TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002.

2 A Kötelező tárgyak 1

3 Pedagógiai játékelmélet Tantárgy kódja DP 1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Palotay Ferencné dr. Lengváry Judit A kurzus bemutatja a játék fogalmának neveléstudományi aspektusait. Áttekinti játékfelfogásait, a játék iskolatörténeti funkcióváltozásait. A jelöltek megismerkednek a játékinterpretálás néhány interdiszciplináris lehetőségével. A játék kultúrtörténete. A játék a neveléstörténet jeles fejezeteiben. A játék iskolatörténeti funkcióváltozásai. A játék szerepe az elméleti és a gyakorló pedagógiai rendszerekben. A tanítási tanulási folyamat játékelméleti elemzése. A játék tantervesítése. Reformpedagógiák. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Eric Berne: Emberi játszmák. Gondolat. Budapest, Trencsényi László: Gyermekszínjáték szociojáték. ÚPSZ, 1994/ Rosemarie Frenczel: Játék közben. Corvina. Budapest, Freiner-val könnyebb (Szöveggyűjtemény). Esztergomi Vitéz János TK, Mezei Éva: Történelmi játékok. In: Valóság. 1975/ Vízjelek iskolák, pedagógiák Magyarországon. Németh László Szakkollégium. Szombathely, Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon. OKI. Budapest, Balassa Ortutay: Magyar Néprajz. Corvina. Budapest, Winkler Márta: Kinek kaloda, kinek fészek. Hunga-Print Kiadó és Nyomda. Budapest, Café Bábel Játék (tematikus szám). 2000/3. 2

4 Szerepjátékelmélet Tantárgy kódja DP 1012 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1011 Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné A kurzus célja a drámapedagógiai praxis elméleti megalapozása. Áttekinti a játéktevékenység és a szerep kapcsolódási pontjait, bemutatja a szerepjáték csoportdinamikai elemeit, kategóriáit (önirányultságú, feladat orientált, csoport fenntartó szerepek). Tárgyalja a szerepjátszást az egyén individuális és szociális fejlődésének szempontjából, összefoglalja a szerepalakítások általános jellemzőit, végül színházi paradigmában értelmezi a szerepjáték jelenségét. A szerepjátékelmélet programja. A játék és a szerep kapcsolata. A szerepjáték csoportdinamikája. Szerepjátszás az individuális és a szociális fejlődés aspektusából. Szerepalakítások. A szerepjáték színházi paradigmája. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Csepeli György: és nem is kell hozzá zsidó. Kozmosz. Budapest, E. Aronson: A társas lény. KJK. Budapest, Hunyadi György: Szociálpszichológia. Gondolat. Budapest, Mérei Ferenc Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat. Budapest,

5 Szociálpszichológia Tantárgy kódja DP 1113 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan társadalomlélektani ismeretek közvetítése, amelyek birtokában a gyakorló pedagógus alkalmassá válik az oktatás-nevelés valóságos működési szabályszerűségeinek felismerésére, megtervezésére és ellenőrzésére. A szociálpszichológia tárgya, kialakulásának rövid története. Elméletek a szociálpszichológiában. Társas hatás. Individualizáció. Szociális interakció. Az én és a társadalom: szerep, társadalmi ítéletalkotás, szociális attitűd. A szociális megismerés: attribúció, önigazolás, attitűdváltozás. Csoport: csoportképződés, csoportjelenségek. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Atkinson: Pszichológia. OSIRIS. Budapest, 1994., Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. KJK. Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest, Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat. Budapest

6 Személyiséglélektan Tantárgy kódja DP 1114 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Megismertetni a hallgatókat a személyiség központi kérdésköreivel, mint éntudat, énkép, önismeret. Olyan ismeretek nyújtása, mely a személyiség szabályozó rendszerét tárgyalja részletesebben, különös tekintettel a külső- belső kontroll-funkciókra, s az ezek nyomán szerveződő attitűdökre. A személyiség meghatározottsága, a külső és belső feltételek szerepe a személyiség fejlesztésében. A személyiség feltételezett szerkezete. Tipológiák. Személyiségelméletek: pszichoanalitikus és fenomenológiai megközelítések, vonáselméletek. A személyiség működése: kontroll-funkciók, attitűdök. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Atkinson: Pszichológia. OSIRIS. Budapest, 1994., Bernáth Révész: A pszichológia alapjai. TERTIA. Budapest, Jung: Mélységeink ösvényein. Gondolat. Budapest, Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája. Cserépfalvi

7 A játék szociológiája és pszichológiája Tantárgy kódja DP 1115 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné A játékszociológia keretében a jelöltek megismerkednek a játékkal, mint társadalmi jelenséggel. A tárgy áttekinti a társadalmi élet játékait, a szociológia vonatkozó elméleteit, valamint a szervezett szocializáció színterein felismerhető játékformákat. A tárgy alkalmat ad arra, hogy a résztvevők elhelyezzék a drámapedagógiát az iskola szocializációs mezőjében. A stúdium áttekintő összegzést nyújt a pszichológiai játékelméletekről. Tisztázza a játék és a művészet, a szerepjáték, játéktevékenység és pszichikus fejlődés viszonyát. Kiemelten foglalkozik a gyerekkori játék sajátosságaival, az ide vonatkozó elméletekkel, a játék filogenetikus fejlődésével. Megismertet a játék szerepével a motivációs szükségleti szféra, megismerési, értelmi műveletek és az akaratlagos modellkövető viselkedés alakulásában. A játék szociológiai elmélete. Játék és szocializáció. Játék és szabadság. Társadalmi szerepek és játékok. A játék különös forrásai. A játék általános elméletei. A játék biológiája. A játék kialakulása az egyedfejlődésben. A szerepjáték fejlődése. A játék szerepe a pszichikus fejlődésben. A gyermeki játék változatai. A gyakorlás, a szimbólumképzés és a szabály a gyereki játékban. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 J. Piaget: Az értelem pszichológiája. Gondolat, Budapest, Mérei Ferenc Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Elkonyin: Gyermeklélektan. TK. Budapest,

8 Művészetszociológia Tantárgy kódja DP 1221 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 7 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt Röviden megismertetni a hallgatókkal a művészetszociológia kérdéseit, az érték fogalmának tisztázása, a művészet helyének kijelölése társadalmunkban, röviden szólni a befogadás kérdéseiről és a speciális művészeti területek sajátosságairól. A művészetszociológia kérdésfeltevései, problémái, kutatási területei. A művész helye és szerepe a társadalomban. Autonómia és elkötelezettség, művészet és politika viszonya. Elitművészet és tömegművészet problematikája. Az avantgárd és a giccs. A művészeti észlelés és befogadás. Az irodalom, könyv, olvasás szociológiai kérdései. A média szociológiája. A színház, társadalmi-szociológiai megközelítésben. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai. nincs. 5.1 Antony Giddens: Szociológia. Budapest, , Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Művészetszociológia. Szerk.: Józsa Péter. Budapest, Tarantino előtt. Tömegfilm a nyolcvanas években. Budapest, A 100 éves mozi mint metafora és mint valóság. Szociológiai füzetek. Budapest, Frydman: Televízió és agresszió. Budapest, George Gebner: A média rejtett üzenete. Budapest, Buldózer: Médiaeleméleti antológia. Budapest, Kósa Éva Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 7

9 Bevezetés a drámapedagógiába Tantárgy kódja DP 1031 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb a tanórákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. A drámapedagógia mibenléte. A drámapedagógia hagyományai. Mire jó a drámapedagógia? A drámatanár szerepe, egyénisége. A játék szerepe a tanításban. A drámapedagógia Magyarországon. Feladat: Egy-egy speciális felfogás, alkotó (pl.: Karácsony Sándor, Debreczeni Tibor, Gabnai Katalin, Kaposi László, Előd Nóra, Szauder Erik stb.) nézeteinek ismertetése, ezek gyakorlati eredményei. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül 5.4 Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Egy mozgatható székekkel felszerelt padlószőnyeges tanterem, ahol videó és televízió is található. 8

10 Bevezetés a drámapedagógiába Tantárgy kódja DP 1032 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1031 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb tanórákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. Az iskola és az élet. A játékok gyakorlati alkalmazásának főbb aspektusai. A légkör megteremtése. A tanár felelőssége. A közösségteremtés, az új típusú tanulás. Bizonyos óratípusokban, foglalkozástípusokban a drámajáték szerepe. Egy megadott témáról óraterv készítése, és annak bizonyos részleteinek bemutatása. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül 5.4 Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés Trencsényi László: Művészetpedagógia A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Egy mozgatható székekkel felszerelt padlószőnyeges tanterem, ahol videó és televízió is található. 9

11 Kommunikáció lélektani alapjai Tantárgy kódja DP 1118 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan ismeretek közvetítése, mely a személyiség kifejezéskultúrájának megértéséhez, fejlesztéséhez segítheti a jelölteket. Szociális interakció: szabályozottság és előreláthatóság. Társas hatás: szociális facilitáció, társas gátlás, társas kölcsönhatás. A személyközi viszony: köznapi magyarázó elvek, csereelmélet, a csereértékek, a taszítás, az összeillés, az intimitás. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Buda Béla: Empátia a beleélés lélektana. EGO SCHOLL BT. Budapest, Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó. Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest,

12 Kommunikáció lélektani alapjai Tantárgy kódja DP 1119 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1118 Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan ismeretek közvetítése, mely a személyiség kifejezéskultúrájának megértéséhez, fejlesztéséhez segítheti a jelölteket. Kommunikáció: A jeltől a cselekvésig; a jel; a jelentés; nyelv és beszéd; beszédaktus; az aktív beszéd és a beszédértés fejlődése; együttműködés és kommunikáció. A kommunikáció funkcionális felfogása: kontroll, affiliáció. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest, Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. KJK. Budapest,

13 Kommunikáció lélektani alapjai Tantárgy kódja DP 1120 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1119 Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan ismeretek közvetítése, mely a személyiség kifejezés-kultúrájának megértéséhez, fejlesztéséhez segítheti a jelölteket. A kommunikáció kifejezési formái: verbális és nonverbális kommunikáció. A nonverbális kommunikáció szerepe a személyes kapcsolattartásban. Kommunikációs kompetencia. Az empátia jelentősége a személyes érzelmi kapcsolatokban, a formális emberi kapcsolatokban, a vezetésben. A testbeszéd. 3. Évközi ellenőrzés: önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest, Buda Béla: Empátia a beleélés lélektana. EGO SCHOLL BT. Budapest, Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó. Budapest, Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája 12

14 Dramaturgia Tantárgy kódja DP 1381 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Megismertetni a hallgatókkal az alapvető dramaturgiai ismereteket. Bizonyos gyakorlatot szerezni a dramaturgiai elemzésben, műsorok összeállításában, dramatizálásban. A különböző dramaturgiák, elméleti és gyakorlati dramaturgiák. A dramaturg szerepe a színházban. A szöveg elemzése, a dramaturgiai alapfogalmak vizsgálata: cselekmény, ellencselekmény, szituáció, jellemek, tér, idő kérdése. A dramaturgiai alapfogalmak vizsgálatának folytatása: a különböző szituációk, a konfliktus (azonosság, különbség, ellentét, válság), fordulópontok, a dráma csúcspontja, megoldás fogalmainak tudatosítása. Konkrét drámai szövegek dramaturgiai elemzése. 5.1 Debreczeni Tibor: A pódiumi rendezés dramaturgiája Mezei Éva: Játsszunk színházat Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája Benedek András: Színházi dramaturgia nézőknek Czimer József: A dramaturgia regénye Hevesi Sándor: A drámaírás iskolája Hont Ferenc: A cselekvés művészete Duró Nánay: Dramaturgiai olvasókönyv A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: videóterem. 13

15 Dramaturgia Tantárgy kódja DP 1382 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1381 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Megismertetni a hallgatókkal az alapvető dramaturgiai ismereteket. Bizonyos gyakorlatot szerezni a dramaturgiai elemzésben, műsorok összeállításában, dramatizálásban. Akció és dikció. Szerepek, jellemek alakulása. A cselekmény szimbolikus pontjai, a cselekménybonyolítás lehetőségei. A krízis fogalma. A mű hatása, a katarzis. A feszültség mibenléte. A dramaturgiai alapfogalmak vizsgálata konkrét drámán. Shakespeare Rómeó és Júlia című darabja kezdő jeleneteinek vizsgálata ebből a szempontból. Konkrét drámák alapos dramaturgiai elemzése. 5.1 Debreczeni Tibor: A pódiumi rendezés dramaturgiája Mezei Éva: Játsszunk színházat Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája Benedek András: Színházi dramaturgia nézőknek Czimer József: A dramaturgia regénye Hevesi Sándor: A drámaírás iskolája Hont Ferenc: A cselekvés művészete Duró Nánay: Dramaturgiai olvasókönyv Géher István: Shakespeare olvasókönyv A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: videóterem. 14

16 Drámatörténet Tantárgy kódja DP 1366 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Ismerkedjenek meg a hallgatók az érettségi anyagon túl a drámatörténet nagyjaival, a drámák jellegzetességeivel, olvassák el a főbb műveiket. A színjáték kezdetei. A görög színház. Az ókor nagy drámaírói. A középkori színjáték típusai. A commedia dell arte jellemzői. A reneszánsz dráma. Shakespeare. A francia klaszszicizmus nagy drámaírói. Molière munkássága. A felvilágosodás és a romantika színháza. : önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 A színház világtörténete Hegedűs G. Kónya J.: Kalandozás a dramaturgia világába Jan Kott: Istenevők Jan Kott: Kortársunk Shakespeare Georg Steiner: Az örök Antigoné Ritoók Zsigmond: Színház és stadion Géher István: Shakespeare olvasókönyv Győry János: A francia dráma kialakulása Georg Steiner: A tragédia halála A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Videóval felszerelt szaktanterem. 15

17 Drámatörténet Tantárgy kódja DP 1367 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 15 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1366 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Ismerkedjenek meg a hallgatók az érettségi anyagon túl a drámatörténet nagyjaival, a drámák jellegzetességeivel, olvassák el a főbb műveiket. A polgári dráma megalapozása. A naturalista színház francia és német úttörői. Csehov. Bertold Brecht. Napjaink színházi irányzatai. A magyar színjáték kezdetei, főbb korszakai. Kelemen László. Klasszikus magyar drámák és drámaírók. A mai magyar dráma. A magyar amatőrszínjátszás története, rétegződése, intézményei, rendezvényei. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Egri Péter: Törésvonalak Hegedűs Kónya: Kalandozások a dramaturgia világában Peter Szondi: A modern dráma elmélete Brustein: A lázadás színháza Balassa Péter: A másik színház Almási Miklós: A drámafejlődés útjai Jerzy Grotowski: színház és rituálé Martin Esslin: A dráma vetületei Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma Színházi antológia XX. század. Válogatta és szerkesztette: Jákfalvi Magdolna A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Videóval felszerelt szaktanterem. 16

18 Színházesztétika Tantárgy kódja DP 1372 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt Megismertetni a hallgatókkal az alapvető színházi szakkifejezéseket, a színház működéséhez alapvetően hozzátartozó kérdéseket. Megismertetni a hallgatókkal a színház mibenlétét, a színházesztétika néhány képviselőjét, támaszkodva az előző félévek színháztörténeti tanulmányaira. A színházesztétika mint ágazati esztétika; feladatai, rövid története. A színjáték jellemzői. Az eszmekép szerepe, jellegzetességei. A színész munkája kommunikáció elméleti szempontból. A jellem és szerep, a dialógus, a konfliktus stb. szerepe. A színpadi idő és a színpadi tér kérdései. A színpadi tér és a drámai tér. A rendező és a dramaturg szerepe. A közönség fontossága. A színjáték eredete, összetettsége. A drámai mű és a színpadi mű sajátosságai. A befogadás fázisai az idő és a befogadás problémái. A külső és a belső forma jellemzői. A színész munkájának jellemzése. A színpad sajátosságai. A színpadra állítás fázisai: író színész dramaturg rendező próbafolyamat díszlettervezés. A szcenika. A cselekvő hős a figyelő néző. A színháztörténet alapvonalai. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Béres András: Bevezetés a színházesztétikába I. Marosvásárhely, Manfred Brauneck: Színház, játék, közösség. A színházesztétika elméleti alapjai. Színház, 1999/ Peter Simhandl: Színháztörténet, Budapest, Képes Színháztörténet. Budapest, Színházi antológia. Szerk.: Jákfalvi Magdolna. Budapest, Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. Budapest, Bécsy Tamás: A színjáték lételmélete. 5.8 Robert Cohen: A színészmesterség alapjai. Pécs, Peter Brook: Az üres tér. Budapest, Crotowski: Színház és rituálé. Pozsony Budapest,

19 Drámaesztétika Tantárgy kódja DP 1373 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1372 Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt Röviden, sűrítetten megismertetni a hallgatókkal a dráma mint önálló műnem mibenlétét, a drámaesztétika néhány jeles képviselőjét (támaszkodva az előző félévek színháztörténeti, drámatörténeti tanulmányaira. A drámaiság fogalmának tisztázása, a dráma szó feltétlen és szükséges jellemzői - a cselekvés, az akarat és konfliktus köznapokban általánosan használt tévhitei mellett felvillantjuk néhány drámaesztétika meghatározását. Arisztotelész, Lessing, Diderot, Péterfy Jenő, Beöthy Zsolt, Gyulai Pál, Lukács György, Hevesi Sándor stb. nézetei. Elsősorban a hazai drámaesztéta, Bécsy Tamás felfogásával foglalkozunk. A jellemek, szereplők közötti viszonyok megváltozása hogyan idéz elő dramaturgiai fordulatot, hogyan fejlődik a dráma a különböző feszültségpontokon. A konkrét drámák elemzése a feladat (Katona József: Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Bertolt Brecht: Kurázsi mama, Örkény István: Tóték). önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai. nincs. 5.1 Bécsy Tamás: Drámamodellek és a mai dráma. Budapest, Esslin: A dráma vetületei. Szeged, Robert Brustein: A lázadás színháza I-II. Budapest, Francis Fergusson: A színház nyomában. Budapest, Mész Lászlóné: Dráma a XX. században. Pirandello, Brecht. Budapest, Eric Bentley: A dráma élete. Pécs, Arisztotelész: Poétika. Matúra bölcselet. Szerk.: Bolonyai Gábor. Budapest, Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk.: Duró Győző és Nánay István. Budapest, Józef Tischner: A dráma filozófiája. Budapest,

20 Dialógusszerkesztés elmélet Tantárgy kódja DP 1374 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 7 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Csekéné dr. Jónás Erzsébet Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár A kommunikációelmélet gyakorlatban hasznosítható alapfogalmainak bemutatása. A társalgási beszédcselekvéseket szabályozó törvényszerűségek, a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi szabályainak és eszközeinek rendszerező áttekintése. A szöveg, a dialógus, a kommunikatív kompetencia fogalma, a nyelvi megformáltság kritériumai. Társalgási maximák, a dialógus globális és lokális szerkezeti elemei. A direkt és indirekt beszédaktus: egyetemes és egyedileg érvényesülő indirekt beszédaktusok a dialógusban. Az aktuális tagolás érvényesülése: az elliptikus szövegszerkezet. A nem-verbális eszközök dialógusépítő szerepe, kommunikatív tartalma. Mindezek gyakorlatban való alkalmazása konkrét feladatokon. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Bessenyei György Könyvkiadó, Carnegi, Dale: A hatásos beszéd módszerei. Hvg Rt. Budapest, Ottlik Károly: Protokoll. Protokoll 96. Budapest, Pease, Allan: Testbeszéd. Park. Budapest, Pease, Allan Garner, Alan: Szó beszéd. Park. Budapest, Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana. Budapest, Alexander Oakwood: Mikor mondjunk NEMet és hogyan. Bagolyvár Könyvkiadó. Budapest, Liberman King DeRisi McCann: Személyes hatékonyság. Magyar Pszichiátriai Társaság. Budapest, W. Rivers C. Mathews: Médiaetika. Bagolyvár. Budapest, Banczerowski Janusz: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. ELTE. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Írásvetítővel felszerelt szaktanterem. 19

21 Drámajátékvezetés Tantárgy kódja DP 1333 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A Bevezetés a drámapedagógiába és a Kommunikációs tréning tárgyaknak a kibővítése, folytatása, valamint az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tantárgy célja, hogy a hallgatók saját élményükön keresztül tapasztalják meg e gyakorlatok hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a későbbi tanítandó játékokkal. Ismertetésre és gyakorlásra kerülő játékok: érzékelő gyakorlatok látás, hallás ízlelés, szaglás, tapintás. Memóriajátékok vizuális, motorikus és verbális emlékezet edzése. Fantáziajátékok. Ritmusjátékok, ügyességi játékok. Lazító játékok, feszültség-levezető játék, a konfliktusmegoldás eszközei, ön- és csoportismereti játékok, szituációs játékok, fantáziafejlesztő játékok. Ezek megoldásának értékelése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai. nincs. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Debreczeni Tibor: Színkörjáték

22 Drámajátékvezetés Tantárgy kódja DP 1334 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1333 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A Bevezetés a drámapedagógiába és a Kommunikációs tréning tárgyaknak a kibővítése, folytatása, valamint az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tantárgy célja, hogy a hallgatók saját élményükön keresztül tapasztalják meg e gyakorlatok hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a későbbi tanítandó játékokkal. Térhasználat, tájékozódás, utánzó játékok alapfokon. Mozgásos bemelegítő játékok. Erőgyakorlatok. Egyensúlygyakorlatok légzés, hangadás, kiejtés. Összetett koncentrációs játékok. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Debreczeni Tibor: Színkörjáték

23 Tanítási dráma Tantárgy kódja DP 1336 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Sajátítsák el a hallgatók a tanítási vagy más néven kreatív dráma kialakításának, létrehozásának formáit, módozatait, ismerkedjenek meg az odavezető sokismeretlenes útjaival. Legyenek képesek kezelni a tervezés, a szerkesztés és a megvalósítás lehetséges buktatóit, ismerjék a drámafolyamati gátakat, s legyenek birtokukban az ezek kikerüléséhez szükséges technikák. Tudjanak azonosulni a tanítási dráma pedagógiai eszmerendszerével, tekintsék alapvető vezérelvnek a gyermek-központúságot, a meglévő tapasztalatokra támaszkodás elvét, az új típusú (társszerzői) tanár-diák viszonyt, a gyermeki (átélési) autonómia elvét, az alkotói elégedettség, s a szubjektív jelentés feltárásának fontosságát. Elmélet: dramatikus tevékenységformák osztályozása alapfogalmak: DIE, TIE, drámaiság, tanítási terület, téma, történetváz, fókusz, keret, távolítás, kontextus, konvenciók stb. a tanítási dráma tervezésének szempontjai, drámastruktúrák a tanítási dráma szerkezete a tervezést segítő tanári technikák, gondolkodási modellek munkaformák, drámamódok színházi eszközök használata a tanítási drámában a gyakorlatok, az improvizáció és a rögzített (színházi elemeket felmutató) jelenetek helye és szerepe a tanítási drámában a tanulói szerepek (kerettávolság), a tanulók szerepbe lépésének formái, a tanulói bevonódás szintjei, a szerepbe segítés formái tanári szerepek a tanítási dráma folyamatában, a tanári szerepbe lépés céljai, formái az értékelés helye, szerepe, formái a drámában tanári magatartás a tanítási dráma vezetése során, tanári nyelvhasználat, kérdésfeltevés és a válaszok kezelése 22

24 Gyakorlat: Tervezési, óravezetési és elemzési gyakorlatok Óravázlatok, óravezetési demonstrációk, feladatbeadások, óraelemzések 5.1 Gavin Bolton: A tanítási dráma elmélete. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1993.) 5.2 Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1994.) 5.3 Drámapedagógiai olvasókönyv szerk.: Kaposi László. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1995.) 5.4 Színház és dráma a tanításban. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1995.) 5.5 Kútbanézők. (Az Academia ludi et artis kiadványai) 5.6 Debreczeni Tibor: drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. (Kecskeméti Tanítóképző Főiskola) 5.7 Előd Nóra: Drámajátékok. (Másképp Alapítvány, 1997.) 5.8 A dráma tanítása oktatási segédlet(ek) 1 8. osztályban tanítók számára. (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Gödöllő) 23

25 Kommunikációs és önismereti tréning Tantárgy kódja DP 1116 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Fontosnak tartjuk mindazoknak az elméleteknek, illetve technikáknak az ismeretét, melyek segítségével a képzésben résztvevő hallgatók mélyebben felfedezhetik saját belső és külső világukat, képesek tagolni és értelmezni a szociális világot elhelyezve benne önmagukat. Kapcsolatteremtések segítése. Kommunikációs elméletek, a kommunikáció tágabb rendszere, a verbális kommunikáció feltételei, légzés-, artikuláció, beszédgyakorlatok, beszédre késztető játékok, a beszédművelés alapelemei. A csoportalkotás és az érzelmi biztonság játékai, ismerkedő, interakciós gyakorlatok, azonosulásra épülő játékok. Tér-, időérzékelést, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok, érzékeléssel összefüggő koncentrációs gyakorlatok: mozgás-, látás-, tapintás-, ízlelőgyakorlatok. 5.1 Jamie Walker: Feszültségoldás az iskolában. NTK, Budapest, Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem? Holnap Kiadó. Budapest, Vera Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Székek, padok nélkül olyan terem, ahol a földre le lehet ülni. 24

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Tánc és dráma tantárgyi program

Tánc és dráma tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tánc és dráma tantárgyi program 2010. TÁNC ÉS DRÁMA AJÁNLÁS A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Demény Piroska Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani sajátosságait,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben