VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca ; adószám: ; MÁK pénzforgalmi számlaszám: , képviseli: Schwenk Alexandra ) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19., cégjegyzékszáma: , adószáma: , számlaszám: ; képviseli: dr. Viszkei András János) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. A Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján folytatta le a digitális átállást előkészítő programhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok teljesítése" tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Vállalkozó. A Vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentációban, illetőleg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételekben (a továbbiakban együtt: közbeszerzési dokumentáció) meghatározott feladatok ellátása a Vállalkozó benyújtott ajánlatában - ide értve adott esetben a Vállalkozó eljárás során tett első ajánlatát követő végleges ajánlatát is - (a továbbiakban: Ajánlat) foglaltak szerint. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen szerződés tárgya a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett Ajánlatában foglaltak szerint a Megrendelő részére, a digitális átállást előkészítő folyamathoz kapcsolódó egyes kommunikációt érintő feladatok megvalósítása, termékek előállítása a közbeszerzési dokumentációban és az Ajánlatban meghatározott feltételek szerint. Az Ajánlat 1. számú mellékletként jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés egy keretszerződés, amelynek alapján a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott tárgykörbe tartozó, a közbeszerzési dokumentációban megjelölt konkrét megrendeléseket, illetve a teljesítés részletes feltételeit rögzítik oly módon, hogy a Megrendelő az igényei szerinti ütemezéssel a megrendelést írásban közli a Vállalkozóval. Vállalkozó a megrendelést annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül visszaigazolja. A megrendelésben a Felek egyetértőleg rögzítik a megrendelés konkrét, mennyiségét, határidejét a közbeszerzési dokumentációban és a 2.1 pontban meghatározottak szerint, a teljesítés helyét, illetve hogy milyen mértékű díjazásra jogosult a Vállalkozó az adott megrendelés hibátlan teljesítése esetén A közbeszerzési dokumentációban meghatározott mennyiségekhez képest a Megrendelő tevékenységenként (lásd a szerződés 2.1. pontját) legfeljebb 50 % mértékben magasabb mennyiségeket is megrendelhet. 2. Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások 2.1 Vállalkozó a 3. pontban meghatározott keretösszegen belül, az ajánlatban meghatározott egységárakon a Megrendelő által az egyedi megrendelésben átadott követelmények alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani: Lógók grafikai megtervezése, és azok nyomdai minőségben történő átadása 1/7

2 teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 5 nap laminált kitűző grafikai tervezése a Megrendelő által megadott tartalom megjelenítésével, és az elfogadott grafikai tartalom nyomdai előkészítése, és annak nyomdai minőségben történő átadása teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 21 nap szöveges dokumentumok grafikai tervezése és nyomdai előkészítése, és annak nyomdai minőségben történő átadása teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 14 nap öntapadós matrica vagy mágneses címke grafikai tervezése, nyomdai előkészítése és annak nyomdai minőségben történő átadása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 21 nap plakát grafikai tervezése, nyomdai előkészítése és annak nyomdai minőségben történő átadása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 21 nap szóróanyag grafikai tervezése, nyomdai előkészítése és annak nyomdai minőségben történő átadása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 23 nap szóróanyag tartó eszköz tervezése és gyártása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 26 nap tájékoztató kiadvány gyártása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 26 nap sajtóhirdetés tervezése, nyomdai előkészítése és annak nyomdai minőségben történő átadása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 23 nap direkt marketing levél grafikai tervezése, nyomdai előkészítése és annak nyomdai minőségben történő átadása; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 23 nap direkt marketing levélhez a borítékok biztosítása és nyomása, a direkt marketing levelek borítékolása és postázása címzetlenül; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 23 nap direkt marketing levélhez a borítékok biztosítása és egyedi címzése, a direkt marketing levelek borítékolása és postázása (a címlistát Megrendelő biztosítja); teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 26 nap médiafoglalás nyomtatott helyi vagy országos nyomtatott vagy online lapban; teljesítési határidő: egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 4 hét darab (100*210 cm-es) teljes roll up tervezése és gyártása (szerkezettel együtt); darab 3 dl-es kerámia fülesbögre tervezése és gyártása; darab férfi és 10 darab női, színes/egyszínű hímzett szöveggel ellátott (1 színű, legfeljebb 30 karakterből álló, 15 X 10 cm befoglaló méretű szöveg- és 10 X 5 cm befoglaló méretű logó-hímzéssel ellátott) piquet póló 2.2 A nyújtott szolgáltatások minden esetben tartalmazzák a kapcsolódó ügyfélmenedzsment költségeket. 2.3 Vállalkozó a 2.1 pontban meghatározott minden egyes grafikai tervezési feladat elvégzése során legalább három alternatív grafikai tervet készít, amelyből a Megrendelő választja ki a megvalósítandó verziót. Vállalkozó jóváhagyásra legalább két munkanapot biztosít Megrendelő részére. 2.4 A 2.1 pontban meghatározott grafikai tervezési feladatok szöveges tartalmát és vizuális elvárásait, az elvárt méreteket Megrendelő az egyedi megrendelésben közli Vállalkozóval. Megrendelő a megrendelések alapjául szolgáló tervek írásos jóváhagyását követően, írásbeli megrendelést ad az igényelt szolgáltatások elvégzésére. A megrendelést Vállalkozó a kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül írásban köteles visszaigazolni Megrendelő részére 2.5 A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt 128. (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti 2/7

3 kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése a 4.6 pont alapján nem ismerhető el. 3. A szerződés hatálya 3.1 Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Megrendelő egyedi megrendelést legkésőbb jelen szerződés hatályba lépésének napját követő 65. napig adhat fel. Vállalkozó a szolgáltatást a szerződés aláírásától számított 95 napos időtartamban, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig köteles nyújtani. 4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 4.1. A Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárás során adott Ajánlatában foglalt ártáblázatban meghatározott díjak ellenében teljesíti, mely díjak a szerződés hatálya alatt semmilyen jogcímen nem emelhetők A Felek közös megegyezéssel a szerződés keretösszegét ,- + ÁFA, azaz nyolcmillióötszázhuszonkétezer-száz Forint + Áfa összegben határozzák meg annak figyelembe vételével, hogy az egyedi megrendelések összértéke, így jelen szerződés alapján kifizethető díjak összege nem haladhatja meg a szerződés keretösszegét A Vállalkozó kijelenti, hogy számlaképes, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj után magának kell megfizetnie az adót és egyéb közterheket A Megrendelő a vállalkozási díjon túl a jelen szerződésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban a Vállalkozónak semmilyen jogcímen további díjat nem fizet, illetve költséget nem térít meg. A vállalkozási díj a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségekre fedezetet nyújt A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.1 pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti Felek a szerződés hatályának lejártakor - az aláírástól számított 65 nap, illetve amennyiben ez korábbi a keretösszeg kimerülése - számolnak el egymással az az 4.6., valamint az 4.7. pontokban 4.7. Megrendelő az egyedi megrendelésben megrendelt, a Vállalkozó által teljesített szolgáltatást ellenőrzi, és ha szerződésszerű, elfogadja. A teljesítés igazolására a Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás szolgál, amelyet a Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül állít ki a Vállalkozó részéről. Az előbbiek alkalmazandók az elismerés megtagadására, amennyiben a Vállalkozó teljesítése nem felel meg a jelen szerződésnek. Megrendelő a teljesítést elismerő Teljesítési Igazolást akkor állítja ki, ha a megrendelt termékeket a Vállalkozó a megrendelésben megadott teljesítési címre, a szállítási határidőn belül leszállítja és a termékek dokumentálhatóan teljesítik a műszaki követelményekben foglaltakat A Vállalkozó a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a Teljesítési igazolás kiállítását követően nyújtja be a Megrendelőnek 1 példányban áfa bontással, cégszerűen aláírva. Megrendelő a vállalkozási díjat a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel utalja át a Vállalkozó CIB Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára a Kbt ban 3/7

4 foglaltaknak megfelelően. Ha az e pontban meghatározott (számla benyújtására, illetve a vállalkozási díj kifizetésére meghatározott) határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le Megrendelő előleget nem fizet Megrendelő késedelmes teljesítése esetén, Vállalkozó jogosult a késedelem napjától a kifizetés napjáig járó, a Polgári Törvénykönyvben (301/A. ) meghatározott mértékű késedelmi kamatra. 5. Nem szerződésszerű teljesítés, kötbér 5.1. A Vállalkozónak a szerződésben vállalt kötelezettségeit az egyedi megrendelésekben rögzített határidő(k), mennyiségek szerint, I. osztályú minőségben kell teljesítenie Amennyiben a szerződés teljesítése során a Vállalkozó olyan körülményről szerez tudomást, amely akadályozza a határidőre történő teljesítést, úgy a vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, illetve annak okáról Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: - késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése; - kártérítés érvényesítése; - a szerződéstől való elállás, vagy a szerződés felmondása Amennyiben Vállalkozó az egyedi megrendelésben meghatározott valamely szolgáltatás teljesítésének időpontjához képest 1 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelések szerint meghatározott, el nem végzett szolgáltatás megrendelés szerinti díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 2 % Ha a Vállalkozó minőségi hibás termékeket ad át, a Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelmes teljesítés esetén Megrendelőnek jogában áll elállni a megrendeléstől, amennyiben Vállalkozó az előírt teljesítési határidőt 5 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kicserélésnek 5 napon belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. A szerződés Vállalkozó általi 3 alkalommal történő súlyos megszegése esetén a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ezekben az esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja az adott megrendelés esetében a megrendelt mennyiség díja, mértéke 25%, míg a szerződés felmondása esetén a teljes nettó keretösszeg 10 %-a A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 6. Titoktartás 6.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely - közismert - amelyről a fogadó félnek már tudomása volt - amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek - vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 4/7

5 6.2. Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül Felek tudomásul veszik, hogy: - a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, - kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 7. Szerzői jogok 7.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során általa létrehozott és a Megrendelő részére átadott szerzői jogvédelem alá eső anyag felett - melyet Vállalkozó köteles szerzői jogvédelem alá tartozóként kifejezetten megjelölni - a Megrendelő jogdíjfizetési kötelezettségtől mentes, a szerzői jogvédelem teljes tartamára szóló, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez, mely felöleli az ilyen anyagok saját működési körben történő rendeltetésszerű felhasználását, beleértve azok sokszorosítását, módosítását és a működési körön belüli továbbadását, valamint nyilvánosságra hozatalát illetve hatósági feladatok ellátása érdekében történő felhasználását is. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasználási jogának gyakorlása nem szolgálhatja haszonszerzés célját Valamennyi egyéb (szerzői jogvédelem alá tartozóként meg nem jelölt) átadott anyag felett Megrendelő tulajdonjogot szerez Mindezeken túlmenően a Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elkészített szellemi alkotások egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg jogában áll a szellemi alkotások felhasználási jogainak, illetve az egyéb anyagok tulajdonjogának jelen megállapodás szerint történő átruházása, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással átruházott felhasználási és tulajdonjogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi alkotások, egyéb anyagok részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek rögzítik, hogy az egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 5/7

6 7.4. A Vállalkozó felelősséget vállal és szavatol azért, hogy a reklám- és kommunikációs anyag jogi, ezen belül szerzői jogi, médiajogi, versenyjogi, iparjogvédelmi, valamint sajtó- vagy reklámetikai szempontból megfelelő, nem sérti más szerzői, szomszédos jogi, személyhez fűződő vagy más szellemi alkotással kapcsolatos jogait, valamint nem sért a médiajogi, reklámetikai vagy bármely egyéb jogszabályt. A tartalommal kapcsolatban a Megrendelővel szemben érvényesített bármely igény esetén a Vállalkozó köteles az igényt érvényesítő harmadik személlyel szemben közvetlenül helytállni, valamint a Megrendelő kárát megtéríteni. 8. Kapcsolattartás 8.1. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat - ide nem értve a szerződés módosításának, illetve megszűntetésének eseteit - tételére jogosult képviselői, és értesítési címük: értesítési címek postacím tel/fax Megrendelő részéről: Kozma Zsolt 1015 Budapest, 1015 Budapest, Ostrom u. 23- Ostrom u / Vállalkozó részéről: dr. Viszkei András János 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19. t.: 1/ f.:l/ Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői: értesítési Megrendelő részéről: Buda Dóra címek postacím 1015 Budapest, Ostrom u tel/fax 1/ Vállalkozó részéről: Wolf Diána 1033 Budapest, Szentendrei út t.: 1/ f.: 1/ Egyéb rendelkezések 9.1. A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha - a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában a 4.5 pontban foglaltak szerint haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű személy, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Jelen szerződés csak a Kbt ában foglalt keretek között, írásban módosítható Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, en vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A távbeszélőn közölt 6/7

7 közleményt ben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek 9.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, és 7 (hét) számozott oldalból áll. Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt írják alá. Budapest, március 13. Igáltató Kft. Gazdasági ellenjegyzés: 7/7

8 Ajánlattevő neve: Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u.19. FELOLVASÓLAP [Kbt. 60. (6) bekezdése szerint] Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai Tekintettel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított, a digitális átállást előkészítő programhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok teljesítése tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának 4. pontjában foglaltakra, összhangban a Kbt. 60. (6) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszerűsíthető értékelési szempontotokat. Ajánlattevő{k) neve 1 : Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő(k) címe (székhelye/lakóhelye); székhely: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19. iroda: 1033 Budapest, Szentendrei út Az értékelési szempont megnevezése Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege) o teljes szolgáltatási időszakara (a csatolt összesítő alapján) Az ajánlatban foglalt érték 8.S22.100,- Forint + ÁFA A fenti ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a dokumentáció 2. fejezetében meghatározott feladatok megjelölt mennyiségének teljes, összesített ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt. Kelt: február 21. Beil & Pat s K3Ï m cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell jelölni további táblázatok csatolásával, illetőleg az ajánlattételi felhívás 25.e) pontjának megfelelően alkalmazandó a Kbt. 25. (2) bekezdése fs. 3 Bell & P Adószám: ítafevj-tiiíftlt ''.!"'

9 M i,. t 1 i i r-- i 1 i 1 i 1 r i f r l ( «5 P""l r l i I r i i 1 i 1 r i H. N H H l-i. H. IH r~. r~» rí r~> r~, M. JK^L-TIJ i_j"i-j- LJ Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés Megnevezés Vállalási ár (nettó) Ft Logó tervezése az ajánlattételi dokumentációban Ft Laminált kitűző grafikai tervezése az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint Ft Szöveges dokumentumok grafikai tervezése az ajánlattételi dokumentációban Ft Öntapadós matrica vagy mágneses címke grafikai tervezése az ajánlattételi meghatározttak szerint dokumentációban Ft Plakát grafikai tervezése az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint Ft Szóróanyag grafikai tervezése az ajánlattételi dokumentációban Ft Szóróanyag tartó eszköz tervezése az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint Ft Sajtóhirdetés tervezése az ajánlattételi dokumentációban Ft Direkt marketing levél grafikai tervezése az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint Ft ÚJ: 1 db 100*210 cm-es roll-up tervezése a tárgyalási jegyzőkönyvben és az ártáblázatban együttesen ÚJ: Bögre tervezése a tárgyalási jegyzőkönyvben és az ártáblázatban együttesen meghatározottak szerint Ft Ft Bell «t^ìartncrs Kft l033-fwa^^2«it«idkrf ul ,Vk.s»i ' ;!..-. <v.i.?5«l»vht<im»s

10 I >! r í > L j LI 1 u! 1 ÚJ: Galléros piké pólóra logő és felirat hímzés tervezése a tárgyalási jegyzőkönyvben és az ártáblázatban együttesen Ft Összesen: Ft A táblázat kitöltése az árak nyitott (nem zárolt) sárga színű celláiba történő beírásával végezhető! m Kft ' <.'. ín "MMMIfOOQOJ

11 Gyártás, nyomdai kivitelezés Termék megnevezése Méret Nyomás Papír Példányszám TÖRÖLT: laminált kitűző gyártása az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerinti Öntapadós matrica vagy mágneses címke gyártása az ajánlattételi dokumentációban Plakát gyártása az ajánlattételi dokumentációban Szóróanyag gyártása az ajánlattéteti dokumentációban Szóróanyag tartó eszköz gyártása az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint, Tájékoztató kiadvány gyártása az ajánlattételi dokumentációban Direkt marketing levél gyártása az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint Direkt marketing ievélhez nem egyedi címzésű a borítékok biztosítása, nyomása az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint, Direkt marketing levélhez egyedi címzésű borítékok biztosítása, nyomása az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak ÚJ: Roll-up gyártása szerkezettel együtt, a roll-upra minta: - roll-up cserélhető dekorációval típusú ÚJ: 3 dl-es fehér kerámia fülesbögre gyártása (a bögre legfeljebb *15 cm A/l gr-os matt plakátpapír A/ gr-os fényes vagy ofszet A/5 {16+4 oldal) gr-os fényes vagy ofszet A/ LA/4 szillkonos boríték LA/4 szilikonos boríték *210 cm szerkezettel együtt szublimációs technikával emblémázható) ÚJ: Színes, egyszínű, galléros női piké póló (100% pamut, 180gos, nyaki része 3 db, az alapanyag színével megegyező gombbal vagy L méret választható S, M záródik, alja és ujja alja duplán tűzött) gyártása, egyszínű hímzéssel ellátva (10*5 cm-es befoglaló méretű logó +15*10 cmes befoglaló méretű max. 30 betűs felirat, a logó és a felirat elhelyezése egymástól független) 4 szín Egységár (nettó) Ft Vállalási ár (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7.80 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jgjffters Kft " <drei üi S9-93 ' V7 5ü-2-l3

12 r-t r k. r-v r i r v r-y_ f-i m r i ÚJ: Színes, egyszínű, galléros férfi pikó póló (100% pamut, 180gos, nyaki része 3 db, az alapanyag színével megegyező gombbal vagy XI méret választhatóm, L záródik, alja és ujja alja duplán tűzött) gyártása, egyszínű hímzéssel ellátva (10*5 cm-es befoglaló méretű logó + 15*10 cmes befoglaló méretű max. 30 betűs felirat, a logó és a felirat elhelyezése egymástól független) Ft Ft Összesen Ft A táblázat kitöltése az árak nyitott (nem zárolt) sárga színű celláiba történő beírásával végezhető! - l?ín>-í-l

13 : : ; : _«_) pssra _BSB fásat * fc «Tjüs-* _ = i 1* % fc~~v * _ e v i '» " ~ k ^ k _J h _Í _J _J J J J JJ J J JUJ J J J J J DM levelek postázása Megnevezés Példányszám Egységár (nettó) Ft Vállalási ár (nettó) Ft Címzetlen DM levelek postázási díja Ft Ft Címzett DM levelek postázási díja Ft Ft Összesen: Ft A táblázat kitöltése az árak nyitott (nem zárolt) sárga színű celláiba történő beírásával végezhető! 1033 Byáp!^ /"TV <*?<?'' '

14

15 Kreatfv díjazás Gyártás DM levelek postázása Médiavásárlás Teljes ellenszolgáltatás Összesítés feladatcsoportonként ; Ellenszolgáltatás Ft Ft ,00 Ft Ft Ft Ös^sfélffestlíatatönként,.... ;. ; Ellenszolgáltatás Logo tervezése az ajánlattételi dokumentációban MÓDOSULT FELADAT: Laminált kitűző grafikai tervezése gyártás nélkül az ajánlattételi dokumentációban Szöveges dokumentumok grafikai tervezése és gyártása az ajánlattételi dokumentációban Öntapadós matrica vagy mágneses címke grafikai tervezése és gyártása az ajánlattételi dokumentációban meghatározttak szerint. Piakát grafikai tervezése és gyártása az ajánlattételi dokumentációban Szóróanyag grafikai tervezése és gyártása az ajánlattételi dokumentációban Szóróanyag tartó eszköz tervezése és gyártása az ajánlattételi dokumentációban Tájékoztató kiadvány gyártása az ajánlattételi dokumentációban Sajtóhirdetés tervezése az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint. Direkt marketing levél grafikai tervezése és gyártása az ajánlattételi dokumentációban Direkt marketing levélhez a borítékok biztosítása, nyomása, a direkt marketing levelek borítékolása és postázása címzetlenül az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint Direkt marketing levélhez a borítékok biztosítása egyedi címzése, a direkt marketing levelek borítékolása és postázása az ajánlattételi dokumentációban Médiafoglalás az ajánlattételi dokumentációban ÚJ: Roll-up tervezése és gyártása a tárgyalási jegyzőkönyvben és az ártáblázatban együttesen meghatározottak szerint ÚJ: 3 dl-es fehér kerámia fülesbogre gyártása a tárgyalási jegyzőkönyvben és az ártáblázatban együttesen ÚJ: Színes, egyszínű, galléros piké póló gyártása s tárgyalási jegyzőkönyvben és az ártáblázatban együttesen meghatározottak szerint Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Teljes ellenszolgáltatás Ft Bell & PartnWs Kft 1033 Budapest H m 89-9? Mi- -!.':""""WÍ-^-I3

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben