I ~ ~~ ~'~ ~~ ~~ ~~ ~~ <~ ~O~ r~==-'~"""",'-~~-=..::..,,,,,,--",...,~~~--,_.~..",..,,-~,,-,,,,,-,~,,, .., ''' m "-"'-""-"'-"-"'~--"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I ~ ~~ ~'~ ~~ ~~ ~~ ~~ <~ ~O~ r~==-'~"""",'-~~-=..::..,,,,,,--",...,~~~--,_.~..",..,,-~,,-,,,,,-,~,,, .., ''' m "-"'-""-"'-"-"'~--""

Átírás

1 0 'O I ~ ~~ ~'~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ <~ ~O~.., ''' m "-"'-""-"'-"-"'~--" r~==-'~"""",'-~~-=..::..,,,,,,--",...,~~~--,_.~..",..,,-~,,-,,,,,-,~,,,

2 MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ ~ 197 A 4. P, a promotion angol kifejezés magyar megfelelojét nehéz pontosan megtalálni. A nemzetközi és a magyar szakirodalom egyaránt leginkább a marketingkommunikáció kifejezést használja a marketingmix ezen területére. Lényege az alábbiakban foglalható össze: 9.1. A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZRENDSZERE Kotler a promotion fogalomkörét öt részre osztotta. Ez a klasszikus kommunikációs mix, amelynek elemei: - a reklám, - a személyes eladás (personal selling), - a vásárlásösztönzés (sales promotion), - a public relations (PR) és - a direkt marketing. Ennek a besorolásnak a használata napjainkban már némileg idejétmúltnak tekintheto. Bizonyos elemei ugyanis olyannyira specializálódtak, hogy már külön kategóriaként értelmezhetok. Ennek alapján a jól elkülönítheto területeket, például a direkt marketinget, a szponzorálást, vagy éppen rendezvények, vásárok témakörét mi is külön területként értelmezzük. Célszerubbnek látszik annak az utóbbiidooenelterjedtbesorolásnakaz alkalmazása, amely a marketingkommunikációt két részre bontja: klasszikus reklámra, illetve nem hagyományos marketingkommunikációs eszközökre. Míg elobbire az above the line (ATL) nevet használják, utóbbira a below the line (BTL) megnevezés gyakori. A fáma szerint Procter and Gamble egyik menedzsere miután felírta egy papírra a cég "reklám feladatait", húzott egy vonalat és azt mondta: "a vonal felett 15% ügynökségi jutalékot kell fizetni", vagyiside tartoztak azok a hirdetések, amelyek valamilyen médiumhoz kapcsolódtak. ; I, I 1,

3 1 :1,1 'ii j, 198 ~ A MARKETING ALAPJAI Az ATL-hez tartozó médiumok a következok: - nyomtatott sajtó, - szabadtéri eszközök, - rádió, - televízió, - mozi, valamint az - Internet. Felmerillhet a kérdés, hogy a mozit mennyire lehet szorosan véve "tömegmédium"- nak tekinteni, illetve, hogy a szabadtéri hirdetések egy részénél hogyan tudjuk definiálni magát a hordozót (például a tuzfalfestés vagy a neonreklámok esetén). Ugyancsak "kakukktojás"-nak tekintheto ebben a csoportban az Internet. Egyrészrol hasonlít a médiumokra, különösképpen a televízióra - a vizualitás, illetve a hanghatás tekintetében -, de egyúttal interaktív, amiben inkább a BTL eszközökhöz áll közelebb. A szakemberek többsége inkább az ATL-hez sorolja, de sokan szellemesen Through The Line-nak, "vonalon át" ívelo eszköznek is nevezik. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 099 területként is értelmezheto. Anélkül, hogy ebbe az elméleti vitába belemennénk, meg kell állapítani, hogy olyan szorosan összefügg a vállalat marketing célzatú kommunikációjával - még ha szélesebb kört is ölel fel a célcsoport -, hogy említése itt is elengedhetetlen. Ugyancsak sajátos helyzete van az eseménymarketingnek, amely a marketingkommunikációhoz és a PR-hez egyaránt kötheto. Igen speciális a személyes eladás szerepe a BTL eszközök között. Vannak, akik ötödik P-ként (personal selling) definiálják, de mások - nem indokolatlanul - a direkt marketing, illetve a kiállítások, vásárok elengedhetetlen eszközének tekintik. A fentiekben láthattuk, hogy a marketingkommunikáció igen széles eszközrendszerrel rendelkezik. Az egyes elemek fejlodése egyre speciálisabb szakmai ismereteket és ezt kiszolgáló háttéripart igényel. Az adott piaci cél érdekében igénybe vett marketingkommunikáció tervezésekor - éppen az alkalmazható területek sokszínusége miatt - mind nagyobb szerepet kap ezen elemek összehangolása, az egységes, vagyis integrált kommunikáció. A különbözo elemeknek egymást kell erosíteniük, hogy a fogyasztó fejében egységes és markáns kép alakulhasson ki. l 1-1:!! i! il il ~ [:,!' [1 ft' 'j '~ Mint láttuk, a hagyományos reklámok esetében sem teljesen egyértelmu a besorolás, és még inkább így van ez a belowthe lineeszközöknél. Már a meghatározás sem egyértelmu, hiszen a következokben felsorolt módszereket néha szintén médiumnak tekintik, úgymond "vonal alatti médiumoknak". Ide olyan területek tartoznak, mint: - a direkt marketing, - a vásárlásösztönzés (sales promotion), - a vásárláshelyi reklám (point of purchase - POp, point of sales - POS), - az eseménymarketing, rendezvények, - a vásárok, kiállítások, - a szponzorálás, - a személyes eladás, - aprés - a nyomtatványok. A negyedik p, vagyis a promotion klasszikus elemei között, mint a fentiekbol is látható, nem szerepelt számos, azóta jelentossé vált terület. Ezért napjainkra az ATL - BTL csoportosítás vált használatossá. Ezt a megközelítést alkalmazza nemcsak az angolszász, de a francia terminológia is; ok a media - hors media (médián kívüli) csoportosítást, illetve elnevezést használják. Ha a két besorolási rendszert összehasoniítjuk, látható, hogy a "hagyományosnak" mondható reklám jelenti a vonal fólötti részt, az újabb eszközök pedig a vonal alattit. Napjainkban a marketingkommunikációs "tortából" egyre nagyobb részt hasít ki a BTL. Ennek az az oka, hogy bizonyos esetekben a vonal alatti eszközök alkalmazhatósága jobb, interakuv kapcsolatot eredményez a fogyasztóval, nagyobb lehetoséget biztosít egyedi megoldásokra, valamint az egyes akciók hatékonysága jobban mérheto, és ezért érdemes inkább ezen eszközök alkalmazása mellett dönteni a hagyományos médiumok használata helyett, vagy még inkább mellette. Természetesen itt is vannak vitatható besorolások. Ide tartozik mindenekelott a PR, amely - teoretikusai szerint - önálló és a marketingkommunikációból kivált 9.2. A KOMMUNIKÁCIÓFOLYAMATA Napjainkban a kommunikációt egyre inkább a vásárlási folyamat, vagyis az eladás elotti, alatti és utáni szakaszok állandó menedzseléseként kezelik. Az eredményes kommunikációhoz a marketingszakembereknek ismerni kell a hatékony kommunikáció alapelemeit. Visszacsatolás Kommunikációs környezet 9.1. ABRA. A kommunikációs alapmodell '! t;

4 200 ~ A MARKETING ALAPJAI MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ.201 A folyamatban a két foszereplo: - az üzenet kibocsátója és - az üzenet befogadója a két legfontosabbkommunikációseszközpedig: - az üzenet (információ) és - a csatorna,amelyen az üzenet a befogadóhoz (címzetthez) eljut. A rendszer sajátos eleme a kommunikációszaj. Ha a kommunikáció nem jön létre vagy torzul, véletlenszeru, lünk. vagy a konkurens üzenetek megzavarják, zajról beszé- A legfontosabb zajforrások szerint - kommunikációszajról beszélünk, ha a hiba a kódolás vagy a dekódolás területén jelentkezik, - csatornazajról akkor, ha a közvetíto csatorna, illetve a technikai áttételek meghibásodása okozza a torzult vagy meghiúsult kommunikációt (például rossz telefonvonal, nyomdahiba), és - környezeti zajról, ha a kommunikáló felek környezetében felmerülo zavaró tényezo hiúsítja meg a kommunikációt. Minél bonyolultabb kommunikációs formát alkalmazunk, annál nagyobb a zaj valószínusége. Ezért is olyan fontos a visszacsatolás,tehát az, hogy az üzenet kibocsátója esetenként vagy folyamatosan felmérje, hogyan értelmezte a befogadó a küldött információkat, nem történt-e valamilyen zaj. Az üzenet eljutását a célközönséghez a kommunikációs zajon túlmenoen három ok akadályozhatja: - a szelektívfigyelem (nem egyformán figyelünk a küldött információkra, egyeseket meghallunk, másokat elengedünk a fülünk mellett). - a szelektív torzítás (úgy alakítjuk át az üzenetet, hogy azt halljuk, amit hallani akarunk), illetve - a szelektívemlékezet (a kapott információk kis része raktározódik el hosszú távra, attól függoen, hogy az egyén milyen mértékben és hogyan dolgozza fel az üzenetet). A kommunikációban az elkülönültség foka szerint megkülönböztethetünk: - primerformát, ahol a kibocsátó és a befogadó közötti kommunikációhoz semmilyen technikai eszköz igénybevételére nincs szükség (jellegzetesen ilyen a két ember személyes találkozásakor lebonyolódó kommunikáció), - szekunderformát, amikor a kibocsátó részérol valamilyen technikai eszközre van szükség, a befogadás viszont segédeszköz nélkül történik (például a sajtó), - tercierformát, ahol mind a kibocsátónak, mind a befogadónak technikai segédeszközre van szüksége ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön (ennek leglátványosabb példái az elektronikus tömegkommunikációs eszközök, tehát a rádió és a televízió). Ahhoz, hogy gondolatainkból üzenet legyen, az információkat kódoini kell, vagyis olyan jelrendszerbe kell ágyazni azokat, amely a befogadó számára észlelheto és értelmezheto. Annak, hogy megértse gondolatainkat az, akinek szántuk, az a feltétele, hogy az érintettek közös kódtartománnyal is rendelkezzenek és a kódolás ezeket a közös kódokat használja. A befogadó, amikor érzékeli, majd értelmezi a jeleket, dekódolja az üzenetet, vagyis "visszafordítja" azt gondolati folyamatokra. Szemantikai szempontból három alapveto kód-kategóriát különböztethetünk meg: - az ikonikus kód jelentéstartalma lényegében megegyezik a jelölt dolog jelentésével, tartalmával (például egy muszaki rajz, vagy az útlevélfénykép ), - az indexkód egyértelmuen utal a jelölt dolog jelentéstartalmára, de tartalmilag nem azonos azzal, jelentésük között nem megegyezés, hanem valamilyen más logikai kapcsolat áll fenn (a legjobb példa az indexkódra a fúst, amely a tuzre utal, bár nem azonos azzal) és - a szimbolikus kódok jelentéstartalmának a jelölt dolog jelentésével való egybeesését társadalmi konvenció, megegyezés - például a nyelv - hozza létre. A szimbolikus kódok ezért csupán egy szukebb embercsoport (adott társadalom, nyelvi közösség, kultúrkör, esetleg szakma) számára hordoznak egyértelmu jelentést. Minél differenciáltabb egy társadalom struktúrája, annál nagyobb az eltérés az egyes társadalmi rétegek, csoportok által ismert és azonosan értelmezett szimbolikus kódok között. (A csak egy-egy réteg, csoportáltal ismert, illetve használt szimbolikus kódok az ún. intim kódok.) A marketingkommunikáció folyamán használt kódok túlnyomó része szimbolikus kód. Ezért is lényeges, hogy tisztában legyünk az általunk használt jelrendszerek értelmezésével az adott célcsoport körében. A reklámozás során az üzeneteket kódolva küldjük a befogadók felé. A kódolásnak az a célja, hogy az üzenet az adott reklámhordozón közvetíthetové váljék, a mindenkori célcsoport számára dekódolható legyen, valamint, hogy hasonló márkák és üzenetek megkülönböztetésére és azonosítására alkalmassá váljon. Igazából a dekódolás során derül ki, hogya kódolás mennyire volt sikeres vagy sikertelen AZ IMÁZS SZEREPE A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN A verseny élezodésével egyre fontosabbá válik a vevok szükségleteinek, magatartásának és véleményének ismerete. Napjainkban már nem elég a meglévo vagy a potenciális fogyasztók, vásárlók igényeinek ismerete, hanem növekvo mértékben szükséges bizalmuk és lojalitásuk elnyerése is. Ehhez azonban tudni kell, hogy az adott vállalatról, termékrol vagy márkáról milyen kép alakult ki a vásáriókban, üzleti partnerekben. A vevokörnek meghatározott képe van az egyes szállítók termékeinek, szolgáltatásainak minoségéról. Ez a kép (a benyomások összessége) nem mindig pontos ugyan, hiszen kialakulását és milyenségét számtalan objektív és szubjektív tényezo is befolyásolja, de befolyással van a vásárlási döntésre. Az imázs a lojalitást

5 202 ~ A MARKETING ALAPJAI nagymértékben meghatározza, ezért minden szervezetnek nagy gondot kell fordítania arra, hogy milyen kép alakult ki róla a vásárlóiban, üzleti partnereiben, és fontos hogya kép pozitív, de reális legyen Az imázs fogalma és szerepe A marketing gyakorlatában többféleképpen csoportosíthatjuk az imázst: Tárgya szerint megkülönböztetheto - termékimázs, egy adott termékféleségról kialakult kép (pl. számítógép, autószerviz stb.), - vállalati imázs, a vállalatról kialakult kép, amely a közvéleményben kialakult képzetek összességét mutatja, és - márkaimázs, ami egy adott termékféleségrol, márkáról kialakult képet jelenti. (pl. IBM, Coca Cola, Nivea stb.) Kialakulási módja szerint létezik - spontán kialakult imázs, amely nem valamilyen tudatos befolyásolás hatására jött létre, - tudatosan kialakított imázs, ahol az imázs kialakulását, milyenségét az információkibocsátó valamilyen formában, célzatos információk terjesztésével befolyásolta. Idodimenziója szerint lehetséges - jelenlegi vagy tény (current) imázs, ahogy most látják, és - jövóoeni vagy kívánatos (wish) imázs, ahogy jó lenne, ha látnák. Irányultsága szerint beszélhetünk - önimázsról (self-image), ami a saját magunkról kialakult képet jelenti, amely meghatározza viselkedésünket és vásárlásunkat is, valamint - külso imázsról (outside image), ahogy mások látnak bennünket. Gyakran szembesülünk az imázs jó vagy káros hatásával, ugyanis az imázs mindkét irányba torzíthat. A valóságban gyakran nincs akkora különbség két termék között, mint a fogyasztó tudatában, attól fúggoen, hogy az egyik terméknek rossz, a másiknak jó imázsa van. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ~ 203 Az imázsra ható tényezok sokfélék lehetnek, és leggyakrabban az adott szituáció dönti el, hogy mely tényezok milyen erosséggel befolyásolják az imázs kialakulását. Ezeket a tényezoket a következoképpen szoktuk csoportosítani: - Vállalatspecifikw tényezó'k. Ezek közé tartoznak mindazok az elemek, amelyek a vállalattói függnek, beleértve kínálatának színvonalát, árait, a termékeihez való hozzáférés lehetoségét, kommunikációját. - Versenytárs-specifikus tényezó'k. Az imázs értelmezése önmagában nehéz. A fogyasztók mindig összehasoniítanak és a konkurenshez képest ítélik meg a terméket vagy a márkát. Ezért a kommunikáció során figyelembe kell venni a versenytárs imázsát is. - Kárnyezetspecijikus tényezok. A, technikai, politikai, gazdasági stb. környezet, a fogyasztói magatartás is hatással van az imázsra. Vagyisa környezetnek, vagy valamely elemének a változása az imázs változását is eredményezheti. - Személyspecijikus tényezó'k. Ez alatt két dolgot is érthetünk. Egyrészt ugyanarról az objektumról a különbözo tapasztalatok, attitudök, elvárások alapján egészen más imázs alakulhat ki az egyes fogyasztókban. Másrészt az imázs tárgyához kapcsolódó személyek (például eladó- vagy szervizszemélyzet) megítélése nagymértékben befolyásolhatja a szóban forgó objektum imázsát A vállalatiarculat A piacon egyre nehezebb érvényesülniük a névtelen vagy önálló karakterrel nem rendelkezo vállalatoknak. Ezért minden vállalatnak alapveto érdeke a róla kialakuló kép tudatos befolyásolása, jobbítása, és fontos számára, hogy cége mással össze nem tévesztheto, egyedi jegyekkel rendelkezzen. A vállalati arculat tulajdonképpen az imázstranszferre vezetheto vissza. Alapgondolata, hogy a kommunikáció azonossága és állandósága hosszú távon a befogadóban a megbízhatóság érzetét kelti, és ennek eredményeként a vállalat erkölcsi tokéhez jut. A vállalati arculat jelentosége - Azonosít és megkülönböztet A piaci versenyelony alapveto szempontja, hogy a fogyasztó azonosítani tudja a céget, illetve termékét, megkülönböztetve más vállalatoktói és termékeiktol. - Minosít A vállalatok minosítése - csakúgy, mint az emberek esetében - megnyilvánulásaik alapján történik. Rendkívül fontos szerepe van minden minosítésben az elso benyomásnak. - Állandóságotsugall, ami térbenés idooenértelmezheto. Térbeliállandóság.A földrajzilag szórt területen múködo szervezetek számára különösen fontos. Nemcsak világméretu cégek, hanem akár már a több iroda-

6 I J! I I: 'i j. I, ; ~ helyiségben vagy telephelyen muködo kisvállalatok számára is fontosak a pontosan rögzített szabályok. IdoDeliállandóság. A hazai gyakorlatban az egyik leggyakoribb hiba, hogy a fogyasztó által már ismert kommunikációs jegyeket gyakran változtatják. Új vezetok gyakran elso ténykedése az embléma és a névjegy változtatása. A kommunikáció állandósága segíti az üzleti kapcsolatok zökkenomentes folytatását a munkaero fluktuációja esetén. A fogyasztók által ismert arcu lati jegyeknek piaci értékük van. - Gazdaságos Az arculat eszmei értéket képvisel a vállalat számára. Gyakorlati gazdasági eredménye abban jelentkezik, hogy egyszeri, átgondolt tervezés után nem kell minduntalan visszatérni az egyes kommunikációs eloírások kitalálásához. A hazai szóhasználat sok esetben pontatlanul használja az idetartozó fogalmakat, ezért célszeru rövid pontosítással élni. A nemzetközi szaknyelv különbséget tesz védjegy és márka között. A megkülönböztetés lényegi eltéréseket takar, ezért nem elhanyagolható az egyes fogalmak pontos ismerete. A védjegy az áru, vagy árucsoport jogi védelmét kifejezo megkülönbözteto jelzés. A bejegyzett védjegyen megtalálható az "R" betu, ami az oltalmat jelzi. A védjegy törvény kizárólagos jogot biztosít az adott márkanév használójának. A védjegy ose a szarvasmarhákon régóta alkalmazott tüzes billog. Az angol brand szó eredetileg égetést jelent. A márka egy név, kifejezés, szimbólum, desing vagy ezek kombinációja. Célja, hogy adott eladó vagy eladók csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse oket a versenytársakétói. 204 ~ A MARKETING ALAPJAI MARKETING KOMM UNIKÁCIÓ ~ 205 It,"o!~ I'~ i' ji! I~:,q' A vállalati arculatnak kiemelt szerepe van - ha a vállalat terméke könnyen helyettesítheto, - ha nehéz értékelni a termék tulajdonságait vagy a szervezet eredményeit, - ha nincs más támpont, - ha a kívánt termék megvásárlása nagy kockázattal jár, és - ha a termék dinamikus a gyakori termékmódosítások miatt. A vállalati arculat összetevoi A vállalati arculat alapja a vállalat filozófiája, (Corporate Philosophy) és a szervezeti kultúra (Corporate Culture). A filozófia a cégnek az önmagáról kialakított elképzeléseit, céljait, ezek elérésének útjait tartalmazza. Gyakran egy mondatban foglalják össze, ez a vállalat küldetése, missziója (Corporate Mission). A vállalati arculatot a vizuális jegyek, a vállalati kommunikáció és a vállalati magatartás határozzák meg. A vizuális jegyeknek a vállalati kommunikációban van meghatározó szerepük. Sokáig ezzel azonosították a vállalati arculat fogalmát. A vállalati kommunikáció fó'bb elemei a kommunikáció súlusa, a legfontosabb érvek és az ezekhez kapcsolódó állandó elemek (pl. szlogen). A vállalati magatartás eloírásokat fogalmaz meg a vállalatnak a munkatársaival, üzleti partnereivel, közvéleménnyel kapcsolatos magatartására, valamint megszabja a munkatársak viselkedését és kommunikációját. Amikor egy vállalat arculatáról véleményt formálunk, mindhárom összetevot együtt kell vizsgálni és értékelni A vállalati arculat tervezése során ezeket az említettszabályokat egy úgynevezett Arculati Kézikönyvben foglalják össze, és a benne foglaltak mindenki számára kötelezoek. A márka Az imázs és a vállalati arculat kapcsán már említést tettünk az azonosíthatóság és a megkülönböztethetoség fontosságáról. Az egyes termékek esetében ezeket leginkább az elnevezés és az árujelzés szolgálja. A jó márka komoly piaci értéket képvisel a vállalat számára. A márkaérték (brand equity) az alábbi tényezoktol fugg; - márkaismertség, - érzékelt minoség, - kapcsolódó képzetek, asszociációk, - márkahuség, - egyéb a márkához kapcsolódó tényezok, pl. szlogen, védjegy stb. A márkaépítés (branding) során a termék tulajdonságaiból kiindulva fogalmazzuk meg a márkaattribútumokat, a márka valós, vagy vélt tulajdonságait, amelyekhez a marketingkommunikáció ad további kiegészíto tulajdonságokat A REKLÁM ÉS A MÉDIUMOK Magyarországon az évi LVIII. Törvény definiálja a gazdasági reklámtevékenységet. Eszerint a gazdasági reklám "olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történo igénybevételét és a vállalkozás nevének megjelölésének, tevékenységének népszerusítését, továbbá áru vagy árujelzo megismertetését segíti elo". A reklámszakma ettol némileg eltéroen fogalmazza meg a reklámot: Ez a meghatározás tehát felvállalja a reklám befolyásoló szerepét, lényegesnek tartja a hirdeto azonosíthatóságát, és a tájékoztatás helyett az interaktívabb jelentéstartalmú kommunikáció kifejezést használja.

7 206. A MARKETING ALAPJAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A reklámok csoportosítása i l ; '1 1. K JI!j I~ ~, Ol t JI1 '~r 9.1. ÁBRA. A Skála áruháziánc reklámja az 1980-as évekból A reklámokat számtalan szempont alapján csoportosíthatjuk.tárgya szerint a reklám lehet: - politikai, - társadalmi vagy - gazdasági reklám, utóbbin belül: - márka (termék, szolgáltatás), - vállalat(imázs)és - akcióreklám..a célcsoport szerint beszélhetünk: - fogyasztói (Business-to-Consumer, BZC)és - üzleti (Business-to-Business, B2B) reklámról..a folyamat szerint: - bevezeto, - fenntartó-emlékezteto, - átterelo, - újrapozícionáló stb. reklámokat különböztetünk meg. l il.ui! Ir' I ]i Reklámeszközök- médiumok :f íi l '~~,fi, ~ III DMobile. lj ilii A médiumokat leggyakrabban aszerint csoportosítjuk, hogy mely érzékszervünkre hatnak. Így beszélhetünk - auditiv (rádió), - vizuális (plakát, sajtó) és - audiovizuális (televízió, mozi) médiumokról. Emellett csoportosíthatjuk még a médiumokat nyomtatott (szabadtéri eszközök, újságok) és elektronikus (televízió, rádió, mozi, Internet) sajtóra. (Tehát a televízió a hordozó és a reklámfilm az eszköz.) 9.2. ABRA. A T-mobile reklámja napjainkból

8 208 ~ A MARKETING ALAPJAI A médimnok kiválasztásának szempontjai A médiumokközül általábantöbbet is felhasználunkegyreklámtevékenységsorán. Ahhoz, hogy a leghatékonyabb médiamixet állítsuk össze, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: - a termék jellege, - a célcsoport mérete, elhelyezkedése, médiahasználati szokásai stb., - a konkurensek, - a költségkeret, - egyéb szempontok (pl. szinergiahatások, sürgosség, kreatív megfontolások) és végül - a médiumok tulajdonságai A médimnoktulajdonságai Mind a reklámüzenet kialakítása, mind az optimális médiamix kialakítása során az alábbi tényezoket kell figyelembe venni: - A médium presztízse. A médium hitelessége a befogadók körében felértékeli a küldött információkal. - A befogadói szituáció. A médium és a befogadó találkozásának miként je hat az információ befogadásra és feldolgozásra. - A technikai adottságok. Valamennyi médium rendelkezik speciális technikai adottságokkal, amelyek befolyásolják a rajtuk közvetített üzeneteket. (Pl. a rádiónál a hang, plakátoknál a színek és a képi megjelenítés.) - A közönség összetétele. A kívánt célcsoport elérésének alapfeltétele, hogy olyan médiumot válasszunk, amelyet az használ. Ezért a médiatulajdonosoknak is érdekük, hogy folyamatosan kutassák az adott reklámhordozó közönségének összetételét. - A célozhatóság. Ez a célcsoport elérése és az ún. meddoszórás csökkentése érdekében fontos, különösképpen akkor, ha csupán egy bizonyos fogyasztói kört (pl. egy adott területen éloket) akarunk elérni. - A hirdetési költség. A médium fogyasztóinak összetétele és száma között nagyon szoros kapcsolat áll fenn. Érdemes vizsgálni, hogy az alkalmazott médium mennyire hatékony, vagyis egységnyi médiumhasználót milyen költséggel tudunk elérni az adott médiumon keresztül. A hirdetési költségekkel kapcsolatban tudni kell, hogy általában létezik egy "küszöb", amely alatt nem érdemes hirdetni, mert a hatékonysága nem lehet kielégito. - A rugalmasság. "Ki idot nyer, életet nyer!" tartja a régi római mondás. A rugalmasság alatt azt értjük, hogy milyen gyorsan lehet a szóban forgó médiumon hirdetési felülethez jutni. - Az élettartam. A reklámmal való találkozás többször is elofordulhat. Különösképpen a nyomtatott sajtó esetében gyakori a többszöri és folyamatos találkozás, esetenként a visszakeresés lehetosége. MARKETINGKOMM UNIKÁCIÓ U09 - A jogi szabályozás. A különbözo médiumokra eltéro jogi szabályozás érvényes. Korlátozhatják a hirdetési felületeket, vagy a reklám tárgyát (pl. alkohol, cigaretta stb.). A reklámkampányok során a legnagyobb költséget, a teljes kampány költségén ek akár 80-90%-át a médiaköltségek teszik ki. Valójában a reklámköltésekrol szóló statisztikák általában a médiaköltségekról szólnak. A "reklámtortából" az egyes médiumok részesedését mutatja az alábbi ábránk. Az elso oszlopban az úgynevezett "listaárakkal" találkozunk, ez az az ár, amelyen meghirdették a médiumot. Ezt az árat a különbözo kedvezmények esetenként lényegesen csökkenthetik. A második oszlopban található a valóságos költéshez közelebb álló becsült összeg. Százalék Költés. (ezerforint) I SzáZalék Pannon Lapok Kiadói Kft ,83 Aral Springer Budapest , ,41 Inform Stúdió , ,21 HVG , ,01 MTGMetro G. Kft , ,70 Egyéb , ,69 Rádiópiac Danubius Rádió , Sláger Rádió ,86 Juventus Rádió , ,07 Kossuth Rádió , ,80 Roxy Rádió , ,44 Rádió , ,42 Rádió Cafe , ,37 Klubrádió ,60 Inforádió , Petofi Rádió , ,20 Plakátpiac Multireklám ,43 Europlakát , ,92 Outdoor , ,69 Akzent Média , ,08 Pontreklám , ,86 Intermédia , Avenir , ,97 Euro Awk , , TÁ8LAZAT.A reklámköltések megoszlása (folytatás a köv. oldalon)

9 210 ~ A MARKETING ALAPJ Al MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ.211 ).,1: :4' i 1, i' Kroe Média , ,13 Gib Média , ,91 Multi City Light , ,97 Médiacontact ,86 Newsoutdoor City Light , ,84 Euro City Light ,68 Magnum Megaboard , Newsoutdoor Backlite Train helyijáratú busz Movle F , ,49 it, Euro-Awk City Light , ,24 Ji Akzert-City Light , ,10 li )i Newsoutdoor Hungary , ,10 ''i ",j' TABLAZAT.A reklámkoltések megoszlása Saj.ó 2.% Mediag.Ó2iS - médiaköltés tari/aá Mozi 0.5% Mediag.Ó2iS - mélf..költés tari/aáro MediagDÓlis - módiaköltés tari/aáro Összes költés: 224 MrdFt Összes költés: 267 MIdFt ÖSSzes költés: Mrd Ft Forrás: Mediadiagnózis 1. li' ~! ~i 9.3. ABRA. Reklámköltések alakulása Magyarországon ~: Ij(",~ A BTL FOGALMA, JELLEMZOI 2511 A below the line marketingkommunikációs eszközök jelentosége az utóbbi években folyamatosan növekszik. A gyakorlatban minden olyan marketingkommunikációs tevékenységet BTL módszernek nevezünk, amelyek nem tartoznak az above the line általlefedett klasszikus hirdetések körébe. Egyre gyakoribb és eroteljesebb alkalmazásuk annak köszönheto, hogy bizonyos helyzetekben használatuk elonyösebb, mint az ATL eszközöké. Általánosságban (mert valójában igen eltéro módszerekró1 van szó) a BTL-re az alábbi elonyök jellemzok: - igen jó az irányíthatósága (a célcsoport biztosabban elérhetój, - költséghatékony, - egyedi (lehetoséget ad a konkurenstol való könnyebb és határozottabb megkülönböztetésre ), - lehetoséget teremt az eladó és a fogyasztó közötti közvetlenebb kapcsolatra, - a visszajelzések gyorsabban és pontosabban felmérhetok, - interaktív és - egyes termékek ATL reklámozása jogszabályba ütközik milliárd forintban Direkt marketing A direkt marketing a hagyományos marketingeszközökkel szemben egy viszonylag új megoldás. Lényege az interaktivitás, és az, hogy az egy vagy több reklámeszköz felhasználásával küldött üzenetekre adott válaszok és üz1etkötések mérhetok.

10 212. A MARKETING ALAPJAI A direkt marketing eszköztára számos lehetoséget kínál: telefonmarketing, televízió- vagy rádiómusorok, teletext, katalógus, postaládában elhelyezett anyagok stb. Legfontosabb eszközének a DM-Ievél (direct maii) tekintheto, amely személyre és címre szóló. Elemei a boríték, a levél, az egyéb (tájékoztató, minta stb.) anyagok, valamint a válaszadás eszköze. A direkt marketing alkalmazásának egyre nélkülözhetetlenebb feltétele az adatbázis, ezért ma már egyre inkább direkt és adatbázis-marketingrol beszélünk A vásárlásösztönzés A vásárlásösztönzés (salespromotion) valójában egy különbözo technikákat magába foglaló módszeresomag, egy olyan taktikai fegyver, amelyelsosorban azonnali vásárlásokat generál. Két nagyon fontos jellemzoje az idobenbehatároltság(az akció idotartama) és az átlagostóleltéroajánlat. Az ösztönzés irányulhat a fogyasztóra, illetve a viszonteladóra. Elonyei között említheto a jó irányíthatóság, a költséghatékonyság, és gyakran alkalmas a márkahuség letörésére is (természetesen a konkurens márkákhoz hu fogyasztók befolyásolásáról van szó). Afogyasztói vásárlásösztönzéslehet: - ár jellegu promóció (árcsökkentés, csereakció, kupon, visszatérítés, hitel stb.), - kiegészíto elonyt biztosító promóció (ajándékcsomagolás, ingyenes minta stb.), - nyerésre alapozott promóció (különbözo nyereményjátékok), - huségakciók (törzsvásárlói rendszer, huségkártyák stb.) és - kereskedelmi módszerek (ingyenes házhoz szállítás, üzembe helyezés stb.). A kereskedot osztönzo fóob megoldások: - árengedmény, - ingyenes áruk, - versenyek és - az eladó informáltságát elosegíto módszerek Vásárláshelyi reklámozás A BTL eszközök közül az utóbbi idóoen egyre nagyobb hangsúlyhoz jut a vásárláshelyi reklámozás, amely a vásárlás helyéhez kapcsolódó figyelemfelkelto, tájékoztató, közvetlen eladásokat generáló megoldásokat foglalja magába. Két legelterjedtebb elnevezése: a POS (point of sales), azaz a reklámozás az eladás helyén; illetve a POP (point of purchase), azaz a reklámozás a vásárlási döntés helyszínén. A két elnevezés szemléletbeli különbséget fejez ki. A vásárláshelyi reklámok jelentoségének a növekedését a fogyasztói magatartásban, illetve a környezetváltozásban kell keresni. Alkalmazásával a vásárlási döntés utolsó fázisában hatunk a vásárlóra, az üzletben még egyszer megerosíthetjük a márkahuségét, felébreszthetjük hajlandóságát az impulzusvásárlásra, és nem utolsó- MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ~ 213 sorban - az önkiszolgáló értékesítés keretei között - a terméket kínáló eladót helyettesítjük vele. A vásárlás helyén történo reklámozásnak igen sok lehetosége adódik. Ismervén az üzletben a vásárlók áramlását, megállapíthatók azok a pontok, ahol a vevó'kfigyelme a legintenzívebb. Az így meghatározott, kiemelt pontokra helyezett termékek mellé (vagy közelükbe) kell elhelyezni a figyelmet felkelto reklámeszközöket. Az üzletekben alkalmazott legfontosabb POP anyagok: display (árukihelyezésére alkalmas állvány), wobbler (polcra erosített terében kiemelkedo kisnyomtatvány), attrap (mennyezetrol lelógó hirdetés), polccsík, makettek, zászló, plakát padlómatrica, bevásárlókosár-reklám, bohberendezési tárgyakon elhelyezett reklámok stb A szponzorálás A szponzorálás tulajdonképpen egy imázstranszfer megvásárlása és kereskedelmi célokra történo felhasználása. Ellentétben a támogatásokkal, amelyeknek nem közvetlen célja a haszonszerzés, a szponzorálás egy olyan kétoldalú üzlet, amely során mindkét félnek jogai és kötelezettségei keletkeznek, és amelyet egy pontosan megfogalmazott szerzodés rögzít. A szponzorálásnak számos célja lehet a termékpozícionálástól a közvetlen értékesítés elosegítésén át az imázsalakításig. A leggyakrabban szponzorált területek jelenleg a sport, a kultúra, és újabban egyre több szponzori pénz áramlik különbözo szociális területekre is. Elsosorban a környezetvédelem, az egészségügy és az oktatáskutatás a kedvezményezett területek. A szponzorálás jellemzoi: - A szponzorálás komplex tevékenység, a vállalati marketing és ezen belül a marketingkommunikáció szerves része. Ez több dolgot is jelent. Kidobott pénz az olyan területek szponzorálása, amelyek kívül esnek a vállalat céljain és nem a célcsoport jához szólnak. A vállalatok a stratégiára tervet készítenek, tehát a tervkészítés idoszakában kell megkörnyékezni oket. Továbbá nem elég szponzorálni egy vállalatnak, azt kommunikálnia is szükséges. Ezt nevezik 1:1 szabálynak, ami azt jelenti, hogy a szponzoráltnak juttatott pénz nagyságával közel azonos összeget kell a támogatás közzétételére fordítani. - A szponzorálás nem kereskedelmi szituációban szólítja meg a célcsoportot, így elkerülheto a reklámteiítettségból fakadó ellenszenv.. - A szponzorálás lehetové teszi bizonyos reklámkoriátozások, elsosorban reklámido korlátok áthidalását (pl. a sportközvetítés nem számít reklámidonek a televízióban). - A szponzorálás hosszú távon fejti ki a hatását, hiszen egyik legfontosabb feladata az imázsépítés, az pedig hosszú távú tevékenység.

11 2l4~ A MARKETING ALAPJAI t J: I I L j, ~,,ji,; IL il' IL,1" lit k" :j: Rendezvényszervezés és eseménymarketing A közvetlen kapcsolatok kialakításának az igénye, az élményszeruség mint kapcsolatalakító és erosíto tényezo megnövelte a rendezvények marketingkommunikációs értékét. Napjainkban egyre gyakoribbak a különbözo célokból szervezett vállalati rendezvények. A rendezvények szervezése során a hangsúly egyre inkább a szórakoztatáson van, tulajdonképpen a címben szereplo két fogalmat, a rendezvényt, ill az eseménymarketinget az különbözteti meg, hogy az alapveto cél a közvetlen információnyújtás, vagy pedig az, hogy az üzenet eljuttatása élményszeru körülmények között történjen, tehát egy pozitív képzettársítás, imázstranszfer jöjjön létre, ezért is különösen fontos, hogy ez utóbbiak esetében az attraktivitás nagy legyen. Általában nem közvetlen eladási céllal kerülnek megrendezésre ezek a rendezvények A résztvevok alapján három csoport különböztetheto meg: A vállalat munkatársainak rendezett események elsosorban a cég iránti lojalitást hivatottak erosíteni, a partnereknek szóló rendezvények a döntéshozókat célozzak, itt az exkluzivitásnak nagyobb a jelentosége, ha anagyközönséget célozzuk meg, akkor általában a fogyasztók minél szélesebb rétegét kívánjuk bevonni. Ez általában hosszabb idotartamú eseményt jelent. A rendezvényszervezés és az eseménymarketing során a sikeresség négy tényezotól függ: a jó tervezéstól, a körültekinto elokészítéstol, a lebonyoiítástól és a tapasztalatok értékelésétol. j ~ ~ SZOLG ALTAT AS- MARKETING* FELHASZNÁLTIRODALOM FAZEKAS-HARSÁNYI:Marketingkommunikáció. Szókratész Kiadó, Budapest, HOFMEISTER-TÓTH-ToTTH: Értékalapú szegmentáció a borpiacon. Reklámvonal Különkiadás, Budapest, 2003., KAPFERER: Les Marques Capital de l'entreprise. Éditions d'organisation, Paris, 200!. LENDREVIE-BROCHAND: Publicitor. Dalloz, Paris, TOTTH G.: A vállalati image kialakításának ésfenntartásának módszertana. BKE Posztgraduális Kar, Budapest, E fejezet alapforrása: VERES ZOLTÁN: Szolgáltatásmarketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2003.

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

Marketingkommunikáció

Marketingkommunikáció Marketingkommunikáció Tk. 10.fejezet Marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) A vállalati célcsoport(ok) közvéleményének, közvélekedésének olyan irányban való befolyásolása, amely a vállalat értékesítéssel

Részletesebben

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A vállalati image az a kép, a benyomásoknak és véleményeknek

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Marketing II. Marketingkommunikáció

Marketing II. Marketingkommunikáció Megoldások Bohnné Keleti Katalin Marketing II. Marketingkommunikáció című tankönyvéhez Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest I. kommunikáció és marketingkommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Marketing Mood Barometer 2012

Marketing Mood Barometer 2012 Marketing Mood Barometer 2012 1 Marketing Mood Barometer Kvantitatív kutatás és kvalitatív kutatás Célcsoport: a hazai legjelentősebb márkatulajdonos cégek marketingvezetői, ügyvezetői TOP 50-be tartozik:

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ DR. VERES ISTVÁN

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ DR. VERES ISTVÁN MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ DR. VERES ISTVÁN Marketingmenedzsement 1 TARTALOM Kommunikáció, marketingkommunikáció Marketingmix Hatékony kommunikáció folyamata Integrált marketingkommunikáció 2 BEMELEGÍTÉS Beszélgessünk

Részletesebben

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR Foodlawment konferencia Mitől márka egy márka... Hosszútávon egy márka meglétéhez szükséges erős és tiszta márkajegyek (ún. brand identity) az ismertség folyamatos

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI 1937 Mi a reklám? REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. infó Üzenet: üzenet Az információ lefordítása a fogyasztó elvárásainak

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Tervezés-Kutatás MÉDIAISMERET

Tervezés-Kutatás MÉDIAISMERET Tervezés-Kutatás MÉDIAISMERET A HAGYOMÁNYOS MÉDIA KÉT NAGY IRÁNYA TTL ATL BTL Above The Line tömegkommunikációs eszközök magas média költéssel MEDIA Thrue The Line Below The Line főleg a reklám elkészitése

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a Képzési füzetek 4. Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a n o n p r o f i t s z f é r á b a n (ö s s z e á l l í t o t ta: Va r g a End r e) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Marketingkommunikációs

Részletesebben

BTL szervezése 9 Integrált marketingkommunikáció tervezése. IMK elterjedésének okai. IMK/IMC kidolgozásának lépései. Hol járunk???

BTL szervezése 9 Integrált marketingkommunikáció tervezése. IMK elterjedésének okai. IMK/IMC kidolgozásának lépései. Hol járunk??? Kommunikációs folyamat modellje BTL szervezése 9 Integrált marketingkommunikáció tervezése Saáry Réka Kibocsátó Kódolás Üzenet Dekódolás Befogadó Médium/ Közeg ZAJ Visszacsatolás Válasz IMK elterjedésének

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4 Reklámkommunikáció Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso Márka 2 1 3 márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ ÉS WEBSHOP

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ ÉS WEBSHOP BIJÓ SZAKÁRUHÁZ ÉS WEBSHOP Marketing kommunikációs megjelenési lehetőségek TISZTELT PARTNERÜNK, Szakáruházunkban online és offline hirdetési felületek illetve számos marketing eszköz áll rendelkezésükre

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 8. Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ . at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we called "total

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. a marketingkommunikáció új elvei

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. a marketingkommunikáció új elvei 2. Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI a marketingkommunikáció új elvei Mi a reklám? Mennyiért? Mikor? Mit? Miért? Hol? Benefits (előnyök) Hol? Mit? Mennyiért? Előnyök (benefits) Mikor? Előnyök (benefits)

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Marketing I. IX. előadás. Marketingkommunikáció. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. IX. előadás. Marketingkommunikáció. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. IX. előadás Marketingkommunikáció Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz A marketingkommunikáció fogalma és modellje Push/pull stratégia és ATL/BTL Reklám (előnyök,

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben

Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben XI. téma Marketingkommunikáció Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. kommunikáció folyamata: eladó

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. az IMÁZS és az imázstranszfer KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Védelem Orange KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Napocska Donuts

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben

Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben e(szes)-tanulmányok Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben 1999. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

Részletesebben

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK

MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Tervezés-Kutatás 5/b. MÉDIAKUTATÁS. MÉDIATERVEZÉS MÉRŐSZÁMOK Nézettségi adatok jellegzetes napi AMR reklám appendix csatorna rivalizálás (AGB-Nielsen) RTL Klub TV 2 csúcs: 2,2 millió néző többi m1 a verseny

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Látványos építkezés kommunikációban avagy integrált kampányok tervezése az építőiparban

Látványos építkezés kommunikációban avagy integrált kampányok tervezése az építőiparban Látványos építkezés kommunikációban avagy integrált kampányok tervezése az építőiparban Pénzes Anna 2009. Február 12. Láthatóság és integráltság a kommunikációban Építőipari kommunikáció ma Médiapiaci

Részletesebben

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK?

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? Online marketing fogalmak Marketing értékesítés Online marketing termékek és szolgáltatások reklámozása és eladásösztönzése az interneten

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

Rejtvényözön. Médiaajánló 300.000 2009. Unaloműző EGYEDISÉG PÉLDÁNY. 0% meddőszórás INTERAKTÍV ÉS KREATIVITÁS HIRDETÉSI LEHETŐSÉG

Rejtvényözön. Médiaajánló 300.000 2009. Unaloműző EGYEDISÉG PÉLDÁNY. 0% meddőszórás INTERAKTÍV ÉS KREATIVITÁS HIRDETÉSI LEHETŐSÉG Unaloműző Ingyenes reklám- és rejtvényújság Rejtvényözön EGYEDISÉG ÉS KREATIVITÁS 0% meddőszórás 300.000 PÉLDÁNY INTERAKTÍV HIRDETÉSI LEHETŐSÉG Médiaajánló 2009. REJTVÉNYEK HÍREK TIPPEK RECEPTEK HOROSZKÓP

Részletesebben

A pr tevékenység szereplői és eszközei

A pr tevékenység szereplői és eszközei A pr tevékenység szereplői és eszközei Szervezetek és csoportok kommunkációja ADÓ Média VEVŐ A PUBLIC RELATIONS elméleti meghatározása A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, a szervezetek

Részletesebben

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel INGATLANMARKETING a globális válság ellen a marketing eszközeivel a marketing fogalmának bevezetése Kottler szerint : a marketing olyan, mint a kertészkedés. marketing értékesítés A marketing nem olyan,

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

ATL. Magyar Mária BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

ATL. Magyar Mária BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék ATL Magyar Mária 2013. 03. 12. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Tartalom I. ATL vs. BTL II. III. IV. Reklámról általánosan Reklámtervezés folyamata Reklámeszközök» Szabadtéri reklámeszközök»

Részletesebben

Nyomtatott sajtó, szabadtéri eszközök, rádió, TV, mozi, internet

Nyomtatott sajtó, szabadtéri eszközök, rádió, TV, mozi, internet Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök összefoglalása 2) Public Relations 3) Eseménymarketing, vásárok, kiállítások, szponzorálás 4) Személyes eladás Zh-ra készülés:

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Marketing tervezési naptár 2012.

Marketing tervezési naptár 2012. Marketing tanácsadó program kis- és középvállalkozásoknak! Marketing tervezési naptár 2012. A Marketing EXPRESSZ egy marketing szakmai segédanyag, így a leírt példák és gyakorlati ötletek megvalósítása,

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Márkaépítés, termékbevezetés, rendezvények és koncertek a siker és az elegancia megtestesítőjével, Zsédával.

Márkaépítés, termékbevezetés, rendezvények és koncertek a siker és az elegancia megtestesítőjével, Zsédával. + A PResston PR stratégiája: Zséda - Út az üzleti sikerhez - Márkaépítés, termékbevezetés, rendezvények és koncertek a siker és az elegancia megtestesítőjével, Zsédával. 1 + A PResston PR stratégiája:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓBAN

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓBAN A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓBAN Alkalmazások és kreatív marketingmegoldások. Hinora Bálint Hinora Marketing Group hinora.balint@hinora.hu Hinora Marketing Group Magyar tulajdonú,

Részletesebben

5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM

5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM 5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM Ebben a fejezetben a következő kérdéseket tárgyaljuk: Milyen alapvető osztályozása ismeretes a marketingkommunikációs eszközöknek, és ebben hol helyezkedik el a hagyományos

Részletesebben

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló szervezetként

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben