ISKOLAI MUNKATERV a 2014/2015. tanévre. I. Feladataink a tanórai keretek között a 2014/2015.tanévben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI MUNKATERV a 2014/2015. tanévre. I. Feladataink a tanórai keretek között a 2014/2015.tanévben"

Átírás

1 ISKOLAI MUNKATERV a 2014/2015. tanévre I. Feladataink a tanórai keretek között a 2014/2015.tanévben Oktatási-nevelési céljaink azonosak a tanévre kitűzött célokkal. Az irányt jónak tartjuk, s továbbra is a minél színvonalasabb megvalósításon dolgozunk. Az ismeretalapú tudásfejlesztés mellett továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését is. Így évfolyamos középiskolai képzésünkben matematika és szövegértés szövegalkotás területen kompetencia alapú képzést folytatunk, melyből a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerinti kerettanterv alapján készült magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyi programokban a kompetencia alapú képzés értékeinek jelentős részét megtartjuk. Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyezünk az angol nyelv kompetencia alapú képzésére, melyet csoportbontásban sajátítanak el tanulóink. A természettudományos kompetenciaterületen környezetvédelmi oktatási programot valósítunk meg, másik intézménytől egy jó gyakorlatot átvéve, mely kísérleteket is lehetővé tesz. A rajz és vizuális kultúra oktatás részeként lehetővé tesszük külső oktatási helyszínek (múzeumok, állatkert) látogatását, a személyes élményekre is súlyt helyezve. Új tanulásszervezési eljárásokat építünk be oktatásunkba (projektmódszer, témahét alkalmazásával), valamint az óraszervezést is ehhez igazítjuk szeptember 1-től felmenő rendszerben a szabadon választható kötelező heti 4 tanóra keretei között heti egy tanórában a gimnáziumi és szakközépiskolai képzésünkben egyaránt új tantárgyat vezettünk be, melynek elnevezése Biblia- és vallásismeret. Ezzel olyan ismeretek megszerzését tesszük lehetővé, amely az egészséges felnőtté válást készíti elő, támogatjuk a fiatalokat az igényes, teljes életre való törekvésükben. Cél, hogy e tantárgy kapcsán is a tanulók az egész életpályájukra hasznos tudásra és tapasztalatra tegyenek szert, ami által a társadalmi és természeti környezetükben az összhang fenntartásán munkálkodhatnak. Lehetőséget adunk a már 2013 előtt képzésben résztvevő gimnáziumi és szakképzős diákjainknak, hogy szakkör keretében ők is foglalkozhassanak a világvallásokkal. Segítjük tanulóink tantárgyi és általános tájékozottságának növelését egyrészt felzárkóztató képzéssel (pl. matematikából), másrészt tehetséges tanulóink továbbfejlődését plusz tanóra beiktatásával, sok kulturális program megvalósításával (pl. színház-, kiállítás-látogatás), pszichológiai műhelyfoglalkozásokkal, színjátszó szakkör működtetésével, ifjúságsegítő információkkal, foglalkozásokkal, valamint pályaorientációs beszélgetésekkel. Segítjük továbbá tanulóink kreativitásának fejlődését, valamint harmonikus személyiségfejlődését délutáni művészeti szakkör működtetésével. Az iskolai életet szinesítjük különböző projektnapokkal, ilyen pl. az Öltözz pirosba akció, mely a pécsi Dóri-ház beteg lakóival vállal szolidaritást és rendez gyűjtést javukra. Projektnapunk továbbá évek óta a tanulóink bevonásával 8.

2 osztályosok számára rendezett angol tanulmányi verseny, a Forrai Sportnap és a Forrai Művészeti Nap. Tanulóink megfelelő fizikai kondíciója rendkívül fontos, ezért kirándulásokat, vízitúrákat és télen síutat szervezünk számukra. A tanévben is külföldi önkénteseket fogadunk intézményünkben, akik az oktatásunkban is jól hasznosítható diplomával és nyelvtudással rendelkeznek, s mind tanórai keretek között, mind délután foglalkoznak, beszélgetnek diákjainkkal, s egyfajta jó mintát mutatnak be a szociálisan érzékeny, önkéntes munkáról és személyiségről. Folytatjuk az önkéntes társadalmi munkavégzés segítését tanulóink számára. Ennek több helyszíne van, mely közül az érdeklődők választanak, ilyen pl. önkéntes munka a Bethesda Gyermekkórházban vagy a Magyarországi Metodista Egyház keretein belül. Nagy lehetőséget adnak nevelési céljainak megvalósításához az ünnepek (hagyományos egyházi; karácsony, húsvét, pünkösd és évnyitó, évzáró, pedagógusnap), melyek megszervezésében és lebonyolításában most már a Magyarországi Metodista Egyház is részt vesz, ezekhez lelki tartalommal járul hozzá. Szándékaink szerint a gimnáziumi képzésben szerzett tapasztalatainkat tovább kamatoztatjuk művészeti szakközépiskolai képzésünkben is. Külön figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók tanulási nehézségeinek áthidalására ez azonban nem jelent fejlesztést, ezen nehézségek leküzdésére irányuló egyéni és csoportos stratégiák kialakítására. Ez érinti az anyanyelvi, az idegen nyelvi, a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciákat, valamint a hatékony önálló tanulást, a szociális és állampolgári kompetenciákat egyaránt. Nevelő munkánk egészének célja harmonikus, önirányításra képes, a változásokhoz alkalmazkodni tudó, művelt, családszerető fiatalok képzése. A kompetencia alapú képzési elemek növelésére törekszünk érettségire épülő szakképzésünkben is. Szakonként eltérő súlypontokkal és a helyi oktatási programban részletezett gyakorlati feladatokkal a tanulók hosszabb-rövidebb ideig szakmai gyakorlatot folytatnak cégeknél, előre meghatározott tematika szerint. Több külső programot terveznek az oktatók a 13. évfolyamos szakképzők számára is, (pl. múzeumlátogatás, kiállítások megtekintése) melyek a tanulók interaktív, tapasztalati tanulását erősítik. A művészeti szakképzésekben a szakmára jellemző projektmunkákkal motiváljuk tanulóinkat. Így pl. a divat- és stílustervező képzésben évi legalább két divatbemutatót bonyolítanak le teljes körűen tanulóink (ruhát terveznek, varrnak, bemutatnak a hozzá illő haj- és smink megtervezésével együtt). Lakberendező szakos tanulóink gyakorló terepe az iskolaépület is, melyet folyamatosan alakítanak, szépítenek a tanév során. Az érettségizettek szakképzésében pedagógiai alapelvként és elérendő célként az alapos szakmai felkészítés mellett az önálló életvitel képességét, a reális karriercélok kitűzését és megvalósításának képességét fogalmazzuk meg. A reális karriercélok kitűzésének módját pedig a nyári vállalati szakmai gyakorlatok, az iskolai tanirodai feladatok és a szakmai gyakorlóórákon a hazai gazdasági eseményekből vett példáknak és esettanulmányoknak a csoportos feldolgozása segíti. Ehhez járul a napilapok és gazdasági szakmai folyóiratok

3 folyamatos szemmel tartása és team keretek között való feldolgozása. II. Oktató-nevelő munkánk feladatai a tanórákon kívüli keretek között II. 1. Iskolai szakkörök Tanulóink egyéni érdeklődésének kielégítésére, általános és szakmai műveltségük emelése/kulturális hátrányaik enyhítése érdekében délutáni foglalkozás keretében, a tanítás utáni órákban különböző szakköröket működtetünk, melyek a következők. (Ezek indításáról, a foglalkozások rendszeres időpontjáról csak a szeptemberi jelentkezések alapján döntünk, s október 1-i kezdési időponttal.) 1. Kultúrkör (átlagosan heti 5 órában, a szakköri szakmai program szerint) Részletek: Színházlátogatás: alkalmanként meghatározandó színdarab/ok megtekintése Mozilátogatás: alkalmanként meghatározandó film/ek megtekintése, 3D mozi látogatása, melyben a természet szépségeivel ismerkednek a tanulók Múzeumok, kiállítások: nemzeti ünnepekhez kötődő kiállítások megtekintése (pl. március 15., október 6.), fotókiállítások, szakmai kiállítások látogatása, az emberi esélyegyenlőséggel kapcsolatos kiállítások (Ability Park, Láthatatlan kiállítás) megtapasztalása. Környezetvédelmi kiállítások megtekintése. Történelmi jellegű múzeumi programok: Budavári Labirintus, Szoborpark, Zsinagóga látogatása, a Néprajzi-, Iparművészeti-, Szépművészeti Múzeum megtekintése, valamint látogatást a Ludwig Múzeumban. Szabadtéri kulturális programok: Budapest nevezetes épületeinek megtekintése. 2. Művészeti szakkör (összességében átlagosan heti 9 órában, a szakköri szakmai program szerint) Részletek: Évfolyamonként, csoportonként eltérő művészeti érdeklődésűek a tanulók. A művészeti szaktanárok az eltérő érdeklődésből következően többféle műhelymunkát, programot ajánlanak a tanulóknak. A rajzolni szerető, alkotni vágyó, kreatív diákjaink számára alkotótábort tervezünk szakmai vezetők segítségével. Rajzszakköri foglalkozás Kézműves foglalkozás Alkotótábor Szabás-varrás 3. Pszichológia szellemi műhely (havi egy alkalommal, átszámolva átlagosan heti 1 órában, a szakköri szakmai program szerint) Részletek: A pszichológia a mindennapokban, társadalom-elemzések, esetmegbeszélések, saját-élmény feldolgozása, interaktív műhelymunka.

4 4. Dráma színjátszó szakkör (havi két alkalommal, átszámolva átlagosan heti 1 órában, a szakköri szakmai program szerint) Részletek: Színházi alapismeretek, képesség-készségfejlesztés, színészet-alapismeretek megismerése, elsajátítása. Élethelyzetek, kommunikációs helyzetek saját eszközökkel történő bemutatása, feldolgozása, elemzése. Módszerek: A színház és színészet iránt érdeklődők a drámajáték, szituációs játékok eszközeivel elsajátíthatják az alapkészségek ismereteit, legfontosabb tudnivalóit. A sajátélmény módszerével ön- és társismereti kérdéseket dolgozunk fel. 5. Ifjúságsegítő foglalkozás (igény szerint, átlagosan heti 4 órában) Részletek: Az elmúlt tanévtől iskolalelkészünk, Pásztor Zsófia iskolalelkész végzi az ifjúságsegítő foglalkozásokat. Feladata az iskola tanulóinak tanulással vagy a mindennapi élettel kapcsolatos gondjainak, problémáinak meghallgatása, figyelemmel kísérése, közös átbeszélése, lelki segítségnyújtás, mediáció. A különösen fontos korosztályi problémák vagy életvezetésükkel kapcsolatos témák önismeret, társkapcsolatok, felelős családtervezés kérdése felvetése egyéni beszélgetések során. Probléma esetén családtagok, szülők bevonása a helyzet megoldásába, közös cselekvési módok kidolgozása. A mindennapi események során a problémahelyzetek figyelemmel kísérése, adott esetben megoldás ajánlása és segítségnyújtás a megvalósításban. 6. Hittan (több felekezet számára szervezhetően, heti 1-1 órában, szabadon választhatóan) Részletek: Ugyancsak Pásztor Zsófia iskolalelkész méri fel az igényeket, s szervezi meg ezek alapján a foglalkozásokat. Igény szerint (legalább 7 fős csoportlétszám esetén) hittan tanítható a tanulók számára. 7. Biblia és vallásismeret délutáni foglalkozás Részletek Pásztor Zsófia iskolalelkész tartja majd ezt a foglalkozást azok számára, akik nem tanulják ezeket az ismereteket a kötelező tanórai keretek között. Célja, hogy megismertesse a fiatalokat a keresztény hit alapelveivel, történetével, a Biblia üzenetével. 8. Pályaorientációs szakkör (igény szerint, átlagosan heti egy órában, elsősorban a 11., 12. és 13. osztályos tanulóknak egyéni foglalkozással). Részletek: Ezt az egyéni foglalkozást azoknak a 11., 12. és 13. évfolyamos tanulóknak szervezzük, akik nem tudják eldönteni, milyen irányban tanuljanak tovább vagy milyen jellegű munkát vállaljanak tanulmányaik befejeztével. Velük a szakkört vezető kolléga beszélgetést folytat, majd tesztet töltet ki, melyet a tanulóval közösen értékelnek ki, sikeres beszélgetés esetén jobban körvonalazódnak a tanuló számára adottságai, motivációi, lehetőségei és önálló döntést tud hozni további életpályája tekintetében.

5 9. Sportszakkör (igény szerint, átlagosan heti 4 tanórában) Részletek: Heti két órában a Láng Sportpályán tanulóink részt vehetnek sport foglalkozáson. Igény szerint lehetőség van kirándulásokra az őszi-tavaszi hétvégeken. II. 2. További iskolai projektek szervezése, lebonyolítása Hagyományos és tervezett projektek: Angol tanulmányi verseny 8. osztályos tanulóknak. Rajz verseny 7-8. osztályos tanulóknak. Karácsonyi Forrgatag - három rendezvénnyel. Pályaválasztási nyílt napok iskolánkban decemberben 2-3 alkalommal. International Education Fair programon diákjaink részvétele. II. 3. Különleges iskolai munkanapok Mint minden évben, a tanév rendje előírásainak megfelelően szervezzük meg iskolánk különleges munkanapjait, így pl. az ünnepeket, a projektnapokat, az érettségi és szakvizsgákat. Ezt a tanévnyitó tanéri értekezletre tervezzük meg részleteiben, s a tantestület fogadja el. Budapest, május 27. Földvári István intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben