ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 26-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása céljából idén másodszor nyújtottunk be támogatási igényt óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására a Bóbita Óvoda Bajóti Tagóvodájára vonatkozóan. Mivel a program fedezete a következő nevelési évre is biztosított, az alapító okiratban szereplő 2009/2010-es nevelési évre korlátozó bejegyzés törölhető. A módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. sz. melléklete alapján a gyermeklétszám gyermekcsoportonként max. 12 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában max. 14 fő. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának szakértői vizsgálata még nem készült el, ezért nem képezi az előterjesztés tárgyát. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Nyergesújfalu, augusztus 19. Mihelik Magdolna önkormányzati titkár H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1. Fogadja el a Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal szeptember 1-jei hatállyal. 2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelősök: Miskolczi József polgármester

2 ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT BÓBITA ÓVODA 1. sz. melléklet Jelölés: törölt tartalom, új tartalom A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 18/K. és 88. (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 3. (2); 31. (2); 37. (1) és (5) bekezdése; a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. - a és a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.) 1. - a alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. -ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 14/1991. (VII.30.) sz. KT határozatával elfogadott, és a 34/2001. (IV. 24.), 102/2001. (VI.6.), 40/2004. (III.30.), 159/2005.(X.25.), 21/2006. (I.31.), 160/2007.(VIII. 2.), 19/2008. (I. 31.), 160/2008. (VIII. 28.), 108/2009. (V. 28.), 171/2009. (VIII. 27.) határozataival módosított, majd a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézménynéven 253/2009. (XI.26.) és 279/2009. (XII. 17.) sz. KT határozataival módosított Alapító Okiratát szeptember 1-jétől az alábbiakban módosítja: 10. Felvehető engedélyezett gyermeklétszám: Óvoda: 161 fő (ebből a tagintézményben 63 fő) Bölcsőde: 20 fő 24 fő Az óvodai csoportok létszáma megfelelő alapterület esetén az engedélyezett létszámtól +20%-kal eltérhet; bölcsődei csoportok esetében akkor engedélyezett a +20%-os eltérés (14 fő/csoport), ha az érintett csoport tagjai betöltötték második életévüket. 12. Alaptevékenységei (szakfeladatok): A bajóti tagóvodában a 2009/2010-es tanévben az óvodai nevelés keretein belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése óvodai fejlesztő program alapján. Integrációs pedagógiai program (IPR) megvalósítása cselekvési ütemterv alapján, IPR megvalósítására pedagógus munkacsoport működtetése, óvoda-iskola átmenetet támogató programok szervezése, pedagógus hospitációk szervezése más intézményekben. Az alapító okirat többi pontja változatlan marad. Hatályba lépés: A módosított alapító okirat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyásával szeptember 1-jétől hatályos. Nyergesújfalu, augusztus 26. Miskolczi József polgármester Adolf Józsefné jegyző ZÁRADÉK A Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2010. (VIII. 26.) számú határozatával elfogadta. Adolf Józsefné jegyző

3 SZAKMAI PROGRAMJA 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 14.

4 1. Általános rész 1.1 Bevezető A program elkészítésekor az alábbi törvényi szabályozásoknak tettünk eleget: évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól A Bóbita Óvoda és Bölcsőde szakmai programja tartalmazza bölcsődénk alapelveit, nevelésünk célját, feladatait, tevékenységformáit és ezek szervezeti kereteit. Bölcsődei programunk szervesen kíván kapcsolódni az óvodai nevelési programunkhoz. Alapellátás: 24 férőhelyen a dolgozó szülők 3 éves kor alatti gyermekeinek gondozása- nevelése történik Gyermekkép Elfogadjuk az Országos Alapprogram által meghatározott elvet, miszerint a gyermek fejlődő személyiség; individuum és szociális lény egyszerre, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Fejlődését több tényező együttesen határozza meg: genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások. 2

5 Olyan személyi és tárgyi környezetet igyekszünk biztosítani, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatását segíti. A bölcsődében a nevelést gondozást mindenben ehhez igazítjuk. 1.3.Bölcsődekép A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. Azoknak a 3 éven aluli gyermekeknek a nevelését gondozását vállaljuk, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi gondozásuk. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, élmény és fantázia világa gazdagodhat, kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Ebben a folyamatban nincs kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek sincsenek tanult fejletségi kritériumai (pl.: nem kell tudni önállóan enni, szobatisztának lenni, beszélni stb.). Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből az őket körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 3

6 1. A bölcsődei gondozás- nevelés alapelvei 2.1. Gondozás és nevelés egységének elve A kisgyermek gondozása-nevelése elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik egyéni vagy csoportos szituációban. A nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre Egyéni bánásmód elve A gyermekekkel foglalkozó felnőttek szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, testi fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik fejlődésüket Állandóság elve A gyermekek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot Az aktivitás és önállóság segítésének elve A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermekek ösztönzése, a megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése. A gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás, empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. Támogatjuk a gyermek kezdeményezéseit, problémamegoldó képességének fejlesztését A pozitívumokra támaszkodás elve A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Alkalmazzuk az elismerés, a megerősítés módszerét a különböző játékszituációkban, nevelési helyzetekben. 4

7 2.6. A rendszeresség és fokozatosság elve Az ismétlődés, tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. Szem előtt tartjuk a fokozatos terhelést, ismeretbővítést, szokások kialakítását Az egységes nevelő hatások elve A gyermekekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával - a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 3. A bölcsődei nevelés- gondozás célja A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet és igényes körülményeket. A gondozónevelőmunkának az érzelmi biztonság segítségével biztosítani kell a gyermek testi, értelmi és szociális fejlődését. 3.1.Családias légkör, otthonos környezet megteremtése A kisgyermekek életében, lelki fejlődésében meghatározó szerepe van a bölcsődében eltöltött időnek. A gyerekeket odafigyelő, törődő, meleg, családias légkör veszi körül. Minden egyes gyerekre a kis létszám miatt jut elegendő idő. Az intézményben dolgozó felnőttek igyekeznek, minden gyermeket megismerni. A bölcsődei nevelés a családdal együtt kell, hogy szolgálja a gyermek fejlődését, ezért nagyon fontos a családokkal való együttműködés. Ez a szülőkkel való napi személyes találkozás, folyamatos kommunikáció, közös programok, valamint szülői értekezletek segítségével valósul meg. 5

8 A bölcsődei csoport a gyermek egyik élettere, ahol a napjai nagy részét tölti. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő környezet kialakítására, melynek legfőbb jellemzői az otthonosság, rendezettség, szervezettség, esztétikusság Bölcsőde óvoda együttműködő jelleg Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk a közös igazgatású intézményben (bölcsőde és óvoda) rejlő lehetőségeket és biztosítsuk a gyermek 3 éves kor alatti életkorától 7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését. Az óvoda mindenkor épít a bölcsődében folyó nevelőmunkára, hiszen az óvodás csoportokkal egy épületben, de külön épületrészben vannak elhelyezve a bölcsődés csoportok. Ennek köszönhetően a bölcsődés gyermekek megismerhetik az év folyamán az óvodásokat, valamint az óvodában dolgozó felnőtteket is. Mindez észrevétlenné teheti a bölcsőde és az óvoda közötti átmenetet, érzelmi biztonságot nyújtva a gyerekeknek. 4. A bölcsődei gondozás- nevelés feladatai A bölcsődei gondozás- nevelés feladata: a gyermek egészséges testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése gyermekközpontú, empatikus légkörben. A bölcsőde kiemelt feladata: Napközbeni kisgyermekellátás a törvény által előírt kereteken belül Gyermekélelmezés szervezése- HACCP program szerinti működés Magas színvonalú gondozó-nevelőmunka biztosítása az ellátottak számára 6

9 4.1. Egészséges testi fejlődés elősegítése, egészségfejlesztés Feladatunk A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése A gyermeki szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés szokások kialakulásának segítése Az egészséges környezet, egészséges életmód feltételeinek biztosítása A bölcsőde berendezésénél, a játékok beszerzésénél fontos szempont, hogy a gyermekek számára biztonságosak legyenek. A gyermekszoba rendszeres szellőztetésével biztosítjuk a friss levegőt, rendszeres takarítással, a játékok rendszeres fertőtlenítő átmosásával, portalanításával a tiszta környezetet. Minden gyermeknek jellel ellátott ágyneműje, és saját pizsamája van. A csoportszobákba utcai cipővel nem szabad bemenni. A gyermekek naponta - időjárástól függően- töltik idejüket a szabad levegőn. Az óvodának van egy tornaszobája, mely szintén alkalmas mozgásos tevékenységekre. A bölcsődés gyerekeknek napi 4X (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) étkezési lehetőséget biztosítunk, minden nap, ugyanabban az időben. Fontosnak tartjuk az étkezés kulturált lebonyolítását. Az étkezéshez esztétikus, méretben megfelelő edényeket, poharakat, evőeszközöket használunk. Minden gyermeknek kötelező a váltócipő. A gyermekek ruházatával kapcsolatban felhívjuk a szülők figyelmét, hogy öltözete legyen kényelmes, könnyen tudjon mozogni benne, piszkolható, könnyen 7

10 kezelhető és réteges legyen. Mindig legyen váltóruházat a gyermek saját, jellel ellátott szekrényében. Az óvoda, és bölcsőde orvosa évente több alkalommal vizsgálja a gyermekeket, amennyiben szükséges, szakorvoshoz irányítja őket. A gyermekek betegen nem látogathatják a bölcsődét, betegség után, minden esetben igazolást kérünk Mozgásfejlesztés, egészségfejlesztés Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek napi tevékenységei során a mozgás fejlesztésére, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítésére Az egyéni és közösségi szocializáció, érzelmi és mentális nevelés biztosítása Feladatunk A bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése. A gyermekek segítése az átélt nehézségeinek a feldolgozásában, a közösség elfogadásában A felnőtt gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése Az egyéni szükségletek kielégítése, az én-tudat egészséges fejlődésének segítése. A társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése Megteremteni a lehetőséget a felnőttel és a társakkal a közös élmények átélésére Feladatunk, hogy szeretetteljes, derűs, otthonos légkört biztosítsunk a gyerekeknek és megismertessük velük a társas viselkedés szokásait 8

11 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: Felnőtt gyermek kapcsolat A gyermekeket odafigyelő, törődő, meleg, családias légkör fogadja intézményünkben. Az itt dolgozó felnőttek segítőkész, empatikus, a gyerekekre odafigyelő magatartása érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek. Minden egyes gyermekre jut elegendő idő. Nevelésünk alapja a szeretet és a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a gyermek partnerként való kezelése, az értelmesen korlátozó fegyelem. Felnőtt felnőtt kapcsolat Arra kell törekednünk, hogy az intézményben dolgozók gondozó- nevelő munkája összhangban legyen. A meghatározó kérdésekben egyformán gondolkodjanak, együtt tudjanak dolgozni, együtt tudjanak működni. A kapcsolatuk őszinteségen, egymás iránti tiszteleten alapuljon. A gyermeki magatartás kialakulásának szempontjából modell értékű legyen az itt dolgozó felnőttek viselkedése, egymáshoz való viszonyulásuk. A szülőkkel való partneri viszony, egymást segítő kapcsolat kialakítása, segíti a bölcsődei nevelést. Gyermek gyermek kapcsolat Egymásra odafigyelő gyermekeket szeretnénk nevelni. Arra törekszünk, hogy kiküszöböljük az agressziót, a kiközösítést, a csúfolódást. Erősítsük a gyermekekben egymás elfogadását, segítését, a konfliktusok békés megoldásának képességét, az egymás iránti türelmet. Nagyon fontosnak tartjuk az összetartó, jól együttműködő közösséget, az eltérő korosztályok közötti együttműködést, jó kapcsolatot. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyobbak megtanuljanak gondoskodni a kisebbekről, segíteni nekik A megismerési folyamatok fejlődésének segítése - érzékelés, észlelés A gyermekek értelmi képességének fejlesztése egyéni fejlettségüknek megfelelően, életkori sajátosságaik figyelembe vételével, 9

12 kíváncsiságukra, természetes érdeklődésükre építve történik. A változatos tevékenységek segítésével bővítjük, rendszerezzük spontán szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket, fejlesztjük értelmi képességeinket. Feladatunk A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása A gyermek tevékenységének támogató bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenységek során élmények, viselkedési és helyzet megoldási minták nyújtása A gyermekek értelmi fejlesztésének megvalósítása Spontán játékos tapasztalatszerzés A gyermek élete során rengeteg tapasztalatot szerez. A gyermek spontán, játékos tapasztalatszerzését inger gazdag környezet, sokféle játékeszköz és könyv biztosításával, változatos tevékenységek szervezésével, színes, eseménydús bölcsődei élet biztosításával segítjük elő. Irányított tapasztalatszerzés spontán vagy szervezett formában A bölcsődében a tevékenységek a napirendbe beépítve kötetlen formában valósulnak meg. Témakörei az évszakhoz, az adott időszak ünnepköreihez kapcsolódnak, a gyermek természetes érdeklődésére és személyes tapasztalataira építve. A tevékenységek szervezése minden esetben játékosan, változatosan, közvetlen érzékszervi tapasztalatokra építve történik. 10

13 5. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 5.1. Személyi feltételek Bölcsődében a nevelő- gondozó munkát csoportonként 2-2 gondozónő végzi szakirányú csecsemő és kisgyermekgondozói végzettséggel. Gondozónő a gondozás- nevelés egész ideje alatt jelen van. A bölcsődének van egy szakmai vezetője, akit az óvoda vezetője bíz meg a feladat végzésével. Takarítási feladatokat 1 fő technikai személy, a tálalás feladatait az óvodai részleg kisegítő alkalmazottja végzi Tárgyi feltételek: Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak Napirend A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is megteremtik. Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a gondozónő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját gondozónőrendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. A bölcsődei nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és 11

14 fejlesztését különböző, a bölcsődei gondozónők által készített feljegyzések, és dokumentumok szolgálják (pl.: csoportprogramok). Napirendünk kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. Lehetőség szerint legyen rendszeres a komplex foglalkozásokra szánt idő, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel elsajátítható ismereteket. A csoportok gondozónői maguk dönthetnek arról, hogy egy-egy napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt. Napirend igazodik: A gyermekcsoport életkori összetételéhez Fejlettségéhez Szükségleteihez Befolyásolják az évszakok, az időjárás A gyermek otthoni életének, életritmusának lehetőségszerinti figyelembevétele Kapcsolattartás a szülőkkel A bölcsődei nevelés a családdal együtt kell, hogy szolgálja a gyermek fejlődését, ezért nagyon fontos a családokkal való együtt működés. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás- nevelés kialakításában, és a családokat is segíti a gyermeknevelésben. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van. Mivel mindegyik más- más szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük. Ennek formái Beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor Írásbeli tájékoztatás üzenő füzet, információs tábla Időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés Ünnepek Barkács délutánok tesz- vesz délutánok Szülői értekezletek Szervezett programok: családi kirándulás, családi zenedélután Kézműves kiállítás a bölcsődések alkotásaiból Előadás szülőknek a gyermeknevelésről, egészségvédelemről stb. 12

15 5.5. Családlátogatás Cél: a családdal való kapcsolat felvétel, a gyermek otthoni környezetben való megismerése. Az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerüljön sor. A gondozónő: -ismerje a családlátogatás jelentőségét, - a családlátogatáson a hivatásának megfelelően viselkedjen, -a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek szempontjából A beszoktatás A bölcsődébe lépés nagy érzelmi megterhelést jelent mind a szülő, mind pedig a gyermek számára. Ezért a bölcsődébe lépést családlátogatás előzi meg, amely előzetes megbeszélés alapján történik, amikor a család otthon van. Célja a családokkal való kapcsolatfelvétel a gyermek otthoni környezetében való megismerése. A gondozónő a gyermekkel történő első kapcsolatfelvétele az otthon biztonságos légkörében, az otthoni környezetben történik. A gyerek számára fontos, hogy a gondozónőt az érzelmi biztonságot adó szülők jelenlétében, saját otthonában látja először. Szülői értekezleten tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei életről, a szakmai programról, a szülők jogairól és kötelezettségükről, a házirendről, a bölcsőde napirendjéről, (a gondozónők személyes megismerésére van lehetőség). Tájékoztatást adunk a rászoruló családok térítési díjkedvezmény igénylésének lehetőségéről a szükséges nyomtatványok biztosításával. A bölcsődében folyó korszerű táplálkozásról az életkori szükségletek figyelembe vételével, diétás étkeztetés lehetőségeiről. A kisgyermek új környezethez való alkalmazkodását könnyíti meg az apa, vagy anya jelenléte a beszoktatás időszakában, ezért mindannyiunk számára nagyon fontos a szülő személyes jelenléte a beszoktatás alatt. Alkalmat szeretnénk adni a szülőnek egyfelől arra, hogy gyermekük mellett legyenek ebben a nehéz időszakban, másrészt, hogy jobban megismerjék intézményünket, személyes tapasztalatokat szerezzenek gyermekük bölcsődei életéről. 13

16 A beszoktatás menete gyermekenként változó. Az új környezet és az új személyek elfogadásához a gyermekeknek különböző időtartamra van szükségük. Ezért a beszoktatás mikéntje a gyerekek igényeihez igazodik. Ideje kb. 2 hét. A beszoktatás bölcsődénk által javasolt folyamata A bölcsődei élet elfogadása igen eltérő a gyermekek részéről, ezért a napi terhelés időtartamát is a gyermek egyéni teherbíró képességéhez tanácsos igazítani. A bölcsődében tartózkodás ideje egy két óráról fokozatosan érheti el az egész délelőttöt, majd a délutánt is. A bölcsődei beszoktatás első napjaiban a szülő folyamatosan legyen jelen a csoportban. A bölcsődei csoportban a gondozási műveleteket az első napokban még a szülő is segítse, a gondozónő fokozatosan kapcsolódjon be, majd teljesen vegye át. A második héten a szülő még legyen jelen, de már ne tartózkodjon folyamatosan a csoportszobában. A későbbiekben megkísérelheti a szülő, hogy rövidebb időre elhagyja a bölcsődét, idővel már egész délelőtt a szülő nélkül van a gyermek a csoportban. Amikor a gyermek már megszokta a gondozónőt és a pedagógust, valamint az új környezetet meg lehet próbálni a délutáni alvást is. A beszoktatási folyamat sikerének kulcsa a bölcsődei felnőttek és a szülők szoros és következetes együttműködése Saját gondozónő - rendszer Az a szervezeti rendszer, amely szerint a gondozónő fokozottan felelős a csoport egy részéért. Ezáltal több figyelem jut minden gyermekre, jobban számon tarthatóak a gyermek egyéni problémái, szokásai. Minden gyermeknek van saját gondozónője. Saját gondozónő felelős a csoportjába járó 5-6 gyermekért, ő az a személy, aki az anyától megtanulja a gyermek otthoni szokásait, a vele kapcsolatos fontosabb teendőket. A nap nagy részében ő gondozza a gyermeket, eteti, öltözteti, lefekteti, ha igényli, szeretgeti, ölbe veszi, dúdolgat, mesél neki, megvigasztalja őt, ha bánatos. 14

17 A saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, ő vezeti a gyerek dokumentációját, elsősorban ő tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Bölcsődénkben a gondozónők nagy figyelmet fordítanak személyüket érintő döntések meghozatalánál a gyermek-csoportjuk érdekeinek figyelembe tartására. Tudják jól, hogy a gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot Gyermekcsoport szervezése A bölcsőde felvehető létszáma 12 fő, amennyiben szükséges 14 főig feltölthető ( 120%-os feltöltöttség).a magasabb létszám ellátási problémát jelenthet a gondozónőnek. A gyermekek három éves koráig, illetve abban a nevelési évben, melyben augusztus 31. betölti a 3. életévét, vehetik igénybe a bölcsődei ellátást. Ezután léphetnek át az óvodába. Igyekszünk úgy alakítani, erőnkhöz, és lehetőségünkhöz mérten, hogy a bölcsődés csoportba járó gyermekek együtt járhassanak tovább óvodába A gyerekek felvétele A jelentkezés feltételei Két bölcsődei csoportunkba testileg és szellemileg egészséges gyermekeket veszünk fel.. Év közben a csoportban megüresedett hely függvényében veszünk fel új gyereket. A Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjába azok a gyermekek jelentkezhetnek, akik a fenti feltételnek megfelelnek, és akiknek szülei megismerték szakmai programunkat, azzal egyetértenek, elfogadják azt. A felvételnél figyelembe vesszük a jelentkezési sorrendet. Kivételt képeznek azok a gyermekek, akiknek óvodás testvérük az intézményünkbe jár, illetve ahol mindkét szülő dolgozik, elsőbbséget élveznek. Bölcsődébe felvehető továbbá minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek szociális vagy egyéb ok miatt 15

18 felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: körzeti védőnő háziorvos gyermekorvos szakértői és rehabilitációs bizottság szociális illetve családgondozó gyermekjóléti szolgálat gyámhatóság Munkaszervezés Vezetési szintek Fenntartó: Nyergesújfalu Város Önkormányzata. A dolgozók felett a munkáltatói jogokat a mindenkori intézményvezető látja el. Intézményvezető: a bölcsőde és az óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Az intézményvezető a szervezeti, működési, szakmai kérdésekben az óvodapedagógusokkal, gyermekgondozókkal, és az érintett alkalmazottakkal konzultálva hozza meg a döntéseit Szakmai vezető: bölcsődei egység szakmai munkájának irányítója Gondozónők: alapfeladatuk a gyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése, a csoport életének szervezése, adminisztrációs feladatok és egyéb szervezési feladatok valamint a szülőkkel való kapcsolattartás 16

19 6. A bölcsődei gondozás- nevelés főbb helyzetei, tevékenységformái A bölcsődei nevelés általános feladatai: a kisgyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése - a gyermekek gondozása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés megvalósítása a bölcsődei élet tevékenységformáin keresztül valósulnak meg. A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, WC használat, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényeinek és kompetencia érzésének erősítése. 6.1.Gondozás: Bensőséges interakciós helyzet a gondozónő és a gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának az egyik feltétele, hogy a gyermek aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Lehetőséget kívánunk adni a próbálkozásra úgy, hogy közben érezzék segítő, támogató figyelmünket. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Elegendő időt szeretnénk adni a gyakorlásra (tisztálkodás, öltözködés, evés), az egyes mozzanatok megtanulására, mivel az hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. Szobatisztaságra szoktatás WC használat megismertetése Mosakodás Öltözködés Étkezés Du. pihenés a fokozatosság elvének figyelembe vételével 17

20 6.2. Játék A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely segíti a környező világ megismerésében, befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A gondozónő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységét, kreativitását. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A több gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. A játék a gyermek önkéntes tevékenysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban dolgozzák fel élményeiket, vágyaikat, közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, személyiségük sokoldalúan fejlődik. A játékot a gyermek elsődleges tevékenységének tekintjük. A folyamatos játékot az étkezések ideje, a pihenőidő és a gondozási tevékenységek szakítják meg. Amikor együtt játszunk a gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az ünnepek. Ehhez választunk odaillő ábrázolási technikákat, dal és mondóka anyagot, mozgásos játékokat és igyekszünk minél több élményhez juttatni a gyerekeket. A játék fejlődés folyamata: A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő tevékenysége a gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a funkció öröméért gyakorolja, különböző mozgásokat, műveleteket utánoz. Két éves kor körül megjelenik az én tudat. Az én akarom, én idézem elő a játékban is megfigyelhető. Három éves korban a gyerekek szeretnének hasonlítani a környezetükben lévő felnőttekhez, utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani. Bölcsődés korú gyerekeinknél a gyakorlójátékot tarjuk a legfontosabbnak, mert változatosan lehet alkalmazni. A hang és beszéd gyakorlása fokozza beszédkedvüket, gyarapítja szókincsüket. Ezt rövid mondókák mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos mozdulatok ismétlésével végezzük. A mozgást gyakorló játék során egy egy mozgás műveletet ismételnek, a sikeres végrehajtás az öröm forrása. 18

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA Intézményünk Semmelweis Ignácról az

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS (ALAPELVEK) NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGEK FUNKCIÓJA... 3 A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 2. A bölcsődei alapelvek legfőbb jellemzői... 4 A gondozás

Részletesebben

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné

MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné MINI-MANÓ BÖLCSŐDE (Férőhely: 75 fő) 1083 Bp. Baross u. 103/a. T: 06-1-333-7752 mini-mano@bolcsode-bp08.hu bölcsődevezető: Hanga Tiborné Megközelíthetősége: BKV járművekkel Körút felől: 9-esbusszal Muzsikus

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

Kovács Jánosné bölcsődevezető

Kovács Jánosné bölcsődevezető módosítás Kovács Jánosné bölcsődevezető A Bölcsődei gondozás- nevelés Helyi Szakmai Programja oldal 1 A Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 47/2010.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. SZAKMAI PROGRAM 2010. Intézmény neve: Lakiteleki Bölcsőde Intézmény címe: 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor u. 2. Intézmény telefonszáma: 76/ 449-014 A programért felelős neve: Szabóné Hunyadi Judit A program

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben