I ~ ~~ ~'~ ~~ ~~ ~~ ~~ <~ ~O~ r~==-'~"""",'-~~-=..::..,,,,,,--",...,~~~--,_.~..",..,,-~,,-,,,,,-,~,,, .., ''' m "-"'-""-"'-"-"'~--"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I ~ ~~ ~'~ ~~ ~~ ~~ ~~ <~ ~O~ r~==-'~"""",'-~~-=..::..,,,,,,--",...,~~~--,_.~..",..,,-~,,-,,,,,-,~,,, .., ''' m "-"'-""-"'-"-"'~--""

Átírás

1 0 'O I ~ ~~ ~'~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ <~ ~O~.., ''' m "-"'-""-"'-"-"'~--" r~==-'~"""",'-~~-=..::..,,,,,,--",...,~~~--,_.~..",..,,-~,,-,,,,,-,~,,,

2 MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ ~ 197 A 4. P, a promotion angol kifejezés magyar megfelelojét nehéz pontosan megtalálni. A nemzetközi és a magyar szakirodalom egyaránt leginkább a marketingkommunikáció kifejezést használja a marketingmix ezen területére. Lényege az alábbiakban foglalható össze: 9.1. A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZRENDSZERE Kotler a promotion fogalomkörét öt részre osztotta. Ez a klasszikus kommunikációs mix, amelynek elemei: - a reklám, - a személyes eladás (personal selling), - a vásárlásösztönzés (sales promotion), - a public relations (PR) és - a direkt marketing. Ennek a besorolásnak a használata napjainkban már némileg idejétmúltnak tekintheto. Bizonyos elemei ugyanis olyannyira specializálódtak, hogy már külön kategóriaként értelmezhetok. Ennek alapján a jól elkülönítheto területeket, például a direkt marketinget, a szponzorálást, vagy éppen rendezvények, vásárok témakörét mi is külön területként értelmezzük. Célszerubbnek látszik annak az utóbbiidooenelterjedtbesorolásnakaz alkalmazása, amely a marketingkommunikációt két részre bontja: klasszikus reklámra, illetve nem hagyományos marketingkommunikációs eszközökre. Míg elobbire az above the line (ATL) nevet használják, utóbbira a below the line (BTL) megnevezés gyakori. A fáma szerint Procter and Gamble egyik menedzsere miután felírta egy papírra a cég "reklám feladatait", húzott egy vonalat és azt mondta: "a vonal felett 15% ügynökségi jutalékot kell fizetni", vagyiside tartoztak azok a hirdetések, amelyek valamilyen médiumhoz kapcsolódtak. ; I, I 1,

3 1 :1,1 'ii j, 198 ~ A MARKETING ALAPJAI Az ATL-hez tartozó médiumok a következok: - nyomtatott sajtó, - szabadtéri eszközök, - rádió, - televízió, - mozi, valamint az - Internet. Felmerillhet a kérdés, hogy a mozit mennyire lehet szorosan véve "tömegmédium"- nak tekinteni, illetve, hogy a szabadtéri hirdetések egy részénél hogyan tudjuk definiálni magát a hordozót (például a tuzfalfestés vagy a neonreklámok esetén). Ugyancsak "kakukktojás"-nak tekintheto ebben a csoportban az Internet. Egyrészrol hasonlít a médiumokra, különösképpen a televízióra - a vizualitás, illetve a hanghatás tekintetében -, de egyúttal interaktív, amiben inkább a BTL eszközökhöz áll közelebb. A szakemberek többsége inkább az ATL-hez sorolja, de sokan szellemesen Through The Line-nak, "vonalon át" ívelo eszköznek is nevezik. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 099 területként is értelmezheto. Anélkül, hogy ebbe az elméleti vitába belemennénk, meg kell állapítani, hogy olyan szorosan összefügg a vállalat marketing célzatú kommunikációjával - még ha szélesebb kört is ölel fel a célcsoport -, hogy említése itt is elengedhetetlen. Ugyancsak sajátos helyzete van az eseménymarketingnek, amely a marketingkommunikációhoz és a PR-hez egyaránt kötheto. Igen speciális a személyes eladás szerepe a BTL eszközök között. Vannak, akik ötödik P-ként (personal selling) definiálják, de mások - nem indokolatlanul - a direkt marketing, illetve a kiállítások, vásárok elengedhetetlen eszközének tekintik. A fentiekben láthattuk, hogy a marketingkommunikáció igen széles eszközrendszerrel rendelkezik. Az egyes elemek fejlodése egyre speciálisabb szakmai ismereteket és ezt kiszolgáló háttéripart igényel. Az adott piaci cél érdekében igénybe vett marketingkommunikáció tervezésekor - éppen az alkalmazható területek sokszínusége miatt - mind nagyobb szerepet kap ezen elemek összehangolása, az egységes, vagyis integrált kommunikáció. A különbözo elemeknek egymást kell erosíteniük, hogy a fogyasztó fejében egységes és markáns kép alakulhasson ki. l 1-1:!! i! il il ~ [:,!' [1 ft' 'j '~ Mint láttuk, a hagyományos reklámok esetében sem teljesen egyértelmu a besorolás, és még inkább így van ez a belowthe lineeszközöknél. Már a meghatározás sem egyértelmu, hiszen a következokben felsorolt módszereket néha szintén médiumnak tekintik, úgymond "vonal alatti médiumoknak". Ide olyan területek tartoznak, mint: - a direkt marketing, - a vásárlásösztönzés (sales promotion), - a vásárláshelyi reklám (point of purchase - POp, point of sales - POS), - az eseménymarketing, rendezvények, - a vásárok, kiállítások, - a szponzorálás, - a személyes eladás, - aprés - a nyomtatványok. A negyedik p, vagyis a promotion klasszikus elemei között, mint a fentiekbol is látható, nem szerepelt számos, azóta jelentossé vált terület. Ezért napjainkra az ATL - BTL csoportosítás vált használatossá. Ezt a megközelítést alkalmazza nemcsak az angolszász, de a francia terminológia is; ok a media - hors media (médián kívüli) csoportosítást, illetve elnevezést használják. Ha a két besorolási rendszert összehasoniítjuk, látható, hogy a "hagyományosnak" mondható reklám jelenti a vonal fólötti részt, az újabb eszközök pedig a vonal alattit. Napjainkban a marketingkommunikációs "tortából" egyre nagyobb részt hasít ki a BTL. Ennek az az oka, hogy bizonyos esetekben a vonal alatti eszközök alkalmazhatósága jobb, interakuv kapcsolatot eredményez a fogyasztóval, nagyobb lehetoséget biztosít egyedi megoldásokra, valamint az egyes akciók hatékonysága jobban mérheto, és ezért érdemes inkább ezen eszközök alkalmazása mellett dönteni a hagyományos médiumok használata helyett, vagy még inkább mellette. Természetesen itt is vannak vitatható besorolások. Ide tartozik mindenekelott a PR, amely - teoretikusai szerint - önálló és a marketingkommunikációból kivált 9.2. A KOMMUNIKÁCIÓFOLYAMATA Napjainkban a kommunikációt egyre inkább a vásárlási folyamat, vagyis az eladás elotti, alatti és utáni szakaszok állandó menedzseléseként kezelik. Az eredményes kommunikációhoz a marketingszakembereknek ismerni kell a hatékony kommunikáció alapelemeit. Visszacsatolás Kommunikációs környezet 9.1. ABRA. A kommunikációs alapmodell '! t;

4 200 ~ A MARKETING ALAPJAI MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ.201 A folyamatban a két foszereplo: - az üzenet kibocsátója és - az üzenet befogadója a két legfontosabbkommunikációseszközpedig: - az üzenet (információ) és - a csatorna,amelyen az üzenet a befogadóhoz (címzetthez) eljut. A rendszer sajátos eleme a kommunikációszaj. Ha a kommunikáció nem jön létre vagy torzul, véletlenszeru, lünk. vagy a konkurens üzenetek megzavarják, zajról beszé- A legfontosabb zajforrások szerint - kommunikációszajról beszélünk, ha a hiba a kódolás vagy a dekódolás területén jelentkezik, - csatornazajról akkor, ha a közvetíto csatorna, illetve a technikai áttételek meghibásodása okozza a torzult vagy meghiúsult kommunikációt (például rossz telefonvonal, nyomdahiba), és - környezeti zajról, ha a kommunikáló felek környezetében felmerülo zavaró tényezo hiúsítja meg a kommunikációt. Minél bonyolultabb kommunikációs formát alkalmazunk, annál nagyobb a zaj valószínusége. Ezért is olyan fontos a visszacsatolás,tehát az, hogy az üzenet kibocsátója esetenként vagy folyamatosan felmérje, hogyan értelmezte a befogadó a küldött információkat, nem történt-e valamilyen zaj. Az üzenet eljutását a célközönséghez a kommunikációs zajon túlmenoen három ok akadályozhatja: - a szelektívfigyelem (nem egyformán figyelünk a küldött információkra, egyeseket meghallunk, másokat elengedünk a fülünk mellett). - a szelektív torzítás (úgy alakítjuk át az üzenetet, hogy azt halljuk, amit hallani akarunk), illetve - a szelektívemlékezet (a kapott információk kis része raktározódik el hosszú távra, attól függoen, hogy az egyén milyen mértékben és hogyan dolgozza fel az üzenetet). A kommunikációban az elkülönültség foka szerint megkülönböztethetünk: - primerformát, ahol a kibocsátó és a befogadó közötti kommunikációhoz semmilyen technikai eszköz igénybevételére nincs szükség (jellegzetesen ilyen a két ember személyes találkozásakor lebonyolódó kommunikáció), - szekunderformát, amikor a kibocsátó részérol valamilyen technikai eszközre van szükség, a befogadás viszont segédeszköz nélkül történik (például a sajtó), - tercierformát, ahol mind a kibocsátónak, mind a befogadónak technikai segédeszközre van szüksége ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön (ennek leglátványosabb példái az elektronikus tömegkommunikációs eszközök, tehát a rádió és a televízió). Ahhoz, hogy gondolatainkból üzenet legyen, az információkat kódoini kell, vagyis olyan jelrendszerbe kell ágyazni azokat, amely a befogadó számára észlelheto és értelmezheto. Annak, hogy megértse gondolatainkat az, akinek szántuk, az a feltétele, hogy az érintettek közös kódtartománnyal is rendelkezzenek és a kódolás ezeket a közös kódokat használja. A befogadó, amikor érzékeli, majd értelmezi a jeleket, dekódolja az üzenetet, vagyis "visszafordítja" azt gondolati folyamatokra. Szemantikai szempontból három alapveto kód-kategóriát különböztethetünk meg: - az ikonikus kód jelentéstartalma lényegében megegyezik a jelölt dolog jelentésével, tartalmával (például egy muszaki rajz, vagy az útlevélfénykép ), - az indexkód egyértelmuen utal a jelölt dolog jelentéstartalmára, de tartalmilag nem azonos azzal, jelentésük között nem megegyezés, hanem valamilyen más logikai kapcsolat áll fenn (a legjobb példa az indexkódra a fúst, amely a tuzre utal, bár nem azonos azzal) és - a szimbolikus kódok jelentéstartalmának a jelölt dolog jelentésével való egybeesését társadalmi konvenció, megegyezés - például a nyelv - hozza létre. A szimbolikus kódok ezért csupán egy szukebb embercsoport (adott társadalom, nyelvi közösség, kultúrkör, esetleg szakma) számára hordoznak egyértelmu jelentést. Minél differenciáltabb egy társadalom struktúrája, annál nagyobb az eltérés az egyes társadalmi rétegek, csoportok által ismert és azonosan értelmezett szimbolikus kódok között. (A csak egy-egy réteg, csoportáltal ismert, illetve használt szimbolikus kódok az ún. intim kódok.) A marketingkommunikáció folyamán használt kódok túlnyomó része szimbolikus kód. Ezért is lényeges, hogy tisztában legyünk az általunk használt jelrendszerek értelmezésével az adott célcsoport körében. A reklámozás során az üzeneteket kódolva küldjük a befogadók felé. A kódolásnak az a célja, hogy az üzenet az adott reklámhordozón közvetíthetové váljék, a mindenkori célcsoport számára dekódolható legyen, valamint, hogy hasonló márkák és üzenetek megkülönböztetésére és azonosítására alkalmassá váljon. Igazából a dekódolás során derül ki, hogya kódolás mennyire volt sikeres vagy sikertelen AZ IMÁZS SZEREPE A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN A verseny élezodésével egyre fontosabbá válik a vevok szükségleteinek, magatartásának és véleményének ismerete. Napjainkban már nem elég a meglévo vagy a potenciális fogyasztók, vásárlók igényeinek ismerete, hanem növekvo mértékben szükséges bizalmuk és lojalitásuk elnyerése is. Ehhez azonban tudni kell, hogy az adott vállalatról, termékrol vagy márkáról milyen kép alakult ki a vásáriókban, üzleti partnerekben. A vevokörnek meghatározott képe van az egyes szállítók termékeinek, szolgáltatásainak minoségéról. Ez a kép (a benyomások összessége) nem mindig pontos ugyan, hiszen kialakulását és milyenségét számtalan objektív és szubjektív tényezo is befolyásolja, de befolyással van a vásárlási döntésre. Az imázs a lojalitást

5 202 ~ A MARKETING ALAPJAI nagymértékben meghatározza, ezért minden szervezetnek nagy gondot kell fordítania arra, hogy milyen kép alakult ki róla a vásárlóiban, üzleti partnereiben, és fontos hogya kép pozitív, de reális legyen Az imázs fogalma és szerepe A marketing gyakorlatában többféleképpen csoportosíthatjuk az imázst: Tárgya szerint megkülönböztetheto - termékimázs, egy adott termékféleségról kialakult kép (pl. számítógép, autószerviz stb.), - vállalati imázs, a vállalatról kialakult kép, amely a közvéleményben kialakult képzetek összességét mutatja, és - márkaimázs, ami egy adott termékféleségrol, márkáról kialakult képet jelenti. (pl. IBM, Coca Cola, Nivea stb.) Kialakulási módja szerint létezik - spontán kialakult imázs, amely nem valamilyen tudatos befolyásolás hatására jött létre, - tudatosan kialakított imázs, ahol az imázs kialakulását, milyenségét az információkibocsátó valamilyen formában, célzatos információk terjesztésével befolyásolta. Idodimenziója szerint lehetséges - jelenlegi vagy tény (current) imázs, ahogy most látják, és - jövóoeni vagy kívánatos (wish) imázs, ahogy jó lenne, ha látnák. Irányultsága szerint beszélhetünk - önimázsról (self-image), ami a saját magunkról kialakult képet jelenti, amely meghatározza viselkedésünket és vásárlásunkat is, valamint - külso imázsról (outside image), ahogy mások látnak bennünket. Gyakran szembesülünk az imázs jó vagy káros hatásával, ugyanis az imázs mindkét irányba torzíthat. A valóságban gyakran nincs akkora különbség két termék között, mint a fogyasztó tudatában, attól fúggoen, hogy az egyik terméknek rossz, a másiknak jó imázsa van. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ~ 203 Az imázsra ható tényezok sokfélék lehetnek, és leggyakrabban az adott szituáció dönti el, hogy mely tényezok milyen erosséggel befolyásolják az imázs kialakulását. Ezeket a tényezoket a következoképpen szoktuk csoportosítani: - Vállalatspecifikw tényezó'k. Ezek közé tartoznak mindazok az elemek, amelyek a vállalattói függnek, beleértve kínálatának színvonalát, árait, a termékeihez való hozzáférés lehetoségét, kommunikációját. - Versenytárs-specifikus tényezó'k. Az imázs értelmezése önmagában nehéz. A fogyasztók mindig összehasoniítanak és a konkurenshez képest ítélik meg a terméket vagy a márkát. Ezért a kommunikáció során figyelembe kell venni a versenytárs imázsát is. - Kárnyezetspecijikus tényezok. A, technikai, politikai, gazdasági stb. környezet, a fogyasztói magatartás is hatással van az imázsra. Vagyisa környezetnek, vagy valamely elemének a változása az imázs változását is eredményezheti. - Személyspecijikus tényezó'k. Ez alatt két dolgot is érthetünk. Egyrészt ugyanarról az objektumról a különbözo tapasztalatok, attitudök, elvárások alapján egészen más imázs alakulhat ki az egyes fogyasztókban. Másrészt az imázs tárgyához kapcsolódó személyek (például eladó- vagy szervizszemélyzet) megítélése nagymértékben befolyásolhatja a szóban forgó objektum imázsát A vállalatiarculat A piacon egyre nehezebb érvényesülniük a névtelen vagy önálló karakterrel nem rendelkezo vállalatoknak. Ezért minden vállalatnak alapveto érdeke a róla kialakuló kép tudatos befolyásolása, jobbítása, és fontos számára, hogy cége mással össze nem tévesztheto, egyedi jegyekkel rendelkezzen. A vállalati arculat tulajdonképpen az imázstranszferre vezetheto vissza. Alapgondolata, hogy a kommunikáció azonossága és állandósága hosszú távon a befogadóban a megbízhatóság érzetét kelti, és ennek eredményeként a vállalat erkölcsi tokéhez jut. A vállalati arculat jelentosége - Azonosít és megkülönböztet A piaci versenyelony alapveto szempontja, hogy a fogyasztó azonosítani tudja a céget, illetve termékét, megkülönböztetve más vállalatoktói és termékeiktol. - Minosít A vállalatok minosítése - csakúgy, mint az emberek esetében - megnyilvánulásaik alapján történik. Rendkívül fontos szerepe van minden minosítésben az elso benyomásnak. - Állandóságotsugall, ami térbenés idooenértelmezheto. Térbeliállandóság.A földrajzilag szórt területen múködo szervezetek számára különösen fontos. Nemcsak világméretu cégek, hanem akár már a több iroda-

6 I J! I I: 'i j. I, ; ~ helyiségben vagy telephelyen muködo kisvállalatok számára is fontosak a pontosan rögzített szabályok. IdoDeliállandóság. A hazai gyakorlatban az egyik leggyakoribb hiba, hogy a fogyasztó által már ismert kommunikációs jegyeket gyakran változtatják. Új vezetok gyakran elso ténykedése az embléma és a névjegy változtatása. A kommunikáció állandósága segíti az üzleti kapcsolatok zökkenomentes folytatását a munkaero fluktuációja esetén. A fogyasztók által ismert arcu lati jegyeknek piaci értékük van. - Gazdaságos Az arculat eszmei értéket képvisel a vállalat számára. Gyakorlati gazdasági eredménye abban jelentkezik, hogy egyszeri, átgondolt tervezés után nem kell minduntalan visszatérni az egyes kommunikációs eloírások kitalálásához. A hazai szóhasználat sok esetben pontatlanul használja az idetartozó fogalmakat, ezért célszeru rövid pontosítással élni. A nemzetközi szaknyelv különbséget tesz védjegy és márka között. A megkülönböztetés lényegi eltéréseket takar, ezért nem elhanyagolható az egyes fogalmak pontos ismerete. A védjegy az áru, vagy árucsoport jogi védelmét kifejezo megkülönbözteto jelzés. A bejegyzett védjegyen megtalálható az "R" betu, ami az oltalmat jelzi. A védjegy törvény kizárólagos jogot biztosít az adott márkanév használójának. A védjegy ose a szarvasmarhákon régóta alkalmazott tüzes billog. Az angol brand szó eredetileg égetést jelent. A márka egy név, kifejezés, szimbólum, desing vagy ezek kombinációja. Célja, hogy adott eladó vagy eladók csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse oket a versenytársakétói. 204 ~ A MARKETING ALAPJAI MARKETING KOMM UNIKÁCIÓ ~ 205 It,"o!~ I'~ i' ji! I~:,q' A vállalati arculatnak kiemelt szerepe van - ha a vállalat terméke könnyen helyettesítheto, - ha nehéz értékelni a termék tulajdonságait vagy a szervezet eredményeit, - ha nincs más támpont, - ha a kívánt termék megvásárlása nagy kockázattal jár, és - ha a termék dinamikus a gyakori termékmódosítások miatt. A vállalati arculat összetevoi A vállalati arculat alapja a vállalat filozófiája, (Corporate Philosophy) és a szervezeti kultúra (Corporate Culture). A filozófia a cégnek az önmagáról kialakított elképzeléseit, céljait, ezek elérésének útjait tartalmazza. Gyakran egy mondatban foglalják össze, ez a vállalat küldetése, missziója (Corporate Mission). A vállalati arculatot a vizuális jegyek, a vállalati kommunikáció és a vállalati magatartás határozzák meg. A vizuális jegyeknek a vállalati kommunikációban van meghatározó szerepük. Sokáig ezzel azonosították a vállalati arculat fogalmát. A vállalati kommunikáció fó'bb elemei a kommunikáció súlusa, a legfontosabb érvek és az ezekhez kapcsolódó állandó elemek (pl. szlogen). A vállalati magatartás eloírásokat fogalmaz meg a vállalatnak a munkatársaival, üzleti partnereivel, közvéleménnyel kapcsolatos magatartására, valamint megszabja a munkatársak viselkedését és kommunikációját. Amikor egy vállalat arculatáról véleményt formálunk, mindhárom összetevot együtt kell vizsgálni és értékelni A vállalati arculat tervezése során ezeket az említettszabályokat egy úgynevezett Arculati Kézikönyvben foglalják össze, és a benne foglaltak mindenki számára kötelezoek. A márka Az imázs és a vállalati arculat kapcsán már említést tettünk az azonosíthatóság és a megkülönböztethetoség fontosságáról. Az egyes termékek esetében ezeket leginkább az elnevezés és az árujelzés szolgálja. A jó márka komoly piaci értéket képvisel a vállalat számára. A márkaérték (brand equity) az alábbi tényezoktol fugg; - márkaismertség, - érzékelt minoség, - kapcsolódó képzetek, asszociációk, - márkahuség, - egyéb a márkához kapcsolódó tényezok, pl. szlogen, védjegy stb. A márkaépítés (branding) során a termék tulajdonságaiból kiindulva fogalmazzuk meg a márkaattribútumokat, a márka valós, vagy vélt tulajdonságait, amelyekhez a marketingkommunikáció ad további kiegészíto tulajdonságokat A REKLÁM ÉS A MÉDIUMOK Magyarországon az évi LVIII. Törvény definiálja a gazdasági reklámtevékenységet. Eszerint a gazdasági reklám "olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történo igénybevételét és a vállalkozás nevének megjelölésének, tevékenységének népszerusítését, továbbá áru vagy árujelzo megismertetését segíti elo". A reklámszakma ettol némileg eltéroen fogalmazza meg a reklámot: Ez a meghatározás tehát felvállalja a reklám befolyásoló szerepét, lényegesnek tartja a hirdeto azonosíthatóságát, és a tájékoztatás helyett az interaktívabb jelentéstartalmú kommunikáció kifejezést használja.

7 206. A MARKETING ALAPJAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A reklámok csoportosítása i l ; '1 1. K JI!j I~ ~, Ol t JI1 '~r 9.1. ÁBRA. A Skála áruháziánc reklámja az 1980-as évekból A reklámokat számtalan szempont alapján csoportosíthatjuk.tárgya szerint a reklám lehet: - politikai, - társadalmi vagy - gazdasági reklám, utóbbin belül: - márka (termék, szolgáltatás), - vállalat(imázs)és - akcióreklám..a célcsoport szerint beszélhetünk: - fogyasztói (Business-to-Consumer, BZC)és - üzleti (Business-to-Business, B2B) reklámról..a folyamat szerint: - bevezeto, - fenntartó-emlékezteto, - átterelo, - újrapozícionáló stb. reklámokat különböztetünk meg. l il.ui! Ir' I ]i Reklámeszközök- médiumok :f íi l '~~,fi, ~ III DMobile. lj ilii A médiumokat leggyakrabban aszerint csoportosítjuk, hogy mely érzékszervünkre hatnak. Így beszélhetünk - auditiv (rádió), - vizuális (plakát, sajtó) és - audiovizuális (televízió, mozi) médiumokról. Emellett csoportosíthatjuk még a médiumokat nyomtatott (szabadtéri eszközök, újságok) és elektronikus (televízió, rádió, mozi, Internet) sajtóra. (Tehát a televízió a hordozó és a reklámfilm az eszköz.) 9.2. ABRA. A T-mobile reklámja napjainkból

8 208 ~ A MARKETING ALAPJAI A médimnok kiválasztásának szempontjai A médiumokközül általábantöbbet is felhasználunkegyreklámtevékenységsorán. Ahhoz, hogy a leghatékonyabb médiamixet állítsuk össze, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: - a termék jellege, - a célcsoport mérete, elhelyezkedése, médiahasználati szokásai stb., - a konkurensek, - a költségkeret, - egyéb szempontok (pl. szinergiahatások, sürgosség, kreatív megfontolások) és végül - a médiumok tulajdonságai A médimnoktulajdonságai Mind a reklámüzenet kialakítása, mind az optimális médiamix kialakítása során az alábbi tényezoket kell figyelembe venni: - A médium presztízse. A médium hitelessége a befogadók körében felértékeli a küldött információkal. - A befogadói szituáció. A médium és a befogadó találkozásának miként je hat az információ befogadásra és feldolgozásra. - A technikai adottságok. Valamennyi médium rendelkezik speciális technikai adottságokkal, amelyek befolyásolják a rajtuk közvetített üzeneteket. (Pl. a rádiónál a hang, plakátoknál a színek és a képi megjelenítés.) - A közönség összetétele. A kívánt célcsoport elérésének alapfeltétele, hogy olyan médiumot válasszunk, amelyet az használ. Ezért a médiatulajdonosoknak is érdekük, hogy folyamatosan kutassák az adott reklámhordozó közönségének összetételét. - A célozhatóság. Ez a célcsoport elérése és az ún. meddoszórás csökkentése érdekében fontos, különösképpen akkor, ha csupán egy bizonyos fogyasztói kört (pl. egy adott területen éloket) akarunk elérni. - A hirdetési költség. A médium fogyasztóinak összetétele és száma között nagyon szoros kapcsolat áll fenn. Érdemes vizsgálni, hogy az alkalmazott médium mennyire hatékony, vagyis egységnyi médiumhasználót milyen költséggel tudunk elérni az adott médiumon keresztül. A hirdetési költségekkel kapcsolatban tudni kell, hogy általában létezik egy "küszöb", amely alatt nem érdemes hirdetni, mert a hatékonysága nem lehet kielégito. - A rugalmasság. "Ki idot nyer, életet nyer!" tartja a régi római mondás. A rugalmasság alatt azt értjük, hogy milyen gyorsan lehet a szóban forgó médiumon hirdetési felülethez jutni. - Az élettartam. A reklámmal való találkozás többször is elofordulhat. Különösképpen a nyomtatott sajtó esetében gyakori a többszöri és folyamatos találkozás, esetenként a visszakeresés lehetosége. MARKETINGKOMM UNIKÁCIÓ U09 - A jogi szabályozás. A különbözo médiumokra eltéro jogi szabályozás érvényes. Korlátozhatják a hirdetési felületeket, vagy a reklám tárgyát (pl. alkohol, cigaretta stb.). A reklámkampányok során a legnagyobb költséget, a teljes kampány költségén ek akár 80-90%-át a médiaköltségek teszik ki. Valójában a reklámköltésekrol szóló statisztikák általában a médiaköltségekról szólnak. A "reklámtortából" az egyes médiumok részesedését mutatja az alábbi ábránk. Az elso oszlopban az úgynevezett "listaárakkal" találkozunk, ez az az ár, amelyen meghirdették a médiumot. Ezt az árat a különbözo kedvezmények esetenként lényegesen csökkenthetik. A második oszlopban található a valóságos költéshez közelebb álló becsült összeg. Százalék Költés. (ezerforint) I SzáZalék Pannon Lapok Kiadói Kft ,83 Aral Springer Budapest , ,41 Inform Stúdió , ,21 HVG , ,01 MTGMetro G. Kft , ,70 Egyéb , ,69 Rádiópiac Danubius Rádió , Sláger Rádió ,86 Juventus Rádió , ,07 Kossuth Rádió , ,80 Roxy Rádió , ,44 Rádió , ,42 Rádió Cafe , ,37 Klubrádió ,60 Inforádió , Petofi Rádió , ,20 Plakátpiac Multireklám ,43 Europlakát , ,92 Outdoor , ,69 Akzent Média , ,08 Pontreklám , ,86 Intermédia , Avenir , ,97 Euro Awk , , TÁ8LAZAT.A reklámköltések megoszlása (folytatás a köv. oldalon)

9 210 ~ A MARKETING ALAPJ Al MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ.211 ).,1: :4' i 1, i' Kroe Média , ,13 Gib Média , ,91 Multi City Light , ,97 Médiacontact ,86 Newsoutdoor City Light , ,84 Euro City Light ,68 Magnum Megaboard , Newsoutdoor Backlite Train helyijáratú busz Movle F , ,49 it, Euro-Awk City Light , ,24 Ji Akzert-City Light , ,10 li )i Newsoutdoor Hungary , ,10 ''i ",j' TABLAZAT.A reklámkoltések megoszlása Saj.ó 2.% Mediag.Ó2iS - médiaköltés tari/aá Mozi 0.5% Mediag.Ó2iS - mélf..költés tari/aáro MediagDÓlis - módiaköltés tari/aáro Összes költés: 224 MrdFt Összes költés: 267 MIdFt ÖSSzes költés: Mrd Ft Forrás: Mediadiagnózis 1. li' ~! ~i 9.3. ABRA. Reklámköltések alakulása Magyarországon ~: Ij(",~ A BTL FOGALMA, JELLEMZOI 2511 A below the line marketingkommunikációs eszközök jelentosége az utóbbi években folyamatosan növekszik. A gyakorlatban minden olyan marketingkommunikációs tevékenységet BTL módszernek nevezünk, amelyek nem tartoznak az above the line általlefedett klasszikus hirdetések körébe. Egyre gyakoribb és eroteljesebb alkalmazásuk annak köszönheto, hogy bizonyos helyzetekben használatuk elonyösebb, mint az ATL eszközöké. Általánosságban (mert valójában igen eltéro módszerekró1 van szó) a BTL-re az alábbi elonyök jellemzok: - igen jó az irányíthatósága (a célcsoport biztosabban elérhetój, - költséghatékony, - egyedi (lehetoséget ad a konkurenstol való könnyebb és határozottabb megkülönböztetésre ), - lehetoséget teremt az eladó és a fogyasztó közötti közvetlenebb kapcsolatra, - a visszajelzések gyorsabban és pontosabban felmérhetok, - interaktív és - egyes termékek ATL reklámozása jogszabályba ütközik milliárd forintban Direkt marketing A direkt marketing a hagyományos marketingeszközökkel szemben egy viszonylag új megoldás. Lényege az interaktivitás, és az, hogy az egy vagy több reklámeszköz felhasználásával küldött üzenetekre adott válaszok és üz1etkötések mérhetok.

10 212. A MARKETING ALAPJAI A direkt marketing eszköztára számos lehetoséget kínál: telefonmarketing, televízió- vagy rádiómusorok, teletext, katalógus, postaládában elhelyezett anyagok stb. Legfontosabb eszközének a DM-Ievél (direct maii) tekintheto, amely személyre és címre szóló. Elemei a boríték, a levél, az egyéb (tájékoztató, minta stb.) anyagok, valamint a válaszadás eszköze. A direkt marketing alkalmazásának egyre nélkülözhetetlenebb feltétele az adatbázis, ezért ma már egyre inkább direkt és adatbázis-marketingrol beszélünk A vásárlásösztönzés A vásárlásösztönzés (salespromotion) valójában egy különbözo technikákat magába foglaló módszeresomag, egy olyan taktikai fegyver, amelyelsosorban azonnali vásárlásokat generál. Két nagyon fontos jellemzoje az idobenbehatároltság(az akció idotartama) és az átlagostóleltéroajánlat. Az ösztönzés irányulhat a fogyasztóra, illetve a viszonteladóra. Elonyei között említheto a jó irányíthatóság, a költséghatékonyság, és gyakran alkalmas a márkahuség letörésére is (természetesen a konkurens márkákhoz hu fogyasztók befolyásolásáról van szó). Afogyasztói vásárlásösztönzéslehet: - ár jellegu promóció (árcsökkentés, csereakció, kupon, visszatérítés, hitel stb.), - kiegészíto elonyt biztosító promóció (ajándékcsomagolás, ingyenes minta stb.), - nyerésre alapozott promóció (különbözo nyereményjátékok), - huségakciók (törzsvásárlói rendszer, huségkártyák stb.) és - kereskedelmi módszerek (ingyenes házhoz szállítás, üzembe helyezés stb.). A kereskedot osztönzo fóob megoldások: - árengedmény, - ingyenes áruk, - versenyek és - az eladó informáltságát elosegíto módszerek Vásárláshelyi reklámozás A BTL eszközök közül az utóbbi idóoen egyre nagyobb hangsúlyhoz jut a vásárláshelyi reklámozás, amely a vásárlás helyéhez kapcsolódó figyelemfelkelto, tájékoztató, közvetlen eladásokat generáló megoldásokat foglalja magába. Két legelterjedtebb elnevezése: a POS (point of sales), azaz a reklámozás az eladás helyén; illetve a POP (point of purchase), azaz a reklámozás a vásárlási döntés helyszínén. A két elnevezés szemléletbeli különbséget fejez ki. A vásárláshelyi reklámok jelentoségének a növekedését a fogyasztói magatartásban, illetve a környezetváltozásban kell keresni. Alkalmazásával a vásárlási döntés utolsó fázisában hatunk a vásárlóra, az üzletben még egyszer megerosíthetjük a márkahuségét, felébreszthetjük hajlandóságát az impulzusvásárlásra, és nem utolsó- MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ~ 213 sorban - az önkiszolgáló értékesítés keretei között - a terméket kínáló eladót helyettesítjük vele. A vásárlás helyén történo reklámozásnak igen sok lehetosége adódik. Ismervén az üzletben a vásárlók áramlását, megállapíthatók azok a pontok, ahol a vevó'kfigyelme a legintenzívebb. Az így meghatározott, kiemelt pontokra helyezett termékek mellé (vagy közelükbe) kell elhelyezni a figyelmet felkelto reklámeszközöket. Az üzletekben alkalmazott legfontosabb POP anyagok: display (árukihelyezésére alkalmas állvány), wobbler (polcra erosített terében kiemelkedo kisnyomtatvány), attrap (mennyezetrol lelógó hirdetés), polccsík, makettek, zászló, plakát padlómatrica, bevásárlókosár-reklám, bohberendezési tárgyakon elhelyezett reklámok stb A szponzorálás A szponzorálás tulajdonképpen egy imázstranszfer megvásárlása és kereskedelmi célokra történo felhasználása. Ellentétben a támogatásokkal, amelyeknek nem közvetlen célja a haszonszerzés, a szponzorálás egy olyan kétoldalú üzlet, amely során mindkét félnek jogai és kötelezettségei keletkeznek, és amelyet egy pontosan megfogalmazott szerzodés rögzít. A szponzorálásnak számos célja lehet a termékpozícionálástól a közvetlen értékesítés elosegítésén át az imázsalakításig. A leggyakrabban szponzorált területek jelenleg a sport, a kultúra, és újabban egyre több szponzori pénz áramlik különbözo szociális területekre is. Elsosorban a környezetvédelem, az egészségügy és az oktatáskutatás a kedvezményezett területek. A szponzorálás jellemzoi: - A szponzorálás komplex tevékenység, a vállalati marketing és ezen belül a marketingkommunikáció szerves része. Ez több dolgot is jelent. Kidobott pénz az olyan területek szponzorálása, amelyek kívül esnek a vállalat céljain és nem a célcsoport jához szólnak. A vállalatok a stratégiára tervet készítenek, tehát a tervkészítés idoszakában kell megkörnyékezni oket. Továbbá nem elég szponzorálni egy vállalatnak, azt kommunikálnia is szükséges. Ezt nevezik 1:1 szabálynak, ami azt jelenti, hogy a szponzoráltnak juttatott pénz nagyságával közel azonos összeget kell a támogatás közzétételére fordítani. - A szponzorálás nem kereskedelmi szituációban szólítja meg a célcsoportot, így elkerülheto a reklámteiítettségból fakadó ellenszenv.. - A szponzorálás lehetové teszi bizonyos reklámkoriátozások, elsosorban reklámido korlátok áthidalását (pl. a sportközvetítés nem számít reklámidonek a televízióban). - A szponzorálás hosszú távon fejti ki a hatását, hiszen egyik legfontosabb feladata az imázsépítés, az pedig hosszú távú tevékenység.

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szakdolgozat Baki Marianna Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kereskedelem és marketing szak Direkt marketing a Foldex

Részletesebben

Értékesítés - ösztönzés

Értékesítés - ösztönzés Dr. Dankó László MSc,MSc,Ph.D. CSc Értékesítés - ösztönzés a nappali és levelezı tagozatos kereskedelem marketing szakos BA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2008. Írta és szerkesztette: Dr. Dankó

Részletesebben

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai Információs anyag kis- és középvállalkozások számára A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1 A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Nemzetközi kommunikáció szak. Nappali tagozat. Reklám szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Nemzetközi kommunikáció szak. Nappali tagozat. Reklám szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány AZ ÖT ÉRZÉK SZEREPE AZ IN-STORE KOMMUNIKÁCIÓBAN Koczka Zsófia Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Marketing szakirány A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Marketing szakirány A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Képzés Levelező Tagozat Public Relations Szakirány A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Készítette:

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 8. füzet MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Marketing és kommunikáció 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezet je: Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szalai Péter A megkülönböztet képesség jelentése a védjegyjogban

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011.

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011. SZAKDOLGOZAT Birta Barbara 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY A DIVATMARKETING HATÁSA A FOGYASZTÓKRA ESETTANULMÁNY

Részletesebben

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Szervezeti kommunikáció modul hallgatói kézikönyv Herendy Csilla Ph.D és Kriskó Edina 1 Tartalom I.) Integritás és szervezeti kommunikáció... 4 I.1 Mit

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING. A Társadalmi Célú Reklámok pszichológiai hatása a fogyasztókra

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING. A Társadalmi Célú Reklámok pszichológiai hatása a fogyasztókra BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali Tagozat Marketingkommunikáció szakirány A Társadalmi Célú Reklámok pszichológiai hatása a fogyasztókra Pados Marietta

Részletesebben

D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe

D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Reklám és pszichológia

Reklám és pszichológia Reklám és pszichológia Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban Ön megismerkedhet a reklám és a pszichológia főbb kapcsolódási pontjaival, a befolyásolás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Marketingkommunikáció I.

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Marketingkommunikáció I. Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o.

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o. Szponzorálás Az ipari termékek piacán egészen a közelmúltig elfogadott volt az a nézet, mely szerint a marketingmix 4 P-je közül a promóció fontossága a többi mixelemhez képest csekély, különösen a fogyasztói

Részletesebben