A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:"

Átírás

1 A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános Iskola, 3. évfolyam Készítették: Horváthné Bagócsi Tímea Pittner Károlyné Skodáné Kohán Csilla

2 Témaválasztás indoklása A mindennapokban tapasztalható egészséget károsító tényezők egyre nagyobb mértékben veszélyeztetik tanítványaink egészséges felnőtté válását. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk bennük a megelőzés fontosságát, a helyes életmódbeli szokások kialakítását. Az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, a környezetszennyezés, a sok televízió nézés és számítógépezés olyan tényezők, amelyek nemcsak az egészségüket, hanem az iskolai teljesítményüket is negatívan befolyásolják. Tapasztaljuk, hogy a tanítási órákon nem mindig tudnak kellőképpen figyelni, mivel hiányzik a megfelelő mennyiségű, pihentető alvás. A sok édesség fogyasztásától túlsúlyosak vagy éppen hiperaktívak lesznek. Azért választottuk ezt a témát, mert gyermekkorukban szeretnénk megalapozni egy tudatos, az egészséget fontosnak tartó, azért tenni is akaró szemléletet. Csak egészséges emberként tudnak később a társadalom hasznos, sikeres, boldog tagjává válni. Az egészséghét célja - helyes táplálkozási szokások kialakítása - egészséges táplálékok megismerése, készítése - ismerkedés a fontosabb vitaminokkal, szerepükkel, forrásaival - különböző sportágak, mozgásos játékok megismerése - önálló ismeretszerzésben való jártasság kialakítása - a természetben rejlő pozitív hatások megismerése (túrázás, friss levegő, nyugalom) - a természetes gyógymódok használata (gyógynövények, méz) - a betegségek megelőzésének tudatosítása (szűrővizsgálatok) - környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megismertetése

3 - tantárgyakba építve különféle tanulási tevékenységek végzése, kooperatív módszerek alkalmazása, az együttműködési készség, egymásra figyelés fejlesztése - helyes tisztálkodási szokások, rendszeres fogápolás tudatosítása - figyelemfelhívás az évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködésre, ruhatervezés adott évszakokhoz - cikkek, tudósítások írása, újság szerkesztése - szerezzenek korszerű ismereteket, készségeket egészségük megőrzése és védelme érdekében A projekt megvalósítása során tevékenységeink nagy részét kooperatív technikákkal valósítjuk meg. Projektoktatás-projektmódszer A projektmódszer olyan metodikai eljárás, amely a gyermekeket az oktatás során teljes emberként kezeli; érzelmi, értelmi, motorikus adottságaikat is figyelembe veszi; lehetőséget ad a kíváncsiságból fakadó céltudatos tevékenységre, alkotó munkára. / William Kilpatrick gondolatai alapján/ Mai iskoláinkban közismert és elfogadott tény, hogy a gyermekek egész személyiségét kívánjuk fejleszteni, s az ő fejlődésükhöz kell igazítanunk az oktatás anyagát és módszereit. A cél nem az, hogy a gyermek minél több ismeretet passzívan befogadjon, hanem hogy aktívan hozza létre. Az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, s abba integrálva építsék be. Az egyének tanulási folyamataiban a világról egyéni értelmezések születnek, ezért a gyerekeknek lehetőséget kell kapniuk, hogy azokat az iskolában kifejezhessék. A gondolatok megmagyarázása és megvitatása társas folyamatok során döntő jelentőségű. Ha módszereink az értelem rendszerszerű fejlesztését szolgálják, akkor aránylag nagy tudásanyagot elsajátíttathatunk sok diákkal; s ha jól csináljuk, eltűnhet az

4 ismeret- képességfejlesztés közötti ellentét, hisz egyértelmű, hogy magas szintű teljesítményeket produkálni, erős képességeket kialakítani csak nagyszámú, jól szervezett, erősen rögzült ismeretekkel, tudáselemekkel lehet. Ehhez valódi kognitív teljesítményekre kell törekedni, a gyerekekhez igazított oktatást kell szervezni módszertani kultúránkat gazdagítva, értékelési rendszerünket megújítva. Az iskola feladata, hogy hatékony, életszerű, mindenki által beláthatóan hasznos ismeretrendszereket és ezekre építve képességeket alakítson ki. Ebben a folyamatban a redszerszerűség a fontos, azaz a kognitív rendszer elemeinek gazdagítása, a közöttük lévő kapcsolatok megsokszorozása, a már meglévő kapcsolatok erősítése, az összetettebb kognitív részrendszerek közötti hidak építése, a valós élet követelményeihez kötése, igazítása. Gondolatok Nahalka István: Mi vagy ki az ördög, és hol van?- Vajon tényleg az ismeretközpontúság a magyar oktatás fő problémája? című cikke alapján. /Új Pedagógiai Szemle december/ E cél elérésében lehet segítségünkre a projektmódszer, kooperatív technikákkal színesítve eddigi jól bevált gyakorlatunkat. Projektoktatás: a tanulók feladatmegoldásra szerveződése egy vagy több osztályból, amikor egy választott témát/feladatot/ együtt dolgoznak fel, és az eredményt közösen mutatják be. Problémacentrikus, reformpedagógiai elemekből építkező újszerű szervezési mód. A játék is része lehet, az egyéni munka is fontos eleme, de kis csoportokban is történhet a tanulás. Projektmódszer: a témacentrikus gondolkodás kap hangsúlyt az óracentrikus szemléletmód helyett. Egy-egy témán, egy-egy tartalmi egységen belül lehet meghatározni az egyes órák funkcióját, az elérendő követelményeket, a

5 feldolgozandó tartalmat, az alkalmazható szervezési módokat, módszereket, tanulói és tanári segédleteket. A projektmódszer munkafolyamat: gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység. Nemcsak hagyományos órakeretben, hanem több órán komplexen, tanuláson kívüli időben, részben iskolán kívüli helyszíneken valósul meg. A témával kapcsolatos részletek egységben kezelését tartja szem előtt. A megoldandó probléma vagy elvégzendő feladat életszerű, valóságos, ebből következően komplex is. Olyan probléma, illetve feladat köré kell a projektet tervezni, amelynek megoldása, illetve teljesítése többféle tevékenységet igényel. A projekt tanárok és diákok partneri együttműködése. A tevékenységek szervezésekor és a feladatok megoldása során az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van a hangsúly. A tanulás önálló, páros és csoportmunkában egyaránt történik. A projekt terméke megfogható, élvezhető, használható. A projektmódszer alkalmazása során a tanár tisztában van a gyermekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. A tanár elismeri az egyéni különbségeket, megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, eltökélt a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése iránt. A projekt megvalósításának lépései:

6 1. Témaválasztás 2. Tervezés 3. Szervezés 4. Adatgyűjtés 5. Témafeldolgozás 6. A produktum összeállítása 7. A projekt értékelése, korrigálása 8. A produktum bemutatása, nyilvánossá tétele 9. A projekt lezárását követő tevékenységek Típusok, osztályozási szempontok: Időtartam szerint: - Kisprojekt (2-6 tanóra) - Közepes projekt (1-2 nap, legfeljebb egy hét, témahét) - Nagyprojekt (több hét, illetve több intézmény bekapcsolódása a munkába) Jellege szerint: - Folyamatorientált (5-12 éves korosztály) Egyszerű, konkrét, a folyamat kerül előtérbe, ismerős dolgok, az eredmény szinte nem látható előre, szakaszok spontán ötletek alapján, a közös munka a fontos, cél a tapasztalatszerzés, játékos. - Eredményorientált (13. életévtől)

7 Távoli célok, összetett, elvont, komoly és céltudatos, jól definiált kezdeti célok, produktumok előállítása, a gondolkodás helyességét teszi kipróbálhatóvá. Témaválasztás módja: a pedagógus hirdeti (kínálat), a gyerekek érdeklődése alapján, adott témára szerveződik (tantárgyak, rendezvények) A téma alapján: egy tantárgy/ műveltségi terület anyaga, csak részben kapcsolódik az anyaghoz; tantárgyközi; a hétköznapi életből vett témák. Megvalósulásának színtere alapján: tanórai hagyományos környezet; nem hagyományos szervezésű iskolai környezetben; szakköri keret; erdei iskola; kirándulások; szaktáborok; más intézmények. Résztvevők száma: egyéni, kis- és nagycsoportok. A kooperatív módszer A világban zajló változások természetes következménye, hogy az oktatás területén is változások történjenek. Az iskola feladata az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzen. Az iskolából kikerülő tanulóknak olyan alap- és kulcskompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek

8 ahhoz szükségesek, hogy életpályájukat tudják módosítani és új ismereteket, készségeket, képességeket sajátítsanak el. A hagyományos tanítási módszerek mellett differenciálással, kooperatív technikákkal, projektek alkalmazásával tudjuk a tanítási munkát megújítani. Meg kell tanítani tanulni a tanítványainkat. Elengedhetetlen a tevékenykedtetés a mindennapi életből vett feladatok megoldására. A kooperatív tanulásszervezési módszert tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy a különböző hátterű és képességű gyerekeket integráltan taníthassuk. A kooperatív tanulás során a gyerekek heterogén csoportokban dolgoznak, a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy mindannyian elsajátítsák az adott ismeretet. A tanulás során kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik fejlődnek, baráti viszonyok alakulnak ki közöttük. A csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ. Fontos, hogy a csoporton belül minden gyereknek legyen szerepe, s ezek a szerepek egyenrangúak legyenek. A kooperatív tanulásszervezés alapelvei: Építő egymásrautaltság Az egyének vagy csoportok fejlődése szorosan összefügg egymással, a csoport tagjai érdekeltek egymás sikerében. Egyéni felelősség Mindenki felelős a saját munkájáért és egyben az egész csoport teljesítményéért. Az értékelés egyéni haladási ütem szerint történik. Egyenlő részvétel Akkor lehet egyenlő részvételt biztosítani, ha a munka megosztása differenciálással párosul. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, erősíti a személyes felelősséget, kiegyenlítettebbé teszi a részvételt.

9 Párhuzamos interakció Az együttműködés során egyidejű interakciók zajlanak. A diákok párokban, csoportokban aktív kommunikációt, munkát folytatnak, nem tanári előadás passzív befogadói. Ha az alapelvek közül bármelyik nem valósul meg, akkor csak hagyományos csoportmunkáról beszélhetünk. A megvalósítás lépései Előkészítés - anyaggyűjtés, tájékozódás a szakirodalomban (megvalósító pedagógusok) - újságok, szórólapok, cikkek, receptek, képek gyűjtése egészség témakörben (előzetes gyűjtőmunka a gyerekeknek) - szülők, gyerekek tájékoztatása az egészséghét programjairól, szülői értekezlet tartása - szakemberek, előadók felkérése (védőnők, fogorvos, kolléga, könyvtáros, méhész)

10 - a szükséges helyszínek kiválasztása, biztosítása (uszoda, könyvtár, ebédlő, tornaszoba, védő) - szükséges anyagok, eszközök, hozzávalók beszerzése (papírok, karton, filctollak, ollók, ragasztók, ruhaanyag, fonal, fényképezőgép, CD, mérleg, stopper, mérőszalag, kötél, labdák, plüssállatok; zöldségfélék, gyümölcsök, tej, joghurt, kefír, sajt, tálak, turmixgép stb.) - feladatlapok, rejtvények, tesztek összeállítása - daltanuláshoz szöveg fénymásolása - a program megtervezése, összeállítása - autóbusz rendelése A megvalósítás színterei Az iskola 3. osztályos tanulói a témahét programjainak megvalósításakor tanórákon és tanórán kívül, külső helyszíneken (könyvtárban, orvosi rendelőben, védőben, méhészkedő családnál, az iskola ebédlőjében, a Gaja-völgyben, uszodában) dolgozzák fel a tervezett anyagokat. A megvalósítás iskolai színterei: Matematika óra: különböző, egészséggel, sportpályák méretével, sportmérkőzések játékidejével kapcsolatos szöveges feladatok megoldásakor gyakorolják a matematikai műveletek, törtek, kerületszámítás, mérésekkel kapcsolatos feladatokat. Diagramokat készítenek a Hárompróba alkalmával önmaguk által lemért ugrások, dobások, futások eredményei alapján. A tömegmérést is gyakorolják a zöldség, gyümölcs vásárlásakor és salátakészítéskor. Magyar órákon: ismeretterjesztő szövegek feldolgozásakor a gyerekek megismerkednek táplálékfajtákkal, vitaminokkal, a környezetvédelemmel, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével. A szövegek kooperatív technikákkal való feldolgozásakor lehetőség nyílik a szövegértés, hangos olvasás gyakorlására. Játékos nyelvtani feladatokat oldanak meg (betűrejtvények, j - ly betűk pótlása, zöldség- és gyümölcsnevek betűrendbe sorolása). Sok lehetőség nyílik a szóbeli és

11 az írásbeli szövegalkotás gyakorlására is (elbeszélő fogalmazás, tudósítások írása, újságszerkesztés). A könyvtárban kutatómunkát végeznek, adatokat gyűjtenek, lexikonok használatát gyakorolhatják gyermekbetegségek, sport, egészséges ételek, receptek témakörben. Természetismeret órán, külső helyszínen, a védőben egészségügyi előadást hallhatnak a helyes fogápolásról, a fogak védelmének fontosságáról, animációs filmvetítéssel színezve ezt a programot. Ugyanitt megismerhetik az egészséges életmód elemeit, a különböző orvosi műszereket, hogy a vizsgálatok alkalmával ne félelemmel menjenek a kötelező szűrővizsgálatokra. Technika és rajz órán plakátot készítenek a könyvtárban előzetesen gyűjtött anyagokból, ruhatervezés és bábkészítés során fejleszthetik kreativitásukat, kézügyességüket. A közös munka, alkalmat teremt az együttműködés, kommunikáció gyakorlására. A test egészségének megóvása egész évben megvalósul testnevelés órákon, hiszen rendszeres mozgás nélkül ez lehetetlen lenne. A témahéten uszodalátogatás, Hárompróba, mozgásos játékok, reggeli zenés torna színesítik ezt a folyamatot. Tanórákon kívül: délutáni programokra kreatív foglalkozásokat, méhészeti és gyógynövény előadásokat, méz és teakóstolást, salátakészítést tervezünk. A témahét utolsó napján a hét értékelése és a gyerekek produktumaiból készült kiállítás megnyitása, majd harcitúra a Gaja völgyben.

12

13 EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMTERVE IDŐBEOSZTÁSSAL 2010.április a és 3.b osztály Hétfő Ápr b 1.óra Ötletbörze az egészségről. A jó orvosság c. szöveg feldolgozása. 2.óra Tájékozódás diagramon, átlaghőmérsékletek havi lebontásban, összefüggés az öltözködéssel. Kedd Ápr a 5.óra 3.b 1.óra Daltanulás: Vándorbot és hátizsák 3.a 2-3.óra Könyvtári kutatómunka 4.óra Diagramok készítése, összehasonlítása 3.b 2.óra Sportágakkal kapcsolatos feladatok Szerda Ápr a 1.óra Mértékváltások, szöveges feladatok. 3.b 1.óra Táplálékaink: szövegfeldolgozás 3.a 2-3. óra Kutatómunka rendszerezése, tudósítások írása. 3.b 3.óra Vitaminok: gondolattérkép készítése Csütörtök Ápr a 1-2.óra Látogatás a fogorvosi rendelőben és a védőben. 3.b 1.óra 3.a 4.óra Német óra: Was mir gut ist? Was mir schlecht ist? Plakate 3.b 2.óra Szövegfeldolgoz ás: Szelektív hulladékgyűjtés. Péntek Ápr a -3.b Zenés reggeli torna a tornateremben. 3.a 1. óra Szövegfeldolgoz ás: Vitaminok 3.b 1.óra Elbeszélő fogalmazás írása a témahét programjairól. 3.óra Diagramok készítése. Szombat Ápr órától a kiállítás bemutatása a szülőknek óráig egészségtúra.

14 Hétfő Ápr.19. Kedd Ápr.20. Szerda Ápr.21. Csütörtök Ápr.22. Péntek Ápr.23. Szombat Ápr a 2.óra Ötletbörze: egészségvédelem Környezetvédelem: szelektív hulladékgyűjtés. 3.a 3.b 3-4. óra Uszodai foglalkozás óráig Hárompróba, mozgásos népi játékok. 4-5.óra Könyvtári kutatómunka óráig Plakátkészítés az egészségről óráig Interaktív előadás méhészetről és gyógynövényekről. 3-4.óra Látogatás a védőben. 5.órán Zöldségfélék, gyümölcsök mérése. 3.a 3.b óráig salátakészítés. 3.a - 3.b 4-5. óra Ruhatervezés óráig újságszerkesztés, a hét során készített munkákból kiállítás rendezése.

15 A TÉMAHÉT MEGVALÓSÍTÁSA NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.19. Fogalmak gyűjtése Osztályfőnökök Ráhangolódás a témára, csoportmunka Hétfő egészség témakörben. előzetes ismeretek felidézése. ötletbörze ESZKÖZÖK Csomagolópapír, filctollak Móra Ferenc: A jó Skodáné Kohán A mozgás és a friss levegő differenciált A jó orvosság orvosság c. szöveg Csilla szerepének hangsúlyozása csoportmunka c. szöveg feldolgozása. az egészség megőrzésében. Füllentős feladatlap Szövegértés, beszéd- Kincsesfüzet készség fejlesztése. Tájékozódás diagramon: Pittner Károlyné Eligazodás diagramon, csoportmunka diagramok, hőmérséklet és öltözkö- adatok leolvasása. csoportforgó feladatlap dés összefüggése. Évszakonkénti hőmérsékleti frontális, adatok megfigyelése. csoportmunka

16 Környezetvédelem: Horváthné Figyelemfelkeltés, Füllentős képek, Szövegfeldolgozás a Bagócsi Tímea szövegértés fejlesztése keresztrejtvény keresztrejtvény szelektív hulladékgyűj- frontális és tésről. differenciált csoportmunka Úszás és vízhez szoktató osztályfőnökök Vízhez szoktatás, az úszás, gyakorlatok. mint az egyik Differenciált fürdőruha. legegészségesebb sportág, egyéni munka a fürdősapka, megszerettetés gyerekek papucs, töröl- választása alapján. köző, csúszda Hárompróba: helyből mindhárom Mozgás, kitartás, akarat távolugrás, pedagógus fejlesztése. frontális, Medicinlabda, medicinlabda-dobás, Hosszúságmérés csoportmunka stopperóra, 60 m-es futás. gyakorlása. mérőszalag Népi mozgásos játékok Lóderer Tamás Mozgás, ügyesség, tanulása, fogójátékok, és felesége figyelem, egymás iránti a csülök, bizalomjáték. (szülők) bizalom fejlesztése. botok, kendő

17 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr. 20. Könyvtári kutatómunka Osztályfőnökök Tájékozódás a könyvtárban, csoportmunka, Könyvek, Kedd Plakátkészítés önálló ismeretszerzés. beszámoló újságok, Egészséggel, betegséggel, forgóban, csomagolópa- gyógymódokkal, csoportinterjú pír, filctollak sportágakkal, receptekkel kapcsolatos cikkek, képek keresése. Újságok felépítésének vizsgálata. Daltanulás: Vándorbot Osztályfőnökök Daltanulás hallás után, a frontális CD és hátizsák közös éneklés öröme. dramatizálás dalszöveg Diagramok készítése, Horváthné A Hárompróba adatainak frontális, csoport csomagolópapír összehasonlítása Bagócsi Tímea megjelenítése diagramon. és egyéni munka színes ceruzák

18 Sportágakkal Pittner Károlyné Műveletvégzés, frontális, csoport fénymásolt kapcsolatos feladatok: kerületszámítás, törtek Három megy, egy lapon képek, Kosárlabdapálya gyakorlása, adatok keresése, marad. adatok, kerületének kiszámítása, összehasonlítása. Tanult feladatsor Törtek gyakorlása játék- ismeret elmélyítése. idővel összefüggésben, magasságok összehasonlítása. Plakátkészítés Mindhárom Figyelemfelhívás az csoportmunka gyűjtött képek, Az egészség megőrzésé- pedagógus egészségmegőrzés csomagolópapír vel kapcsolatban gyűj- érdekében. ragasztó, tött anyag rendszerezése. - helyes táplálkozási filctollak, szí- szokásokra nes ceruzák - sport, mozgás fontosságára - környezetvédelemre - tisztálkodásra

19 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr. 21. Mértékváltások, Horváthné A tanult mértékváltások Csoport- és feladatlapok szerda szöveges feladatok. Bagócsi Tímea gyakorlása, elmélyítése. differenciált Szövegértés fejlesztése, egyéni munka adatok kiemelése, számfeladatok írása, műveletvégzés. Szövegfeldolgozás: Skodáné Kohán Olvasástechnika, Frontális, Szöveg, Táplálékaink Csilla szövegértés fejlesztése, csoportmunka Kincsesfüzet, Vitaminok szókincs bővítése. Új Szó-fogadó csomagolópapír ismeretek rendszerezése, Szóforgó, filctollak, beépítése. kooperatív vita képek, Lényegkiemelés. Gondolattérkép öntapadós készítése jegyzetfüzet

20 Kutatómunka rendsze- Horváthné Rendszerezőképesség Csoportmunka csomagolópa- rezése, tudósítások írása. Bagócsi Tímea fejlesztése, szintetizálás. Plakátkészítés pír, filctollak, Fogalmazási, helyesírási ragasztó, olló készség fejlesztése. Műfaji sajátosságok megismertetése. Interaktív foglalkozás a Mindhárom A méhekről tanultak Frontális, Kézimalom, méhészetről, a pedagógus felelevenítése (testfelépítés, csoportmunka magvak, gyógynövényekről és a Lóderer család kaptárok, lépek). Bemutatás, gyógynövé- gabonafélékről. Felker Daniela A méz, a gyógynövények és szemléltetés, nyek, teák, méz Felker Sándor a gabonafélék jelentősége a tapasztalatszerzés Feladatlapok a helyes táplálkozásban. (ízlelés, gyógynövé- tapintás,szaglás) nyekről.

21 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.22. Ismerkedés a fogászati Osztályfőnökök Betegségek megelőzésének Frontális, csütörtök és az orvosi ellenőrző fontossága. A vizsgálatoktól csoportmunka vizsgálatokkal és való félelem leküzdése. eszközökkel. A bemutatott eszközök kipróbálása. ESZKÖZÖK Fogászati és orvosi eszközök (pl.sztetoszkóp, vérnyomásmérő, szívhangvizsgáló) Német órán szavak, Kurjancsek Szókincsbővítés, az Csoportmunka képek, képek gyűjtése, Lászlóné egészséget védő és károsító kartonok, csoportosítása. szokások, ételek, italok ragasztó, olló Was mir gut ist? csoportosítása. Was mir schlecht ist?

22 Szövegfeldolgozás: Skodáné Kohán Figyelemfelhívás a Csoportmunka szöveg, Szelektív Csilla természet és környezet beszélgetés, 3T keresztrejtvény, hulladékgyűjtés. védelmére a Föld napján. módszer, írólap, Játékos nyelvi Helyes szokások feladatküldés, Kincsesfüzet rejtvények. kialakítása. keresztrejtvény Zöldségfélék és Pittner Károlyné Tapasztalatszerzés konkrét Egyéni és mérleg, súlyok, gyümölcsök mérése. mérések elvégzésével két- csoportmunka zöldségfélék, karú mérlegen. (kg, dkg, g ) Bemutatás, gyümölcsök megfigyelés, tevékenykedtetés Zöldség- és Mindhárom Tapasztalatszerzés az ételek Egyéni és Zöldségek, gyümölcssaláták, pedagógus elkészítésében (kézügyesség csoportmunka gyümölcsök, turmixitalok készítése. és együttműködési készség bemutatás, tej, joghurt, Terítés fejlesztése, helyes szokások megfigyelés, fűszerek, tálak, kialakítása, a közös étkezés tevékenykedtetés vágóeszközök, öröme). Ismeretszerzés. turmixgép

23 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.23. Zenés reggeli torna Kulcsár Eszter Mozgás és erőnlét fejlesztése, Frontális péntek rendszeres mozgáshoz Bemutatás, szoktatás. megfigyelés, utánzás ESZKÖZÖK CD lejátszó, CD, tornafelszerelés Szövegfeldolgozás: Horváthné Olvasástechnika, Csoportmunka szöveg Vitaminok Bagócsi Tímea szövegértés fejlesztése, új ismeretek rendszerezése. Elbeszélő fogalmazás Skodáné Kohán Írásbeli és szóbeli Frontális és egyéni írása a témahét Csilla szövegalkotás fejlesztése. munka programjairól. Esztétikus íráskép beszélgetőkör, kialakítása. szógyűjtés,lényegkiemelés, szóforgó Helyesírási feladatok: j Helyesírási készség egyéni feladatlapok. ly betűk pótlása. fejlesztése. fegeladatmegoldás Kincsesfüzet

24 Diagramok készítése Pittner Károlyné Tudjanak adatokat Frontális és diffe- négyzetrácsos megjeleníteni és leolvasni, renciált egyéni lapok, vonalzó, összehasonlítani diagramon. munka színes ceruzák Mérés és vonalzó megfigyelés, használatának gyakorlása. tevékenykedtetés, mérés, összehasonlítás Ruhatervezés Mindhárom Időjárásnak megfelelő öl- egyéni és újságok, képek, pedagógus tözködés kialakítása. Ruha- csoportmunka karton, olló, anyagok tulajdonságainak megfigyelés, rajzeszközök megismerése. Esztétikai ér- megbeszélés, zék,kézügyesség fejlesztése. tevékenykedtetés Újságszerkesztés,kiállí- Mindhárom Produktum elkészítése és csoportmunka paravánok,pla- tás rendezése. pedagógus bemutatás rendszerezés kátok, képek, fogalmazások

25 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr.24. Kiállítás bemutatása a Mindhárom Az egészséghéten készített szombat szülőknek. pedagógus munkák bemutatása a szülők szülőknek, érdeklődőknek. segítségével. Egészségtúra Mindhárom Kirándulás a szabadban, csoportmunka sporteszközök, pedagógus és az egészséges életmódra játék, puzzle, rejtvények, állomásokon nevelés, közösségfejlesztés, tevékenykedtetés, játékok feladatot vállaló élményszerzés. sport szülők.

26 A témahét dokumentációja képekben A témahét megnyitásaként ötletbörzével kezdtük a hétfői napot, összegyűjtöttük az egészséggel kapcsolatos gondolatainkat. Ezzel ráhangolódtunk a témára.

27 Az egészséges életmód feltételeiről Móra Ferenc: A jó orvosság című elbeszélése kapcsán beszélgettünk. Egyetértettünk abban, hogy milyen fontos a friss levegőn való mozgás. A Kincsesfüzetben csoportmunkában oldottunk meg érdekes feladatokat. Matematika órán nagyvárosaink átlaghőmérsékleti adatait hasonlítottuk össze. Ennek kapcsán a pozitív és negatív számokat gyakoroltuk, az időjárás, öltözködés összefüggéseit vizsgáltuk. A szelektív hulladékgyűjtésről szóló szöveg feldolgozása után csoportonként keresztrejtvényt oldottunk meg. Hasznos ismereteket szereztünk, melyeket igyekszünk bevezetni otthon is.

28 A nap fénypontja, amit mindannyian izgatottan vártunk, az uszodai foglalkozás. Közös bemelegítés után, végre birtokba vehettük a medencét.

29

30 Izgalmas versenyeken bizonyítottuk ügyességünket a vízben. A legbátrabbak a mély vízbe is bemerészkedtek.

31 Vidám játékokkal fejeztük be uszodai látogatásunkat. Délután a Hárompróba versenyeit bonyolítottuk le. Mindenki szabadon választhatott a futás, medicinlabda-dobás és helyből távolugrás közül.

32 A sportversenyek után mozgásos népi és közösségfejlesztő játékokat tanultunk Lóderer Soma szüleitől..

33

34

35 A játék leírása: CSÜLKÖZÉS A játék a résztvevők számát tekintve rugalmas. Ideális a fő, két csapatra bontva. Cél: hogy a csapatok minél több zsákmányt ejtsenek. Menete: a támadók az alapvonaltól (vár) kb. 3 méterre felállított csülköt (3 ágú faág, lábaira állítva), próbálják eltalálni. A vadászathoz kb. 120 cm hosszú fa rudat használnak. A találat akkor sikeres, ha a csülök, azaz a vad eldől. Ezután a sikeres vadásznak vissza kell szereznie a fegyverét, és vissza kell szaladnia a várba. Ekkor avatkozik be a másik csapatból kinevezett csősz, aki botjával próbálja megérinteni, elkapni a vadászt mielőtt az fegyverét visszaszerezve visszaszalad a várba. Ha ez sikerül nincs találat, és a csapatok váltják egymást. A korábbi csősz megy vadászni, és a korábbi támadó áll be csősznek. Egy csapat addig próbálkozik a zsákmányszerzéssel, míg az összes botot el nem hajították. Ha egy találat sem sikerült a csapatok helyet cserélnek. Játék közben, ha egy sikertelen dobás történt, akkor a támadó az alapvonal mögé, azaz a várba szalad vissza. Addig várakozik ott, amíg minden csapattársa megpróbálta eltalálni a csülköt, vagy amíg nem történik egy sikeres vadászat. Ha egy társuk sikerrel jár, azaz feldönti a csülköt, az addig a várban várakozók is kiszaladnak, hogy megszerezzék saját botjukat, amit eldobtak. A csősz bármelyiküket elkaphatja, és akkor elvesztik a pontszerzési lehetőségüket. Pontot akkor lehet szerezni, ha egy sikeres vadászat után minden vadász visszaszerzi saját fegyverét, és visszaszalad a várba anélkül, hogy a csősz elkapná őket. A fegyverüket már begyűjtött vadászok mielőtt visszaszaladnak a várba, segíthetik társaikat azzal, hogy zavarják a csőszt. Sikeres vadászat után is cserélnek a csapatok. A vadászok és a csőszök szerepe természetesen körbe-körbe cserélődik a csapaton belül. A botok ideális száma 6-8 db, így pörgőssé válik a játék.

36 Kedden mindkét osztály a könyvtárban végzett kutatómunkát. Csoportokban dolgozva kerestünk a különböző témákhoz anyagot, amelyek felhasználásával prezentációt készítettünk.

37

38 Matematika órákon sportágakkal kapcsolatos szöveges feladatokat oldottunk meg. Ebéd után szülők segítségével az előzőleg gyűjtött képekből az egészség megőrzésére felhívó plakátokat készítettünk. Csoportonként különböző témánként rendszereztük anyagunkat. Plakátjainkkal felhívjuk a figyelmet: - AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSRA - A TISZTÁLKODÁS FONTOSSÁGÁRA - A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE - A MOZGÁS, SPORT FONTOSSÁGÁRA - A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELKERÜLÉSÉRE

39

40

41

42 Szerdán délelőtt csoportosítottuk táplálékainkat aszerint, hogy mit tartalmaznak. Megismerkedtünk a legfontosabb vitaminokkal és azok hatásaival.

43 A szövegfeldolgozás után lényegkiemeléssel összefoglaló táblázatokat készítettünk, majd minden csoportból egy-egy tanuló bemutatót tartott a megismert vitaminról.

44 Délután Lóderer Soma szülei és Felker Daniela tanárnő interaktív foglalkozásra várta a két osztályt. Ez a délután is sok meglepetést és érdekes újdonságot hozott számunkra. Először rozsszemeket vizsgáltunk, kóstoltunk, majd kézimalomban megőröltük. Megtapasztalhattuk, milyen is a teljes kiőrlésű liszt. Megtudtuk, a pelyva hogyan hasznosítható.

45

46 Mindezek után közelről megfigyelhettük a méhek testfelépítését, a kaptárak szerkezetét; s a mézkészítés titkairól izgalmas bemutatót láttunk.

47 Megkóstoltunk különféle mézeket, miközben a jellemzőikről és gyógyhatásukról is sok információt megtudtunk.

48 Nemcsak a mézek jótékony hatását ismertük meg, hanem néhány gyógynövényét is. Megvizsgáltuk, megszagoltuk őket, majd megkóstoltuk a belőlük készített teákat (menta, hárs, csalán, csipke, bodza).

49

50 A gyógynövényekről szerzett tapasztalataink segítségével csoportban tesztlapot oldottunk meg. Ismét egy jó napot zártunk!!!

51 A csütörtök délelőtt legizgalmasabb, legérdekesebb eseménye a védőben tett látogatás volt. Kipróbáltuk a különböző orvosi eszközöket és átestünk néhány szűrővizsgálaton.

52

53 Mivel a csütörtök délutánunk a salátakészítés jegyében zajlott, ezért nyelvi játékos feladataink is ehhez kapcsolódtak.

54 A délutáni salátakészítésre készülődve zöldség és gyümölcsféléket mértünk kétkarú és konyhai mérlegen, becsléseket, összehasonlításokat végeztünk.

55 Délután izgatottan vettük birtokba az iskola ebédlőjét, ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt készítettek finom, egészséges és különleges salátákat.

56 Magunk tisztítottuk, aprítottuk, ízesítettük salátáinkat. Igazán ügyesen dolgoztunk. Íme munkánk gyümölcse, zöldsége!

57 Büszkén ültünk elkészített salátáink mellé,és alig vártuk, hogy megkóstolhassuk az ínycsiklandó finomságokat.

58 Jóízűen falatoztunk,majd csoportokban megoldottuk az egészség totó feladatait.

59 A péntek reggelt vidám, zenés reggeli torna indította.

60 A délelőtt folyamán a hét élményeiből csoportokban fogalmazásokat írtunk, majd gondolatainkat megvitatva tudósításokat készítettünk a számunkra legérdekesebb programról.

61 Ezután szabadjára engedhettük fantáziánkat, s megtervezhettük a különböző évszakoknak megfelelő saját ruhaötleteinket.

62

63 Péntek délután rendszereztük a hét során készített anyagokat, amelyekből újságot szerkesztettünk, és kiállítást rendeztünk.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Projektnap: április 23.

Projektnap: április 23. Projekt: Globális felmelegedés Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola Magyar- Angol, Magyar Német Tagozatának 7. a, b és8. a, b osztálya részére Résztvevők száma: 74 fő 2010. március29- április 30.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

4.b. Egészség- és környezeti nevelés

4.b. Egészség- és környezeti nevelés 34. Osztályfőnökeink ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektettek az egészség- és környezeti nevelésre illetve a bűnmegelőzésre. Több interaktív program kapcsolódott ezekhez: pl. TEGY-előadás, Danone-program,

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

3. osztály Modulcím: EMBER ÉS EGÉSZSÉGE

3. osztály Modulcím: EMBER ÉS EGÉSZSÉGE Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Ember és természet műveltségterület 3. osztály Modulcím: EMER ÉS EGÉSZSÉGE MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Lássuk először is a szikár adatokat! 1. A programban feladatot vállaló

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Készült: Teleki Blanka Gimnázim, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Ady út

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

HONFOGLALÁS PROJEKT. az intézmény saját innovációjaként

HONFOGLALÁS PROJEKT. az intézmény saját innovációjaként HONFOGLALÁS PROJEKT az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3.b osztályban

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Jó gyakorlata

Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Jó gyakorlata Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Jó gyakorlata Iskolánk Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program 1991. óta, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium része. Önálló pedagógiai program.

Részletesebben

Ellenőrzés, értékelés

Ellenőrzés, értékelés Esélyteremtés a differenciált pedagógiai kultúra alkalmazásával Tanulómegismerés Az óvoda-iskola átmenet projektünk alapján e fejlesztés folyamatossága érdekében az óvónők átadják a tanítónak a gyermekekről

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Oktatási cél: Az erdő életközössége, hazánk erdőinek jellemzői. A megfigyelések lejegyzése rajzos, összehasonlító vázlatok készítésével

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben