Akadályverseny. A játék célja: A gyerekek megmozgatása, a csapatban való játék elsajátítása, csoportszellem fejlesztése. Jó és hasznos szórakozás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadályverseny. A játék célja: A gyerekek megmozgatása, a csapatban való játék elsajátítása, csoportszellem fejlesztése. Jó és hasznos szórakozás."

Átírás

1 Akadályverseny Elsısorban táborokban népszerő az akadályverseny jellegő vetélkedı. Ehhez nyújtunk most egy általános leírást (játékidı, helyigény, kellékigény...), típusjavaslatokat az állomásokra és két különféle keretmesét. Várjuk a hasonló jellegő sikeres tábori programok leírását és a végtelen sok variációt! A játék célja: A gyerekek megmozgatása, a csapatban való játék elsajátítása, csoportszellem fejlesztése. Jó és hasznos szórakozás. Résztvevık ajánlott életkora (minimum-maximum): Az akadályversenyt rendezhetjük óvodás korúaknak és nyolcadik osztályos tanulóknak is. A feladatok összeállításánál vegyük figyelembe a korosztályt, akiknek a program szól. Létszám (minimum-maximum): Állomások számától függ. Általában 8-10 csapat, csapatonként 5-10 ember ajánlott ( fı) Játékidı: 1-2 óra Helyigény: Helyszín szabadon választható, de célszerő az állomásokat úgy elhelyezni, hogy ne legyenek nagyon közel egymáshoz. Az útvonalat kijelölhetjük bármilyen környezetbarát módon, az utolsó csapat után a jeleket szedjük össze. Kellékigény: Az egyes állomásokhoz, feladatokhoz szükséges kellékek Technikai igény: Az akadályverseny típusától függ, hogy van-e rá szükség. Elıkészítés: A verseny elıtt elı kell készíteni a helyszíneket, feladatokat, biztosítani kell a kellékeket. Érdemes a csapatoknak menetleveleket is készíteni. Ki kell találni egy kerettörténetet, ebbe illeszkednek majd az állomások, állomásvezetık, értékelése rendszer, feladatok. Az állomásvezetıknek elmagyarázzuk feladataikat. Reklámozás, mozgósítás: Plakátokat ragasztunk ki a program helyszínén, annak környékén, mozgósítjuk az általunk elérni kívánt résztvevık körét. A játék megnyitása, nyitánya: Kerettörténet ismertetése (természetesen játékosan, esetleg színpadi show keretében) után a résztvevık csapatokra oszlanak. Az elsı csapat elindul, a többi csapat szórakoztatásáról, lekötésérıl, foglalkoztatásról gondoskodni kell. A játék menete: A csapatok az indító állomástól állomásról-állomásra haladva oldják meg a feladatokat. Célszerő menetlevelet kiállítani. Ebbe fogják az állomások vezetıi a pontokat. (Jó, ha az állomás vezetıje odaírja a saját nevét, tehát láttamozza a menetlevelet.). A pontszámozást is jó, ha megbeszéljük elıre pl.: 1-tıl 10-ig pontozzunk, így könnyebb a végén összeszámolni az egy-egy csapat által elért pontokat. Az indító állomásvezetıje 5-10 percenként indítja a csapatokat, attól függıen, hogy egy-egy állomás mennyi idıt vesz majd igénybe. Az indítást úgy is meg lehet oldani, hogy a résztvevı csapatok más-más állomásokról indulva kezdik meg a játékot és egy adott idı elteltével, vagy a zene megszólalásakor forognak tovább egy következı állomásra. Ha nem a forgószínpados

2 változatot választjuk, akkor az indító állomáson várakozó csapatokkal érdemes játszani (pl.: körjátékot). Típusjavaslatok az állomásokra: 1. Szituáció megoldás Egy alapszituáció eljátszása után a résztvevık bevonásával továbbjátszódik a történet, amíg valami megoldás születik (pl.: odaér a csapat és egy nagy családi veszekedés közepette találja magát. Feladata, hogy oldja meg a szituációt, azaz vezessenek le egy békítı tárgyalást, saját köreibıl jelöljön ki bírót, ügyészt, ügyvédeket tanukat. Az állomást vezetı emberek befolyásolhatják a végkifejletet, amikor már úgy érzik, hogy unalmassá válik a játék megoldják a szituációt, kibékülnek.)vagy Süsüt megvigasztalni, Csipkerózsikát felébreszteni 2. Kincskeresés (pl.: elrejtünk 3 borítékot. Az egyik tartalmaz egy alanyt, a másik egy tárgyat, a harmadik egy állítmányt. A borítékok megtalálása után összeáll egy cím a 3 szóból, ezen cím alapján egy rögtönzött kis történetet, vagy állóképet kell bemutatni a csapatnak.) v. rókavadászat; nagyobbaknál térképpel bonyolítva 3. Ügyességi feladat (pl.: csengıháló felállítása. Kisebb labirintust építünk: a földbe szúrt ágakra kötözzük rá a madzagot, a madzagra pedig olyan dolgokat kötözünk rá, amik csörögnek. A csapat egy vagy két tagjának úgy kell végigmennie rajta bekötözött szemmel, hogy a csapat többi tagja irányítja. Ahány csörgés hallatszik, annál kevesebb pontot kap a csapat.) v. célbadobás, 4. Kézügyességi (alkotó) feladat (pl.: 8-9 fázisban lerajzolunk egy rajzot. Az elsın mondjuk csak egy hullámvonal van, a másodikon már a hullámvonalon van egy hajótest, a harmadikon már rajta van a hullámvonalon egy hajótest és azon egy vitorla és így tovább. Az utolsó kép már az egész rajzot tartalmazza. Egy nagy csomagolópapírra rajzolnak a résztvevık. Elıször kijön az elsı ember megkapja az elsı képfázist és elmondja pontosan, hogy mit ábrázol a képe, a csapat azt lerajzolja a papírra. Kijön a második ember a csapatból és elmondja, hogy az ı képén mi van. A csapat folytatja a rajzot. Az utolsó ember, aki már megkapja a kész képet, fejezi be a rajz elmondását. A csapat attól függıen kapja a pontokat, hogy az ı általuk rajzolt kép mennyire hasonlít az eredetire. Utólag a már elmondott képrészleten nem lehet javítani.) v. ajándék készítés környéken található természetes anyagokból 5. Indulóírás vagy versírás (pl.: egy adott dallamra kell írni a csapatnak egy saját indulót vagy csak egy rövid versikét. A versírást csinálhatjuk úgy, hogy elrejtünk a környéken 8-10 szót vagy csak elmondjuk a szavakat, és ezekbıl kell a csapatnak egy kis verset írnia. A szavaknak célszerő egymástól nagyon eltérınek kell lenniük pl.: gázlámpa, szivargyújtó, képkeret, kávéscsésze stb.) kisebbeknél elég ismert dalt elénekelni 6. Nyelvi, logikai vagy mőveltségi feladat (pl: titkosírás megfejtése, képek alapján városok felismerése, ) 7. Jelenet elıadása, állókép

3 Akadályversenyek szervezése Fábry Pál - dr. Nádai Béla Egy-egy jeles környezetvédelmi napról való megemlékezésül, vagy épp csak bázistoborzásul, még mindig eredményes és a gyerekek körében nagy érdeklıdésre számot tartó rendezvény egy akadályverseny. A játékos, ügyességi feladatok és a tudásszint fejlesztı tesztek hangulatos környezetben kiváló lehetıséget nyújtanak környezeti nevelés célok elérésére. Az alábbi feladatsorokat cserkészcsapatokon teszteltük, de kiváló eredményt és nagy érdeklıdést sikerült velük elérni a "civilek" között is. Az elsı rész ügyességi játékos feladatokat tartalmaz, míg a második könnyen kifénymásolható feladatsorokat. Fontos, hogy változatosan állítsuk össze az állomásokat, és megfelelı állomásvezetıket biztosítsuk a gördülékeny lebonyolódás érdekében. Ha van rá mód, utolsó akadálynak be lehet iktatni az alábbi feladatok után egy közös fızést is. Állomások telepítése Mindenképpen igyekezzünk a versenyt természetes környezetben tartani. Célszerő a "forgószínpad" elrendezés, melyet a versenyzık egy zárt pálya mentén járnak körbe. Ne terheljük a résztvevıket hosszú távok bejárásával és ne tegyük ki ıket eltévedés veszélyének. A pálya javasolt útvonala egyértelmő legyen, használjunk meglévı erdei utakat, ösvényeket, azok híján kreppapír csíkszalagozást (a verseny után szedjük le!), vagy legalább az állomásvezetık egyértelmően igazítsák útba a versenyzıket a következı állomás felé. Az egyes állomások távolságát mérlegeljük. Gondoljunk arra, hogy a versenypálya mentén a természetet fokozott terhelésnek tesszük ki, ezért védett területen csak meglevı utakra telepítsünk akadályokat! Gondoskodjunk az állomások kényelmes kialakításáról (árnyék, ülıhely, szélvédettség, esıvédı tetı, írási lehetıség, ivóvíz, étel ellátmány, stb.). Állomásvezetık

4 Ha lehetséges, állomásvezetıknek ne felnıtteket, hanem idısebb gyerekeket válasszunk. Állomásonként két fı célszerő: egyik inkább a szakmai résszel foglalkozzon, a másik az "adminisztratív" ügyekkel (versenyzık fogadása, esetleg adatok felvétele, "versenyzıi kartonok" kitöltése, idıbeosztás, továbbirányítás). Ezek a funkciók természetesen idınként cserélıdhetnek. Az állomásvezetıket kb. egy órával az akadályverseny indítása elıtt a helyszínre kell kérni, mindegyiknek át kell adni az állomáshoz szükséges felszerelést, és írásban egyértelmően rögzített feladataikat, és megbeszélni a felmerülı kérdéseiket. Az állomásvezetık után a résztvevıket is tájékoztatni kell a versenyszabályokról, a feladatok jellegérıl, a kiértékelés módjáról, az eredményhirdetés helyérıl és idejérıl, a nyerhetı emléklapokról és díjakról. Ha a társaság együtt van a verseny elıtt, ez a tájékoztatás szóban is elhangozhat, de célszerőbb a helyszínen elıre elkészített tájékoztató plakátot kifüggeszteni. Feladattípusok Az akadályverseny során célszerő a szellemi erıfeszítést igénylı elméleti jellegő feladatokat játékos gyakorlati jellegőekkel váltakoztatni, vagy minden állomásra egy elméleti és egy gyakorlati feladatot telepíteni. A könyvünk végén önálló fejezetként mellékelt feladatokon felül lássunk példaként néhány ötletet. Növényismeret Az állomás körül madzaggal körülkerítünk egy területet. A versenyzık összeírják az ezen belül felismert növényeket. Elıre, herbáriumszerően elıkészített növényminták felismerése a cél. (Inkább téli, mert térben rendezett versenybe illik. Védett növény ne legyen köztük!) Az állomás körül számozott cédulákkal megjelölt növények felismerése a cél. A környékrıl elıre begyőjtött növényminták meghatározása a cél. (Az esélyegyenlıség érdekében célszerő a begyőjtött mintákat vízben tartani!) Elıre begyőjtött levél,- rügy,- kéreg,- termésminták növényfajonként való csoportosítása a cél. Szedjék össze a versenyzık minél több faj lehullott levelét, termését. Stb. Állatismeret Képekrıl való élılény-felismerés inkább téli, zárttéri versenyre való. A természetben található állatmaradványok felismerése a cél (pl. elpusztult rovarok, hüllık levedlett bıre, tojáshéj, csigaház, hullott agancs, koponya, jellegzetes toll, ragadozóköpet, hullaték, zsákmánymaradvány, stb.) A helyszínen található, vagy gipszöntvénnyel begyőjtött állatnyomok felismertetése.

5 Elıre, magnószalagra összevágott élılényhangok felismertetése (lehet köztük emberi beszéd, dal is, annál a nyelv kitalálása a cél). Ez is inkább téli, zárttéri versenynél célszerő. Ha az elızetes bejárásnál a verseny helyszínén elhagyott fészket, kotorékot, vaddisznófészket, túrást, kéregrágást, ragadozózsákmányt, stb. találunk, az állatismereti állomást célszerő oda telepíteni. Lehet feladat a versenyzık által begyőjtött életnyomok bemutatása és megnevezése. Ásvány, kızet, talajismeret Verseny elıtt győjtsünk a környékrıl jellegzetes ásvány,- kızet,- ısmaradvány,- és talajmintákat és ezek felismerése legyen a feladat. Természetesen más vidékekrıl származó győjtött anyagot is felhasználhatunk, de azokat célszerő a helyben győjtöttektıl elkülönülı csoportban elhelyezni. A versenyzık feladata is lehet minél több geológiai minta győjtése és bemutatása, megnevezése. (Ez esetben utolsó legyen a geológiai állomás.) Ha a résztvevık az akadályverseny helyszínét azonos útvonalon közelítik meg, elıre kiadható feladat lehet az útvonal mentén növényminták (levél, termés, virág, stb.), életnyomok (állati maradványok), vagy geológiai tárgyak begyőjtése, melyeket a megfelelı állomásokon jutalompontok elnyerése céljából bemutathatnak. Mikrovilág Ha hozzá tudunk jutni egy binokuláris sztereómikroszkóphoz, nagy élményt szerezhetünk a versenyzıknek egy mikroszkópos állomással. A feladat ez esetben is a mikroszkóp alá kerülı tárgyak felismerése, melynek során a gyerekeknek rengeteg lappangó ismerete válik tudatossá a saját szemmel szerzett esztétikai élményt is kiváltó észlelések során (pl. csalán törékeny fullánkszırei, vagy a kullancs horogszakállszerő szájszerve láttán, rácsodálkozva az egymás mellé helyezett cickány és egérállkapocsban a rágcsáló- és ragadozó fogazatok különbségére, vagy amikor rájönnek, hogy a páfránylevél-darab fonákát borító barna gömböcskék tömege nem növénybetegség, sem nem petecsomó, hanem spóratartók halmaza, melyek a napsütés hatására szemünk elıtt hasadoznak fel, szertepöfögve a spóraport.) A versenyzık esélyegyenlıségének biztosítására és fáradságosan győjtött és rögzített mikroszkópi tárgyak megóvására jó módszer, ha üreges kupakú mőanyag orvosságos dobozok kupaküregét modellgipsszel kiöntve, annak matt fehér felületére ragasztjuk a tárgyakat, majd védelmül ráhúzzuk a hengeres mőanyag dobozt. (Fontos a gipsz és a tárgy tökéletes kiszárítása és a mőanyagdoboz kifúrása, vagy fenekének levágása a penészedés megakadályozására!) Fehér vagy világos tárgyak jobban érvényesülnek, ha feketére festett gipszre ragasztjuk. Idıbeosztás A verseny helyszínének megközelítése (a közlekedési eszköztıl, szálláshelytıl) lehetıleg ne vegyen igénybe egy óránál többet. Egy-egy állomáson a feladat megoldására legalább 10, de inkább 15 percet biztosítsunk. Gondoljunk az állomások közötti közlekedés idıveszteségére is! (Célszerő elıre meghirdetni, hogy a közlekedésre biztosítottból megtakarított idıt a következı

6 állomáson hasznosíthatják. Ezzel kiküszöbölhetjük az állomások közötti felesleges csellengéseket.) Forgószínpadszerő elrendezésnél a verseny indításakor célszerő minden állomást "feltölteni" versenyzıkkel, így a verseny felfutási és kifutási idejét megtakaríthatjuk. Kirándulás keretében rendezett akadályversenyen célszerő az állomások számát 5-6-ra korlátozni, táborban felmehetünk re, (ami tehát az elsı esetben 2 óra, a másodikban max. 4 órás versenyidıt jelent). Jó tapasztalatunk van arról, ha egy állomásra telepített elméleti és gyakorlati feladat közös idıtartamának megosztását a versenyzıkre bízzuk, így eredményük az idıbeosztásuk taktikai döntésétıl is függeni fog. Jó, ha meg tudjuk oldani az állomásváltás idıtartamának központi hang vagy egyéb jelzéssel (pl. madzagszemaforral) való vezérlését. Ha ez nem lehetséges, akkor az adminisztratív állomásvezetık egyeztetett óráira kell bíznunk a versenyzık továbbítását. Gondoljunk arra, hogy a végén a rendezıségnek az eredményhirdetés elıtt idıre van szüksége a kiértékeléshez. Erre az idıre szervezzük meg a versenyzık ésszerő foglalkoztatását (pl. étkezéssel, játékokkal). Kiértékelés, díjazás Az akadályversenyen igen különbözı jellegő feladatokat kell úgy kiértékelni, hogy végül a résztvevık helyezési sorrendje megállapítható legyen. Ennek legegyszerőbb módja, ha elıször állomásonként, illetve feladatonként állapítjuk meg a sorrendet (amit a verseny végén az állomásvezetık gyorsan elvégezhetnek). Ezután a helyezési sorszámokat hibapontnak tekintve egyszerően összegezzük és az összegek alapján hirdetjük ki a teljes verseny helyezési sorrendjét. (A legkisebb hibapontszámú az elsı, a legnagyobb az utolsó helyezett.). Ez a módszer feltételezi az egyes feladatok egyenlı fontosságát, tehát súlyát a végeredményben. Tapasztalatunk szerint a fiatalok örülnek, ha minden résztvevı kap egy-egy emléklapot, melyen neve és helyezési száma szerepel. Jó, ha legalább az elsı három helyezettet jutalmazni tudjuk (természetesen a szervezık anyagi lehetıségének függvényében). Jól bevált díjak pl. különbözı árú természetismereti könyvek, vagy folyóirat-elıfizetések, növény, - állat, - ásványhatározók, gombáskönyvek, állathang kazetták, madárismertetı CD lemezek, vagy egyéb modern adathordozók. Nagy sikere szokott lenni a természetjárásban használatos felszerelési tárgyaknak (pl. harmadik díj: tájoló, második díj: távcsı, elsı díj: iglu sátor, stb.). Az anyagi források korlátait a szervezık fantáziája elleplezheti. Díjként adhatók általuk győjtött természeti tárgyak (az emléklapok mellé), pl. ásványok, kövületek, feketedióból készült függık, nádsípok, vagy dünnyögık, bodzasípok, bırszíjon lógó mamutfenyı toboz (győjthetı pl. Budakeszin a két nagy fa alól), stb., stb. A fiatalok körében egy jól megszervezett természetismereti - környezetvédelmi akadályverseny igen népszerő program szokott lenni. A fentiekbıl viszont kiderül, hogy ehhez a sikerélményhez a szervezık csak gondos elıkészítı munkával, jól szervezett lebonyolítással, jó munkatársakkal, némi anyagi költségkerettel és számtalan ötlettel juthatnak hozzá. De megéri! Ötletek feladatokhoz (A ismertetı oldalakat az állomáson ki kell függeszteni a versenyzık tájékoztatására!) Ügyességi feladatok

7 Karikadobás Álljon az elsı versenyzı a dobóvonal mögé és próbáljon 5 karikát a pálcákra rádobni, rögtön utána a következı és így tovább, mindenki mindig 5 karikát! Ezt folytassátok a versenyidı végéig! Az elsı pálcára esı 5 pontot, a másodikra esı 10 pontot ér. A pontszám: a dobott pontok összege. Felszerelés: 1 m madzag, 2 db cövek, 2 db 0.5 m hosszú, egyenes fapálca, mőanyag karikák, papír, ceruza, óra Elıkészítés: Sima, füves, vagy földes terepen a dobóvonalra madzagot cövekelni, elsı (5 értékő) pálcát, 1,50 m-re, második (10 értékő) pálcát 2 m-re letőzni a dobóvonal felezı merılegesére! Kiértékelés: A csapat által elért pontok összege. Iránymenet Álljatok a startvonal mögé, a célvonallal szemben! Az elsı versenyzı memorizálja a színes madzaggal jelzett, tartandó irányt, majd szemét bekötve induljon a célmadzagig. Ahol elérte, vegye kézbe a legközelebbi ponttáblát és mutassa fel a táborvezetınek, majd vegye le a szemtakarót és fusson vissza a következı versenyzıhöz, és tegye szemére a takarót! Így váltva egymást folytassátok a pontgyőjtést a versenyidı végéig! Amelyik versenyzıt irányítjátok, az 0 pontot kap, tehát maradjatok csöndben! Pontszám: a begyőjtött pontok összessége. Felszerelés: 1 m-es madzag, 2 db cövek, 10 m-es madzag, 1 m színes irányjelzı madzag, 11 db célvonal pontcédula madzaggal 0, 2, 4, 6, 8, 10 értékjelzéssel, 1 db szemtakaró sapka Elıkészítés: Válassz ki egy legalább 10 x 15 m-es aránylag sík terepet, lehetıleg erdıszélen; feszítsd ki a 10 m-es madzagot két fa közé; akaszd középre a 10 pontos táblát, majd jobbra-balra 0.5 méterenként a 8, 6, 4, 2, 0 pontosakat; a célmadzagtól 10 m-re, vele párhuzamosan cövekeld le a startmadzagot. Kiértékelés: Jegyezd fel a megtalált céltáblák pontértékeit és az elméleti feladat megoldása közben add össze a győjtött pontokat! Vízgyőjtı Az elsı versenyzı a startvonal mögött felveszi a két fapapucsot és a vízhordó alkalmatosságot, indul a vizesvödörhöz, és edényét megmerítve hozza a pillepalackokhoz és öntse a tölcsérbe, majd adja át a papucsokat és a vízhordót a következınek, aki azonnal induljon a vízért! A kiértékelés alapja a versenyidı alatt a palackokba hordott víz mennyisége. Felszerelés: 2 db fapapucs, 1 db nyeles vízhordó, tölcsér, 2 db térfogat-beosztású pillepalack, 1 vödör víz, tartalék víz, 1 m madzag, 2 db 50 cm-es bot és 2 db cövek, papír, ceruza, óra Elıkészítés: Startmadzagot lecövekelni, mellé a pillepalackokat a földbe szúrt botokhoz kötni, fapapucsokat, nyeles vízhordót elıkészíteni, startvonaltól 10 m-re állítani és teletölteni a vödröt. Kiértékelés: Pontszám: a pillepalack térfogatbeosztásáról leolvasott vízszintek összege. Szétbaboló

8 Az állomásvezetıtıl kapott vékonyabb mőanyag csıdarabot dugjátok a vastagabb csıbe! (Majd ezt veszitek szájba.) Álljátok körül a babostálat és tüdıvel porszívózva a mőanyag csövekkel, egyenként felemelve a babszemeket, válogassátok szét egy-egy edénybe minél több fehér és tarka babot! Pontszám: a versenyidı alatt szétválogatott összmennyiség tömege dkg-ban. Felszerelés: 1 db nagyobb mőanyag tál, 2 db kisebb mőanyag tál, 1 db mőanyag láda, 1 kg tarkabab, 1 kg fehérbab, 10 db 0,5 m-es vastag mőanyag csı, 60 db 6 cm-es vékony mőanyag csı, 10 db 10 cm-es vékony mőanyag csı, mérleg, papír, ceruza, óra, madzag Elıkészítés: A kétféle babot a nagy tálban összekeverni; a három tálnak egy asztal-állványzatot kötözni; mőanyag ládába a csöveket elıkészíteni; kis tálba a Mundstück-öket elıkészíteni, verseny elıtt kiosztani, verseny után kiszedni. Kiértékelés: A szétválogatott babokat összeborítva megmérni dkg pontossággal! Gyetyamárti Álljatok sorba a paraffin-olvadékos edénynél, az elsı tag mártson egy kanócot az olvadékba, majd a hidegvizes vödörbe, és adja a gyertyakezdeményt a következınek! Mindenki egyet márt az olvadékba és egyet a vízbe, majd továbbadja és beáll a sor végére. Pontszám: az elkészült gyertya tömege g-ban, a versenyidı végén. (A készített gyertyát elvihetitek.) Felszerelés: 4 kg paraffin, 1 kg stearin, mártóedény, vízfürdı fazék, gázégı vagy rezsó, gyufa, 20 db egységkanóc (30 cm), 1 vödör hidegvízzel, 1 mérleg; súlyokkal, papír, ceruza, óra Elıkészítés: Paraffin + stearint vízfürdın megolvasztani 4 : 1 arányban; parafinpótlást feldarabolni; egységkanócokat elıkészíteni; vizesvödröt elıkészíteni; mérleget felszerelni! Kiértékelés: Gyertyát lemérni 1 g pontosan. Tobozkosárlabda A dobóvonalról mindenki dobjon 5 db tobozt a fára függesztett vödörbe egymás után, folyamatosan váltva egymást! Pontszám: a vödörben lévı tobozok száma a versenyidı végén. Felszerelés: 1 db madzag, 2 cövek, 1 db S kampó a felakasztáshoz, 1 db Y rúd a vödör fel-le akasztásához 1 db mőanyag láda, sok toboz, papír, ceruza, óra Elıkészítés: A vödröt 2 m magasságra felakasztani egy faágra, elıtte 2 m-re le kell cövekelni a dobóvonal madzagot, ládába a tobozokat odakészíteni! Kiértékelés: A tobozokat a vödörbıl a ládába visszaszámolni. Ingakugli (Lengıteke) Az elsı lengetı álljon a központi körbe és az ingát úgy lendítse el, hogy az visszafelé lendültében döntsön el egy pálcát és az ellendítés után rögtön adja helyét a második lengetınek, a visszalendült ingát már az kapja el és újat lenget. Az odafelé lendülve ledöntött pálcák nem számítanak, a visszafelé ledöntötteket az állomásvezetı állítja fel és számolja! Felszerelés: ingafej damilon, 6 db 0,5 m-es pálca, 1 db cövek, 1 vödör homok, papír, ceruza, óra

9 Elıkészítés: lengetıkört lecövekelni, ingát magasra (kb 4 m) felkötni, pálcakört megrajzolni (4 m), homokot 6 kupacra elosztani, pálcákat beleállítani! Kiértékelés: A helyes retúr irányban ledöntött pálcákat számolni (és rögtön felállítani). Létrakötés A két létrarúdra mindenki felköt egy-egy létrafokot, majd a létrát feltámasztva egy játékos felmászik a legfelsı fokig és vissza. (Ha nem sikerül, a létrát meg kell javítani). Utána szétszedni és az anyagokat helyrerakni! A teljes építés, kipróbálás, szétszedés, elrakás idejét mérjük! (Könnyebb szétbontás érdekében célszerő masnira kötni a madzagokat!) Felszerelés: 20 db (+ 2 tartalék) x 3000 mm egyenes rúd, 1 db mőanyag láda, 15 db 50 x 600 mm egyenes fokanyag, 20 db 3 m-es madzag (+ tartalék), papír, ceruza, óra Elıkészítés: Létrafeltámasztási helyet keresni, a 4 rudat 4 cövek közé lerakni, fokokat mőanyag ládába rakni, madzagokat faágra, vagy felkötött rúdra akasztani! Kiértékelés: Teljes idıt kell mérni! A versenyzık létszámával el kell osztani! (Ez a tájékoztatás az állomásvezetınek szól.) Szellemi feladatok Az alábbiakban összegyőjtött feladatsor szintén alkalmas a forgószínpad rendszerő akadályversenyek megszervezésekor egy-egy állomáshoz. Ezeket könyvünkbıl egyszerően 131 %-os nagyítással megfelelı mennyiségben ki lehet fénymásolni természetesen a másolás közben a megoldási kulcsokat le kell takarni. Mi az ami? Válaszoljatok a tesztlapon röviden a lista megfelelı számú kérdéseire! Vigyázat! Vannak ravasz, szivatós kérdések is! Miazami? Kérdéslista 1. Létezik-e madár, amelyik nem repül? 2. Létezik-e madár, amelyik nem rak fészket? 3. Létezik-e madár, amelyik nem rak tojást? 4. Létezik-e madár, amelyik nem költi ki a tojását? 5. Létezik-e madár, amelyik szolár főtéső keltetıgépet épít? 6. Létezik-e madár, amelyik sétálgatva költi ki a tojását? 7. Létezik-e madár, amelyik alagutat fúr a földbe? 8. Létezik-e madár, amelyik nem énekel? 9. Létezik-e madár, amelyik más fészkébe tojik? 10. Létezik-e madár, amelyiknek izmosabb a lába, mint a szárnya? 11. Létezik-e madár, amelyik nem tud járni? 12. Létezik-e madár, amelyik a földön ugrálva halad? 13. Létezik-e madár, amelyik hátrafelé is tud repülni?

10 14. Létezik-e madár, amelyiknek felfelé görbül a csıre? 15. Létezik-e madár, amelyik fejjel lefelé mászkál a fakérgen? 16. Létezik-e madár, amelyik fészke nem nyitott? 17. Létezik-e madár, amelyik repülés közben énekel? 18. Létezik-e madár, amelyiknek a csıre nem zár össze? 19. Létezik-e madár, amelyiknek a tollazata tiszta fehér? 20. Létezik-e madár, amelyik tiszta fekete? 21. Létezik-e madár, amelyik kétszer költözik egy évben? 22. Létezik-e madár, amelyik a víz alatt szaladgál? 23. Létezik-e madár, amelyik jól úszik a víz alatt, de nem vízhatlan a tolla? 24. Létezik-e madár, amelyik csıre középen vékonyabb, mint a végén? 25. Létezik-e madár, amelyik röpképtelen fiókáit szállítja? 26. Létezik-e madár, amelyik tojása nem tojás alakú? 27. Létezik-e madár, amelyik saját vérével táplálja utódait? 28. Létezik-e lény, amelyik repül, de nem madár? 29. Létezik-e lény, amelyik tojást rak, de nem költi ki? 30. Létezik-e lény, amelyik tojást rak, kikölti, de nem madár? 31. Létezik-e lény, amelyik tejével táplálja tojásból kikelt utódait? 32. Létezik-e kétfejő sas? 33. Biztosan táplálkozik a harkály, ha kopácsol? 34. Melyik az a harkály, amelyik nem csak fából kikopácsolt férgekbıl él? 35. Mirıl ismered fel egy fészekben az idısebb kakukkfiókát? 36. Hány elevenszülı madárfajt ismersz? Mi az ami? Kulcs 1. Strucc, emu, kazuár, nandu, kivi, pingvinek. 2. Baglyok, kakukk, lappantyú, ragadozók egy része, szalakóta. 3. Igen, az összes hím madár. 4. Igen, az összes fészekparazita. (Lásd 9. is.) 5. A talegalla tyúk. 6. A pingvinek. 7. Partifecske, gyurgyalag, jégmadár. 8. Gólya, néma kacsa. 9. Fészekparaziták: kakukk, vidapintyek. 10. Strucc, emu, kivi, nandu, kazuár, pingvinek, tyúk. 11. Sarlósfecske. 12. Veréb, mátyás (szajkó), szarka, feketerigó, vörösbegy. 13. Kolibrik. 14. Gulipán., terekcankó, kisgoda. 15. Csuszka. 16. Szarka, függıcinege, molnárfecske, ıszapó. 17. Pacsirta, cigánycsuk, harkályok, gyurgyalag, fecskék, varjú, holló, fácán, egerészölyv, stb. 18. Keresztcsırő. 19. Kiskócsag, nagykócsag, hattyú, házikacsa, házilúd. 20. Holló, vetési varjú. 21. Minden költözı: egyszer oda, egyszer vissza. 22. A vízirigó. 23. A kormorán. 24. Kanalasgém, szalonkák. 25. Erdei szalonka, egyes vízimadarak: pl. vöcsök.

11 26. A szalonkáé körtealakú. 27. A mondabeli pelikán. 28. Denevérek, rovarok. 29. A hüllık. 30. Kacsacsırő emlıs, hangyászsün 31. Kacsacsırő emlıs, hangyászsün 32. Csak címerekben. 33. Nem, revírjelzésként is kopácsol. 34. Mindegyik. 35. Semmirıl, egy fészekben csak egy lehet. 36. Nincsen egy sem. Becslés 1. Becsüljétek meg a földön fekvı görbe madzag hosszát, cm pontossággal! 2. Tőzzétek le a sárga kupakos pálcát a földbe úgy, hogy a két kupak középpontja 1,5 méterre legyen egymástól! 3. Becsüljétek meg a gömbbúra térfogatát cl pontossággal! 4. Engedjetek a mőanyagzacskóba a szivornyával 1,2 l vizet! 5. Becsüljétek meg a mőanyagzsák tömegét dkg pontossággal! 6. Rakjatok kézzel 2,5 kg homokot a tízórais zacskóba! 7. Hány szem sárgaborsó van a bébiételes üvegben? 8. Hány darab fapálcika van a konzerves üvegben? Az adatokat írjátok a tesztlapra! Felszerelés: 1 db fehér mőanyag zsinór, 2 db sárga kupak (egyik 1 m-es pálca végén), 1 db 2 m-es mérırúd, 1 vödör homok, 1 kanna víz, mőanyag csı, 1 mőanyag zsák habtörmelék, vagy széna, 50 db tízórais zacskó, 1 mérleg, 1 üveg sárgaborsó, 1 üveg fapálcika, ceruza, papír, óra, 20 db becslési tesztlap Elıkészítés: Helyezd a mőanyagzsinórt a földre 9 alakban; szegeld az egyik sárga kupakot egy földbe szúrt rúdra, kb. 2 m magasságban; helyezd védett helyre a gömbbőrát; készíts elı 2 x 2 egymásba dugott tízórais zacskót; helyezd a mérleget vízszintes helyre; készítsd elı a vödör homokot, a tele mőanyagzsákot, a borsós és fapálcikás üvegeket, meg a tesztlapokat! Kiértékelés: Az elméleti kérdések megoldása alatt mérd meg a távolságot, a zacskó víz és a homok tömegét és a tesztlapra írd be az eltéréseket! Becslési Tesztlap Becslés tárgya Becsérték Eltérés Helyezés madzag CM CM kupaktáv 150 CM CM gömbbúra CL CL zacskó víz 120 CL CL

12 mőanyagzsák DKG DKG homok 250 DKG DKG borsó DB DB pálcika DB DB Összes hibapont: Helyezés: Véded-e? Nézzétek át a kifüggesztett növény és állatlistát és jelöljétek a tesztlapon + illetve - jellel, hogy szerintetek a megnevezett lény védett-e, vagy sem! Ha a fokozottan védetteket ++ jellel jelölitek, jutalompontot kaptok! Véded-e? Lista Véded-e? Kulcs 1. fekete nadálytı fehér gólya lódarázs apró nıszirom sallangvirág nyest rétisas muflon szártalan kankalin vörös tölgy vízisikló keleti vándorsáska baracklevelő harangvirág pikkelyharaszt 1. +

13 1. szajkó róka mezei futrinka ürge földi kutya magyar zergevirág budai berkenye dolmányos varjú hölgyharaszt mezei egér fekete kökörcsin aranyos fodorka héja üregi nyúl lótücsök tőzliliom aranymálinkó hátonúszó poloska mókus kardoslepke uhu 1. ++

14 1. pilisszentiváni len lisztes kankalin szalamandra dámvad nyári tızike martilapu szarvasbogár sün imádkozósáska hóvirág légybangó kecskebéka vakondok szarka harangláb pézsmacincér gulipán széleslevelő harangvirág tavaszi csillagvirág dankasirály zöld varangy 1. +

15 1. éticsiga saláta boglárka csapó cserebogár jegenyefenyı 1. - Mi micsoda? Pár szóval írjátok be a tesztlap megfelelı számú rublikájába a lista szerinti szavak magyarázatát! Mimicsoda? Lista Mimicsoda? Kulcs 1. Kotorék 1. Ragadozó emlısök földalatti oduja. 1. Rézső 1. Árkok, töltések, bevágások oldallejtıje. 1. Dürgés 1. Túzok, siketfajd, nyírfajd énekes násztánca. 1. Sztalaktit 1. Függıcseppkı. 1. Ártány 1. Ivartalanított sertéskan. 1. Revír 1. Állat élettere, amit saját fajtájabeliekkel szemben véd, és általában megjelöl (énekkel, szagmiríggyel, vizelettel, stb.). 1. Semlyék 1. Vizenyıs, mohás terület. 1. Geszt 1. A fa belsı vízszállításban részt nem vevı része. 1. Horhos 1. Meredek partú, vízmosta mélyedés. 1. Kotlás 1. Madarak tojáson költött költıideje. 1. Seprı 1. A must erjedése során a hordó aljára leülı iszapszerő anyag.

16 1. Fenyér 1. Alacsony cserjével borított, nedves terület. 1. Cserge 1. Durva birka, vagy kecskeszırbıl készült vatag szıttes. 1. Csiger 1. Vízzel felkevert törkölybıl préselt gyenge bor (lıre,agy máslás). 1. Tritikále 1. Búza-rozs hibrid. 1. Kalangya 1. Kévekereszt vagy szénaboglya. 1. Csereklye 1. Tőlevelő fák száraz levélszınyege. 1. Kitin 1. Gerinctelen állatok (rovarok, rákok) kemény vázanyaga. 1. Sarjú 1. Levágás után újra kihajtott növény. 1. Csepő 1. Len, kender, juta kóc. 1. Saroglya 1. Szekérderék hátsó és elsı rácsos fala, récsos-rudas szállítóeszköz. 1. Nyiladék 1. Két erdırészt elválasztó egyenes, fátlan sáv (erdıvágás) 1. Zsomboly 1. Függıleges, tölcsér alakú kürtı, barlang. 1. Csepıtés 1. (Erdei) sőrő bozótos. 1. Dágvány 1. Puha, nedves süppedékes hely. 1. Tarpán 1. Kistermető vadló. 1. Hokkó 1. Tyúkféle madár. 1. Mulatt 1. Fehér-néger keverék ember. 1. Szalakóta 1. Kékcsóka.

17 1. Okumé 1. Világos színő mahagóni faanyag. 1. Sıregtok 1. Hal. 1. Kapotnyak 1. Fényes, kereklevelő növény. 1. Kumulusz 1. Gomolyfelhı. 1. Dőne 1. Futóhomok domb. 1. Szépia 1. Tintahal, lábasfejő tengeri lény. 1. Hízóka 1. Rovarevı növény. 1. Máriaüveg 1. Átlátszó csillámféle. 1. Sakupemba 1. Dél-amerikai fácán. 1. Szakóca 1. Kıkorszakbeli balta, jéglékelı csákány. 1. Morotva 1. Folyó holtága. 1. Gölöncsér 1. Fazekas. 1. Gerezna 1. Lenyúzott vadbır. 1. Konglomerátum 1. Kavicsból összecementálódott üledékes kızet. 1. Kordély 1. Kétkerekő taliga. 1. Tapír 1. Zömök, ormányos emlıs. 1. Tızeg 1. Vízinövények barna korhadéka. (szénkezdemény) 1. Guánó 1. Denevérek, vagy madarak nagy tömegben lerakódott ürüléke. 1. Tufa 1. Lukacsos kızet.

18 1. Pampa 1. Dél-amerikai füves puszta. 1. Limány 1. Partmenti nagy örvény. 1. Gneisz 1. Kızet (fölpátból, kvarcból, csillámból). 1. Travertínó 1. Édesvízi mészkı. 1. Zsombék 1. Élı vagy holt növényekbıl álló tömör bucka. 1. Pakura 1. Kıolaj-lepárlás mellékterméke. 1. Melasz 1. Cukorgyártás mellékterméke. 1. Cirbolya 1. Magashegyi fenyıféle. 1. Mesztic 1. Fehér-indián keverék ember. 1. Boroszlán 1. Növénycsoport. 1. Epicentrum 1. Földrengés fészke fölötti pont a felszínen. 1. Zásapa 1. Legyezıszerően erezett levelő növény. 1. Podzol 1. Sovány talajféle. 1. Gekko 1. Melegégövi fali gyík. 1. Lapilli 1. Vulkáni kitörésbıl származó apró kıdarab. 1. Szömörcsög 1. Gomba. 1. Masszáj 1. Magastermető afrikai nép. 1. Obszidián 1. Vulkáni üveg. 1. Geze 1. Rovarevı énekesmadár.

19 1. Szantál 1. Illatos füstő indiai fa. 1. Spinell 1. Ásvány (magnézium-aluminát) 1. Berber 1. Észak-afrikai nomád nép. 1. Tájfun 1. Kelet-ázsiai forgószél. 1. Tajga 1. Tőlevelő erdıövezet Szibériában. 1. Porfír 1. Vulkáni kızet. 1. Bese 1. Keselyőféle. 1. Pirola 1. Körtikeféle növénycsalád. 1. Realgár 1. Ásvány (arzénszulfid) 1. Pigmeus 1. Alacsonytermető, sötétbırő afrikai népcsoport. 1. Maori 1. Új-zélandi ıslakó nép. Minı lény? Jelöljétek a tesztlap megfelelı számával, hogy a kifüggesztett lista szerinti lények micsodák az alábbi választékba sorolva: M: madár L: lepke H: hüllı E: emlıs G: gomba R: rovar K: kétéltő N: növény

20 P: hal Pontszám: a helyes jelölések darabszáma. Minı lény? Lista Minı lény? Kulcs 1. Fenyıpohók 1. L 1. Batla 1. M 1. Dugong 1. E 1. Sárga buzogányos 1. R 1. Kurtabaing 1. P 1. Ámbrás cet 1. E 1. Hantfutó 1. R 1. Hölgymál 1. N 1. Gekko 1. H 1. Fenyérfutó 1. M 1. Sárma 1. N 1. Rozsomák 1. E 1. Sordély 1. M 1. Vaskos csabak 1. P 1. Szkua 1. M 1. Szkunk 1. E 1. Narvál 1. E 1. Guvat 1. M

12. Jellemz! vízparti madarak

12. Jellemz! vízparti madarak 12. Jellemz! vízparti madarak Tervez!: Albert Judit A játék lényege: Nyolc madárfaj (üstökös réce, búbos vöcsök, fekete gólya, függ!cinege, rétisas, jégmadár, kékbegy, kis kócsag) megismerése fából készült

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon.

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon. Kis-Balaton 105 I. A Kis-Balaton 1. Állíts sorrendbe a Kis-Balatonnal kapcsolatos történelmi eseményeket, összepárosítva a megadott évszámokkal, idõszakokkal! a. A közeli domboldalakról kiirtják az erdõt,

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára 2013 TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék Bevezető 1. A Natura 2000 bemutatása 1.1. A

Részletesebben

Természetismereti játékgyűjtemény. Első kiadás - 1998. Szerkesztette: F. Nagy Zsuzsanna

Természetismereti játékgyűjtemény. Első kiadás - 1998. Szerkesztette: F. Nagy Zsuzsanna Első kiadás - 1998 Szerkesztette: F. Nagy Zsuzsanna A miskolci Ökológiai Intézet programjai keretében 1993 óta jelennek meg szemléletformáló kiadványok, oktatási segédanyagok. Három-négy évente a legfrissebb

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink:

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink: Bemutatóhelyeink: Alcsúti Arborétum Telefon: 22/353-219 e-mail: info@alcsuti-arboretum.hu www.alcsuti-arboretum.hu Királyréti Erdei Iskola 2624 Szokolya, Királyrét Telefon: 27/585-625 e-mail: kiralyret@dinpig.hu

Részletesebben

Környezeti nevelés játékos feladatainak gyűjteménye felső tagozatos diákok számára

Környezeti nevelés játékos feladatainak gyűjteménye felső tagozatos diákok számára Környezeti nevelés játékos feladatainak gyűjteménye felső tagozatos diákok számára Szerkesztette: Kalmárné Takács Erzsébet pedagógiai szakértő Nyomdai előkészítés: Szujkóné Hegedűs Rozália A kiadványban

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló

HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló Az Európai Szociális Alap támogatásával HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló Balatongyörök 2008. 08. 04-10 A tábor részletes programjai A foglalkozás neve: Veszprémi Állatkert / kulturális program / A foglalkozás

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK

Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK 1. Els fejtör Te vezeted az utasszállító repülıt, a kapitány tehát annyi éves, ahány Te vagy. 2. Szabálykitalálós 2 3. Útveszt k Itt csak egy megoldást mutatunk be; egy-egy

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Komplex természettudományos és környezettudatos nevelés módszertani kézikönyv 2010. Gál Ildikó Szerencsy Nóra Dunayné Limbek Andrea Készítették: biológia

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

Falun élni jó! Tejjel-mézzel folyó... A kiadvány újrahasznosított papírra készült.

Falun élni jó! Tejjel-mézzel folyó... A kiadvány újrahasznosított papírra készült. Falun élni jó! Tejjel-mézzel folyó... A kiadvány újrahasznosított papírra készült. Kapcsolódjon be a természetközeli gazdálkodásba, mondja el tapasztalatait, tanuljunk egymástól, töltsünk együtt kellemes

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező

Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező 1 2 Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező gyümölcsei Erdő-mező zöldségei Baromfiudvar és félvad állatok

Részletesebben

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség Németh Imre 10 TUTI TIPP a természetbe Természetismereti túrák Budapest védett területein Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tartalomjegyzék Copyright Németh Imre, 2012 Kézirat lezárva: 2012. december

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató

Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések Programismertető és útmutató 2008. március Budapest - Nyíregyháza Verziószám: 2.1 Összeállította: Nagy Károly, Szép Tibor,

Részletesebben