Az elıadók és a mőhelyek rövid jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elıadók és a mőhelyek rövid jegyzéke"

Átírás

1 Az elıadók és a mőhelyek rövid jegyzéke Adorjáni Csilla és Gábor Júlia, szociálpedagógusok Próbáld ki te is! - Milyen a másság? - A résztvevık kreatív, mégis hétköznapi élethelyzeteket megjelenítı feladatok által megtapasztalhatják, hogy milyen érzés látás-, hallás- vagy mozgáskorlátozottnak lenni. A banálisnak tőnı gyakorlatok igazi kihívások lehetnek azok számára, akik még soha nem tapasztalták érzékszerveik, testük korlátozottságát. Bányai Sándor, élménypedagógus, kalandpedagógiai tréner, a Kalandok és Álmok Szabadidı-pedagógiai és Animációs Szakmai Mőhely szakmai vezetıje, Bevezetés az élménypedagógiába avagy kivezetés a komfortzónából Kezdıknek ajánlott foglalkozás, akik hallottak már az élménypedagógiáról, de még nem volt alkalmuk behatóan megismerkedni a módszerrel. 90 percben az alapvetések: a komfortzóna, a kihívás háromszöge, a tapasztalati tanulás köre, a kéz öt ujjának szerzıdése és a feldolgozás tölcsér modellje - mindez saját élményen keresztül! Vigyázat! 90 perc rohanás! Csak az jöjjön, aki bírja! Mit kell tennem, hogy jó facilitátor legyek - avagy ami az elsı 30 órás képzésbıl kimaradt Belépés csak a módszer használóinak (Outward Bound vagy Kalandok és Álmok alapképzést végzetteknek ajánlom)! Középpontban a vezetı személye oktató, nevelı, tanító, diktátor, facilitátor, próféta, menedzser mire kell figyelnem, Minták, példák, példaképek és a Saját Út Aki az elızı 90 percben végzett alapképzést - annak még picit korai lesz! Falmászásból jeles avagy a komfortzóna elhagyása és a csoport szociális kompetenciáinak fejlesztése a pedagógusképzésben Egy kurzus tanulságai interaktívan feldolgozva A megszokottól eltérı szervezés, az órakeretek kitágítása, emocionális alapú részvétel, tanterem helyett kötélpálya, zárthelyi dolgozat helyett háromnapos expedíció, jelenléti ívek helyett élmények és erıfeszítések - mindez napjaink felsıoktatásában! Egy vagy több kurzus tapasztalatai animációról, kihíváskeresésrıl, csoportérzésrıl. 30 órás kurzus 90 percben!

2 Bartók Éva, logopédus és Kacsó Erika, pszichológus A fantázia szárnyain... avagy Kreativitást fejlesztı játékok A pedagógus nap mint nap olyan váratlan helyzeteket él meg, amelyeknek a hatékony megoldása kreativitást, spontaneitást, oldott hangulatot és humort feltételez. A foglalkozást azoknak ajánljuk, akiknek kedvük van egy 90 perces vidám, pergı és a fantáziát megmozgató játékra. Csak a játékkészséget és a jókedvet kell magatokkal hoznotok, a többit majd mi álljuk. Új ötleteket, erıt, derüt, csillogó szemeket, újszerő megközelítéseket visztek magatokkal, amit majd továbbadhattok mindazoknak akik körülvesznek bennetek. Bodoni Ágnes, szociálpedagógus, BBTE Rejtett tanterv a pedagógiában - A résztvevık játékos formában megtapasztalhatják a hivatalos curriculum "sorai mögött" megvalósítódó spontán, nem tudatos nevelési formákat - mindazt ami jelentıs személyiségformáló hatással bír, amit a kognitív tudáson kívül átszármaztatunk a gyermekeknek, neveltjeinknek. Burkhardt Imola, enneagram oktató Tipikus pedagógusi magatartásformák az Enneagram szemszögébıl - Az Enneagram egy személyiségtipológia, amelyet több mint 30 éve használnak világszerte, és ami nálunk is egyre ismertebb. Fı gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedésmintáinkat tudatosítja bennünk. Ezek alapján, ha nem is tudunk róla, automatikusan és tipikusan reagálunk a helyzetekre, személyekre, úgy is, mint pedagógusok. A kétórás mőhelyen megismerkedünk a kilenc személyiségtípussal, és megbeszéljük a pedagógusi munkában való leggyakoribb megnyilvánulásaikat.

3 Dáné Gabriella, pszichológus Erıszakmegelızés az osztályban nap mint nap szembesülünk nehezen kezelhetı helyzetekkel a tanintézetekben - az agresszivitás, a kontrollálhatatlan indulatok, az erıszakos cselekedetek immár velejárói az iskolai életnek. Hogyan tudjuk mindezt elkerülni? Hogyan tudunk gyermekeinkben olyan kompetenciákat kialakítani, melyek révén elkerülhetı a verbális és fizikai agresszió, miként fejleszthetı a proaktív és protektív viselkedés, hogyan bontakoztathatjuk ki azokat a képességeket, melyek által képesek lesznek konfliktusaik pozitív, mindenki számára elfogadható megoldására? Játékos gyakorlataink során, ezekre a kérdésekre keressük a közös választ. Szülık iskolája. A szülı és iskola közötti együttmőködés foka közvetlen kapcsolatban áll a gyerekek teljesítményével, e viszony azonban jelentıs feszültségekkel terhes. Milyen tényezıkön múlik e kapcsolat? Miként nyújthatunk támogatást a szülıknek, és hogyan kérhetjük segítségüket? Kinek, mi a feladata, hol ér véget, és hol kezdıdik a szülıi illetve pedagógusi szerepkör? Hogyan vonhatjuk be hatékonyan a szülıket az iskolai életbe? Horváth Éva, középiskolai matematika tanár, élménypedagógus és Kémenes Hajnal, tanítónı Matek...kicsit másképpen - Tegyük színesebbé, változatosabbá a matematika órákat, élménypedagógiai módszerek segítségével. A játékos tevékenységek alkalmasak a tárgyi tudás elmélyítésére, illetve szociális kompetenciák fejlesztésére is. Horváth Éva, középiskolai matematika tanár, élménypedagógus Energetizáló, jégtörı játékok az osztályban - A jól megválasztott, megfelelı helyen és kellı idıben alkalmazott játék megkönnyíti és hosszabb távon is eredményesebbé teszi a tanulást. Mindenek felett játszódjék és nıjjön a gyermek: a szőntelen való tanítás elnyomja a növés erejét, s az eszet, mint az országút, olyan meddıvé teszi. ( Bolyai Farkas)

4 Osztályfınöki órán alkalmazható tevékenységek - Nekünk, pedagógusoknak, kötelességünk fejleszteni a fiatalokban a szocialis készségeket, amellett hogy a legjobb iskolai eredményekhez segítjük ıket. Kiváló lehetıséget nyújt erre az osztályfınöki óra. Ha elhiszed, hogy legyıztek legyıztek. Ha elhiszed, hogy nem mered nem mered. Ha gyızni akarsz, de nem hiszed nem gyızhetsz, Csaknem biztos, hogy nem te leszel a gyıztes. Az élet csatáit nem mindig Az erısebb, gyorsabb nyeri, És elıbb-utóbb az gyız, Aki, hogy gyızhet, elhiszi. (Arnold Palmer) Horváth-Kovács Ádám, tanár, élménypedagógus Hegyen-völgyön barangolunk avagy az expedíció mint a közösségi készségek fejlesztésének eszköze - Adjuk meg a tanulóknak a lehetıséget rendívüli élmények megtapasztalására! Ennek egyik hatékony eszköze az expedíció. Hogy mi fán terem az expedíció, milyen készségeket fejleszthetünk általa, hogyan tanítjuk meg a résztvevıt felelısen megtervezni saját útvonalát, felhasználva a létezı erıforrásokat, odafigyelve a legapróbb részletekre..., mindebbıl ízelítıt kap, aki ide csatlakozik. Mitıl iskola az Élmények iskolája? A több mint 15 éve mőködı Élmények Iskolája az Outward Bound Romania egyik legnépszerőbb programja. Hogy mi az, amit itt nyernek a tanulók a három napos képzés alatt, mit nyer az osztályfınök, milyen kihatásai vannak a programnak az osztály kohéziójának megteremtésében... ezen a mőhelyen egy kóstólót kaphat az a pedagógus is, akinek még nem volt alkalma ezt élıben megtapasztalni. Csapatépítés? miért és mikor? Szükség van-e csapatépítésre az osztályközösségben, a tanári munkaközösségben, netán a tanító-gyerek-szülı trió viszonylatában? Mikor a leghatékonyabb a csapatépítés, és miért érdemes erre tudatosan figyelni, milyen eszközökkel kell rendelkeznie a pedagógusnak a csapatépítéshez... ezeket a témákat fogjuk interaktív módon nem csak körüljárni, hanem konkrét eszközöket is megtapasztalni.

5 Kádár Annamária, M &Co tréner, pszichológus Csapatépítı játékok pedagógusoknak - A csapatépítés az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy rövid idı alatt kialakuljon a csapatszellem, csoportkohézió. Ennek sikere a küzdés, az akarat, az együttmőködés és a játék "laza" keverékében rejlik. Ez a mühely azoknak a pedagógusoknak szól, akik gyakorlatban is ki szeretnék próbálni magukay ezen a területen. Kelemen Katalin, szociálpedagógus Mozgáskultúra-fejlesztés - Steiner szerint a gyerek kiszolgáltatott utánzó, fontos, hogy jó mintát nyújtsunk neki. A gyerek a külsı és a belsı mintát egyaránt átveszi, lényeges, hogy ez ıszinte és hiteles legyen. A magától spontánul megnyílvánuló ismétlés, az "én-csinálom" öröme, a céltalan mozgás célszerővé alakítása alkotják a mőhelyfoglalkozás állomásait. Mátéfi Enikı, Bencze Emıke és Bölöni Ágnes nes, Waldorf óvónık Asztalbábozás a Waldorf pedagógiában - A bábozás a gyermeki személyiségfejlesztés meghatározó eszköze, az asztalbábozás specifikusan Waldorf nevelési módszer. A mőhelymunkán résztvevık egy interaktív elıadás részeseivé vállnak, alkotói és egyben szereplıi is a darabnak. Szıcs Rajmond, szociálpedagógus, iskolai tanácsadó Pszichodráma - A játék ısidık óta összeköt bennünket egymással, a természettel, Istennel, önmagunkkal. A mesék, mítoszok, legendák, történetek mind-mind része az életünknek. A valóságtól eltávolodva, mesébe szıve, tılünk látszólag független történetekbe éljük bele magunkat, szerepeinket játsszuk önmagunknak és a külvilágnak. Néha megterhelı vagy fájó meglátni az összefüggéseket a maguk valóságában. Ezért jó játszani: "mintha" minden igaz lenne, bármi megtörténhet "itt és most". Erre teszünk kísérletet: felidézzük magunkban a mesélı, inkább érzı, spontán, izgı-mozgó, játszó gyereket és el hisszük, ezzel együtt jókorát eveztünk igazi önmagunk központja felé. Eljátszunk majd gondolatokkal, színekkel, formákkal, figurákkal, hangokkal és így olyasvalamire készülünk fel, ami a késıbbiekben kapunyitó lehet számunkra és azok számára, akikkel kapcsolatban vagyunk.

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

Elsı hét Blokk 2 kurzusok 11.00-13.00 óráig

Elsı hét Blokk 2 kurzusok 11.00-13.00 óráig Elsı hét Blokk 2 kurzusok 11.00-13.00 óráig A201 Bántalmazás a digitális korban Patti Agatson angol Az iskolában és egyéb közösségekben elıforduló bántalmazással, piszkálással továbbra is rendszeresen

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció

Programfüzet. Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013. Kultúrák közötti kommunikáció Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó 2013 Programfüzet Kultúrák közötti kommunikáció A világ tele van ellentétekkel: szegények és gazdagok, jobboldaliak és baloldaliak, magyarok és pirézek, mi és ti

Részletesebben

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról Simon Anikó, óvodapedagógus Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról 2009-ben szereztem főiskolai diplomámat az ELTE- TÓK óvodapedagógus szakán. Tanulmányaimat az ELTE-PPK Neveléstudományi

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei Schmehl Júlia A különböző fejlesztési területekre irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos

Részletesebben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben Kovács Hajnalka Mővészeti Intézet, Vizuális Nevelés Szakcsoport, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Összefoglalás: A múzeumok történetük

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben