Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza."

Átírás

1 Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

2 Bevezetés Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó Magyar Nemzeti Bank 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló XCVI. törvény 29/A. -a előírja a panaszkezelés rendjét és a Panaszkezelési Szabályzat készítését. A Panaszkezelési Szabályzat célja: A fogyasztóvédelmi elvek maradéktalan érvényesülésének biztosítása azáltal, hogy ezen elvek a Pénztár napi működésébe beépülnek, a vezető tisztségviselők, az ügyvezető igazgató és az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő ügyintézők szemléletében megmutatkoznak. Kiemelt cél a Nyugdíjpénztár, valamint a pénztártagok között esetlegesen felmerülő érdekellentétek megelőzése, felismerése, a pénztártagok panaszainak hatékony, átlátható, gyors kezelése, a panaszügyintézés módjának és eljárásának szabályozása. A panaszkezelési eljárás során érvényesülő elvek 1. Az ügyfelekkel történő együttműködés, a jóhiszeműség és az adott helyzetben elvárható magatartás a panasztételt megelőzően, a panaszkezelési eljárás során és a válaszadást követően. 2. Az ügyfél és a Nyugdíjpénztár között esetlegesen felmerülő érdekellentétek megfelelő kezelése. 3. A közérthetőség, az átláthatóság, a kiszámíthatóság és az információk folyamatos hozzáférhetőségének biztosítása, a szakszerű és érdemi tájékoztatás megadása. 4. A Panaszkezelési Szabályzat áttanulmányozásának biztosítása. 5. A használt fogalmak következetes alkalmazása. 6. Segítségnyújtás a panasz írásbeli megfogalmazásában, annak biztosítása, hogy az ügyfél kifogásait elkülönítetten rögzíthesse. 7. Együttműködés az ügyfél meghatalmazottjával. 8. A panasz kivizsgálása során érdemi részletes válaszadás. 9. A panasz határidőben történő elintézése. Az ügyfél tájékoztatása arról, hogy amennyiben a Nyugdíjpénztár válaszával nem ért egyet, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. 10. A fogyatékos ügyfelekkel történő kiemelt foglalkozás. A Panaszkezelési Szabályzat alapján a Nyugdíjpénztár biztosítja, hogy a pénztártag a pénztár magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát: - szóban (személyesen, vagy telefonon), - írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben, a Nyugdíjpénztár honlapjáról letölthető nyomtatványon) közölje. A nyomtatvány mintáját a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 1. Ügyfélszolgálat Az ügyfelek ügyeinek, panaszainak intézése érdekében a Nyugdíjpénztár székhelyén személyes, telefonos és elektronikus eléréssel Ügyfélszolgálatot működtet. 2

3 Az ügyfélszolgálat címe: 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levelezési cím: 1580 Budapest Pf WEB-oldal: Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: - hétfőn és pénteken 9-12 óráig, - szerdán 9-16 óráig. Az ügyfélszolgálat telefonszámai nyitvatartási időben: városi telefon: 06/ , 06/1/ , vasúti telefon: 01/31-90, 01/ A nyitvatartási idő alatt a panasz megtehető személyesen szóban, írásban, vagy telefonon. 1./ Személyesen bejelentett panasz esetén a pénztártag meghatalmazott útján is eljárhat. Nem lehet meghatalmazott: a) aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott; c) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett. A meghatalmazást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát első jelentkezése alkalmával az iratokhoz csatolás végett a Nyugdíjpénztárnak bemutatni. Az írásbeli meghatalmazást közokiratokba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (a meghatalmazást saját kezűleg kell írni és aláírni, vagy amennyiben a meghatalmazást a meghatalmazó nem saját kezűleg írta, akkor azt két tanúnak is alá kell írnia a lakcímük és személyi igazolványszámuk megjelölésével, amellyel igazolják, hogy a meghatalmazó a meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását a tanúk előtt saját kezű aláírásának ismerte el, vagy a meghatalmazó aláírása/kézjegye a meghatalmazáson bíró vagy közjegyző által hitelesítve van). Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz - ha azt a fél saját kezűleg írta alá - tanúk alkalmazása nem szükséges; az ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni. Az ilyen meghatalmazás felülhitelesítésére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 198. b) pontja irányadó. Az idegen nyelven kiállított meghatalmazás hiteles magyar fordítását be kell bemutatni a Pénztárnak. 3

4 2./ A telefonos eléréssel működtetett panaszkezelés hétfőn és pénteken 9-12 óra között, szerdán 8-20 óra között érhető el. A telefonos panaszkezelés elérhetőségei: városi telefon: 06/ /128. mellék, 06/1/ /128. mellék, vasúti telefon: 01/31-90/128. mellék, 01/35-05/128. mellék. A Nyugdíjpénztár kiemelkedő figyelmet fordít a fogyatékos ügyfelek esélyegyenlőségét biztosító szabályok betartására és ennek érdekében közvetlenül felveszi a kapcsolatot az ügyféllel és személyes segítséget nyújt a panaszeljárás egész folyamán. A Nyugdíjpénztár valamennyi ügyfelekkel kapcsolatba kerülő munkatársa széles körű, alapos szakmai ismeretekkel rendelkezik. A panaszkezelésért felelős személy, illetve a fogyasztóvédelmi kapcsolattartó munkatárs az ügyviteli vezető. Feladata: a vonatkozó jogszabályok, valamint a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megtartása, a nyilvántartás vezetése, a visszatérő és rendszerproblémákkal kapcsolatos panaszokról beszámoló készítése és adatszolgáltatás az ügyvezető igazgató részére a szükséges intézkedés megtétele érdekében, az ügyfél panaszára adott válaszlevél teljes körű felülvizsgálata annak érdekében, hogy a panaszban felvetett valamennyi probléma, kifogás kivizsgálásra került, az ügyfél elégedettség vizsgálata telefoni megkeresés, illetve útján. 2. Panaszkezelés A Nyugdíjpénztár a panaszkezelés során az alábbi adatokat kérheti a pénztártagtól: név, pénztártagsági azonosító, lakcím, levelezési cím, telefonszám, értesítési mód, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, a pénztártag birtokában lévő dokumentumok másolata, meghatalmazott útján eljáró pénztártag esetében érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. A panaszt benyújtó pénztártag adatait a Nyugdíjpénztár az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Szóbeli panasz A Nyugdíjpénztár a személyesen tett szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. 4

5 Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a pénztártag a panasz kezelésével nem ért egyet, a Nyugdíjpénztár a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, annak másolati példányát a pénztártagnak kimutathatóan átadja és az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A jegyzőkönyv mintáját a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Telefonon történő panaszkezelés Telefonon közölt panasz esetén a Nyugdíjpénztár és a pénztártag közötti telefonos kommunikációt a Nyugdíjpénztár hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. A hangfelvétel készítéséről a pénztártag a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatást kap. Amennyiben a pénztártag kéri, az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt előre egyeztetett időpontban a Nyugdíjpénztár lehetőséget biztosít a hangfelvétel visszahallgatására. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Nyugdíjpénztár a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és annak másolati példányát, valamint a Nyugdíjpénztár indokolással ellátott válaszát a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi a pénztártagnak. Írásbeli panasz Írásban benyújtott panasz esetén a Nyugdíjpénztár a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott válaszát a panasz beérkezését követő 30 naptári napon belül megküldi a pénztártagnak. A panasz elutasítása A szóban, telefonon, írásban közölt panasz elutasítása esetén a Nyugdíjpénztár válaszában tájékoztatja a pénztártagot arról, hogy amennyiben a Nyugdíjpénztár a benyújtott panaszra nem adott 30 naptári napon belül választ, a Nyugdíjpénztártól kapott választ nem fogadja el, a Nyugdíjpénztár megtévesztette a pénztártagot, a Nyugdíjpénztár nem tartotta be az esetleges kárrendezési határidőt, a pénztártag szerint a panasz kivizsgálása nem a jogszabályban előírtak szerint történt, egyéb jogszabálysértés gyanúja merült fel, vagy a pénztártag a Nyugdíjpénztár válaszából fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez akkor fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet: 1. a Pénzügyi Békéltető Testületnél (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásival kapcsolatos vita esetén) (levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 06/1/ , cím: 2. a Magyar Nemzeti Banknál (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06/1/ , 3. a polgári perrendtartás szabályai szerint bíróságon. 5

6 3. Ügyviteli eljárás A Nyugdíjpénztárhoz a pénztártagoktól érkező vagy a felügyeleti szerv által továbbított panaszügyek intézése a jelen Szabályzatban foglaltak alapján történik. A panaszok elintézésének határideje 30 naptári nap. A beérkező panaszügyek ügyviteli folyamatára a jelen Szabályzatban foglalt eltérésekkel a Vasutas Nyugdíjpénztár Iratkezelési és Ügyviteli Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. A Nyugdíjpénztár a beérkezett panaszokról, azok rendezéséről, illetve megoldását szolgáló intézkedésekről az ügyviteli vezető Nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalma: a.) A panasz leírása, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölése. b.) A panasz benyújtásának időpontja. c.) A panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, elutasítás esetén annak indoka. d.) Az intézkedés teljesítésének határideje és a végrehajtásért felelős személy neve. e.) A panasz megválaszolásának időpontja. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletesen foglalkozni kell a benyújtott panaszokkal, azok érdemi elintézésével és az ügyfél elégedettséggel. Telefonon közölt panasz esetén a hangfelvételt a Nyugdíjpénztár egy évig, az egyéb módon bejelentett panaszt és az arra adott választ 3 évig megőrzi és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. A Vasutas Nyugdíjpénztár a Panaszkezelési Szabályzatot székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi. A Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak megtartásáért a Nyugdíjpénztár valamennyi munkatársa felelős. Záró rendelkezés A Panaszkezelési Szabályzat január 2. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2013. sz. igazgatótanácsi határozattal elfogadott Panaszkezelési Szabályzat. Budapest, március 6. Gaskó István igazgatótanács elnöke 6

7 1. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV panasz felvételéről Pénztártag neve: Tagi azonosítószáma: Lakcíme: Levelezési címe: A panaszbejelentés módja: A pénztártag által bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok jegyzéke: A panaszt felvevő ügyintéző neve: Készült a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1145 Bp. Columbus u. 35.), 201.-án A panasz részletes leírása:.. Ügyintéző aláírása. panaszos aláírása 7

8 2. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS Alulírott (meghatalmazó neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme) a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja meghatalmazom (meghatalmazott neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme), hogy a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárnál ügyem intézése során képviseletemben teljes körűen eljárjon. Keltezés: Meghatalmazó aláírása Előttünk, mint tanuk előtt:... Olvasható név, lakcím, aláírás, személyi igazolvány szám... Olvasható név, lakcím, aláírás, személyi igazolvány szám 8

9 3. sz. melléklet FOGYASZTÓI PANASZ A VASUTAS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRRAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉRE Az írásbeli panaszt a fogyasztó közvetlenül a Nyugdíjpénztárnak nyújthatja be. A panasszal érintett intézménynek 30 napja van, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva a panaszosnak írásban megküldje. A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott küldeményként postázni. A válasz elmaradása esetén a fogyasztó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulhat beadvánnyal, és ha a kérelemre indult eljárás során bebizonyosodik a jogsértés, bírságot szabhat ki. Pénzügyi intézmény: VASUTAS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 1145 Budapest, Columbus u. 35. Panaszos neve: Lakcíme: Telefonszáma: Faxszáma: címe: Panaszolt szolgáltatástípus (pl. önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás, kilépés, elszámolás): Az érintett pénzügyi szervezetnél az Ön azonosítására szolgáló egyéb adat (pl. pénztártagsági azonosítószám, adószám): 9

10 *PANASZ LEÍRÁSA: Kelt: Panaszos aláírása (alárás nélkül érvénytelen!) 10

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Preambulum A Glob-2000 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására

Részletesebben

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10.

I. Bevezetés. pénzforgalmi. intézmények. (székhelye: BE 1170. A bejelentés. módja. (a Bank. székhelye) útja 10. 1. számú melléklet AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA PANASZKEZELÉS Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu A szabályzat célja AZ EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató ASZF. 12. sz. melléklet. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft szolgáltató Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

M7 Group S.A. szolgáltató. [ a

M7 Group S.A. szolgáltató. [ a M7 Group S.A. szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás

EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás EURO SHELL üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítás Terméktájékoztató és Ügyféltájékoztató 1. Ki a Biztosított? A Shell Hungary Zrt. egyes EuroShell üzemanyagkártya szerződések esetén a kártyabirtokosok

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben