A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:"

Átírás

1 A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános Iskola, 3. évfolyam Készítették: Horváthné Bagócsi Tímea Pittner Károlyné Skodáné Kohán Csilla

2 Témaválasztás indoklása A mindennapokban tapasztalható egészséget károsító tényezők egyre nagyobb mértékben veszélyeztetik tanítványaink egészséges felnőtté válását. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk bennük a megelőzés fontosságát, a helyes életmódbeli szokások kialakítását. Az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, a környezetszennyezés, a sok televízió nézés és számítógépezés olyan tényezők, amelyek nemcsak az egészségüket, hanem az iskolai teljesítményüket is negatívan befolyásolják. Tapasztaljuk, hogy a tanítási órákon nem mindig tudnak kellőképpen figyelni, mivel hiányzik a megfelelő mennyiségű, pihentető alvás. A sok édesség fogyasztásától túlsúlyosak vagy éppen hiperaktívak lesznek. Azért választottuk ezt a témát, mert gyermekkorukban szeretnénk megalapozni egy tudatos, az egészséget fontosnak tartó, azért tenni is akaró szemléletet. Csak egészséges emberként tudnak később a társadalom hasznos, sikeres, boldog tagjává válni. Az egészséghét célja - helyes táplálkozási szokások kialakítása - egészséges táplálékok megismerése, készítése - ismerkedés a fontosabb vitaminokkal, szerepükkel, forrásaival - különböző sportágak, mozgásos játékok megismerése - önálló ismeretszerzésben való jártasság kialakítása - a természetben rejlő pozitív hatások megismerése (túrázás, friss levegő, nyugalom) - a természetes gyógymódok használata (gyógynövények, méz) - a betegségek megelőzésének tudatosítása (szűrővizsgálatok) - környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megismertetése

3 - tantárgyakba építve különféle tanulási tevékenységek végzése, kooperatív módszerek alkalmazása, az együttműködési készség, egymásra figyelés fejlesztése - helyes tisztálkodási szokások, rendszeres fogápolás tudatosítása - figyelemfelhívás az évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködésre, ruhatervezés adott évszakokhoz - cikkek, tudósítások írása, újság szerkesztése - szerezzenek korszerű ismereteket, készségeket egészségük megőrzése és védelme érdekében A projekt megvalósítása során tevékenységeink nagy részét kooperatív technikákkal valósítjuk meg. Projektoktatás-projektmódszer A projektmódszer olyan metodikai eljárás, amely a gyermekeket az oktatás során teljes emberként kezeli; érzelmi, értelmi, motorikus adottságaikat is figyelembe veszi; lehetőséget ad a kíváncsiságból fakadó céltudatos tevékenységre, alkotó munkára. / William Kilpatrick gondolatai alapján/ Mai iskoláinkban közismert és elfogadott tény, hogy a gyermekek egész személyiségét kívánjuk fejleszteni, s az ő fejlődésükhöz kell igazítanunk az oktatás anyagát és módszereit. A cél nem az, hogy a gyermek minél több ismeretet passzívan befogadjon, hanem hogy aktívan hozza létre. Az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, s abba integrálva építsék be. Az egyének tanulási folyamataiban a világról egyéni értelmezések születnek, ezért a gyerekeknek lehetőséget kell kapniuk, hogy azokat az iskolában kifejezhessék. A gondolatok megmagyarázása és megvitatása társas folyamatok során döntő jelentőségű. Ha módszereink az értelem rendszerszerű fejlesztését szolgálják, akkor aránylag nagy tudásanyagot elsajátíttathatunk sok diákkal; s ha jól csináljuk, eltűnhet az

4 ismeret- képességfejlesztés közötti ellentét, hisz egyértelmű, hogy magas szintű teljesítményeket produkálni, erős képességeket kialakítani csak nagyszámú, jól szervezett, erősen rögzült ismeretekkel, tudáselemekkel lehet. Ehhez valódi kognitív teljesítményekre kell törekedni, a gyerekekhez igazított oktatást kell szervezni módszertani kultúránkat gazdagítva, értékelési rendszerünket megújítva. Az iskola feladata, hogy hatékony, életszerű, mindenki által beláthatóan hasznos ismeretrendszereket és ezekre építve képességeket alakítson ki. Ebben a folyamatban a redszerszerűség a fontos, azaz a kognitív rendszer elemeinek gazdagítása, a közöttük lévő kapcsolatok megsokszorozása, a már meglévő kapcsolatok erősítése, az összetettebb kognitív részrendszerek közötti hidak építése, a valós élet követelményeihez kötése, igazítása. Gondolatok Nahalka István: Mi vagy ki az ördög, és hol van?- Vajon tényleg az ismeretközpontúság a magyar oktatás fő problémája? című cikke alapján. /Új Pedagógiai Szemle december/ E cél elérésében lehet segítségünkre a projektmódszer, kooperatív technikákkal színesítve eddigi jól bevált gyakorlatunkat. Projektoktatás: a tanulók feladatmegoldásra szerveződése egy vagy több osztályból, amikor egy választott témát/feladatot/ együtt dolgoznak fel, és az eredményt közösen mutatják be. Problémacentrikus, reformpedagógiai elemekből építkező újszerű szervezési mód. A játék is része lehet, az egyéni munka is fontos eleme, de kis csoportokban is történhet a tanulás. Projektmódszer: a témacentrikus gondolkodás kap hangsúlyt az óracentrikus szemléletmód helyett. Egy-egy témán, egy-egy tartalmi egységen belül lehet meghatározni az egyes órák funkcióját, az elérendő követelményeket, a

5 feldolgozandó tartalmat, az alkalmazható szervezési módokat, módszereket, tanulói és tanári segédleteket. A projektmódszer munkafolyamat: gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység. Nemcsak hagyományos órakeretben, hanem több órán komplexen, tanuláson kívüli időben, részben iskolán kívüli helyszíneken valósul meg. A témával kapcsolatos részletek egységben kezelését tartja szem előtt. A megoldandó probléma vagy elvégzendő feladat életszerű, valóságos, ebből következően komplex is. Olyan probléma, illetve feladat köré kell a projektet tervezni, amelynek megoldása, illetve teljesítése többféle tevékenységet igényel. A projekt tanárok és diákok partneri együttműködése. A tevékenységek szervezésekor és a feladatok megoldása során az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van a hangsúly. A tanulás önálló, páros és csoportmunkában egyaránt történik. A projekt terméke megfogható, élvezhető, használható. A projektmódszer alkalmazása során a tanár tisztában van a gyermekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. A tanár elismeri az egyéni különbségeket, megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, eltökélt a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése iránt. A projekt megvalósításának lépései:

6 1. Témaválasztás 2. Tervezés 3. Szervezés 4. Adatgyűjtés 5. Témafeldolgozás 6. A produktum összeállítása 7. A projekt értékelése, korrigálása 8. A produktum bemutatása, nyilvánossá tétele 9. A projekt lezárását követő tevékenységek Típusok, osztályozási szempontok: Időtartam szerint: - Kisprojekt (2-6 tanóra) - Közepes projekt (1-2 nap, legfeljebb egy hét, témahét) - Nagyprojekt (több hét, illetve több intézmény bekapcsolódása a munkába) Jellege szerint: - Folyamatorientált (5-12 éves korosztály) Egyszerű, konkrét, a folyamat kerül előtérbe, ismerős dolgok, az eredmény szinte nem látható előre, szakaszok spontán ötletek alapján, a közös munka a fontos, cél a tapasztalatszerzés, játékos. - Eredményorientált (13. életévtől)

7 Távoli célok, összetett, elvont, komoly és céltudatos, jól definiált kezdeti célok, produktumok előállítása, a gondolkodás helyességét teszi kipróbálhatóvá. Témaválasztás módja: a pedagógus hirdeti (kínálat), a gyerekek érdeklődése alapján, adott témára szerveződik (tantárgyak, rendezvények) A téma alapján: egy tantárgy/ műveltségi terület anyaga, csak részben kapcsolódik az anyaghoz; tantárgyközi; a hétköznapi életből vett témák. Megvalósulásának színtere alapján: tanórai hagyományos környezet; nem hagyományos szervezésű iskolai környezetben; szakköri keret; erdei iskola; kirándulások; szaktáborok; más intézmények. Résztvevők száma: egyéni, kis- és nagycsoportok. A kooperatív módszer A világban zajló változások természetes következménye, hogy az oktatás területén is változások történjenek. Az iskola feladata az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzen. Az iskolából kikerülő tanulóknak olyan alap- és kulcskompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek

8 ahhoz szükségesek, hogy életpályájukat tudják módosítani és új ismereteket, készségeket, képességeket sajátítsanak el. A hagyományos tanítási módszerek mellett differenciálással, kooperatív technikákkal, projektek alkalmazásával tudjuk a tanítási munkát megújítani. Meg kell tanítani tanulni a tanítványainkat. Elengedhetetlen a tevékenykedtetés a mindennapi életből vett feladatok megoldására. A kooperatív tanulásszervezési módszert tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy a különböző hátterű és képességű gyerekeket integráltan taníthassuk. A kooperatív tanulás során a gyerekek heterogén csoportokban dolgoznak, a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy mindannyian elsajátítsák az adott ismeretet. A tanulás során kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik fejlődnek, baráti viszonyok alakulnak ki közöttük. A csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ. Fontos, hogy a csoporton belül minden gyereknek legyen szerepe, s ezek a szerepek egyenrangúak legyenek. A kooperatív tanulásszervezés alapelvei: Építő egymásrautaltság Az egyének vagy csoportok fejlődése szorosan összefügg egymással, a csoport tagjai érdekeltek egymás sikerében. Egyéni felelősség Mindenki felelős a saját munkájáért és egyben az egész csoport teljesítményéért. Az értékelés egyéni haladási ütem szerint történik. Egyenlő részvétel Akkor lehet egyenlő részvételt biztosítani, ha a munka megosztása differenciálással párosul. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, erősíti a személyes felelősséget, kiegyenlítettebbé teszi a részvételt.

9 Párhuzamos interakció Az együttműködés során egyidejű interakciók zajlanak. A diákok párokban, csoportokban aktív kommunikációt, munkát folytatnak, nem tanári előadás passzív befogadói. Ha az alapelvek közül bármelyik nem valósul meg, akkor csak hagyományos csoportmunkáról beszélhetünk. A megvalósítás lépései Előkészítés - anyaggyűjtés, tájékozódás a szakirodalomban (megvalósító pedagógusok) - újságok, szórólapok, cikkek, receptek, képek gyűjtése egészség témakörben (előzetes gyűjtőmunka a gyerekeknek) - szülők, gyerekek tájékoztatása az egészséghét programjairól, szülői értekezlet tartása - szakemberek, előadók felkérése (védőnők, fogorvos, kolléga, könyvtáros, méhész)

10 - a szükséges helyszínek kiválasztása, biztosítása (uszoda, könyvtár, ebédlő, tornaszoba, védő) - szükséges anyagok, eszközök, hozzávalók beszerzése (papírok, karton, filctollak, ollók, ragasztók, ruhaanyag, fonal, fényképezőgép, CD, mérleg, stopper, mérőszalag, kötél, labdák, plüssállatok; zöldségfélék, gyümölcsök, tej, joghurt, kefír, sajt, tálak, turmixgép stb.) - feladatlapok, rejtvények, tesztek összeállítása - daltanuláshoz szöveg fénymásolása - a program megtervezése, összeállítása - autóbusz rendelése A megvalósítás színterei Az iskola 3. osztályos tanulói a témahét programjainak megvalósításakor tanórákon és tanórán kívül, külső helyszíneken (könyvtárban, orvosi rendelőben, védőben, méhészkedő családnál, az iskola ebédlőjében, a Gaja-völgyben, uszodában) dolgozzák fel a tervezett anyagokat. A megvalósítás iskolai színterei: Matematika óra: különböző, egészséggel, sportpályák méretével, sportmérkőzések játékidejével kapcsolatos szöveges feladatok megoldásakor gyakorolják a matematikai műveletek, törtek, kerületszámítás, mérésekkel kapcsolatos feladatokat. Diagramokat készítenek a Hárompróba alkalmával önmaguk által lemért ugrások, dobások, futások eredményei alapján. A tömegmérést is gyakorolják a zöldség, gyümölcs vásárlásakor és salátakészítéskor. Magyar órákon: ismeretterjesztő szövegek feldolgozásakor a gyerekek megismerkednek táplálékfajtákkal, vitaminokkal, a környezetvédelemmel, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével. A szövegek kooperatív technikákkal való feldolgozásakor lehetőség nyílik a szövegértés, hangos olvasás gyakorlására. Játékos nyelvtani feladatokat oldanak meg (betűrejtvények, j - ly betűk pótlása, zöldség- és gyümölcsnevek betűrendbe sorolása). Sok lehetőség nyílik a szóbeli és

11 az írásbeli szövegalkotás gyakorlására is (elbeszélő fogalmazás, tudósítások írása, újságszerkesztés). A könyvtárban kutatómunkát végeznek, adatokat gyűjtenek, lexikonok használatát gyakorolhatják gyermekbetegségek, sport, egészséges ételek, receptek témakörben. Természetismeret órán, külső helyszínen, a védőben egészségügyi előadást hallhatnak a helyes fogápolásról, a fogak védelmének fontosságáról, animációs filmvetítéssel színezve ezt a programot. Ugyanitt megismerhetik az egészséges életmód elemeit, a különböző orvosi műszereket, hogy a vizsgálatok alkalmával ne félelemmel menjenek a kötelező szűrővizsgálatokra. Technika és rajz órán plakátot készítenek a könyvtárban előzetesen gyűjtött anyagokból, ruhatervezés és bábkészítés során fejleszthetik kreativitásukat, kézügyességüket. A közös munka, alkalmat teremt az együttműködés, kommunikáció gyakorlására. A test egészségének megóvása egész évben megvalósul testnevelés órákon, hiszen rendszeres mozgás nélkül ez lehetetlen lenne. A témahéten uszodalátogatás, Hárompróba, mozgásos játékok, reggeli zenés torna színesítik ezt a folyamatot. Tanórákon kívül: délutáni programokra kreatív foglalkozásokat, méhészeti és gyógynövény előadásokat, méz és teakóstolást, salátakészítést tervezünk. A témahét utolsó napján a hét értékelése és a gyerekek produktumaiból készült kiállítás megnyitása, majd harcitúra a Gaja völgyben.

12

13 EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMTERVE IDŐBEOSZTÁSSAL 2010.április a és 3.b osztály Hétfő Ápr b 1.óra Ötletbörze az egészségről. A jó orvosság c. szöveg feldolgozása. 2.óra Tájékozódás diagramon, átlaghőmérsékletek havi lebontásban, összefüggés az öltözködéssel. Kedd Ápr a 5.óra 3.b 1.óra Daltanulás: Vándorbot és hátizsák 3.a 2-3.óra Könyvtári kutatómunka 4.óra Diagramok készítése, összehasonlítása 3.b 2.óra Sportágakkal kapcsolatos feladatok Szerda Ápr a 1.óra Mértékváltások, szöveges feladatok. 3.b 1.óra Táplálékaink: szövegfeldolgozás 3.a 2-3. óra Kutatómunka rendszerezése, tudósítások írása. 3.b 3.óra Vitaminok: gondolattérkép készítése Csütörtök Ápr a 1-2.óra Látogatás a fogorvosi rendelőben és a védőben. 3.b 1.óra 3.a 4.óra Német óra: Was mir gut ist? Was mir schlecht ist? Plakate 3.b 2.óra Szövegfeldolgoz ás: Szelektív hulladékgyűjtés. Péntek Ápr a -3.b Zenés reggeli torna a tornateremben. 3.a 1. óra Szövegfeldolgoz ás: Vitaminok 3.b 1.óra Elbeszélő fogalmazás írása a témahét programjairól. 3.óra Diagramok készítése. Szombat Ápr órától a kiállítás bemutatása a szülőknek óráig egészségtúra.

14 Hétfő Ápr.19. Kedd Ápr.20. Szerda Ápr.21. Csütörtök Ápr.22. Péntek Ápr.23. Szombat Ápr a 2.óra Ötletbörze: egészségvédelem Környezetvédelem: szelektív hulladékgyűjtés. 3.a 3.b 3-4. óra Uszodai foglalkozás óráig Hárompróba, mozgásos népi játékok. 4-5.óra Könyvtári kutatómunka óráig Plakátkészítés az egészségről óráig Interaktív előadás méhészetről és gyógynövényekről. 3-4.óra Látogatás a védőben. 5.órán Zöldségfélék, gyümölcsök mérése. 3.a 3.b óráig salátakészítés. 3.a - 3.b 4-5. óra Ruhatervezés óráig újságszerkesztés, a hét során készített munkákból kiállítás rendezése.

15 A TÉMAHÉT MEGVALÓSÍTÁSA NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.19. Fogalmak gyűjtése Osztályfőnökök Ráhangolódás a témára, csoportmunka Hétfő egészség témakörben. előzetes ismeretek felidézése. ötletbörze ESZKÖZÖK Csomagolópapír, filctollak Móra Ferenc: A jó Skodáné Kohán A mozgás és a friss levegő differenciált A jó orvosság orvosság c. szöveg Csilla szerepének hangsúlyozása csoportmunka c. szöveg feldolgozása. az egészség megőrzésében. Füllentős feladatlap Szövegértés, beszéd- Kincsesfüzet készség fejlesztése. Tájékozódás diagramon: Pittner Károlyné Eligazodás diagramon, csoportmunka diagramok, hőmérséklet és öltözkö- adatok leolvasása. csoportforgó feladatlap dés összefüggése. Évszakonkénti hőmérsékleti frontális, adatok megfigyelése. csoportmunka

16 Környezetvédelem: Horváthné Figyelemfelkeltés, Füllentős képek, Szövegfeldolgozás a Bagócsi Tímea szövegértés fejlesztése keresztrejtvény keresztrejtvény szelektív hulladékgyűj- frontális és tésről. differenciált csoportmunka Úszás és vízhez szoktató osztályfőnökök Vízhez szoktatás, az úszás, gyakorlatok. mint az egyik Differenciált fürdőruha. legegészségesebb sportág, egyéni munka a fürdősapka, megszerettetés gyerekek papucs, töröl- választása alapján. köző, csúszda Hárompróba: helyből mindhárom Mozgás, kitartás, akarat távolugrás, pedagógus fejlesztése. frontális, Medicinlabda, medicinlabda-dobás, Hosszúságmérés csoportmunka stopperóra, 60 m-es futás. gyakorlása. mérőszalag Népi mozgásos játékok Lóderer Tamás Mozgás, ügyesség, tanulása, fogójátékok, és felesége figyelem, egymás iránti a csülök, bizalomjáték. (szülők) bizalom fejlesztése. botok, kendő

17 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr. 20. Könyvtári kutatómunka Osztályfőnökök Tájékozódás a könyvtárban, csoportmunka, Könyvek, Kedd Plakátkészítés önálló ismeretszerzés. beszámoló újságok, Egészséggel, betegséggel, forgóban, csomagolópa- gyógymódokkal, csoportinterjú pír, filctollak sportágakkal, receptekkel kapcsolatos cikkek, képek keresése. Újságok felépítésének vizsgálata. Daltanulás: Vándorbot Osztályfőnökök Daltanulás hallás után, a frontális CD és hátizsák közös éneklés öröme. dramatizálás dalszöveg Diagramok készítése, Horváthné A Hárompróba adatainak frontális, csoport csomagolópapír összehasonlítása Bagócsi Tímea megjelenítése diagramon. és egyéni munka színes ceruzák

18 Sportágakkal Pittner Károlyné Műveletvégzés, frontális, csoport fénymásolt kapcsolatos feladatok: kerületszámítás, törtek Három megy, egy lapon képek, Kosárlabdapálya gyakorlása, adatok keresése, marad. adatok, kerületének kiszámítása, összehasonlítása. Tanult feladatsor Törtek gyakorlása játék- ismeret elmélyítése. idővel összefüggésben, magasságok összehasonlítása. Plakátkészítés Mindhárom Figyelemfelhívás az csoportmunka gyűjtött képek, Az egészség megőrzésé- pedagógus egészségmegőrzés csomagolópapír vel kapcsolatban gyűj- érdekében. ragasztó, tött anyag rendszerezése. - helyes táplálkozási filctollak, szí- szokásokra nes ceruzák - sport, mozgás fontosságára - környezetvédelemre - tisztálkodásra

19 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr. 21. Mértékváltások, Horváthné A tanult mértékváltások Csoport- és feladatlapok szerda szöveges feladatok. Bagócsi Tímea gyakorlása, elmélyítése. differenciált Szövegértés fejlesztése, egyéni munka adatok kiemelése, számfeladatok írása, műveletvégzés. Szövegfeldolgozás: Skodáné Kohán Olvasástechnika, Frontális, Szöveg, Táplálékaink Csilla szövegértés fejlesztése, csoportmunka Kincsesfüzet, Vitaminok szókincs bővítése. Új Szó-fogadó csomagolópapír ismeretek rendszerezése, Szóforgó, filctollak, beépítése. kooperatív vita képek, Lényegkiemelés. Gondolattérkép öntapadós készítése jegyzetfüzet

20 Kutatómunka rendsze- Horváthné Rendszerezőképesség Csoportmunka csomagolópa- rezése, tudósítások írása. Bagócsi Tímea fejlesztése, szintetizálás. Plakátkészítés pír, filctollak, Fogalmazási, helyesírási ragasztó, olló készség fejlesztése. Műfaji sajátosságok megismertetése. Interaktív foglalkozás a Mindhárom A méhekről tanultak Frontális, Kézimalom, méhészetről, a pedagógus felelevenítése (testfelépítés, csoportmunka magvak, gyógynövényekről és a Lóderer család kaptárok, lépek). Bemutatás, gyógynövé- gabonafélékről. Felker Daniela A méz, a gyógynövények és szemléltetés, nyek, teák, méz Felker Sándor a gabonafélék jelentősége a tapasztalatszerzés Feladatlapok a helyes táplálkozásban. (ízlelés, gyógynövé- tapintás,szaglás) nyekről.

21 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.22. Ismerkedés a fogászati Osztályfőnökök Betegségek megelőzésének Frontális, csütörtök és az orvosi ellenőrző fontossága. A vizsgálatoktól csoportmunka vizsgálatokkal és való félelem leküzdése. eszközökkel. A bemutatott eszközök kipróbálása. ESZKÖZÖK Fogászati és orvosi eszközök (pl.sztetoszkóp, vérnyomásmérő, szívhangvizsgáló) Német órán szavak, Kurjancsek Szókincsbővítés, az Csoportmunka képek, képek gyűjtése, Lászlóné egészséget védő és károsító kartonok, csoportosítása. szokások, ételek, italok ragasztó, olló Was mir gut ist? csoportosítása. Was mir schlecht ist?

22 Szövegfeldolgozás: Skodáné Kohán Figyelemfelhívás a Csoportmunka szöveg, Szelektív Csilla természet és környezet beszélgetés, 3T keresztrejtvény, hulladékgyűjtés. védelmére a Föld napján. módszer, írólap, Játékos nyelvi Helyes szokások feladatküldés, Kincsesfüzet rejtvények. kialakítása. keresztrejtvény Zöldségfélék és Pittner Károlyné Tapasztalatszerzés konkrét Egyéni és mérleg, súlyok, gyümölcsök mérése. mérések elvégzésével két- csoportmunka zöldségfélék, karú mérlegen. (kg, dkg, g ) Bemutatás, gyümölcsök megfigyelés, tevékenykedtetés Zöldség- és Mindhárom Tapasztalatszerzés az ételek Egyéni és Zöldségek, gyümölcssaláták, pedagógus elkészítésében (kézügyesség csoportmunka gyümölcsök, turmixitalok készítése. és együttműködési készség bemutatás, tej, joghurt, Terítés fejlesztése, helyes szokások megfigyelés, fűszerek, tálak, kialakítása, a közös étkezés tevékenykedtetés vágóeszközök, öröme). Ismeretszerzés. turmixgép

23 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.23. Zenés reggeli torna Kulcsár Eszter Mozgás és erőnlét fejlesztése, Frontális péntek rendszeres mozgáshoz Bemutatás, szoktatás. megfigyelés, utánzás ESZKÖZÖK CD lejátszó, CD, tornafelszerelés Szövegfeldolgozás: Horváthné Olvasástechnika, Csoportmunka szöveg Vitaminok Bagócsi Tímea szövegértés fejlesztése, új ismeretek rendszerezése. Elbeszélő fogalmazás Skodáné Kohán Írásbeli és szóbeli Frontális és egyéni írása a témahét Csilla szövegalkotás fejlesztése. munka programjairól. Esztétikus íráskép beszélgetőkör, kialakítása. szógyűjtés,lényegkiemelés, szóforgó Helyesírási feladatok: j Helyesírási készség egyéni feladatlapok. ly betűk pótlása. fejlesztése. fegeladatmegoldás Kincsesfüzet

24 Diagramok készítése Pittner Károlyné Tudjanak adatokat Frontális és diffe- négyzetrácsos megjeleníteni és leolvasni, renciált egyéni lapok, vonalzó, összehasonlítani diagramon. munka színes ceruzák Mérés és vonalzó megfigyelés, használatának gyakorlása. tevékenykedtetés, mérés, összehasonlítás Ruhatervezés Mindhárom Időjárásnak megfelelő öl- egyéni és újságok, képek, pedagógus tözködés kialakítása. Ruha- csoportmunka karton, olló, anyagok tulajdonságainak megfigyelés, rajzeszközök megismerése. Esztétikai ér- megbeszélés, zék,kézügyesség fejlesztése. tevékenykedtetés Újságszerkesztés,kiállí- Mindhárom Produktum elkészítése és csoportmunka paravánok,pla- tás rendezése. pedagógus bemutatás rendszerezés kátok, képek, fogalmazások

25 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr.24. Kiállítás bemutatása a Mindhárom Az egészséghéten készített szombat szülőknek. pedagógus munkák bemutatása a szülők szülőknek, érdeklődőknek. segítségével. Egészségtúra Mindhárom Kirándulás a szabadban, csoportmunka sporteszközök, pedagógus és az egészséges életmódra játék, puzzle, rejtvények, állomásokon nevelés, közösségfejlesztés, tevékenykedtetés, játékok feladatot vállaló élményszerzés. sport szülők.

26 A témahét dokumentációja képekben A témahét megnyitásaként ötletbörzével kezdtük a hétfői napot, összegyűjtöttük az egészséggel kapcsolatos gondolatainkat. Ezzel ráhangolódtunk a témára.

27 Az egészséges életmód feltételeiről Móra Ferenc: A jó orvosság című elbeszélése kapcsán beszélgettünk. Egyetértettünk abban, hogy milyen fontos a friss levegőn való mozgás. A Kincsesfüzetben csoportmunkában oldottunk meg érdekes feladatokat. Matematika órán nagyvárosaink átlaghőmérsékleti adatait hasonlítottuk össze. Ennek kapcsán a pozitív és negatív számokat gyakoroltuk, az időjárás, öltözködés összefüggéseit vizsgáltuk. A szelektív hulladékgyűjtésről szóló szöveg feldolgozása után csoportonként keresztrejtvényt oldottunk meg. Hasznos ismereteket szereztünk, melyeket igyekszünk bevezetni otthon is.

28 A nap fénypontja, amit mindannyian izgatottan vártunk, az uszodai foglalkozás. Közös bemelegítés után, végre birtokba vehettük a medencét.

29

30 Izgalmas versenyeken bizonyítottuk ügyességünket a vízben. A legbátrabbak a mély vízbe is bemerészkedtek.

31 Vidám játékokkal fejeztük be uszodai látogatásunkat. Délután a Hárompróba versenyeit bonyolítottuk le. Mindenki szabadon választhatott a futás, medicinlabda-dobás és helyből távolugrás közül.

32 A sportversenyek után mozgásos népi és közösségfejlesztő játékokat tanultunk Lóderer Soma szüleitől..

33

34

35 A játék leírása: CSÜLKÖZÉS A játék a résztvevők számát tekintve rugalmas. Ideális a fő, két csapatra bontva. Cél: hogy a csapatok minél több zsákmányt ejtsenek. Menete: a támadók az alapvonaltól (vár) kb. 3 méterre felállított csülköt (3 ágú faág, lábaira állítva), próbálják eltalálni. A vadászathoz kb. 120 cm hosszú fa rudat használnak. A találat akkor sikeres, ha a csülök, azaz a vad eldől. Ezután a sikeres vadásznak vissza kell szereznie a fegyverét, és vissza kell szaladnia a várba. Ekkor avatkozik be a másik csapatból kinevezett csősz, aki botjával próbálja megérinteni, elkapni a vadászt mielőtt az fegyverét visszaszerezve visszaszalad a várba. Ha ez sikerül nincs találat, és a csapatok váltják egymást. A korábbi csősz megy vadászni, és a korábbi támadó áll be csősznek. Egy csapat addig próbálkozik a zsákmányszerzéssel, míg az összes botot el nem hajították. Ha egy találat sem sikerült a csapatok helyet cserélnek. Játék közben, ha egy sikertelen dobás történt, akkor a támadó az alapvonal mögé, azaz a várba szalad vissza. Addig várakozik ott, amíg minden csapattársa megpróbálta eltalálni a csülköt, vagy amíg nem történik egy sikeres vadászat. Ha egy társuk sikerrel jár, azaz feldönti a csülköt, az addig a várban várakozók is kiszaladnak, hogy megszerezzék saját botjukat, amit eldobtak. A csősz bármelyiküket elkaphatja, és akkor elvesztik a pontszerzési lehetőségüket. Pontot akkor lehet szerezni, ha egy sikeres vadászat után minden vadász visszaszerzi saját fegyverét, és visszaszalad a várba anélkül, hogy a csősz elkapná őket. A fegyverüket már begyűjtött vadászok mielőtt visszaszaladnak a várba, segíthetik társaikat azzal, hogy zavarják a csőszt. Sikeres vadászat után is cserélnek a csapatok. A vadászok és a csőszök szerepe természetesen körbe-körbe cserélődik a csapaton belül. A botok ideális száma 6-8 db, így pörgőssé válik a játék.

36 Kedden mindkét osztály a könyvtárban végzett kutatómunkát. Csoportokban dolgozva kerestünk a különböző témákhoz anyagot, amelyek felhasználásával prezentációt készítettünk.

37

38 Matematika órákon sportágakkal kapcsolatos szöveges feladatokat oldottunk meg. Ebéd után szülők segítségével az előzőleg gyűjtött képekből az egészség megőrzésére felhívó plakátokat készítettünk. Csoportonként különböző témánként rendszereztük anyagunkat. Plakátjainkkal felhívjuk a figyelmet: - AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSRA - A TISZTÁLKODÁS FONTOSSÁGÁRA - A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE - A MOZGÁS, SPORT FONTOSSÁGÁRA - A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELKERÜLÉSÉRE

39

40

41

42 Szerdán délelőtt csoportosítottuk táplálékainkat aszerint, hogy mit tartalmaznak. Megismerkedtünk a legfontosabb vitaminokkal és azok hatásaival.

43 A szövegfeldolgozás után lényegkiemeléssel összefoglaló táblázatokat készítettünk, majd minden csoportból egy-egy tanuló bemutatót tartott a megismert vitaminról.

44 Délután Lóderer Soma szülei és Felker Daniela tanárnő interaktív foglalkozásra várta a két osztályt. Ez a délután is sok meglepetést és érdekes újdonságot hozott számunkra. Először rozsszemeket vizsgáltunk, kóstoltunk, majd kézimalomban megőröltük. Megtapasztalhattuk, milyen is a teljes kiőrlésű liszt. Megtudtuk, a pelyva hogyan hasznosítható.

45

46 Mindezek után közelről megfigyelhettük a méhek testfelépítését, a kaptárak szerkezetét; s a mézkészítés titkairól izgalmas bemutatót láttunk.

47 Megkóstoltunk különféle mézeket, miközben a jellemzőikről és gyógyhatásukról is sok információt megtudtunk.

48 Nemcsak a mézek jótékony hatását ismertük meg, hanem néhány gyógynövényét is. Megvizsgáltuk, megszagoltuk őket, majd megkóstoltuk a belőlük készített teákat (menta, hárs, csalán, csipke, bodza).

49

50 A gyógynövényekről szerzett tapasztalataink segítségével csoportban tesztlapot oldottunk meg. Ismét egy jó napot zártunk!!!

51 A csütörtök délelőtt legizgalmasabb, legérdekesebb eseménye a védőben tett látogatás volt. Kipróbáltuk a különböző orvosi eszközöket és átestünk néhány szűrővizsgálaton.

52

53 Mivel a csütörtök délutánunk a salátakészítés jegyében zajlott, ezért nyelvi játékos feladataink is ehhez kapcsolódtak.

54 A délutáni salátakészítésre készülődve zöldség és gyümölcsféléket mértünk kétkarú és konyhai mérlegen, becsléseket, összehasonlításokat végeztünk.

55 Délután izgatottan vettük birtokba az iskola ebédlőjét, ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt készítettek finom, egészséges és különleges salátákat.

56 Magunk tisztítottuk, aprítottuk, ízesítettük salátáinkat. Igazán ügyesen dolgoztunk. Íme munkánk gyümölcse, zöldsége!

57 Büszkén ültünk elkészített salátáink mellé,és alig vártuk, hogy megkóstolhassuk az ínycsiklandó finomságokat.

58 Jóízűen falatoztunk,majd csoportokban megoldottuk az egészség totó feladatait.

59 A péntek reggelt vidám, zenés reggeli torna indította.

60 A délelőtt folyamán a hét élményeiből csoportokban fogalmazásokat írtunk, majd gondolatainkat megvitatva tudósításokat készítettünk a számunkra legérdekesebb programról.

61 Ezután szabadjára engedhettük fantáziánkat, s megtervezhettük a különböző évszakoknak megfelelő saját ruhaötleteinket.

62

63 Péntek délután rendszereztük a hét során készített anyagokat, amelyekből újságot szerkesztettünk, és kiállítást rendeztünk.

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008 Témahét Egészség- és környezetvédelemi hét Projektterv 2009-2010 tanév Készítette: Jakubcsák Róbertné 1 A témahét címe: Környezet és Egészségvédelem Mottó: Az Egészség befektetés! Megvalósításának helye:

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4

Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4 Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4 megvalósítók: Gyúrós Pálné szakmai vezető Arató Nikoletta Lászlóné Sztojov Barbara időszaka: 2010.04.01, 05.12-15 Előzetes felkészülés a Projektre Egészséges

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.oszt. Résztvevők száma:13 fő (6 leány, 7

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály TÁMOP - PROJEKT A projekt címe: Háztartások gazdálkodása A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-0. osztály Időtartam: 2009. november 23 2009. december 9. Célok: Családi költségvetés modellezése

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Szécsi Pál Hunyadi Mátyás Nevelési - Oktatási Központ. Összefoglaló jelentés Vizuális Művészeti szakkör munkájáról

Szécsi Pál Hunyadi Mátyás Nevelési - Oktatási Központ. Összefoglaló jelentés Vizuális Művészeti szakkör munkájáról Hunyadi Mátyás Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5201 Törökszentmiklós, Pf. 29 06/56 390-092; Fax: 06/56 390-255 E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben