6NKoRMANyzAT KEpvTSELOTESTtiLETENEK. a vi kiilts6gvet6s16l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6NKoRMANyzAT KEpvTSELOTESTtiLETENEK. a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l"

Átírás

1 BUDApEST F6vARos ru. KERULET, 6euon-gErAsuecyen 6NKoRMANyzAT KEpvTSELOTESTtiLETENEK 13/2013. (ll dnkorm6nyzati rendelete a vi kiilts6gvet6s16l Budapest F6v6ros lll. Keriilet, Obuda-Bek6smegyer Onkorm5nyzat K6pvisel6testulete az Alaptorv6ny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkdreben, a l\.4agyarorsz6g helyi onkormanyzatairdl sz6l6 2011, 6vi CDfiXlX. t6rv6ny '143. S (4) bekezdes b) pontjaban, valamint az allamheztart6sr6l sz6lo evl CXCV. torveny 23. $ ('1) bekezd6seben kapott felhatalmaz6s alapj6n a vi kolts6gvet6srol a kdvetkez6ket rendeli el: l. r6sz A 20{ 3. 6vi k<ilts6gvet6s bev6teli 6s kiadasi el6ir6nyzatai r.s (1) A kepviselotestr.ilet a vi k6lts6gvet6s bev6teli fodsszeg eliiienyzabt 22,078,495 e Ffban hatarozza meg. A dvi bev6teli fodsszegen belul a koltsegvetesi bev6telek el6iranyzata 21,278,495 e Ft fi nansziroz6si mtiveletek eloiranyzata 800,000 e Ft ezen belul a mukod6si hitelig6ny (forrashieny) el6iranyzata: 0 eft fejlesl6si hitelig6ny (forreshiany) el6iranyzata 800,000 e Ft melynek r6szletezes6t az,,obuda-b6k6smegyer Onkormirnyzat evi beveteli es kiadesi MERLEGE" (tovabbiakban,,merleg") cim( rnell6klet laialmazza. (2) A k6pvisel6testulet a vi kdltsegvetes kiadasi f6osszeg el6ir6nyzatdt 22,078,495 e Ft -ban, ezen beliil a kijlts6gvet6si (felhalmoz6si-miikod6si) kiadesok eloir6nyzat6t 21,933,958 e Flban, finansziroz6si m(velete kiadasait 144,537 e Ft bar, halarozza meg. A kiadasi el6irdnyzatokat a,,merleg' cimr:i melleklet taftalmazza. (3) A kotsegvetesi beveteli eloiriinyzat es a k0lts6gvet6si (mukodesifelhalmozasi) kiad6si el6i16nyzat egyens0ly6nak biztositasahoz forrasoldalon az (1) bekezd6sben meghat6rozott szerkezetben 0 Ft mukdd6si 6s 800,00 e Ft fejleszt6si forr6shi6n)4 hataroz meg, melynek finanszirozeset a 20. S-ban meghatarozott folyosz6mla-hitelbol es fejlesztesi c6lt hitelbol biztositja. (4) A fejleszt6si kiadasok fejlesztesi hitelbol finanszirozand6 eloiranyzatait a,,merleg" cimr:l melleklet 6s a Hosszilejarati kotelezettsegek melleklet (KIEG-3. mell6klet) tartalmazza. (5) A vi illetmenyek megdllapit6s6n6l a kozponti kolts6gvetesben meghatarozott ,- Ft illetmenyalapot, a p6tl6kok meg6llapites6n6l a Kepvisel6test0let altal korabban megellapitott Ft illetm6nyalapot kell figyelembe venni. Elfogadva: lehtuet 14.

2 (6) A Polg6rmesteri Hivataln5l vben v5rhat6 b6rmegtakaritbs teljes osszege a targy6vben jutalmaz6sra fordithat6, a ko16bbi 6vek gyakodat6nak megfelel6en. (7) A jutalomkeret, valamint a bermegtakaritasb6l kifizetheto jutalom felhaszn6l6s6nak felteteleit - a kozszolgalati tisztvisel6k jogallasa16l sz6l6 tdrv6ny (a tovabbiakban: Kktv,) eloirasait is figyelembe veve - a Kozszolgalati SzabAlfzat V. tele.crc tdt tar Itd4a, (8) A Polgarmesteri Hivatal, valamint az dnkotmeneal onell6an miik6d6 6s gazdalkod6s 0n6ll6an mr:ikdd6 kolts gvetesi szervei vi l6tszemadatait a KIEG-9.mel16klet tartalmazza. 2.S (1) obuda-bek6smegyer OnkormAnyzata a vi koltsegvet6s el6iranyzatait cimenk6nt (Onkorm6nyzat, Polgarmesteri Hivatal,0nel16an mukdd6s gazd6lkod6 es 6n6ll6an m(kdd6 kdlts6gvetesi szervenk6nt), valamint kiemelt e16iranyzatok szerinti bontesban (szem6lyi juttates, dologi kiadasok, p6nzeszkoz6tadas, egy6b t6mogatas, ellatottak p6nzbeli juttat6sai, felhalmoz6si kiadasok, l6tszemok) hatarczza meg. (2\ Az Onkorm5nyzat Onk6nt v5llalt feladatait a KIEG-2. mell6klet, a kozvetett t6moga6sok szerkezet6t a KIEG-s. melleklet, 20'13. 6vi p6lyazatait (Eurdpai Uni6s paly6zatokkal egyiitt) a KIEG-6, a helyi ad6k szerkezet6t a KIEG-11. mell klet, a cimrendet a tartalom jegyzek l ftalmazza. (3) Az 1, S (2) bekezdeseben meghatarozott kiadasi f6osszeg cimek, alcimek, kiemelt eloirdnyzatok szerinti bontasat a l,2,3,4, 5 mellekletek tatlalmazzek. (4) A kiemelt eloiranyzatokat az (1) bekezdesben felsorolt kiadiisi el6iranyzatok jelentik. Az alcimeket az Onkormanyzat 6s a Polg6rmesteri Hivatal 5. mell6kletben 6s annak 1.6s 2. fuggelekeben, valamint a KIEG-3., KIEG-7., KIEG-8., KIEG-10. mel16kletekben meghatarozott feladatok (koltsegvet6si el6iranyzatok) jelentik. 3.S (1) obuda-b6kasmegyer OnkormAnyzat felhalmozasi kiad6sokon beliili fel0jitasi ef oirenyzatait c6lonk6nt a KIEG-7 mel16klet larlalmazza. 4.S (2) dbuda-b6k6smegyer 0nkorm6nyzat felhalmoz6si kiadesokon beluli fejlesztdsi el6i16nyzatait c6lonkenti bontasban a KIEG-8. sz. mell6kletatlalmazza. 5.S Az 1, S (1) bekezdeseben meghaterozott beveteli f60sszeg clmek, alclmek, kiemelt el6irenvzatok szerinti bontasat az mell6kletek tartalmazzek.

3 6.S Az Onkormenyzat kolts6gvet6s6nek merleg6t, beveteli forrasok 6s kiadesi eldi16nyzatok bontasban:,,obuda-86k6smegyer Onkormanyzata vi KOLTSEGVETESENEK IT,4ERLEGE' CiMU MCIIEKIET IATIAIMAZZA. 7.S Az Onkorm6nyzat hosszflej6ratu kdtelezettsegeit 6ves bontasban a KIEG-3. mell6klet tartalmazza. Ebben a mell6kletben szerepelnek az adott kolts6gvet6si 6vet penzforgalmi szempontb6l nem 6rint6, tobbeves kihatest pelyezati onreszekre vonatkoz6 K6pviselotestrileti kotelezetts6g-vallalesok is. 8.S Az 6ltal6nos 6s c6ltartal6kok ell.isnyzatait az 5. mell6klet 2. fuggel6ke 6s a KIEG- 10. mell6klet tartalmazza. e.s A vre tervezett ingatlan-hasznosit6si listat a KIEG-4, melleklet tarlalmazza. 10.s (1) A k6lts6gvet6si evet kovet6 3 6v v6rhat6 el6iranyzatait 6s a stabilitasi tdrveny 3.S- eban meghatarozott ad6ssagot keletkezteta Ugyletekihatasat a 4. melleklet tatlalmazza. (2) A vl koltsegvetes bev6teleinek 6s kiadesainak 6ves Utemez6s6re vonatkoz6 eloiranyzat felhasznal6si Utemtervet a KIEG-1. melleklet tartalmazza. 11. S A vi kolts6gvetesrol k6szult kdnywizsga'6i zaradek a rendelet r6sz6t kepezi. ll. r6sz A 20', 3. 6vi kiilts6gvet6s v6grehajt6s6val, kiilts6gvet6si szervek finansziroz6s6val kapcsolatos rendelkez6sek 12. S Az dnkorm6nyzat, az 6nall6an m(kcjdo 6s gazdelkod6, dnall6an mukddo koltsegvetesi szervek 6s a Polgarmesteri Hivatal koltsegvet6si alapokmanyaikat a kdltsegvet6si rendelet mellekleteiben j6vahagyott e16iranyzatok alapj6n keszitik el. 13. S A K6pvisel6testillet felhatalmazza a felilgyelete ala tartoz6 kolts6gvet6si szervek vezet6it 6s a Polg6rmestert a 2013, evi koltsegveteseben eloirt bevetelek beszedesere, valamint a kiad6soknak a bevetelekt6l fugg6, bev6telek arenyeban lart6na taliacit6cara

4 14. Az 6ves koltsegvetest a) az alapit6 okiratban eloirt, illetve engedelyezett, valaminta k6ltsegvet6si szervek koltsegvetesi alapokm6nyaiban 6s szervezeti m0kod6si szab6lyzataiban reszletezett feladatkdrokben 6s kdtelezettseg k mellett, b) a szakmai hat6konys6g es gazdasegossag, a vagyonrendeltetesszer( haszn6lata kovetelm6nyeinek 6rv6nyesites6vel, a gazdelkodasi 6s sz6mviteli, bels6 ellenorzesi el6irasok betart6s6val, d,) azonkormanyzatfizet6k6pess6g6nekbiztositesaval kell teljesiteni. 15. S A vi kiadasi eloiranyzatok finanszirozasat az alabbiak szerint szabelyozza: (1) Az onkormanyzatnak els6sorban tdrveny eltal meghatarozott k0telez6 feladatokat, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol sz6l evi CLXXXIX. torveny 23. S (5) bekezdes6ben felsorolt feladatok kor6b6l az dnkormanyzat eltal vallalt kozszolg6ltatesokat, a felsorolt feladatokhoz szorosan kapcsol6d6 mijkodesi (igazgat6si) kiadesokat, valamint az e1626 6vekr6l 6thUz6d6 kotelezettsegeket kell finansziroznia. (2) A rendeletben el6iranyzott saj6t bev6telek tart6san (30 napon tili), id6ar6nyosn6l kisebb m6rt6kr:1 realzelesa eset6n csak a m(kdd6si kiad6sok finanszirozhat6k: a) we vonatkoz6 jogszab6lyok alapjan meghaterozott rendszeres szem6lyi juttatasok 6s j6rul6kai, b) dologi kiad6sokon beliil a kdziizemi sz6ml6k kifizetese, c) gyermek 6s felnott 6tkeztet6s, d) rendszsreseg6lyek, e) es ebzo evekrol dthuz6d6 kotelezettsegek, IJ nem rendszereseg6lyek, gj 6letvesz6ly- 6s katasztr6fa helyzetek elharitesera vonatkoz6, h) kdtelezetts6g-vellalesok teljesitese,, kulkapcsolatreprezentaci6. (3) Az onkormenyzatnak, a Polg6rmesteri Hivatalnak, az dn6ll6an m(kdd6 6s gazdelkod6s az 6nell6an m(kddo koltsegvetesi szerveknek agazati bontasban - az dnkormanyzat penziigyi egyens0lyenak meg6rzes es a k0ltsegvetesi e16irenyzatok realiz6lt forresa16nyos teljesit6s6nek 6rdek6ben - havi bevetelek beszed6s6nek a kiadasok teljesit6s6nek altemezeserol, az eves eloiranyzat felhasznelesi Utemtervet figyelembe v6ve, havi penzforgalmi tervet kell kesziteni. Az onkorm6nyzati tulajdon0 gazdas6gi tersas6gok ennek a (V. 11.) onkorm6nyzat! rendelet szerint tesznek eleget.

5 (4) A havi p6nzforgalmi tervnek tartalmaznia kell: a) A kdtelezetts6gv6lla16sok haviterv6t az al6bbi bontdsban: 5 aa) Adott h6napban esedekes kotelezetts6gv6llalasok terve (szerzodeskdt6s jogcim6nek, detumenak, osszeg6nek, 6s a teljesites v6rhat6 datumanak felt0ntetesevel). ab) Adott h6napban beinditandd kozbeszerz6si eljarasok (kozbeszez6si elj6ras jogcimenek, Osszegenek, es a szerz6deskdtes, teljesit6s varhat6 detumanak feltuntetesevel). b) Az adott h6napban utalv6nyozand6 kiaddsi eloirdnyzatok terv6t az aliibbi bont6sban: ba) a szorosan vett m(kod6si kiadasok (pl,: ktiziizemi dijak, 6lelmez6si kiadasok stb.) tergyh6napban esed6kes kifizet6sei bb) a felujitasi, ingatlan-karbantartesi munkak targyh6napban esedokes kifizetesei bc) felhalmozasi kiad6sok beliil, a nagy 6rt6ki1 targyi eszkdzdk targyh6napban esed6kes kifizetesei, bd) a l6tszemmal nem lefedettrll6rek v6rhat6 felhaszn6lasa 6s kifizet6s6nek v6rhat6 idopontja, be) a rendszeres szem6lyi juttat6sok havi verhat6 alakulasa, bt a nem rendszeres szem6lyi juttat6sok verhat6 alakulesa (kul6nos tekintettel a megbizasi dijakra), bg) kis 6rt6kii targyi eszkozdk beszerzesenek 6s kis 6rt6kii karbantart6si kiadasok, bh) palyazabkhoz kapcsol6d6 onreszekifizet6sel b, civil szervezetek t6mogat6sa. c) A bev6telek havi alakules6t az alebbi bontasban ca) a saj6t bevetelek verhato alakulesa (az alszaml6kat is bele6rtve) cb) palyezati toffesb6l szermazo bevetelek cc) kozponti 6s kozpontositott t6mogatasb6l szarmaz6 bev6telek cd) helyi ad6bevetelek ce) f6varosi forrasmegosztasb6l sz6rmaz6 bev6telek c, c6l 6s cimzett temogatasok (5) A havi p6nzforgalmi tervet a Polg6rmester hagyja j6vri. (6) Az onall6an mfikddo 6s gazdalkod6 valamint az 6nall6an mukdd6 kolts6gvet6si szervek finanszirozasa havonta, az el1irenyzat felhasznelasj utemterv 6s a h6nap elejen elk6szitend6 targyh6napra vonatkoz6 havi penzforgalmi terv alapjen, h6napon beluii utemezeszerint tortenik. (7) A Polg6rmester 6ltal h6nap elej6n j6v6hagyott, havi penzforgalmi terv alapj6n az dnkormanyzati tamogates h6napon bel0li utal6sa a k6lts6gvet6si szerveknel tdnylegesen felmeriilt 6s indokolt kiadasok 6s a koltsegvetesi szerv elsz6mol6si sz6ml6ja egyenlegdnek figyelembevetelevel, maximum a 1-5. mellekletekben meghat6rozott idoarenyos eloi16nyzatok m6rt6k6ig tdrt6nik. (8) A jogszabdlyok alapj6n meghaterozott 6s a muk0d6shez kdzvetlenijl sziiks6ges szemelyi juttatasokon feluli b6r kifizetese csak a Polg,rrmester j6v6hagy6sa mellett tort6nhet.

6 (9) Palyezati onreszek finansziroz6s6ndl els6sorban az dnkormenyzat, a Polg5rmesteri Hivatal 6s a kolts6gvetesi szervekoltsdgveteseben szerep16 eredeti eloirdnyzatokat kell figyelembe venr,.. (10) Az dnkorm6nyzat, a Polgdrmesteri Hivatal, az dn6ll6an m0kodo 6s gazdalkodd 6s az OnAll6an milkodo koltsegvetesi szervek kotelezettseget (kcizbeszerz6si elja16st is bele6rtve) csak a p6nzforgalmi tervben j6vdhagyott eldiranyzatok m6rtek6ig v6llalhatnak. (11) A havi rendszeresseggel jelentkezo szorosan vett mukodesi kiadasi eloirenyzatokon felilli kifizet6s (teljesit6s) csak a havi penzforgalmi terv j6vehagy6set k6vetoen tdrtenhet. (12) A Polgarmesteri Hivatal szervezet egys6gei, az onkormenlzat kdltsegvet6seben szereplo alapitvanyok 6s civil szervezetek, valamint az onkorm6nyzat koltsegvetesi szervei a havi kiad6si ig6nyeiket irasban, indokol6ssal elldtva, a tergyh6t megel6z6 h6nap 20-aig megkiildik a szakmairanyi st ellat6 oszt6lynak. (13) A szakmai iranyitast ellet6 $zlely az igenyeket ir6sban velemenyezve tergyh6t megel6zo h6nap 25-6ig megktildi a Penzugyi 6s Gazdalkod6si Foosztdly teszere. (14) A P6nzilgyi 6s GazdelkodSsi F6oszt6ly vezetoje a ker0let penztigyi 6s likvidit6si helyzet6nek frjggv6ny6ben az igenyeket ritemezi 6s be6piti az onkormanyzat havi p6nzforgalmi tervebe. A j6vahagyott pdnzforgalmi tervet a Penzugyi es Gazdelkodasi F6oszt6ly targyh6 5-6ig megkuldi a kolts6gvet6si szervek reszere. (15) A Polg6rmesteri Hivatal szervezeti egys6gei 6s a kdlts6gvet6si szerveknek a havi penzforgalmi terv teljesill6s6rcil a P6nziigyi 6s Gazdas6gi Foosztdly resz6re tdrgyhdt koveto 10-eig az osz.ely 6ltal megadottablazat 6s adatok alapj6n jelent6st kell k6sziteni, (16) A penzforgalmi tervben szerepl6 kiadesok 6s bev6telek teljesirl6s6r6l tergyh6t kdvet6 15-ig a Penziigyi 6s GazdAlkodesi Fooszt6ly jelentest k6szit a Polg6rmester 16sz6re. (17) Az 5. mell6klet 2. fiiggel6k6ben szereplo p6nzeszkozatadasokat - (1) bekezd6sben meghat6rozott feladatok teljesitese ut6n - az alebbi sorrend szerint kell finanszirozni: a) KozoktatAsi meg6llapodesban vallalt feladatok (Waldorf Ovoda, Semper s6di6) b) Szent Margit Rendel6int6zet Nonprofit Kft., Obudai Kultu16lis Kozpont Nonprofit Kft., Obudai Sport es Szabadid6 Nonprofit Kft., Obudai Kozbiztonsdgi Nonprofit Kft., Obuda-Bekesmegyer V6rosfejleszt6 Nonprofit Kft. c) Lakasc6l0 tamogatesok (elso lak6shoz jut6k temogatasa, munk6ltat6i kdlcson) d) Polg6rmesteri C6itartal6k e) KUlkapcsolat 6s reprezentacio f) K0zszolg6ltatAsimegallapodasbanv6llaltfeladatok

7 7 g) az egy6b az eli3zbekben fel nem sorolt szervezeteknek tort6no penzeszkdzetadas, civil szervezetek tamogatasa csak az aprilisi ipar(z6si ad6bevetel realiz6l6desa utdn t0rt6nhet - lehet6leg id6a16nyosan - a civil szervezet finansziroz6si i.itemterve 6s a Polgarmester j6vahagyasa alapj6n. h) A kozponti koltsegvetesb6l finanszirozott m(veszeti szervezetek temogat6st csak a v6gleges, meger6sitett tamogat6si el6ienyzat a kdzponti k6lts6gvetesb6l leutalt reszenek beerkezes6t kttvet6 h6nadban reszes0lhetnek. lll. r6sz Kiilts6gvetesi szervekre vonatkoz6 rendelkez6sek 16. A kolts6gvet6si szerv kolts6gvet6si temogatesa csak az alaptevekenysdgre 6s az ezzel dsszefriggo egy6b kiad6sokra haszn6lhat6 fel. 17. (1) Az dn6ll6an m6kddo 6s gazd6lkod6 koltsegvetesi szerv az 6lelmez6si, ingatlan-karbantartesi, kdzm0-szolgeltatas kiadesi reszel6iriinyzatait saj6t hat6skorben nem m6dosithatja. (2\ Az (1) bekezd6sben foglaltak kivetelevel az onalloan m(kdd6 6s gazdalkod6 kdltsegvetesj szerv sajat - el6iranyzat-m6dositasi hat6skorben beveteli 6s kiad6si reszeloiranyzatait a jogszabalyi e16irasok betartasa mellett m6dosithatja. (3) Jutalmat kifizetni a kdltsegvetesi szervek vezetoinek javaslata alapjdn a kerulet penzugyj-likviditasi helyzetenek figyelembevetel6vel a Polgarmester j6vdhagy6saval lehet, (4) A (2) bekezd6szerint v6grehajtott eloiranyzat-m6dosit6s tdbblettemogatasi igennyel nem jdrhat. (5) Az onalloan mukod 6s gazd6lkod6 k6lts6gvet6si szerv vezetoje a beveteli 6s kiadasi f6dsszeget erint6 m6dositasokat, valamint a kiemeit el6iranyzatok kozotti 6tcsoportosit6sokat sajet hataskdrben nem hajthat v6gre. (6) Az onall6an m(k0d 6s gazdelkod6 6s dn6ll6an m0kdd6 kdlts6gvet6si szervek 6let - 6s balesetvesz6ly elharitesahoz, megszijntet6s6hez sztiks6ges forr6sokat a 23. S-ban meghatarozott c6ltartal6kb6l csak a saj6t el6i16nyzatuk felhasznalasa utan ig6nyelhetnek. (7) Az dn6ll6an miikddo 6s gazdalkod6 k6lts6gvet6si szerv sajet hataskdreben vegrehajtott eloirdnyzat m6dositesokr6l havonta tej6koztatja a K6pvisel6-testtiletet. (8) A Kolts6gvetesi Szerveket Kiszolgal6 Int6zm6ny, valamint a gazdaikodasi korehez tartoz6 onell6an m6kdd6 kdlts6gvet6si szervek gazdalkodasi kapcsolat6nak reszleteszabelyozaset a Kepvisel6testulet dltal j6vehagyott kuldn megiillapodas Iatlalmazza. (9) A koltsegvetesi szerv vezet6je kdteles a Kepvisel6testulet dltal, az intezmeny r6szere j6vahagyott 6ves kdlts6gvetesi el6iranyzaton (intezmeny f6osszege, kiemelt el6irenyzatok) belul gazdalkodni. Az intezmenyvezet6 a koltsegvetes szabalyos vegrehajtase6rt fegyelmi felel6ss6ggel tartozik.

8 (10) Az 0nAll6an m(kdd6 6s gazd6lkod6 k6lts6gvet6si szervek, valamint a Polg6rmesteri Hivatal gazd6lkod6si kapcsolat6nak rendjet a Kepviselotestulet eltal jovahagyott krildn megallapodas szabelyozza. (11) A kdzponti temogat6szerkezet6t a 3. mell6klet, a kolts6gvetesi szervekre lebontoft ellami normatlv tamogatast az 1. fuggel k tartalmazza. A kotott felhasznal6s0 normativ tamogat6sokat az onkormanyzat 6ltal6nos tartaleka tarlalmazza (5. mell6klet 2. fuggeleke). (12) A kolts6gvetdsi szervek a kdtoft felhasznal6su normativ tamogat6sokat a teljesites fiiggvenyeben, a kdltsegvet6si szervekre vonatkoz6 mutat6szemok altal meghaterozott m6rt6kig igenyelhetik. A finanszirozas szab6lyai megegyeznek a 15. S-ban foglaltakkal. lv. r6sz K6Dvisel6testiiletre vonatkoz6 rendelkez6sek 18. (1) A Kepviselotestrilet eloiranyzat-m6dositasi jog6t a 19. S-ban foglaltak kiv6tel6vel magenak tartja fenn (gy, hogy a jogszabelyon alapul6 ebienyzat modositasokon til a kapcsol6d6 bev6telek vagy kiadascsdkkent6sek megjelol6sevel lehet kiadast novelni vagy bev6telt cs6kkenteni. (2\ A Kepviselotestulet az alacsony keresetii dolgoz6k berrendez6sere vre e Ft-ot killonit el a,,mukdd6si 6s fejlesztesi tartal6kb6l". Felkeri a Polg6rmestert, hogy keszitsen el6telesztest a 20'13. 6prilis 1-tol tort6n6 megval6sit6sra. A Mfikddesi es fejleszt6si tartalek maradvanyat csak akkor lehet ig6nybe venni, ha a sajat bev6telek id6aranyosan teljesulnek. (3) A K6pviselotestillet eloi16nyza!m6dosit6si joga kiemelten az al6bbiakra terjed ki: a. Kolts6gvet6sifoosszegeterintom6dositdsok b. A cimrendben rdgzitett 6n6ll6an m(kdd6 6s gazdelkod6 kolts6gvet6si szervek kolts6gvet6si tamogatesenak m6dositasa, c. Kiemelteloir6nyzatokkozdtti6tcsoportosit6s d. Felhalmoz6siel6i16nyzatokm6dositasa, e. KUlon dontest ig6nyl6 dnkorm6nyzati bev6telek valtoztatasa, f. On6ll6an miikodo 6s gazdalkod6 kdltsegvetesi szervek kozotti eloiranyzat etcsoportosit6s, g. P6nzmaradvenyj6v6hagy6sa, h. Altalanos es c6ltartal6k fodsszegenek m6dositasa. (4) A Nemzetis6gi Onkorm6nyzatok r6sz re 6tadoft kolts6gvet6si eloiranyzat (5. mell6klet 2. friggel6ke):

9 eft Megnevezes Bolger Nemzetis6gi Onkormanyzat Roma Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Gorog Nemzetis6gi Onkormenyzat N6met Nemzetis6gi Onkorm6nyzat drm6ny Nemzetisegi Onkorm6nyzat Szerb Nemzetisegi Onkormenyzat Szlovek Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Ruszin Nemzetisdgi OnkormAnfzat Roman Nemzetisegi Onkormanyzat Lengyel Nemzetis6gi Onkorm6nyzat Obuda-Bek6smegyer tamogatdsa 2,300 b) A Nemzetisegi Onkormanyzatok vi mfikod6si kiadasainak helyi 0nkorm6nyzati fon6sb6l torteno finanszirozesa havi utemez6sben, a Nemzetis6gi onkormanyzatok eltal benyijtott ig6ny, valamint a helyi Onkormenyzat Polgarmestere 6ltal j6v6hagyott havi penzforgalmi terv alapjan tort6nik. A finanszirozasn6l figyelembe kell venni a Nemzetis6gi onkormenyzatok 6s a helyi Onkormanyzat kdzott l6trej0tt megallapodesban (tovabbiakban: Megellapodes) meghaterozott p6nzr.igyi-szamviteli szab6lyokat is. c) vben Nemzetis6gi onkormenyzat dnkormanyzati tsmogatest csak akkor kaphat, ha a vi 6s el6z6 6vek dnkormanyzati t6mogat6salval a szrimviteli-p6nz0gyi jogszab6lyoknak 6s a MegallapodAsnak megfelel6en elszemolt. (5) Az 6nkormanyzat Polgermesteri Hivatal elok6szit6seben megval6su16 kolts6gvet6s6t szervezeti egys6gek 6s feladatok szerinti bont6sban az 5. mell6klet 2. frig gel6k tartalmazza. to A K6pvisel6testiilet az a bbi esetekben biztosit eloir6nyzat-m6dosit6si jogot a Polg6rmester 16s26re: a) Celtartal6kon belul a polgermesteri, reprezent6ci6s, turisztikai 6s testververosi keret el6iranyzatai kozotti etcsoportositesra. b) SzocialisAgazatceltartalekfelosztasara. c) Az oktatesi c6ltartal6k felosdesara di) Az 1. S (6) bekezdeseben meghat6rozott, a Polg6rmesteri Hivatal b6rmaradvanyb6l kepzod6s tervezett jutalomkeret felosdasara. e) A 17. S (3) bekezdeseben meghatarozott, az koltsegvetesi szervek bermaradv6nyb6l kepz6d6s tervezett jutalomkeret felosztasera f) Turisztikai keretartalek eldiranyzat felosztasara. g) Az onkormanyzati tulajdonu gazdasegi t6rsasdgok miik0d6si 6s felhalmozesi tamogatas e16i16nyzatai kdzotti 6tcsoportositasra.

10 10 20.s (1) Kttzep- 6s hossz0 lej6ratr.l hitel felv6tel6re vonatkoz6 dontes meghozatala Kepvisel6testillet kiza16lagos hat6skdrebe tartozik. (2) Even beluli likviditesi - foly6szemla - hitel vben egyidejr:ileg felvett osszege az e Ft-ot nem haladhatja meg. A foly6szamla hitelkeretet a p6nzugyilikviditasi helyzet fiiggv nydben a Polg6rmester 6ltal j6vahagyott havi p6nlorgalmiterv alapjen lehet ig6nybe venni. (3) vben felvehet6 fejleszt6si hitel nagysega maximum 1,000,000 e Ft lehet. 21. S (1) A civil szervezelek 6s kozalapitvanyok legk6s6bb a tergy6vet kovet6 januer 31-6ig kotelesek elszamolni az onkormanyzati t6mogatas felhaszn6lesa16l, Az elszdmolesokat a p6nziigyek6rt felelos bizotts69, valamint a szakbizottsagok vizsgelj6k felill 6s hagyj6k j6va. Civil szervezet csak megkdtott egyiittm0kddesi megaiiapod6s alapjan 6s j6vehagyott elsz6molas utan finanszirozhat6 a rendeletben meghatarozott el6ienyzat m6rt6k6ig. A Bizottsegi el6terjeszt6seket az egazatot felijgyelo szervezeti egysegek k6szitik el6. (2\ A vrol 6th0z6d6 tamogatesok felhasznal6sar6l a tamogatas utalesat koveto 20 munkanapon beltjl kell elszamolni. (3) Az Egyhezak az 5. mell6klet 2. fuggel6k6ben szerepl6 eloir6nyzatokat ingatlan fel[jitasra-karbantartasra, t6rgyi eszkoz beszez6sre, korszerusitesre 6s a szokasos egyhazi cerem6ni6kon kivul eso egyh62i rendezv6nyekre fordithatj6k (1) A rendelet 6s a mell6kleteiben foglaltak v grehajtas616l a Polg6rmester a Jegyz6 [tjan gondoskodik. A rendeletben, illetve a mell6kleteiben foglaltak v6grehajt6s6t a penzi.igyek6rt felel6s bizottsag jogosult 6s kdteles ellenorizni. (2) A vagyongazd6lkodasert felelos bizottseg negyedevente (az 6vk0zi 6s eves beszamol6kkal egy id6ben) koteles taj6koztatni a K6pvisel6-testuletet a vagyonhasznositssb6l tervezett bev6telek alakul6s516l. Feladaf 6s id6a16nyosan 15 %-os eloi16nyzat-elt6r6s eseten a Kepviselotestulet fel6 eloterjesztdst kell beny[jtani. 23. S (1) Az onell6an gazd6lkod6s mr:ikdd6, valamint az rin6ll6an m(kdd6 koltsegvetesi szervek felsoroleset a cimlista tarlalmazza. Az on6ll6an gazdelkod6 es mukddo, valamint az onall6an mijkod6 k6lts6gvet6si szervek egyijttm0kod6set heromoldal0 szetzbdeszab aly ozza.

11 (2) Az 61et - 6s balesetvesz6ly elharitesahoz, megszitntet6s6hez szrikseges finanszirozas16l a m0szaki indokolts6g figyelembev6tel6vel a polgermester vagy az 6ltala kuelolt helyettese d6nt, a Kepvisel6tes0let ut6lagos tej6koztat6sa mellett. (3) Az oktat6si-nevel6si, szocislis 6s eg6szsegiigyi kolts6gvet6si szervek ingaflan fel[jitesi-karbantartasi cimeirol a koltsegvetesi kereten beliil, a kottsegvet6si szervek vezet6i javaslatalapjen szakert6k bevonesaval a Vagyonkeze16 Zrt., polgermesteri j6vahagyassal, dont. Err6l beszemol6t keszit a K6pviset6testulet fete a kdlts6gvetesi rendelet vegrehajtesa16l sz6l6 tajekoztat6kkal es besziimol6val egy idoben. A feltjitasi-karbantadasi munkakat a Vagyonkezel6 Zrt. az egyseges kozbeszez6si elja16s keret6ben val6sitja meg. (4) A Polg6rmesteri Hivatal, az Obudai T6rsaskor, az Obuda l\illizeum 6s az obudaj Kozteriilet-feliigyelet saj6t kdltsegveteseben cimenk6nt haterczza meg fet[jitasi kiadesait. (5) A szoci6lis egazal az dnkormiinyzati celtartalekban szereplo t6rgyi eszkdzok eloirdnyzatainak feloszt6ser6l a Polgermester ddnt. 24. S Felhalmozesi el6irenyzatok felhasznelasa Az dnkorm6nlzat p6nziigyi-likviditasi egyens0lydnak megtart6sa 6rdsk6ben a rendeletben szerepl6 felhalmoz6si kiadasi el6iranlzatok felhaszn6lasa 6s a kozbeszezesi eljerasok beinditasa csak az evkozben elk6szulo ' vi kozbeszerz6si eljaras beindit6sa" cimu 2. filggel6kk6nt a kes6bbiekben meghaterozesra keru16 preferencia-sorrend alapj6n, a likviditesi-penzugyi helyzet figyelembevetelevel, a fejlesztesi eloi16nyzatokhoz kapcsol6d6 forras megl6teset6n a Polgarmester engedelyevel val6sithat6 meg. Az Utemez6st a kdltsdgvet6si rendelet kihirdet6s6t kctvet5 10 napon belitl el kell v6gezni. A fejlesztdsi kiadesok otemezesen6l a k0ls6 forrasokkal tamogatott eloiranyzatokat kell elsosorban figyelembe venni. Legk6s6bb az l. f'levi beszemol6-jelent6s elfogad6saig felul kell vizsg6lni a fejlesztesi kiadasok 6s forresok alakul6s6t es a forrasok fuggv6ny6ben a kolts6gvet6si rendeletet m6dositani kell. 25. S A Kepvisel6testulet vre a Polg6rmesteri Hivatal, Kolts6gvet6si Szerveket Kiszolg6l6 Int6zm6ny, valamint az Obudai KdzterUlet-feLigyelet r6szere, a Kktv-ben meghatarozott kereteken belil 6s a l\ragyarorszag vi kozponti kdltsegvetes6r6l sz616 t0rv6ny alapjan brutt6 200 efvevffo cafet6ria keretet biztosit. A k6pviselotestulet altal meghatsrozott cafeteria keretek fel nem haszndlt el6irenyzatat az onkorm6nyzat c6ltarta16k6ba kell beemelni. 26. S Az 1-3. ftjggel6k a jelen rendelet elvalaszthatatlan r6sz6t k6pezi.

12 Jelen rendelet. kihirdeteset kdvet6 napon l6p hatelyba. A kihirdetes a helyben szok6sos m6don, a Polgermesteri Hivatal hirdet6t6blejan va16 kifiiggesztessel titrtenik. 28, S Hatalyat vesai az onkormanfzat vi atmeneti gazd6lkodas6r6l sz6t (Xl. 30.) 6nkormenfzati rendelet.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

3/2009. (III. 23.) RENDELETE 1 A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

3/2009. (III. 23.) RENDELETE 1 A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 23.) RENDELETE 1 A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL A 18/2010. (IV. 28.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Elfogadva: 2009. február 25. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

18. Egyéb rendelkezések

18. Egyéb rendelkezések K i v o n a t Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek a 2010. vi költsgvetsről szl 7/2010. (II. 24.) önkormnyzati rendeletből 18. Egyb rendelkezsek (1) Az önkormnyzat működsi clú bevtelei nem

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011.

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Úri Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a módosító 20/2014. (VI. 30.), 25/2014. (IX. 29.), 31/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (módosításokkal

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza. Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Apátistvánfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2/2014. ( ) rendelete

2/2014. ( ) rendelete Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (11105) rendelete az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről (egységes szerkezet) Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról Újszász Város Önkormányzatának 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben