A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:"

Átírás

1 A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános Iskola, 3. évfolyam Készítették: Horváthné Bagócsi Tímea Pittner Károlyné Skodáné Kohán Csilla

2 Témaválasztás indoklása A mindennapokban tapasztalható egészséget károsító tényezők egyre nagyobb mértékben veszélyeztetik tanítványaink egészséges felnőtté válását. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk bennük a megelőzés fontosságát, a helyes életmódbeli szokások kialakítását. Az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, a környezetszennyezés, a sok televízió nézés és számítógépezés olyan tényezők, amelyek nemcsak az egészségüket, hanem az iskolai teljesítményüket is negatívan befolyásolják. Tapasztaljuk, hogy a tanítási órákon nem mindig tudnak kellőképpen figyelni, mivel hiányzik a megfelelő mennyiségű, pihentető alvás. A sok édesség fogyasztásától túlsúlyosak vagy éppen hiperaktívak lesznek. Azért választottuk ezt a témát, mert gyermekkorukban szeretnénk megalapozni egy tudatos, az egészséget fontosnak tartó, azért tenni is akaró szemléletet. Csak egészséges emberként tudnak később a társadalom hasznos, sikeres, boldog tagjává válni. Az egészséghét célja - helyes táplálkozási szokások kialakítása - egészséges táplálékok megismerése, készítése - ismerkedés a fontosabb vitaminokkal, szerepükkel, forrásaival - különböző sportágak, mozgásos játékok megismerése - önálló ismeretszerzésben való jártasság kialakítása - a természetben rejlő pozitív hatások megismerése (túrázás, friss levegő, nyugalom) - a természetes gyógymódok használata (gyógynövények, méz) - a betegségek megelőzésének tudatosítása (szűrővizsgálatok) - környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megismertetése

3 - tantárgyakba építve különféle tanulási tevékenységek végzése, kooperatív módszerek alkalmazása, az együttműködési készség, egymásra figyelés fejlesztése - helyes tisztálkodási szokások, rendszeres fogápolás tudatosítása - figyelemfelhívás az évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködésre, ruhatervezés adott évszakokhoz - cikkek, tudósítások írása, újság szerkesztése - szerezzenek korszerű ismereteket, készségeket egészségük megőrzése és védelme érdekében A projekt megvalósítása során tevékenységeink nagy részét kooperatív technikákkal valósítjuk meg. Projektoktatás-projektmódszer A projektmódszer olyan metodikai eljárás, amely a gyermekeket az oktatás során teljes emberként kezeli; érzelmi, értelmi, motorikus adottságaikat is figyelembe veszi; lehetőséget ad a kíváncsiságból fakadó céltudatos tevékenységre, alkotó munkára. / William Kilpatrick gondolatai alapján/ Mai iskoláinkban közismert és elfogadott tény, hogy a gyermekek egész személyiségét kívánjuk fejleszteni, s az ő fejlődésükhöz kell igazítanunk az oktatás anyagát és módszereit. A cél nem az, hogy a gyermek minél több ismeretet passzívan befogadjon, hanem hogy aktívan hozza létre. Az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, s abba integrálva építsék be. Az egyének tanulási folyamataiban a világról egyéni értelmezések születnek, ezért a gyerekeknek lehetőséget kell kapniuk, hogy azokat az iskolában kifejezhessék. A gondolatok megmagyarázása és megvitatása társas folyamatok során döntő jelentőségű. Ha módszereink az értelem rendszerszerű fejlesztését szolgálják, akkor aránylag nagy tudásanyagot elsajátíttathatunk sok diákkal; s ha jól csináljuk, eltűnhet az

4 ismeret- képességfejlesztés közötti ellentét, hisz egyértelmű, hogy magas szintű teljesítményeket produkálni, erős képességeket kialakítani csak nagyszámú, jól szervezett, erősen rögzült ismeretekkel, tudáselemekkel lehet. Ehhez valódi kognitív teljesítményekre kell törekedni, a gyerekekhez igazított oktatást kell szervezni módszertani kultúránkat gazdagítva, értékelési rendszerünket megújítva. Az iskola feladata, hogy hatékony, életszerű, mindenki által beláthatóan hasznos ismeretrendszereket és ezekre építve képességeket alakítson ki. Ebben a folyamatban a redszerszerűség a fontos, azaz a kognitív rendszer elemeinek gazdagítása, a közöttük lévő kapcsolatok megsokszorozása, a már meglévő kapcsolatok erősítése, az összetettebb kognitív részrendszerek közötti hidak építése, a valós élet követelményeihez kötése, igazítása. Gondolatok Nahalka István: Mi vagy ki az ördög, és hol van?- Vajon tényleg az ismeretközpontúság a magyar oktatás fő problémája? című cikke alapján. /Új Pedagógiai Szemle december/ E cél elérésében lehet segítségünkre a projektmódszer, kooperatív technikákkal színesítve eddigi jól bevált gyakorlatunkat. Projektoktatás: a tanulók feladatmegoldásra szerveződése egy vagy több osztályból, amikor egy választott témát/feladatot/ együtt dolgoznak fel, és az eredményt közösen mutatják be. Problémacentrikus, reformpedagógiai elemekből építkező újszerű szervezési mód. A játék is része lehet, az egyéni munka is fontos eleme, de kis csoportokban is történhet a tanulás. Projektmódszer: a témacentrikus gondolkodás kap hangsúlyt az óracentrikus szemléletmód helyett. Egy-egy témán, egy-egy tartalmi egységen belül lehet meghatározni az egyes órák funkcióját, az elérendő követelményeket, a

5 feldolgozandó tartalmat, az alkalmazható szervezési módokat, módszereket, tanulói és tanári segédleteket. A projektmódszer munkafolyamat: gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység. Nemcsak hagyományos órakeretben, hanem több órán komplexen, tanuláson kívüli időben, részben iskolán kívüli helyszíneken valósul meg. A témával kapcsolatos részletek egységben kezelését tartja szem előtt. A megoldandó probléma vagy elvégzendő feladat életszerű, valóságos, ebből következően komplex is. Olyan probléma, illetve feladat köré kell a projektet tervezni, amelynek megoldása, illetve teljesítése többféle tevékenységet igényel. A projekt tanárok és diákok partneri együttműködése. A tevékenységek szervezésekor és a feladatok megoldása során az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van a hangsúly. A tanulás önálló, páros és csoportmunkában egyaránt történik. A projekt terméke megfogható, élvezhető, használható. A projektmódszer alkalmazása során a tanár tisztában van a gyermekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. A tanár elismeri az egyéni különbségeket, megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, eltökélt a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése iránt. A projekt megvalósításának lépései:

6 1. Témaválasztás 2. Tervezés 3. Szervezés 4. Adatgyűjtés 5. Témafeldolgozás 6. A produktum összeállítása 7. A projekt értékelése, korrigálása 8. A produktum bemutatása, nyilvánossá tétele 9. A projekt lezárását követő tevékenységek Típusok, osztályozási szempontok: Időtartam szerint: - Kisprojekt (2-6 tanóra) - Közepes projekt (1-2 nap, legfeljebb egy hét, témahét) - Nagyprojekt (több hét, illetve több intézmény bekapcsolódása a munkába) Jellege szerint: - Folyamatorientált (5-12 éves korosztály) Egyszerű, konkrét, a folyamat kerül előtérbe, ismerős dolgok, az eredmény szinte nem látható előre, szakaszok spontán ötletek alapján, a közös munka a fontos, cél a tapasztalatszerzés, játékos. - Eredményorientált (13. életévtől)

7 Távoli célok, összetett, elvont, komoly és céltudatos, jól definiált kezdeti célok, produktumok előállítása, a gondolkodás helyességét teszi kipróbálhatóvá. Témaválasztás módja: a pedagógus hirdeti (kínálat), a gyerekek érdeklődése alapján, adott témára szerveződik (tantárgyak, rendezvények) A téma alapján: egy tantárgy/ műveltségi terület anyaga, csak részben kapcsolódik az anyaghoz; tantárgyközi; a hétköznapi életből vett témák. Megvalósulásának színtere alapján: tanórai hagyományos környezet; nem hagyományos szervezésű iskolai környezetben; szakköri keret; erdei iskola; kirándulások; szaktáborok; más intézmények. Résztvevők száma: egyéni, kis- és nagycsoportok. A kooperatív módszer A világban zajló változások természetes következménye, hogy az oktatás területén is változások történjenek. Az iskola feladata az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzen. Az iskolából kikerülő tanulóknak olyan alap- és kulcskompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek

8 ahhoz szükségesek, hogy életpályájukat tudják módosítani és új ismereteket, készségeket, képességeket sajátítsanak el. A hagyományos tanítási módszerek mellett differenciálással, kooperatív technikákkal, projektek alkalmazásával tudjuk a tanítási munkát megújítani. Meg kell tanítani tanulni a tanítványainkat. Elengedhetetlen a tevékenykedtetés a mindennapi életből vett feladatok megoldására. A kooperatív tanulásszervezési módszert tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy a különböző hátterű és képességű gyerekeket integráltan taníthassuk. A kooperatív tanulás során a gyerekek heterogén csoportokban dolgoznak, a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy mindannyian elsajátítsák az adott ismeretet. A tanulás során kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik fejlődnek, baráti viszonyok alakulnak ki közöttük. A csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ. Fontos, hogy a csoporton belül minden gyereknek legyen szerepe, s ezek a szerepek egyenrangúak legyenek. A kooperatív tanulásszervezés alapelvei: Építő egymásrautaltság Az egyének vagy csoportok fejlődése szorosan összefügg egymással, a csoport tagjai érdekeltek egymás sikerében. Egyéni felelősség Mindenki felelős a saját munkájáért és egyben az egész csoport teljesítményéért. Az értékelés egyéni haladási ütem szerint történik. Egyenlő részvétel Akkor lehet egyenlő részvételt biztosítani, ha a munka megosztása differenciálással párosul. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, erősíti a személyes felelősséget, kiegyenlítettebbé teszi a részvételt.

9 Párhuzamos interakció Az együttműködés során egyidejű interakciók zajlanak. A diákok párokban, csoportokban aktív kommunikációt, munkát folytatnak, nem tanári előadás passzív befogadói. Ha az alapelvek közül bármelyik nem valósul meg, akkor csak hagyományos csoportmunkáról beszélhetünk. A megvalósítás lépései Előkészítés - anyaggyűjtés, tájékozódás a szakirodalomban (megvalósító pedagógusok) - újságok, szórólapok, cikkek, receptek, képek gyűjtése egészség témakörben (előzetes gyűjtőmunka a gyerekeknek) - szülők, gyerekek tájékoztatása az egészséghét programjairól, szülői értekezlet tartása - szakemberek, előadók felkérése (védőnők, fogorvos, kolléga, könyvtáros, méhész)

10 - a szükséges helyszínek kiválasztása, biztosítása (uszoda, könyvtár, ebédlő, tornaszoba, védő) - szükséges anyagok, eszközök, hozzávalók beszerzése (papírok, karton, filctollak, ollók, ragasztók, ruhaanyag, fonal, fényképezőgép, CD, mérleg, stopper, mérőszalag, kötél, labdák, plüssállatok; zöldségfélék, gyümölcsök, tej, joghurt, kefír, sajt, tálak, turmixgép stb.) - feladatlapok, rejtvények, tesztek összeállítása - daltanuláshoz szöveg fénymásolása - a program megtervezése, összeállítása - autóbusz rendelése A megvalósítás színterei Az iskola 3. osztályos tanulói a témahét programjainak megvalósításakor tanórákon és tanórán kívül, külső helyszíneken (könyvtárban, orvosi rendelőben, védőben, méhészkedő családnál, az iskola ebédlőjében, a Gaja-völgyben, uszodában) dolgozzák fel a tervezett anyagokat. A megvalósítás iskolai színterei: Matematika óra: különböző, egészséggel, sportpályák méretével, sportmérkőzések játékidejével kapcsolatos szöveges feladatok megoldásakor gyakorolják a matematikai műveletek, törtek, kerületszámítás, mérésekkel kapcsolatos feladatokat. Diagramokat készítenek a Hárompróba alkalmával önmaguk által lemért ugrások, dobások, futások eredményei alapján. A tömegmérést is gyakorolják a zöldség, gyümölcs vásárlásakor és salátakészítéskor. Magyar órákon: ismeretterjesztő szövegek feldolgozásakor a gyerekek megismerkednek táplálékfajtákkal, vitaminokkal, a környezetvédelemmel, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségével. A szövegek kooperatív technikákkal való feldolgozásakor lehetőség nyílik a szövegértés, hangos olvasás gyakorlására. Játékos nyelvtani feladatokat oldanak meg (betűrejtvények, j - ly betűk pótlása, zöldség- és gyümölcsnevek betűrendbe sorolása). Sok lehetőség nyílik a szóbeli és

11 az írásbeli szövegalkotás gyakorlására is (elbeszélő fogalmazás, tudósítások írása, újságszerkesztés). A könyvtárban kutatómunkát végeznek, adatokat gyűjtenek, lexikonok használatát gyakorolhatják gyermekbetegségek, sport, egészséges ételek, receptek témakörben. Természetismeret órán, külső helyszínen, a védőben egészségügyi előadást hallhatnak a helyes fogápolásról, a fogak védelmének fontosságáról, animációs filmvetítéssel színezve ezt a programot. Ugyanitt megismerhetik az egészséges életmód elemeit, a különböző orvosi műszereket, hogy a vizsgálatok alkalmával ne félelemmel menjenek a kötelező szűrővizsgálatokra. Technika és rajz órán plakátot készítenek a könyvtárban előzetesen gyűjtött anyagokból, ruhatervezés és bábkészítés során fejleszthetik kreativitásukat, kézügyességüket. A közös munka, alkalmat teremt az együttműködés, kommunikáció gyakorlására. A test egészségének megóvása egész évben megvalósul testnevelés órákon, hiszen rendszeres mozgás nélkül ez lehetetlen lenne. A témahéten uszodalátogatás, Hárompróba, mozgásos játékok, reggeli zenés torna színesítik ezt a folyamatot. Tanórákon kívül: délutáni programokra kreatív foglalkozásokat, méhészeti és gyógynövény előadásokat, méz és teakóstolást, salátakészítést tervezünk. A témahét utolsó napján a hét értékelése és a gyerekek produktumaiból készült kiállítás megnyitása, majd harcitúra a Gaja völgyben.

12

13 EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMTERVE IDŐBEOSZTÁSSAL 2010.április a és 3.b osztály Hétfő Ápr b 1.óra Ötletbörze az egészségről. A jó orvosság c. szöveg feldolgozása. 2.óra Tájékozódás diagramon, átlaghőmérsékletek havi lebontásban, összefüggés az öltözködéssel. Kedd Ápr a 5.óra 3.b 1.óra Daltanulás: Vándorbot és hátizsák 3.a 2-3.óra Könyvtári kutatómunka 4.óra Diagramok készítése, összehasonlítása 3.b 2.óra Sportágakkal kapcsolatos feladatok Szerda Ápr a 1.óra Mértékváltások, szöveges feladatok. 3.b 1.óra Táplálékaink: szövegfeldolgozás 3.a 2-3. óra Kutatómunka rendszerezése, tudósítások írása. 3.b 3.óra Vitaminok: gondolattérkép készítése Csütörtök Ápr a 1-2.óra Látogatás a fogorvosi rendelőben és a védőben. 3.b 1.óra 3.a 4.óra Német óra: Was mir gut ist? Was mir schlecht ist? Plakate 3.b 2.óra Szövegfeldolgoz ás: Szelektív hulladékgyűjtés. Péntek Ápr a -3.b Zenés reggeli torna a tornateremben. 3.a 1. óra Szövegfeldolgoz ás: Vitaminok 3.b 1.óra Elbeszélő fogalmazás írása a témahét programjairól. 3.óra Diagramok készítése. Szombat Ápr órától a kiállítás bemutatása a szülőknek óráig egészségtúra.

14 Hétfő Ápr.19. Kedd Ápr.20. Szerda Ápr.21. Csütörtök Ápr.22. Péntek Ápr.23. Szombat Ápr a 2.óra Ötletbörze: egészségvédelem Környezetvédelem: szelektív hulladékgyűjtés. 3.a 3.b 3-4. óra Uszodai foglalkozás óráig Hárompróba, mozgásos népi játékok. 4-5.óra Könyvtári kutatómunka óráig Plakátkészítés az egészségről óráig Interaktív előadás méhészetről és gyógynövényekről. 3-4.óra Látogatás a védőben. 5.órán Zöldségfélék, gyümölcsök mérése. 3.a 3.b óráig salátakészítés. 3.a - 3.b 4-5. óra Ruhatervezés óráig újságszerkesztés, a hét során készített munkákból kiállítás rendezése.

15 A TÉMAHÉT MEGVALÓSÍTÁSA NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.19. Fogalmak gyűjtése Osztályfőnökök Ráhangolódás a témára, csoportmunka Hétfő egészség témakörben. előzetes ismeretek felidézése. ötletbörze ESZKÖZÖK Csomagolópapír, filctollak Móra Ferenc: A jó Skodáné Kohán A mozgás és a friss levegő differenciált A jó orvosság orvosság c. szöveg Csilla szerepének hangsúlyozása csoportmunka c. szöveg feldolgozása. az egészség megőrzésében. Füllentős feladatlap Szövegértés, beszéd- Kincsesfüzet készség fejlesztése. Tájékozódás diagramon: Pittner Károlyné Eligazodás diagramon, csoportmunka diagramok, hőmérséklet és öltözkö- adatok leolvasása. csoportforgó feladatlap dés összefüggése. Évszakonkénti hőmérsékleti frontális, adatok megfigyelése. csoportmunka

16 Környezetvédelem: Horváthné Figyelemfelkeltés, Füllentős képek, Szövegfeldolgozás a Bagócsi Tímea szövegértés fejlesztése keresztrejtvény keresztrejtvény szelektív hulladékgyűj- frontális és tésről. differenciált csoportmunka Úszás és vízhez szoktató osztályfőnökök Vízhez szoktatás, az úszás, gyakorlatok. mint az egyik Differenciált fürdőruha. legegészségesebb sportág, egyéni munka a fürdősapka, megszerettetés gyerekek papucs, töröl- választása alapján. köző, csúszda Hárompróba: helyből mindhárom Mozgás, kitartás, akarat távolugrás, pedagógus fejlesztése. frontális, Medicinlabda, medicinlabda-dobás, Hosszúságmérés csoportmunka stopperóra, 60 m-es futás. gyakorlása. mérőszalag Népi mozgásos játékok Lóderer Tamás Mozgás, ügyesség, tanulása, fogójátékok, és felesége figyelem, egymás iránti a csülök, bizalomjáték. (szülők) bizalom fejlesztése. botok, kendő

17 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr. 20. Könyvtári kutatómunka Osztályfőnökök Tájékozódás a könyvtárban, csoportmunka, Könyvek, Kedd Plakátkészítés önálló ismeretszerzés. beszámoló újságok, Egészséggel, betegséggel, forgóban, csomagolópa- gyógymódokkal, csoportinterjú pír, filctollak sportágakkal, receptekkel kapcsolatos cikkek, képek keresése. Újságok felépítésének vizsgálata. Daltanulás: Vándorbot Osztályfőnökök Daltanulás hallás után, a frontális CD és hátizsák közös éneklés öröme. dramatizálás dalszöveg Diagramok készítése, Horváthné A Hárompróba adatainak frontális, csoport csomagolópapír összehasonlítása Bagócsi Tímea megjelenítése diagramon. és egyéni munka színes ceruzák

18 Sportágakkal Pittner Károlyné Műveletvégzés, frontális, csoport fénymásolt kapcsolatos feladatok: kerületszámítás, törtek Három megy, egy lapon képek, Kosárlabdapálya gyakorlása, adatok keresése, marad. adatok, kerületének kiszámítása, összehasonlítása. Tanult feladatsor Törtek gyakorlása játék- ismeret elmélyítése. idővel összefüggésben, magasságok összehasonlítása. Plakátkészítés Mindhárom Figyelemfelhívás az csoportmunka gyűjtött képek, Az egészség megőrzésé- pedagógus egészségmegőrzés csomagolópapír vel kapcsolatban gyűj- érdekében. ragasztó, tött anyag rendszerezése. - helyes táplálkozási filctollak, szí- szokásokra nes ceruzák - sport, mozgás fontosságára - környezetvédelemre - tisztálkodásra

19 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr. 21. Mértékváltások, Horváthné A tanult mértékváltások Csoport- és feladatlapok szerda szöveges feladatok. Bagócsi Tímea gyakorlása, elmélyítése. differenciált Szövegértés fejlesztése, egyéni munka adatok kiemelése, számfeladatok írása, műveletvégzés. Szövegfeldolgozás: Skodáné Kohán Olvasástechnika, Frontális, Szöveg, Táplálékaink Csilla szövegértés fejlesztése, csoportmunka Kincsesfüzet, Vitaminok szókincs bővítése. Új Szó-fogadó csomagolópapír ismeretek rendszerezése, Szóforgó, filctollak, beépítése. kooperatív vita képek, Lényegkiemelés. Gondolattérkép öntapadós készítése jegyzetfüzet

20 Kutatómunka rendsze- Horváthné Rendszerezőképesség Csoportmunka csomagolópa- rezése, tudósítások írása. Bagócsi Tímea fejlesztése, szintetizálás. Plakátkészítés pír, filctollak, Fogalmazási, helyesírási ragasztó, olló készség fejlesztése. Műfaji sajátosságok megismertetése. Interaktív foglalkozás a Mindhárom A méhekről tanultak Frontális, Kézimalom, méhészetről, a pedagógus felelevenítése (testfelépítés, csoportmunka magvak, gyógynövényekről és a Lóderer család kaptárok, lépek). Bemutatás, gyógynövé- gabonafélékről. Felker Daniela A méz, a gyógynövények és szemléltetés, nyek, teák, méz Felker Sándor a gabonafélék jelentősége a tapasztalatszerzés Feladatlapok a helyes táplálkozásban. (ízlelés, gyógynövé- tapintás,szaglás) nyekről.

21 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.22. Ismerkedés a fogászati Osztályfőnökök Betegségek megelőzésének Frontális, csütörtök és az orvosi ellenőrző fontossága. A vizsgálatoktól csoportmunka vizsgálatokkal és való félelem leküzdése. eszközökkel. A bemutatott eszközök kipróbálása. ESZKÖZÖK Fogászati és orvosi eszközök (pl.sztetoszkóp, vérnyomásmérő, szívhangvizsgáló) Német órán szavak, Kurjancsek Szókincsbővítés, az Csoportmunka képek, képek gyűjtése, Lászlóné egészséget védő és károsító kartonok, csoportosítása. szokások, ételek, italok ragasztó, olló Was mir gut ist? csoportosítása. Was mir schlecht ist?

22 Szövegfeldolgozás: Skodáné Kohán Figyelemfelhívás a Csoportmunka szöveg, Szelektív Csilla természet és környezet beszélgetés, 3T keresztrejtvény, hulladékgyűjtés. védelmére a Föld napján. módszer, írólap, Játékos nyelvi Helyes szokások feladatküldés, Kincsesfüzet rejtvények. kialakítása. keresztrejtvény Zöldségfélék és Pittner Károlyné Tapasztalatszerzés konkrét Egyéni és mérleg, súlyok, gyümölcsök mérése. mérések elvégzésével két- csoportmunka zöldségfélék, karú mérlegen. (kg, dkg, g ) Bemutatás, gyümölcsök megfigyelés, tevékenykedtetés Zöldség- és Mindhárom Tapasztalatszerzés az ételek Egyéni és Zöldségek, gyümölcssaláták, pedagógus elkészítésében (kézügyesség csoportmunka gyümölcsök, turmixitalok készítése. és együttműködési készség bemutatás, tej, joghurt, Terítés fejlesztése, helyes szokások megfigyelés, fűszerek, tálak, kialakítása, a közös étkezés tevékenykedtetés vágóeszközök, öröme). Ismeretszerzés. turmixgép

23 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER Ápr.23. Zenés reggeli torna Kulcsár Eszter Mozgás és erőnlét fejlesztése, Frontális péntek rendszeres mozgáshoz Bemutatás, szoktatás. megfigyelés, utánzás ESZKÖZÖK CD lejátszó, CD, tornafelszerelés Szövegfeldolgozás: Horváthné Olvasástechnika, Csoportmunka szöveg Vitaminok Bagócsi Tímea szövegértés fejlesztése, új ismeretek rendszerezése. Elbeszélő fogalmazás Skodáné Kohán Írásbeli és szóbeli Frontális és egyéni írása a témahét Csilla szövegalkotás fejlesztése. munka programjairól. Esztétikus íráskép beszélgetőkör, kialakítása. szógyűjtés,lényegkiemelés, szóforgó Helyesírási feladatok: j Helyesírási készség egyéni feladatlapok. ly betűk pótlása. fejlesztése. fegeladatmegoldás Kincsesfüzet

24 Diagramok készítése Pittner Károlyné Tudjanak adatokat Frontális és diffe- négyzetrácsos megjeleníteni és leolvasni, renciált egyéni lapok, vonalzó, összehasonlítani diagramon. munka színes ceruzák Mérés és vonalzó megfigyelés, használatának gyakorlása. tevékenykedtetés, mérés, összehasonlítás Ruhatervezés Mindhárom Időjárásnak megfelelő öl- egyéni és újságok, képek, pedagógus tözködés kialakítása. Ruha- csoportmunka karton, olló, anyagok tulajdonságainak megfigyelés, rajzeszközök megismerése. Esztétikai ér- megbeszélés, zék,kézügyesség fejlesztése. tevékenykedtetés Újságszerkesztés,kiállí- Mindhárom Produktum elkészítése és csoportmunka paravánok,pla- tás rendezése. pedagógus bemutatás rendszerezés kátok, képek, fogalmazások

25 NAP FELADAT FELELŐS CÉLJA MUNKAFORMA MÓDSZER ESZKÖZÖK Ápr.24. Kiállítás bemutatása a Mindhárom Az egészséghéten készített szombat szülőknek. pedagógus munkák bemutatása a szülők szülőknek, érdeklődőknek. segítségével. Egészségtúra Mindhárom Kirándulás a szabadban, csoportmunka sporteszközök, pedagógus és az egészséges életmódra játék, puzzle, rejtvények, állomásokon nevelés, közösségfejlesztés, tevékenykedtetés, játékok feladatot vállaló élményszerzés. sport szülők.

26 A témahét dokumentációja képekben A témahét megnyitásaként ötletbörzével kezdtük a hétfői napot, összegyűjtöttük az egészséggel kapcsolatos gondolatainkat. Ezzel ráhangolódtunk a témára.

27 Az egészséges életmód feltételeiről Móra Ferenc: A jó orvosság című elbeszélése kapcsán beszélgettünk. Egyetértettünk abban, hogy milyen fontos a friss levegőn való mozgás. A Kincsesfüzetben csoportmunkában oldottunk meg érdekes feladatokat. Matematika órán nagyvárosaink átlaghőmérsékleti adatait hasonlítottuk össze. Ennek kapcsán a pozitív és negatív számokat gyakoroltuk, az időjárás, öltözködés összefüggéseit vizsgáltuk. A szelektív hulladékgyűjtésről szóló szöveg feldolgozása után csoportonként keresztrejtvényt oldottunk meg. Hasznos ismereteket szereztünk, melyeket igyekszünk bevezetni otthon is.

28 A nap fénypontja, amit mindannyian izgatottan vártunk, az uszodai foglalkozás. Közös bemelegítés után, végre birtokba vehettük a medencét.

29

30 Izgalmas versenyeken bizonyítottuk ügyességünket a vízben. A legbátrabbak a mély vízbe is bemerészkedtek.

31 Vidám játékokkal fejeztük be uszodai látogatásunkat. Délután a Hárompróba versenyeit bonyolítottuk le. Mindenki szabadon választhatott a futás, medicinlabda-dobás és helyből távolugrás közül.

32 A sportversenyek után mozgásos népi és közösségfejlesztő játékokat tanultunk Lóderer Soma szüleitől..

33

34

35 A játék leírása: CSÜLKÖZÉS A játék a résztvevők számát tekintve rugalmas. Ideális a fő, két csapatra bontva. Cél: hogy a csapatok minél több zsákmányt ejtsenek. Menete: a támadók az alapvonaltól (vár) kb. 3 méterre felállított csülköt (3 ágú faág, lábaira állítva), próbálják eltalálni. A vadászathoz kb. 120 cm hosszú fa rudat használnak. A találat akkor sikeres, ha a csülök, azaz a vad eldől. Ezután a sikeres vadásznak vissza kell szereznie a fegyverét, és vissza kell szaladnia a várba. Ekkor avatkozik be a másik csapatból kinevezett csősz, aki botjával próbálja megérinteni, elkapni a vadászt mielőtt az fegyverét visszaszerezve visszaszalad a várba. Ha ez sikerül nincs találat, és a csapatok váltják egymást. A korábbi csősz megy vadászni, és a korábbi támadó áll be csősznek. Egy csapat addig próbálkozik a zsákmányszerzéssel, míg az összes botot el nem hajították. Ha egy találat sem sikerült a csapatok helyet cserélnek. Játék közben, ha egy sikertelen dobás történt, akkor a támadó az alapvonal mögé, azaz a várba szalad vissza. Addig várakozik ott, amíg minden csapattársa megpróbálta eltalálni a csülköt, vagy amíg nem történik egy sikeres vadászat. Ha egy társuk sikerrel jár, azaz feldönti a csülköt, az addig a várban várakozók is kiszaladnak, hogy megszerezzék saját botjukat, amit eldobtak. A csősz bármelyiküket elkaphatja, és akkor elvesztik a pontszerzési lehetőségüket. Pontot akkor lehet szerezni, ha egy sikeres vadászat után minden vadász visszaszerzi saját fegyverét, és visszaszalad a várba anélkül, hogy a csősz elkapná őket. A fegyverüket már begyűjtött vadászok mielőtt visszaszaladnak a várba, segíthetik társaikat azzal, hogy zavarják a csőszt. Sikeres vadászat után is cserélnek a csapatok. A vadászok és a csőszök szerepe természetesen körbe-körbe cserélődik a csapaton belül. A botok ideális száma 6-8 db, így pörgőssé válik a játék.

36 Kedden mindkét osztály a könyvtárban végzett kutatómunkát. Csoportokban dolgozva kerestünk a különböző témákhoz anyagot, amelyek felhasználásával prezentációt készítettünk.

37

38 Matematika órákon sportágakkal kapcsolatos szöveges feladatokat oldottunk meg. Ebéd után szülők segítségével az előzőleg gyűjtött képekből az egészség megőrzésére felhívó plakátokat készítettünk. Csoportonként különböző témánként rendszereztük anyagunkat. Plakátjainkkal felhívjuk a figyelmet: - AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSRA - A TISZTÁLKODÁS FONTOSSÁGÁRA - A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE - A MOZGÁS, SPORT FONTOSSÁGÁRA - A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELKERÜLÉSÉRE

39

40

41

42 Szerdán délelőtt csoportosítottuk táplálékainkat aszerint, hogy mit tartalmaznak. Megismerkedtünk a legfontosabb vitaminokkal és azok hatásaival.

43 A szövegfeldolgozás után lényegkiemeléssel összefoglaló táblázatokat készítettünk, majd minden csoportból egy-egy tanuló bemutatót tartott a megismert vitaminról.

44 Délután Lóderer Soma szülei és Felker Daniela tanárnő interaktív foglalkozásra várta a két osztályt. Ez a délután is sok meglepetést és érdekes újdonságot hozott számunkra. Először rozsszemeket vizsgáltunk, kóstoltunk, majd kézimalomban megőröltük. Megtapasztalhattuk, milyen is a teljes kiőrlésű liszt. Megtudtuk, a pelyva hogyan hasznosítható.

45

46 Mindezek után közelről megfigyelhettük a méhek testfelépítését, a kaptárak szerkezetét; s a mézkészítés titkairól izgalmas bemutatót láttunk.

47 Megkóstoltunk különféle mézeket, miközben a jellemzőikről és gyógyhatásukról is sok információt megtudtunk.

48 Nemcsak a mézek jótékony hatását ismertük meg, hanem néhány gyógynövényét is. Megvizsgáltuk, megszagoltuk őket, majd megkóstoltuk a belőlük készített teákat (menta, hárs, csalán, csipke, bodza).

49

50 A gyógynövényekről szerzett tapasztalataink segítségével csoportban tesztlapot oldottunk meg. Ismét egy jó napot zártunk!!!

51 A csütörtök délelőtt legizgalmasabb, legérdekesebb eseménye a védőben tett látogatás volt. Kipróbáltuk a különböző orvosi eszközöket és átestünk néhány szűrővizsgálaton.

52

53 Mivel a csütörtök délutánunk a salátakészítés jegyében zajlott, ezért nyelvi játékos feladataink is ehhez kapcsolódtak.

54 A délutáni salátakészítésre készülődve zöldség és gyümölcsféléket mértünk kétkarú és konyhai mérlegen, becsléseket, összehasonlításokat végeztünk.

55 Délután izgatottan vettük birtokba az iskola ebédlőjét, ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt készítettek finom, egészséges és különleges salátákat.

56 Magunk tisztítottuk, aprítottuk, ízesítettük salátáinkat. Igazán ügyesen dolgoztunk. Íme munkánk gyümölcse, zöldsége!

57 Büszkén ültünk elkészített salátáink mellé,és alig vártuk, hogy megkóstolhassuk az ínycsiklandó finomságokat.

58 Jóízűen falatoztunk,majd csoportokban megoldottuk az egészség totó feladatait.

59 A péntek reggelt vidám, zenés reggeli torna indította.

60 A délelőtt folyamán a hét élményeiből csoportokban fogalmazásokat írtunk, majd gondolatainkat megvitatva tudósításokat készítettünk a számunkra legérdekesebb programról.

61 Ezután szabadjára engedhettük fantáziánkat, s megtervezhettük a különböző évszakoknak megfelelő saját ruhaötleteinket.

62

63 Péntek délután rendszereztük a hét során készített anyagokat, amelyekből újságot szerkesztettünk, és kiállítást rendeztünk.

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben