ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása céljából idén másodszor nyújtottunk be támogatási igényt óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására a Bóbita Óvoda Bajóti Tagóvodájára vonatkozóan. Mivel a program fedezete a következő nevelési évre is biztosított, az alapító okiratban szereplő 2009/2010-es nevelési évre korlátozó bejegyzés törölhető. A módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. sz. melléklete alapján a gyermeklétszám gyermekcsoportonként max. 12 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában max. 14 fő. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának szakértői vizsgálata még nem készült el, ezért nem képezi az előterjesztés tárgyát. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Nyergesújfalu, augusztus 19. Mihelik Magdolna önkormányzati titkár H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1. Fogadja el a Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal szeptember 1-jei hatállyal. 2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelősök: Miskolczi József polgármester

2 ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT BÓBITA ÓVODA 1. sz. melléklet Jelölés: törölt tartalom, új tartalom A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 18/K. és 88. (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 3. (2); 31. (2); 37. (1) és (5) bekezdése; a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. - a és a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.) 1. - a alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. -ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 14/1991. (VII.30.) sz. KT határozatával elfogadott, és a 34/2001. (IV. 24.), 102/2001. (VI.6.), 40/2004. (III.30.), 159/2005.(X.25.), 21/2006. (I.31.), 160/2007.(VIII. 2.), 19/2008. (I. 31.), 160/2008. (VIII. 28.), 108/2009. (V. 28.), 171/2009. (VIII. 27.) határozataival módosított, majd a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézménynéven 253/2009. (XI.26.) és 279/2009. (XII. 17.) sz. KT határozataival módosított Alapító Okiratát szeptember 1-jétől az alábbiakban módosítja: 10. Felvehető engedélyezett gyermeklétszám: Óvoda: 161 fő (ebből a tagintézményben 63 fő) Bölcsőde: 20 fő 24 fő Az óvodai csoportok létszáma megfelelő alapterület esetén az engedélyezett létszámtól +20%-kal eltérhet; bölcsődei csoportok esetében akkor engedélyezett a +20%-os eltérés (14 fő/csoport), ha az érintett csoport tagjai betöltötték második életévüket. 12. Alaptevékenységei (szakfeladatok): A bajóti tagóvodában a 2009/2010-es tanévben az óvodai nevelés keretein belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése óvodai fejlesztő program alapján. Integrációs pedagógiai program (IPR) megvalósítása cselekvési ütemterv alapján, IPR megvalósítására pedagógus munkacsoport működtetése, óvoda-iskola átmenetet támogató programok szervezése, pedagógus hospitációk szervezése más intézményekben. Az alapító okirat többi pontja változatlan marad. Hatályba lépés: A módosított alapító okirat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyásával szeptember 1-jétől hatályos. Nyergesújfalu, augusztus 26. Miskolczi József polgármester Adolf Józsefné jegyző ZÁRADÉK A Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2010. (VIII. 26.) számú határozatával elfogadta. Adolf Józsefné jegyző

3 SZAKMAI PROGRAMJA 2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 14.

4 1. Általános rész 1.1 Bevezető A program elkészítésekor az alábbi törvényi szabályozásoknak tettünk eleget: évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól A Bóbita Óvoda és Bölcsőde szakmai programja tartalmazza bölcsődénk alapelveit, nevelésünk célját, feladatait, tevékenységformáit és ezek szervezeti kereteit. Bölcsődei programunk szervesen kíván kapcsolódni az óvodai nevelési programunkhoz. Alapellátás: 24 férőhelyen a dolgozó szülők 3 éves kor alatti gyermekeinek gondozása- nevelése történik Gyermekkép Elfogadjuk az Országos Alapprogram által meghatározott elvet, miszerint a gyermek fejlődő személyiség; individuum és szociális lény egyszerre, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Fejlődését több tényező együttesen határozza meg: genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások. 2

5 Olyan személyi és tárgyi környezetet igyekszünk biztosítani, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatását segíti. A bölcsődében a nevelést gondozást mindenben ehhez igazítjuk. 1.3.Bölcsődekép A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. Azoknak a 3 éven aluli gyermekeknek a nevelését gondozását vállaljuk, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi gondozásuk. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, élmény és fantázia világa gazdagodhat, kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Ebben a folyamatban nincs kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek sincsenek tanult fejletségi kritériumai (pl.: nem kell tudni önállóan enni, szobatisztának lenni, beszélni stb.). Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből az őket körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 3

6 1. A bölcsődei gondozás- nevelés alapelvei 2.1. Gondozás és nevelés egységének elve A kisgyermek gondozása-nevelése elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik egyéni vagy csoportos szituációban. A nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre Egyéni bánásmód elve A gyermekekkel foglalkozó felnőttek szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, testi fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik fejlődésüket Állandóság elve A gyermekek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot Az aktivitás és önállóság segítésének elve A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermekek ösztönzése, a megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése. A gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás, empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. Támogatjuk a gyermek kezdeményezéseit, problémamegoldó képességének fejlesztését A pozitívumokra támaszkodás elve A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Alkalmazzuk az elismerés, a megerősítés módszerét a különböző játékszituációkban, nevelési helyzetekben. 4

7 2.6. A rendszeresség és fokozatosság elve Az ismétlődés, tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. Szem előtt tartjuk a fokozatos terhelést, ismeretbővítést, szokások kialakítását Az egységes nevelő hatások elve A gyermekekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával - a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 3. A bölcsődei nevelés- gondozás célja A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet és igényes körülményeket. A gondozónevelőmunkának az érzelmi biztonság segítségével biztosítani kell a gyermek testi, értelmi és szociális fejlődését. 3.1.Családias légkör, otthonos környezet megteremtése A kisgyermekek életében, lelki fejlődésében meghatározó szerepe van a bölcsődében eltöltött időnek. A gyerekeket odafigyelő, törődő, meleg, családias légkör veszi körül. Minden egyes gyerekre a kis létszám miatt jut elegendő idő. Az intézményben dolgozó felnőttek igyekeznek, minden gyermeket megismerni. A bölcsődei nevelés a családdal együtt kell, hogy szolgálja a gyermek fejlődését, ezért nagyon fontos a családokkal való együttműködés. Ez a szülőkkel való napi személyes találkozás, folyamatos kommunikáció, közös programok, valamint szülői értekezletek segítségével valósul meg. 5

8 A bölcsődei csoport a gyermek egyik élettere, ahol a napjai nagy részét tölti. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő környezet kialakítására, melynek legfőbb jellemzői az otthonosság, rendezettség, szervezettség, esztétikusság Bölcsőde óvoda együttműködő jelleg Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk a közös igazgatású intézményben (bölcsőde és óvoda) rejlő lehetőségeket és biztosítsuk a gyermek 3 éves kor alatti életkorától 7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését. Az óvoda mindenkor épít a bölcsődében folyó nevelőmunkára, hiszen az óvodás csoportokkal egy épületben, de külön épületrészben vannak elhelyezve a bölcsődés csoportok. Ennek köszönhetően a bölcsődés gyermekek megismerhetik az év folyamán az óvodásokat, valamint az óvodában dolgozó felnőtteket is. Mindez észrevétlenné teheti a bölcsőde és az óvoda közötti átmenetet, érzelmi biztonságot nyújtva a gyerekeknek. 4. A bölcsődei gondozás- nevelés feladatai A bölcsődei gondozás- nevelés feladata: a gyermek egészséges testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése gyermekközpontú, empatikus légkörben. A bölcsőde kiemelt feladata: Napközbeni kisgyermekellátás a törvény által előírt kereteken belül Gyermekélelmezés szervezése- HACCP program szerinti működés Magas színvonalú gondozó-nevelőmunka biztosítása az ellátottak számára 6

9 4.1. Egészséges testi fejlődés elősegítése, egészségfejlesztés Feladatunk A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése A gyermeki szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés szokások kialakulásának segítése Az egészséges környezet, egészséges életmód feltételeinek biztosítása A bölcsőde berendezésénél, a játékok beszerzésénél fontos szempont, hogy a gyermekek számára biztonságosak legyenek. A gyermekszoba rendszeres szellőztetésével biztosítjuk a friss levegőt, rendszeres takarítással, a játékok rendszeres fertőtlenítő átmosásával, portalanításával a tiszta környezetet. Minden gyermeknek jellel ellátott ágyneműje, és saját pizsamája van. A csoportszobákba utcai cipővel nem szabad bemenni. A gyermekek naponta - időjárástól függően- töltik idejüket a szabad levegőn. Az óvodának van egy tornaszobája, mely szintén alkalmas mozgásos tevékenységekre. A bölcsődés gyerekeknek napi 4X (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) étkezési lehetőséget biztosítunk, minden nap, ugyanabban az időben. Fontosnak tartjuk az étkezés kulturált lebonyolítását. Az étkezéshez esztétikus, méretben megfelelő edényeket, poharakat, evőeszközöket használunk. Minden gyermeknek kötelező a váltócipő. A gyermekek ruházatával kapcsolatban felhívjuk a szülők figyelmét, hogy öltözete legyen kényelmes, könnyen tudjon mozogni benne, piszkolható, könnyen 7

10 kezelhető és réteges legyen. Mindig legyen váltóruházat a gyermek saját, jellel ellátott szekrényében. Az óvoda, és bölcsőde orvosa évente több alkalommal vizsgálja a gyermekeket, amennyiben szükséges, szakorvoshoz irányítja őket. A gyermekek betegen nem látogathatják a bölcsődét, betegség után, minden esetben igazolást kérünk Mozgásfejlesztés, egészségfejlesztés Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek napi tevékenységei során a mozgás fejlesztésére, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítésére Az egyéni és közösségi szocializáció, érzelmi és mentális nevelés biztosítása Feladatunk A bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése. A gyermekek segítése az átélt nehézségeinek a feldolgozásában, a közösség elfogadásában A felnőtt gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése Az egyéni szükségletek kielégítése, az én-tudat egészséges fejlődésének segítése. A társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése Megteremteni a lehetőséget a felnőttel és a társakkal a közös élmények átélésére Feladatunk, hogy szeretetteljes, derűs, otthonos légkört biztosítsunk a gyerekeknek és megismertessük velük a társas viselkedés szokásait 8

11 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: Felnőtt gyermek kapcsolat A gyermekeket odafigyelő, törődő, meleg, családias légkör fogadja intézményünkben. Az itt dolgozó felnőttek segítőkész, empatikus, a gyerekekre odafigyelő magatartása érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek. Minden egyes gyermekre jut elegendő idő. Nevelésünk alapja a szeretet és a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a gyermek partnerként való kezelése, az értelmesen korlátozó fegyelem. Felnőtt felnőtt kapcsolat Arra kell törekednünk, hogy az intézményben dolgozók gondozó- nevelő munkája összhangban legyen. A meghatározó kérdésekben egyformán gondolkodjanak, együtt tudjanak dolgozni, együtt tudjanak működni. A kapcsolatuk őszinteségen, egymás iránti tiszteleten alapuljon. A gyermeki magatartás kialakulásának szempontjából modell értékű legyen az itt dolgozó felnőttek viselkedése, egymáshoz való viszonyulásuk. A szülőkkel való partneri viszony, egymást segítő kapcsolat kialakítása, segíti a bölcsődei nevelést. Gyermek gyermek kapcsolat Egymásra odafigyelő gyermekeket szeretnénk nevelni. Arra törekszünk, hogy kiküszöböljük az agressziót, a kiközösítést, a csúfolódást. Erősítsük a gyermekekben egymás elfogadását, segítését, a konfliktusok békés megoldásának képességét, az egymás iránti türelmet. Nagyon fontosnak tartjuk az összetartó, jól együttműködő közösséget, az eltérő korosztályok közötti együttműködést, jó kapcsolatot. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyobbak megtanuljanak gondoskodni a kisebbekről, segíteni nekik A megismerési folyamatok fejlődésének segítése - érzékelés, észlelés A gyermekek értelmi képességének fejlesztése egyéni fejlettségüknek megfelelően, életkori sajátosságaik figyelembe vételével, 9

12 kíváncsiságukra, természetes érdeklődésükre építve történik. A változatos tevékenységek segítésével bővítjük, rendszerezzük spontán szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket, fejlesztjük értelmi képességeinket. Feladatunk A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása A gyermek tevékenységének támogató bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenységek során élmények, viselkedési és helyzet megoldási minták nyújtása A gyermekek értelmi fejlesztésének megvalósítása Spontán játékos tapasztalatszerzés A gyermek élete során rengeteg tapasztalatot szerez. A gyermek spontán, játékos tapasztalatszerzését inger gazdag környezet, sokféle játékeszköz és könyv biztosításával, változatos tevékenységek szervezésével, színes, eseménydús bölcsődei élet biztosításával segítjük elő. Irányított tapasztalatszerzés spontán vagy szervezett formában A bölcsődében a tevékenységek a napirendbe beépítve kötetlen formában valósulnak meg. Témakörei az évszakhoz, az adott időszak ünnepköreihez kapcsolódnak, a gyermek természetes érdeklődésére és személyes tapasztalataira építve. A tevékenységek szervezése minden esetben játékosan, változatosan, közvetlen érzékszervi tapasztalatokra építve történik. 10

13 5. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 5.1. Személyi feltételek Bölcsődében a nevelő- gondozó munkát csoportonként 2-2 gondozónő végzi szakirányú csecsemő és kisgyermekgondozói végzettséggel. Gondozónő a gondozás- nevelés egész ideje alatt jelen van. A bölcsődének van egy szakmai vezetője, akit az óvoda vezetője bíz meg a feladat végzésével. Takarítási feladatokat 1 fő technikai személy, a tálalás feladatait az óvodai részleg kisegítő alkalmazottja végzi Tárgyi feltételek: Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak Napirend A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is megteremtik. Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a gondozónő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját gondozónőrendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. A bölcsődei nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és 11

14 fejlesztését különböző, a bölcsődei gondozónők által készített feljegyzések, és dokumentumok szolgálják (pl.: csoportprogramok). Napirendünk kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. Lehetőség szerint legyen rendszeres a komplex foglalkozásokra szánt idő, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel elsajátítható ismereteket. A csoportok gondozónői maguk dönthetnek arról, hogy egy-egy napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt. Napirend igazodik: A gyermekcsoport életkori összetételéhez Fejlettségéhez Szükségleteihez Befolyásolják az évszakok, az időjárás A gyermek otthoni életének, életritmusának lehetőségszerinti figyelembevétele Kapcsolattartás a szülőkkel A bölcsődei nevelés a családdal együtt kell, hogy szolgálja a gyermek fejlődését, ezért nagyon fontos a családokkal való együtt működés. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás- nevelés kialakításában, és a családokat is segíti a gyermeknevelésben. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van. Mivel mindegyik más- más szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük. Ennek formái Beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor Írásbeli tájékoztatás üzenő füzet, információs tábla Időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés Ünnepek Barkács délutánok tesz- vesz délutánok Szülői értekezletek Szervezett programok: családi kirándulás, családi zenedélután Kézműves kiállítás a bölcsődések alkotásaiból Előadás szülőknek a gyermeknevelésről, egészségvédelemről stb. 12

15 5.5. Családlátogatás Cél: a családdal való kapcsolat felvétel, a gyermek otthoni környezetben való megismerése. Az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerüljön sor. A gondozónő: -ismerje a családlátogatás jelentőségét, - a családlátogatáson a hivatásának megfelelően viselkedjen, -a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek szempontjából A beszoktatás A bölcsődébe lépés nagy érzelmi megterhelést jelent mind a szülő, mind pedig a gyermek számára. Ezért a bölcsődébe lépést családlátogatás előzi meg, amely előzetes megbeszélés alapján történik, amikor a család otthon van. Célja a családokkal való kapcsolatfelvétel a gyermek otthoni környezetében való megismerése. A gondozónő a gyermekkel történő első kapcsolatfelvétele az otthon biztonságos légkörében, az otthoni környezetben történik. A gyerek számára fontos, hogy a gondozónőt az érzelmi biztonságot adó szülők jelenlétében, saját otthonában látja először. Szülői értekezleten tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei életről, a szakmai programról, a szülők jogairól és kötelezettségükről, a házirendről, a bölcsőde napirendjéről, (a gondozónők személyes megismerésére van lehetőség). Tájékoztatást adunk a rászoruló családok térítési díjkedvezmény igénylésének lehetőségéről a szükséges nyomtatványok biztosításával. A bölcsődében folyó korszerű táplálkozásról az életkori szükségletek figyelembe vételével, diétás étkeztetés lehetőségeiről. A kisgyermek új környezethez való alkalmazkodását könnyíti meg az apa, vagy anya jelenléte a beszoktatás időszakában, ezért mindannyiunk számára nagyon fontos a szülő személyes jelenléte a beszoktatás alatt. Alkalmat szeretnénk adni a szülőnek egyfelől arra, hogy gyermekük mellett legyenek ebben a nehéz időszakban, másrészt, hogy jobban megismerjék intézményünket, személyes tapasztalatokat szerezzenek gyermekük bölcsődei életéről. 13

16 A beszoktatás menete gyermekenként változó. Az új környezet és az új személyek elfogadásához a gyermekeknek különböző időtartamra van szükségük. Ezért a beszoktatás mikéntje a gyerekek igényeihez igazodik. Ideje kb. 2 hét. A beszoktatás bölcsődénk által javasolt folyamata A bölcsődei élet elfogadása igen eltérő a gyermekek részéről, ezért a napi terhelés időtartamát is a gyermek egyéni teherbíró képességéhez tanácsos igazítani. A bölcsődében tartózkodás ideje egy két óráról fokozatosan érheti el az egész délelőttöt, majd a délutánt is. A bölcsődei beszoktatás első napjaiban a szülő folyamatosan legyen jelen a csoportban. A bölcsődei csoportban a gondozási műveleteket az első napokban még a szülő is segítse, a gondozónő fokozatosan kapcsolódjon be, majd teljesen vegye át. A második héten a szülő még legyen jelen, de már ne tartózkodjon folyamatosan a csoportszobában. A későbbiekben megkísérelheti a szülő, hogy rövidebb időre elhagyja a bölcsődét, idővel már egész délelőtt a szülő nélkül van a gyermek a csoportban. Amikor a gyermek már megszokta a gondozónőt és a pedagógust, valamint az új környezetet meg lehet próbálni a délutáni alvást is. A beszoktatási folyamat sikerének kulcsa a bölcsődei felnőttek és a szülők szoros és következetes együttműködése Saját gondozónő - rendszer Az a szervezeti rendszer, amely szerint a gondozónő fokozottan felelős a csoport egy részéért. Ezáltal több figyelem jut minden gyermekre, jobban számon tarthatóak a gyermek egyéni problémái, szokásai. Minden gyermeknek van saját gondozónője. Saját gondozónő felelős a csoportjába járó 5-6 gyermekért, ő az a személy, aki az anyától megtanulja a gyermek otthoni szokásait, a vele kapcsolatos fontosabb teendőket. A nap nagy részében ő gondozza a gyermeket, eteti, öltözteti, lefekteti, ha igényli, szeretgeti, ölbe veszi, dúdolgat, mesél neki, megvigasztalja őt, ha bánatos. 14

17 A saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, ő vezeti a gyerek dokumentációját, elsősorban ő tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Bölcsődénkben a gondozónők nagy figyelmet fordítanak személyüket érintő döntések meghozatalánál a gyermek-csoportjuk érdekeinek figyelembe tartására. Tudják jól, hogy a gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot Gyermekcsoport szervezése A bölcsőde felvehető létszáma 12 fő, amennyiben szükséges 14 főig feltölthető ( 120%-os feltöltöttség).a magasabb létszám ellátási problémát jelenthet a gondozónőnek. A gyermekek három éves koráig, illetve abban a nevelési évben, melyben augusztus 31. betölti a 3. életévét, vehetik igénybe a bölcsődei ellátást. Ezután léphetnek át az óvodába. Igyekszünk úgy alakítani, erőnkhöz, és lehetőségünkhöz mérten, hogy a bölcsődés csoportba járó gyermekek együtt járhassanak tovább óvodába A gyerekek felvétele A jelentkezés feltételei Két bölcsődei csoportunkba testileg és szellemileg egészséges gyermekeket veszünk fel.. Év közben a csoportban megüresedett hely függvényében veszünk fel új gyereket. A Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjába azok a gyermekek jelentkezhetnek, akik a fenti feltételnek megfelelnek, és akiknek szülei megismerték szakmai programunkat, azzal egyetértenek, elfogadják azt. A felvételnél figyelembe vesszük a jelentkezési sorrendet. Kivételt képeznek azok a gyermekek, akiknek óvodás testvérük az intézményünkbe jár, illetve ahol mindkét szülő dolgozik, elsőbbséget élveznek. Bölcsődébe felvehető továbbá minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény kiemeli olyan kisgyermek szociális vagy egyéb ok miatt 15

18 felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: körzeti védőnő háziorvos gyermekorvos szakértői és rehabilitációs bizottság szociális illetve családgondozó gyermekjóléti szolgálat gyámhatóság Munkaszervezés Vezetési szintek Fenntartó: Nyergesújfalu Város Önkormányzata. A dolgozók felett a munkáltatói jogokat a mindenkori intézményvezető látja el. Intézményvezető: a bölcsőde és az óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Az intézményvezető a szervezeti, működési, szakmai kérdésekben az óvodapedagógusokkal, gyermekgondozókkal, és az érintett alkalmazottakkal konzultálva hozza meg a döntéseit Szakmai vezető: bölcsődei egység szakmai munkájának irányítója Gondozónők: alapfeladatuk a gyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése, a csoport életének szervezése, adminisztrációs feladatok és egyéb szervezési feladatok valamint a szülőkkel való kapcsolattartás 16

19 6. A bölcsődei gondozás- nevelés főbb helyzetei, tevékenységformái A bölcsődei nevelés általános feladatai: a kisgyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése - a gyermekek gondozása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés megvalósítása a bölcsődei élet tevékenységformáin keresztül valósulnak meg. A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, WC használat, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényeinek és kompetencia érzésének erősítése. 6.1.Gondozás: Bensőséges interakciós helyzet a gondozónő és a gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának az egyik feltétele, hogy a gyermek aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Lehetőséget kívánunk adni a próbálkozásra úgy, hogy közben érezzék segítő, támogató figyelmünket. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Elegendő időt szeretnénk adni a gyakorlásra (tisztálkodás, öltözködés, evés), az egyes mozzanatok megtanulására, mivel az hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. Szobatisztaságra szoktatás WC használat megismertetése Mosakodás Öltözködés Étkezés Du. pihenés a fokozatosság elvének figyelembe vételével 17

20 6.2. Játék A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely segíti a környező világ megismerésében, befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A gondozónő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységét, kreativitását. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A több gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. A játék a gyermek önkéntes tevékenysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban dolgozzák fel élményeiket, vágyaikat, közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, személyiségük sokoldalúan fejlődik. A játékot a gyermek elsődleges tevékenységének tekintjük. A folyamatos játékot az étkezések ideje, a pihenőidő és a gondozási tevékenységek szakítják meg. Amikor együtt játszunk a gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az ünnepek. Ehhez választunk odaillő ábrázolási technikákat, dal és mondóka anyagot, mozgásos játékokat és igyekszünk minél több élményhez juttatni a gyerekeket. A játék fejlődés folyamata: A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő tevékenysége a gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a funkció öröméért gyakorolja, különböző mozgásokat, műveleteket utánoz. Két éves kor körül megjelenik az én tudat. Az én akarom, én idézem elő a játékban is megfigyelhető. Három éves korban a gyerekek szeretnének hasonlítani a környezetükben lévő felnőttekhez, utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani. Bölcsődés korú gyerekeinknél a gyakorlójátékot tarjuk a legfontosabbnak, mert változatosan lehet alkalmazni. A hang és beszéd gyakorlása fokozza beszédkedvüket, gyarapítja szókincsüket. Ezt rövid mondókák mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos mozdulatok ismétlésével végezzük. A mozgást gyakorló játék során egy egy mozgás műveletet ismételnek, a sikeres végrehajtás az öröm forrása. 18

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben