Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában"

Átírás

1 Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvodai feladatellátási hely Sárhida Szivárvány vegyes életkorú óvodai csoport Tavaszhívogató Süss fel nap Készítette: Takácsné Gál Andrea

2 Bevezető És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. (Kodály Zoltán) Zala megye népzenei szempontból az ország legsajátosabb, legérdekesebb tája. A népzenegyűjtés területén szép hagyományokkal rendelkezik megyénk, gazdagsága méltán keltette fel a népzenekutatók érdeklődését. A híres elődök, mint Pálóczi Horváth Ádám, Plánder Ferenc, Gönczi Ferenc népdalgyűjtői munkássága mellett Vajda József ( ) zalaegerszegi tanár, zenekutató, pedagógus és avatott népdalkutató hosszú évekig járta a kicsiny zalai falvakat óta több gyűjteményes kötet fémjelzi munkásságát. Publikációiban mindig tiszta, autentikus forrásból merített. Több mint ötven évig folytatta felbecsülhetetlen népművészeti értékeinknek, népzenei hagyományainknak gyűjtését, rendszerezését. Az általa gyűjtött felnőtt népzene gazdagsága méltán enged következtetni a gyermekkor költészetének széles skálájára. Gyermekeknek szánt Új hold, fényes nap Zalai népi mondókák és gyermekjátékok című kötete (1988) a múlt értékeinek őrzését, megbecsülését hivatott biztosítani. Ezen munkája is a hagyományőrzést segíti, a népművészet és a folklór emlékeinek továbbélését bizonyítja, a gyermek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődést segíti. Az összegyűjtött anyag értékei a játék, a dalolás-éneklés tevékenységfejlesztő hatásában rejlenek, amelyek rendkívül (polarizált) sokszínű érzelemvilágot is felvillantanak. Formailag is, tematikusan is, jól követhetők a fejezetenkénti elkülönítésben is tagolt részek: a gyermekekkel és természettel kapcsolatos népi mondókák, illetve a népi gyermekjátékok. A gyűjtött énekek, mondókák és játékok szövegeiben történelmi események magjai, csak Zalában előforduló ún. regös magvú dalok is vannak, egy-egy sajátos szubkultúra elemei, népi szokások megelevenedése fedezhetők fel áttételesen. A gyermekdalok világa sokban különbözik a felnőttek dalaitól. Legnagyobb része alkalomhoz nem kötött. A gyermekek ezzel töltötték szabadidejüket. De jelentős szerepet kaptak egyes naptári ünnepekkel kapcsolatos népszokásokban: betlehemezés, regölés, pünkösdi királyné-járás stb. jellegzetesen zalai komálás (húsvéti), tavaszt köszöntő zöldág-járás, lakodalmi szokások stb. A művészetek egyes ágai nem különültek el egymástól hajdan annyira, mint napjainkban. Ezt az egységet hordozzák magukban a népszokások, a népi játék és a néptánc. A kultúrát nem lehet örökölni, hanem újra és újra meg kell tanulni. Fontos, hogy mindig olyan ismeretanyagot tanítsunk először a gyermekközösségben, amelyek a szűkebb szülőföldről származnak, mert a gyermekek ezt értik meg a legjobban. Csak az tudja mások kultúráját igazán értékelni, aki a magáét ismeri és gyakorolja. A hagyományismeret-, a játék-és a néptánc-tanításban jól felkészült emberek, arra alkalmas pedagógusok szükségeltetnek. Az óvodában szerzett zenei élmények, alapok mély nyomot hagynak a gyermekben, amelynek aztán érett korban válnak igazi szellemi tulajdonná. A még érintetlen gyermeki lélek sokkal fogékonyabb, nyitottabb az eredetiség, és az új befogadására. Így ír erről Kodály Zoltán: Az óvóban történik az első alapvetés, az első elhatározó zenei élmények gyűjtése. Amit itt tanul a gyermek, sohasem tudja elfelejteni: vérévé válik. Néptáncos múltammal óvodapedagógusként szívügyemnek tekintem, hogy gyermekcsoportom évről évre megismerkedjen tájegységünk múltjának örökségével. Ebben segít nekem ifj. Horváth Károly népzenész, zenetanár, a Népművészet Ifjú mestere. A játékban a gyermek a felnőtt világát utánozza. Abban ő játszik vagy játszhat vezető szerepet, feloldhatja bánatát és kifejezheti örömét. A játék segíti abban, hogy testi és lelki egészségét megőrizze, egyúttal aktív szórakozást is biztosít számára. Hagyjuk a gyermekeket játszani, s ha óvodapedagógusként megfelelő mintát mutatunk, előbb-utóbb a gyermekek is utánozni fogják azt. A népdallal együtt vérükké, anyanyelvükké válik a tánc. 2

3 Az énekes népi játékok, és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak zenei képességeik (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásuk alakításában. A közösen játszott dalosjátékok, az azonos élménybe való belefeledkezés nagy hatással van nyiladozó, folytonosan fejlődő személyiségükre. A népi gyermekjátékok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások megismertetésével a nemzetnevelést segítjük. Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy a földalatti alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebbre épül fundamentum, annál szilárdabb az épület. Kodály Zoltán Az óvodában is játszható énekes népszokások: szüreti mulatság, pásztorjáték, farsang, kiszézés, Pünkösdölő, lakodalmas A modul célja: A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása. A szülőföld, a zalai tájegység értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, az énekes népi gyermekjátékok, a népszokások és a népi hangszerek megismertetése által. Identitástudat kialakítása A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének fejlesztése Harmonikus, szép mozgásuk fejlesztése (néptánc alaplépéseivel való ismerkedés) A közös éneklés megszerettetése, örömmel, érzelmi gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek A közös játék öröme, az egymásra figyelés, az azonos élménybe való belefeledkezés, közösségépítés Modul képzési célja: Készség és képességfejlesztés: Téri észlelés, téri tájékozódás, téri orinentáció fejlesztése Auditívészlelés, megfigyelés, emlékezet, figyelem, intermodalitás fejlesztése Verbális készség, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése Éneklési készség, ritmusérzék, zenei hallás fejlesztése Motoros képességek, harmonikus, összerendezett mozgás fejlesztése Egymáshoz való alkalmazkodás, együttműködés képességének fejlesztése Esztétikai érzék, ízlés fejlesztése Idői összefüggések, sorrendiség Gondolkodás, kreativitás fejlesztése Időkeret: 8 héten át, heti egy perces kezdeményezés a 3-4 éveseknek, és heti egy perces foglalkozás az 5-7 éveseknek. Ezen kívül dalolunk, játszunk a szabadban, az udvaron a gyermekek kedve szerint. Ajánlott korosztály: Az óvodás korú gyermek zenei nevelésében fő helyet kell, hogy kapjanak a népi mondókák, játékok és népdalok. Mivel ezeket a dalosjátékokat egykor falusi gyermekek énekelték, a szövegük egyszerű, a mai gyermek számára is könnyen érthető. A gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét tervezéskor figyelembe kell venni, a megfelelő hangterjedelem, ritmus, mozgásforma megválasztása egyaránt fontos. Vegyes csoportomban két korosztályra terveztem, külön a 3-4, illetve az 5-7 évesekre. A kisebbek szívesen részt vesznek a nagyok foglalkozásain, természetesen a nagyok is örömmel énekelgetik a kicsiknek szánt dalokat. A modulban feltüntetett dalok hangterjedelme, ritmusa, hangkészlete, a mozgás-és térformák, valamint a játék terjedelme megfelel a 3-4, illetve 5-7 éves gyermekek fejlettségi szintjének. 3

4 A differenciálás módja: 3-4 évesek 4-5 évesek 5-7 évesek A dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvint távolságot, lehetőleg egyszerű negyed és páros nyolcad ritmusok váltakozásával. A játékok elsősorban kétszemélyes (óvónő gyerekkel) jellegűek, illetve egyszerű utánzó mozgással kísért megszemélyesítő szerepjátékok legyenek. 6-8 mondóka, ölbeli játékok, énekes játék, 1-2 műdal A dalok hangterjedelme ne lépje túl a nagy szext távolságot, hangkészletében lehetőleg ne legyen félhang A negyed és a páros nyolcad mellett a negyed szünet és a szinkópa is előfordulhat A játékok csoportos jellegűek: körjáték, szerepcserélő, sorgyarapító, párválasztó. 4-5 új mondóka, énekes játék, 2-3 műdal A dalok hangterjedelme változatlanul nagy szext távolságban mozogjon, de hangkészletében már megjelenhet félhang is (f-t). A negyed és nyolcad mellett megjelenhet a tizenhatod is. Ismerjenek meg újabb játékformákat: kapus, hidas, sor- és ügyességi, esztétikus mozgást igénylő párjátékok. 4-7 új mondóka, új énekes játék, 3-4 alkalomhoz illő műdal A kisgyermek zenét hallva azonnal elkezd arra ritmikusan mozogni, lépegetni, tapsolgatni. Hosszú évek során szerzett tapasztalataim igazolják, van igény arra, hogy az óvodában foglalkozni kell/lehet a néptánccal. A magyar néptánc társastánc jellege, s az ehhez szükséges alaplépések megtanítása már az óvodás korosztálynál is lehetséges. A differenciálás módja: 3-4 évesek egyszerűbb táncmozdulatok utánzásos elsajátíttatása 4-5 évesek táncos jellegű mozdulatok alakítása 5-7 évesek esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos térformák alakítása, játékos táncmozdulatok gyakoroltatása, tánc közben a zene ritmusának, lüktetésének átvételére motiválás, arra törekvés, hogy a táncban a párok összehangoltan mozogjanak, és a több pár egymáshoz igazodjon Bemeneti követelmények: Kellő szocializáltság, együttműködő képesség Motiváltság Utánzás képessége Tanulmányi (kimeneti) követelmények-sikerkritérium: Örömmel, szívesen játszik dalos játékokat a gyermek Bátran énekel, akár egyedül is Korához képest tisztán énekel Zenei érzékenysége, fogékonysága életkorának megfelelő Megkülönbözteti a zenei fogalompárokat Mozgása esztétikus, ritmust követő Auditív észlelése, megfigyelése, emlékezete és intermodalitása fejlett Szívesen hallgat zenét 4

5 Képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést Felismeri néhány hangszer hangját Maga is képes egyszerűbb hangszer használatára (dob, cintányér, triangulum) Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalosjátékokat, rigmusokat A feldolgozás menete: 1. Ráhangolódás: februárban farsangi mulattságon eltemettük a telet, majd márciustól a tavasz várás öröme: a természet ébredése, az időjárás megfigyelése, vágyakozás a szabadba a gyerekekkel. Modulvázlat I: Tavaszhívogató MÁRCIUS időkeret 1. hét A foglalkozások anyaga 3-4 évesek: Süss fel nap 50. Fecskét látok évesek: Járom, járom 179. Kertem alatt 145. Kiemelt készségek, képességek téri tájékozódás, megfigyelés, emlékezet, éneklési készség, ritmusérzék, összerendezett mozgás fejlesztése, egymáshoz való alkalmazkodás, sorrendiség munkaforma Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Kötelező, munka frontális eszközök Nap és fecske fejdísz 2. hét 3. hét 3-4 évesek: Süss fel nap 50. Fecskét látok 63. Esik az eső évesek: Járom, járom 179. Kertem alatt 145. Gosztolai hegy alatt évesek: Esik az eső 60. Búj, búj 193. (zöldágjárás) 5-7 évesek: Gosztolai hegy alatt 144. Járom, járom 179. Kertem alatt 145. : téri tájékozódás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, éneklési készség, ritmusérzék, összerendezett mozgás fejlesztése, egymáshoz való alkalmazkodás, sorrendiség, nyelvi kifejező készség fejlesztése téri tájékozódás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, éneklési készség, ritmusérzék, összerendezett mozgás fejlesztése, egymáshoz való alkalmazkodás, sorrendiség, nyelvi kifejező készség fejlesztése Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Kötelező, munka frontális Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Kötelező, munka frontális Nap és fecske fejdísz 5

6 4. hét 3-4 évesek: Búj, búj 193. Süss fel nap 50. Fecskét látok 63. Esik az eső évesek: A hernyéki faluban * Gosztolai hegy alatt 144. Járom, járom 179. Kertem alatt 145. Népi hangszerekbemutatója (ifj. Horváth Károly) közös éneklés és játék hangszerkísérettel téri tájékozódás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, éneklési készség, zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, összerendezett mozgás, együttműködés, esztétikai érzék, ízlés, sorrendiség, nyelvi kifejező készség, gondolkodás, kreativitás fejlesztése Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Kötelező, munka frontális Népi hangszerek: Zúgattyú Kereplő Fakanalak Bodzaágból készült furulya Moldvai furulya Körtemuzsika Doromb Brácsa, hegedű Tekerőlant Nagybőgő II. Tavaszhívogató-ÁPRILIS időkeret 1. hét 2. hét A foglalkozások anyaga 3-4 évesek: Nyuszi ül a fűben Búj, búj évesek: Koma, koma, komálunk (húsvéti népszokás) 121. Locsolom, locsolom * Úgy viruljanak ÉNO évesek: Nyuszi ül a fűben Búj, búj évesek: Cicus, macus 142. Kertem alatt 145. A hernyéki faluban Kiemelt készségek, képességek téri tájékozódás, megfigyelés, emlékezet, éneklési készség, ritmusérzék, összerendezett mozgás fejlesztése, egymáshoz való alkalmazkodás, sorrendiség Téri tájékozódás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, harmonikus mozgás, éneklési, hallási, ritmusérzék fejlesztése munkaforma Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Kötelező, munka frontális Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Kötelező, munka frontális eszközök Nyuszi fejdísz (fülek) Hímes tojások Locsoló kölni Nyuszi fejdísz (fülek) seprű 3. hét 3-4 évesek: eddig tanult dalok énekelgetése 5-7 évesek: Lakodalmas * Most viszik ÉNO 177. Ennek a kislánynak ÉNO 95. Azért varrták ÉNO 6. Erzsébet asszony ÉNO 125. Tavaszi szél Kis kece lányom ÉNO 215. Réce, ruca ÉNO 51. téri tájékozódás, megfigyelés, figyelem, emlékezet, éneklési készség, zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, harmonikus, összerendezett mozgás, egymáshoz való alkalmazkodás, esztétikai érzék, ízlés, sorrendiség, nyelvi kifejező készség, kreativitás fejlesztése Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Csoportmunka, Kötelező, frontális munka Viseletek: kalapok, szoknyák, alsószoknyák, kötények, kendők, mellények, kitűzők, papi ruha, menyasszonynak fejére koszorú, csokor, szalagos bot, edények, asztal, abrosz, fakanál, Nap, fecske, nyuszi fejdísz, 6

7 3-4 évesek: eddig téri tájékozódás, tanult dalok énekelgetése megfigyelés, figyelem, emlékezet, 5-7 évesek: éneklési készség, Lakodalmas * zenei hallás és 4. hét Hej, dináré rokona Úgy tetszik Most viszik Ennek a kislánynak ritmusérzék fejlesztése, harmonikus, összerendezett Azért varrták mozgás, egymáshoz Erzsébet asszony való alkalmazkodás, Tavaszi szél esztétikai érzék, ízlés, Kis kece lányom sorrendiség, nyelvi Réce, ruca kifejező készség, kreativitás fejlesztése * a szöveg ill. a szövegkönyv megtalálható a mellékletben Kötetlen foglalkoztatási forma, (kezdeményezés) Csoportmunka, Kötelező, frontális munka Viseletek: kalapok, szoknyák, alsószoknyák, kötények, kendők, mellények, kitűzők, papi ruha, menyasszonynak fejére koszorú, csokor, szalagos bot, edények, asztal, abrosz, fakanál, Nap, fecske, nyuszi fejdísz 2. Ajánlás Ha nem ültetjük el a zenei szép magvát a legzsengébb korban, később hiába próbálkozunk. Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni? (Kodály Zoltán) Mi, óvónők kivételes helyzetben vagyunk, hiszen az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek fogékonyak az újra, szépre. Igazi értékkel szinte az óvodában találkoznak először. Tátott szájjal hallgatják az óvónő énekét, hangszerjátékát. A népi kultúra megismertetéséhez, megszerettetéséhez azonban követhető modellre van szükségük. Ha birtokában vagyunk a tudásnak, hogy képesek vagyunk valóban követésre méltó mintát adni a játékok, dalok szép előadásában, merünk belefeledkezni a játék adta lehetőségek örömeibe, életre szóló ajándékkal látjuk el a gyermekeinket. Melyek ezek? A biztos hallás, tiszta énekhang, hangszerjáték, jártasság a néptáncban és népzenében. Szakirodalom kellő ismerete, a megújulni tudás képessége, gyűjtőmunka stb. Az ének-zene foglalkozásokon kívül is számos lehetőség nyílik közös dalolásra, játékra, zenehallgatásra. A gyermekek vagy az óvónő által kezdeményezett játékok segítségével örömteli, vidám perceket töltehetünk el együtt. A lehetőségek másik csoportja az ünnepélyek, ünnepek hangulatának fokozása. Évzárón, Idősek napján, a településen rendezett közös karácsonyi ünnepségen stb. nincs hálásabb közönség az idős embereknél, nagymamáknál, nagypapáknál. Gyermekkorukat, fiatalságukat idézzük fel pl. a lakodalmas előadásakor, ugyanakkor közel hozza a múltat a gyermekekhez. A kötet számtalan óvodában játszható, énekelhető dalos játékot, dalt tartalmaz, szívből ajánlom a kollégáknak. 3. Értékelés A célom, hogy megismertessem a zalai néphagyományokkal, népi hangszerekkel a sárhidai óvodásokat. Mivel csoportom vegyes korosztályú, figyelembe kellett vennem az életkori sajátosságaikat, fejlettségi szintjüket. Kellő idő és energia ráfordítása hozta csak meg a kitűzött célokat. 8 héten keresztül, a fokozatosság elvét figyelembe véve, az egyszerűtől a nehezebbig, az állandó ismétlő gyakorlással sikerült elérnem a kitűzött célokat. A gyermekek a közös játékon, dalokon keresztül jutottak el szülőföldjük kultúrájának olyan mély rétegébe, amellyel otthon csak elvétve találkoznak. 4. Felhasznált irodalom Óvoda Vezetési Ismeretek április o.l Harangláb-Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zalaegerszeg március 6. szám o. Vajda József: Új hold, fényes nap Zalaegerszeg Forrai Katalin: Ének az óvodában Kodály Zoltán: Visszatekintés I (idézetek) 7

8 MELLÉKLET

9 4. 9

10 5. 10

11 6. 11

12 7. 12

13 8. 13

14 9. 14

15 10. A hernyéki faluban nincsenek galambok, mer ellopták a vércsék, azok a gonoszok. Számoljuk a vércsét, dobjuk a verembe, akire a vég jut, az áll be a körbe. (kiolvasó) 11. Locsolom, locsolom, hadd legyen frissecske, hadd legyen a lányból szép, piros menyecske. (locsolóvers) 12. Úgy viruljanak a lányok, mint a szép kis tulipánok, Szívemből ezt kívánom, hímes tojást elvárom. (locsolóvers) LAKODALMAS (Harangláb március 6. szám) 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Hangszerbemutató moldvai furulya fakanál zúgattyú brácsa kereplő Gosztolai hegy alatt 21

22 Kertem alatt kiöntött a Kerka LAKODALMAS 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában:

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában: GÉZENGÚZ világ Káldi János: Itt a szünidő Itt a víg nyár, a szünidő. Csupa arany erdő-mező. Minden nap látsz újabb csodát: bari-felhőt, mókus-komát. Futó folyót, benne halat. A cserjésben nyuszi szalad.

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 PEDAGÓGIAI PROGRAM Példány használója:

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben