Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz. EnergiaKuckó. Kézikönyv óvodapedagógusoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz. EnergiaKuckó. Kézikönyv óvodapedagógusoknak"

Átírás

1 Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz EnergiaKuckó Kézikönyv óvodapedagógusoknak

2 Tartalom Ajánlás Bevezetés Az EnergiaKuckó nevelési koncepciójának illeszkedése. az Alapprogramhoz és a Helyi Nevelési Programhoz Az EnergiaKuckó és az óvodai élet tevékenységi formái Útmutató a játékkártyák használatához Online megjelenő játékok ENERGIAMESÉK ENERGIAMESÉK Ajánlás Az EnergiaKuckó program óvónőknek, óvodavezetőknek, szülőknek szól, abból a célból, hogy az óvodáskorú kisgyermek érdeklődését, kíváncsiságát felkeltse az energia mindennapi (óvodai és otthoni) jelenségei iránt, hogy az 5 7 éves gyermek elemi szinten elsajátítsa az energiafogyasztók biztonságos és gazdaságos használatának az alapjait, hogy az energiát értéknek tekintse. Az óvodás korú gyermek alaptevékenysége a játék. Az óvodáskorúak játszanak készen kapható játékokkal, saját maguk készítette eszközökkel és a nagyobbak már a számítógép elé is leülnek. Ez a program csak annyit kínál számítógépes fel használással, amennyire a mai kor gyermekének igénye van, amennyi a gyermek természetes kíváncsiságára építve fejleszti képességeit, kreatív gondolkodását. A program számítógépes tevékenységeit felnőttel való együttes tevékenységre és nem gyerekek általi magányos használatra ajánljuk. A program a számítógépes tevékenységek nélkül is teljes értékű. Az EnergiaKuckó program 5 7 éves óvodás korú gyermekek részére készült. Ebben a témában jelenleg egyedülálló, gyermekek energiával kapcsolatos elemi ismereteit bővítő, energiatakarékosságra és energiabiztonságra nevelő program. A játékos feladatok az iskolába lépés előtt megalapozzák és előkészítik a gyermekekben az energiatakarékossághoz és energiatudatossághoz szükséges kompetenciákat. Elővigyázatosságra nevelnek, rögzítik a biztonsági szabályokat. Az EnergiaKuckó program segít a környező világ megismerésében. Fejleszti a megismerési folyamatokat (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás). A program ismeretanyaga segíti a gyermekek értelmi fejlődését, s általában az iskolára való felkészülését. A javasolt játékok során erősödik az óvodások figyelme, kis- és nagymozgás-koordinációja, fejlődik a logikus gondolkodás képessége. A gyermekek érdeklődése és kíváncsisága elmélyül a saját és a tágabb környezetük iránt, Tudatosodik az energiafogyasztók használatával kapcsolatos biztonságos, baleseteket megelőző viselkedés, mely a gyakorlás következtében szokássá válik. Az EnergiaKuckó nem iskolás tanulás, hanem a gyermekek játéktevékenységébe ágyazódó pedagógiai fejlesztési lehetőség. Dr. Bátorfiné Jeles Anna Óvodai nevelési szakértő 2 3

3 Bevezetés Az EnergiaKuckó az EnergiaKaland oktató program Magyarországon kifejlesztett és az óvodai gyakorlatban is kipróbált alapozó fejezete. Célja, hogy előkészítse a nagycsoportos (5 7 éves) óvodások energiafogyasztással kapcsolatos elemi életviteli szokásait, tudatosítsa az energia értékét, nél.kü.lözhetetlenségét. Vezesse rá a gyerekeket az energia biztonságos, gazdaságos és takarékos felhasználására. Az EnergiaKuckó fejezet az óvodások számára játékokat, megfigyelési helyzeteket és sokféle csoportos és egyéni tevékenység leírását kínálja. Felébreszti a gyermekek természetes kíváncsiságát, megalapozza az elemi hétköznapi jelenségek kö zötti kapcsolatok felismerését. Az életkori sajátos ságoknak megfelelő megismerési tevékeny ségeket kínál, s mindezt az energiatudatosságra és fenntarthatóságra nevelés érdekében. Alkalmazása során a gyermekek öntevékeny módon komplex látásmódra tesznek szert. Gondolkodni, mérlegelni tanulnak, elemi szinten felismerik, hogy az energiatermelés és -fogyasztás világában is vannak előnyök, hátrányok és kockázatok is. Az EnergiaKuckó program az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához (továbbiakban Alapprogramhoz) szorosan kapcsolódik, a célkitűzései, nevelési feladatai megfelelnek az Alapprogram követelményeinek, az abban meghatározott feladatok megvalósítását segítik. Az Alapprogram meg fogalmazása szerint: Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az EnergiaKuckó fejezet sikeres óvodai alkalmazásának feltétele az, hogy azt illeszteni szükséges a helyi Nevelési Programhoz, be lehet építeni az éves nevelési tervbe, így értékelni lehet az adott pedagógiai hatást, az eredményességet. Az EnergiaKuckó fejezet online tevékenységekből, valamint az óvodai játékos oktatócsomagból áll. Az oktatócsomag színes játékkártyákat és játéktáblát tartalmaz, amelyekhez kapcsolódik a pedagógiai módszertani segédanyag. Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag a helyi feltételekhez, a nevelési célokhoz, a gyermekek egyéni fejlettségéhez illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a gyermekek neveléséhez, kompetenciáik fejlesztéséhez, érzelmeik és szokásaik formálásához. A program konkrét gyakorlati módszerek segítségével olyan kompetenciákat fejleszt ki a gyer mekekben, amelyek előkészítik és megalapozzák a fenntarthatóság szemléletének és a környezeti tudatosságnak az iskolai években és a későbbiekben történő kibontakoztatását. Az online, az internetes portálon hozzáférhető játé kokat akár a nyomtatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni. Ugyanez igaz a nyomtatott segédanyagokra, melyek a számí tógépes tevékenységek nélkül is teljes értékűen használhatók. Az EnergiaKuckó négy témakörre épül: A. Mi az energia? Energiaforrások A gyermekek ismerjék fel, hogy az energia érték, elemi szinten értsék meg az energia szó tartalmi jelentésének lényegét, legyenek alapvető ismereteik az energia forrásokról és az energiafogyasztó eszközökről. B. Honnan jön az energia? Energia az óvodában A gyermekek az óvodában megkeresik az energiát fogyasztó eszközöket, felismerik, hogy ezek milyen energiát használnak fel, és honnan származik az adott energiafajta. A gyerekek megismerkednek a megújuló (szél, nap stb.), és a nem megújuló (szén, földgáz, kőolaj, stb.) energiaforrásokkal, és ezek elemi tulajdonságaival. C. Energiatakarékosság Energiapazarlás. A gyermekek megszokják, hogy a fogyasztókat (eszközöket, gépeket) használat után ki kell kapcsolni s erre figyelmeztetik a környezetüket, akár óvónőiket, és otthon szüleiket, testvéreiket is. D. Biztonsági szabályok és jó tanácsok A gyerekek megtanulják felismerni a veszélyt és a baleseti helyzeteket az óvodában. Megtanulják, hogyan lehet megelőzni vagy megszüntetni azokat. Az elektromos és egyéb energiával működő eszközök használatát gyakorló vagy szimuláló játékoknál az elővigyázatosságra építünk, nem a félelemre. A témaköröket az alábbiakban felsorolt online feladatok és nyomtatott kártyák segítségével lehet bemutatni. Játékkártyák 1. Labirintus: Hogyan jut el a kályhához a szén? 2. Labirintus: Hogyan jut el a kőolaj az olajkúttól a tartályhajóig? 3. Kakukktojás játék 4. Honnan jön a földgáz? 5. Honnan jön a kőolaj? 6. Honnan jön a szén? 7. Párkereső játék 8. Memóriajáték vagy Csapd le csacsi! 9. Karikázd be rajzold be! 10. Karikázd be rajzold be! 11. Érzékenyítő játék 12. Labirintus játék 13. Párosítás játék 14. Kiszínező 15. Kiválasztás. Melyik a helyes magatartás? Energiatakarékosság? Energiapazarlás? 16/a-b. A víz útja 17. Memóriajáték 18. Ellentétpárok keresése 19. A villamos energia útja - sorba rendezés játékos feladat 20. Napelemtől a világításig - sorba rendezés játékos feladat 21/a. Energiafogyasztók az óvodában. Vágd ki a tárgyképeket! 21/b. Energiafogyasztók az óvodában Helyezd el a tárgyképeket! 22. Keresd a nem ide valót! 23. Vonatozás játék 24. Melyik kosárba való játék 25. Igaz hamis állítások 26. Tudáspróba Társasjáték Online játékok 1. Mi az energia? 2. Energia az óvodában 3. Kattints arra, ami energiát pazarol! 4. Találd meg, milyen veszély leselkedik a gyerekekre az óvodában! 5. Labirintus játék Kakukktojás 7. Honnan jön? Párosítás játék 9. Memória játék 10. Karikázd be 1 2 Az óvodapedagógusoknak szóló útmutató bemutatja az online tevékenységek és játékkártyák használatát, melyek az 5 7 éves korú gyermekek differenciált fejlesztését teszik lehetővé. A gyer mekek a játékkártyákat a kapott ismeretek birtokában önállóan, párban vagy csoportosan használhatják. 4 5

4 Az EnergiaKuckó nevelési koncepciójának illeszkedése az Alapprogramhoz és a Helyi Nevelési Programhoz Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja megfogalmazza a pedagógiai alapelveket, a nevelés célját és az általános feladatokat. Azokat az alapelveket tartalmazza, amelyek szerint az óvodáknak a saját nevelési programjukat el kellett készíteni. Az EnergiaKuckó 5 7 éves nagycsoportos óvodásoknak szóló program, amely teljes mértékben megfelel az Alapprogram előírásainak. Az EnergiaKuckó bármely hazai óvoda helyi Nevelési Programjába beilleszthető. Az EnergiaKuckó elősegíti, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg az energia izgalmas világával, az energiatermeléssel és -felhasználással, valamint az energiatakarékossággal s ezáltal komplex látásmódra tegyenek szert. Az EnergiaKuckó hatékony szerepet tölt be az 5 7 éves óvodások energiatudatosságának a megalapozásában. A természeti erőforrások felelősségteljes használata mindannyiunk feladata. A fenntarthatóságra nevelés közös érdekünk, amely az óvodák számára is pedagógiai feladat. Az EnergiaKuckó feladatai az Alapprogram követelményeinek szellemében készültek, elősegítik a gyer mekek energiatakarékos attitűdjének kialakulását. Az EnergiaKuckó program távlatot nyit a jövő energiafogyasztása terén ésszerűen gazdálkodó, energiatudatos és energiatakarékos óvodája megvalósításához. Az EnergiaKuckó gyermeki tevékenységei és differenciálható játékos feladatai hozzájárulnak az iskolai tanuláshoz szükséges képességek folya matos fejlődéséhez (érzékelés, észlelés, felismerés, felidézés, figyelem). Segítik a képi és a fogalmi gondolkodást, kommunikációt, a szabály- és feladattudat erősödését. Az EnergiaKuckó programcsomag feldolgozása előkészíti, megalapozza és elősegíti az Alap program feladatai közül a gyermek környezet tudatos magatartásának kialakulását, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítását, a szokás- és normarendszer megalapozását, az emberi és természet adta energiák megismerését, elsősorban szűkebb környezetükben, az óvodában és otthon. Az EnergiaKuckó program kidolgozásakor érvényesülő főbb, az Alapprogramban megfogalmazott követelmények: Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Az óvodai nevelés feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: Az egészséges életmód alakítása (a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, árammal és gázzal működő eszközök biztonságos használata). Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, szokás- és normarendszer megalapozásával. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása (beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel). Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek A külső világ tevékeny megismerése A gyermekek értékes, érdekes személyes tapasztalatokat szerezhetnek az energiáról, energiaforrásokról, energiafogyasztó eszközökről. A tevékenységek valódi tapasztalathoz juttatják a gyermekeket. Ismereteik, személyes tudásuk a konkrét tevékenységek során gyarapodnak. Matematikai tapasztalatok A külső világ tevékeny megismerése során a gyermekek matematikai tapasztalatai is bővülnek. Összehasonlításokra, számlálás gyakorlására, becslésekre, sorba rendezésre, azonosságok és különbözőségek felismerésére, egyszerű és konkrét ok-okozati összefüggések megláttatására is lehetőség nyílik. Játék Az energiajátékok izgalmas, érdekes, játékos for mában alakítják a gyermekek energiafogalmát, energiáról szóló ismereteit. Lehetőséget kínálnak az óvodásoknak a tapasztalatszerzésre, az óvónőknek a differenciálás adta nevelési lehetőség kihasználására. Tapasztalati úton megszerzett elemi ismereteik fokozatosan koherens tudásanyaggá szerveződnek. Társas képességeik a gyermekekben erősödnek a kapcsolatépítő, -alakító, együttműködést igénylő játékok segítségével. A saját maguk által elkészíthető (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. Az EnergiaKuckó program elősegíti a családi és óvodai energiatudatos nevelés hatékony megvalósulását. Az EnergiaKuckó és az óvodai élet tevékenységi formái játékok az átélt játékélményt maradandóbbá, személyes tudásuk részévé teszik. Vers, mese-anyanyelvi nevelés Az energiamesék a projekt elkészítésében részt vevő óvodapedagógusok meséi, amelyek tetszés szerint a gyermekcsoporttal együtt alakíthatók, új elemekkel, mesékkel, versekkel bővíthetők. Eközben lehetőség nyílik szókincsbővítésre, a helyesen és tisztán artikulált beszéd gyakorlására. Ének, zene, énekes játék A projekt nem tartalmaz kidolgozott énekes kísérőanyagot a játékokhoz. Lehetőséget ad viszont arra, hogy a játékok játszása közben a gyerekek a különböző eszközök, természetes energiahordozók hang ját hangutánzással, ritmikus mozgással kísérjék. Rajzolás, mintázás, kézimunka Változatos, érdekes technikák alkalmazhatók a feladatok megoldásában. A program grafikai kivitelezése segíti az esztétikai érzék fejlődését. Mozgás A projektben található játékok egy része mozgásos 6 7

5 játékká alakítható, bővíthető igény szerint. Egyes játékok alkalmasak a testi képességek fejlesztésére nagymozgásokkal, mások a finommozgások fejlesztésére kínálnak lehetőséget. Hagyományápolás Fontos, hogy a gyermekek ne csak a legújabb technikai eszközöket ismerjék, hanem ismerjenek meg néhány ma már nem vagy ritkán használt energiát felhasználó eszközt (pl.: szenes vasaló, szenes kályha, petróleumlámpa, gyertya stb.). Felhasznált irodalom: Útmutató a játékkártyák használatához Energiaprojekt az óvodában Az EnergiaKuckó projekt célja az 5 7 éves korosztály megismertetése az energia fogalmával, valamint az energia hasznosításának szükségességével, az energiatakarékosság lehetőségeivel és módszereivel. A játékos tájékoztatáson és a gyakorlati tapasztalatok átadásán keresztül cél a gyermekek környezet- és energiatudatosságának fejlesztése. A mindennapi életben bevezetett magatartásformák megszilárdítják a környezetért felelős értékrendet, amely később kihat felnőtt életükre is, megszabja életmódjukat, és amely életviteli szokások a fenntarthatóságot szolgálják. Az EnergiaKuckó projekt javasolt bevezetési ideje egy hónap. Ennyi idő feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a csoportba járó összes gyermeknek legyen alkalma ismerkedni a témával, kijátszhassa magát és a tapasztalatok alapján szokássá váljon a megszerzett tudás. A projekt természetesen illeszthető a napi tevékenységek körébe. A játékok a nap bármely szakában játszhatóak, nagyobb részük a csoportszobában és a szabadban is...nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2003 Magyar Környezeti Egyesület, Bp...Zoopedagógia és a Fenntartható Fejlődés. Fővárosi Állat- és Növénykert, Havas Péter Varga Attila: A Fenntartható Fejlődés iskoláinak kialakítása. Új Pedagógiai Szemle, 2005 december..zöld Óvoda kritériumrendszer: Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Módszertani tanácsok óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak 1 2. LABIRINTUS Mind a két játékot többféleképpen lehet játszani. A csoportszobában kihasználva a terem adta lehetőségeket: székek, asztalok, tornaszerek, illetve alagút (ha van az óvodának) felhasználásával közösen meg lehet építeni a labirintusokat. Esős vagy téli délutánokon kiváló játéktevékenység. Ez rávezető gyakorlat lehet a labirintus játékkártyához. Képzeld el, hogy te vagy a földgáz és a csövön keresztül jutsz el a tűzhelyig vagy a fűtőtestig. Így megtapasztalhatja az óvodás kisgyerek, hogy a földgáz csöveken, vezetékeken keresztül jut el a házakba, lakásokba. Ezzel nemcsak a labirintus, hanem a Honnan jön a földgáz? című játékhoz is segítséget nyújt. A csoportszobában asztalnál 3-4 gyermekkel ajánlott játszani, mert így könnyebb az ellenőrzés, ill. a visszacsatolás. Szükséges eszközök: színes ceruzák. Ez a játék fejleszti a síkban való tájékozódást, a helyes ceruzafogást, valamint szómagyarázattal, gyakorlással szókincsbővítésre és a vizuális figyelem fejlesztésére is kiválóan alkalmas. Instrukció: Ujjaddal vezesd végig a helyes útvonalat, és utána ceruzával húzd meg! Az online változatot használva a képernyőn (monitoron) is tudunk vele játszani. Az oldaliságot, a helyes vonalvezetést, a képfelismerést erősíti, és bővíti az ismereteket. Az egér mozgatásával a képernyőn a mozgás eredményét is szemmel követve a gyermek elemi tapasztalatot szerez a számítógéppel való tevékenységről. A játék végén ellenőrizni és értékelni kell az eredményességet! 3. KAKUKKTOJÁS JÁTÉK Ezzel a játékkal a szél, az elektromos áram, a víz és a kőolaj felhasználásáról szerzett ismereteket mélyíthetik el. Itt nagy szerepet játszik a képek felismerése, megnevezése és a helytelen, a többihez tartalmilag nem illeszkedő kép kiválasztása. Fontos ennél a játéknál még, hogy hangozzanak el azok a mondatok, amelyek új ismeretet, esetleg korábban még nem használt információt adnak az energiáról, pl.: a szél erőmű (Láttál-e már? Mire használják? Miért kellene több belőle?); az elektromos árammal, vízzel való takarékosság. A szélmalmot és a vízimalmot mire használják? A kakukktojás játék a gyermek vizuális figyelmét is fejleszti. Ezt a játékot is játszhatják csoportszobában asztalnál 3-4 gyerekkel. Egyéni képességek fejlesztésére is alkalmas. Online játék formájában is játszható, az adott képre való kattintással végezve a kijelölést. A játék végén ellenőrizni és értékelni kell az eredményességet HONNAN JÖN? (földgáz, kőolaj, szén) A játék alkalmas csoportszobai és online játékhoz is. Fel kell ismerni a képeket, meg kell nevezni és az előre megbeszélt jelet (pont, csillag, karika ), majd ezeket a jeleket használva fel kell állítani a helyes sorrendet. A játék végén ellenőrizni és értékelni kell az eredményességet. 7. PÁRKERESŐ JÁTÉK Fontos megemlíteni, hogy a nap is energiát biztosít. Az emberek életéhez kell az energia. Meg kell beszélni, hogy mivel, milyen fűtőanyaggal lehet fűteni. A játék asztalnál és online is játszható. Kiválóan alkal mas csoportosításra, osztályozásra és rendszerezésre. Az összetartozó képek összekötésénél a helyes ceruzafogást is gyakorolják. A játék végén ellenőrizni és értékelni kell az eredményességet. 8. MEMÓRIA VAGY CSAPD LE CSACSI! Képeket kell megnevezni a takarékosság hangsúlyozásával vízzel, árammal, fűtéssel, vagyis minden energiával. Ha a teremben asztalnál játsszák (2 4 gyerek), akkor először ki kell vágni a képeket. Az olló használatánál a baleset-megelőzésre figyelni kell. Ez a játék online változatban is játszható, fejleszti a vizuális emlékezetet. A játék befejeztével értékeljük és megdicsérjük a gyerekeket Karikázd be zölddel azokat a dolgokat, amelyek földgázzal működnek! Karikázd be pirossal azokat a dolgokat, amelyek elektromos energiával működnek Játékos feladat: Karikázd be pirossal azokat a dolgokat, amelyek működéséhez elektromos áram szükséges! A játékos játékkártyán szerepelnek vezetékes árammal és elemmel működő eszközök. Tárgyfelismerés során fontos a megnevezés, a szóban történő megfogalmazás. A játék a vizuális emlékezetet fejleszti, valamint a színek gyakorlására is alkalmas. Mind a két játék online módon, monitoron és egérrel is játszható. A másik karikázós feladatnál egy-egy rajzot készítsen a gyermek a hiányzó helyekre. A játék végén ellenőrizni és értékelni kell az eredményességet. 11. Érzékenyítő JÁTÉK A játék előzményeként egy nem működő (elem nélküli) zseblámpát próbáljanak ki. Miért nem működik? Mivel működik? 8 9

6 Paradox helyzetet felidéző kérdés és szabad válaszkeresés: Miért jó, ha süt a nap? A nap energiát ad az élőlényeknek. Játsszuk el, milyen lenne, ha nem sütne a nap. Bekötött szemmel páros játék. Vezesd körbe a csoportszobában a párodat úgy, hogy ne menjen neki semminek! (2-3 perc) Mit éreztél? Beszélj róla! Párcserével folytatódik a játék. Bekötött szemmel páros játék. Vezesd a párod ide és ide, ahol a bekötött szemű gyermek tapogassa ki, szagolja meg az ott található tárgyakat, dolgokat, majd vissza a kiinduló pontra. Hol jártál? Hová vezetett a pajtásod? Mit éreztél? Mit tapasztaltál? A játék végén értékelni kell az eredményességet. 12. LABIRINTUS JÁTÉK Csoportszobában kihasználva a terem adta lehetőségeket, székek, asztalok, tornaszerek, illetve alagút (ha van az óvodának) felhasználásával közösen meg lehet építeni a labirintust. Ez rávezető gyakor lat lehet a labirintus játékkártyához. Képzeld el, hogy te vagy a földgáz és a csövön keresztül jutsz el a tűzhelyig vagy a fűtőtestig. Játék közben tapasztalhatják a gyerekek, hogy a földgáz csöveken, vezetékeken keresztül jut el a házakba, lakásokba. Ismeretbővítésre, térérzékelésre, figyelem-összpontosításra, a képzelet és az emlékezet fejlesztésére kiválóan alkalmas ez a feladat. Nemcsak a labirintus, hanem a Honnan jön a földgáz? című játékhoz is segítséget nyújt. 13. PÁROSÍTÁS JÁTÉK Annak megismertetése és megértetése, hogy az energia különféle forrásokból származhat. Asztali játék. A kártyákat célszerű laminált lapokból készíteni, mert úgy tartósabbak. A játék során a gyerekek megismerik, hogy a lerajzolt eszközök milyen energiával működnek. Beszéljük meg, hogy milyen energiaforrások láthatóak a kártyákon, és miért fontosak ezek. Beszéljük meg, miért van szükségünk ételre, italra és hogy miért esznek és isznak az állatok is hozzánk hasonlóan. Hangsúlyozzuk az ésszerű táplálkozás jelentőségét aktivitásunk és egészségünk megőrzésében. Kérdezzük meg, hogy szerintük mit esznek és isznak a növények. Játékos megfigyelés kísérlet : Megerősíti, hogy a növényeknek is szükségük van fényenergiára, vízre, és hogy az energiát a Napból nyerik. Helyezzünk babszemeket vizes vattára vagy ültessük három cserépbe és tegyük őket a csoportszoba különböző helyeire: kettőt egy világos párkányra, egyet egy sötétebb sarokba. A gyerekek mindig egyszerre öntözzék meg az egyik párkányon lévő babot és a sötétben lévőt. Néhány hét elteltével megfigyelhetik, hogy az a növény, amit nem öntöztek, nem nő. Ami pedig sötétben van, lassabban fejlődik, mint az, ami a párkányon van. Játékkészítés és kísérlet : Készítsünk papírforgót egy bevágott és meghajtogatott négyzet alakú papírból és erősítsük egy pálcikára! Fújjon rá egy gyerek, hogy a lapátok forgásba jöjjenek! Amikor kifogy a levegőből, adja tovább! Meséljük el a gyerekeknek, hogy a játék a szél energiát és a szélenergia hasznosítását, a szél turbina működését mutatja be. 14. KISZÍNEZŐ Célja, hogy a gyerekek felismerjék, az elektromos áram a mindennapi életünkben nagy szerepet játszik. Ismerjenek fel, nevezzenek meg árammal működő eszközöket! Beszéljük meg, hogy az áram általában erőművek segítségével állítható elő, de vannak olyan épületek, amelyek az áramot a nap vagy a szél segítségével kapják. Mutassunk a gyerekeknek fotókat, képeket erőműről, napelemről, valamint szélturbinákról. Feladat: A játékkártyán lévő képek közül próbálják meg kiválasztani és színezzék ki azokat a tárgyakat, eszközöket, melyek árammal működnek! Ezután próbáljanak meg megnevezni egyéb berendezési vagy használati tárgyat, ami nem szerepel ott, de szintén árammal működik. Mutassunk a gyere keknek egy-egy napelemmel működő játékot, esetleg számológépet. Próbáljuk ki, működnek-e akkor is, ha letakarjuk a napelemet. 15. KIVÁLASZTÁS Célunk annak felismertetése és megértetése, hogy mi vezet energiapazarláshoz, és hogyan takarékoskodhatunk az energiával. Feladat: A játékkártya képein energiapazarló és energiával takarékoskodó események, példák láthatóak. A gyerekeknek el kell dönteniük, melyik kép ábrázolja a helyes, takarékos megoldást. Beszéljük meg, hogy miért fontos a takarékoskodás, és hogyan tudunk mi is az óvodában vagy otthon takarékoskodni az energiával (vízzel, árammal stb.). Mozgásos változata a Keresd a párodat! játék. Mindenkinek egy jelkártya van a nyakában, amelyen vagy energiapazarló, vagy energiatakarékos kép van. A gyerekeknek körbesétálva kell megtalálniuk az ellentétpárjukat. Ha sikerül, megfogják egymás kezét és leülnek egymás mellé. A játék addig tart, míg mindenki megtalálja a párját. A játék végén mindig dicsérni kell a gyerekeket. 16/a-b. A VÍZ ÚTJA. Célunk annak megismertetése, honnan jut el otthonunkba vagy az óvodánkba az ivóvíz. A játék menete: A játék során a gyerekeknek össze kell rakniuk a vízcsöveket, hogy a víz eljusson a kútból, a forrásból a csapig. Célszerű a kártyákat laminált lapokból készíteni, hogy tartósak legyenek. Több példányt is készíthetünk belőle, így több gyerek is játszhat vele, vagy hosszabb utat rakhatunk ki belőle. Beszéljük meg, hogyan kell takarékoskodni a vízzel, és hogy óvni kell a vízvezetékeket, lefolyót, nehogy elduguljon. A csöpögő csapokat el kell zárni vagy megjavítani. A játék végén értékelni kell az eredményességet. 17. MEMÓRIAjáték A párok megkeverik a kártyákat, sorokba rendezve lefordítják a lapokat és felváltva felfordítanak két-két kártyát. Ha a kártyák egyformák, akkor a játékos elnyeri a két felfordított kártyát. Ha nem illenek össze, a játékos visszafordítja őket. Az nyer, akinek a játék végén több kártyája van. Közben megbeszélhetjük, melyik kártyán mi szerepel, mire használjuk azokat, és milyen energiával működnek. A képes kártyákon különböző hétköznapi eszközök, tárgyak szerepelnek, amelyek árammal, elemmel, gázzal működnek. Csapd le csacsi! A párok megkeverik és kiosztják egymás közt a kártyákat. A kártyákat felváltva felfordítva egymásra helyezik. Ha két egyforma kártya kerül egymásra, akkor az a gyerek nyeri el az addig lerakott összes kártyát, aki előbb monda, hogy Csapd le csacsi! 10 11

7 18. ELLENTÉTPÁROK KERESÉSE A játék elején az óvónő elmondja az ellentét jelentését és azt, hogy miért ellentétesek a két kártyán látható dolgok. A párok megkeverik a kártyákat, sorba rendezve lefordítják a lapokat és felváltva felfordítanak két-két kártyát. Ha a kártyák összeillenek, vagyis pont egymás ellentétei, akkor a játékos megtarthatja a két felfordított kártyát. Ha nem illenek össze, a játékos visszafordítja őket. Az nyer, akinek a játék végén több kártyája van A VILLAMOS ENERGIA ÚTJA SORBA RENDEZÉS JÁTÉKOS FELADAT Célunk annak megismertetése, hogy honnan jut el otthonunkba vagy óvodánkba az áram. Nézzük meg a gyerekekkel az összes képet, azt, hogy mit ábrázolnak. Győződjünk meg róla, hogy a gyerekek értik, mi a szerepük és hol találhatóak az erőművek, a villanyoszlopok és vezetékek, mire való és hol van (az óvodában) villanyóra, valamint a napelem (előzőleg mutassuk meg a gyerekeknek a napelemmel működő játékot, eszközt). A képeket mi elkészíthetjük laminált lapokból, hogy a gyerekek többször is játszhassanak vele az asztalnál, vagy kivághatják, hogy aztán megfelelő sorrendben felragasszák egy lapra. A sorba rendezett képek szemléltetik, hogyan jut el az áram a naptól vagy az erőműtől a magnóig. Sétáljunk a gyerekekkel az óvoda körül és nézzük meg a villanyoszlopokat, amelyek vezetékekkel vannak összekötve, és egészen a házakig és az óvodáig eljuttatják az áramot. 21. ENERGIAFOGYASZTÓK AZ ÓVODÁBAN Fontos, hogy a gyerekek felismerjék, milyen szerepet játszik az áram a mindennapi életünkben, valamint ismerjenek árammal működő eszközöket. Keressük meg a csoportszobában azokat a berendezési tárgyakat vagy használati eszközöket, amelyek árammal működnek. Az élőkészített képeket vágják ki és ragasszák fel a gyerekek! Keressük meg a konyhában azokat a berendezési tárgyakat vagy használati eszközöket, amelyek árammal működnek. Az előkészített képek közül a gyerekek színezzék ki ezeket! A játék végén ellenőrizni és értékelni kell az eredményességet. 22. KERESD A NEM IDEVALÓT! Mi működik árammal az óvodában? A játék során a gyerekek a sorban lévő képek közül válasszák ki azt, amelyik nem illik oda (nem árammal működik). A játékot játszhatják előre rajzolt játékkártyákkal vagy laminált kártyákkal is. A laminált kártyák előnye, hogy segítségükkel többször, többféle variációs sort lehet készíteni. 23. VONATOZÁS JÁTÉK A gyerekek vonatjegyet vásárolnak. A vonatba csak az szállhat be, akinek a jegyén árammal működő eszköz van. Ha másfajta tárgy van a jegyén, akkor a váróteremben kell várnia. Változat: két vonatot indítunk, az egyikre azok szállhatnak fel, akiknek a jegyén energiapazarlást mutató ábra van, a másikra azok, akiknek energiatakarékosságra utaló kép van. A játék végén megdicsérjük a résztvevőket. berendezések vannak, a másikba azokat, amelyeken elemmel működő eszközök vannak. Árammal: lámpa, magnó, mikrohullámú sütő, hűtő, tv, számítógép, vízforraló, kenyérpirító. Elemmel: távirányító, játékrobot, távirányítós kisautó, zenélő játék, elemlámpa. 25. IGAZ HAMIS ÁLLÍTÁSOK Minden gyerek kap egy pálcikára ragasztott kislány vagy kisfiúfejet, amelynek egyik oldalán mosolyog, a másikon szomorú a fej. Állításokat mondunk nekik, és ha igazat mondtunk, akkor a mosolygósat tartják felénk, ha hamisat, akkor a szomorút. Állítások: a hűtőszekrény elemmel működik. A lámpának akkor is kell világítania, ha nem vagyunk a szobában. A csapot kézmosás után el kell zárni stb. 26. TUDÁSPRÓBA TÁRSASJÁTÉK Fontos elmondani a játékszabályt. A társasjátékkal az udvaron és a csoportszobában is lehet játszani. Fejlődik a gyerekek szövegértése, nyelvi kifejezőkészsége, szókincse, a képolvasási képessége és logikai készsége. Szükség van egy kemény kartonból készült játék táblára, négy bábura és egy dobókockára. 2 4 játékos játszhatja, akik bábuikkal a háromszögön sorakoznak. Aki hatost dob, kezdheti a játékot. A játék tudáspróba, az energiáról megszerzett ismeretekről szól. 1. kép: A NAP fénye nélkül tudnánk-e élni? Ha jó a válasz, hármat előreléphetsz! Ha nem jó, itt maradsz a képen, amíg mindenki meg nem előz. 3. kép: Túl sokat nézted a televíziót! Egyszer kimaradsz a dobásból! 4. kép: Szivárog a kőolajvezeték! Veszélyben vannak az élőlények! Vissza a START-ra. 5. kép: Kerékpárral mentél az óvodába. Vigyáztál az egészségedre és a környezetedre. Még egyszer dobhatsz! 6. kép: A gáztűzhelyen készül az ebéd. Nálatok hol főzik az ebédet? Mondd el! Ha jó a válasz, még egyet dobhatsz! 7. kép: Mivel működhet az autó? Mit gondolsz, a sok autó szennyezi a levegőt? Ha egyest dobsz, akkor léphetsz tovább. 8. kép: Gázszagot éreztél a konyhában és azonnal szóltál egy felnőttnek! Ezért hatot előreléphetsz. 9. kép: Télen mivel fűtötök? Tudod-e, hogyan kerül a szén az otthonokba? Egyet előreléphetsz! 10. kép: Tudod-e, hogy a hőerőműben mit termelnek, mivel foglalkoznak? Ha jó a válaszod, négyet előreléphetsz, ha nem jó, maradsz a helyeden. Nézzük meg az óvoda villanyóráját, és mondjuk el, mire való az. Vizsgáljuk meg, ha ég a lámpa (vagy be van kapcsolva a mikrohullámú sütő stb.), akkor milyen 24. MELYIK KOSÁRBA VALÓ JÁTÉK gyorsan forog, pörög az óra; és ha nem ég a lámpa Az asztalra kis kosárkákat helyezünk vagy egy lapra két (vagy nem működik a mikrohullámú sütő), akkor kosarat rajzolunk. Az egyikbe tegyük azokat a 2. kép: Ez egy villanyóra. Nálatok van ilyen? milyen lassan megy az óra. képkártyákat, amelyeken árammal működő eszközök, Mikor forog a leggyorsabban? 12 Előreléphetsz két lépést, ha jó a válasz. 13

8 Energiabiztonság Az EnergiaKuckó biztonsággal kapcsolatos interaktív játékos feladatainak pedagógiai célja a gyermekek mindennapos életvitelében az energiafogyasztással (árammal, gázzal, tűzzel) és készülékekkel kapcsolatos biztonsága, a balesetek megelőzése, a kisgyerekek védelme. Cél továbbá, hogy a gyerekek a közvetlen környezetüket (otthoni, óvodai) tudatosan figyelemmel kísérjék, a mindennapos helyzetekben a környezet iránti érzékenységük, tájékozódási képességeik erősödjenek, környezetükben elővigyázatosabbak és körültekintőbbek legyenek. Nem célja az Energiabiztonság fejezet játékainak a környezet iránti félelemkeltés, a veszélyérzet kialakítása vagy elmélyítése, az áramütéssel vagy tűzzel-gázzal való ijesztgetés. A kisgyerekeknek alapvetően fontos a közvetlen környezet iránti bizalom és biztonságérzet, ezért ügyelnünk kell arra, hogy a játékok következtében a gyermekek óvodai biztonságérzete ne sérüljön. Törekedjünk arra, hogy a játékok vezessék rá a gyerekeket arra, hogy a környezeti problémák, szokatlan jelenségek jeleire figyeljenek fel és azonnal jelezzék azt a felnőtteknek (szülőknek, óvónőknek stb), akiknek dolga az intézkedés és a gyerekekről való gondoskodás. A Biztonság című játéksorozat interaktív játékai (online rajzok és animációk) az óvoda helyiségeit mutatják be ( konyha és a csoportszoba), amelyekben a gyerekek nap mint nap tartózkodnak és azokban veszélyek leselkednek. Az árammal és gázzal működő konyhai és háztartási eszközök kezelése óvatosságot és elővigyázatosságot igényelnek. Az óvodáskorú gyermekek a környezet felfedezésekor vakmerőségből, tapasztalatlanságból könnyen megsérülhetnek, balesetet szenvedhetnek, amelyet mindenképpen meg kell előzni. Ugyanakkor a legkisebbeket is rá lehet vezetni és rá lehet szoktatni arra, figyeljék a környezetüket, és ha szokatlan, égett vagy füstszagot esetleg gázszagot éreznek, azt azonnal jelezzék és szóljanak egy felnőttnek (óvónőnek vagy más óvodai alkalmazottnak). A kisgyerekek energiatudatosságra nevelésében a felnőtteknek kitüntetett szerepük van, hiszen a felnőtt személyek (pl. szülők, óvónők) tudják elhárítani a kockázatot és biztonságosabbá tenni a gyermekek környezetét. A játékot mindig az óvónő (vagy szülő) vezeti. A játék indítását követően kérdezzük meg a gyerekeket [akik a monitor (képernyő) körül helyezkednek el], hogy mit látnak a képen? Kik vannak a képen, milyen dolgok-tárgyak vannak körülöttük? A gyerekekkel ismertessük fel, hogy ezek a képek az óvodát ábrázolják, annak egyes helyiségeit. Ha a rajzon látható óvoda és berendezése eltér a helyi környezettől, kérdezzünk rá, mi a hasonlóság, mi a különbség? Van-e olyan elektromos vagy gázzal működő eszköz, amely a gyerekek számára nem ismerős? Ha van, azt nevezzük meg és pár szóval magyarázzuk meg annak jellegzetességét. Kérdezzük meg a gyerekeket arról is, hogy látnak-e valami szokatlant a képen? Vezessük rá a gyerekeket arra, hogy a képen füst, gőz, gáz stb. is látható, amely szokatlan és veszélyt jelez. Kérdezzük meg őket, előfordult-e már hasonló baj otthon vagy az oviban? Láttak-e már meggyulladt konyharuhát, zárlatosan szikrázó vagy füstölő elektromos berendezést? Mit éreztek akkor és mit tettek, mi történt? A játék egyes jeleneteinek szövegét az óvónő olvassa fel, hogy azt minden jelen lévő kisgyermek értse. Alapvetően fontos, hogy a játék egyes lépéseit, műveleteit kössük össze a kisgyermek személyes tapasztalataival és mindennapos szokásaival. Nagyon határozottan utasítsuk az óvodásokat, hogy sohase nyúljanak konnektorba, ne érintsenek árammal működő fűtő- vagy egyéb berendezéseket. Mindig a felnőtt kapcsolja be és ki a tűzhelyet, a kenyérpirítót, mikrosütőt és egyebeket. Ha a kisgyermek szikrát, füstöt, tüzet tapasztal, azonnal siessen a legközelebbi felnőtthöz, és annak szóljon, ne próbálja meg a bajt elhárítani. Az interaktív játék során a kisgyermekek is használhatják az egeret, amikor rá kell klikkelni a rajz egyik vagy másik elemére és megtalálni a rajzon a veszélyforrást. Ugyanakkor az a módszer is kipróbálható, hogy a gyerekek észreveszik és megmondják, hol van a képen a veszélyhelyzet, és az óvónő arra rákattint, majd közösen megbeszélik a Energiapazarlás Az EnergiaKuckó program energiapazarlással és energiatakarékossággal kapcsolatos interaktív játékainak célja, hogy a gyerekek ismerjék fel közvetlen környezetükben (otthon, az óvodában) az energia pocsékolásának, pazarlásának konkrét helyzeteit, megnyilvánulásait és igyekezzenek azt a felnőtteknek azonnal jelezni. Az energiatakarékosság a gyerekek számára pozitív elvárásként jelenjen meg, követendő szabályként, hiszen az energia (az áram, a gáz, a hő, a meleg víz stb.) értékes, költséges. Ezzel a gyerekeket általában az anyaggal, erőforrásokkal, értékekkel kapcsolatos takarékosságra és ésszerű gazdálkodásra neveljük. Nem lehet célja e játékoknak, hogy összetett gondolkodási műveletekkel késztessük a gyerekeket az energiatakarékosság tágabb összefüggéseinek megértésére, a klímaváltozás és a nem megújúló energiaforrás-készletek kimerülésének globális veszélyeire. Ehhez az életkori sajátosságaik, értelmi műveleteik fejlettsége nem nyújt alapot, még e szavak tartalmi jelentését sem ismerik, hiszen azok általános és többségükben elvont fogalmak. történteket. Fontos, hogy a gyerekek aktívan bevonódjanak a játékba, az óvodapedagógus döntse el, hogy a fejlettségük, tanulékonyságuk, egyéni sajátosságaik alapján milyen mértékű bevonás lehetséges. A játék végén a sikeres, jó ötleteket és eredményes játékot megköszönjük, és megdicsérjük a gyerekeket. A játék mindig értékeléssel záruljon, amely során a pozitív megerősítés a lényeg. A szétszórt figyelmű vagy kevésbé kézügyes kisgyermeket ne marasztaljuk el, hanem bátorítsuk, hogy a legközelebbi játék során majd ügyesebb és szemfülesebb legyen. szokásaik alakításával történik. Az interaktív játékok ezekre mutatnak be konkrét példákat, amelyek rajzos-animációs cselekményekben, helyzetekben jól megfigyelhetők és tudatosíthatóak. A játék kezdetén az óvónő bemutatja a nyitó oldal rajzát és megkérdezi a gyerekeket (akik körülötte és a képernyő előtt ülnek vagy állnak), hogy felismerik-e ezt a házat. A beszélgetés során ki kell derüljön, hogy ez egy óvoda képe, udvarral, kerttel, gólyafészekkel. Kik szerepelnek a rajzon? Kérdezzük meg a gyerekeket, mit és kit látnak a képen? Ez a feladat egyúttal a megfigyelés fejlesztése is. Ezt követően kérdezzük meg a gyerekeket, ki szeretne játszani, és képzeletben bemenni ebbe az óvodába? A jelentkező gyereket segítsük, hogy egy egérművelettel (kattintással) kiválassza a számára érdekes helyiséget (csoportszoba, iroda, fürdőszoba vagy a konyha). Az óvodaépület lépcsőháza és a tornaszoba e játékban nem vesz részt, ezt a rajzon a halványabb tónusok jelzik. Az adott helyiségbe belépve a feladatot az óvónő felolvassa a gyerekeknek. A játékos feladat megoldását az egér mozgatásával és a kattintással kell elvégezni. Ha a megfelelő helyre kattint a gyermek, ott a rajzon egy mozgásos változás Az óvodáskorú gyerekek energiapazarlással, az árammal, a gázzal, a meleggel és ivóvízzel való takarékosságra nevelése a mindennapos, apró 14 15

9 történik, azaz sikerült az energiapocsékolás okát megszüntetnie. Minden egyes helyiségben 3 energiapazarló helyzet látható. Ezek általában a nyitva hagyott ablak (ahol kiszökik a meleg a szobából), az égve hagyott lámpa (amely nappal felesleges), a bekapcsolva hagyott magnó és a nyitva felejtett vízcsap. A játék sikeres megoldását mindig megdicsérjük, értékeljük. Ha nem sikerül, akkor kis segítséget nyújtunk a folytatáshoz. Ügyeljünk arra, hogy a kisgyermek a domináns kezével fogja az egeret, ne késztessük a jobb kezébe azt, ha a gyermek balkezesnek tűnik. A játék során kezdeményezzünk rövid beszélgetést arról, hogy előfordult-e otthon, hogy nyitva felejtettek ablakot, vagy bekapcsolva hagytak televíziót, miközben azt senki sem nézte? Kérdezzük meg, hogy az óvodában észrevettek-e már hasonló pazarlást? Előfordult-e, hogy nyitva felejtettek vízcsapot, égve hagytak-e lámpát? A játékos feladat rajzai és a valóságos emlék- és élményanyag közötti kapcsolatokra minden Online megjelenő játékok Mi az energia? Ez a játék a EnergiaKuckó program bevezető játékának tekinthető. A játék célja a gyerekek energiafogalmának fejlesztése. alkalommal kérdezzünk rá, hozzuk ezt a játékot is minél közelebb a valósághoz, a gyerekek napi tapasztalataihoz. Világítsunk rá arra, hogy az áramért, a gázért, a vízért az óvodának is, a családnak is fizetnie kell, ahogyan fizetünk a boltban vagy a piacon a kenyérért, az almáért. Ha takarékosak vagyunk, kevesebbet kell fizetnünk. Ennél az egyszerű magyarázatnál nem kell tágabbra és mélyebbre vonnunk a gyerekek figyelmét és gondolkodását. Természetesen, ha van a gyermekcsoportban valaki, aki elmondja, hogy hallotta, milyen kevés az ivóvíz, vagy hogy fogy a földgáz, akkor kitérhetünk erre is, de ezt az egyéni, személyes érdeklődéstől és fejlettségtől tegyük függővé. A játék során, befejezésül az érdeklődéstől és a helyi lehetőségektől függően lehet egy kis óvodai körsétát tennünk együtt, az óvoda helyiségeit megfigyelve, hogy el vannak-e zárva a vízcsapok, hogy ki vannak-e kapcsolva az óvodában a nem használatos eszközök (pl. TV, rádió, magnó, számítógép stb.). Ahol véletlenül energiapazarlás történik, ott ezt az óvónő hárítsa el, azaz intézkedjen. a rajzos és szöveges visszajelzések is jelzik, ekkor kis segítséget nyújtunk a folytatáshoz. miért egészséges a reggelizés. Beszélgetést kezdeményezhetünk arról, ki mit szokott reggelizni, ebédelni, vacsorázni, mitől függ, kinek mennyi táplálékra van szüksége, ki és hogyan állítja össze az óvodában felszolgált ételeket. A játék kapcsán el lehet beszélgetni a gyerekekkel az energia és az energiaforrások fontosságáról, hiszen a étel és az ital hiányát mindannyian átélték már, így illusztrálható számukra, hogy miért szükséges, hogy az energiaforrások mindig rendelkezésünkre álljanak. Energia az óvodában Ebben az online játékban az óvoda helyiségeit barangolhatják be a gyerekek, ahol felkutathatják az árammal, illetve gázzal működő dolgokat. A játék célja, hogy a gyerekek megismerjék a közvetlen közelükben energiát használó eszközöket. Ez az alaptudás mind az energiával kapcsolatos biztonsági ismeretek, mind az energiatakarékos magatartásformák elsajátítása szempontjából alapvető fontosságú. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a gyerekeknek részletes ismereteket kellene átadni az energiát használó szerkezetek működéséről, az energiaátalakítás módjairól vagy energiaellátó rendszerek felépítéséről. Ebben az életkorban elegendő, ha a gyerekek felismerik, melyik tárgy használ energiát, melyik nem. óvodaépület lépcsőháza és a tornaszoba e játékban nem vesz részt, ezt a rajzon a halványabb tónusok jelzik. Az adott helyiségbe belépve a feladatot az óvónő felolvassa a gyerekeknek. A játékos feladat megoldását az egér mozgatásával és a kattintással kell elvégezni. Ha a megfelelő helyre kattint a gyermek, ott a rajzon lévő gyerekfigura és a kép alatt lévő gyerekarc is pozitív visszajelzést ad, és visszajelző szöveg jelenik meg a szövegmezőben. A jó válaszokat megdicsérjük, értékeljük. Ha nem sikerül a válasz, a gyerek helytelen dologra kattint, azt a rajzos és szöveges visszajelzések is jelzik, ekkor kis segítséget nyújtunk a folytatáshoz. Ügyeljünk arra, hogy a kisgyermek a domináns kezével fogja az egeret, ne késztessük a jobb kezébe azt, ha a gyermek balkezesnek tűnik. A játék során kezdeményezzünk rövid beszélgetést arról, hogy otthon milyen dolgok működnek energiával, tudnak-e a gyerekek olyan dolgot mondani ami az ő óvodájukban energiával működik, de nem szerepel a játékban. A játékos feladat rajzai és a valóságos emlékés élményanyag közötti kapcsolatokra minden alkalommal kérdezzünk rá, hozzuk ezt a játékot is minél közelebb a valósághoz, a gyerekek napi tapasztalataihoz. A témával kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolásakor fontos egyszerű szavakkal elmagyarázni az energiával kapcsolatos jelenségeket. Az energia témaköre egy olyan bonyolult, érdekes és összetett világ, ahol a felnőttek tudása is határokba ütközhet. Feltehetnek olyan kérdéseket a gyerekek, melyekre a felnőtt sem tudja a választ. Ne féljünk ezt őszintén megmondani. Ha lehetőségünk van rá, nézzünk utána a válasznak, és ha legközelebb újból szóba kerül a téma, osszuk meg új tudásunkat a gyerekekkel. Olyan kérdés is felmerülhet, melyre ma még senki nem tudja a választ (pl. miből lesz energiánk 100 év múlva?), ilyen esetekben mondjuk meg, hogy erre a kérdésre ma még nem tudjuk a választ, de sokan dolgoznak azon, hogy megtudjuk, és elképzelhető, hogy éppen a gyerekek közül kerül majd ki az, aki felnőtt korában meg fogja válaszolni a kérdést. A játék segítségével a gyerekekben tudatosul, hogy A játék kezdetén az óvodapedagógus bemutatja a saját életműködéseikhez éppúgy energia szükséges, nyitó oldal rajzát és megkérdezi a gyerekeket (akik mint az árammal vagy gázzal működő eszközök körülötte és a képernyő előtt ülnek vagy állnak), A játék során három olyan dolgot kell kiválasztaniuk, működéséhez, csak ez az energia más forrásból hogy felismerik-e ezt a házat? A beszélgetés során ki melyek a gyerekeknek energiát adnak. A feladatot származik. A játék célja nem az energia absztrakt kell derüljön, hogy ez egy óvoda képe, udvarral, kerttel, az óvónő felolvassa a gyerekeknek. A játékos feladat fogalmának fejlesztése, hanem csak annak megvilágítása, gólyafészekkel. Kik szerepelnek a rajzon? Kérdezzük megoldását az egér mozgatásával és a kattintással hogy mindenféle változáshoz, működéshez energiára meg a gyerekeket, mit és kit látnak a képen? Ez a kell elvégezni. Ha a megfelelő helyre kattint a van szükség, függetlenül attól, hogy élőlényről, vagy feladat egyúttal a megfigyelés fejlesztése is. Ezt gyermek, ott a rajzon lévő gyerekfigura és a kép élettelen tárgyról van szó. A feladat jó alkalom arra követően kérdezzük meg a gyerekeket, ki szeretne alatt lévő gyerekarc is pozitív visszajelzést ad, és is, hogy az energia témakörét összekapcsoljuk az játszani, és képzeletben bemenni ebbe az óvodába? visszajelző szöveg jelenik meg a szövegmezőben. egészséges táplálkozás témakörével. Elbeszélgethetünk A jelentkező gyereket segítsük, hogy egy egérművelettel A jó válaszokat megdicsérjük, értékeljük. Ha nem a gyerekkel arról, hogy miért fontos megfelelő (kattintással) kiválassza a számára érdekes helyiséget sikerül a válasz, a gyerek helytelen dologra kattint, azt mennyiségű és minőségű tápanyagot fogyasztani, (csoportszoba, iroda, fürdőszoba vagy a konyha). Az 16 17

10 A játék alkalmat ad a differenciálásra, hisz egy helyiség nagyon rövid idő alatt felderíthető, így a kisebbek számára is sikerélményt nyújt, de az ENERGIAMESÉK 1. Egy hétfő reggel új kisgyerek, Peti jött az óvodába. Reggeli előtt kiment a mosdóba kezet mosni, de nem zárta el a csapot, amikor végzett. Reggeli után leült a szőnyegre játszani. Elővette a távirányítós kisautót és körbe-körbe irányította a pályán. Mikor azonban megunta a játékot, nem kapcsolta ki. Ezután elővette a robotot, de kis idő után ez is hasonló sorsra jutott. Az óvó néni és a gyerekek többször figyelmeztették, hogy jobban figyeljen oda, mert nem szabad pazarolni a vizet és nem szabad bekapcsolva hagyni a játékokat, ha már nem játszik vele, mert lemerül az elem. De Peti ügyet sem vetett ezekre a tanácsokra, hetykén válaszolt: Ugyan, sose fogy el a víz! És elemet is lehet kapni a boltban! Eleredt az eső odakint, nem tudtak kimenni az udvarra játszani, ezért az óvó néni bekapcsolta a gyerekeknek a magnót. Így figyelmeztette őket: Gyerekek, ha már senki nem szeretné hallgatni, akkor szóljatok és kikapcsolom, hogy ne fogyasszon feleslegesen áramot! A fiúk és a lányok boldogan táncoltak, énekeltek a vidám dalokra. Nem sokkal később már csak Peti maradt a táncparketten, de hamar megunta, hogy nem tud senkivel táncolni, így ő is odébbállt. Azonban valamit elfelejtett. Nem mást, mint szólni az óvó néninek, hogy már senki nem hallgatja a zenét. összes helyiség végigjárása, és minden energiával működő dolog megtalálása már egy nagy óvodás számára is kellő kihívást biztosít. A polcon lévő plüssjátékok között ülő Energia Manó nem tudta tovább nézni tétlenül, hogyan pazarolja az energiát Peti. Úgy döntött, a délutáni alvás alatt beférkőzik Peti álmába, és megmutatja neki, milyen is lenne az élet energia nélkül. Így is lett. Megvárta, míg Peti elalszik, aztán besurrant az álmába. Peti így azt álmodta, hogy reggel elaludtak és bizony jól el is késtek az óvodából, mert az anyu kájának nem szólt az ébresztőórája. Amikor pedig meg akart mosakodni, nem jött víz a csapból. Az óvodában nem működött egyik kedves játéka sem. Sem a távirányítós kisautó, sem a robot. Sőt az óvó néni azt mondta, nem tudnak zenét sem hallgatni, mert nincs áram. Peti nagyon elszomorodott. Energia Manó ekkor megjelent neki és elmondta, hogy bizony ez lesz a vége, ha nem figyelünk oda, és pazaroljuk az energiát: Látod, Peti, nem szabad nyitva hagyni a csapot kézmosás után. Mindig gondosan el kell zárni, hogy ne is csöpögjön. Aztán, ha már nem játszol egy játékkal, ki kell kapcsolni, különben lemerül az elem, és sem te, sem pedig a többiek nem tudnak vele játszani. Peti aztán arra ébredt, hogy óvó néni a Pál, Kata, Pétert énekelve ébresztgeti őket. Elmesélte az álmát mindenkinek, és megfogadta, hogy ezentúl takarékoskodik az energiával. Az óvó néni és a polcon ülő Energia Manó mosolyogva kacsintott egymásra. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két kisgyerek: ENERGIAMESÉK 2. Peti és Panni. Testvérek voltak és egy óvodába jártak. Peti nagy-, Panni középső csoportos volt. Egyik nap Peti örömmel újságolta, hogy mit hallott az óvó nénitől. A takarékosságról beszélgettünk, méghozzá arról, hogy az óvodában is lehet takarékoskodni, nemcsak otthon. Takarékosság az, ha nem folyik fölöslegesen a víz, ha gyűjtjük az esővizet a növények locsolásához, ha napsütéses időben a világítótesteket lekapcsoljuk, vagy a fűtéskor, ha szellőztetünk, rövidebb ideig van nyitva az ablak és párologtatunk. Az óvó néni megmutatta, hogy hol van a villanyóra az óvodában. Ez egy zárható szekrényben található, amit a kisgyerek nem tud kinyitni, mert ez balesetveszélyes a számára. Arról is beszélt, hogy a villanyóra nem az időt mutatja, hanem azt, hogy az óvodában mennyi áram fogyott, és az áram pénzbe kerül. Láttuk, hogy amikor minden csoportban, minden helyiségben felkapcsolták a villanyt, milyen gyorsan forgott a villanyóra számlálója. Amikor a csoportokban és egy-két helyiségben lekapcsolták a villanyt, akkor jóval lassabban forgott, kevesebb áram fogyott mesélte Peti. Így van, Petikém! Ez mind igaz, amit az óvó néni elmondott! válaszolt az apukája. Apa! Mi lenne, ha ezentúl mi is takarékoskodnánk itthon is? Megígérjük Pannival, hogy kevesebb vizet folyatunk a csapból és nem pancsolunk. Lekapcsoljuk a villanyt, ha besüt a nap a szobánkba. Ha így takarékoskodunk, akkor kevesebbet fogyasztunk és kevesebbet kell fizetni a vízért, az áramért, és meg tudjuk venni, amire már régóta vágytam: a kétkerekű biciklit mondta Peti. Az bizony nagyszerű dolog lesz! zárta le a beszélgetést Peti apukája

11 E.ON Hungária Csoport Kommunikációs osztálya Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. Tel.: Pedagógiai szakértők: Dr. Havas Péter Varga Attila PhD Venczel Éva Dr. Bátorfiné Jeles Anna

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ?

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? Cél: Figyeljünk oda, hogy mennyi áramot fogyasztanak az elektromos készülékek. Mindenki ismerje meg, mit jelentenek a feliratok a fogyasztásról! Tanuljuk meg, hogy az elektromos

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Jó éjszakát, Vasarely!

Jó éjszakát, Vasarely! Jó éjszakát, Vasarely! Pályázat a Szépművészeti Múzeum Múzeum+ DESIGN felhívására Blaskó Ágnes Szabó Péter A pályázati anyag leírása Az Jó éjszakát, Vasarely! társasjáték esti játék a családnak. A játék

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Technika és életvitel Évfolyam: 7-8. évfolyam Téma: Zöld ház tervezése megújuló energiákkal Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél: Környezettudatos

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól

ENERGIA DETEKTÍVEK. Szükséges eszközök: Csoportonként egy számológép, Információ az általános háztartási cikkek árairól ENERGIA DETEKTÍVEK Cél: A tanulók képesek legyenek az adott háztartási cikk vagy egyéb elektromos eszközök energia felhasználásáról szóló információkat megtalálni, tudják, hol kell az energia címkéket

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap KI-78-09-820-HU-C A rejtélyes Nap A rejtélyes Nap Kiadóhivatal ISBN 978-92-79-12500-3 HU Víz- és szélenergia Az erőművekben a gőz forgatja körbe-körbe a turbinát. Mi más lehetne még olyan erős, hogy forgassa

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

DISPLAY REKLÁMANYAGOK

DISPLAY REKLÁMANYAGOK DISPLAY REKLÁMANYAGOK Display matricák minták Hogyan rögzítse a Display matricát Energia takarékossági tippek Display marketing/motivációs eszközök (javaslat) Display képeslap (javaslat) 5 DISPLAY REKLÁMANYAGOK

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk szka104_08 Mindennapi kenyerünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: Wagner Éva MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A kockásfülű nyúl társasjátéka. Játékszabály

A kockásfülű nyúl társasjátéka. Játékszabály A kockásfülű nyúl társasjátéka Játékszabály A kockásfülű nyúl társasjátéka 1 9 játékosnak 4 éves kortól A kockásfülű nyúl különleges szappanbuborékokat fúj. A buborékokra emlékeztető korongokon megjelennek

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

1 Kitöltési Útmutató. 2 Általános adatok. 3 Technikai felszereltség 1 / 5 2011.10.24. 10:46. Tisztelt Kitöltő!

1 Kitöltési Útmutató. 2 Általános adatok. 3 Technikai felszereltség 1 / 5 2011.10.24. 10:46. Tisztelt Kitöltő! 1 / 5 2011.10.24. 10:46 Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási Iroda Gazdaságtudományi Kar Dr. László Berényi Környezetbarát Iroda felmérés (Egyetem) 1 Kitöltési Útmutató Tisztelt Kitöltő! A TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben