Páll Gabriella GYERMEKBIZTONSÁGI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páll Gabriella GYERMEKBIZTONSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Páll Gabriella GYERMEKBIZTONSÁGI JELENTÉS

2 Lektorálta: Dr. Bényi Mária, a WHO és az EU magyar balesetmegelőzési összekötője ISBN Készült a Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemőés Gyermekegészségügyi Program keretében, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet koordinációjával, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával. Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI), 2011 A dokumentum vagy annak részei nem kereskedelmi céllal, hivatkozással másolhatóak. A hivatkozás tartalmazza a dokumentum címét, kiadóját, a kiadás idejét és a szerzők nevét. Tipográfia: Vass Zoltán Fotó: Schutterstock, Vass Zoltán Nyomdai kivitelezés: Divald Bt. Kiadó: Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 2011 A dokumentum letölthető a címről

3 A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv a Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program keretében, az Egészség - ügyi Minisztérium megbízásából, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet koor - dinációjával, az érintett tárcák, kormányzati szervek, civil szervezetek és a fia talok bevonásával készült és 2019 között a 0-24 éves korcsoport baleseti halálozásának 30 %-os csökkentését tűzte ki célul. A program a legsúlyosabb kimenetelű baleseteket kívánja eredményesebben megelőzni úgy, hogy a gyermekek egészséges testi, lelki, szociális és pszichés fejlődését ne akadályozza. Tíz éves időtartamra fogalmazza meg a célokat, az első három év ( ) feladatait, és az eredmények mérésének módját. Azokat a mutatókat (indikátorokat), melyek használatával figyelemmel kívánjuk kísérni (monitorozni) az akcióterv eredményeit, maga a dokumentum tartalmaz - za. Ahhoz, hogy az eredmények mérhetőek legyenek, szükség van az akcióterv előtti kiindulási helyzet elemzésére, hiszen így tudjuk meghatározni tevékeny sé - günk eredményességét és a további fejlesztésre szoruló területeket. Jelen kiadványban sorra vesszük az akciótervben meghatározott indikátorokat, és bemutatjuk, hogy mi jellemezte a hazai helyzetet az akcióterv elfogadása előtti időszakban. Az elemzések a es évekre vonatkoznak. Az akcióterv a közlekedésbiztonságra, az otthonok és gyermekintézmények biztonságára, a biztonságos játékra, szabadidőtöltésre és sportolásra, valamint a baleset-meg - előzés hazai tevékenységeinek összehangolására, követésére és elemzésére összpontosít. E dokumentum is a fenti területeket veszi sorra. A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv több olyan mutatót is meg - határoz, melyek elemzéséhez jelenleg nem rendelkezünk adatokkal, hiszen a korábbi időszakban nem volt olyan koordinált, szakterületek, tárcák közötti együttműködés, ami meghatározta volna a megelőzéshez szükséges adatigényt, és ehhez igazította volna az adatgyűjtéseket. Ezekben az esetekben kiadványunk - ban jelezzük, hogy a későbbiekben milyen, jelenleg rendelkezésre nem álló adatokra van szükség ahhoz, hogy nyomon tudjuk követni a gyermekbiztonsági helyzetet, javítani tudjuk a megelőzés hatékonyságát. Kulcsszavak: gyermekbiztonság, akcióterv, monitorozás, indikátorok 3

4 Tartalom Tartalom Rövidítések Köszönetnyilvánítás Ajánlás Előzmények Célkitűzés Módszerek Gyermekbiztonsági mutatók (indikátorok) Adatforrások Adatelemzés Az elemzett indikátorok listája Eredmények Közlekedésbiztonság Otthonbiztonság Gyermekintézmények biztonsága Játék-, szabadidő-, sportbiztonság Koordináció, monitorozás, értékelés Hiányzó adatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke

5 GYERMEKBIZTONSÁGI JELENTÉS Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet

6 Rövidítések ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat BNO X. Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. ECSA European Child Safety Alliance, Európai Gyermekbiztonsági Szövetség ETI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet EU Európai Unió HBSC Health Behaviour in School-aged Children kutatás HGYE Házi Gyermekorvosok Egyesülete KSH Központi Statisztikai Hivatal KTI Közlekedéstudományi Intézet MAVE Magyar Védőnők Egyesülete NFH Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OGYEI Országos Gyermekegészségügyi Intézet OKBI Országos Kémiai Biztonsági Intézet OSZMK Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ ORFK-OBB Országos Rendőr-főkapitányság- Országos Balesetmegelőzési Bizottság OTH Országos Tisztifőorvosi Hivatal WHO World Health Organization, Egészségügyi Világszervezet 6

7 Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondok az adatok szolgáltatását végző intézményeknek és személyeknek. Dr. Bényi Mária, Országos Módszertani és Szakfelügyeleti Központ Dr. Kiss Csaba, Országos Rendőrfőkapitányság Csonkáné Kojnok Magdolna, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dr. Kálmán Mihály, Házi Gyermekorvos Egyesület Polacsek Györgyi, Magyar Vöröskereszt Prof. Dr. Holló Péter, Közlekedéstudományi Intézet Bakonyi Eszter, Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet Fernbach László, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kiss Zsuzsanna, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tóth Szilvia, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dr. Csengődy Krisztina, Országos Kémiai Biztonsági Intézet Csordás Ágnes, Magyar Védőnők Egyesülete Dr. Márton Hajnalka, DEOEC Családorvosi Tanszék Dr. Kovács Márta, Országos Tisztifőorvosi Hivatal Odor Andrea, Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyulai Éva, Országos Tisztifőorvosi Hivatal Köszönetet mondok a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a jelentés támogatásáért, ami lehetővé tette a kiadvány megjelenését. Köszönetet mondok Dr. Bényi Máriának, a WHO és az EU baleset-megelőzési összekötőjének a jelentés lektorálásáért. 7

8 Ajánlás A gyermekbalesetek az 1-24 éves korosztály vezető ha lál - oka, jelentős népegészségügyi probléma. A WHO 2008-ban megjelent Európai Gyermekbaleset megelőzési jelentése 1 szerint évente mintegy éves gyermek és fiatal hal meg az európai régióban balesetek következményeként. Bár a balesetek látszólag egymástól nagyon különböző hely - színeken történnek, számos lehetséges mechanizmusuk, típusuk van, mégis, a hát - térben meghúzódó társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők rendkívül hason lóak. A gyermekbalesetek megelőzéséhez bizonyítottan hatásos eszkö zökkel rendel - kezünk. Az egészségügyi szervezeteknek, ezen belül különösen a Gyermek egész - ségügyi programoknak prioritásként kell kezelni a gyermekbiztonság javítását. Magyarország aktív részese annak a nemzetközi folyamatnak, mely sürgeti az ágazatok együttműködésével zajló, koordinált gyermekbaleset megelőzési tevé - kenységet. Ennek részeként 2009-ben elkészítettünk a Nemzeti Gyermek- és Ifjú - ságbiztonsági Akciótervet, mely 2019-ig a gyermekbaleseti halálozás 30%-os csökkentését tűzte ki célul. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet koordinációjával 2010-ben kezdődött meg az akcióterv megvalósítása. Fontos tennivalónk, hogy fejlesszük a gyermekbiztonsági tevékenységhez rendelkezésre álló infrastruktúrát, kapacitást, elemezzük, monitorozzuk helyzetünket, eredményeinket. A Nemezei Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv egyértelműen meghatározta azokat a mutatókat (indikátorokat), melyek segítségével a gyermekbiztonság egyes kiemelt területeinek helyzetét követni kívánja. Ez a kiadvány átfogó képet ad arról, hogy az akcióterv megvalósítása előtt mi volt a hazai helyzet a köz le ke - désbiztonság, az otthonbiztonság, a gyermekintézmények biztonsága, a játék-, szabadidő-, sportbiztonság, valamint a koordináció, monitorozás és értékelés területén. Így válik lehetségessé, hogy a program eredményeit követhessük, hiányosságait feltárhassuk. Őszintén reméljük, hogy ezzel a munkával intézetünk jelentősen hozzájárul a ha - zai gyermekbiztonsági tevékenység megismertetéséhez, a gyermekek baleset ei - nek megelőzéséhez. Dr. Mészner Zsófia Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgató 1 European report on child injury prevention, WHO

9 Előzmények A Magyar Kormány 2005-ben elfogadta a Nemzeti Csecsemő- és Gyermek - egészségügyi Programot, melynek megvalósításán a gyermekegészségügy folya - matosan dolgozik. A program hangsúlyozza, hogy a gyermek- és ifjúkor alapozza meg a későbbi életkorok fizikai és szellemi teljesítőképességét, az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének esélyét. A gyermek- és fiatalkorban elszenvedett veszteségek később már nem pótolhatók, állíthatók helyre. Ez a meg - állapítás a gyermek- és ifjúkori balesetek okozta hatásokra messzemenően igaz. Így a program multidiszciplináris/multiszektoriális együttműködést igénylő népegészségügyi feladatok alpontja első feladatként a balesetek eredményesebb megelőzését jelöli meg,[1] A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából jelenleg folyik a Nemzeti Bal - eset-megelőzési Stratégia egyeztetése. A stratégia telőkészítését célzó hely zet - elemzés hangsúlyozza a gyermekek és fiatalok fokozott baleseti kockázatát, kiemelt célként kezeli a megelőzést. Céljai jól illeszkednek a Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akciótervhez. [2] A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram több eleme célozza közvetlen vagy közvetett módon a gyermek- és fiatalkorú közlekedők biztonságának javítását. Az óvodai és általános iskolai közlekedés-nevelési program kor szerűsítése, a közlekedési, közlekedésbiztonsági programok beépítése az oktatási rendszerbe, a médiával való együttműködés a biztonságért, a gépjármű - vezető képzés fejlesztése mind-mind közvetlenül érinti ezt a korosztályt. Az in fra - struktúrával, szabályozással, ellenőrzéssel, baleset-megelőzési tevékenységek támogatásával kapcsolatosan tervezett intézkedések is kedvező hatással lehetnek a gyermekek és fiatalok közlekedésbiztonságára.[3] Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség az European Child Safety Alliance támogatásával 2007-ben jelentette meg a Gyer - mekbalesetek Magyarországon című kiadványt, mely elemzi a hazai helyzetet és balesettípusonként veszi sorra a megelőzési lehetőségeket.[4] 2009-ben készült el a Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv (további - akban gyermekbiztonsági akcióterv) az érintett tárcák, kormányzati szervek, civil szervezetek és a fiatalok bevonásával. A program 2010 és 2019 között a 0-24 éves korcsoport baleseti halálozásának 30 %-os csökkentését tűzte ki célul. [5] 2 Több szakterületet és több tárca területét érintő tevékenység 9

10 Célkitűzés A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv öt területen kíván jelentős javulást elérni a közötti időszakban (közlekedésbiztonság; otthonbiztonság; gyermekintézmények biztonsága; játék-, szabadidő- és sportbiztonság; koordináció, monitorozás, értékelés). A javulás követése, a hazai gyer mek biztonsági helyzet folyamatos értékelése az akcióterv hatékony megvalósulásának elengedhetetlen feltétele. Ehhez azonban értékelni, rögzíteni kell azt a kiindu - lási állapotot, ami az akcióterv kezdete előtt jellemezte a hazai gyermekbiztonsági helyzetet. E jelentés összefoglaló módon mutatja be, hogy 2007 és 2009 között milyen volt a hazai gyermekbiztonsági helyzet a közlekedésbiztonság, az otthonbiztonság, a gyermekintézmények biztonsága, a játék-, szabadidő-, és sportbiztonság terén. Célul tűzi ki továbbá, hogy elemezze a gyermekbiztonsági te vékenység hazai koordinációját, monitorozását és értékelését az akcióterv megvalósítása előtti időszakban. 10

11 Módszerek Gyermekbiztonsági mutatók (indikátorok) Az akcióterv meghatározza azokat a mutatókat (indikátorokat), melyek elem - zésével pontos képet kaphatunk a helyzetről, jellemezhetjük a változások irányát és nagyságát. Jelen munkánk során célunk volt, hogy az akcióterv indulása előtti állapotot az akcióterv indikátorainak elemzésével mérjük fel, hiszen így válik lehetővé a változások helyes értékelése. Felderítettük, hogy mely szervezetek az adatgazdái az akciótervben meghatározott indikátorok elemzéséhez szükséges adatoknak. Felvettük a kapcsolatot az érintett szervezetekkel, és a programban meghatározott bontások szerint (nem, életkor, balesettípus, stb.) kértük a es évek adatait. Ahol az akcióterv indikátoraihoz szükséges adat nem állt rendelkezésre, ott annak elemzését kihagytuk a jelentésből. A jelentés koordináció, monitorozás, érté - kelés fejezete azonban azt önmagában is egy indikátornak tekinti, hogy milyen a szükséges adatok rendelkezésre állása, elemzése, így e szempont szerint külön is bemutatjuk a helyzetet, valamint összefoglalva megadjuk azon indikátorok listáját, melyek elemzése az adathiány miatt nem történhetett meg, és az adat - hiány okát is jelezzük. Adatforrások Az adatforrásokat az egyes mutatók elemzésénél egyenként tárgyaljuk. Adatelemzés Az adatokat az OGYEI epidemiológusai elemezték. Az elemzés a későbbi összehasonlíthatóság érdekében a gyermekbiztonsági akciótervben meghatározott nemenkénti és életkori bontások szerint történt. Az adatelemzés célja az országos adatok bemutatása. Az adatelemzéshez Excel 2007, valamint SPSS 17.0 számító - gép programokat használtunk. 11

12 Az elemzett indikátorok listája Az 1. táblázat felsorolja azokat a mutatókat, melyek elemzését a jelentésben elvégeztük, illetve bemutatja az egyes indikátorok adatforrásait. 1. táblázat A gyermekbiztonsági jelentésben elemzett mutatók és az adatok adatforrásai Közlekedésbiztonság Adatforrás 0-14 éves korúak közúti közlekedési baleset miatti KTI, KSH halálozása korcsoportonként és a közlekedésben betöltött szerep szerint 0-14 éves korúak közúti közlekedési baleset miatti KTI, KSH súlyos sérülése korcsoportonként és a közlekedésben betöltött szerep szerint KTI Medián Közvéleményés Piackutató Intézet Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet Biztonsági gyermekülésben utazók és biztonsági övvel védett gyermekek aránya korcsoportonként Kerékpáros sisakot viselő kerékpáros gyermekek aránya korcsoportonként Láthatósági mellényt viselő kerékpáros gyermekek aránya korcsoportonként éves korúak közúti közlekedési baleset miatti KTI,KSH halálozása korcsoportonként Ittas vezetés miatt büntetett fiatal vezetők aránya korcsoportonként Kábítószer fogyasztás miatt büntetett fiatal vezetők aránya korcsoportonként Az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program Gyermekbiztonsági értesítőjének minősítése (moped/motorkerékpár biztonság, utasbiztonság, gyalogosbiztonság, kerékpáros biztonság) KTI, ORFK-OBB KTI, ORFK-OBB ECSA 12

13 Otthonbiztonság 0-4 éves korúak égés, mérgezés, önakasztás/félrenyelés KSH miatti halálozása 0-4 évesek égés, mérgezés, hosszú csöves csontok OEP törése miatti kórházi ápolásának aránya 0-25 évesek otthoni mérgezései korcsoportonként OKBI évesek egészségügyi ellátást igénylő otthoni HBSC kutatás 3 baleseteinek aránya nemenként, balesettípusonként Baleset-megelőzési konferencián vagy tanfolyamon részt vett védőnők/ házi gyermekorvosok/ háziorvosok aránya Baleset megelőzéssel foglalkozó elektronikus média híradások száma Az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program Gyermekbiztonsági értesítőjének minősítése (leesés megelőzés, mérgezés megelőzés, égés/forrázás megelőzés, önakasztás/félrenyelés megelőzés) tanfolyamokat szervező egyetemek és intézmények OGYEI ECSA Gyermekintézmények biztonsága Intézményben egészségügyi ellátást igénylő balesetet szenvedett éves tanulók aránya korcsoportonként, balesettípusonként Biztonsági szempontból megfelelőnek minősített intézmények aránya Elsősegély oktatáson részt vett tanulók száma Balesetmegelőzési képzésen részt vett kórházi gyermekápolók száma HBSC OTH Magyar Vöröskereszt ETI, OSZMK, OGYEI, HGYE, MAVE 3 Az Iskolaskorú gyermekek egeszségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutaatás 13

14 Játék- szabadidő- sportbiztonság Hosszú csöves csontok törése miatt kórházban ápolt gyermekek aránya korcsoportonként Koponya és központi idegrendszeri sérülés miatt kórházban ápolt gyermekek aránya korcsoportonként OEP OEP évesek egészségügyi ellátást igénylő játék, HBSC szabadidő, sporttevékenység közben előforduló baleseteinek aránya nemenként, balesettípusonként Az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program Gyermekbiztonsági értesítőjének minősítése (fulladás) Játékok biztonságosságára irányuló hatósági vizsgálatok és hatósági eljárások száma ECSA NFH Koordináció, értékelés, monitorozás A kitűzött határidőre összegyűjtött gyermekbaleseti-adatok aránya OGYEI Bizonyítottan hatásos eljárásokat elrendelő jogszabályok aránya A gyermek- és ifjúságbiztonsági tevékenységbe szervezett formában résztvevő szakminisztériumok száma, aránya az illetékes szakminisztériumokhoz képest A gyermek- és ifjúságbiztonsági tevékenységbe szervezett formában résztvevő országos kormányzati intézmények és testületek száma A gyermek- és ifjúságbiztonsági tevékenységbe szervezett formában résztvevő civil szervezetek száma Az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program Gyermekbiztonsági értesítőjének minősítése (irányítás, infrastruktúra, kapacitás) A koordinációval elégedett gyermekbiztonsági szakemberek aránya ECSA, OGYEI OGYEI OGYEI OGYEI ECSA OGYEI 14

15 EREDMÉNYEK Közlekedésbiztonság Az ország a közlekedésbiztonság területén jelentős erőforrásokat fordított a helyzet javítására, ami a gyermekek és fiatalok köz le - kedésbiztonságát az elmúlt évig csak igen szerény mértékben javította. [3,6] A 2008-as évben bevezetett új törvényi szabályozás (pl. úgynevezett objektív (tulajdonosi) felelősség, zéró tolerancia az alkoholfogyasztással szemben, és annak szigorú betartatása, a köz lekedési előéleti pontrendszer szigorítása, a közlekedési bírságok összegének nö velése) következtében az elmúlt két év során számottevően csökkent a halálozás. Ugyanakkor a halálozás javulásához hozzájárult az is, hogy a gazda sági válság miatt jelentősen csökkent a gépjárművel megtett kilométerek száma. Előre lát ható azonban, hogy az eredmények fenntartásához, tovább - fejlesz tésé hez a gyermekeket és fiatalokat védő komplex meg - előzést folytatni, javítani kell [7]. 15

16 0-14 éves korúak közúti közlekedési baleset miatti halálozása korcsoportonként és a közlekedésben betöltött szerep szerint AdAtfOrrás A közúti közlekedési balesetek adatai a személysérüléssel járó balesetek hely - színelése során készült rendőrségi jegyzőkönyvek és statisztikai adatlapok feldolgozásából származnak. Az adatokat a KTI segítségével a KSH hivatalos adat állományából, az úgynevezett WINBAL számítógépes programmal kérdeztük le. A korcsoportra vonatkozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. ErEdményEK A 0-14 éves korú gyermekek közlekedési baleseti halálozása Magyarországon között korcsoportonként, nemenként és balesettípusonként, azonos korú gyermekre vonatkoztatva 1. ábra értékelés 0-14 éves kor között a fiúk közlekedési baleseti halálozása minden korcsoportban magasabb, mint a lányoké, de a legmarkánsabb különbség a éves korcsoportban észlelhető. Az életkor emelkedésével a közlekedési balesetek halálozási aránya növekszik. A személygépjármű utasaként bekövetkező halálozás 0,67-1,34/ közötti értékeket mutatott az egyes korcsoportokban és nemekben. A gyalogos balesetek az 5-9 éves fiúk életét veszélyeztetik a legnagyobb mértékben. A kerékpáros balesetek a fiúknál már 5-9 éves korban okoznak halálesteket, míg a lányoknál éves korban. A fiúk halálozása e balesettípus szempontjából számottevően magasabb. A legveszélyeztetettebbek mindkét nemben a év közöttiek. A motorkerékpár vagy segéd motoros kerékpár vezetőjenként bekövetkező baleseti halál 14 éves kor előtt csak fiúk esetében fordult elő. 16

17 0-14 éves korúak közúti közlekedési baleset miatti súlyos sérülése korcsoportonként és a közlekedésben betöltött szerep szerint AdAtfOrrás A közúti közlekedési balesetek adatai a személysérüléssel járó balesetek hely - színelése során készült rendőrségi jegyzőkönyvek és statisztikai adatlapok feldolgozásából származnak. Az adatokat a KTI segítségével a KSH hivatalos adat állományából, az úgynevezett WINBAL számítógépes programmal kérdeztük le. A korcsoportra vonatkozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. ErEdményEK A 0-14 éves korú gyermekek közlekedési baleset okozta súlyos sérülései Magyarországon között korcsoportonként, nemenként és balesettípusonként, azonos korú gyermekre vonatkoztatva 2. ábra értékelés 0 és 14 éves kor között súlyos sérüléshez vezető közlekedési balesetek aránya az életkorral növekszik. A 0-4 évesek tekintetében nincs jelentős különbség a két nem veszélyeztetettségében, míg az 5-14 éves korcsoportban a fiúk gyakrabban szen - ved nek súlyos sérüléssel járó közlekedés balesetet. A személygépjármű utasaként elszenvedett, súlyos sérüléssel járó balesetek aránya az életkorral enyhén emel kedik, a két nemet közel egyforma mértékben érinti. A súlyos sérü lésekhez vezető gyalogos balesetek az 5-9 éves fiúkat és a éves lányokat érintik a legnagyobb mértékben. A kerékpáros balesetekből eredő súlyos sérü lések előfordulása az életkorral emelkedik, éves korban a fiúk körében ez a leggyakoribb köz le ke dési baleset - típus. A nemek közötti eltérés minden korcso portban jelentős, azaz a fiúk lényegesen veszélyeztetettebbek. A motorkerékpár vagy segédmotoros ke rék pár vezetőjenként elszenvedett súlyos sérülés a éves korú közötti fiúk ese tében fordult elő. Személygépkocsi vezetőként a éves fiúk között 0,37/ súlyos sérült fordult elő, a többi korcsoportban illetve a lányok kö ré ben nem volt ilyen baleset. 17

18 Biztonsági gyermekülésben utazók és biztonsági övvel védett gyermekek aránya korcsoportonként AdAtfOrrás A biztonsági gyermekülés és biztonsági öv használat vizsgálatára a TÜV NORD-KTI KFT ig évente végzett országos reprezentatív felmérést. Az adatokat a KTI segítségével szereztük be. ErEdményEK 3. ábra A gépkocsi passzív védelmi rendszereinek (biztonsági gyermekülés, felnőtt biztonsági öv) használati aránya gyermekek körében Magyarországon, értékelés A biztonsági gyermekülések használatának aránya között átlagosan 64,3%, a szállított gyermekek további 5,4 %-át pedig felnőtt biztonsági övvel védték. A gyermekek közel harmada azonban az előírt kötelező passzív utas - védelmi-rendszer nélkül utazott a gépjárműben. A három év során a biztonsági gyermekülésben utazók arányának lassú javulása érzékelhető, de a hazai adat még így is elmarad a legbiztonságosabb nyugat-európai országok értékeitől. A megelőzés fontos része a védtelenül utazó gyermekek arányának további jelentős csökkentése, a biztonsági gyermekülés használati arányának emelése. 18

19 Kerékpáros sisakot viselők aránya korcsoportonként AdAtfOrrás A felmérést június 4-8. között a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette. Az ország több mint 100 településén személyesen kérdeztek meg 1200 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt állampolgárt. A válaszok a meg - kér dezett felnőttek családjában nevelkedő gyermekekre és serdülőkre vonatkoznak. A minta kisebb torzulásait a kutatók a KSH adatait felhasználva súlyozással korrigálták, és így az már pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék. ErEdményEK Kerékpáros sisak viselési aránya gyermekkorban Magyarországon 4. ábra értékelés A kerékpározó gyermekek 53%-a sosem, további 14%-uk pedig többségében nem viselt kerékpáros sisakot. Az arány a kerékpáron szállított gyermekek kö - rében a legrosszabb, ahol a gyermekeknek csak mintegy negyedét védi a sisak az esés vagy ütközés során elszenvedett koponyasérüléstől. A kerékpározó ser - dülők sisakviselési aránya rosszabb, mint a 10 év alatti, önállóan kerékpározó gyermekeké. A kerékpáros sisakot mindig viselő gyermekek aránya a szállítottak és a 10 év alatti kerékpározók körében 20% körüli, a serdülők esetében pedig alig több, mint 10%. Nincsenek részletes adataink további elemzésekhez, melyek segítségével vizsgálható volna a nem, a lakóhely, a kül- és belterületi közlekedés vagy a szociális helyzet szerinti megoszlás. A kerékpározás során bekövetkező súlyos koponyasérülések számának és hatásainak mérséklésére elengedhetetlen a sisakviselési arány javítása, akár a szükséges jogszabályi háttér megteremtésével is. 19

20 Láthatósági mellényt viselő kerékpáros gyermekek aránya korcsoportonként AdAtfOrrás A felmérést május 6-10 között a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette. Az ország több mint 100 településén személyesen kérdeztek meg 1200 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt állampolgárt. A válaszok a meg - kérdezett felnőttek családjában nevelkedő gyermekekre és serdülőkre vonatkoznak. A minta kisebb torzulásait a kutatók a KSH adatait felhasználva súlyozással korrigálták, és így az már pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően ±2-5 százalék. ErEdményEK Láthatósági mellényt viselő kerékpározó gyermekek aránya Magyarországon 5. ábra értékelés A kerékpározó gyermekek 70% százaléka többségében nem, vagy sosem viselt láthatósági mellényt. A 10 év alatti gyermekek láthatósági mellény viselési aránya rosszabb, mint a serdülőké. A láthatósági mellényt mindig viselő gyermekek aránya 10 éves kor alatt 10%, serdülőkorban 13%. Nincsenek részletes adataink további elemzésekhez, mely segítségével vizsgálható volna a nem, a lakóhely, a kül- és belterületi közlekedés, vagy a szociális helyzet szerinti megoszlás. A kerékpározás során bekövetkező súlyos sérülések számának és hatásainak mérséklésére elengedhetetlen a láthatósági mellény viselési arányának javítása a szükséges felvilágosítással, a jogszabályi háttér megteremtésével és a betartatás elősegítésével. 20

21 15-24 éves korúak közúti közlekedési baleset miatti halálozása korcsoportonként AdAtfOrrás A közúti közlekedési balesetek adatai a személysérüléssel járó balesetek hely - színelése során készült rendőrségi jegyzőkönyvek és statisztikai adatlapok feldolgozásából származnak. Az adatokat a KTI segítségével a KSH hivatalos adat állományából, az úgynevezett WINBAL számítógépes programmal kérdeztük le. A korcsoportra vonatkozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. ErEdményEK 6. ábra A éves korú fiatalok közlekedési baleseti halálozása Magyarországon között korcsoportonként, nemenként és balesettípusonként, azonos korú fiatalra vonatkoztatva értékelés A fiatalok közlekedési baleseti halálozása a kisgyermekekhez képest kiemel ke - dő en magas. A fiúk halálozása mindkét korcsoportban lényegesen magasabb a lányokénál, hisz amíg fiú közül között évente átlagosan tizenegyen veszítették életüket közlekedési baleset következtében a éves korosztályban, és húszan a évesek között, addig ez az érték a lányok ese - tében éves korban 3,8/ , illetve éves korban 5/ volt. Az életkor emelkedésével a közlekedési balesetek halálozási aránya növekszik. A közlekedési baleseteken belül a fiúk körében ebben az életkorban a személy - gépkocsi és motor vezetőjeként bekövetkező halálozás volt a meghatározó, de a személygépjármű utasaként elszenvedett halálos sérülés aránya is jelentős. A személygépjármű utasaként bekövetkező halálozás a két korcsoportban és nemben kiegyenlített (2,4-3,8/ közötti). A gyalogos és kerékpáros bal - esetekből adódó halálozás aránya az összes halálos kimenetelű sérülés számán belül viszonylag alacsony, és főként a fiúkat érinti. 21

22 15-24 éves korúak közúti közlekedési baleset miatti súlyos sérülése korcsoportonként AdAtfOrrás A közúti közlekedési balesetek adatai a személysérüléssel járó balesetek hely - színelése során készült rendőrségi jegyzőkönyvek és statisztikai adatlapok feldolgozásából származnak. Az adatokat a KTI segítségével a KSH hivatalos adatállo - mányából, az úgynevezett WINBAL számítógépes programmal kérdeztük le. A korcsoportra vonatkozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. ErEdményEK 7. ábra A éves korú fiatalok közlekedési baleset okozta súlyos sérülései Magyarországon között korcsoportonként, nemenként és balesettípusonként, azonos korú fiatalra vonatkoztatva értékelés A éves fiatalok körében a súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset lény e - gesen gyakoribb, mint a kisgyermekek esetében. A fiúk körében az előfordulás mindkét korcsoportban magasabb a lányokénál, hisz amíg fiú közül között évente átlagosan 112-en sérültek meg súlyosan közlekedési baleset következtében a éves korosztályban, és 146-an a évesek között, addig ez az érték a lányok esetében éves korban 49/ illetve éves korban 61/ volt. Az életkor emelkedésével a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek előfordulása növekszik. A közlekedési balesetek során a fiúk körében ebben az életkorban a személygépkocsi és motor vezetőjeként bekövetkező súlyos sérülés volt a meghatározó, de a személygépjármű utasaként bekövetkező súlyos sérülések száma is jelentős. A személygépjármű utasaként bekövetkező súlyos sérülések előfordulási aránya a két korcsoportban és nemben kiegyenlített. A súlyos gyalo - gos sérülések aránya a két nemben hasonló, 9-12/ körüli. Súlyos kerék - páros sérülést pedig a fiúk háromszor gyakrabban szenvednek, mint a lányok (9-10 száz-ezrelék vs. 3 száz-ezrelék). 22

23 Ittas vezetés miatt büntetett fiatal gépjármű vezetők aránya korcsoportonként AdAtfOrrás Az ittas vezetés adatai a rendőrség közúti ellenőrzéseinek során készült jegy - zőkönyvek feldolgozásából származnak. Az adatokat a KTI segítségével az ORFKtól szereztük be. Az ittas vezetésre az ittas vezetés miatti vádemelések számából következtettünk. A korcsoportra vonatkozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai év könyv - ből származnak. 4 ErEdményEK 8. ábra Ittas vezetés miatti vádemelések aránya éves fiatalra vetítve Magyarországon, között értékelés között a évesek közül mintegy minden kétezredik fiatal ese - tében történt vádemelés ittas vezetés miatt. A évesek körében már minden ötszázadik fiatal ellen vádat emeltek. 5 A vizsgált három év során az ittasan vezető fiatalok aránya csökkenni látszik, hiszen a éves korcsoportban 0,66 ezrelékről 0,47 ezrelékre, míg a évesek körében 2,49 ezrelékről 1,63 ezrelékre mérséklődött az ittas vezetés miatti vádemelések aránya. A vizsgált időszak folyamán az esetek megítélését szabályo - zó jogszabály szigorodott, hiszen a zéró alkohol toleranciát januárban vezették be. A szigorodás nemhogy nem rontotta, hanem egyértelműen javította a helyzetet. A félreértések elkerülésére itt kell megjegyezni, hogy a zéró toleran - cia a gépjárművezetői engedély helyszínen történő bevonását jelentette bármilyen kis véralkohol koncentráció esetén is. 4 A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági akciótervben a mutató nevezője az adott korcsoportban érvényes gépjárművezetői engedéllyel rendelkező fiatalok száma lett volna, de ehhez nem kaptunk adatokat. Ugyancsak nem kaptunk külön adatokat a két nemre vonatkozóan. 5 Mivel nem állt rendelkezésünkre az az adat, hogy a vizsgált években hány fiatal rendelkezett érvényes gépjárművezetői engedéllyel az egyes korcsoportokban, így az ittas vezetés miatti vádemelések számát az adott korcsoport teljes létszámához viszonyítottuk. 23

24 Kábítószer fogyasztás miatt büntetett fiatal gépjármű vezetők aránya korcsoportonként AdAtfOrrás A kábítószer hatása alatti (azaz bódult állapotban) fiatal gépjármű vezetőkkel szembeni vádemelések számát rendőrség közúti ellenőrzései során készült rendőrségi jegyzőkönyvek feldolgozásából kaptuk meg. A kábítószer hatása alatt történő vezetésre a bódult állapot miatti vádemelések számából következtettünk. Az adatokat a KTI segítségével az ORFK-tól szereztük be. A korcsoportra vonat - kozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. 6 ErEdményEK 9. ábra Bódult állapotú (kábítószer hatása alatt) gépjárművezetés miatti vádemelések aránya éves fiatalra vetítve Magyarországon, között értékelés között éves korban százezer fiatal közül 1,03 ellen emeltek vá dat bódult állapotú vezetés miatt. A évesek körében ez az arány 4,55 száz-ezrelék volt. 7 A vizsgált három év során a bódult állapotú gépjárművezetés gyakorisága a fia - talok körében jelentősen növekedett. A helyzet romlása kisebb mértékben érinti a éveseket, ahol a három év alatt mintegy 70%-os emelkedést látunk. A éves korcsoportban 3 év alatt több mint háromszorosára nőtt az ilyen jellegű közlekedési szabálysértések aránya. A vizsgált időszak folyamán a vonat - kozó jogszabály szigorodott, ami ugyanolyan szerhasználat mellett részben ma - gya rázhatja a romló tendenciát. Ezzel együtt az is leszögezhető, hogy a jog - szabály szigorítása nem érte el a kívánt eredményt. 6 A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági akciótervben a mutató nevezője az adott korcsoportban érvényes gépjárművezetői engedéllyel rendelkező fiatalok száma lett volna, de ehhez nem kaptunk adatokat. Ugyancsak nem kaptunk külön adatokat a két nem vonatkozásában. 7 Mivel nem állt rendelkezésünkre az az adat, hogy a vizsgált években hány fiatal rendelkezett érvényes gépjárművezetői engedéllyel az egyes korcsoportokban, így az ittas vezetés miatti vádemelések számát az adott korcsoport teljes létszámához viszonyítottuk. 24

25 Az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program Gyermekbiztonsági értesítőjének minősítése (moped/motorkerékpár biztonság, utasbiztonság, gyalogos biztonság, kerékpáros biztonság) AdAtfOrrás A Gyermekbiztonsági értesítő a Child Safety Action Plan for Europe program eredménye, melyet az European Child Safety Alliance koordinált. [7,8] A program 2007-ben és 2009-ben baleseti kategóriánként, gyermekbiztonsági indikátorok használatával elemezte a résztvevő országok gyermekbiztonsági helyzetét. Az indikátorok elsősorban azt vizsgálták, hogy a bizonyítottan hatásos gyermekbiztonsági eljárások közül az egyes országok mit tesznek meg a gyermekbaleseti helyzet javításának érdekében. Jelentésünkben Magyarország 2009-es érté ke lé - sét mutatjuk be. ErEdményEK 10. ábra Magyarország közlekedési gyermekbiztonsági értékelése az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program 2009-es Gyermekbiztonsági értesítője alapján értékelés A European Child Safety Alliance (ECSA) 2009-es Gyermekbiztonsági értesí tő - jének értékelése szerint a közlekedésbiztonság területén Magyarország a segédmotoros / motoros biztonságért tette a legtöbbet, hiszen a lehetséges 5 pontból 4,5 pontot szerzett. Az értesítő javasolja, hogy a mindenkori Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramok határozzanak meg elkülönített célkitűzéseket és időkereteket a fiatal segédmotor és motorvezetők biztonságának javítására. 25

26 A gyalogosközlekedés terén az ország 80%-os minősítést kapott. Az értesítő javasolja, hogy a mindenkori Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramok határozzanak meg elkülönített célkitűzéseket és időkereteket a gyalogosan köz - lekedő gyermekek és fiatalok biztonságának javítására, valamint nemzeti prog - ram támogassa azt a törekvést, hogy a közúti forgalomban résztvevő gép jár mű - vek műszaki előírásai olyanok legyenek, hogy gyalogos elütés esetén a gépjármű a lehető legkisebb sérülést okozza (pl. lökhárítók, motorháztetők kialakítása, stb.) A gépjármű utas és vezető biztonság területén eredményünk 70%-os. Az utas és vezető biztonság helyzete, és az ezzel elért eredmények a következő intézkedésekkel javíthatóak: 4 éves életkor alatti utasok esetében a menetiránynak hátrafelé néző biztonsági gyermekülés kötelezővé tétele; a védőnői hálózat családlátogatásainak legyen szerves része az utasbiztonságra vonatkozó információk megbeszélése; a kétszakaszos gépjárművezetői képzés és engedély bevezetése; a mindenkori Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramok határozzanak meg elkülönített célkitűzéseket és időkereteket a gépjárművek gyermek és fiatal utasainak, valamint a fiatal gépjárművezetők biztonságának javítására. A közlekedésbiztonság területei közül a leggyengébb minősítést a kerékpáros biztonság elősegítésére kaptuk, ahol eredményünk mindössze 60%-os. Ennek javításához javasolt a gyermek és fiatal kerékpárosok esetében a kerékpáros sisak viselésének kötelezővé tétele, valamint, hogy a mindenkori Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramok határozzanak meg elkülönített célkitűzéseket és időkereteket a kerékpáron közlekedő gyermekek és fiatalok biztonságának javí - tására. 26

27 Otthonbiztonság A balesetek szempontjából különösen veszélyeztetett kisdedek nem-közlekedési balesetei szinte kivétel nélkül otthonukban, vagy annak közvetlen környékén következnek be. Így az otthoni környe - zet biztonsága és a szülői felügyelet javítása ebben a korcsoportban akár minden egyéb beavatkozás nélkül is jelentős javulást eredmé - nyezhet. Az otthoni környezet a nagyobb gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek esetében is nagy jelentőségű. Serdülőkorban pél - dául Magyarországon 2006-ban az egészségügyi ellátást igénylő balesetet szenvedett lányok 37,2%-a, a fiúk 23,9%-a otthonában sérült meg. [9] 27

28 0-4 éves korúak égés, mérgezés, önakasztás/félrenyelés miatti halálozása AdAtfOrrás Csecsemő és kisdedkorban az égés, mérgezés és strangulció/légúti idegentest miatt bekövetkező balesetek szinte teljes egészében otthon történnek, ezért a felsorolt balesettípusok halálozási adatai a 0-4 éves korosztályban az otthoni balesetek indikátorául szolgálhatnak. A halálozási adatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatokat a között megjelent Demográfiai évkönyvből szereztük be. ErEdményEK A 0-4 éves gyermekek égés, mérgezés és stranguláció/légúti idegentest miatt bekövetkező halálozása Magyarországon között nemenként, gyermekre vonatkoztatva 11. ábra értékelés Égés, mérgezés és stranguláció/idegentest miatt évente 2-5 haláleset következik be nemenként. A viszonylag alacsony szám miatt az egyes évek halálozási érté - keinek nagy a szórása, így ebből önmagában tendenciára nem lehet követ kez - tetni. A hároméves értékek átlaga azonban lehetőséget teremt a követ kező három évvel történő összehasonlításra között a fiúk és lányok halálozásában 0-4 éves korban nem volt jelentős különbség az égés, mérgezés és stranguláció/idegentest okozta balesetek vonatkozásában csecsemőre és kisdedre mindkét nemben évente átlagosan 1,5-1,6 haláleset jut e három balesettípus következtében. 28

29 0-4 évesek égés, mérgezés, hosszú csöves csontok törése miatti kórházi ápolásának aránya AdAtfOrrás A kórházi ápolásra a nem közlekedési jellegű balesetek miatt a 0-4 éves korcsoportban legnagyobb számban a csonttörés, az égés/maródás, illetve a mérgezés következtében kerül sor. Ezek közül a legtöbb baleset otthon következik be. A csonttöréseken belül a hosszú csöves csontok törését vizsgáltuk, mivel ez a töréstípus jellemzően egyértelműen diagnosztizálható, míg a kisebb csontok, lapos csontok esetében több a diagnosztikus nehézség. E három balesettípus (égés, mérgezés és hosszú csöves csont törése) miatti kórházi felvétel a CHILD projekt 8 indikátorai között is szerepel. A kórházi ápolási adatokat az OEP-től szereztük be. A BNO X. szerint határoztuk meg az egyes csoportokba besorolt betegségeket. Égésnek a T20.00-T32.90, mérgezésnek a T36.00-T96.92, hosszú csöves csonttörésnek pedig az S42.20-S42.70, a S52.00-S52.90, az S S72.90 és az S S82.90 BNO kódú betegségeket tekintettük. A korcsoportra vonatkozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. ErEdményEK A 0-4 éves korú gyermekek égés, mérgezés és hosszú csöves csontok törése miatt bekövetkező kórházi ápolási aránya Magyarországon között nemenként, gyermekre vonatkoztatva 12. ábra 8 Child Health Indicators of Life and Development (CHILD) project, között lezajlott Európai Uniós program 17 ország részvételével, melynek célja volt közös európai gyermek - egészségügyi indikátorok definiálása. 29

30 értékelés A es év között a 0-4 éves korcsoportban a fiúk nagyobb arányban igényeltek kórházi ápolást égés/maródás, mérgezés vagy a hosszú csöves csontok törése miatt, mint a lányok csecsemő és kisded közül a fiúk esetében évente átlagosan 757, a lányok közül 606 került kórházba ilyen okból. A vizsgált időszakban a kórházi ápolások száma jelentősen emelkedett, ami mindhárom balesettípust, de legkiemelkedőbben a mérgezések miatti kórházi felvételt érinti. A három év átlagának morbiditási értékei év közötti fiúra számítva: égés/maródás: 149; mérgezés: 467; hosszú csöves csontok törése: 141; a lányok esetében pedig: égés/maródás: 114; mérgezés:388; hosszú csöves csontok törése:

31 0-25 évesek otthoni mérgezései korcsoportonként AdAtfOrrás Az adatokat mérgezési esetbejelentésekből származó, az OKBI által gyűjtött mérgezési adatbázisból kaptuk. Az adatgyűjtés kiterjed a mérgezett életkorára, a mérgezést okozó anyagra, valamint a mérgezés helyszínére is, így e mutató ese tében kizárólag az otthon bekövetkezett mérgezések adatait elemeztük. Az adatforrás nem tette lehetővé a nemek szerinti bontást. A korcsoportra vonat - kozó létszámadatokat a KSH gyűjti, elemzi és teszi közzé. Az adatok a között megjelent Demográfiai évkönyvből származnak. ErEdményEK A 0-24 éves korú gyermekek és fiatalok otthoni mérgezéseinek aránya Magyarországon között nemenként, a mérgezést okozó anyag szerint, gyermekre vonatkoztatva (éves átlag) 13. ábra értékelés A legtöbb gyermekkori mérgezés a gyermekek saját otthonában fordul elő. Az ott - honi mérgezések szempontjából a 0-4 éves korcsoport a legveszélyeztetettebb, körükben ötször annyi mérgezés fordul elő, mint az 5-14, vagy a éves kor - csoportban. Míg a 0-4 évesek között gyermekre évente átlagosan 200 bejelentett mérgezési eset fordul elő, addig ez az arány 5-14 éves korban 42, éves korban pedig 45. A mérgezések a kisdedek, az iskolás gyermekek és a fiatalok körében egyaránt leggyakrabban gyógyszerekkel valamint ipari és háztartási vegyszerekkel történnek. Az otthoni gyógyszermérgezések prevalenciája a 0-24 éves korcsoportban összességében 37 száz-ezrelék, az ipari és háztartási vegyszerek okozta mér ge - zéseké pedig 21 száz-ezrelék. A növényvédő szerek és mérgező növények ugyan kisebb számban okoznak mérgezéseket, de igen gyakran járnak súlyos, akár éle - tet is veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodást okozó következménnyel, így ezek megelőzése alacsonyabb előfordulási arányuk ellenére is rendkívül fontos. 31

32 11-18 évesek egészségügyi ellátást igénylő otthoni baleseteinek aránya nemenként, balesettípusonként AdAtfOrrás Az adatok az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás évi hazai vizs gálatának eredményei [10]. A kutatás 4 évente, országos reprezentatív mi ntán, kérdőíves módszerrel vizsgálja a éves korú fiatalok egészség - magatartásának számos elemét. A kérdőív kiterjed az adatfelvételt megelőző 12 hónapban elszenvedett egészségügyi ellátást igénylő balesetek számára, közülük a legsúlyosabb baleset körülményeire (helyszín, balesettípus) és követ - kezményeire. E fejezetben az otthon bekövetkezett balesetek adatait elemezzük. ErEdményEK A éves korú tanulók egészségügyi ellátást igénylő otthoni baleseteinek aránya Magyarországon 2010-ben nemenként, balesettípusonként 14. ábra értékelés A éves lányok leggyakrabban otthon szenvednek el egészségügyi ellátást igénylő balesetet, a fiúk esetében az otthonuk a második legjellemzőbb baleseti helyszín ben a vizsgált fiúk 7,9%-a, míg a lányok 8,8%-a szenvedett a felmérést megelőző 12 hónapban egészségügyi ellátást igénylő otthoni bal - esetet, azaz több lány sérült meg otthon, mint fiú. A két leggyakoribb otthoni balesettípus mindkét nemben az esés, valamint a szúrás/vágás volt. A lányok gyakrabban szenvedtek égési sérülést, valamint állat harapás, állatmarás okozta balesetet, mint a fiúk, míg a fiúk körében maga - sabb volt a nekicsapódásos baleset. 32

33 Balesetmegelőzési konferencián vagy tanfolyamon résztvett védőnők/ házi gyermekorvosok/ háziorvosok aránya AdAtfOrrás Az adatokat a konferenciákat és továbbképzéseket szervező szervezetektől és egyetemektől kértük be. Adatokat kaptunk a hazai Orvostudományi Egyetemek Családorvosi Tanszékeiről, a HGYE, az OSZMK, az OKBI és a MAVE szervezetétől. Azt a rendezvényt tekintettük baleset-megelőzési konferenciának vagy tovább - képzésnek, ahol legalább egy teljes blokk (2-4 óra időtartam), vagy az egész rendezvény baleset-megelőzéssel foglalkozott, érintve az elsődleges prevenciót is. A csak elsősegélynyújtással foglalkozó képzéseket nem számítottuk ide. ErEdményEK Balesetmegelőzési konferencián vagy továbbképzésen részt vett védőnők, házi gyermekorvosok, háziorvosok aránya Magyarországon között 15. ábra értékelés A es évben a gyakorló házi gyermekorvosok 22%, a területi védőnői hálózatban és iskolákban dolgozó védőnők 11%-a, a háziorvosok 0,5%-a vett részt olyan konferencián vagy továbbképzésen, ahol a gyermekbaleset megelőzés primer és szekunder prevenciójával kapcsolatos ismeretek a kiemelt témák között szerepeltek. A védőnők számára e témában szervezett továbbképzések döntő hányada 4 óránál hosszabb időtartamban foglalkozott a gyermekbiztonság kérdéseivel. E rendezvényeket döntően az OSZMK valamint az OKBI szervezte, illetve kisebb számban az OGYEI konferenciáin is vettek részt védőnők. 33

34 A házi gyermekorvosok számára szervezett továbbképzések döntő hányada 2-4 órás időtartamban (azaz többnyire egy konferencia blokkban) foglalkozott a gyermekbiztonság kérdéseivel. E konferenciákat döntően a HGYE szervezte, illet - ve kisebb számban az OGYEI konferenciáin is vettek részt házi gyermekorvosok. A vegyes praxist ellátó háziorvosok továbbképzési rendszerében nem jelent meg a gyermekbaleset megelőzés kiemelt témaként, így ilyen képzésen csak néhány háziorvos vett részt olyan rendezvényeken, melyet a szervezők védőnőknek vagy házi gyermekorvosoknak tartottak. 34

35 Balesetmegelôzéssel foglalkozó híradások száma az elektronikus médiában 9 AdAtfOrrás Az adatokat az OGYEI megbízása alapján a Sarokpont Mérnöki iroda elemezte. Az elemzés a 2009-ban megjelent híradásokat havi bontásban értékeli aszerint, hogy az mely balesettípussal kapcsolatos, és kizárólag baleseti hírt tesz közzé, vagy a megelőzést is segíti. Az internetes keresés a következő kulcsszavakra terjedt ki: 2009+gyermekbiztonság/szülőifelelősség/otthonbiztonság/balesetmegelőzés/ gyermekbaleset+esés/gyermekbaleset+fulladás/gyermekbaleset+égés/gyermekbaleset+mérgezés/gyermekbaleste+önbakasztás/gyermekbaleset+félrenyelés/ gyermekbalest+közlekedés/gyermekbaleset+gyalogos/gyermekbaleset+kerékpáros/ gyermekbaleset+utas/sportbaleset/háztartásibaleset/diszkóbaleset/kerékpár+baleset/gyerek+sérülés/gyermek+áldozat/gyermek+halál/gyermek+közlekedési baleset. Megtörtént a fenti kulcsszavakra a keresőprogram által jelzett minden találat tartalmi elemzése, és besorolása. A kapott eredményeket utólag összesítettük abból a szempontból, hogy azok mely hónapban jelentek meg, illetve közlekedés vagy nem közlekedési balesetre vonatkoznak. ErEdményEK Baleseti híradások és megelőzéssel foglalkozó internetes híradások száma az elektronikus médiában Magyarországon 2009-ben 16. ábra 9 A Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági akciótervben az eredeti mutató a TV-ben, rádióban és nyomtatott sajtóban megjelent baleseti hírek és megelőzéssel kapcsolatos műsorok illetve cikkek száma, aminek elemzését a rendelkezésre álló időkeret és forrás jelen esetben nem tette lehetővé. Így az elektronikus médiában megjelenő híradásokat elemeztük. 35

36 értékelés Az év egyes szakaszaiban az interneten megjelenő baleseti hírek és balesetmegelőzéssel kapcsolatos információk megoszlása egyenlőtlen. A megelőzéssel kapcsolatos információk száma abban az időszakban a legalacsonyabb (júliusaugusztus), amikor a legtöbb baleset történik, hiszen a tanítási szünetek kiemelt kockázatot jelentenek a gyermekbalesetek előfordulására. Ezt a baleseti hírek száma is visszatükrözi. Megelőzéssel az elektronikus média főleg április és június között, valamint szeptemberben és novemberben foglalkozik. Balesetmegelőzéssel az év során összességében lényegesen alacsonyabb számú internetes oldal foglalkozik, mint a baleseti hírek bemutatásával. A közlekedésbiztonság a mé - diában mind a baleseti hírek, mind pedig a megelőzéssel foglalkozó tartalmak tekintetében nagyobb figyelmet kap, mint a nem-közlekedési balesetek. 36

37 Az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program Gyermekbiztonsági értesítőjének minősítése (leesés megelőzés, mérgezés megelőzés, égés/forrázás megelőzés, önakasztás/félrenyelés megelőzés) AdAtfOrrás A Gyermekbiztonsági értesítő a Child Safety Action Plan for Europe 10 program eredménye, melyet az European Child Safety Alliance koordinált. [7,8] A program 2007-ben és 2009-ben baleseti kategóriánként, gyermekbiztonsági indikátorok használatával elemezte a résztvevő országok gyermekbiztonsági helyzetét. Az indikátorok elsősorban azt vizsgálták, hogy a bizonyítottan hatásos gyermekbiztonsági eljárások közül az egyes országok mit tesznek meg a gyermekbaleseti helyzet javításának érdekében. Jelentésünkben Magyarország a 2009-es érté ke - lését mutatjuk be. ErEdményEK 17. ábra Magyarország gyermekbiztonsági értékelése az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program 2009-es Gyermekbiztonsági értesítője alapján (leesés, mérgezés, égés/forrázás, önakasztás/félrenyelés megelőzése) 10 Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv Program, 24 ország részvételével lezajlott program az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség koordinációjával. 37

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest, 2011. február 6. Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások

Részletesebben

Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai

Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Dr. Páll Gabriella gyermekorvos, allergológus, epidemiológus Országos Gyermekegészségügyi intézet Vázlat Bevezetés 15-25 évesek baleseti halálozása Helyzetünk Európában

Részletesebben

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára

PROGRAM. Gyermekbiztonsági konferencia. 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára PROGRAM Gyermekbiztonsági konferencia 2011. június 15. A 3. Európai Biztonsági Konferencia szatellit rendezvénye magyar résztvevők számára Erzsébet Királyné Szálloda GÖDÖLLŐ A rendezvényt a Közös kincsünk

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

30% Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv 0-24 évesek véletlen baleseteinek megelôzési programja 2010-2019

30% Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv 0-24 évesek véletlen baleseteinek megelôzési programja 2010-2019 Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv 0-24 évesek véletlen baleseteinek megelôzési programja 2010-2019 30% Nemzeti összefogás a gyermekek és fiatalok nagyobb biztonságáért Készült a Közös kincsünk

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés TÖBBMILLIÓ ÉLET MEGMENTÉSE A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés CSELEKVÉSEK ÉVTIZEDE A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT 2011-2020 Dr. Pusztai Zsófia WHO Magyarországi Iroda 2015.

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

GYERMEKBIZTONSÁGI PROFIL Magyarország

GYERMEKBIZTONSÁGI PROFIL Magyarország GYERMEKBIZTONSÁGI PROFIL 2007 A 2007. évi Magyar Gyermekbiztonsági Ország-profil ráirányítja a figyelmet a gyermek- és fiatalkorúak baleseteiből származó hatalmas veszteségekre, és megvizsgálja azok társadalmi-demográfiai

Részletesebben

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése.

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése. I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Ismeretek terjesztése Plakátok, füzetek, OKK, OTH-ANTSZ szülők körében a oktató anyagok (védőnők, kisgyermekkori egészségvédelmi balesetek osztályok) megelőzésére

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek

Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Gyermekegészségügyi indikátorok, morbiditás, gyermekbalesetek Dr. Páll Gabriella Országos Gyermekegészségügyi Intézet Vázlat Intikátorokról általában Morbiditási adatforrások Morbiditási adatok Gyermekbalesetek

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Gyulai Éva 1, Dr. Bényi Mária 2, Dr. Kakucs Réka 1 1 Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézete,

Részletesebben

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28.

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. Baleset-megelızés gyermekkorban Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. 0 18 éves korban baleset következtében meghaltak száma 2000-2004 Halálok 0 18 éves

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON Berta Tamás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Prof: Dr. Holló Péter, a KTI Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi István Egyetem professzora, az MTA doktora Az 1.

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Az öregedő társadalom közlekedésbiztonsági kérdései

Az öregedő társadalom közlekedésbiztonsági kérdései A közlekedésbiztonság aktuális kérdései KTE-KTI Szakmai Roadshow 2014 Közlekedésre felkészítés, képzés, nevelés Szeged, 2014. április 29. Az öregedő társadalom közlekedésbiztonsági kérdései Biró Angelika

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása A 2013-2014-es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása Előadó: Dr. habil Lakatos István PhD dékánhelyettes, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Mi a haszna a folyamatosan javuló hazai közlekedésbiztonsági helyzetnek?

Mi a haszna a folyamatosan javuló hazai közlekedésbiztonsági helyzetnek? Mi a haszna a folyamatosan javuló hazai közlekedésbiztonsági helyzetnek? Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója ( )

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója ( ) Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója (2011-2013.) Hogyan tovább? Közlekedésbiztonság

Részletesebben

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma Tűzoltó 2006-ban Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy 2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda, mint állami feladat

A közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda, mint állami feladat A 09/1. számban elemzett (Volt-e, van-e napjaink tanulóinak gyerekszobája?), a fiatalokat érő spontán utcai közlekedési példák sajnos nem túl kedvezőek. Az utcai spontán hatások mellett azonban jelen van

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5.

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf titkára Motorkerékp kpárosok közlekedk zlekedésbiztonsága Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Miért kell kiemelten foglalkozni a motorkerékp

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkori baleset-megelőzés helyzetének megítélése döntéshozók és vezető tisztviselők körében Készítette: Dr.

A gyermek- és fiatalkori baleset-megelőzés helyzetének megítélése döntéshozók és vezető tisztviselők körében Készítette: Dr. A gyermek- és fiatalkori baleset-megelőzés helyzetének megítélése döntéshozók és vezető tisztviselők körében Készítette: Dr. Páll Gabriella Budapest, 2008. december 20. 1 Háttér Hasonlóan Európa más országaihoz,

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19.

XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19. XVII. Őszi Konferencia Budapest, 2011.nov.18-19. Miért így alakult a kollégium? Mi volt ezzel a cél? Tagozatok 60 szakterület 3 fővel Tanácsok 5-10-15 fővel TAGOZATOK: az egészségügyért felelős miniszter

Részletesebben

Bővebb felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhető OGYEI

Bővebb felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhető OGYEI ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Mikrobiológiai Körlevél cím szerinti téma elektronikusan: www.oek.hu, nyomtatott formában 200 példányban Központ (OEK) Nemzeti Drog Fókuszpont hírlevele cím szerinti téma

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Egészség-ismeretek átadását és készségek fejlesztését célzó szakmai támogató anyagok fejlesztése a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt keretében

Egészség-ismeretek átadását és készségek fejlesztését célzó szakmai támogató anyagok fejlesztése a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt keretében Egészség-ismeretek átadását és készségek fejlesztését célzó szakmai támogató anyagok fejlesztése a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 projekt keretében Szakmai standardok, működési modellek fejlesztése, szakmai

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC KAMASZOK KAPCSOLATAI: Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002 2010 közötti adatai alapján Szimpózium

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

1. Az adatgyűjtés rendszere

1. Az adatgyűjtés rendszere 1. Az adatgyűjtés rendszere Az első közlekedésbiztonsági teljesítménymutató (biztonsági övviselési arány) gyűjtése és értékelése 1992-ben kezdődött Magyarországon. A munka valamennyi fázisát a TÜV NORD-KTI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA

A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA A közlekedésbiztonság aktuális kérdései A biztonság tudomány KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Központjának szervezésében megvalósuló szakmai

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Közlekedésre felkészítés fontossága és lehetőségei, kiemelt figyelemmel a kerékpárosokra

Közlekedésre felkészítés fontossága és lehetőségei, kiemelt figyelemmel a kerékpárosokra Közlekedésre felkészítés fontossága és lehetőségei, kiemelt figyelemmel a kerékpárosokra Berta Tamás, központvezető Közlekedésbiztonsági Központ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Folyamatok

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Problémák és megoldások:

Problémák és megoldások: Problémák és megoldások: fiatal, kezdő gépjármű-vezetők kiemelkedő baleseti kockázata Prof. Dr. Holló Péter az MTA doktora, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében

A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében MPT Nyíregyháza 2008 A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében A szociális önértékelés specifikus szerepe hátrányos helyzetű csoportokban Örkényi Ágota, Zakariás Ildikó, Kökönyei Gyöngyi, Várnai

Részletesebben