TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002.

2 A Kötelező tárgyak 1

3 Pedagógiai játékelmélet Tantárgy kódja DP 1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Palotay Ferencné dr. Lengváry Judit A kurzus bemutatja a játék fogalmának neveléstudományi aspektusait. Áttekinti játékfelfogásait, a játék iskolatörténeti funkcióváltozásait. A jelöltek megismerkednek a játékinterpretálás néhány interdiszciplináris lehetőségével. A játék kultúrtörténete. A játék a neveléstörténet jeles fejezeteiben. A játék iskolatörténeti funkcióváltozásai. A játék szerepe az elméleti és a gyakorló pedagógiai rendszerekben. A tanítási tanulási folyamat játékelméleti elemzése. A játék tantervesítése. Reformpedagógiák. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Eric Berne: Emberi játszmák. Gondolat. Budapest, Trencsényi László: Gyermekszínjáték szociojáték. ÚPSZ, 1994/ Rosemarie Frenczel: Játék közben. Corvina. Budapest, Freiner-val könnyebb (Szöveggyűjtemény). Esztergomi Vitéz János TK, Mezei Éva: Történelmi játékok. In: Valóság. 1975/ Vízjelek iskolák, pedagógiák Magyarországon. Németh László Szakkollégium. Szombathely, Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon. OKI. Budapest, Balassa Ortutay: Magyar Néprajz. Corvina. Budapest, Winkler Márta: Kinek kaloda, kinek fészek. Hunga-Print Kiadó és Nyomda. Budapest, Café Bábel Játék (tematikus szám). 2000/3. 2

4 Szerepjátékelmélet Tantárgy kódja DP 1012 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1011 Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné A kurzus célja a drámapedagógiai praxis elméleti megalapozása. Áttekinti a játéktevékenység és a szerep kapcsolódási pontjait, bemutatja a szerepjáték csoportdinamikai elemeit, kategóriáit (önirányultságú, feladat orientált, csoport fenntartó szerepek). Tárgyalja a szerepjátszást az egyén individuális és szociális fejlődésének szempontjából, összefoglalja a szerepalakítások általános jellemzőit, végül színházi paradigmában értelmezi a szerepjáték jelenségét. A szerepjátékelmélet programja. A játék és a szerep kapcsolata. A szerepjáték csoportdinamikája. Szerepjátszás az individuális és a szociális fejlődés aspektusából. Szerepalakítások. A szerepjáték színházi paradigmája. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Csepeli György: és nem is kell hozzá zsidó. Kozmosz. Budapest, E. Aronson: A társas lény. KJK. Budapest, Hunyadi György: Szociálpszichológia. Gondolat. Budapest, Mérei Ferenc Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat. Budapest,

5 Szociálpszichológia Tantárgy kódja DP 1113 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan társadalomlélektani ismeretek közvetítése, amelyek birtokában a gyakorló pedagógus alkalmassá válik az oktatás-nevelés valóságos működési szabályszerűségeinek felismerésére, megtervezésére és ellenőrzésére. A szociálpszichológia tárgya, kialakulásának rövid története. Elméletek a szociálpszichológiában. Társas hatás. Individualizáció. Szociális interakció. Az én és a társadalom: szerep, társadalmi ítéletalkotás, szociális attitűd. A szociális megismerés: attribúció, önigazolás, attitűdváltozás. Csoport: csoportképződés, csoportjelenségek. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Atkinson: Pszichológia. OSIRIS. Budapest, 1994., Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. KJK. Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest, Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat. Budapest

6 Személyiséglélektan Tantárgy kódja DP 1114 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Megismertetni a hallgatókat a személyiség központi kérdésköreivel, mint éntudat, énkép, önismeret. Olyan ismeretek nyújtása, mely a személyiség szabályozó rendszerét tárgyalja részletesebben, különös tekintettel a külső- belső kontroll-funkciókra, s az ezek nyomán szerveződő attitűdökre. A személyiség meghatározottsága, a külső és belső feltételek szerepe a személyiség fejlesztésében. A személyiség feltételezett szerkezete. Tipológiák. Személyiségelméletek: pszichoanalitikus és fenomenológiai megközelítések, vonáselméletek. A személyiség működése: kontroll-funkciók, attitűdök. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 Atkinson: Pszichológia. OSIRIS. Budapest, 1994., Bernáth Révész: A pszichológia alapjai. TERTIA. Budapest, Jung: Mélységeink ösvényein. Gondolat. Budapest, Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája. Cserépfalvi

7 A játék szociológiája és pszichológiája Tantárgy kódja DP 1115 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné A játékszociológia keretében a jelöltek megismerkednek a játékkal, mint társadalmi jelenséggel. A tárgy áttekinti a társadalmi élet játékait, a szociológia vonatkozó elméleteit, valamint a szervezett szocializáció színterein felismerhető játékformákat. A tárgy alkalmat ad arra, hogy a résztvevők elhelyezzék a drámapedagógiát az iskola szocializációs mezőjében. A stúdium áttekintő összegzést nyújt a pszichológiai játékelméletekről. Tisztázza a játék és a művészet, a szerepjáték, játéktevékenység és pszichikus fejlődés viszonyát. Kiemelten foglalkozik a gyerekkori játék sajátosságaival, az ide vonatkozó elméletekkel, a játék filogenetikus fejlődésével. Megismertet a játék szerepével a motivációs szükségleti szféra, megismerési, értelmi műveletek és az akaratlagos modellkövető viselkedés alakulásában. A játék szociológiai elmélete. Játék és szocializáció. Játék és szabadság. Társadalmi szerepek és játékok. A játék különös forrásai. A játék általános elméletei. A játék biológiája. A játék kialakulása az egyedfejlődésben. A szerepjáték fejlődése. A játék szerepe a pszichikus fejlődésben. A gyermeki játék változatai. A gyakorlás, a szimbólumképzés és a szabály a gyereki játékban. önálló dolgozatok esetleg zárthelyik. 5.1 J. Piaget: Az értelem pszichológiája. Gondolat, Budapest, Mérei Ferenc Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Elkonyin: Gyermeklélektan. TK. Budapest,

8 Művészetszociológia Tantárgy kódja DP 1221 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 7 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt Röviden megismertetni a hallgatókkal a művészetszociológia kérdéseit, az érték fogalmának tisztázása, a művészet helyének kijelölése társadalmunkban, röviden szólni a befogadás kérdéseiről és a speciális művészeti területek sajátosságairól. A művészetszociológia kérdésfeltevései, problémái, kutatási területei. A művész helye és szerepe a társadalomban. Autonómia és elkötelezettség, művészet és politika viszonya. Elitművészet és tömegművészet problematikája. Az avantgárd és a giccs. A művészeti észlelés és befogadás. Az irodalom, könyv, olvasás szociológiai kérdései. A média szociológiája. A színház, társadalmi-szociológiai megközelítésben. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai. nincs. 5.1 Antony Giddens: Szociológia. Budapest, , Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Művészetszociológia. Szerk.: Józsa Péter. Budapest, Tarantino előtt. Tömegfilm a nyolcvanas években. Budapest, A 100 éves mozi mint metafora és mint valóság. Szociológiai füzetek. Budapest, Frydman: Televízió és agresszió. Budapest, George Gebner: A média rejtett üzenete. Budapest, Buldózer: Médiaeleméleti antológia. Budapest, Kósa Éva Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 7

9 Bevezetés a drámapedagógiába Tantárgy kódja DP 1031 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb a tanórákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. A drámapedagógia mibenléte. A drámapedagógia hagyományai. Mire jó a drámapedagógia? A drámatanár szerepe, egyénisége. A játék szerepe a tanításban. A drámapedagógia Magyarországon. Feladat: Egy-egy speciális felfogás, alkotó (pl.: Karácsony Sándor, Debreczeni Tibor, Gabnai Katalin, Kaposi László, Előd Nóra, Szauder Erik stb.) nézeteinek ismertetése, ezek gyakorlati eredményei. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül 5.4 Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Egy mozgatható székekkel felszerelt padlószőnyeges tanterem, ahol videó és televízió is található. 8

10 Bevezetés a drámapedagógiába Tantárgy kódja DP 1032 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1031 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb tanórákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. Az iskola és az élet. A játékok gyakorlati alkalmazásának főbb aspektusai. A légkör megteremtése. A tanár felelőssége. A közösségteremtés, az új típusú tanulás. Bizonyos óratípusokban, foglalkozástípusokban a drámajáték szerepe. Egy megadott témáról óraterv készítése, és annak bizonyos részleteinek bemutatása. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül 5.4 Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés Trencsényi László: Művészetpedagógia A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Egy mozgatható székekkel felszerelt padlószőnyeges tanterem, ahol videó és televízió is található. 9

11 Kommunikáció lélektani alapjai Tantárgy kódja DP 1118 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan ismeretek közvetítése, mely a személyiség kifejezéskultúrájának megértéséhez, fejlesztéséhez segítheti a jelölteket. Szociális interakció: szabályozottság és előreláthatóság. Társas hatás: szociális facilitáció, társas gátlás, társas kölcsönhatás. A személyközi viszony: köznapi magyarázó elvek, csereelmélet, a csereértékek, a taszítás, az összeillés, az intimitás. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Buda Béla: Empátia a beleélés lélektana. EGO SCHOLL BT. Budapest, Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó. Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest,

12 Kommunikáció lélektani alapjai Tantárgy kódja DP 1119 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1118 Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan ismeretek közvetítése, mely a személyiség kifejezéskultúrájának megértéséhez, fejlesztéséhez segítheti a jelölteket. Kommunikáció: A jeltől a cselekvésig; a jel; a jelentés; nyelv és beszéd; beszédaktus; az aktív beszéd és a beszédértés fejlődése; együttműködés és kommunikáció. A kommunikáció funkcionális felfogása: kontroll, affiliáció. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest, Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. KJK. Budapest,

13 Kommunikáció lélektani alapjai Tantárgy kódja DP 1120 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1119 Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Olyan ismeretek közvetítése, mely a személyiség kifejezés-kultúrájának megértéséhez, fejlesztéséhez segítheti a jelölteket. A kommunikáció kifejezési formái: verbális és nonverbális kommunikáció. A nonverbális kommunikáció szerepe a személyes kapcsolattartásban. Kommunikációs kompetencia. Az empátia jelentősége a személyes érzelmi kapcsolatokban, a formális emberi kapcsolatokban, a vezetésben. A testbeszéd. 3. Évközi ellenőrzés: önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Csepeli György: Szociálpszichológia. OSIRIS. Budapest, Buda Béla: Empátia a beleélés lélektana. EGO SCHOLL BT. Budapest, Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó. Budapest, Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája 12

14 Dramaturgia Tantárgy kódja DP 1381 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Megismertetni a hallgatókkal az alapvető dramaturgiai ismereteket. Bizonyos gyakorlatot szerezni a dramaturgiai elemzésben, műsorok összeállításában, dramatizálásban. A különböző dramaturgiák, elméleti és gyakorlati dramaturgiák. A dramaturg szerepe a színházban. A szöveg elemzése, a dramaturgiai alapfogalmak vizsgálata: cselekmény, ellencselekmény, szituáció, jellemek, tér, idő kérdése. A dramaturgiai alapfogalmak vizsgálatának folytatása: a különböző szituációk, a konfliktus (azonosság, különbség, ellentét, válság), fordulópontok, a dráma csúcspontja, megoldás fogalmainak tudatosítása. Konkrét drámai szövegek dramaturgiai elemzése. 5.1 Debreczeni Tibor: A pódiumi rendezés dramaturgiája Mezei Éva: Játsszunk színházat Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája Benedek András: Színházi dramaturgia nézőknek Czimer József: A dramaturgia regénye Hevesi Sándor: A drámaírás iskolája Hont Ferenc: A cselekvés művészete Duró Nánay: Dramaturgiai olvasókönyv A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: videóterem. 13

15 Dramaturgia Tantárgy kódja DP 1382 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1381 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Megismertetni a hallgatókkal az alapvető dramaturgiai ismereteket. Bizonyos gyakorlatot szerezni a dramaturgiai elemzésben, műsorok összeállításában, dramatizálásban. Akció és dikció. Szerepek, jellemek alakulása. A cselekmény szimbolikus pontjai, a cselekménybonyolítás lehetőségei. A krízis fogalma. A mű hatása, a katarzis. A feszültség mibenléte. A dramaturgiai alapfogalmak vizsgálata konkrét drámán. Shakespeare Rómeó és Júlia című darabja kezdő jeleneteinek vizsgálata ebből a szempontból. Konkrét drámák alapos dramaturgiai elemzése. 5.1 Debreczeni Tibor: A pódiumi rendezés dramaturgiája Mezei Éva: Játsszunk színházat Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája Benedek András: Színházi dramaturgia nézőknek Czimer József: A dramaturgia regénye Hevesi Sándor: A drámaírás iskolája Hont Ferenc: A cselekvés művészete Duró Nánay: Dramaturgiai olvasókönyv Géher István: Shakespeare olvasókönyv A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: videóterem. 14

16 Drámatörténet Tantárgy kódja DP 1366 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Ismerkedjenek meg a hallgatók az érettségi anyagon túl a drámatörténet nagyjaival, a drámák jellegzetességeivel, olvassák el a főbb műveiket. A színjáték kezdetei. A görög színház. Az ókor nagy drámaírói. A középkori színjáték típusai. A commedia dell arte jellemzői. A reneszánsz dráma. Shakespeare. A francia klaszszicizmus nagy drámaírói. Molière munkássága. A felvilágosodás és a romantika színháza. : önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 A színház világtörténete Hegedűs G. Kónya J.: Kalandozás a dramaturgia világába Jan Kott: Istenevők Jan Kott: Kortársunk Shakespeare Georg Steiner: Az örök Antigoné Ritoók Zsigmond: Színház és stadion Géher István: Shakespeare olvasókönyv Győry János: A francia dráma kialakulása Georg Steiner: A tragédia halála A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Videóval felszerelt szaktanterem. 15

17 Drámatörténet Tantárgy kódja DP 1367 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 15 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1366 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Ismerkedjenek meg a hallgatók az érettségi anyagon túl a drámatörténet nagyjaival, a drámák jellegzetességeivel, olvassák el a főbb műveiket. A polgári dráma megalapozása. A naturalista színház francia és német úttörői. Csehov. Bertold Brecht. Napjaink színházi irányzatai. A magyar színjáték kezdetei, főbb korszakai. Kelemen László. Klasszikus magyar drámák és drámaírók. A mai magyar dráma. A magyar amatőrszínjátszás története, rétegződése, intézményei, rendezvényei. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Egri Péter: Törésvonalak Hegedűs Kónya: Kalandozások a dramaturgia világában Peter Szondi: A modern dráma elmélete Brustein: A lázadás színháza Balassa Péter: A másik színház Almási Miklós: A drámafejlődés útjai Jerzy Grotowski: színház és rituálé Martin Esslin: A dráma vetületei Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma Színházi antológia XX. század. Válogatta és szerkesztette: Jákfalvi Magdolna A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Videóval felszerelt szaktanterem. 16

18 Színházesztétika Tantárgy kódja DP 1372 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt Megismertetni a hallgatókkal az alapvető színházi szakkifejezéseket, a színház működéséhez alapvetően hozzátartozó kérdéseket. Megismertetni a hallgatókkal a színház mibenlétét, a színházesztétika néhány képviselőjét, támaszkodva az előző félévek színháztörténeti tanulmányaira. A színházesztétika mint ágazati esztétika; feladatai, rövid története. A színjáték jellemzői. Az eszmekép szerepe, jellegzetességei. A színész munkája kommunikáció elméleti szempontból. A jellem és szerep, a dialógus, a konfliktus stb. szerepe. A színpadi idő és a színpadi tér kérdései. A színpadi tér és a drámai tér. A rendező és a dramaturg szerepe. A közönség fontossága. A színjáték eredete, összetettsége. A drámai mű és a színpadi mű sajátosságai. A befogadás fázisai az idő és a befogadás problémái. A külső és a belső forma jellemzői. A színész munkájának jellemzése. A színpad sajátosságai. A színpadra állítás fázisai: író színész dramaturg rendező próbafolyamat díszlettervezés. A szcenika. A cselekvő hős a figyelő néző. A színháztörténet alapvonalai. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Béres András: Bevezetés a színházesztétikába I. Marosvásárhely, Manfred Brauneck: Színház, játék, közösség. A színházesztétika elméleti alapjai. Színház, 1999/ Peter Simhandl: Színháztörténet, Budapest, Képes Színháztörténet. Budapest, Színházi antológia. Szerk.: Jákfalvi Magdolna. Budapest, Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. Budapest, Bécsy Tamás: A színjáték lételmélete. 5.8 Robert Cohen: A színészmesterség alapjai. Pécs, Peter Brook: Az üres tér. Budapest, Crotowski: Színház és rituálé. Pozsony Budapest,

19 Drámaesztétika Tantárgy kódja DP 1373 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1372 Tantárgyfelelős neve Dr. Karádi Zsolt Röviden, sűrítetten megismertetni a hallgatókkal a dráma mint önálló műnem mibenlétét, a drámaesztétika néhány jeles képviselőjét (támaszkodva az előző félévek színháztörténeti, drámatörténeti tanulmányaira. A drámaiság fogalmának tisztázása, a dráma szó feltétlen és szükséges jellemzői - a cselekvés, az akarat és konfliktus köznapokban általánosan használt tévhitei mellett felvillantjuk néhány drámaesztétika meghatározását. Arisztotelész, Lessing, Diderot, Péterfy Jenő, Beöthy Zsolt, Gyulai Pál, Lukács György, Hevesi Sándor stb. nézetei. Elsősorban a hazai drámaesztéta, Bécsy Tamás felfogásával foglalkozunk. A jellemek, szereplők közötti viszonyok megváltozása hogyan idéz elő dramaturgiai fordulatot, hogyan fejlődik a dráma a különböző feszültségpontokon. A konkrét drámák elemzése a feladat (Katona József: Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Bertolt Brecht: Kurázsi mama, Örkény István: Tóték). önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai. nincs. 5.1 Bécsy Tamás: Drámamodellek és a mai dráma. Budapest, Esslin: A dráma vetületei. Szeged, Robert Brustein: A lázadás színháza I-II. Budapest, Francis Fergusson: A színház nyomában. Budapest, Mész Lászlóné: Dráma a XX. században. Pirandello, Brecht. Budapest, Eric Bentley: A dráma élete. Pécs, Arisztotelész: Poétika. Matúra bölcselet. Szerk.: Bolonyai Gábor. Budapest, Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk.: Duró Győző és Nánay István. Budapest, Józef Tischner: A dráma filozófiája. Budapest,

20 Dialógusszerkesztés elmélet Tantárgy kódja DP 1374 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 7 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Csekéné dr. Jónás Erzsébet Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár A kommunikációelmélet gyakorlatban hasznosítható alapfogalmainak bemutatása. A társalgási beszédcselekvéseket szabályozó törvényszerűségek, a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi szabályainak és eszközeinek rendszerező áttekintése. A szöveg, a dialógus, a kommunikatív kompetencia fogalma, a nyelvi megformáltság kritériumai. Társalgási maximák, a dialógus globális és lokális szerkezeti elemei. A direkt és indirekt beszédaktus: egyetemes és egyedileg érvényesülő indirekt beszédaktusok a dialógusban. Az aktuális tagolás érvényesülése: az elliptikus szövegszerkezet. A nem-verbális eszközök dialógusépítő szerepe, kommunikatív tartalma. Mindezek gyakorlatban való alkalmazása konkrét feladatokon. önálló dolgozatok, esetleg zárthelyik. 5.1 Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Bessenyei György Könyvkiadó, Carnegi, Dale: A hatásos beszéd módszerei. Hvg Rt. Budapest, Ottlik Károly: Protokoll. Protokoll 96. Budapest, Pease, Allan: Testbeszéd. Park. Budapest, Pease, Allan Garner, Alan: Szó beszéd. Park. Budapest, Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana. Budapest, Alexander Oakwood: Mikor mondjunk NEMet és hogyan. Bagolyvár Könyvkiadó. Budapest, Liberman King DeRisi McCann: Személyes hatékonyság. Magyar Pszichiátriai Társaság. Budapest, W. Rivers C. Mathews: Médiaetika. Bagolyvár. Budapest, Banczerowski Janusz: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. ELTE. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Írásvetítővel felszerelt szaktanterem. 19

21 Drámajátékvezetés Tantárgy kódja DP 1333 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A Bevezetés a drámapedagógiába és a Kommunikációs tréning tárgyaknak a kibővítése, folytatása, valamint az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tantárgy célja, hogy a hallgatók saját élményükön keresztül tapasztalják meg e gyakorlatok hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a későbbi tanítandó játékokkal. Ismertetésre és gyakorlásra kerülő játékok: érzékelő gyakorlatok látás, hallás ízlelés, szaglás, tapintás. Memóriajátékok vizuális, motorikus és verbális emlékezet edzése. Fantáziajátékok. Ritmusjátékok, ügyességi játékok. Lazító játékok, feszültség-levezető játék, a konfliktusmegoldás eszközei, ön- és csoportismereti játékok, szituációs játékok, fantáziafejlesztő játékok. Ezek megoldásának értékelése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai. nincs. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Debreczeni Tibor: Színkörjáték

22 Drámajátékvezetés Tantárgy kódja DP 1334 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) DP 1333 Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára A Bevezetés a drámapedagógiába és a Kommunikációs tréning tárgyaknak a kibővítése, folytatása, valamint az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tantárgy célja, hogy a hallgatók saját élményükön keresztül tapasztalják meg e gyakorlatok hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a későbbi tanítandó játékokkal. Térhasználat, tájékozódás, utánzó játékok alapfokon. Mozgásos bemelegítő játékok. Erőgyakorlatok. Egyensúlygyakorlatok légzés, hangadás, kiejtés. Összetett koncentrációs játékok. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam Debreczeni Tibor: Színkörjáték

23 Tanítási dráma Tantárgy kódja DP 1336 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Margócsy Klára Sajátítsák el a hallgatók a tanítási vagy más néven kreatív dráma kialakításának, létrehozásának formáit, módozatait, ismerkedjenek meg az odavezető sokismeretlenes útjaival. Legyenek képesek kezelni a tervezés, a szerkesztés és a megvalósítás lehetséges buktatóit, ismerjék a drámafolyamati gátakat, s legyenek birtokukban az ezek kikerüléséhez szükséges technikák. Tudjanak azonosulni a tanítási dráma pedagógiai eszmerendszerével, tekintsék alapvető vezérelvnek a gyermek-központúságot, a meglévő tapasztalatokra támaszkodás elvét, az új típusú (társszerzői) tanár-diák viszonyt, a gyermeki (átélési) autonómia elvét, az alkotói elégedettség, s a szubjektív jelentés feltárásának fontosságát. Elmélet: dramatikus tevékenységformák osztályozása alapfogalmak: DIE, TIE, drámaiság, tanítási terület, téma, történetváz, fókusz, keret, távolítás, kontextus, konvenciók stb. a tanítási dráma tervezésének szempontjai, drámastruktúrák a tanítási dráma szerkezete a tervezést segítő tanári technikák, gondolkodási modellek munkaformák, drámamódok színházi eszközök használata a tanítási drámában a gyakorlatok, az improvizáció és a rögzített (színházi elemeket felmutató) jelenetek helye és szerepe a tanítási drámában a tanulói szerepek (kerettávolság), a tanulók szerepbe lépésének formái, a tanulói bevonódás szintjei, a szerepbe segítés formái tanári szerepek a tanítási dráma folyamatában, a tanári szerepbe lépés céljai, formái az értékelés helye, szerepe, formái a drámában tanári magatartás a tanítási dráma vezetése során, tanári nyelvhasználat, kérdésfeltevés és a válaszok kezelése 22

24 Gyakorlat: Tervezési, óravezetési és elemzési gyakorlatok Óravázlatok, óravezetési demonstrációk, feladatbeadások, óraelemzések 5.1 Gavin Bolton: A tanítási dráma elmélete. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1993.) 5.2 Jonothan Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1994.) 5.3 Drámapedagógiai olvasókönyv szerk.: Kaposi László. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1995.) 5.4 Színház és dráma a tanításban. (Bp., Marczibányi téri Művelődési Központ, 1995.) 5.5 Kútbanézők. (Az Academia ludi et artis kiadványai) 5.6 Debreczeni Tibor: drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. (Kecskeméti Tanítóképző Főiskola) 5.7 Előd Nóra: Drámajátékok. (Másképp Alapítvány, 1997.) 5.8 A dráma tanítása oktatási segédlet(ek) 1 8. osztályban tanítók számára. (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Gödöllő) 23

25 Kommunikációs és önismereti tréning Tantárgy kódja DP 1116 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tiborné Fontosnak tartjuk mindazoknak az elméleteknek, illetve technikáknak az ismeretét, melyek segítségével a képzésben résztvevő hallgatók mélyebben felfedezhetik saját belső és külső világukat, képesek tagolni és értelmezni a szociális világot elhelyezve benne önmagukat. Kapcsolatteremtések segítése. Kommunikációs elméletek, a kommunikáció tágabb rendszere, a verbális kommunikáció feltételei, légzés-, artikuláció, beszédgyakorlatok, beszédre késztető játékok, a beszédművelés alapelemei. A csoportalkotás és az érzelmi biztonság játékai, ismerkedő, interakciós gyakorlatok, azonosulásra épülő játékok. Tér-, időérzékelést, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok, érzékeléssel összefüggő koncentrációs gyakorlatok: mozgás-, látás-, tapintás-, ízlelőgyakorlatok. 5.1 Jamie Walker: Feszültségoldás az iskolában. NTK, Budapest, Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem? Holnap Kiadó. Budapest, Vera Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Székek, padok nélkül olyan terem, ahol a földre le lehet ülni. 24

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata SZÍN-KÖR szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika SZÍN-KÖR 2.. A tematika sablon sorai az összesítő táblázat számozásához

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Jaskóné dr. Gácsi Mária

Jaskóné dr. Gácsi Mária A program atámop-4.1.2-b.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért K/5 modul: Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben