PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR"

Átírás

1 PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály

2 TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám fogalomtár 75 Fogalmak betőrendi sorrendben 89

3 PIACKUTATÁS A piackutatás a második világháború után alakult ki, mikor új technológiák és termékek jelentek meg. Ezzel elıtérbe került a verseny, és a piackutatás is. Viszonylag fiatal szakma, de annál dinamikusabban fejlıdik. A piackutatás egy rendszerezett vizsgálat, mely információgyőjtés vagy - javítás céljából történik. A vizsgálatoknál végezhetnek belsı (saját részlegeiken) és külsı (valamilyen más cég megbízásából) kutatásokat. A kutatások során a vásárlók igényeit akarjuk megismerni.

4 PIAC A ~ a kereslet és a kínálat találkozási helye Összetevıi: kereslet kínálat PIAC ár verseny A piac egy komplex gazdasági jelenség, ahol cserefolyamatok játszódnak le a fogyasztók és a kereskedık közt. Akárhol akármit vásárolunk, a piacon vagyunk, nem csak a városnak hagyományosan piacnak nevezett terén. Akkor is a piac termékeibıl vásárolunk, mikor egy cipıboltban, egy katalógusból vagy az Internetrıl vásárolunk valamilyen terméket.

5 Eladói piac Az eladók határozzák meg a piacot. Jellemzıi: a vevıpiac megjelenése elıtt uralkodott a kereslet nagyobb, mint a kínálat => hiánygazdaság volt az országban a szállítási idı hosszú az aktív marketing nem jellemzı rá kevés termék volt a boltban az eladók határozták meg, hogy mit lehet venni. Vevıpiac A kereslet, a fogyasztó uralkodik. Jellemzıi: a kínálat nagyobb, mint a kereslet a raktárkészlet magas, nagy a verseny harc folyik a vevı fejében elfoglalt helyért, a vevıkért ma már a vevı határozza meg, hogy mit akar a pénzéért kapni Piacgazdaság alakult ki, ezt kb. 10 éve építik.

6 Piacpotenciál Megadja, hogy egy termékbıl összesen mennyit tudnak eladni, ha minden potenciális vásárlónak rendelkezésére állnak a szükséges eszközök, és vásárlói szükséglet merül fel. Megmutatja egy piac teljes felvevıképességét. Piacvolumen A realizált forgalmat mutatja meg, vagyis, hogy valójában mennyit tudunk értékesíteni a termékbıl. Példa: Egy megyei napilap esetében felmérem, hogy a megyében hány háztartás, közület található, akik szóba jöhetnek, hogy megveszik az újságot. Így megtudom, hogy összesen hány darab adható el. Ezzel már tudom a piacpotenciált, vagyis a potenciális vásárlók számát. De közülük nem mindenki fogja ezt az újságot vásárolni, csak egy bizonyos százalékuk. Ez a százalékos arány pedig megmutatja a tényleges keresletet, vagyis a piacvolument.

7 Piaci rés Piaci résrıl beszélünk, ha már egy meglévı termék egy bizonyos piacterületet nem fed le. Megkülönböztetünk látens manifesztált (kinyilvánított) piaci rést. Látens piacrésrıl beszélhetünk, ha a piacon található termékek nem felelnek meg a vásárló elképzeléseinek. Manifesztált piaci résrıl beszélünk, ha a fogyasztók szükségleteik kielégítésére nem található a piacon termék. A manifesztált piaci rés nyújtja a legjobb lehetıséget egy új termék bevezetésre. PRIMÉR PIACKUTATÁS Adatok győjtése, feldolgozása, értékelése saját szempontok szerint. Új, még nem ismert adatokat győjtenek konkrét céllal a primer kutatások során. Akkor kerül erre sor, ha a szükséges adat nem létezik, elavult, pontatlan, nem teljes, vagy nem megbízható. Elınye: aktuális megbízható saját szempontok szerint Hátránya: idıigényes rendkívül drága

8 A primer piackutatás fajtái: Megfigyelés, amely során felmérés természetes környezetben zajlik nonverbális módon. A legfontosabb szereplık és helyzetek megfigyelésével győjthetünk friss információt. résztvevıi megkülönböztetünk és nem résztvevıi megfigyelést. Résztvevıi megfigyelés: a résztvevı tetszılegesen vesz részt a felmérésben, amit lát, azt rögzíti. Nem résztvevıi megfigyelés: kívülállóként (videokamerával, magnóval) kísérjük figyelemmel a felmérést. Megfigyelési effektus: ha valakit megfigyelünk, és ı tud errıl, ez befolyásol(hat)ja a viselkedését.

9 Megkérdezés A leggyakrabban alkalmazott módszere az adatok győjtésének. Történhet: szóban írásban telefonon kérdıív segítségével készíthetünk interjút is. A vállalatok azért végeznek megkérdezéseket, hogy megismerjék az emberek véleményét, elégedettségét, meggyızıdését, tudását egy termékrıl vagy szolgáltatásról. Kísérlet Magyarországon még kezdetleges ez a kutatási forma. Sok pszichológiai elemet tartalmaz, leginkább tudományos adatok győjtésére alkalmas. Legismertebb változata a TESZT, ami alkalmas: kimutatásra kipróbálásra bemutatásra összehasonlításra. Célja: az ok- okozati összefüggéseket megragadni. Leendı elutasításra/kedveltségre mutat rá.

10 A primer piackutatás lehet: Panel (folyamatos) Folyamatos adatgyőjtés rendszere, a célcsoportot többször kérdezünk meg különbözı témában (márka nevek ismertségét, vásárlás gyakoriságát, üzletek jellegét /ahol vásárolnak/ vizsgálják). Panelelhalás: éves viszonylatban % -os a lemorzsolódás. Okai: meghal, elköltözik, érdeklıdése csökken, elfáradás jelei Eseti Az adott célcsoportot csak egyszer kérdezzük meg. SZEKUNDER PIACKUTATÁS Lényege: másodlagos információk, valaki más győjtötte össze az ı igényei szerint, ezért nagy körül tekintéssel kell eljárnunk. Jellemzıi: dokumentális feldolgozások olcsóbb, mint a primer kutatás nem idıszerő nem saját szempontok szerint összegyőjtött adatok

11 Alapsokaság Akikre a felmérés vonatkozik (pl.: középiskolások, alapítványi iskolák) Minta Az alapsokaságból vett rész, akiket megkérdezünk. Számukra a minta összetétele a fontos és nem a nagysága, mindenkinek meg kell adni a lehetıséget a mintába való bekerülésre (max fı). Reprezentativitás A minta leképzi-e az alapsokaságot. Összetételében, jellemzıiben az alapsokaság hő kicsinyített mása legyen, így tudunk következtetni az alapsokaságra. Példa: Ha középiskolásokról készítünk felmérést, akkor azt több osztályban el kell végeznünk. Tehát kell az 1., 2., 3., 4. osztályos tanulók véleménye egyaránt. De az egész osztályt nem szükséges megkérdezni, de fiúkat és lányokat is egyaránt meg kell kérdezni. Itt az alapsokaságot a középiskolások jelentik, a minta pedig az az osztályonkénti néhány ember, akiket megkérdeztünk. Reprezentatív a minta, mert több iskolában különbözı korosztályt kérdeztünk meg. Szupermarket Városon belül található, fıként élelmiszereket értékesítenek (pl.: SPAR, BILLA). Hipermarket Városon kívül található, élelmiszereken kívül más termékeket is értékesítenek (pl.: kozmetikai termékeket, mőszaki cikkeket, ruhákat), melyben 20 vagy annál több pénztár van (pl.: Interspar, TESCO, METRO).

12 GAZDASÁGI ISMERETEK A gazdasági ismeretek nélkülözhetetlenek egy cég jó vezetésénél. Ez a témakör összefoglaló jellegő, nagyon sok témát ölel fel. Magában foglalhatja az adózás tudnivalóit, a vállalkozások pénzügyeit, marketing és kommunikáció egy részét, a gazdasági törvény azon részét, amely a cégekkel kapcsolatos információkat. Foglalkozhatunk gazdasági ismeretek jogcímén a cégek hitelezésével, hitel konstrukciókkal egyaránt.

13 Termelés A termékek elıállítása és azok realizálása (elosztás, értékesítés, fogyasztás) Eredménye: kézzel fogható tárgyi termékek (könyv, munkaruha) szolgáltatások, mint termékek - tárgyiasult, szellemi (oktatás, utazás) Licenc Egy, már meglévı termék gyártásának jogi megvétele. A licenceladó szerzıdést köt a licencvásáróval, hogy a licencdíj fizetése ellenében használhasson egy gyártási eljárást, védjegyet, kereskedelmi titkot vagy bármilyen más értéket. A Coca-Cola az egész világon licenceket ad palackozóknak, ellátja ıket sziruppal, átadja termelési gyakorlatát, segíti az elosztást, de el is adja a termékeket. Franchise Koncesszió, licenctermék, márka, szolgáltatás vagy értékesítési forma használatára. Az ellátó (szállító) vállalat a kereskedelmi egység számára megadja a jogot, hogy a piacon már bevezetett árut vagy szolgáltatást egységes védjeggyel, kizárólagosan forgalmazzák. A szállító (franciser) a márka vagy a védjegy használati jogának átadása mellett kereskedelmi, pénzügyi, vezetési és egyéb piaci jellegő tanácsadást, szolgáltatást nyújt a kereskedınek, aki ennek fejében díjat fizet. pl.: McDonald s, benzinkutak mőködnek ilyen elv szerint. Know-how Valami eredeti, egyedi ötlet. Good will Vállalat, cég, termék jó híre, elınyös megítélése.

14 Kamat Betét vagy hitel ára, mindig %-ban van kifejezve, éves viszonylatban, addig kell fizetni amíg a hitelt használják. Kamat mértéke Százalékban kifejezett nagyság. Kamat volumene Összegben kifejezett érték (Ft-ban). Ha valamit részletre vásárolunk, akkor arra valamennyi kamatot rászámolunk, ezt százalékban szokták meghatározni. Ez a kamat mértéke. Amennyit Ft-ban jelent, az a kamat volumene. Osztalék Tulajdonosok az adózott nyereség terhére kivesznek pénzösszeget, ez az összeg az osztalék. A cégnek az év végére van X Ft adózott nyeresége. Ennek egy részét vagy az egészet elosztják a tulajdonosok egymás között. Pénz Funkciói: fizetési eszköz felhasználási eszköz felhalmozási eszköz értékmérı, csereeszköz. Portfolió Tárca, pénzt, valutát, bankbetétet, értékpapírokat tartalmaz. A meglévı vagyonom, befektetéseim ebben foglalnak helyet.

15 Költségvetés A költségvetés egy tervezési folyamatot jellemez, ami több irányba ágazik. A résztervek integrálása a különbözı mőhelyrészek terveinek integrálása az idıben egymásból keletkezı projektek terveinek integrálása Egy költségvetés vagy a vállalat hiearchikus rendszeréhez alkalmazkodik (pl. egy összefogó, egységes költségvetés a vállalat vezetésének és részlegeinek együtt) vagy a különbözı részlegek szerint horizontális (pl. sajtó költségvetés az eladásoknak, vásárlásnak reklámnak, PR-nak, szponzorálásnak stb.) Kötvény Hitelt megtestesítı, bemutatóra szóló, elıre meghatározott összegő, kamatú és lejáratú értékpapír. Államkötvény: kölcsön az államnak Vállalati kötvény: kölcsön a vállalatnak Részvény Tulajdonjogot testesít meg. Meghatározott névértékkel rendelkezı vagyoni és tulajdonosi jogokat megtestesítı, szabadon forgatható értékpapír. Önerı A pénzintézetek a fejlesztéshez önerıt kérnek, ez általában 30 %. Példa: fejlesztés e Ft - hitel 70 % 700 e Ft - önerı 30 % 300 e Ft

16 Fedezet Jogi biztosíték a hitel visszafizetésére. Bruttó nyereség, árrés Ft-ban kifejezve. Lehet: kvázipénz (bankbetét, értékpapír), ingatlan, eszközök, gépek, hitelgarancia RT Fedezeti pont Az az árbevételi összeg, amelynek elérésekor a vállalkozás megteremti egy bizonyos idıszak (pl. 1 év) összes mőködési költségét és a fedezeti pont eléréséig felmerült változó költséget. A vállalkozás nyeresége 0 (nullszaldó) A - K = 0 A: árbevétel K: összköltség Vállalkozás Üzleti haszonszerzés céljára alakult szervezet. Vállalkozási formák: egyéni vállalkozás társas vállalkozások (Kkt; Bt), tıkeegyesüléses vállalkozások (Kft; Rt). Egyéni vállalkozás Természetes személy gazdálkodó tevékenységet folytat üzleti haszonszerzés céljából. Társas vállalkozás Személyek szakmai ismeretei koncentrálódnak, személyesen részt vesznek a vállalkozásban Közkereseti társaság (Kkt) Tagjai egyenrangúak, tagjai korlátlan és egyetemleges felelısség mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsájtják. Betéti társaság (Bt) Rendkívül népszerő, mint vállalkozási forma, elsısorban családi vállalkozásokra jellemzı, legalább egy tag (beltag) felelıssége egyetemleges, a teljes vagyonával felel és legalább egy másik tag (kültag) a bevitt vagyona arányában felel a társaság vagyonáért.

17 Tıkeegyesüléses vállalkozás Tıke koncentrálódik, jogi személyiségő társaságok. Korlátolt felelısségő társaság (Kft) Az alapítók vagyoni eszközöket biztosítanak a magántulajdonukból. Ezek az eszközök üzletrészenként jelennek meg. Olyan gazdasági társaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével alakul, és amelynél a tag felelıssége a társasággal szemben a törzsbetétre és a társasági szerzıdésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. Részvénytársaság (Rt) Korlátozott a felelısség, a tulajdonjogot a részvény testesíti meg. A részvénynek névértéke van (az alaptıke hányada). Elıre meghatározott összegő alaptıkével rendelkezik, és ez az alaptıke szintén elıre meghatározott névértékő részvényekbıl áll. Jogi személy meghatározott céllal létrejövı szervezet, pl.: iskola, önkormányzat az állam bejegyzéssel elismeri, mint jogi személy (cégbírósági) saját elkülönített vagyona van (1998. jún tól 3 m Ft) Finanszírozás A vállalat eszközökkel történı ellátása, ezek lehetnek anyagi és szellemi eszközök, melyek pénzeszközök és tárgyi forgóeszközök. Amortizáció Az amortizáció a cégek tárgyi eszköz állományához kapcsolódik. Mind a számviteli törvény, mind a társasági adó törvény szabályozza az amortizációs költség leírásának módjait. Az amortizációs költségek a tárgyi eszközök jövıbeni cseréjére, illetve felújítására félretett kiadások. Az amortizáció összege az a kiadás, amely nem hagyja el a vállalkozást. Az értékcsökkenés nagyobb amortizációs százalékai: ingatlanok %

18 gépek, berendezések, felszerelések 14,5 % egyéb gépek, berendezések 33 % jármővek 20 % Költségtervezés 1.) Személy jellegő kifizetések bérek (alkalmazottak esetén) járulékok (TB 33 %) vállalkozói kivét 2.) Kamatköltség => ha van hitel 3.) Amortizációs költség => számviteli költség, az adóalap terhére tudom leírni, ha van befektetésem. Tárgyi eszköz listából tudjuk, hogy van-e. 4.) Egyéb költségek (bérleti díj, gépkocsifutás, telefon, posta, irodaszerek, marketing, biztosítás, rezsi, repi, tanácsadói díj, képzések). Rabat Engedmény, ami lehet mennyiségi (publikus cél: mindenki tudja meg) és hőségi (diszkrét, személyre szóló) megjelenhet pénzben (mennyiség, hőség miatt) és természetben (szolgáltatásban, termékben). A mennyiségi engedmény a nagy tételben vásárlónak járó árcsökkenés. Skontó Fizetési módhoz kapcsolódó engedmény (1-2 % esetleg 3 %) készpénzfizetési engedmény, árcsökkenés a számlatartozásukat azonnal kifizetıknek. Áruválaszték A piacon található termékek összessége. Áruválaszték mélysége A termékbıl mekkora mennyiség van raktáron.

19 Ár Egy termék vagy szolgáltatás tulajdonjogának megszerzéséért kért pénzmennyiség. Árdifferenciálódás Amikor ugyanazt a terméket különbözı vevıknek eltérı áron értékesítik. Értékesítési rendszer (disztribúció) A termelıknek a termelıktıl a fogyasztóig vagy felhasználóig történı eljuttatását biztosító, vállalaton belüli és kívüli szervezetek és az általuk ellátott funkciók. Termékéletgörbe A termék életfolyamatát a piaci bevezetéstıl a piacról való kivonulásig mutatja be. Fıbb jellemzıi: nyereség veszteség forgalom forgalomváltozás. A termék életciklusát 5 részre oszthatjuk: 1. bevezetés 2. növekedés 3. érettség 4. telítettség 5. hanyatlás. Csomagküldı kereskedelem Olyan kereskedelmi egység, amely minta és katalógus alapján értékesít. A hangsúly a katalóguson van, amelyet nagy példányszámban nyomtatnak és juttatnak el a potenciális vevıkhöz, pl.: QUELLE, OTTO, Avon. Vevıorientáció Olyan gondolkodásmód és gazdálkodási gyakorlat, amely során a vállalat minden döntését a vevı kívánságainak rendeli alá.

20 Panaszhelyzet Minden olyan alkalom, mikor a vevı elégedetlen, függetlenül attól, hogy ezt kinyilváníthatja vagy nem. Az is panaszhelyzet, ha a vevı nem mondja el elégedetlenségét, pl.: az élelmiszerek nem olyan frissek a boltban, mint szeretnénk, de nem szólunk; a cipı, amit vásároltunk, két hét hordás után elválik a talpától és visszavisszük a boltba. 100 alkalomból 7- szer nyilvánítjuk ki nemtetszésünket. Logisztika A vállalatnál szétszórtan elhelyezkedı, de a termék fizikai mozgatásához kapcsolódó tevékenységek összehangolása. Ide sorolhatók: készletgazdálkodás, raktárgazdálkodás, szállítás, anyagmozgatás, csomagolás, illetve az ezt kísérı információs folyamatok.

21 MARKETING A marketing jelentése, definíciója vitatott. Sokan sokféleképpen határozzák meg. Ha a marketing lényegét akarjuk leírni, hamar megállapítjuk, hogy az errıl alkotott vélemények nem egységesek. Kotler a következıket írja: olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek segítségével egyének és csoportok terméket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás közt, miközben szükségleteiket és igényeiket kielégítik. A marketing az emberi szükségletekkel és igényekkel kezdıdik. Fontos dolog különbséget tenni szükséglet, igény és kereslet kötött. Az emberi szükséglet valamilyen alapvetı elégedettség hiányát jelenti. Ezeket a szükségleteket nem a társadalom, vagy a marketing szakemberek teremtették, hanem az ember valódi biológiai felépítésébıl és emberi mivoltából következnek. Az igény a szükségletek sajátos kielégülésére irányuló vágyat jelenti. Az emberi igényeket folyamatosan alakítják és újra formálják a társadalmi erık és egyes intézmények, beleértve az egyházakat, iskolákat, családokat és vállalkozások egyaránt. A kereslet olyan különleges termékek iránti igény, ami mögött vásárlói képesség és akarat áll. Az igények akkor válnak keresetté, ha vásárlóerıvel is alá vannak támasztva. Sok

22 embernek lenne igénye Mercedesre, de kevesen vannak, akik meg is tudják és meg is akarják venni. A vállalatoknak ezért fel kell mérniük nemcsak azt, hány ember igényli a terméküket, hanem, ami még fontosabb, hányan akarják és képesek azt megvásárolni. Szükséglet Az emberekben felmerülı hiányérzet, amely önmaga megszüntetésére cselekvést vált ki. Reális, meglévı szükségletek, amelyek megjelennek a piacon (pl.: éhség, szomjúság). Látens, lappangó szükségletek, amelyek még nincsenek a piacon (a kutya eddig csontot kapott, most már PEDIGREPAL- t adnak neki) Társadalmilag indukált szükségletek (A szomszédnak, barátnak jobb van valamibıl, de nekem még jobb kell. Légy basa a basák országában!, amely lehetne egy utazási iroda szlogenje egy Törökországi utazáshoz, ott basaként élhetsz, hát válaszd ezt az utat) Szükségletkutatás A szükségletkutatás abból indul ki, hogy a vállalatok forgalmát a szükségletek adják. A szükségletek csak egy része jelenik meg a piacon keresletként. A kutatás feladata a fel nem merült keresletek felismerése, a látens és a társadalmilag indukált szükségletek kutatása. Gyakran azokat a szükségleteket kell felismerniük, amelyek a kereslet mögött állnak. Azt is megtudhatják, hogy erre a szükségletre miért nem merült fel kereslet, tehát mi az oka, hogy a szükséglet látens maradt. Termék A marketingben termék mindaz, amire a piacon szükséglet merül fel, és amely mögött fizetıképes kereslet áll. Tárgyi termékek: melyek kézzel foghatók (pl.: könyv, toll, számológép) és a szolgáltatások, amelyek lehetnek o tárgyiasult (felmerül tárgyi tényezı, pl.: cipıjavítás) és o szellemi szolgáltatások (pl.: biztonsági termékek, tanácsadószervek, orvosi szolgáltatások).

23 A termék három részbıl áll: Absztrakt termék (a termék lényege) Az a lényegi elıny, haszon, ami miatt a terméket legyártották. Tárgyiasult termék A termék jellemzıit jelenti: forma, alak, design, szín, minıség, ár, márkanév, csomagolás, stílus. Kiegészítı termék Pótlólagos szolgáltatás, valami plusz az ügyfél számára, pl.: üzembe helyezés, garancia, házhoz, szállítás, fizetési mód, vásárlás utáni bármilyen szolgáltatás. Példa: A Mc Donald`s - ban az absztrakt termék a gyorsaság, a tárgyiasult termék maga a hamburger, aminek jó ízőnek, frissnek, megfizethetınek, adagnak megfelelı mennyiségőnek kell lenne, és megfelelı csomagolásban kell a fogyasztónak adni, a kiegészítı termék pedig, hogy egy-egy menühöz ajándék jár, újságot lehet olvasni. Maslow piramis (szükséglet hiearchia) Egy amerikai pszichológus A. H. Maslow az emberi szükségletekkel foglalkozott és állított fel errıl egy lépcsızetet, amely öt részbıl áll. Önmegvalósítás EGO - szükségletek Szociális szükségletek Biztonság iránti szükségletek Fiziológiai szükségletek Az emberi szükségletek lépcsızetet alkotnak, melyek között vannak alapvetı és magasabb rendő szükségletek. Az embereknél mindaddig nem jelenik meg magasabb rendő szükséglet, míg az alatta lévı, számára elfogadható igényszinten nem lesz kielégítve.

24 Referencia csoport Vonatkoztatási, vágyott csoport, vagyis az a csoport, ahová tartozni szeretnénk. Fontos, hogy legyen célunk. Diákok számára ez a jó tanulók csoportja, vállalkozók számára a sikeres vállalkozók csoportja jelenti a referencia csoportot. Piacszegmentálás A piac szeletekre bontását jelenti. Szegmentációs elemek: földrajzi szegmens: a vállalat értékesítési területe (pl.: Magyarország, Dunántúl) demográfiai szegmens: életkor, nemek, testalkat (pl.: éves nık) vagyoni szegmens (pl.: pályakezdık) attitőd, beállítódás (pl.: hobby) Szegmens A szegmentálás eredménye, a vállalat célcsoportja, akiknek a terméket kínálja. Fı jellemzıi: homogén csoport befolyásolható fizetıképes elérhetı a szegmensnek el kell tudnia tartani a vállalkozást Példa: Egy iskolai füzeteket elıállító cég célcsoportját Magyarország (iskolai) tanulói alkotják, tehát a 6-24 éves magyar emberek.azonban a szegmentációs elemek közül az attitődnél meghatározó, hogy ki milyen füzetbe szeret írni, illetve a szaktanár milyen füzetet kér esetleg az órára.

25 Attitőd Beállítódás, magatartás, viselkedési mód, modor az egyén tárggyal vagy gondolattal kapcsolatos kedvezı vagy kedvezıtlen értékelését vagy cselekvési tendenciáját írja le. Az egyes attitődök következetes magatartásra késztetik az embereket. Pozícionálás A vállalat helye a piacon, értékteremtés, harc a vevık fejében elfoglalt helyért. (Pl.: Ha valaki azt mondja fogkrém vagy mosópor, kinek mi jut az eszébe? Valakinek a Blend-a-med, másnak a Signal és egy harmadik embernek az Aquafresh. A mosóporok közül sem mindenkinek ugyanaz fog eszébe jutni.) Az, hogy kinek mi jut az eszébe, attól függ, hogy a különbözı termékek milyen helyet foglalnak el a fejében. A boltban válogat a termékek közül, vagy azonnal elveszi azt a terméket, amit mindig használ. SWOT- elemzés A vállalkozások piaci helyzetére mutat rá egy adott pillanatban. A vállalatok környezete gyorsan változik, ezzel együtt a vállalatnak is változnia kell. Fél évente el kell készíteni a vállalat SWOT - elemzését négy tényezı köré építve: erısségek gyengeségek lehetıségek veszélyek Ez egy helyzetelemzés, a vállalkozások belsı és külsı tényezıit kell figyelni. A belsı tényezıket az erısségek és a gyengeségek adják, a külsıket pedig a lehetıségek és a veszélyek.

26 Legfontosabb tényezık: Belsı: tıke ellátottság munkaerı technológia technika, mőszaki ellátottság szakmai hírnév, image ismertségi fok ár minıség telephely földrajzi fekvés Külsı: versenytársak helyzete ügyfelek szükségleteinek változása tıkebevonás demográfiai változások új értékesítési lehetıségek Stratégiai termék Legkisebb, de még önállóan is versenyképes termék. Stratégiai piac Az a piac, ahol a vállalat legtöbb terméke figyelembe vehetı. Az élelmiszereknél ez a fogyasztói piac, ahol a lakosságot szolgálja ki. Szponzorálás mecenatúra Szponzorálás => szolgáltatás ellenszolgáltatás fejében Szponzorálás fajtái: sport szociális környezet (ÖKO) kulturális Mecenatúra => szolgáltatás ellenszolgáltatás nélkül

27 A TV-ben a különbözı mősorok után mindig felsorolják, hogy kik támogatták a mősor készítését (pl.: BRAVO TV - t a BRAVO újság, mai nap magazin, ROXI RÁDIÓ). Ezek a támogatók pénzt adnak, hogy el tudják készíteni a mősort és cserébe a mősor végén megmutatják a logójukat és be is mondják, hogy ık támogatták a mősor létrejöttét. Azt is el szokták mondani, hogy melyik cég bútoraival rendezték be a stúdiót, és a mősorvezetıt milyen cég öltözette. Image Külsı szemlélıben visszatükrözıdı kép, vállalatról, szervezetrıl, termékrıl, személyrıl. Idegen image: ami az emberekben kialakul a cégrıl Önimage: a saját magáról kialakított kép A kettınek egyensúlyban kell lennie. 4P-7P 4P négy angol szót jelent: produkt (termék) price (ár) place (értékesítési csatorna) promotion (marketing kommunikáció) Ezek marketing eszközök, amelyek segítenek a vállalatnak a piacon aktívan mőködni. A szolgáltatás-marketingben megkülönböztetünk további három marketing eszközt: Emberi tényezık, amivel az ügyfél elégedettségét próbáljuk emelni Tárgyi elemek, ahol a környezet a meghatározó Folyamat, ahol a vevı elégedettségére tudunk hatni. Marketing-mix A marketing eszközök optimális felhasználása egy vállalaton belül. Azon marketing eszközök összessége, amelyeket a vállalat a célpiacon céljai elérésére használ a marketingmix kialakítására. Az egyes marketing eszközök egymáshoz viszonyított súlya, aránya, összhangjuk biztosítása részben stratégiai, részben taktikai kérdés. Az egyes eszközök

28 kölcsönhatása meglehetısen szoros, mindegyikük hatással van a többire is. Optimális kombinációjukat a termék életciklusa alakulásának megfelelıen folyamatosan változnia kell, az életciklus különbözı szakaszához más és más összetételő marketing-mix tartozik. Szinergia hatás Az egész több, mint a részek összessége. Összehangolt elemek egymást erısítik. Hatása a marketingben: a részek együttes hatásösszege sokszorosa a részhatásoknak külön-külön. A fogyasztónak a vállalathoz kell bizalommal fordulnia, és nemcsak egy-egy részéhez, így a termék is ne csak egy termékjellemzı miatt tetsszen a vásárlónak, hanem a termék egészéért vásárolja azt meg. Termék-piac mátrix Egy vállalat különbözı termékcsoportjai (üzleti egységei) és piacai közötti összefüggéseket tárjuk fel. Push és Pull stratégia A promóciós mixre igen nagy hatással van, hogy a vállalat toló (push) vagy húzó (pull) stratégiát választ újabb vásárlók megszerzésére. Push stratégia: a gyártó marketing tevékenysége a közvetítı csatornára irányul. Célja: közvetítık késztetése arra, hogy vásárolják és árusítják a terméket, illetıleg ösztönözzék a végfelhasználót a vásárlásra. Eszközei: akciók eredmények rabatok skontók Pull stratégia: a marketing tevékenységek a végfelhasználóra irányuknak. Célja: rávenni a vevıket, hogy kérjék a terméket a közvetítıktıl, és így kényszerítsék a rendelést. Akkor jó, ha a termékkategórián belül erıs a márkahőség.

29 Cégarculat (Corporate Identity) A vállalati arculat (CI) az a kép, a benyomásoknak és véleményeknek olyan összessége, amit a vállalat magáról ki kíván alakítani, illetve ami a vállalat mikro- és makrokörnyezetében a vállalatról kialakul. Funkciója: megkülönböztetı funkció (vállalat szemszögébıl) beazonosító funkció (az ügyfél szempontjából) arculati elemek: - szimbólumok - homlokzat - cégnév - szín - design - hang - betőtípus Public Relation Egy szervezet kommunikációjának szervezése azon programok választékát jelenti, amelyeket azért alakítottak ki, hogy támogassák vagy védelmezzék a cég image-t vagy egy-egy terméket. A cégnek fogyasztóival, szállítóval, kiskereskedıivel, dolgozóival jó viszonyt kell kialakítania. Megkülönböztetünk külsı és belsı PR-t. Külsı PR célcsoportja: lakosság, beszállítók, állami szervek, vevı, szakmai csoportok, média Belsı PR célcsoportja: managment, dolgozók, nyugdíjasok, front személyzet, háttér szervezet Marketinginformációs-rendszer (MIR) Emberek, berendezések és eljárások összessége, amelyek összegyőjtik, rendszerezik, elemzik, értékelik és eljuttatják a szükséges, pontos és idıszerő információt a marketing döntéshozóihoz. A piackutatás üzemanyaga az információ, így aki az információt birtokolja nagyobb eséllyel indul a piacon. Részei:

30 belsı beszálló rendszer marketing megfigyelı rendszer marketing kutató rendszer marketing elemek rendszer marketing környezet Szolgáltatásmarketing A fogyasztási cikkek marketingjének szempontjából kell figyelembe venni. Ez érvényes a marketingstratégiák fejlıdésére és az értékesítési eszközök alkalmazására is. A szolgáltató marketing különlegessége, hogy a szolgáltatások nem szállíthatók, megismételhetetlenek, megfoghatatlanok, elválaszthatatlanok, nem tárolható pl: baby-sitter szolgálat, masszázs biztosítás, fodrászat. A termelı szektornak is sok a dolgozója, a számítógép-kezelık, számviteli szakemberek, jogi személyzet is szolgáltatásokat nyújtanak. Direkt marketing Magában foglalja a közvetlen és egyéni kommunikáció minden formáját, ami a vásárló és eladó (ill. magánháztartás) között létrejön. Eladó/kínáló lehet elıállító, kereskedı, szolgáltató. A kommunikáció létre jöhet személyes (szóbeli) és írásbeli kapcsolat során. Személyes kapcsolat lehet a külsı szolgáltatások munkatársaival Írásbeli kapcsolat a saját reklámok keretében. A direkt marketinghez tartoznak a telefonos eladások is. Direkt eladás Egy speciális eladás-politikát jellemez, ahol a viszonteladó (nagy-, kiskereskedı) kihagyják, és közvetlenül a végfelhasználót célozza meg a szállító cég, az Interneten vagy a gyárak belsı hálózatán keresztül. Direkt reklám Ide tartozik az összes egyéni és személytelen reklámkommunikáció a vásárló és kínáló között. A direkt marketinggel ellentétben a vállalatok és egyéb szervezeti kínálókat, pl.: prospektusok, katalógusok. Az utóbbi idıben gyakoriak az -eken jelentkezı direktreklámok is. Elınye: nyelvezete megegyezik a célcsoportéval alacsony az el nem értek száma egyszerő az ellenırzés

31 Diverzifikáció Általában egy program bıvítését nevezzük, jellemezzük ezzel a szóval. Különbözı irányzatait különböztetjük meg: Horizontális vertikális laterális (oldalirányú) Emóció = érzelem A marketing során különbözı érzelmeket keltünk. A cél, hogy a termék olyan érzéseket váltson ki a vásárlókból, hogy azok azt megvásárolják. Ezek az asszociációk adják egy termék értékét, és ez egy speciális célcsoportot eredményez, akik érzelmi alapon vásárolnak. Élménymarketing Arra céloz, hogy a termék (személyes) használata valamilyen élményt jelentsen a vásárlónak, a vásárláskor valamilyen érzelmi hatásra vásárolja meg a terméket. A tipikusan élményértékő dolgok: egészség, élvezet, gyönyör, luxus, nosztalgia és esztétika. Ez különbözı módszerekkel érhetı el: élményorientált design-nal élményorientált reklámmal élményorientált eladási beszélgetéssel Eventmarketing (eseménymarketing) A vállalatoknál különbözı eseményeket /rendezvényeket szerveznek, amelyek célja, hogy az eseményorientált cég vagy termékfüggı felelıséggel érzelmi és fizikai ingereket érjenek el a megfelelı célcsoportoknál. A kommunikáció célcsoportját alkothatják vállalaton belüli (munkatársak) és vállalaton kívüli (piacpartnerek, vásárlók) résztvevık. Az eseménymarketing lényegét a kapcsolatteremtés lehetısége adja.

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Céltudatos eladás, ügyfél-centrikus vállalkozás

Céltudatos eladás, ügyfél-centrikus vállalkozás Haszon Nıknek Konferencia Céltudatos eladás, ügyfél-centrikus vállalkozás Horváth Anna 2010. június 10. Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók 1. Vállalkozásindítás 2. Marketing 3. Mőködtetés 4. Pénzügyek

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu MARKETINGISMERETEK KOMPETENCIÁK ÉS MÓDSZEREK KKV-K SZÁMÁRA (MBA SZINT) 1 MARKETING MENEDZSMENT A XXI. század marketingszemlélete Marketingevolúció Holisztikus marketing Alapfogalmak Marketingmix - a kibocsátó

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0066-06/1 A marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

MARKETING ALAPISMERETEK

MARKETING ALAPISMERETEK MARKETING ALAPISMERETEK Marketing fogalma Gondolkodásmód, és tevékenységek összehangolt rendszere, melyek révén piaci részesedés és profitnövekedés érhetı el. Marketing és a gazdaság kapcsolata alapvetıen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM RÉSZTVEVİI Törzsök Éva RÉSZTVEVİK Termelık Kereskedık Szállítmányozók Fuvarozók Kikötık Raktárházak Bankok Biztosító társaságok Kereskedelmi kamarák Engedélyezı hatóságok Vámhatóságok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET É 145206/1/17 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2010. 02. 03. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai?

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2009.01.01-tıl 2009.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a Képzési füzetek 4. Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a n o n p r o f i t s z f é r á b a n (ö s s z e á l l í t o t ta: Va r g a End r e) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Marketingkommunikációs

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0631 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest 1 Előadásvázlat: A marketing lényege A marketingterv alkotóelemei

Részletesebben

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 23389364-3511-114-05 Statisztikai számjel 05-10-000475 Cégjegyzék száma Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 2 0 1 3 év

Részletesebben

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29.

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29. "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A pr tevékenység szereplői és eszközei

A pr tevékenység szereplői és eszközei A pr tevékenység szereplői és eszközei Szervezetek és csoportok kommunkációja ADÓ Média VEVŐ A PUBLIC RELATIONS elméleti meghatározása A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, a szervezetek

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04 / 155 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. május 15. 8.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben