Akadályverseny. A játék célja: A gyerekek megmozgatása, a csapatban való játék elsajátítása, csoportszellem fejlesztése. Jó és hasznos szórakozás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadályverseny. A játék célja: A gyerekek megmozgatása, a csapatban való játék elsajátítása, csoportszellem fejlesztése. Jó és hasznos szórakozás."

Átírás

1 Akadályverseny Elsısorban táborokban népszerő az akadályverseny jellegő vetélkedı. Ehhez nyújtunk most egy általános leírást (játékidı, helyigény, kellékigény...), típusjavaslatokat az állomásokra és két különféle keretmesét. Várjuk a hasonló jellegő sikeres tábori programok leírását és a végtelen sok variációt! A játék célja: A gyerekek megmozgatása, a csapatban való játék elsajátítása, csoportszellem fejlesztése. Jó és hasznos szórakozás. Résztvevık ajánlott életkora (minimum-maximum): Az akadályversenyt rendezhetjük óvodás korúaknak és nyolcadik osztályos tanulóknak is. A feladatok összeállításánál vegyük figyelembe a korosztályt, akiknek a program szól. Létszám (minimum-maximum): Állomások számától függ. Általában 8-10 csapat, csapatonként 5-10 ember ajánlott ( fı) Játékidı: 1-2 óra Helyigény: Helyszín szabadon választható, de célszerő az állomásokat úgy elhelyezni, hogy ne legyenek nagyon közel egymáshoz. Az útvonalat kijelölhetjük bármilyen környezetbarát módon, az utolsó csapat után a jeleket szedjük össze. Kellékigény: Az egyes állomásokhoz, feladatokhoz szükséges kellékek Technikai igény: Az akadályverseny típusától függ, hogy van-e rá szükség. Elıkészítés: A verseny elıtt elı kell készíteni a helyszíneket, feladatokat, biztosítani kell a kellékeket. Érdemes a csapatoknak menetleveleket is készíteni. Ki kell találni egy kerettörténetet, ebbe illeszkednek majd az állomások, állomásvezetık, értékelése rendszer, feladatok. Az állomásvezetıknek elmagyarázzuk feladataikat. Reklámozás, mozgósítás: Plakátokat ragasztunk ki a program helyszínén, annak környékén, mozgósítjuk az általunk elérni kívánt résztvevık körét. A játék megnyitása, nyitánya: Kerettörténet ismertetése (természetesen játékosan, esetleg színpadi show keretében) után a résztvevık csapatokra oszlanak. Az elsı csapat elindul, a többi csapat szórakoztatásáról, lekötésérıl, foglalkoztatásról gondoskodni kell. A játék menete: A csapatok az indító állomástól állomásról-állomásra haladva oldják meg a feladatokat. Célszerő menetlevelet kiállítani. Ebbe fogják az állomások vezetıi a pontokat. (Jó, ha az állomás vezetıje odaírja a saját nevét, tehát láttamozza a menetlevelet.). A pontszámozást is jó, ha megbeszéljük elıre pl.: 1-tıl 10-ig pontozzunk, így könnyebb a végén összeszámolni az egy-egy csapat által elért pontokat. Az indító állomásvezetıje 5-10 percenként indítja a csapatokat, attól függıen, hogy egy-egy állomás mennyi idıt vesz majd igénybe. Az indítást úgy is meg lehet oldani, hogy a résztvevı csapatok más-más állomásokról indulva kezdik meg a játékot és egy adott idı elteltével, vagy a zene megszólalásakor forognak tovább egy következı állomásra. Ha nem a forgószínpados

2 változatot választjuk, akkor az indító állomáson várakozó csapatokkal érdemes játszani (pl.: körjátékot). Típusjavaslatok az állomásokra: 1. Szituáció megoldás Egy alapszituáció eljátszása után a résztvevık bevonásával továbbjátszódik a történet, amíg valami megoldás születik (pl.: odaér a csapat és egy nagy családi veszekedés közepette találja magát. Feladata, hogy oldja meg a szituációt, azaz vezessenek le egy békítı tárgyalást, saját köreibıl jelöljön ki bírót, ügyészt, ügyvédeket tanukat. Az állomást vezetı emberek befolyásolhatják a végkifejletet, amikor már úgy érzik, hogy unalmassá válik a játék megoldják a szituációt, kibékülnek.)vagy Süsüt megvigasztalni, Csipkerózsikát felébreszteni 2. Kincskeresés (pl.: elrejtünk 3 borítékot. Az egyik tartalmaz egy alanyt, a másik egy tárgyat, a harmadik egy állítmányt. A borítékok megtalálása után összeáll egy cím a 3 szóból, ezen cím alapján egy rögtönzött kis történetet, vagy állóképet kell bemutatni a csapatnak.) v. rókavadászat; nagyobbaknál térképpel bonyolítva 3. Ügyességi feladat (pl.: csengıháló felállítása. Kisebb labirintust építünk: a földbe szúrt ágakra kötözzük rá a madzagot, a madzagra pedig olyan dolgokat kötözünk rá, amik csörögnek. A csapat egy vagy két tagjának úgy kell végigmennie rajta bekötözött szemmel, hogy a csapat többi tagja irányítja. Ahány csörgés hallatszik, annál kevesebb pontot kap a csapat.) v. célbadobás, 4. Kézügyességi (alkotó) feladat (pl.: 8-9 fázisban lerajzolunk egy rajzot. Az elsın mondjuk csak egy hullámvonal van, a másodikon már a hullámvonalon van egy hajótest, a harmadikon már rajta van a hullámvonalon egy hajótest és azon egy vitorla és így tovább. Az utolsó kép már az egész rajzot tartalmazza. Egy nagy csomagolópapírra rajzolnak a résztvevık. Elıször kijön az elsı ember megkapja az elsı képfázist és elmondja pontosan, hogy mit ábrázol a képe, a csapat azt lerajzolja a papírra. Kijön a második ember a csapatból és elmondja, hogy az ı képén mi van. A csapat folytatja a rajzot. Az utolsó ember, aki már megkapja a kész képet, fejezi be a rajz elmondását. A csapat attól függıen kapja a pontokat, hogy az ı általuk rajzolt kép mennyire hasonlít az eredetire. Utólag a már elmondott képrészleten nem lehet javítani.) v. ajándék készítés környéken található természetes anyagokból 5. Indulóírás vagy versírás (pl.: egy adott dallamra kell írni a csapatnak egy saját indulót vagy csak egy rövid versikét. A versírást csinálhatjuk úgy, hogy elrejtünk a környéken 8-10 szót vagy csak elmondjuk a szavakat, és ezekbıl kell a csapatnak egy kis verset írnia. A szavaknak célszerő egymástól nagyon eltérınek kell lenniük pl.: gázlámpa, szivargyújtó, képkeret, kávéscsésze stb.) kisebbeknél elég ismert dalt elénekelni 6. Nyelvi, logikai vagy mőveltségi feladat (pl: titkosírás megfejtése, képek alapján városok felismerése, ) 7. Jelenet elıadása, állókép

3 Akadályversenyek szervezése Fábry Pál - dr. Nádai Béla Egy-egy jeles környezetvédelmi napról való megemlékezésül, vagy épp csak bázistoborzásul, még mindig eredményes és a gyerekek körében nagy érdeklıdésre számot tartó rendezvény egy akadályverseny. A játékos, ügyességi feladatok és a tudásszint fejlesztı tesztek hangulatos környezetben kiváló lehetıséget nyújtanak környezeti nevelés célok elérésére. Az alábbi feladatsorokat cserkészcsapatokon teszteltük, de kiváló eredményt és nagy érdeklıdést sikerült velük elérni a "civilek" között is. Az elsı rész ügyességi játékos feladatokat tartalmaz, míg a második könnyen kifénymásolható feladatsorokat. Fontos, hogy változatosan állítsuk össze az állomásokat, és megfelelı állomásvezetıket biztosítsuk a gördülékeny lebonyolódás érdekében. Ha van rá mód, utolsó akadálynak be lehet iktatni az alábbi feladatok után egy közös fızést is. Állomások telepítése Mindenképpen igyekezzünk a versenyt természetes környezetben tartani. Célszerő a "forgószínpad" elrendezés, melyet a versenyzık egy zárt pálya mentén járnak körbe. Ne terheljük a résztvevıket hosszú távok bejárásával és ne tegyük ki ıket eltévedés veszélyének. A pálya javasolt útvonala egyértelmő legyen, használjunk meglévı erdei utakat, ösvényeket, azok híján kreppapír csíkszalagozást (a verseny után szedjük le!), vagy legalább az állomásvezetık egyértelmően igazítsák útba a versenyzıket a következı állomás felé. Az egyes állomások távolságát mérlegeljük. Gondoljunk arra, hogy a versenypálya mentén a természetet fokozott terhelésnek tesszük ki, ezért védett területen csak meglevı utakra telepítsünk akadályokat! Gondoskodjunk az állomások kényelmes kialakításáról (árnyék, ülıhely, szélvédettség, esıvédı tetı, írási lehetıség, ivóvíz, étel ellátmány, stb.). Állomásvezetık

4 Ha lehetséges, állomásvezetıknek ne felnıtteket, hanem idısebb gyerekeket válasszunk. Állomásonként két fı célszerő: egyik inkább a szakmai résszel foglalkozzon, a másik az "adminisztratív" ügyekkel (versenyzık fogadása, esetleg adatok felvétele, "versenyzıi kartonok" kitöltése, idıbeosztás, továbbirányítás). Ezek a funkciók természetesen idınként cserélıdhetnek. Az állomásvezetıket kb. egy órával az akadályverseny indítása elıtt a helyszínre kell kérni, mindegyiknek át kell adni az állomáshoz szükséges felszerelést, és írásban egyértelmően rögzített feladataikat, és megbeszélni a felmerülı kérdéseiket. Az állomásvezetık után a résztvevıket is tájékoztatni kell a versenyszabályokról, a feladatok jellegérıl, a kiértékelés módjáról, az eredményhirdetés helyérıl és idejérıl, a nyerhetı emléklapokról és díjakról. Ha a társaság együtt van a verseny elıtt, ez a tájékoztatás szóban is elhangozhat, de célszerőbb a helyszínen elıre elkészített tájékoztató plakátot kifüggeszteni. Feladattípusok Az akadályverseny során célszerő a szellemi erıfeszítést igénylı elméleti jellegő feladatokat játékos gyakorlati jellegőekkel váltakoztatni, vagy minden állomásra egy elméleti és egy gyakorlati feladatot telepíteni. A könyvünk végén önálló fejezetként mellékelt feladatokon felül lássunk példaként néhány ötletet. Növényismeret Az állomás körül madzaggal körülkerítünk egy területet. A versenyzık összeírják az ezen belül felismert növényeket. Elıre, herbáriumszerően elıkészített növényminták felismerése a cél. (Inkább téli, mert térben rendezett versenybe illik. Védett növény ne legyen köztük!) Az állomás körül számozott cédulákkal megjelölt növények felismerése a cél. A környékrıl elıre begyőjtött növényminták meghatározása a cél. (Az esélyegyenlıség érdekében célszerő a begyőjtött mintákat vízben tartani!) Elıre begyőjtött levél,- rügy,- kéreg,- termésminták növényfajonként való csoportosítása a cél. Szedjék össze a versenyzık minél több faj lehullott levelét, termését. Stb. Állatismeret Képekrıl való élılény-felismerés inkább téli, zárttéri versenyre való. A természetben található állatmaradványok felismerése a cél (pl. elpusztult rovarok, hüllık levedlett bıre, tojáshéj, csigaház, hullott agancs, koponya, jellegzetes toll, ragadozóköpet, hullaték, zsákmánymaradvány, stb.) A helyszínen található, vagy gipszöntvénnyel begyőjtött állatnyomok felismertetése.

5 Elıre, magnószalagra összevágott élılényhangok felismertetése (lehet köztük emberi beszéd, dal is, annál a nyelv kitalálása a cél). Ez is inkább téli, zárttéri versenynél célszerő. Ha az elızetes bejárásnál a verseny helyszínén elhagyott fészket, kotorékot, vaddisznófészket, túrást, kéregrágást, ragadozózsákmányt, stb. találunk, az állatismereti állomást célszerő oda telepíteni. Lehet feladat a versenyzık által begyőjtött életnyomok bemutatása és megnevezése. Ásvány, kızet, talajismeret Verseny elıtt győjtsünk a környékrıl jellegzetes ásvány,- kızet,- ısmaradvány,- és talajmintákat és ezek felismerése legyen a feladat. Természetesen más vidékekrıl származó győjtött anyagot is felhasználhatunk, de azokat célszerő a helyben győjtöttektıl elkülönülı csoportban elhelyezni. A versenyzık feladata is lehet minél több geológiai minta győjtése és bemutatása, megnevezése. (Ez esetben utolsó legyen a geológiai állomás.) Ha a résztvevık az akadályverseny helyszínét azonos útvonalon közelítik meg, elıre kiadható feladat lehet az útvonal mentén növényminták (levél, termés, virág, stb.), életnyomok (állati maradványok), vagy geológiai tárgyak begyőjtése, melyeket a megfelelı állomásokon jutalompontok elnyerése céljából bemutathatnak. Mikrovilág Ha hozzá tudunk jutni egy binokuláris sztereómikroszkóphoz, nagy élményt szerezhetünk a versenyzıknek egy mikroszkópos állomással. A feladat ez esetben is a mikroszkóp alá kerülı tárgyak felismerése, melynek során a gyerekeknek rengeteg lappangó ismerete válik tudatossá a saját szemmel szerzett esztétikai élményt is kiváltó észlelések során (pl. csalán törékeny fullánkszırei, vagy a kullancs horogszakállszerő szájszerve láttán, rácsodálkozva az egymás mellé helyezett cickány és egérállkapocsban a rágcsáló- és ragadozó fogazatok különbségére, vagy amikor rájönnek, hogy a páfránylevél-darab fonákát borító barna gömböcskék tömege nem növénybetegség, sem nem petecsomó, hanem spóratartók halmaza, melyek a napsütés hatására szemünk elıtt hasadoznak fel, szertepöfögve a spóraport.) A versenyzık esélyegyenlıségének biztosítására és fáradságosan győjtött és rögzített mikroszkópi tárgyak megóvására jó módszer, ha üreges kupakú mőanyag orvosságos dobozok kupaküregét modellgipsszel kiöntve, annak matt fehér felületére ragasztjuk a tárgyakat, majd védelmül ráhúzzuk a hengeres mőanyag dobozt. (Fontos a gipsz és a tárgy tökéletes kiszárítása és a mőanyagdoboz kifúrása, vagy fenekének levágása a penészedés megakadályozására!) Fehér vagy világos tárgyak jobban érvényesülnek, ha feketére festett gipszre ragasztjuk. Idıbeosztás A verseny helyszínének megközelítése (a közlekedési eszköztıl, szálláshelytıl) lehetıleg ne vegyen igénybe egy óránál többet. Egy-egy állomáson a feladat megoldására legalább 10, de inkább 15 percet biztosítsunk. Gondoljunk az állomások közötti közlekedés idıveszteségére is! (Célszerő elıre meghirdetni, hogy a közlekedésre biztosítottból megtakarított idıt a következı

6 állomáson hasznosíthatják. Ezzel kiküszöbölhetjük az állomások közötti felesleges csellengéseket.) Forgószínpadszerő elrendezésnél a verseny indításakor célszerő minden állomást "feltölteni" versenyzıkkel, így a verseny felfutási és kifutási idejét megtakaríthatjuk. Kirándulás keretében rendezett akadályversenyen célszerő az állomások számát 5-6-ra korlátozni, táborban felmehetünk re, (ami tehát az elsı esetben 2 óra, a másodikban max. 4 órás versenyidıt jelent). Jó tapasztalatunk van arról, ha egy állomásra telepített elméleti és gyakorlati feladat közös idıtartamának megosztását a versenyzıkre bízzuk, így eredményük az idıbeosztásuk taktikai döntésétıl is függeni fog. Jó, ha meg tudjuk oldani az állomásváltás idıtartamának központi hang vagy egyéb jelzéssel (pl. madzagszemaforral) való vezérlését. Ha ez nem lehetséges, akkor az adminisztratív állomásvezetık egyeztetett óráira kell bíznunk a versenyzık továbbítását. Gondoljunk arra, hogy a végén a rendezıségnek az eredményhirdetés elıtt idıre van szüksége a kiértékeléshez. Erre az idıre szervezzük meg a versenyzık ésszerő foglalkoztatását (pl. étkezéssel, játékokkal). Kiértékelés, díjazás Az akadályversenyen igen különbözı jellegő feladatokat kell úgy kiértékelni, hogy végül a résztvevık helyezési sorrendje megállapítható legyen. Ennek legegyszerőbb módja, ha elıször állomásonként, illetve feladatonként állapítjuk meg a sorrendet (amit a verseny végén az állomásvezetık gyorsan elvégezhetnek). Ezután a helyezési sorszámokat hibapontnak tekintve egyszerően összegezzük és az összegek alapján hirdetjük ki a teljes verseny helyezési sorrendjét. (A legkisebb hibapontszámú az elsı, a legnagyobb az utolsó helyezett.). Ez a módszer feltételezi az egyes feladatok egyenlı fontosságát, tehát súlyát a végeredményben. Tapasztalatunk szerint a fiatalok örülnek, ha minden résztvevı kap egy-egy emléklapot, melyen neve és helyezési száma szerepel. Jó, ha legalább az elsı három helyezettet jutalmazni tudjuk (természetesen a szervezık anyagi lehetıségének függvényében). Jól bevált díjak pl. különbözı árú természetismereti könyvek, vagy folyóirat-elıfizetések, növény, - állat, - ásványhatározók, gombáskönyvek, állathang kazetták, madárismertetı CD lemezek, vagy egyéb modern adathordozók. Nagy sikere szokott lenni a természetjárásban használatos felszerelési tárgyaknak (pl. harmadik díj: tájoló, második díj: távcsı, elsı díj: iglu sátor, stb.). Az anyagi források korlátait a szervezık fantáziája elleplezheti. Díjként adhatók általuk győjtött természeti tárgyak (az emléklapok mellé), pl. ásványok, kövületek, feketedióból készült függık, nádsípok, vagy dünnyögık, bodzasípok, bırszíjon lógó mamutfenyı toboz (győjthetı pl. Budakeszin a két nagy fa alól), stb., stb. A fiatalok körében egy jól megszervezett természetismereti - környezetvédelmi akadályverseny igen népszerő program szokott lenni. A fentiekbıl viszont kiderül, hogy ehhez a sikerélményhez a szervezık csak gondos elıkészítı munkával, jól szervezett lebonyolítással, jó munkatársakkal, némi anyagi költségkerettel és számtalan ötlettel juthatnak hozzá. De megéri! Ötletek feladatokhoz (A ismertetı oldalakat az állomáson ki kell függeszteni a versenyzık tájékoztatására!) Ügyességi feladatok

7 Karikadobás Álljon az elsı versenyzı a dobóvonal mögé és próbáljon 5 karikát a pálcákra rádobni, rögtön utána a következı és így tovább, mindenki mindig 5 karikát! Ezt folytassátok a versenyidı végéig! Az elsı pálcára esı 5 pontot, a másodikra esı 10 pontot ér. A pontszám: a dobott pontok összege. Felszerelés: 1 m madzag, 2 db cövek, 2 db 0.5 m hosszú, egyenes fapálca, mőanyag karikák, papír, ceruza, óra Elıkészítés: Sima, füves, vagy földes terepen a dobóvonalra madzagot cövekelni, elsı (5 értékő) pálcát, 1,50 m-re, második (10 értékő) pálcát 2 m-re letőzni a dobóvonal felezı merılegesére! Kiértékelés: A csapat által elért pontok összege. Iránymenet Álljatok a startvonal mögé, a célvonallal szemben! Az elsı versenyzı memorizálja a színes madzaggal jelzett, tartandó irányt, majd szemét bekötve induljon a célmadzagig. Ahol elérte, vegye kézbe a legközelebbi ponttáblát és mutassa fel a táborvezetınek, majd vegye le a szemtakarót és fusson vissza a következı versenyzıhöz, és tegye szemére a takarót! Így váltva egymást folytassátok a pontgyőjtést a versenyidı végéig! Amelyik versenyzıt irányítjátok, az 0 pontot kap, tehát maradjatok csöndben! Pontszám: a begyőjtött pontok összessége. Felszerelés: 1 m-es madzag, 2 db cövek, 10 m-es madzag, 1 m színes irányjelzı madzag, 11 db célvonal pontcédula madzaggal 0, 2, 4, 6, 8, 10 értékjelzéssel, 1 db szemtakaró sapka Elıkészítés: Válassz ki egy legalább 10 x 15 m-es aránylag sík terepet, lehetıleg erdıszélen; feszítsd ki a 10 m-es madzagot két fa közé; akaszd középre a 10 pontos táblát, majd jobbra-balra 0.5 méterenként a 8, 6, 4, 2, 0 pontosakat; a célmadzagtól 10 m-re, vele párhuzamosan cövekeld le a startmadzagot. Kiértékelés: Jegyezd fel a megtalált céltáblák pontértékeit és az elméleti feladat megoldása közben add össze a győjtött pontokat! Vízgyőjtı Az elsı versenyzı a startvonal mögött felveszi a két fapapucsot és a vízhordó alkalmatosságot, indul a vizesvödörhöz, és edényét megmerítve hozza a pillepalackokhoz és öntse a tölcsérbe, majd adja át a papucsokat és a vízhordót a következınek, aki azonnal induljon a vízért! A kiértékelés alapja a versenyidı alatt a palackokba hordott víz mennyisége. Felszerelés: 2 db fapapucs, 1 db nyeles vízhordó, tölcsér, 2 db térfogat-beosztású pillepalack, 1 vödör víz, tartalék víz, 1 m madzag, 2 db 50 cm-es bot és 2 db cövek, papír, ceruza, óra Elıkészítés: Startmadzagot lecövekelni, mellé a pillepalackokat a földbe szúrt botokhoz kötni, fapapucsokat, nyeles vízhordót elıkészíteni, startvonaltól 10 m-re állítani és teletölteni a vödröt. Kiértékelés: Pontszám: a pillepalack térfogatbeosztásáról leolvasott vízszintek összege. Szétbaboló

8 Az állomásvezetıtıl kapott vékonyabb mőanyag csıdarabot dugjátok a vastagabb csıbe! (Majd ezt veszitek szájba.) Álljátok körül a babostálat és tüdıvel porszívózva a mőanyag csövekkel, egyenként felemelve a babszemeket, válogassátok szét egy-egy edénybe minél több fehér és tarka babot! Pontszám: a versenyidı alatt szétválogatott összmennyiség tömege dkg-ban. Felszerelés: 1 db nagyobb mőanyag tál, 2 db kisebb mőanyag tál, 1 db mőanyag láda, 1 kg tarkabab, 1 kg fehérbab, 10 db 0,5 m-es vastag mőanyag csı, 60 db 6 cm-es vékony mőanyag csı, 10 db 10 cm-es vékony mőanyag csı, mérleg, papír, ceruza, óra, madzag Elıkészítés: A kétféle babot a nagy tálban összekeverni; a három tálnak egy asztal-állványzatot kötözni; mőanyag ládába a csöveket elıkészíteni; kis tálba a Mundstück-öket elıkészíteni, verseny elıtt kiosztani, verseny után kiszedni. Kiértékelés: A szétválogatott babokat összeborítva megmérni dkg pontossággal! Gyetyamárti Álljatok sorba a paraffin-olvadékos edénynél, az elsı tag mártson egy kanócot az olvadékba, majd a hidegvizes vödörbe, és adja a gyertyakezdeményt a következınek! Mindenki egyet márt az olvadékba és egyet a vízbe, majd továbbadja és beáll a sor végére. Pontszám: az elkészült gyertya tömege g-ban, a versenyidı végén. (A készített gyertyát elvihetitek.) Felszerelés: 4 kg paraffin, 1 kg stearin, mártóedény, vízfürdı fazék, gázégı vagy rezsó, gyufa, 20 db egységkanóc (30 cm), 1 vödör hidegvízzel, 1 mérleg; súlyokkal, papír, ceruza, óra Elıkészítés: Paraffin + stearint vízfürdın megolvasztani 4 : 1 arányban; parafinpótlást feldarabolni; egységkanócokat elıkészíteni; vizesvödröt elıkészíteni; mérleget felszerelni! Kiértékelés: Gyertyát lemérni 1 g pontosan. Tobozkosárlabda A dobóvonalról mindenki dobjon 5 db tobozt a fára függesztett vödörbe egymás után, folyamatosan váltva egymást! Pontszám: a vödörben lévı tobozok száma a versenyidı végén. Felszerelés: 1 db madzag, 2 cövek, 1 db S kampó a felakasztáshoz, 1 db Y rúd a vödör fel-le akasztásához 1 db mőanyag láda, sok toboz, papír, ceruza, óra Elıkészítés: A vödröt 2 m magasságra felakasztani egy faágra, elıtte 2 m-re le kell cövekelni a dobóvonal madzagot, ládába a tobozokat odakészíteni! Kiértékelés: A tobozokat a vödörbıl a ládába visszaszámolni. Ingakugli (Lengıteke) Az elsı lengetı álljon a központi körbe és az ingát úgy lendítse el, hogy az visszafelé lendültében döntsön el egy pálcát és az ellendítés után rögtön adja helyét a második lengetınek, a visszalendült ingát már az kapja el és újat lenget. Az odafelé lendülve ledöntött pálcák nem számítanak, a visszafelé ledöntötteket az állomásvezetı állítja fel és számolja! Felszerelés: ingafej damilon, 6 db 0,5 m-es pálca, 1 db cövek, 1 vödör homok, papír, ceruza, óra

9 Elıkészítés: lengetıkört lecövekelni, ingát magasra (kb 4 m) felkötni, pálcakört megrajzolni (4 m), homokot 6 kupacra elosztani, pálcákat beleállítani! Kiértékelés: A helyes retúr irányban ledöntött pálcákat számolni (és rögtön felállítani). Létrakötés A két létrarúdra mindenki felköt egy-egy létrafokot, majd a létrát feltámasztva egy játékos felmászik a legfelsı fokig és vissza. (Ha nem sikerül, a létrát meg kell javítani). Utána szétszedni és az anyagokat helyrerakni! A teljes építés, kipróbálás, szétszedés, elrakás idejét mérjük! (Könnyebb szétbontás érdekében célszerő masnira kötni a madzagokat!) Felszerelés: 20 db (+ 2 tartalék) x 3000 mm egyenes rúd, 1 db mőanyag láda, 15 db 50 x 600 mm egyenes fokanyag, 20 db 3 m-es madzag (+ tartalék), papír, ceruza, óra Elıkészítés: Létrafeltámasztási helyet keresni, a 4 rudat 4 cövek közé lerakni, fokokat mőanyag ládába rakni, madzagokat faágra, vagy felkötött rúdra akasztani! Kiértékelés: Teljes idıt kell mérni! A versenyzık létszámával el kell osztani! (Ez a tájékoztatás az állomásvezetınek szól.) Szellemi feladatok Az alábbiakban összegyőjtött feladatsor szintén alkalmas a forgószínpad rendszerő akadályversenyek megszervezésekor egy-egy állomáshoz. Ezeket könyvünkbıl egyszerően 131 %-os nagyítással megfelelı mennyiségben ki lehet fénymásolni természetesen a másolás közben a megoldási kulcsokat le kell takarni. Mi az ami? Válaszoljatok a tesztlapon röviden a lista megfelelı számú kérdéseire! Vigyázat! Vannak ravasz, szivatós kérdések is! Miazami? Kérdéslista 1. Létezik-e madár, amelyik nem repül? 2. Létezik-e madár, amelyik nem rak fészket? 3. Létezik-e madár, amelyik nem rak tojást? 4. Létezik-e madár, amelyik nem költi ki a tojását? 5. Létezik-e madár, amelyik szolár főtéső keltetıgépet épít? 6. Létezik-e madár, amelyik sétálgatva költi ki a tojását? 7. Létezik-e madár, amelyik alagutat fúr a földbe? 8. Létezik-e madár, amelyik nem énekel? 9. Létezik-e madár, amelyik más fészkébe tojik? 10. Létezik-e madár, amelyiknek izmosabb a lába, mint a szárnya? 11. Létezik-e madár, amelyik nem tud járni? 12. Létezik-e madár, amelyik a földön ugrálva halad? 13. Létezik-e madár, amelyik hátrafelé is tud repülni?

10 14. Létezik-e madár, amelyiknek felfelé görbül a csıre? 15. Létezik-e madár, amelyik fejjel lefelé mászkál a fakérgen? 16. Létezik-e madár, amelyik fészke nem nyitott? 17. Létezik-e madár, amelyik repülés közben énekel? 18. Létezik-e madár, amelyiknek a csıre nem zár össze? 19. Létezik-e madár, amelyiknek a tollazata tiszta fehér? 20. Létezik-e madár, amelyik tiszta fekete? 21. Létezik-e madár, amelyik kétszer költözik egy évben? 22. Létezik-e madár, amelyik a víz alatt szaladgál? 23. Létezik-e madár, amelyik jól úszik a víz alatt, de nem vízhatlan a tolla? 24. Létezik-e madár, amelyik csıre középen vékonyabb, mint a végén? 25. Létezik-e madár, amelyik röpképtelen fiókáit szállítja? 26. Létezik-e madár, amelyik tojása nem tojás alakú? 27. Létezik-e madár, amelyik saját vérével táplálja utódait? 28. Létezik-e lény, amelyik repül, de nem madár? 29. Létezik-e lény, amelyik tojást rak, de nem költi ki? 30. Létezik-e lény, amelyik tojást rak, kikölti, de nem madár? 31. Létezik-e lény, amelyik tejével táplálja tojásból kikelt utódait? 32. Létezik-e kétfejő sas? 33. Biztosan táplálkozik a harkály, ha kopácsol? 34. Melyik az a harkály, amelyik nem csak fából kikopácsolt férgekbıl él? 35. Mirıl ismered fel egy fészekben az idısebb kakukkfiókát? 36. Hány elevenszülı madárfajt ismersz? Mi az ami? Kulcs 1. Strucc, emu, kazuár, nandu, kivi, pingvinek. 2. Baglyok, kakukk, lappantyú, ragadozók egy része, szalakóta. 3. Igen, az összes hím madár. 4. Igen, az összes fészekparazita. (Lásd 9. is.) 5. A talegalla tyúk. 6. A pingvinek. 7. Partifecske, gyurgyalag, jégmadár. 8. Gólya, néma kacsa. 9. Fészekparaziták: kakukk, vidapintyek. 10. Strucc, emu, kivi, nandu, kazuár, pingvinek, tyúk. 11. Sarlósfecske. 12. Veréb, mátyás (szajkó), szarka, feketerigó, vörösbegy. 13. Kolibrik. 14. Gulipán., terekcankó, kisgoda. 15. Csuszka. 16. Szarka, függıcinege, molnárfecske, ıszapó. 17. Pacsirta, cigánycsuk, harkályok, gyurgyalag, fecskék, varjú, holló, fácán, egerészölyv, stb. 18. Keresztcsırő. 19. Kiskócsag, nagykócsag, hattyú, házikacsa, házilúd. 20. Holló, vetési varjú. 21. Minden költözı: egyszer oda, egyszer vissza. 22. A vízirigó. 23. A kormorán. 24. Kanalasgém, szalonkák. 25. Erdei szalonka, egyes vízimadarak: pl. vöcsök.

11 26. A szalonkáé körtealakú. 27. A mondabeli pelikán. 28. Denevérek, rovarok. 29. A hüllık. 30. Kacsacsırő emlıs, hangyászsün 31. Kacsacsırő emlıs, hangyászsün 32. Csak címerekben. 33. Nem, revírjelzésként is kopácsol. 34. Mindegyik. 35. Semmirıl, egy fészekben csak egy lehet. 36. Nincsen egy sem. Becslés 1. Becsüljétek meg a földön fekvı görbe madzag hosszát, cm pontossággal! 2. Tőzzétek le a sárga kupakos pálcát a földbe úgy, hogy a két kupak középpontja 1,5 méterre legyen egymástól! 3. Becsüljétek meg a gömbbúra térfogatát cl pontossággal! 4. Engedjetek a mőanyagzacskóba a szivornyával 1,2 l vizet! 5. Becsüljétek meg a mőanyagzsák tömegét dkg pontossággal! 6. Rakjatok kézzel 2,5 kg homokot a tízórais zacskóba! 7. Hány szem sárgaborsó van a bébiételes üvegben? 8. Hány darab fapálcika van a konzerves üvegben? Az adatokat írjátok a tesztlapra! Felszerelés: 1 db fehér mőanyag zsinór, 2 db sárga kupak (egyik 1 m-es pálca végén), 1 db 2 m-es mérırúd, 1 vödör homok, 1 kanna víz, mőanyag csı, 1 mőanyag zsák habtörmelék, vagy széna, 50 db tízórais zacskó, 1 mérleg, 1 üveg sárgaborsó, 1 üveg fapálcika, ceruza, papír, óra, 20 db becslési tesztlap Elıkészítés: Helyezd a mőanyagzsinórt a földre 9 alakban; szegeld az egyik sárga kupakot egy földbe szúrt rúdra, kb. 2 m magasságban; helyezd védett helyre a gömbbőrát; készíts elı 2 x 2 egymásba dugott tízórais zacskót; helyezd a mérleget vízszintes helyre; készítsd elı a vödör homokot, a tele mőanyagzsákot, a borsós és fapálcikás üvegeket, meg a tesztlapokat! Kiértékelés: Az elméleti kérdések megoldása alatt mérd meg a távolságot, a zacskó víz és a homok tömegét és a tesztlapra írd be az eltéréseket! Becslési Tesztlap Becslés tárgya Becsérték Eltérés Helyezés madzag CM CM kupaktáv 150 CM CM gömbbúra CL CL zacskó víz 120 CL CL

12 mőanyagzsák DKG DKG homok 250 DKG DKG borsó DB DB pálcika DB DB Összes hibapont: Helyezés: Véded-e? Nézzétek át a kifüggesztett növény és állatlistát és jelöljétek a tesztlapon + illetve - jellel, hogy szerintetek a megnevezett lény védett-e, vagy sem! Ha a fokozottan védetteket ++ jellel jelölitek, jutalompontot kaptok! Véded-e? Lista Véded-e? Kulcs 1. fekete nadálytı fehér gólya lódarázs apró nıszirom sallangvirág nyest rétisas muflon szártalan kankalin vörös tölgy vízisikló keleti vándorsáska baracklevelő harangvirág pikkelyharaszt 1. +

13 1. szajkó róka mezei futrinka ürge földi kutya magyar zergevirág budai berkenye dolmányos varjú hölgyharaszt mezei egér fekete kökörcsin aranyos fodorka héja üregi nyúl lótücsök tőzliliom aranymálinkó hátonúszó poloska mókus kardoslepke uhu 1. ++

14 1. pilisszentiváni len lisztes kankalin szalamandra dámvad nyári tızike martilapu szarvasbogár sün imádkozósáska hóvirág légybangó kecskebéka vakondok szarka harangláb pézsmacincér gulipán széleslevelő harangvirág tavaszi csillagvirág dankasirály zöld varangy 1. +

15 1. éticsiga saláta boglárka csapó cserebogár jegenyefenyı 1. - Mi micsoda? Pár szóval írjátok be a tesztlap megfelelı számú rublikájába a lista szerinti szavak magyarázatát! Mimicsoda? Lista Mimicsoda? Kulcs 1. Kotorék 1. Ragadozó emlısök földalatti oduja. 1. Rézső 1. Árkok, töltések, bevágások oldallejtıje. 1. Dürgés 1. Túzok, siketfajd, nyírfajd énekes násztánca. 1. Sztalaktit 1. Függıcseppkı. 1. Ártány 1. Ivartalanított sertéskan. 1. Revír 1. Állat élettere, amit saját fajtájabeliekkel szemben véd, és általában megjelöl (énekkel, szagmiríggyel, vizelettel, stb.). 1. Semlyék 1. Vizenyıs, mohás terület. 1. Geszt 1. A fa belsı vízszállításban részt nem vevı része. 1. Horhos 1. Meredek partú, vízmosta mélyedés. 1. Kotlás 1. Madarak tojáson költött költıideje. 1. Seprı 1. A must erjedése során a hordó aljára leülı iszapszerő anyag.

16 1. Fenyér 1. Alacsony cserjével borított, nedves terület. 1. Cserge 1. Durva birka, vagy kecskeszırbıl készült vatag szıttes. 1. Csiger 1. Vízzel felkevert törkölybıl préselt gyenge bor (lıre,agy máslás). 1. Tritikále 1. Búza-rozs hibrid. 1. Kalangya 1. Kévekereszt vagy szénaboglya. 1. Csereklye 1. Tőlevelő fák száraz levélszınyege. 1. Kitin 1. Gerinctelen állatok (rovarok, rákok) kemény vázanyaga. 1. Sarjú 1. Levágás után újra kihajtott növény. 1. Csepő 1. Len, kender, juta kóc. 1. Saroglya 1. Szekérderék hátsó és elsı rácsos fala, récsos-rudas szállítóeszköz. 1. Nyiladék 1. Két erdırészt elválasztó egyenes, fátlan sáv (erdıvágás) 1. Zsomboly 1. Függıleges, tölcsér alakú kürtı, barlang. 1. Csepıtés 1. (Erdei) sőrő bozótos. 1. Dágvány 1. Puha, nedves süppedékes hely. 1. Tarpán 1. Kistermető vadló. 1. Hokkó 1. Tyúkféle madár. 1. Mulatt 1. Fehér-néger keverék ember. 1. Szalakóta 1. Kékcsóka.

17 1. Okumé 1. Világos színő mahagóni faanyag. 1. Sıregtok 1. Hal. 1. Kapotnyak 1. Fényes, kereklevelő növény. 1. Kumulusz 1. Gomolyfelhı. 1. Dőne 1. Futóhomok domb. 1. Szépia 1. Tintahal, lábasfejő tengeri lény. 1. Hízóka 1. Rovarevı növény. 1. Máriaüveg 1. Átlátszó csillámféle. 1. Sakupemba 1. Dél-amerikai fácán. 1. Szakóca 1. Kıkorszakbeli balta, jéglékelı csákány. 1. Morotva 1. Folyó holtága. 1. Gölöncsér 1. Fazekas. 1. Gerezna 1. Lenyúzott vadbır. 1. Konglomerátum 1. Kavicsból összecementálódott üledékes kızet. 1. Kordély 1. Kétkerekő taliga. 1. Tapír 1. Zömök, ormányos emlıs. 1. Tızeg 1. Vízinövények barna korhadéka. (szénkezdemény) 1. Guánó 1. Denevérek, vagy madarak nagy tömegben lerakódott ürüléke. 1. Tufa 1. Lukacsos kızet.

18 1. Pampa 1. Dél-amerikai füves puszta. 1. Limány 1. Partmenti nagy örvény. 1. Gneisz 1. Kızet (fölpátból, kvarcból, csillámból). 1. Travertínó 1. Édesvízi mészkı. 1. Zsombék 1. Élı vagy holt növényekbıl álló tömör bucka. 1. Pakura 1. Kıolaj-lepárlás mellékterméke. 1. Melasz 1. Cukorgyártás mellékterméke. 1. Cirbolya 1. Magashegyi fenyıféle. 1. Mesztic 1. Fehér-indián keverék ember. 1. Boroszlán 1. Növénycsoport. 1. Epicentrum 1. Földrengés fészke fölötti pont a felszínen. 1. Zásapa 1. Legyezıszerően erezett levelő növény. 1. Podzol 1. Sovány talajféle. 1. Gekko 1. Melegégövi fali gyík. 1. Lapilli 1. Vulkáni kitörésbıl származó apró kıdarab. 1. Szömörcsög 1. Gomba. 1. Masszáj 1. Magastermető afrikai nép. 1. Obszidián 1. Vulkáni üveg. 1. Geze 1. Rovarevı énekesmadár.

19 1. Szantál 1. Illatos füstő indiai fa. 1. Spinell 1. Ásvány (magnézium-aluminát) 1. Berber 1. Észak-afrikai nomád nép. 1. Tájfun 1. Kelet-ázsiai forgószél. 1. Tajga 1. Tőlevelő erdıövezet Szibériában. 1. Porfír 1. Vulkáni kızet. 1. Bese 1. Keselyőféle. 1. Pirola 1. Körtikeféle növénycsalád. 1. Realgár 1. Ásvány (arzénszulfid) 1. Pigmeus 1. Alacsonytermető, sötétbırő afrikai népcsoport. 1. Maori 1. Új-zélandi ıslakó nép. Minı lény? Jelöljétek a tesztlap megfelelı számával, hogy a kifüggesztett lista szerinti lények micsodák az alábbi választékba sorolva: M: madár L: lepke H: hüllı E: emlıs G: gomba R: rovar K: kétéltő N: növény

20 P: hal Pontszám: a helyes jelölések darabszáma. Minı lény? Lista Minı lény? Kulcs 1. Fenyıpohók 1. L 1. Batla 1. M 1. Dugong 1. E 1. Sárga buzogányos 1. R 1. Kurtabaing 1. P 1. Ámbrás cet 1. E 1. Hantfutó 1. R 1. Hölgymál 1. N 1. Gekko 1. H 1. Fenyérfutó 1. M 1. Sárma 1. N 1. Rozsomák 1. E 1. Sordély 1. M 1. Vaskos csabak 1. P 1. Szkua 1. M 1. Szkunk 1. E 1. Narvál 1. E 1. Guvat 1. M

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

A Bükk rejtélyei vetélkedısorozat III. forduló

A Bükk rejtélyei vetélkedısorozat III. forduló I. feladat (15 pont) 1) Milyen megyék területét érinti leginkább a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területe? a) Heves megye, BAZ megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye b) Heves megye, Nógrád megye,

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

TERMÉSZET EMBER KÖRNYEZET

TERMÉSZET EMBER KÖRNYEZET JAVÍTÓKULCS 1. forduló 7 8. osztály 1. feladat Milyen fajneveket rejtenek az összekeveredett betűk? 1. LÁPI PÓC 6. SZARKA 2. ARANYSAKÁL 7. SÜVÖLTŐ 3. BARKÓSCINEGE 8. NAGY PELE 4. TENGELIC 9. LÉPRIGÓ 5.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Vadhívás 1. Bevezetés

Vadhívás 1. Bevezetés Vadhívás 1. Bevezetés A vadhívás szerintem a vadászatok csúcsa, a legizgalmasabb feladat egy vadász számra. A vad kifinomult érzékszerveit kijátszani, lıhetı távolságra behívni, sok gyakorlást igénylı

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem állatok 4. évfolyam Juh A köznyelv inkább birkának nevezi ezt a bégető állatot. Tülkös szarvú, páros ujjú patás. Az egyik legrégebben háziasított állat. Bizonyos fajtái

Részletesebben

Az állatok evolúciója

Az állatok evolúciója Az állatok evolúciója Az állatvilág rendszere A gerincesek osztályai Általános jellemzés: - fej, törzs, végtagok, farok - csontos v. porcos szilárdító belső váz - mozgás: vázhoz tapadó harántcsíkolt izmok

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA BRATISLAVA B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 42. ročník školský rok 2007/2008 O k r e s n é k o l o maďarská verzia Kategória D 6. 7. ročník základnej

Részletesebben

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel!

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Demény Piroska Szilágyi Mária Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Játékos nyelvi feladatgyűjtemény ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből (Erdélyi

Részletesebben

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg!

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg! Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Ki adta fel az apróhirdetéseket? a. Futóversenyre várom mezei rokonaim jelentkezését! Döntsük el ki a gyorsabb! Üregi kollégák

Részletesebben

Hangyasuli - Székelyföldi Környezeti Nevelési Hálózat Változatos állatvilág Kösd össze a képeket a megfelelő nevekkel, majd gyűjts minél több információt róluk. Aranyos rózsabogár Fürge gyík Alpesi gőte

Részletesebben

Törzs Zárvatermők. Osztály. Kétszikűek 3.

Törzs Zárvatermők. Osztály. Kétszikűek 3. Törzs Zárvatermők Osztály Kétszikűek 3. Család Ibolyafélék Illatos ibolya Illatos ibolya Illatos ibolya Kerti árvácska Kerti árvácska Család Fűzfélék Fekete nyár Fekete nyár Fekete nyár Fekete nyár Fekete

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Mûanyag (Eco, ABS) és papírbázisú (akril) elzárók

Mûanyag (Eco, ABS) és papírbázisú (akril) elzárók .4 Fehér sima I: K 101 SM K: 101 SM E: W90 SM F: 103 SM ragasztó nélküli 19 mm 00005100019 0000512001 00005130019 22 mm 00005100022 00005120022 00005130022 00005150022 00005160022 00005170022 22 mm 00005140022

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

a) magyar nyúlfarkfû, Vrabélyi-estike b) Tornai-vértõ, pilisi len c) illatos bibircsvirág, légybangó d) cserszömörce, boldogasszony-papucsa

a) magyar nyúlfarkfû, Vrabélyi-estike b) Tornai-vértõ, pilisi len c) illatos bibircsvirág, légybangó d) cserszömörce, boldogasszony-papucsa I. feladat Totó (15 pont) 1) Melyik bemutatóhely tartozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz? a) Lóczy-barlang. b) Szemlõ-hegyi-barlang c) Rákóczi-barlang d) Szent István-barlang 2) Melyik következõ két

Részletesebben

1. feladat: Állattartás, háziállatok

1. feladat: Állattartás, háziállatok 1 12/1.oldal 1. feladat: Állattartás, háziállatok Melyik háziállatfajhoz kapcsolhatók az alábbi kifejezések? A szarvasmarhához, a juhhoz, esetleg a lóhoz? Csoportosítsátok őket a megadott ábra szerint!

Részletesebben

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA BRATISLAVA B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 43. ročník školský rok 2008/2009 O k r e s n é k o l o maďarská verzia Kategória C 8. - 9. ročník základnej

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

Nimród Próbája. A nap végén egy kétkarú mérlegen mérjük le, hogy milyen rangot ért el az íjász. (nyom-e akkora sújt tallérjainak az összessége)

Nimród Próbája. A nap végén egy kétkarú mérlegen mérjük le, hogy milyen rangot ért el az íjász. (nyom-e akkora sújt tallérjainak az összessége) Nimród Próbája A próba célja, hogy egy olyan kihívást teremtsen íjászainknak, amely szolgálja azok testi és szellemi fejlıdését, valamint megpróbálja kitartását, erejét, ügyességét, gyorsaságát és í jásztudását.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793]

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] 3B SCIENTIFIC MEDICAL BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] BLS-Szimulátor BasicBilly TM 1. BasicBilly TM tartalma 2. Összeszerelés 2.1 Rugó cseréje 2.1 Tüdı zacskó cseréje 3. Tisztítás és ápolás

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Megfelelőségi táblázatok

Megfelelőségi táblázatok Megfelelőségi táblázatok Legnagyobb bútorélzáró kollekció Maximális színazonosság 24 h kiszolgálás ABS élzárók ALU fóliával 2000 HD 29661 ABS alu csiszolt 2003 HD 29930 ABS arany csiszolt 22x0,45mm 22x1mm

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5. 6.osztály

JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5. 6.osztály TERMÉSZET 1.oldal JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5. 6.osztály 1. NÖVÉNYISMERET 2.oldal 17 21 3 9 2 4 13 19 1 8 22 16 18 20 6 24 14 7 11 10 12 23 15 5 1. árvácska 2. bíbor nebáncsvirág 3. borostyán 4. ezerjófű

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM leltári szám: KM 2012.51.1 mennyiség: 1 db anyaga: akvarell, papír tárgy neve: ifj. Vastagh György: A ló fejének izomzata (vázlat) származási helye: Budapest állapota: ép méretek: 15,5 x 30,5 Leírás: A

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

SUBIECTELE Limba maghiar

SUBIECTELE Limba maghiar ROMÂNIA JUDEUL TIMI MUNICIPIUL TIMIOARA DIRECIA DE MEDIU SERVICIUL PROTECIA MEDIULUI SUBIECTELE Limba maghiar pentru competiia intercolar în vederea seleciei unitilor colare (elevi i cadre didactice) care

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

Rejtett értékeink vetélkedısorozat I. forduló İszi forduló

Rejtett értékeink vetélkedısorozat I. forduló İszi forduló I. Feladat Az ízeltlábúak közül a legnagyobb népszerőségnek örvendı csoport a lepkék. A túrák során sokszor találkozhatunk különbözı nappali lepkefajokkal, amelyek közül sok táplálékspecialista és ezeken

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Ismertetı. Rönkfa kerti bútorokról és játszótéri eszközökrıl

Ismertetı. Rönkfa kerti bútorokról és játszótéri eszközökrıl Ismertetı Rönkfa kerti bútorokról és játszótéri eszközökrıl Zámbori József Kabor Bt. 2225.Üllı,Virág u.21. Telefon: 06/20/ 9716-282 Tel/Fax: 06/29/320-853 E-mail: zambori.j@freemail.hu Web: www.kabor.hu

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Cím: Éghajlattani tanszék honlapja oktatók Deák József Áron 3db link

Cím: Éghajlattani tanszék honlapja oktatók Deák József Áron 3db link Biogeográfia GY 02 07 Deák József Áron Követelmények: Órákon kötelezı megjelenés, max 2 DB hiányzás. Túllépése esetén, hiányzásonként -5p (100p-ból) 3db ZH lesz. Egy kivételével nem a gyak idıpontjában.

Részletesebben

Megoldókulcs a Magyar Mezıgazdasági Múzeum és Könyvtár Háziállatok nyomában Felfedezı füzet általános iskolás gyermekek számára címő kiadványához

Megoldókulcs a Magyar Mezıgazdasági Múzeum és Könyvtár Háziállatok nyomában Felfedezı füzet általános iskolás gyermekek számára címő kiadványához Megoldókulcs a Magyar Mezıgazdasági Múzeum és Könyvtár Háziállatok nyomában Felfedezı füzet általános iskolás gyermekek számára címő kiadványához Élet az udvarban (3 4.o.) 1. szarvasmarha, ló, juh, tyúk,

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap Második forduló 4. feladat 2012. február. 24. 1 Kedves Versenyzık! Fontos információk a feladat végrehajtásához: A megoldásra rendelkezésetekre

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Vadkerti napló. Soltvadkerti tehetségtábor Természetismereti csoport 2014

Vadkerti napló. Soltvadkerti tehetségtábor Természetismereti csoport 2014 Vadkerti napló Soltvadkerti tehetségtábor Természetismereti csoport 2014. Soltvadkerti tehetségtábor természetismereti program 1. Hadd lobogjon táborzászló készítése 2. Beetles rovarcsapdák szerteszét

Részletesebben

Natúr tölgy. Pácolt tölgy. Éger. Cseresznye. Biofenyõ. Bükk. Vörös bükk. Magasfényû piros. Magasfényû fekete. Magasfényû grafitmetál

Natúr tölgy. Pácolt tölgy. Éger. Cseresznye. Biofenyõ. Bükk. Vörös bükk. Magasfényû piros. Magasfényû fekete. Magasfényû grafitmetál I. kategória: Marásminta: A3/P, A4/Sz, A33/R3, A1/P, A11/P Szín: 35-féle színben Méret: szériaméretben (egyedi méretben is rendelhetõ egyedi áron) A3/P A4 /Sz A33/R3 A1/P A11/P Uni fehér Uni bordó Natúr

Részletesebben

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes A természetjárók kirándulásaik, túráik során szinte egész évben, fıleg tavasszal és ısszel gyakran találkoznak az erdıkben a vadon termı gombákkal, és győjtik

Részletesebben

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 44. ročník školský rok 2009/2010 O b v o d n é k o l o Kategória C 8.-9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM leltári szám: KM 2012.1.1 mennyiség: 1 db anyaga: akvarell, papír tárgy neve: ifj. Vastagh György: Fogolyszínő magyar kakas és tyúk (vázlat) származási helye: Budapest állapota: ép méretek: 35 x 49,5 Leírás:

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Társas madarak, azaz csapatban élnek. A párok az elsô évben csak jegyesek, azután lépnek házasságra. Életük végéig hûségesek egymáshoz.

Társas madarak, azaz csapatban élnek. A párok az elsô évben csak jegyesek, azután lépnek házasságra. Életük végéig hûségesek egymáshoz. Kedves Gyerekek! A megújult Csipogó rovatban mostantól Csicseri és Csicsóka, a két fiatal csóka fog benneteket kaluzolni. Ezentúl a testvérem és én kísérünk Téged a Csipogó világában. Azért kaptam a Csicseri

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET TISZÁNTÚLI KIRENDELTSÉG

NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET TISZÁNTÚLI KIRENDELTSÉG NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET TISZÁNTÚLI KIRENDELTSÉG HERMAN OTTÓ VERSENY 6-7. ÉVFOLYAM I. FORDULÓ 2014. ÁPRILIS 30. I. Kérdések Herman Ottó életéről Válaszolj a kérdésekre az értékelő lapon. 1. Hol és

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans)

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans) Klánok (Clans) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Leugallee 99 40545 Düsseldorf info@winningmoves.de http://www.winningmoves.de/ 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő

Részletesebben

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek Egy kis segítség. A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek hívták, mai nevét arról kapta, hogy a régiek szerint

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

TÁRSASJÁTÉK. 4. Egy bábut mindenki elhelyez a pontok számolására szolgáló táblán

TÁRSASJÁTÉK. 4. Egy bábut mindenki elhelyez a pontok számolására szolgáló táblán TÁRSASJÁTÉK A játék célja A játék az útonállók, lovagok, földművesek és szerzetesek világába vezet el: Mindegyikőjük célja, gyarapodni, pontokat szerezni. Hogyan? Lovag várat, várost épít, minél nagyobb

Részletesebben

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2014-2015. Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 1. Localitatea......

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2014-2015. Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 1. Localitatea...... EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2014-2015 Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevei/elevului......

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5 6. osztály

JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5 6. osztály 1. NÖVÉNYISMERET 1.oldal JAVÍTÓKULCS 1. forduló 5 6. osztály 2.oldal 2 8 24 16 13 1 9 21 7 14 19 17 23 20 10 18 12 3 6 4 22 15 11 5 1. aloe vera 2. aranysárga sásliliom 3. bazsarózsa 4. bőrlevél 5. csá

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 7. elıad adás Akusztikai és s optikai tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Akusztikai faanyagjellemzık Gyakorlati szerepe A hang sebessége a fábanf

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

A Nyílzápor Célja: - A magyar íjászhagyományok felelevenítése, ápolása, népszerősítése

A Nyílzápor Célja: - A magyar íjászhagyományok felelevenítése, ápolása, népszerősítése A Nyílzápor Célja: - A magyar íjászhagyományok felelevenítése, ápolása, népszerősítése - A történelmi íjakat használó, úgynevezett hagyományırzı, vagy történelmi íjászat témakörén belül, a X. századi magyarság

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Madarak és Fák Napja XXIII. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló 2016. I. Madárhang felismerés. 5 pont/

Madarak és Fák Napja XXIII. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló 2016. I. Madárhang felismerés. 5 pont/ Madarak és Fák Napja XXIII. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló 2016. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 101 pont Elért pontszám: Helyezés: I. Madárhang felismerés. 5 pont/ Hallgassátok meg figyelmesen

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2015. június HÍREK 41 gólyafiókát győrőztek meg Baja térségében Idén június 18-án, nyolcadik alkalommal szerveztük meg együttmőködı partnereinkkel a fehér

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2016. április HÍREK Diákok a Földvári-tónál tartott madárgyőrőzésen A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Konyhafrontok WWW.TAMASBUTOR.HU KONYHAFRONTOK. 6 termékkategória. 39 modell. 56 uni és fautánzatú matt szín. 15 magasfényű szín.

Konyhafrontok WWW.TAMASBUTOR.HU KONYHAFRONTOK. 6 termékkategória. 39 modell. 56 uni és fautánzatú matt szín. 15 magasfényű szín. WWW.TAMASBUTOR.HU KONYHAFRONTOK Konyhafrontok 6 termékkategória 39 modell 56 uni és fautánzatú matt szín 15 magasfényű szín 7 antikolt szín A1/P A4/Sz A5/P A6/P A7/P A8/P 5 KONYHAFRONTOK KONYHAFRONTOK

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2014. II. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2014. II. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2014 II. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Az első forduló túzokkal kapcsolatos feladatait már megoldottátok. Most a második forduló átfogóbb kérdéseinek

Részletesebben

Környezetvédelmi Kreatív Pályázat

Környezetvédelmi Kreatív Pályázat D U N A I F L O T T I L L A G Y E R M E K É S I F J Ú S Á G I V Í Z I T Ú R A E G Y E S Ü L E T Környezetvédelmi Kreatív Pályázat Pályázati kiírás és kedvcsináló ötlettár Ez a füzet a http://duf.uw.hu/palyazat

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

Kreatív nyár. w w w. m i o v o d a n k. h u

Kreatív nyár. w w w. m i o v o d a n k. h u Kreatív nyár A mi óvodánk, A mi nyarunk... 5.190 Ft Karton keretek - négy évszak CR 2500 100 db A4-es karton; 25 minta a négy évszak témájában Színes celofán CR 3300 6 tekercs, 6 külöböző színben. Méret:

Részletesebben