III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U."

Átírás

1 III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2

2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE... 7 Óvodakép... 7 Gyermekkép... 7 PROGRAMUNK KÜLDETÉSE... 8 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA... 8 NEVELÉSI ALAPELVEK... 9 A MI ÓVODÁNK Pécsely Tagóvoda Az óvoda sajátos arculata Óvodánk nevelés filozófiája Az óvodai nevelés feladatai, tevékenységrendszere Az egészséges életmód kialakítása Érzelmi nevelés, szocializáció Értelmi nevelés A Program tevékenységkerete Anyanyelvi nevelés és értelmi fejlesztés Néphagyomány- ápoló nevelés A nevelési program tevékenységformái A játék helye a programunkban A munka helye programunkban Környezeti nevelés Mozgás Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Zenei nevelés Az óvoda szervezeti rendszere Személy- és tárgyi feltételek A kapcsolatrendszerek szerepe a programban Óvoda és család Egyéb partnerkapcsolatok Egészségügyi és nevelési szakemberek A Balaton- felvidéki Nemzeti Park szakemberei Egyház

3 A PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELEI Az intézmény dokumentációs rendszere Tervezés, dokumentumok: A NEVELŐ- FEJLESZTŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSI- MÉRÉSI RENDSZERE A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉK ÓVODAKEZDÉS ÉS ISKOLA KÉSZÜLTSÉG BIOLÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI JELLEMZŐI 60 A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE ÓVODÁNKBAN

4 Törvényi háttér évi LXIV. törvény által elfogadott, a gyermekek jogairól szóló 1989 évi New York-i Egyezmény évi LXXIX. törvény a Közoktatásról és annak módosításai 137/1996. (VIII.28.) MKM rendelet Óvodai nevelés országos alapprogramja 255/2009 (XI.20.) OKM Kormányrendelet Óvodai nevelésmódosítások 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 14/1994. (VI.29.) MKM sz. rendelet a Pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatairól szóló rendelkezések 2/2005. (III.1.) OM sz. rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatása irányelveiről 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi XXXI. törvény a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról Az Egyenlő Bánásmódról és Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről Alapító Okirat 54/2010. (II.25.) Ök.sz. határozat szerint. A törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: - A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik - A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően évente a szülői igényekre alapozva biztosított. 5

5 Az intézmény jellemző adatai Balatonfüred képviselő testülete júl. 26-i ülésén a 229/2007 (VII.26.) számú határozatában jóváhagyta a III. sz. Napközi otthonos Óvoda Alapító Okiratát a következő módosításokkal. Az intézmény neve: 3.sz. Napközi Otthonos Óvoda Balatonfüred, Noszlopy u. l Az intézmény fenntartója: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Balatonfüred, Szent István tér l Az intézmény szervezeti rendszere: 1. Központi óvoda: Székhely: Balatonfüred, Noszlopy u. l Tagóvoda: Pécsely, Iskola u

6 A program óvodaképe, gyermekképe Óvodakép Nevelési programunkkal olyan értékeket szeretnénk megteremteni, amelyben minden partnerünk jól érzi magát, ezáltal aktív részese annak megvalósításának. Egyöntetű véleményünk, hogy óvodánk a maga funkcióját csak akkor töltheti be, ha alaphangulata élményszerű. Az élményszerűség egyik fontos feltétele a játékosság érvényesülése. Óvodánk a családi nevelés kiegészítésére törekszik, erősítve a meleg, bensőséges, biztonságot nyújtó, egymásra figyelő kapcsolatot. az óvó-védő, szociális, nevelő-személyfejlesztő funkciókat az egészséges, biztonságos és derűs óvodai környezet megteremtésével teljesítjük ki. Változatos tevékenységi formák biztosításával a gyermeki személyiség sokszínű és differenciált fejlesztését valósítjuk meg, külön támogatásban részesítve a hátránnyal küzdőket. A fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítjuk. Célunk egy olyan óvoda működtetése, ahol családias a légkör, a gyermekszeretet, a játék prioritása, a játékba integrált képességfejlesztés, a pedagógusok kvalifikált szakmai tudása, az idejáró gyermekek és szülők elégedettsége a legfontosabb szempont. Gyermekkép Óvodánk fő alapelve a gyermekközpontúság. Gyermekképünk egy kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyermek, aki nyitott az ő t körülvevő világ ingereinek befogadására. Nyíltan és szorongásmentesen beszél, érdeklődő, kreatív, kitartó, önérvényesítő. A nyugodt, derűs légkörben szívesen választ a számára vonzó tevékenységi formák közül. Jól érzi magát a közösségben. Örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éli meg napjait. Olyan gyermekek nevelésével szeretnénk foglalkozni, akik szeretettel, örömmel jönnek óvodába, s készek a befogadásra, az óvónők pedig készek a gyermeki személyiség spontán és tervszerű fejlesztésére. A gyermek fejlődésének általános tendenciáin túl értékként fogadjuk el az egyéni különbségeket (az egyedit, különbözőségűt, az eltérőt) azokat, amelyek összeegyeztethetők mások érdekeivel és méltóságával. Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési úttal és ütemmel, tanulási stílussal, és sajátos szociokulturális családi háttérrel, amelynek ismeretében alakítjuk ki az óvodában, gyermekcsoportban az egyéni fejlesztés lehetőségeit. Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségben, méltányosságon,és jóakaraton múlik. Szent-Györgyi Albert 7

7 Programunk küldetése Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, Csakis Rád figyelek, és segítek Neked, Ha szükséged van a segítségemre. Minden gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen, tehát a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy megkapják a legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődjenek, amely egyéni szükségleteikhez igazodik. Óvodánkban a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Nevelőmunkánk tudatos, tervszerű tevékenység, amelyben érvényesül a partnerközpontú szemlélet, a kulturált párbeszéd, az építő kritika, a korrekt érdekérvényesítés. Óvodai nevelésünk célja Megítélésünk szerint az intézményes nevelés mint másodlagos szocializációs színtér - alapvető feladata a kultúra átadása közvetítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúráink szintereivel gazdagodjanak. Nevelési céljaink megvalósításában alapvetően támaszkodunk az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Szándékunk a komplex módon történő differenciált személyiségfejlesztés. Egy életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, az anyanyelvi nevelés széles körű kiterjesztése. Gondoskodunk az egészséges fejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a személyi és tárgyi környezetről. A gyermek megbecsülése, tisztelete, szeretete, elfogadása vezérli nevelőmunkánkat. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek segítését, fejlődését kiemelten kezeljük, képességeik kibontakoztatását, egyéni fejlődésük intenzív segítését megkülönböztetett figyelemmel végezzük. Sokoldalú képesség fejlesztés során játékos tevékenység közben környezettudatos magatartás, környezetre figyelő, védő életvitel elsajátítása, a környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása. 8

8 Nevelési alapelvek A gyermeki személyiség tiszteletben tartása. A gyermek mindenek felett álló érdekének biztosítása. Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs óvodai légkör biztosítása. A gyermek mással nem helyettesítő szabad játékához való jogának tiszteletben tartása. A gyermeki szükségletek figyelembe vétele. A hátrányokkal küzdő és tehetséges gyermek differenciált segítése. A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége teljes kibontakozásának támogatásával az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése. Esélyegyenlőség biztosítása. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A külső környezet felé nyitott nevelési légkör megteremtése. Az óvodapedagógusok szakmai önállóságának biztosítása a törvényi keretek között. A két óvoda együttműködése, egyéni arculatuk megőrzése. A hazájukat elhagyni kényszerülő gyermekek kultúrájának megismerése, annak megismertetése az óvodai nevelésünk során. 9

9 A mi óvodánk Pécsely Tagóvoda Az óvoda sajátos arculata A Pécsely székhelyű Napközis Óvodánkat mely 1974-ben épült egy csoporttal és 1978-ban bővítették két csoportosra négy, majd három település önkormányzata tartja fenn. A fenntartó települések: Pécsely, Vászoly, Dörgicse a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén fekszenek. Lélekszámuk összesen sem érik el az 1500 főt. Két csoportos óvodánk biztosítja e községek éves gyermekeinek óvodai ellátását, az iskolára való felkészítését. Óvodánk szeptember 1-től a balatonfüredi 3. sz. napközi otthonos óvoda tagintézménye lett. Óvodánk gondozott, egészséges környezetben a falu közepén helyezkedik el. Háttérben, közvetlenül az udvar mögött fenyves erdő, szemben pedig a Pécselyi-medencét keretező Zádori dombok szőlői, présházai és a gerincet kísérő erdők találhatóak. Az óvoda szomszédságában található az Általános Iskola. Kétcsoportos óvodánk barátságos, családias hangulatot áraszt. Saját főzőkonyhával rendelkezünk, amit 2007 májusától vállalkotó üzemeltet. Óvodánk férőhelye 50 fő. Mindkét csoporthoz külön öltöző, közlekedő és mosdó tartozik. A csoportszoba falai világosak, nagy ablakokkal rendelkeznek, jól felszereltek, hűen tükrözik az adott csoport arculatát. Az óvoda udvara nagy, megtörtént a játékok cseréje. Biztonságos, esztétikus fajátékokkal játszhatnak gyermekeink. Óvodánk nevelés filozófiája A gyermekét a szülő ismeri a legjobban, ezért a családi nevelést kiegészítve, a családdal együttműködve igyekszünk cselekvéssel szerzett tapasztalatokat, érzelem dús élményeket biztosítani a gyermekeknek, hogy a személyiségük minél sokoldalúbban fejlődjön. Fontosnak tartjuk a közvetlen környezet megismerését, megszerettetését, hogy kialakuljon bennük a szülőföldhöz való kötődés, a haza iránti szeretet. Azért, hogy a múlt értékei feledésbe ne merüljenek, megismertetünk a gyermekekkel népszokásokat, népdalokat, népmeséket, mondókákat, népi kismesterségeket, népi játékokat. A gyermekek szókincsét, kifejezőkészségét, a beszéd műveltségét hangsúlyozottan fejlesztjük az évszakokhoz és azok ünnepköreihez fűződő jeles napok és népszokások felelevenítésével. 10

10 Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, amelybe a szülőket is igyekszünk bevonni. Hangsúlyozzuk a környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét. Valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés tevékenységeit (néphagyomány ápolás,játék, mese, vers, ének, zene, mozgás, rajzolás ) gyöngyként fűzzük fel rá, így lesz komplex egész. Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű, így meghatározó szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának kialakításában, a környezettudatos életvitel kialakításában, a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtésében. Az óvodai nevelés feladatai, tevékenységrendszere Az óvodai nevelés szerteágazó, egymásra épülő, egymással komplex módon érvényesülő tevékenységek sorozata, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az óvodai nevelés teljes rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljainak kiteljesedését. Az egészséges életmód kialakítása A gyermekek egészségének fenntartása az óvoda legalapvetőbb feladata. Az egészséges életmódra nevelés egész nap folyamán történik, a gyermekek minden tevékenységét áthatja. Az egészséges életmód kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. Az egészség mely- szomatikus, pszichikus és szociális egészséget, harmóniát jelent megőrzésére irányuló gondozás egyik feltétele az óvónő és a gyermek közötti jó kapcsolat, a nyugodt, egészséges, biztonságos környezet. Az egészségre nevelésben és gondozásban elsődleges feladatunk a megelőzés és az egyéni adottságokat figyelembe vevő testi fejlődés elősegítése. A gyermekek egészséges életrendjét a napirendi szokások folyamatossá tétele teremti meg. Célunk: az egészséges életmód igényének megalapozása, mozgást kedvelő, helyesen táplálkozó, egészségesen fejlődő gyermek nevelése. Főbb feladatok: a gyermekek gondozása, testi lelki szükségleteinek kielégítése, mozgásigény kielégítése, nagy és finommozgások fejlesztése, egészségvédelem, edzettség, egészséges életmód szokásainak megalapozása, egészséges környezet, eszközrendszer biztosítása 11

11 Gondozás, testi-lelki szükséglet kielégítése Elemi feladatunk, hiszen a jó közérzet alapfeltétele a gyermek mindennemű tevékenységének. Területei: testápolás, öltözködés, táplálkozás, pihenés. E területek az egészségmegóvás alapjai, amit tudatosítunk nevelésünk során. Példát mutatunk, megismertetjük az ezekhez fűződő szokásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző családi háttérből érkező gyermekek higiénés szokásait az óvodapedagógus megismerje, és ennek megfelelően segítse. A gondozási feladatok intimitást igényelnek, ezért törekszünk arra, hogy e tevékenységet lehetőleg ne csoportosan végezzék gyermekeink. A WC használatára bármikor joga van a gyermeknek. A terület fontossága miatt felnőtt felügyeletet szükség szerint biztosítunk, főleg a kisebb gyermekeknél és a beszoktatás idején. A gyermekek gondozásában a dajka segítségét vesszük igénybe, aki ideje nagy részét a gyermekcsoportban tölti. E feladatukat az óvodapedagógus útmutatása alapján végzik. Az egészséges fejlődés egyik feltétele a táplálkozás. A folyamatosság bevezetésével lehetőséget teremtünk a nyugodt, a gyermek valós szükségletéhez igazodó étkezéshez. Kiküszöböljük a várakozási időt. A változatos étrend érdekében a konyhát működtető vállalkozóval folyamatosan konzultálunk. A gyermekek étvágyát, eltérő szokásait figyelembe vesszük. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk megszerettetni az új ízeket. A szülők bevonásával naponta a délelőtti levegőzés előtt gyümölcsöt fogyasztanak a gyerekek. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk. Különösen védjük a gyermekek érzékszerveit. Ápolásukhoz tiszta eszközöket, nyugodt feltételeket teremtünk. Az öltözködés terén meggyőzzük a szülőket a réteges öltözködés fontosságáról. Segítséget a gyermek fejlettségének megfelelően biztosítunk. A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a tiszta levegő, a csend, a nyugalom, kényelmes ruházat. A gyermekek alvásigényét figyelembe vesszük. Tiszteletben tartjuk egyéni szokásait és a hazulról hozott anyapótló eszközeiket is. A nem alvó, korábban ébredő gyermeknek lehetőséget nyújtunk a csendes tevékenykedéshez (rajzol, mesekönyvet nézeget, sző, fon...) Mozgásigény kielégítése, fejlesztése Óvodai nevelésünk minden napján lehetőséget biztosítunk a játékos mozgásnak spontán vagy szervezett formában. Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egészíti ki a levegőzést. Hagyományápoló nevelésünkben a mozgásfejlesztés bővül a népi játékok nyújtotta mozgásformákkal (pl. kötélhúzás, szembekötősdi, ugróiskola). A gyerekekkel gyűjtő utakat szervezünk, közösen gyűjtjük a bodzát, a hársfavirágot, a csipkebogyót, amit frissen vagy tea formájában fogyasztanak el. A kirándulások a gyermekeket gyaloglásra is szoktatja. 12

12 Egészségvédelem, edzettség E feladatba soroljuk a baleset megelőzését, higiénés szabályok betartását, fertőző betegségek, egyéb rendellenességek megelőzését, váratlan helyzetekre való felkészülést. A baleset megelőzés elvei: ép, jó minőségű és anyagú eszközök használata, gyakori felülvizsgálatok, javítások, állandó felügyelet, nagyméretű eszközök rögzítése, ruházat ellenőrzése, baleset megelőzés szabályainak betartása, Higiénés szabályok betartása: WC papír megfelelő használata, WC-n egy gyermek legyen egyszerre, folyékony szappannal való kézmosás, testnevelés foglalkozás utáni mosakodás, körömkefe igénybevétele szennyező tevékenység után. saját fésű, fogmosó felszerelés használata, megfelelő orrfújási technika, tiszta, megfelelő méretű ruházat, váltóruha biztosítása, a haj rendszeres gondozása, Fertőzések, egyszerűbb rendellenességek megelőzése: a szezonális fertőző betegségekre való felkészülés: szellőztetés, fertőtlenítés, zsebkendő folyamatos biztosítása, egyéni eszközök biztosítása, beteg gyermek elkülönítése 13

13 Pszichohigiénés egészségvédelem: Nagyon fontos feladat, hiszen a lelki eredetű problémák negatívan hatnak a fizikai állapotra. Ennek érdekében: tartózkodunk a megszégyenítéstől, megteremtjük lehetőség szerint a nyugalmat, csendet, az intimitást, nem siettetjük a gyermekeket alapvető tevékenységeikben, nem terheljük túl a gyermekeket, kerüljük a kényszerítő módszereket, meghallgatjuk a problémákat, biztosítjuk a rendszerességet, e mellett a rugalmasságot, igyekszünk csökkenteni a konfliktusokat, az agresszív magatartású gyermeket vizsgálatra küldjük, fejlesztési tervet dolgozunk ki, megszervezzük a beszédhibás gyermekek logopédiai kezelését, Edzettség: Az edzés növeli a szervezet ellenállását a kedvezőtlen meteorológiai behatásokkal szemben, fokozza az alkalmazkodó képességet. Az óvodában kihasználjuk a mindennapi élet kínálta lehetőségeket (játék a szabadban, kirándulások, szabadban szervezett foglalkozások). E tevékenységek kedvező nevelési és edzési hatásai annál jobban érvényesülnek, minél derűsebb légkört biztosítunk, minél több játékos elemet iktatunk be. Ennek érdekében feladatunk: a gyermekek edzettségbeli különbségének figyelembe vétele, differenciált bánásmód, gyerekek állandó figyelemmel kísérése, feladatok fokozatos nehezítése, folyamatos levegő csere, tornaszerek biztosítása, tartásjavító gyakorlatok, foglalkozások szervezése, 14

14 nagycsoportosoknak úszás szervezése, udvari mozgásos játékok biztosítása, Egészséges életmód szokásainak megalapozása Az egészséges életmód szokásai az emberi kultúra része. Ezért elengedhetetlen ezek megismertetése. Területei: Testápolás (az esztétikus megjelenés alapjai) Egészséges táplálkozás, kulturált étkezés, terítés. A kulturált étkezési szokások kialakulását, annak természetes légkörét a merev étkezési szokások feloldása teremti meg. A gyermekek étkezéseik időpontját- egy adott időkereten belül- szükségleteinek és tevékenységüknek megfelelően választhatják meg. A reggeli és az uzsonna az önkiszolgálásra épül és az önállóság kialakulására gyakorol kedvező hatást. A naposi feladatok elvégzéséhez az ebéd teremti meg a közösségért végzett munkajellegű tevékenység optimális feltételeit. Szabadidő egészséges eltöltése (mozgás, kirándulás, séta) A szokásalakítás alapja a példamutatás, a tevékenységek gyakori végzése ismétlése. Az óvodai szokásokról a szülőket tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az egységes szemlélet. A szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési szabályokat. Egészséges környezet, eszközrendszer biztosítása Az egészséges életmód alakításának színterei: csoportszobák mellékhelyiségek udvar. A csoportszoba berendezését körültekintően válogatjuk meg. A bútorok megfelelnek a gyermekek méreteinek. Színharmóniát igyekszünk teremteni a dekorációban. Lehetőség szerint kiküszöböljük az allergén anyagokat. A balesetveszély elkerülése érdekében éles, sarkos tárgyakat nem helyezünk el. A természetes fényt igénylő tevékenységeket az ablak mellé tervezzük. Mellékhelyiségek: A mosdóban figyelünk a padló csúszásmentességére. Folyamatosan fertőtlenítjük a WC-t, mosdót, a gyermekek eszközeit. A WC-ket az intimitás érdekében függönnyel választjuk el. A tisztítószereket biztonságos helyen tároljuk. Környezetkímélő tisztító szereket használunk. 15

15 Öltöző: Minden gyermeknek külön zsákban tároljuk a ruháit. A gyermekek jele esztétikusan van elhelyezve. Az udvar: Az udvari játékokat egy pályázatnak köszönhetően sikerült lecserélnünk, így az összes játékunk megfelel a az előírt szabványnak. Az udvaron mindig biztosítunk megfelelő számú felnőtt felügyeletet. A homokot időnként cseréljük, fertőtlenítjük, felássuk. Az udvaron ivókút, locsoló van. A kerti munka eszközei gyermekméretűek, zárható helyen vannak elhelyezve. Az óvoda feladata az egészségvédelem terén szűrővizsgálatok előkészítése, lebonyolítása, az orvossal, védőnővel való kapcsolatalakítás rendjének kidolgozása, iskolaérettségi vizsgálatok megszervezése, egészségnevelő, pszichológiai előadások szervezése a szülők számára, krónikus betegségben szenvedők fokozott gondozása, viselkedési zavarokkal küzdő, vagy pszichoszociálisan sérült gyermekek különfoglalkozásának megszervezése, Nevelési Tanácsadóval való kapcsolat megszervezése, az óvoda helyiségeinek és udvarának közegészségügyi, balesetveszélyességének ellenőrzése, a hibák elhárítása, az étkezés higiéniájának, minőségének ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén szükséges intézkedések megtétele. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére A gyermekek tudnak helyesen orrot fújni, fogat mosni, önállóan végzik a maguk ellátásával kapcsolatos tevékenységeket. Az eszközökre vigyáznak, használat után helyére teszik azokat. El tudják dönteni, mennyi ételt, italt kérnek, önállóan öntenek, merítenek. Étkezés közben halkan beszélgetnek, helyesen használják az evőeszközöket. 16

16 Önállóan vetkőznek, öltöznek. Bekötik a cipőjüket, megkötik a sálat, sapkát. Ruhájukat összehajtva, a kijelölt helyre rakják. Környezetükben rendet raknak. Igényük a tiszta, esztétikus környezet, önmaguk megjelenése. Ismerik a baleset megelőzés szabályait, a rájuk leselkedő veszélyeket, figyelmeztetik társaikat. Csendes pihenő alatt nyugodtan fekszenek vagy alszanak. Szükségleteiket önállóan jelzik, rendezik. A szülők bevonásának lehetőségei tapasztalatok közös átadása az egészséges táplálkozás terén új ételek bemutatása, receptek ajánlása a délelőtti gyümölcsfogyasztáshoz a folyamatos gyümölcs biztosítása szokások, viselkedésformák közös alakítása tisztálkodási eszközök biztosítása közös kirándulások szervezése megfelelő ruházat biztosítása Érzelmi nevelés, szocializáció Az ember társas lény. Egész életében különböző csoportok veszik körül. Ezek hatása befolyásolja személyiségének alakulását. A szocializációs folyamatban megy végbe a gyermek szocializációs- individualizációs fejlődése. A két oldal egymással szoros kölcsönhatásban van. de ezen belül: A szocializációs folyamatban sajátítja el a gyermek a viselkedés és magatartás normáit, értékét, e folyamatban alapozódnak meg a társas közösségi élet szokásai. Az individualizációs folyamatban bontakozik ki az egyén személyisége, képességei, tulajdonságai, magatartása. Eközben bontakozik ki az én tudat, az énkép, amely hozzásegíti a gyermeket önmaga képességeinek felismeréséhez. 17

17 A szocializáció kialakulásában fontos állomás a nemi hovatartozás felismerése, a nemi szerepek elsajátítása, amely bonyolultsága miatt több ponton is nehezíti a gyermek tájékozódását. A társadalmi környezet ellentmondásossága, változása a régi és az új értékek összeütközéséhez vezet. A sokféle értéket képviselő családok gyermekei az óvodában találják szembe magokat a különböző értékek meglétével. Az óvoda az az intézmény, ahol a gyermek megismerkedik a közösségi élet szabályaival, ahol kialakulnak a társas viselkedés szabályai, ahol végbemegy a szülőkhöz kötődés helyett és mellett a kortársakhoz való kötődés. A szocializációs és individualizációs folyamat konfliktusok közben megy végbe. az újabb készségek és képességek módosítják a viselkedési és magatartási formákat. Időre van szükség az új külső és belső körülményekhez való alkalmazkodáshoz. Ezért is van szükség az óvodapedagógus türelmes és megértő magatartására. A szocializációs - individualizációs folyamatban meghatározó szerepe van a játéknak, mint a személyiség legdinamikusabban és legsokoldalúbban fejlesztő eszközének. Főbb feladatok: biztonságos, szeretetteljes, a kapcsolatokat pozitívan befolyásoló légkör megteremtése a közösségi élethez szükséges készségek és jártasságok kialakítása, az erkölcsi normák formálása közösségformálás ünnepek, együttes tevékenységek által Biztonságos légkör A gyermekek számára elengedhetetlen az érzelmi biztonság, a nyugodt légkör. Ennek érdekében rendezett, nyugalmat sugárzó környezetet biztosítunk, kuckókat alakítunk ki, ahol a gyermek elbújhat, igyekszünk minél több alkalmat teremteni a személyes beszélgetésre, eljátsszuk élményeiket, érzéseiket, megbeszéljük a problémákat, lehetőséget teremtünk az anyás beszoktatásra, a napirendet a gyermekek szükségleteihez igazítjuk, stabil szokás-szabályrendszert alakítunk ki, igyekszünk megismerni a családi helyzetet, szeretetünket kimutatjuk szóban és gesztusban. 18

18 A biztonságos légkör megteremtői az óvoda felnőtt közössége. A felnőtt személyisége MODELL! Törekszünk óvodai szinten az egységes nézetek, elvek kialakítására, betartására, egymás kiegészítésére, a kölcsönös segítségnyújtásra. Gyermek helye a csoportban Az óvodában elősegítjük, hogy a gyermekek én-tudata megerősödjék, de óvodáskor végére tudja, hogy ő egy közösség tagja. A társas kapcsolatok tevékenységek által alakulnak, ezért törekszünk arra, hogy minél szélesebb legyen a paletta. Segítjük a barátságok kialakulását (egymás mellett ülhetnek). A feladatvállalást mindenkinek felkínáljuk. Fokozatosan alakítjuk a gyermekek konfliktustűrő-és megoldó képességét. A problémák rendezésében csak szükség szerint avatkozunk be. Nem erősítjük az árulkodást, de az elkövetett hibák őszinte vállalását elvárjuk. A problémák megbeszélése egyéni vagy csoporttal történik. A megoldásokra is közösen keressük a választ. A csoport működéséhez szabályok szükségesek, melyeket közösen állítunk fel. Ezek: egymás játékának tiszteletben tartása, a felnőttek tisztelet, társak tisztelete, eszközök, tárgyak védelme, a durvaság elítélése, egymás segítése, a kisebbek megóvása, udvariasság. Az egyéni bánásmód biztosítja, hogy a gyermekek a rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjává. Minden gyermekben megkeressük a pozitív tulajdonságokat, azt emeljük ki. Figyeljük az átlagos gyermekeket is, hiszen ők azok akik legjobban elbújnak a közösségben. Érzelmeikben, önbizalmukban erősítjük ő ket. A gyermekek értelmi képességei is eltérnek. A lassabban fejlődő gyermeket igyekszünk felzárkóztatni, megkeresni a lemaradás okát. A kiemelkedő képességű gyermekeket külön feladatokkal bízzuk meg. A hagyományápoló szemléletű nevelésünk erősíti a szocializáció kialakulását, amely szempontjából különös jelentőségűek a közös élményekre épülő közösségi tevékenységek, a jeles napok szokásai, viselkedésmintái gazdagítják a mindennapok együttélésében gyakorolt szociális viselkedést. A hagyományápoló nevelés visszatérő közös tevékenységei, hagyományai megteremtik az együttélés egyedi kommunikációs kapcsolatrendszerét. A hagyományőrzés sajátos teret nyújt a gyermek szocializálódásához. Így a játékban megjelenő hagyományápoló tevékenységekben gyakorolja az önkifejezés formáit, a társas érintkezés mintáit, a közös élmények hatására valamit megérez a közösségi erő összetartó erejéből. A szocializálódás alakulásának színterei: a beszoktatás időszaka az együttlét a mindennapokban óvodai ünnepnapok 19

19 Beszoktatás Az első találkozás az óvodával szinte minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő viszonyát. Különösen nagy figyelmet, türelmet igényelnek a közvetlenül a családból kerülő gyerekek. Lehetővé tesszük, hogy még a rendszeres óvodába járás megkezdése előtt a gyermekek szüleikkel ellátogassanak az óvodába, megismerkedhessenek a szokásokkal, a jelükkel, az óvoda helyiségeivel. Az óvónők otthonukban meglátogatják a gyermekeket, igyekeznek minél mélyebben megismerni a gyermekek előző életét. Törekszünk arra, hogy a beszoktatás az anyával együtt, fokozatosan történjen. A beszoktatás időszakában mindkét óvónő és a dajka is együtt van a csoportban, így a személycsere nem éri váratlanul a gyermeket. Megbeszéljük a szülőkkel, hogy az első napokban minél hamarabb vigyék el a gyermeket. Lefekvéskor különösen gyengédségre van szükségük. Simogatással igyekszünk ő ket megvigasztalni. Egyszerű, érthető utasításokkal vezetjük be őket az óvoda rendjébe. Az új gyermeket kis ajándékkal várjuk, ölbeli játékkal, mondókával igyekszünk oldani a feszültséget. Együttlét a mindennapokban Az egyes gyerek szociális viselkedési készségének szintjét befolyásolja a gyermek kommunikációs fejlettsége. A gyermek az egymás mellett játszástól az együttjátszásig, majd az együttjátszás és tevékenykedés során a mintha helyzetekben viselkedést gyakorol, tapasztalatokat szerez, alakul szociális készsége. A viselkedést megerősítő jelzések segítik a gyermeket a kommunikációban és abban, hogy megtanulja értékelni saját és mások cselekedeteit, megtalálja helyét a csoportban. A közösen átélt élmények a gyermekben az újra- meg újra átélés vágyát erősítik, az együttműködés reményében alkalmazkodásra serkentik. Óvodai ünnepnapok A program tartalmából fakad, hogy a néphagyományőrzés erősíti az óvodai élet hagyományait és a népszokásőrző és a természetóvó jeles napokkal gazdagítja azt. Egy-egy eseményt mindig izgalmas készülődés előz meg. Ez az ünnepre hangoló örömteli közös tevékenykedés a gyerekek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol. A mindennapokhoz kapcsolódó gyermeki élet ünnepei A programban hagyománya van a gyerekek születésnapi köszöntésének, számukra ez várva-várt esemény. A gyermek központba kerül, társai ráfigyelnek, vele törődnek, ő t ünneplik. A gyerekek számára fontos ünnep az Édesanyák ünnepnapja. Az anya köszöntésére a gyerek érzelem teli aktivitással készül. Az óvónő az érzelmi kötődés mélyítését szorgalmazza. Az ünnepnap akkor teljesedik ki a gyerek számára, ha bensőséges, az anya ölében ülés, a közös cirógató játék által újraéli az anyából sugárzó biztonságot. Az óvodában megjelenő felnőttek világához kapcsolódó ünnepek a gyerekben érzelmi benyomásokat keltenek. Az ünnep értelmét később szerzett ismeretek világítják meg. 20

20 A március 15-e vonulós, zászló játékai, a közös éneklés hagynak mély élményeket. A szocializálódás folyamatában fontos a nemi jegyek érősítése külsőségekben, tevékenységekben. A mindennapokhoz kapcsolódó hagyományőrző életmód szokásőrző napjai Az évről-évre visszatérő, az időjárás változásaiból fakadó tevékenységek a családoknál történő szüretelések, dióverés, almaszedés ünnepnapokká válnak a csoportok életében. Az őszi zöldség betakarításokhoz kapcsolódóan október elején játszó délután keretében a szülőkkel közösen TÖKFESZTIVÁLT tartunk, ahol töklámpásokat faragunk, zöldségbábokat készítünk. Jeles napok ünnepnapok: népszokásőrző jeles napok természetóvó jeles napok A népszokásőrző jeles napok cselekményeit meghatározott rituálék szabályozzák. Az évről-évre visszatérő hagyományok biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek a gyerekek életében, erősödik a valahová tartozás érzése. Óvodánkban ünnepelt jeles napok: Advent Mikulás Karácsony Farsang Húsvét Majális Pünkösd Advent: Adventi koszorút készítünk, meggyújtjuk a gyertyákat, miközben énekeljük az adventi dalunkat. Mikulás: A csoportok külön-külön ünnepelnek, várják a mikulást. Karácsony: Az adventi időszakban minden napra jut egy-egy várakozási tevékenység (gyertya készítés, üdvözlőlap készítés, mézeskalács sütés, szalmacsuhé karácsonyfadísz készítés ) A nagycsoportosok betlehemes játékkal köszöntik a kicsiket, a szülőket. Az ünnep előestéjén a szülőkkel csoportonként közösen feldíszítjük a karácsonyfát. Az ünnepnapon a két csoport együtt ünnepel, a szülők karácsonyi adventi koncertje teszi meghittebbé az ünnepet. 21

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda. Beszámoló. A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda Beszámoló A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról Az intézmény működésének feltételei: Statisztikai adatok: Óvodai férőhely, alapító okirat alapján megállapított

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA

PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 1 BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Szabadság út 64. 23/952-472, 23/778-121 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 202686 Az

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Kőbányai Aprók Háza Óvoda. Hagyományőrző Pedagógiai Programja

Kőbányai Aprók Háza Óvoda. Hagyományőrző Pedagógiai Programja 1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Hagyományőrző Pedagógiai Programja OM-AZONOSÍTÓ: 034428 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet-közeli, családokkal együttműködő óvodai program "A mag el van vetve, nem kell csak a

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben