(Szűcs Imre: A gyermekszem)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Szűcs Imre: A gyermekszem)"

Átírás

1 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította levegő. A gyermekszem: a legfurcsább hatalom, próbáld ki csak másokon vagy magadon, mert amikor a gyermekszem kérve kér, abba minden vágy és csoda belefér. A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, tőle fordul szebbre, jobbra a világ. A gyermekszem: fényesség és bizalom, vezéreljen téged is ez az utadon". (Szűcs Imre: A gyermekszem)

2 2 Összefoglalás Nevelőtestületünk közössége, tudatosan valósítja meg az óvodai nevelés helyi programját. Ebben a munkában arra törekszünk, hogy összegezzük az elmúlt évek nevelőmunkájának eredményeit, sikereit s egyben jövőt orientáló szakmai képet fogalmazzunk meg a fenntartó, az igénybevevő szülői kör és a helyi közösségeink számára. Folytattuk aktív, innovatív tevékenységünket, emeltük szakmai kompetenciánkat. OM pályázat keretében tanácsadó segítségével kiépítettük a Comenius I. modell partnerközpontú működési rendszerét, amit jelenleg is működtetünk. A modell fejlesztése során változott az óvoda, mint szervezet. Vezetésfejlesztés vonatkozásában szakmai, tanügy-igazgatási és gazdasági dokumentumrendszer felállítása szolgálja a hatékonyabb munkát, az áttekinthetőséget. Megkezdtük kulcs és részfolyamataink szabályozását. Abban bízunk, hogy a minőségfejlesztésben elért eredményeket, módszereket a begyakorlás szintjére emeljük és továbbfejlesztjük.

3 3 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI 7 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 8 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE Programunk gyermekképe Óvodai nevelésünk célja Irányelvek Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése ahiba! A könyvjelző nem létezik. Virág árok 15. tagóvodában Integrációs nevelés célja Hiba! A könyvjelző nem létezik A program rendszerábrája HELYZETELEMZÉS Személyi feltételrendszer Hiba! A könyvjelző nem létezik Tárgyi feltételrendszer, épület, eszközállomány ÓVODÁNK NEVELÉSI RENDSZERE A nevelés keretei Egészséges életmód alakítása Érzelmi nevelés Hagyományok, ünnepek Anyanyelvi nevelés 32

4 A program tevékenységformái Játék Tanulás A külső világ tevékeny megismerése Matematikai látás- és gondolkodásmód alapozása Mozgás Testnevelés Hiba! A könyvjelző nem létezik Ének- zene, zenehallgatás Vers, mese, dramatikus játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Munka jellegű tevékenységek A PROGRAM KAPCSOLATRENDSZERE Az óvoda és a család Az óvoda és a bölcsőde Az óvoda és az iskola Az óvoda és a művészeti iskolák Az óvoda egyéb kapcsolatai ÓVODÁNK GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ÓVODÁNK SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI Speciális pedagógiai feladat Hiba! A könyvjelző nem létezik Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások Nevelési időn túl szervezett térítéses szolgáltatások: A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE Forrásbővítés, eszközfejlesztés 84 IRODALOMJEGYZÉK 88

5 5 Bevezetés A szülők lehetőséget kaptak arra, hogy folyamatosan véleményezhették a Helyi Pedagógiai Programot. Ennek módszerei csoportos beszélgetések, interjúk, kérdőíves felmérések és kiértékelések, nevelőtestületi munkaértekezletek. A kapott információkat az egyes csoportokban dolgozó óvónők felhasználták az általuk választott területek javaslatainak összeállításához. Ebben az alkotó folyamatban mélyebben és sokoldalúbban ismertük meg egymás szakmai erősségeit, személyes ambícióit, emberi, pedagógiai kvalitásait. Programunk e küzdelmes folyamat letisztult szintézise, amely a legitimációs záradékban is megfogalmazottak szerint nevelőtestületünk közösen vállalt stratégiai terve. A program újragondolásának igényét a módosított közoktatási törvény tette szükségessé. A törvény 40. arról szól, hogy a minőség tartalmakat, minőségértékeket nem a HOP-ban, hanem külön dokumentumban, a Minőségirányítási programban kell bemutatni. A módosítás másik vonatkozása az óvodáztatási idő kiterjesztése, amire programválaszokat szükséges adni. Programunkban áttekintettük, újraértékeltük a gyermeki érdekek, érvényesülésének mindenek felettiségét és a mindennemű diszkrimináció mentességét. A programmódosítási folyamatkor figyelembe vettük a partneri igényfelmérés tapasztalatait. Programunkban új elemek: a környezettudatos nevelés ökológiai szemlélet fejlesztése a Zöld Óvodai feladatok megvalósításával intézményi folyamatok, a szervezet fejlesztése, innováció kijelölt területeken a Kiválóság Egyesület tagjaként az első minősítési szint elérése Zöld Óvoda eszközei audio vizuális eszközök

6 VIRÁG ÁROK ÓVODA BUDAPEST 1026 VIRÁG ÁROK 8. Tagintézmény VIRÁG ÁROK 15. 6

7 7 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: Virág árok Óvoda Az óvoda címe, telefonszáma: 1026 Budapest Virág árok Az óvoda fenntartója, címe: II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1022 Budapest Mechwart liget A tagintézmény neve: Virág árok Óvoda Címe: 1026 Budapest Virág árok Az óvodai csoportok száma: négy csoport: 104 fő A tagóvodai csoportok száma: hat csoport: 166 fő

8 8 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA Óvodánk lakókörnyezete a társadalom szinte minden rétegét képviseli. A szülők óvodával szembeni igénye, elvárása különböző. Gyermekeink szociokulturális háttere általában jó anyagi és társadalmi helyzetet mutat. Épületeink a II. Kerületben a Törökvész és a Pasarétet összekötő a dús növényzetű budai domboldalon találhatók, játszótér és iskola közelében. A Virág árok 8. Óvoda egy reprezentatív villában működik. A hangulatos modernista épület adottságai (faburkolat, falépcső, kovácsoltvas csillár, rozetta, fríz, míves rácsok, csigalépcső, tetőtér) kellemes, otthonos hangulatot árasztanak. Az épületet körülölelő kert - gyümölcsfáival, díszfáival, bokraival, virágaival, madárvilágával, egyedi tervezésű fából készült udvari játékszereivel - szolgálja óvodásaink kellemes időtöltését. Ebben a gyönyörű környezetben számtalan lehetőség nyílik minden évszakban a természet megszerettetésére, megfigyelésére és tapasztalatok szerzésére. Tagóvodánk jelentős átépítésen és bővítésen ment keresztül. Ennek eredményeként tágas, napfényes csoportszobák, nagyméretű tornaterem speciális célt szolgáló helyiségek állnak rendelkezésünkre. Udvarunk és kertünk is megfelel az európai és a 21. századi elvárásoknak. Modern játékokkal, környezettudatos nevelést szolgáló berendezésekkel, változatos növényzettel, állatvilággal biztosítja az érzelmi biztonságot, az ingergazdagságot gyermekeink számára. A tagóvoda integrációs nevelést folytat a sajátos nevelési igényű /hallás és beszédfogyatékos/ gyermekek számára. Az SNI - gyermekek integrált nevelését, arra alkalmasságát az illetékes szakértői bizottság állapítja meg. Erről szakértői véleményt ad, s ennek birtokában, az óvodai nevelésben a gyermekek elhelyezhető. A tagóvoda integrációs nevelést folytat a sajátos nevelési igényű /hallás és beszédfogyatékos/ gyermekek számára. Az SNI - gyermekek integrált nevelését, arra alkalmasságát az illetékes szakértői bizottság állapítja meg. Erről szakértői véleményt ad, s ennek birtokában, az óvodai nevelésben a gyermekek elhelyezhetők. Pedagógiai munkánk a környezet megismerésére alapozódik, komplexen és integrálva más tevékenységformákkal. Megismerő tevékenységünkben alapforrás a megtapasztalás, mely emóciókat vált ki.

9 A gyermekek az élmények útján élik meg a világgal való közvetlen találkozást. Hangsúlyozzuk a játék és mozgás szerepét. A sikeres, eredményes személyiségfejlődés érdekében a következőket biztosítjuk: a gyermek életkorához igazított tevékenységrendszert, a gyermek szükségleteire építő műveltségtartalmakat, a kiegyensúlyozott érzelem és ingergazdag környezetet A hagyományos óvodai alaptevékenységeken túl,óvodánkban a következő programok, hagyományok valósulnak meg részben szülői támogatással az aktuális igényeknek megfelelően: Egészséges és biztonságos életmódra nevelés óvodakert gondozása kirándulások évszakonként kulturális programok /Múzeum, színház, hangverseny, táncház, kiállítások/ állatkert látogatások, állatbemutatók, madarászovi foglalkozások kézműves napok ünnepek, óvodai hagyományok ápolása 9 Felfogásunk szerint a személyiségformálás a családdal együttműködve, megértő, együtt érző nevelői magatartással, a gyermekek szeretetteljes gondozásával, oldott, derűs, családias légkörben valósítható meg. Óvodánkban a szülőkkel való kapcsolattartást nagyon fontosnak tartjuk. (beíratás, családos beszoktatás, csoportos szülői értekezletek, családlátogatások, egyéni beszélgetések, közös ünnepek, kirándulások, szülői képviselet). Intézményünk a szülők felé nyitott, bármikor betekinthetnek mindennapi életünkbe, előzetes megbeszélés, időegyeztetés alapján.

10 10 1. A program célfejezete 1.1. Programunk gyermekképe Az az apró kölyökmackó mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó! Hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, s nem érheti semmi szégyen semerre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszesége, bárhol is jár, sétál, kószál vénséges és vén korában. / Kormos István : Mese vackorról... részlet / A gyermek fejlődését genetikai adottságok, sajátos törvényszerüségei, valamint a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermek egyéni adottságaiból kiindulva neveljük a környezetét szerető, ismerő és azért tevékenyen tenni akaró, cselekvő emberré. Legyen a világra nyitott, kíváncsi, kutatgató, felfedező, tapasztalatait, ismereteit, élményeit aktívan dolgozza fel. Tudja önmagát értékelni, találja fel magát környezetében, konfliktushelyzeteit tudja mérlegelni, kezelni, megoldani. Legyen nyílt, őszinte, szerepet vállaló, segítőkész, magát elfogadtatni tudó, jó kedélyű, humoros, saját maga gondozásában, öltözésében önálló. Törekszik a harmóniára, legyen igénye önmagára, környezetére. Váljon kedves illemtudóvá. Tudja, hogyan működjön együtt a társaival és a felnőttekkel. Sajátítsa el azokat az illemszabályokat, az emberek közti viszonyban elengedhetetlen ismereteket, amelyeket kisgyermekkorban kell megtanulni ahhoz, hogy később természetes módon élni tudjon velük. Felkészülten, szorongás nélkül induljon az iskolába. maga mögött hagyva az óvodában megélt örömteli, tevékeny éveket Mint a kertész, fát ültetünk, reményt ültetünk, hogy a vesszőnyi csemetéből majd évek múltán gyümölcsöt és friss levegőt adó szép fa legyen.

11 Óvodai nevelésünk célja A környezet tevékeny megismerésére nevelés lehetőségein keresztül a gyermekek életkori sajátosságai és egyéni fejlettségük figyelembe vételével a társadalmi környezet elvárásaihoz igazodva, sokoldalú, szabadon kibontakozó, aktív, harmonikus, érzelmekben gazdag, egészséges gyermeki személyiséget neveljünk derűs, szerető, egyéni sajátosságokat elfogadó légkörben a családi nevelést kiegészítve, illetve azt támogatva, segítve. Célunk, hogy a Virág árok 8. és 15. Óvodánk a sajátos épület és szellemi egységével, jellemzőivel, munkakultúrájával egy jól megkülönböztethető, önálló arculatú intézmény legyen Irányelvek Az óvodánkban folyó munka gyermek - és nevelésközpontú. Pedagógiai programunk megvalósítása során érvényesítjük a gyermekek mindenek felett álló érdekét. A gyermekek személyiségformálását, a másság elfogadását biztonságos, családias, érzelmi támaszt nyújtó attitűdökkel érjük el, minden segítséget megadva képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez. Nevelésünkben hangsúlyt kap a játék, a mozgás, és a környezet tevékeny megismerése. Valljuk, hogy a környezeti nevelés időben véget nem érő folyamat, az óvodás kortól a felnőtt kor végéig tart. Integráló szempont, amely tevékenységeket, műveltségterületeket kapcsol egybe. Értékeket ad át, értékeket őriz, és értékeket képez. Magatartásmódokat közvetít, az egymás iránti tiszteletre, együttműködésre, és az általunk létrehozott értékek becsülésére nevel. Programunkban tehát központi kérdés a közvetlen környezet megismerése az érzékelés, a többoldalú tapasztalatszerzés. A természetes gyermeki megnyilvánulások sorában a játék és a mozgás a két legfontosabb. A játék elválaszthatatlan a mozgástól, mivel a mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, a gondolkodás és a beszédfolyamatok fejlődése mind-mind játékba ágyazódik. Összekapcsolódnak a korai tanulás folyamataival, hiszen a mozgás és a játék során a gyermekek tapasztalatokat gyűjtenek a környező világról, fejlődnek érzékszerveik. A gyermek legfőbb és elsődleges tapasztalati forrásának tehát a játékot és mozgást tartjuk. Elgondolásunk szerint minden helyzetben felhasználhatók a képességek kibontakoztatására, az értelem, az érzelem, az akarat formálására. Az alapprogram irányelveit figyelembe véve biztosítja a nemzetiségi családok befogadását.

12 12 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Meg kell tanulnunk a gyermek szemével látni és fülével hallani Meg kell tanulnunk a gyerekek élményvilágának a szintjén beszélni. Meg kell tanulnunk mindenek előtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítjük a szabad kommunikációt, a nyitott egyéniség kibontakozását. Ennek feltétele pedig kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége kicsírázik. /Mérei Ferenc/ Sajátos nevelési igény fogalma: 121. (1) E törvény alkalmazásában 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; Célunk: A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése a többi óvodással együtt azonos óvodai csoportban, a programban meghatározott elvek és célok szerint, biztosítva részükre a speciális fejlesztés lehetőségét. A tehetséges gyermekek fejlesztési lehetőségének biztosítása. Elveink: Intézményünkben vállaljuk annak a gyermeknek az integrációját, aki hallássérült, vagy beszédfogyatékos. Az integrációt az egész nevelőtestület vállalja, biztosítva a nem pedagógus dolgozók részéről is a nyugodt érzelmi támaszt nyújtó légkör megteremtését.

13 Az SNI-s gyermekek fejlesztendő területeinek megfelelő stimulációt és kondicionálást, a fejlesztés folyamatosságát, rendszerességét biztosítani kell. Csoportszervezés elvei Csoport létszámhoz viszonyítva csoportonként: Egy hallási fogyatékos gyermek Egy beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az összes körülményt Csoportba való beosztás előtt az óvónők személyesen találkoznak a kisgyermekkel és a szülőkkel. Csoportkialakításhoz a vezető óvónő figyelembe veszi az óvodapedagógusok véleményét. Három hónapos próbaidővel történik a felvétel. A sajátos nevelési igényű gyermek befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet a csoportban élő gyerekek, felnőttek számára. 13 Az integrálás feltételei: Hallásvizsgáló, Beszédvizsgáló és Tanulási képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján óvodai nevelésben részt vehetnek. Társak között nevelhetőek, önmagukra illetve társaikra nem jelentenek veszélyt. Közös tevékenységbe részben vagy teljesen bevonhatóak Szükségleteiket képesek jelezni a társak és az óvodapedagógusok felé Elemi szinten, óvodapedagógusi segítséggel el tudják látni magukat Kommunikációs kapcsolatot tudnak teremteni az óvodapedagógusokkal, társaikkal, illetve kontaktust lehet teremteni velük Hallási fogyatékos gyermekek nevelésének alapelvei: Enyhe, közepes, súlyos fokban hallássérült-nagyothalló gyermek /hallásszint 30-45dB, 45-60dB, 65-90dB/ Beszédértés, szájról olvasás, hallási figyelem, emlékezet, érthető kiejtés kialakítása

14 Nyelvi kommunikáció megindítása, szókincsbővítés, konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszer használata szurdopedagógus segítségével Beszédfogyatékos gyermek, megkésett beszédfejlődésű gyermekek nevelésének alapelvei: Anyanyelvi nevelést középpontba állító, speciális terápiákat alkalmazó intenzív, komplex nevelés biztosítása. /diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia prevenció, grafomotoros fejlesztés, mozgás, vizuomotoros fejlesztés/ Az integráció tárgyi feltételei: 14 Eszközök, felszerelések Beszédfogyatékosok Tükör 120X180 Logopédiai alapkészlet Hallási fogyatékosok Dallamíró Hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés Vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, illetve csoportos adó-vevő készülék Különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas elektronikus információhordozó Nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas eszköz Szurdologopédiai eszközök Mennyiségi mutató Csoportonként 1db Csoportonként 1db Csoportonként 1db Óvodánként 1db Gyereklétszám szerint 1 Óvodánként 1 db Óvodánként 1 db Csoportonként 1 db Az integráció személyi feltétele: Gyógypedagógus: Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, hospitál a csoportban

15 15 Javaslatot tesz gyógypedagógiai-speciális módszerek alkalmazására Egyéni és csoportban történő fejlesztést végez a sérülésnek megfelelően Kapcsolatot tart a szülőkkel Segítséget nyújt a speciális eszközök kiválasztásában A programban meghatározott módon, nyomon követi a gyermekek fejlődését Szülők: Folyamatosan együttműködik az óvodapedagógussal és a gyógypedagógussal Segíti gyermekének beillesztését Gyermekét rendszeresen hozza óvodába a házirendben meghatározottak szerint Szükség esetén jelenlétével segíti az óvodai rendezvényeken (ünnepek, kirándulások, színház) gyermeke részvételét A hallássérült gyermek részére minden nap biztosítja a készülék megfelelő műszaki állapotát Intézmény fenntartó: A sérülésnek megfelelő gyógypedagógust folyamatos biztosítja Biztosítja a szükséges speciális eszközöket Az intézményi közösség: A pedagógusok tájékozódnak a gyermek beszédállapotáról, azokról a speciális feladatokról, melyeket a mindennapi nevelés, oktatás során szem előtt kell tartani.

16 16 A csoportban dolgozó pedagógus folyamatosan kapcsolatot tart a gyógypedagógussal, szükség szerint egyéb szakemberrel. A speciális módszerek, differenciált foglalkozás mellett az egyéni haladási ütemet biztosítja Különösen figyel beszédének tempójára, artikulációjára, az utasításainak megfogalmazására, kerülje a túlzott verbalizmust Attitűdje elfogadó, mely segíti a gyermek közösségi életbe való beilleszkedését Személyiségének, viselkedésének tükröznie kell a gyermekek és a csoportban dolgozó nem pedagógus dolgozók felé is az inkluzív magatartás mintáját. A nem pedagógus dolgozók a szükséges feladatokat a csoportban dolgozó pedagógusokkal megbeszélik, elősegítik a derűs érzelmi biztonságot adó légkör megteremtését. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: Az iskolába lépés feltétele minden SNI-s gyermek esetében a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleménye. A hallássérült és beszédfogyatékos gyermek sajátos nevelési igényei következtében a programban megfogalmazott várható fejlődési eredményektől eltérően figyelembe kell venni: Szóbeli közlések, utasítások megértése Kognitív képességek/ akusztikus figyelem, emlékezet/ Verbális képességek, grammatika Gyermek beszédének érthetősége, szavak, mondatok, összefüggő beszéd szintje, utánmondás, spontán beszéd Speciálisan képzett szavak használata Beszéd formai oldala

17 17 Beszédértés cselekvésben-térben, síkban Beszéd tartalmi oldala, grammatikai struktúrájának fejlettsége A sérülés specifikus fejlesztés elvei, feladatai: Egyéni fejlesztési tervelemei: Illeszkedik a nevelési programhoz A gyermekek érzelmi belső motivációjára épít Lehetőség szerint a gyermek spontán tevékenységéhez kapcsolódik Óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos, következetes alkalmazást igényel Elősegíti és biztosítja gyermek jó közérzetét Amennyiben a szakértői és rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a diagnózis BNO kóddal szerepel a fejlesztési tervet a gyógypedagógus készíti el a jogszabályban előírt formanyomtatvány alkalmazásával. Amennyiben BNO kód besorolás nem szerepel a diagnózisban óvodapedagógus, készíti el az egyéni fejlesztési tervet. A fejlesztési tervnek tartalmaznia kell: Gyermek neve Óvodai felvételének ideje Szakértői bizottság megnevezése, a szakvélemény dátuma Felülvizsgálat ideje Diagnózis, vizsgálati eredmények Fejlesztendő területek Fejlesztési ütemterv havi bontásban Elért eredmények

18 18 Intézményben végezhető egyéni fejlettséget mérő vizsgálatok, eszközök MÉRŐESZKÖZ KI VÉGEZHETI MIKOR DIFER Mérő biztos Nagycsoportba megfelelő n bemenetkor végzettséggel és kimenetkor. Kivéve az SNI GMP SINDELAR Egyéni fejlettséget mérő eszközök TSNT Diszkalkulia Megfelelő oklevéllel Megfelelő oklevéllel Csoportvezető óvodapedagógus ok Megfelelő oklevéllel Megfelelő oklevéllel gyermek Nevelési Tanácsadó, óvodapedagóg us vagy szülő kérésére Akkor, ha utána a mérő a fejlesztést is biztosítja Minden évben, folyamatos magfigyelés alapján Szociometria óvodapedagógus Középső és nagycsoportba. Félévkor és tanév végén. Kíváncsi láda Tehetségazonosí tó eszköz Óvodapedagógus Megfelelő végzettséggel Középső csoportban év végén. MIVEL A hozzátartozó mérőeszközzel A hozzátartozó mérőeszközzel A hozzátartozó mérőeszközzel Az óvodai fejlesztőpedagóg us által elkészített eszközökkel Játékkal Mérőeszközzel!

19 A program rendszerábrája A program célja, Gyermekképe és ovodaképe Irányelveink Integrált nevelés célja, irányelvei Tehetségazonosítás A nevelés feladatai Az egészséges biztonságos életmód kialakítása Az érzelmi erkölcsi nevelés Hagyományok, ünnepek Anyanyelvi nevelés A program tevékenység-formái Játék Tanulás A külső világ tevékeny megismerése Mozgás Vers, mese, dramatikus játék bábozás Ének-zene, zenehallgatás Rajzolás, mintázás, kézimunka Munka jellegű tevékenység Óvodánk gyermekvédelmi feladatai SNI integráció megvalósítása A program kapcsolatrendszere Család Integrációt segítő intézmények Bölcsőde, iskola, művészeti iskola, közművelődési intézmények A fejlődés várható eredménye az óvodás kor végére

20 20 2. Helyzetelemzés A Virág árok Óvoda épületei Budapesten, a második kerületben, a forgalomtól távolabb, a Pasarét fölött a Törökvész déli lejtőjén találhatók. Hajdan reprezentatív villa, és családi villaként működtek. Napjainkban, többszöri átalakítással sajátos stílusú, egyedi, korszerű, tágas, barátságos, hívogató gyermekintézménnyé váltak. Az épített és a hozzájuk tarozó természeti környezeti elemekkel együtt, sajátos pedagógiai mikroklímát nyújtanak, az óvodába járó gyermekeknek Tárgyi feltételrendszer, épület, eszközállomány A fenntartó támogatása és az óvónők sikeres pályázatai teszik lehetővé tárgyi feltételeink folyamatos bővítését, a célkitűzéseink megvalósítása érdekében. Ezek: udvari mozgásfejlesztő mászóka tervezése és felépítése, különböző készségeket, képességeket fejlesztő játékok bővítése, a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök bővítése (tornaterem, nagyítók, hangszerek, mikroszkópok,, a szakkönyvek gazdagítása korszerű, naprakész, minden témát érintő könyvekkel. A technikai felszereltség megfelelő: számítógép, fénymásoló, telefon, fax áll rendelkezésünkre. Megfelelő munkakörnyezet biztosítását, olyan helységek létrehozását ahol nyugodt körülmények között szervezhetünk logopédiai és fejlesztő foglalkozásokat, szülői és testületi megbeszéléseket Személyi feltételrendszer Virág árok 8.: Az óvoda pedagógiai munkáját egy vezető, 8 óvodapedagógus ebből egy vezető-helyettes. Valamennyien rendelkeznek az előírt képesítéssel. A nevelőtestület tagjaira jellemző a nyitottság, a megújulásra törekvés, a szakmai önképzés igénye. Intézményünk rendelkezik az KMK 277/ számú rendeletében megfogalmazott továbbképzési tervvel.

21 A foglalkoztatott dolgozók közül 8 fő technikai dolgozó: 1,5 fő gazdasági ügyintéző, 6 fő dajka, 0,5 fő karbantartó és fűtő. Az óvoda összlétszáma 15,5. fő Az intézmény valamennyi munkatársa, minden területen rendelkezik munkaköri leírással. Virág árok 15. Az óvoda pedagógiai munkáját 10,5 pedagógus végzi: 9 óvodapedagógus, 1 vezető-helyettes, 0,5 gyógypedagógus, és 0,5 gyermekvédelmi felelős végzi.. Valamennyien rendelkeznek az előírt képesítéssel. A nevelőtestület tagjaira jellemző a nyitottság, a megújulásra törekvés, a szakmai önképzés igénye. Technikai dolgozók száma 6,5 fő dajka, 0.5 fűtő és karbantartó. Munkájukkal hozzájárulnak óvodai nevelésünk eredményes megvalósításához. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a különböző nemzetiségből érkező gyermekek kultúrájának, anyanyelvének megismerésére 21

22 22 3. Óvodánk nevelési rendszere 3.1. A nevelés keretei Egészséges életmód alakítása Célunk: A gyermekek életkorát és egyéni szokásait szükségleteinek kielégítését figyelembe véve a megfelelő óvodai életritmus kialakításával az egészséges testi - lelki - szellemi fejlődés biztosítása. Egészséges életvitel iránti igény kialakítása. A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása és a környezettudatos magatartás megalapozására.. Elveink: A célszerűen beosztott napirenddel, az edzéssel, a kiegészítő zöldség és gyümölcsfogyasztással, elősegítjük a gondozáshoz kapcsolódó és az arra épülő egészséges életmód kialakítását. A helyes életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően, a családdal együttműködve alakítjuk ki. Óvodába lépéskor a szülők anamnézis lapot töltenek ki a gyermekükről, és folyamatosan tájékozódunk az otthoni körülményekről, szokásokról, életvitelről és igény szerint segítséget nyújtunk. Az új környezet elfogadását, a közösségbe való beilleszkedést a családos beszoktatással segítjük. Derűs, megértő, bensőséges együttlétet, érzelemgazdag légkört igyekszünk teremteni, amelyben a mindennapok cselekedetei szokásalakító gyakorlattá válhatnak, ahol a gyermek jó közérzettel, örömmel végezheti tevékenységeit. Megfelelő helyet, elegendő gyakorlási lehetőséget biztosítunk a testápolás, öltözködés, étkezés szokásainak elsajátítására. Az egyes cselekvések vagy cselekvéssorok megtanulása, azok beépülése a kívánt szokásrendszerbe, attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek a kialakítandó szokásokat gyermek közelivé tenni. A szabályok játékos tudatosítása és gyakorlása a legcélravezetőbb, melynek mozzanatai: a szabályismertetés, szemléltetés, a gyermek és az óvónő együttes próbálkozása, játékos hangulatú gyakoroltatás, aktivitás fokozása.

23 23 Mindezen a műveletek fegyelmezett kivitelezése érdekében van szükség A gyermekek egészséges fejlődéséhez tartozik a helyes: táplálkozás, testápolás, öltözködés, pihenés. Táplálkozás: A napi háromszori étkezést, gyümölcs vagy zöldségfogyasztással egészítjük ki a gyermekek vitaminigényét a szülők segítségével. Ebben a korban próbáljuk tudatosítani a helyes táplálkozás fontosságát, mint az egészség megtartás fontos eszközét, őrzését. Ezzel is elősegítjük az egészséges táplálkozás kialakítását. Reggeli folyamatosan érkezéstől 9 óráig Ebéd uzsonna - meghatározott kezdéssel Zöldség,- és gyümölcsfogyasztás délelőtt Testápolás: A személyi higiéné szokássá alakításához az alapvető feltételeket biztosítjuk - egyszemélyi használati eszközök (jellel ellátott törölköző, fésű, fogkefe, fogmosó pohár, egyéni tornafelszerelés, ágynemű, alvóruha, váltóruha, cipő) A készségek kialakításához, a cselekvéssor gyakorlásához, szükségleteiket fokozatosan, saját tempójukban önállóan végzik, szükség szerint felnőtt segítségével. Öltözködés: A réteges öltözködés fontosságát hangsúlyozzuk, a ruházat igazodjon a hőmérséklethez, biztosítsa a gyermek szabad mozgását és óvja meg a sérülésektől. Pihenés: Az alvás illetve a passzív pihenés biztosítása óvodai életünk szerves része, ezért nagy gondot fordítunk a pihenéshez szükséges kiegyensúlyozott, feszültségoldó hangulatra. Életkoruknak megfelelően a Virág árok 8. épületében külön hálótermekben a Virág árok 15. épületében a csoportszobában biztosítjuk a mindennapi nyugodt pihenés feltételeit (szellőztetés, alvást segítő altatódal, mese). A gyermekek különböző alvásigényét figyelembe vesszük. A nyári időszakban az iskolába felvett gyermekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy igény szerint pihenjenek.

24 24 A gyermek edzettségének biztosítása és egészségének védelme: Az egészség megőrzéséhez, a szervezet ellenálló képességének növeléséhez elengedhetetlenül szükséges a gyermek edzése. Minden évszakban elegendő időt biztosítunk az időjárástól függetlenül a szabad levegőn tartózkodásra. Ehhez aktív, mozgásra ösztönző környezetet teremtünk óvodánk játszóudvara révén. A szabad levegőn tartózkodás biztosítja a napfényt is a gyermek számára. Tavasszal és kora ősszel minden alkalmat megragadunk, hogy minél több napfényhez jussanak a gyerekek. Az edzés különböző fajtáit tudjuk biztosítani, a lég,- a nap,- a vízfürdőzést. Az udvarunkon lévő fák lombozata és a homokozó fölé épített fényvédők óvják a gyermekeket a nap káros hatásaitól. Nyári időszakban a zuhanyzásra és a pancsolásra az udvaron lehetőséget teremtünk. Az óvodai tartózkodás során a megbetegedés kezdeti jelei lehetnek (láz, fájdalom, bágyadtság, bőrpír, kiütés, hányás, hasmenés, fejfájás, piros váladékos szem, élősködők ). Ezekben az esetekben elsősorban a szülőket értesítjük, súlyosabb esetben az orvoshoz fordulunk. A közösségben megbetegedett gyermeket, egy felnőtt felügyelete, fokozott gondoskodása, gyengédsége veszi körül mindaddig, amíg a szülő megérkezik. Tisztálkodás: A várható eredmény 3-4 éves kor végén Segítséggel mossák, kezüket, arcukat Megfelelően használják a szappant Ügyeljenek a mosdó rendjére Szükség esetén használják a körömkefét Segítséggel tűrjék fel a ruhájuk ujját Próbálják szárazra törölni kezüket Segítséggel használják a zsebkendőt Próbálkozzanak a fésülködéssel Megfelelően segítséggel használják a WC papírt A várható eredmény 4-5 éves kor végén A nap folyamán rendszeresen mossanak kezet (étkezés előtt, különböző tevékenységek és WC használat után) Ügyeljenek a száraz kéztörlésre

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Készítette: Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető 1. Statisztikai adatok Az óvoda engedélyezett férőhelye:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/328-296 email: lenkeyovi@t-online.

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/328-296 email: lenkeyovi@t-online. 5600 Békéscsaba, Lenkey u.2. ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK I. HELYISÉGEK Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás) a hatályos

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben