A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport"

Átírás

1 A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport 00065/2010/HU WP 174 4/2010. számú vélemény a FEDMA a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási kódexéről Elfogadás időpontja: július 13. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján jött létre. A munkacsoport az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv. Feladatait a 95/46/EK irányelv 30. cikke és a 2002/58/EK irányelv 15. cikke határozza meg. A titkársági feladatokat az: Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának D. Igazgatósága (Alapvető jogok és uniós polgárság) látja el, B-1049 Brüsszel, Belgium, LX-46 01/02. sz. iroda. Honlap:

2 A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS VONATKOZÁSÁBAN AZ EGYÉNEK VÉDELMÉVEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT amely az október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 alapján jött létre, tekintettel a fenti irányelv 29. cikkére, valamint 30. cikke (1) bekezdésének d) pontjára, tekintettel a munkacsoport eljárási szabályzatára és különösen annak 12. és 14. cikkére, elfogadta ezt a véleményt: 1. BEVEZETÉS Az irányelv 27. cikkének (3) bekezdése a közösségi magatartási kódexeket tárgyalja a következőképpen: A közösségi szabályzattervezetek, továbbá a meglévő közösségi szabályzatok módosításai és bővítései a 29. cikkben említett munkacsoport elé terjeszthetők. A munkacsoport, többek között, meghatározza, hogy az elé terjesztett tervezetek összhangban vannak-e az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezésekkel. A hatóság, amennyiben ezt szükségesnek tartja, kikérheti az érintettek vagy azok képviselőinek véleményét. A munkacsoport által jóváhagyott szabályzatok számára a Bizottság megfelelő nyilvánosságot biztosíthat. E rendelkezés alkalmazásának megkönnyítése érdekében a munkacsoport 1998 szeptemberében dokumentumot fogadott el, amely tisztázza azt az eljárást, amelyet az érdekelt feleknek a közösségi magatartási kódexek előterjesztése során, illetve a munkacsoportnak az ezt követő értékelés során követniük kell a 95/46/EK rendelet 27. és 29. cikke szerint 2. E dokumentum összefoglalja az ezzel kapcsolatban követendő alapvető eljárási lépéseket júniusában a munkacsoport véleményt fogadott el az Európai Direkt és Interaktív Marketing Szövetség (FEDMA) a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási kódexéről; A kódex megfelel az adatvédelmi irányelv 27. cikkének, és az irányelvet megfelelő hozzáadott értékkel egészíti ki azáltal, hogy kellőképpen összpontosít a közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) ágazatának adatvédelmi kérdéseire és problémáira, továbbá kellőképpen világos megoldásokat nyújt az érintett kérdésekre és problémákra 3. A munkacsoport megállapította, hogy eszerint a magatartási kódex megfelel az irányelv 27. cikkében meghatározott követelményeknek. A munkacsoport ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen általános kódex jellegénél fogva nem képes megoldást nyújtani az internet világához kapcsolódó speciális problémák mindegyikére, ezért felkéri a FEDMA-t, hogy a kódexet egészítse ki egy kifejezetten e kérdésekkel foglalkozó melléklettel. Ennek a mellékletnek a gyermekek védelmével különösen foglalkoznia kell, mivel ők az internet vonatkozásában kiemelten Hivatalos Lap L 281., , 31. o., elérhető az alábbi címen: A magatartási kódexekkel kapcsolatos további teendők: munkadokumentum a magatartási kódexek a munkacsoport által végzett vizsgálatának eljárásáról, elfogadás időpontja: szeptember 10., WP /3. sz. vélemény, WP 77 dokumentum, mely a következő helyen érhető el: 2

3 veszélyeztetettek, mint ezt a munkacsoport felkérésére kiadott észrevételeiben az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) hangsúlyozta december 16-i levelében a FEDMA a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport elé terjesztett egy dokumentumot, mely az adatvédelemre és a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó kódex mellékletét tartalmazta (a továbbiakban: a melléklet). A FEDMA szerint a melléklet célja az online marketing következtében jelentkező egyes aggodalmak tárgyalása. A FEDMA kódexéhez hasonlóan nem akarja a nemzeti jogszabályokat sem helyettesíteni, sem azokkal bármilyen módon ellentétesen rendelkezni, sem pedig az uniós jogszabályok által jelenleg nem érintett területekkel foglalkozni. A melléklet célja az, hogy a határokon átnyúló üzletszerzéssel foglalkozók számára iránymutatást nyújtson az online marketingtevékenység folytatása esetén követendő magatartásról június 8-i levelében a 29. cikk szerinti munkacsoport elnöke tájékoztatatást nyújtott a FEDMA számára a 29. cikk szerinti munkacsoport által az online marketingről szóló melléklet tervezetére vonatkozóan tett észrevételekről. A dokumentum különböző részeivel kapcsolatban több észrevételt fogalmaztak meg. A 29. cikk szerinti munkacsoport felkérte a FEDMA-t, hogy vegye figyelembe a csatolt észrevételeket annak érdekében, hogy a melléklet megfelelőbben tükrözze a 95/46/EK irányelvben és a 2002/58/EK irányelvben, valamint az ezeket átültető nemzeti rendelkezésekben előírt adatvédelmi normákat június 7-én a FEDMA főigazgatója a 29. cikk szerinti munkacsoport elé terjesztette az online marketingről szóló mellékletben szereplő magatartási kódex felülvizsgált változatát. Az új szöveg egy teljesen átdolgozott dokumentum volt, mely követi a FEDMA 2003-as általános kódexének szerkezetét, mely dokumentumot a 29. cikk szerinti munkacsoport korábban WP 77. számú véleményében jóváhagyott. A 29. cikk szerinti munkacsoport a magatartási kódexért felelős ad hoc alcsoportja a FEDMA által benyújtott dokumentumok megvizsgálásának céljából több alkalommal ülésezett. A munkacsoport találkozott a FEDMA-val az online marketingről szóló melléklet megtárgyalása céljából, hogy tisztázzon számos a kódexben tárgyalt témát és kérdést. E megbeszéléseket követően 2010 februárjában a FEDMA benyújtotta az online marketingről szóló melléklet újabb változatát május 25-én a 29. cikk szerinti munkacsoport elnöke felkérte a FEDMA-t, hogy az ügyfélajánlással történő ügyfélszerzés szabályaival kapcsolatos utolsó megoldatlan kérdéssel is foglalkozzon, hogy a 29. cikk szerinti munkacsoport végső döntést hozhasson arról, hogy megfelel-e az online marketingről szóló mellékletben található kódex a 95/46/EK irányelvnek és a jelenleg hatályos 2002/58/EK irányelvnek 4. A FEDMA az online marketingről szóló mellékelt utolsó változatát 2010 júniusában küldte el, amely végre megfelel a 95/46/EK irányelvnek és megfelelő hozzáadott értéket nyújt. 2. AZ ONLINE MARKETINGRŐL SZÓLÓ MELLÉKLET SZERKEZETE ÉS TARTALMA 4 A 2002/58/EK irányelvet a november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosította. A módosított 2002/58/EK irányelvet 2011 május 25-ig kell végrehajtani. (HL L 337., , 11. o.). 3

4 Az online marketingről szóló melléklet tárgyát képező marketing vonatkozásában a melléklet a 29. cikk szerint munkacsoport által WP 13. számú véleményében meghatározott két fő követelménynek felelhet meg: A 95/46/EK irányelv 27. cikke alapján előterjesztett kódexnek összhangban kell lennie az irányelvvel és az irányelvet nemzeti szinten átültető nemzeti rendelkezésekkel; Az előterjesztett kódexnek megfelelő minőségűnek és kellőképpen koherensnek kell lennie, valamint megfelelő hozzáadott értéket kell biztosítania azáltal, hogy kellőképpen összpontosít az érintett szervezet vagy ágazat sajátos adatvédelmi kérdéseire és problémáira, továbbá kellőképpen világos megoldásokat nyújt az e kérdésekre és problémákra. Mivel az online marketingről szóló kódex a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási kódexének melléklete és a FEDMA kódexét kívánja kiegészíteni, a 29. cikk szerinti munkacsoport úgy értelmezi, hogy a FEDMA általános kódexének rendelkezései értelemszerűen e mellékletre is vonatkoznak. A melléklet szerkezete szorosan követi a FEDMA hivatkozott általános kódexének szerkezetét, és e tekintetben megfelelően egészíti ki azt. - Általános: Fogalommeghatározások - 1. rész: Az alkalmazandó jog - 2. rész: A személyes adatok közvetlenül az érintettől való megszerzése - 3. rész: A személyes adatok nem az érintettől, hanem egyéb forrásokból való megszerzése - 4. rész: Preferenciaszolgáltatási rendszerek (Preference Service Systems) - 5. rész: Adatvédelmi nyilatkozat és a sütik (cookie-k) kezelése - 6. rész: Külön rendelkezések a gyermekek védelmére - 7. rész: Külön rendelkezések a tiltott eljárásokról - Melléklet: Példák az online reklámozás bevált módszereire és nem elfogadható módszereire A melléklet tartalma minőségében továbbfejleszti a dokumentumot, valamint tisztázza az ebben tárgyalt kérdéseket. A melléklet hozzáadott értékét a következőkkel támasztható alá: Fogalommeghatározások A fogalommeghatározások listáját teljes körűen átdolgozták és kibővítették; az új meghatározások között szerepel például a nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás, a személyes adatok feldolgozása és a hozzájárulás. A lista kiegészíti az általános kódexben már szereplő fogalommeghatározásokat. 2. rész: A személyes adatok közvetlenül az érintettől való megszerzése A 2. rész kifejti a tisztességes adatfeldolgozás általános alapelveit és az adatkezelőre vonatkozó követelményeket, a 95/46/EK irányelvnek megfelelően. Külön rendelkezéseket tartalmaz a személyes adatok fogyasztóktól való gyűjtésére (beleértve az azon esetben biztosítandó tájékoztatást, amennyiben az adatkezelő maga használja fel az adatokat, valamint az érintettek személyes adatainak harmadik felekkel való közlése esetén biztosítandó tájékoztatást), valamint az üzleti termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi személyek személyes adatainak gyűjtésére vonatkozóan. A 29. cikk 4

5 szerinti munkacsoport örömmel fogadja, hogy kifejezett követelményként szerepel a kereskedelmi célú elektronikus levéllel szemben, hogy tartalmazza a küldemény üzleti céljának egyértelmű azonosításához szükséges információkat, valamint hogy a dokumentum a leiratkozási lehetőségekre vonatkozó résszel egészült ki, mely lehetőségek révén egyszerű, hatékony, ingyenes, közvetlen és könnyen elérhető módon iratkozhat le a címzett az elektronikus kereskedelmi tájékoztatásról. A címzettnek lehetővé kell tenni, hogy indokolás nélkül leiratkozhasson. 3. rész: A személyes adatok nem az érintettől, hanem egyéb forrásokból való megszerzése A 3. rész tartalmazza az adatkezelő által biztosítandó tájékoztatásra vonatkozó követelményeket, különösen az érintett tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kapcsolatban. Az üzletszerzőnek az érintett hozzájárulásának megszerzésére vonatkozó kötelezettségét szintén kifejezetten említi a melléklet az adatkezelő által továbbított reklámmal (host mailing) kapcsolatban. Mivel sor került a helytelen jogi értelmezések elkerülése érdekében a szöveg egyértelműsítésére, a 29. cikk szerinti munkacsoport most már ügyfélajánlással történő ügyfélszerzésre vonatkozó szabályokat is kielégítőnek tartja. 4. rész: Preferenciaszolgáltatási rendszerek (Preference Service Systems) A 29. cikk szerinti munkacsoport különösen örvendetesnek találja, hogy a melléklet a preferenciaszolgáltatási rendszerekről szóló 4. résszel bővült ki. 5. rész: Adatvédelmi nyilatkozat és a sütik (cookie-k) kezelése Ez a rész többek között az adatvédelmi nyilatkozatok elérhetőségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, melyek kimondják, hogy ezeknek világos és részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk az esetleges sütikről. Elképzelhető, hogy a 2009/136/EK irányelv által módosított 2002/58/EK irányelvben biztosított, 2011 május 25-től alkalmazandó jogi keret alapján e rész az irányelvvel való összhang érdekében módosításra szorul. 6. rész: A gyermekek védelme A rendelkezések az általános FEDMA-kódexben található szabályozásra hivatkoznak annak érdekében, hogy biztosítható legyen a gyermekek védelme az internetes ágazat új és sajátos veszélyeivel szemben. A 29. cikk szerinti munkacsoport üdvözli például azt a rendelkezést, amely szerint a gyermek törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása nélkül jogellenes különleges adatok megadását kérni, melyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra vonatkoznak, vagy pedig olyan adatokat feldolgozni, melyek a gyermek egészségi állapotára vagy szexuális életére, illetve saját, vagy harmadik felek pl. szüleik vagy barátaik anyagi helyzetére vonatkoznak. 7. rész: Tiltott eljárások: E rész kifejezetten foglalkozik az automatikus adatgyűjtéssel és a kémprogramokkal (spyware) kapcsolatos tiltott eljárásokkal. A 29. cikk szerinti munkacsoport felhívja a figyelmet arra, hogy a melléklet 5. és 7. része a 2009/136/EK irányelv által módosított 2002/58/EK irányelv és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozik. Mindkét részt a 29. cikk szerinti munkacsoport által a viselkedésalapú online 5

6 reklámról szóló 2/2010. számú véleményében 5 kívánatos értelmezni. nemrég kiadott iránymutatás alapján Melléklet: Bevált módszerek és nem elfogadható módszerek Végül az online reklámozás bevált módszereikre és a nem elfogadható módszereikre példákat hozó kiegészítő melléklet hozzáadott értéket jelent a szabályok gyakorlati alkalmazása szempontjából. 3. KÖVETKEZTETÉS A munkacsoport elégedett, hogy a FEDMA a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási kódexének online marketingről szóló melléklete megfelel a 95/46/EK irányelvnek és a jelenleg hatályos 2002/58/EK irányelvnek, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak 6. A melléklet az internetes ágazat sajátos területének számos fontos kérdésével foglalkozik (pl. az ügyfélajánlással történő ügyfélszerzés, a gyermekek védelme, leiratkozási lehetőség), így megfelelő hozzáadott értékkel egészíti ki az irányelveket azáltal, hogy világos megoldásokat nyújt az online marketing ágazatában felmerülő kérdésekre. Ez alapján tehát megfelel a 95/46/EK irányelv 27 cikkében meghatározott követelményeknek. A 2009//136/EK irányelv által módosított 2002/58/EK irányelv tagállami jogba való átültetésével azonban szükségessé válhat a melléklet módosítása az új rendelkezéseknek való megfelelés érdekében, különösen a sütik és a kémprogramok vonatkozásában. A munkacsoport ajánlja a FEDMA-nak, hogy elemezze, május 25-étől kezdődően milyen módosításokra lesz szükség a mellékletben található magatartási kódexben ahhoz, hogy az megfeleljen a 2009/136/EK irányelv által módosított 2002/58/EK irányelv alapján alkalmazandó jogi keretnek és az azt végrehajtó nemzeti rendelkezéseknek. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a nemzeti adatvédelmi hatóságok megfelelő tájékoztatása e kódex gyakorlati működéséről, a FEDMA adatvédelmi bizottsága évente jelentést nyújt be a munkacsoportnak a kódex alkalmazásáról. Ha e jelentés esetleg kérdéseket vet fel, a munkacsoport felveszi a kapcsolatot a FEDMA-val az érintett probléma tisztázása érdekében. A munkacsoport ösztönzi a FEDMA-t, hogy lépjen fel proaktív módon az online marketingről szóló melléklet magatartási kódex ismertségének előmozdítása terén a közvetlen üzletszerzés ágazatán belül, hogy az érintettek kellő információkkal rendelkezzenek a kódex létezéséről és tartalmáról, valamint folytassa a területre irányuló munkáját, hogy tovább lehessen fejleszteni az egyének számára nyújtott adatvédelem szintjét. A munkacsoport különleges figyelmet fordít majd a FEDMA adatvédelmi bizottságának a kódex alkalmazásáról benyújtandó éves jelentéseire /2010. számú vélemény a viselkedésalapú online reklámról, elfogadás időpontja: június 22.; WP 171 dokumentum, mely a következő helyen érhető el: A nemzeti jogszabályok további kötelezettségeket írhatnak elő. 6

7 Melléklet: a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási kódexe a direkt marketing célú elektronikus tájékoztatásról szóló mellékletének szövege (az online direkt marketingről szóló melléklet). Kelt Brüsszelben, július 13-án. a munkacsoport részéről az elnök Jacob KOHNSTAMM 7

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK C 109/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 11.4.2014 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 6.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben