltató felelősségi körébe eső feltételeit. Nettó elkerülhető költség 20 Méltánytalan többletteher 10 Hozzáférési díj éves növekedése adott évi fogyasztói árindex 20 Hozzáférés létesítési ideje 90 nap 20 Internet szolgáltatás igénybevételéhez letöltés: 30 kbit/s biztosított adatátviteli képesség feltöltés: 8 kbit/s 20 Rendelkezésre állás 95% 10 - az egyetemes szolgáltató által létesítendő előfizetői hozzáférési pont legkisebb költség elve alapján meghatározott kivitelezési költségeinek az igénylőt terhelő hányada kisebb, mint 50%: maximum 6 pont; - a faxüzenetek küldésének kezdeményezését és fogadását lehetővé tevő előfizetői hozzáférési pont létesítési költségének az igénylőt terhelő hányada kisebb, mint a faxüzenetek küldésének kezdeményezésére és fogadására alkalmas és nem alkalmas előfizetői hozzáféréshez szükséges berendezések beszerzési ára közötti különbség 50%-a: maximum 4 pont; - a meghibásodási arány hozzáférési vonalanként, tehát az egy hónap alatt bejelentett, az egyetemes szolgáltatónak felróható okból bekövetkezett meghibásodások és az egyetemes előfizetői hozzáférések átlagos számának százalékos aránya kisebb, mint 2%: maximum 4 pont; - a hibajavítási idő, tehát a bejelentett, az egyetemes szolgáltatónak felróható okból bekövetkezett, valós meghibásodások elhárítására vállalt határidő kisebb, mint 72 óra: maximum 6 pont. B) Nyilvános telefonállomások működtetése: 4

5 - az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározható valamely szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett szolgáltatói - nyilvános telefonállomásokon nyújtott szolgáltatások díjainak éves szintű emelkedése az előző egy éves időszakhoz viszonyítva; - nyilvános telefonállomás-ellátottság (nyilvános állomások lakosságszámhoz viszonyított száma); - az Er ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénybevételre alkalmas nyilvános telefonállomások aránya; - a nyilvános telefonállomás egyetemes szolgáltatónak felróható okból történő üzemkiesése. Nettó elkerülhető költség 20 Méltánytalan többletteher 10 Nyilvános telefon forgalmi díjainak növekedése adott évi fogyasztói árindex 20 Nyilvános telefonok száma az Er. 15. (1) bek. szerinti érték 20 Igénybevételre alkalmas nyilvános 90% 10 telefonállomások aránya Nyilvános telefonállomás üzemidő kiesése egy nyilvános állomással rendelkező településen 48 óra, egyéb esetben 72 óra - a hibajavítási idő, tehát a bejelentett, az egyetemes szolgáltatónak felróható okból bekövetkezett, valós meghibásodások elhárítására vállalt határidő kisebb, mint 72 óra: maximum 6 pont; - a telefonfülkében elhelyezett nyilvános állomások aránya településenként két készülék esetén nagyobb, mint 50%, több készülék esetén nagyobb, mint 60%: maximum 4 pont; - a kötelezően létesített nyilvános telefonállomások több mint 3%-a hallás-, illetőleg mozgáskorlátozottak által is használható kialakítású: maximum 6 pont. C) Országos belföldi tudakozó nyújtása: - az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározható valamely szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett szolgáltatói - országos belföldi tudakozó szolgáltatás igénybevétele díjainak éves szintű emelkedése az előző egy éves időszakhoz viszonyítva; - a tudakozó válaszideje, azaz a tudakozószolgálat telefonhívása esetén a kapcsolat létrejöttétől a kezelő bejelentkezéséig eltelt idő. Nettó elkerülhető költség 10 Tudakozó hívás díjainak növekedése adott évi fogyasztói árindex 20 Tudakozó válaszideje 30 másodperc 20 - a tudakozószolgálat összesített előfizetői névjegyzékének készítése (frissítése) gyakoribb, mint hetente egy alkalom: maximum 6 pont. D) Előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele: - az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározható valamely szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett szolgáltatói 20 5

6 - a helyhez kötött telefonszolgáltatást igénybe vevő előfizetők adataiból összesített előfizetői névjegyzék készítésének és nyomtatott formában, vagy elektronikus adathordozón történő kiadásának gyakorisága; - a földrajzi számozási területek száma, amelyek adatait a nyomtatott névjegyzék tartalmazza. Nettó elkerülhető költség 20 Méltánytalan többletteher 10 Névjegyzék megjelentetésének gyakorisága 1 db/év 10 A nyomtatott névjegyzékbe foglalt számozási területek száma az előfizetői névjegyzék a nyomtatott forma mellett minél többféle elektronikus adathordozón kiadásra kerül: maximum 4 pont; - az Er. 20. (1) bekezdésben meghatározott adatokon felüli további adatok díjmentesen jelennek meg az előfizetői névjegyzékben: maximum 4 pont. VIII. Ajánlati kötöttség, az ajánlati vállalások nemteljesítésének jogkövetkezménye Az Elnök az Er. 8. (1) bekezdés szerinti hatósági eljárása vonatkozásában az Eht., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az Er. rendelkezései irányadóak. Az ajánlati kötöttség az Er. 8. (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás megindítása napjától a Határozat jogerőre emelkedéséig, továbbá a Határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg a Szerződés hatálybalépéséig áll fenn. Az Ajánlat az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem módosítható és nem vonható vissza. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonja, az Elnök az Eht a szerinti eljárási bírságot szabhat ki. Az Ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő tudomásul veszi és kifejezetten vállalja, hogy ha az Elnök az Ajánlattevő kijelöléséről dönt, az Ajánlatában foglaltakat a Határozat kötelezettségként írja elő, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg a Szerződés tartalmazza. A Hatóság kérelemre vagy hivatalból feladat- és hatáskörének keretében jogosult az Eht., a Ket. és Eht. végrehajtására kiadott jogszabályoknak megfelelően hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni a Határozatban, a Szerződésben és az előfizetői szerződésben foglaltak érvényesülését. Az Ajánlatban foglalt megfizethetőségi vállalás teljesítése az Elnök Hozzáférés nyilvános helyhez kötött telefonhálózathoz lakossági és nem lakossági felhasználók számára elnevezésű kiskereskedelmi piac elemzése tárgyában hozott, június 15-én kelt, DH /2010. számú határozata (1. piaci határozat) Függelékében foglalt módszertannak megfelelően kerül ellenőrzésre. Ha az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatást nem a Határozatban, a Szerződésben vagy az előfizetői szerződésben foglalt feltételekkel nyújtja, a Hatóság az Eht.-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indíthat, illetve az egyetemes szolgáltató kijelölését visszavonhatja. Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás nyújtása vonatkozásában jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha az alvállalkozó e körben kifejtett tevékenységét maga végezte volna. 6

7 IX. Az Ajánlathoz csatolandó mellékletek és a mellékletek követelményeinek meghatározása Az Ajánlat kötelező tartalmát a jelen ajánlati felhívás és az Er. együttesen szabályozzák. Az Ajánlathoz csatolni kell az Er.-ben és a jelen ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek, tartalmi követelményeknek, illetve az Ajánlatban foglalt vállalásoknak való megfelelőséget alátámasztó okiratokat, nyilatkozatokat, egyéb bizonyítékokat, így különösen: 1. országos belföldi tudakozó más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével történő nyújtására vonatkozó Ajánlat esetén az érintett szolgáltatók közötti megegyezést alátámasztó dokumentumot; 2. országos belföldi tudakozó valamennyi egyetemes szolgáltató közötti együttműködéssel történő nyújtására vonatkozó Ajánlat esetén az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot; 3. a jelen ajánlati felhívás III. pontjában meghatározott, az egyetemes szolgáltatás tárgyát képező szolgáltatáselem nyújtásából adódó nettó elkerülhető költségekre és méltánytalan többletteherre vonatkozó előzetes számítást, és az ezt alátámasztó valamennyi adatot, valamint az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen ajánlati felhívás közlését megelőző 3 üzleti évben átlagosan az általános forgalmi adó nélkül számított, elektronikus hírközlésből származó nettó árbevétele legalább Ft értéket ért el; 4. a jelen ajánlati felhívás IV. pontjában foglalt követelményeknek való megfelelőséget alátámasztó dokumentumokat, nyilatkozatokat; 5. az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Ajánlatában tett vállalásokat további feltételhez nem köti; 6. az Ajánlattevő kifejezett és egyéb feltételt nem támasztó, annak tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát, hogy, amennyiben az Elnök az Ajánlattevő kijelöléséről dönt, az Ajánlatában foglaltakat a Határozat kötelezettségként írja elő, vagy ha az Elnök és az elektronikus hírközlési szolgáltató az egyetemes szolgáltatás tartalmáról hatósági szerződésben állapodnak meg a Szerződés tartalmazza; 7. amennyiben az Ajánlattevő az egyetemes szolgáltatás nyújtása tárgyában hatósági szerződés megkötését kezdeményezi, az erre vonatkozó kérelmét. A jelen ajánlati felhívásban nem értelmezett fogalmak tekintetében az Eht. és az Eht. végrehajtására kiadott jogszabályok irányadóak. Budapest, november 4. 7

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA Hatálybalépés: 2014. szeptember 05. -----------------------------------------------------------

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása:

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása: Általános Szerződési Feltételek Kivonata Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) (hatályos: 2011. október 25. napjától) Jelen kivonat

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2014.01.15. Hatályos: 2014.02.15.-től

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek)

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Utolsó módosítás időpontja: 2012. október 24. A módosítás megfelel a módosítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így az elektronikus

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben