TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az A Transparency International Magyarország Alapítvány, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (székhelye: 1076 Budapest, Garay utca I/1.; képviseli: Alexa Noémi, ügyvezetı igazgató önálló képviseleti joggal; adószáma: ; közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet; nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60945/2006/1; közhasznúsági végzés száma: Pk.60945/2006/1) és a [*] ( székhely: [*].; cégjegyzékszám: [*]; adószám: [*]; képviseli: [*]) mint támogató (továbbiakban: Támogató Partner) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel (továbbiakban: a Szerzıdés): 1. Bevezetı rendelkezések: A felek elöljáróban megállapítják, hogy: A. A Támogatott Transparency International Magyarország Alapítvány egy magyar jog szerint bejegyzett, non-profit társadalmi szervezet, mely közhasznúsági fokozattal rendelkezik. A Támogatott a Transparency International nemzetközi nem-kormányzati, korrupcióellenes szervezet magyarországi alakuló szekciójaként fejti ki tevékenységét Magyarországon. A Támogatott mőködésének középpontjában a magyarországi korrupciós problémák feltérképezése áll, valamint ezzel összefüggésben fıképpen az alábbi feladatok ellátása: megoldási javaslatok megfogalmazása, a nyilvánosság tájékoztatása és képzése, az átláthatóság ellenırzése és elısegítése, különös tekintettel a közpénzek felhasználására. A Támogatott mőködésének pénzügyi feltételeit pályázati forrásokból, egyéni adományokból és egyéb felajánlásokból teremti meg. B. A Támogató Partner egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, melynek fı tevékenysége [*]. C. A Támogató Partner fontosnak tartja az átlátható, etikus, korrupciómentes üzleti gyakorlatot, és mindent megtesz annak érdekében, hogy mőködése során és szervezete vonatkozásában kiküszöbölje a korrupció minden formáját. D. Támogató Partner anyagi támogatással kívánja a Támogatott tevékenységét segíteni, mely azonban csak meghatározott kritériumoknak eleget tevı gazdasági szereplıktıl fogadhat el felajánlásokat.

2 E. A Támogatott kiemelt támogatói körébıl egy különleges tagsági jogokat biztosító zártkörő klubot szervez (Vállalati Támogatók Klubja). F. Tekintettel a Támogató Partner által adományozni kívánt Támogatás magas összegére, valamint a Vállalati Támogatók Klubjában való részvételbıl fakadó kiemelkedı elınyökre, a Feleknek kölcsönösen érdekében áll, hogy a Támogató Partner által felajánlott Támogatás ellenében a Támogatott felkínálja részére a lehetıséget a Vállalati Támogatók Klubjához való csatlakozásra. Felek a fentiekre tekintettel az alábbi támogatási feltételekben állapodnak meg. 2. A Szerzıdés tárgya 2.1 Jelen Szerzıdés alapján Támogató Partner vissza nem térítendı, évi egy összegő pénzbeli adományt (Támogatás) juttat Támogatott részére. 2.2 Támogatott a Támogatás ellenértékeként a Támogatott szervezésében mőködı Vállalati Támogatók Klubjának (angolul: Corporate Supporters Forum) résztvevıjévé válik. 3. A Szerzıdés idıtartama 3.1 Felek jelen Szerzıdést határozott, egy éves idıtartamra kötik. 3.2 Felek megállapodnak, hogy a Szerzıdés idıtartamának alkalmankénti egy évvel történı- meghosszabbításáról évenként tárgyalásokat folytatnak, elsıként jelen Szerzıdés aláírásának napját követı egy év elteltével. 3.3 Támogató Partner minden szerzıdés hosszabbítás alkalmával köteles a 6.1. szerinti Önellenırzési Lista kitöltésére. 4. Támogatás: 4.1 A Vállalati Támogatók Klubjában való részvételi lehetıségért Támogató Partner az elızı évi éves árbevételének függvényében megállapított összegő Támogatás megfizetését vállalja. A Támogatás pontos összegének megállapítása az alábbi képlet szerint kerül sor: Támogató Partner Éves Árbevételének Támogatás összege Forintban összege Forintban 1,000,000,000-ig 250,000,- 1,000,000,001-10,000,000, ,000,- 10,000,000,001-25,000,000,000 1,000,000,- 25,000,000,001-50,000,000,000 1,500,000,- 50,000,000, ,000,000,000 2,000,000,- 4.2 A Támogatás 4.1 pont szerint megállapított összegét a Támogatott számú Unicredit Banknál vezetett bankszámlájára történı átutalással fizeti meg a jelen Szerzıdés aláírásától számított 15 napon belül. A Támogatás abban az idıpontban minısül teljesítettnek, amikor a tárgybeli összeget a Támogató Partner számlavezetı bankja a Támogatott számláján jóváírja. 5. A Támogatott által a Támogatásra tekintettel nyújtott ellenszolgáltatás: 2

3 5.1 A Támogató a jelen szerzıdés szerinti meghatározott Támogatás ellenszolgáltatásaként és a jelen Szerzıdés rendelkezéseinek megtartása mellett jogosult csatlakozni a Vállalati Támogatók Klubjához, melynek keretében az alábbi szolgáltatások igénybevételére lesz jogosult (Vállalati Támogatók Klubjában Való Részvétel): A Támogatott szervezésében kéthavonta megrendezésre kerülı elıadáson való ingyenes részvétel; A Támogatott szervezésében évente megrendezésre kerülı fél napos etikai dilemmákról szóló képzésen való részvétel; Az átláthatóság érdekében tett vállalati szintő eszközök legjobb gyakorlatának megosztása céljából rendezett fórumon való részvétel; Hozzájutás a Támogató Partner megfelelıségi politikáját mérı kérdıívekhez; a Támogatott hírleveléhez; Évente fél napos ingyenes tanácsadás Támogató Partner megfelelési stratégiájának fejlesztésérıl; A Támogató Partner jogosult a honlapján, valamint a CSR tevékenységeit tartalmazó kiadványain feltüntetni a következı megjelölést: a Transparency International Magyarország Alapítvány Vállalati Támogatók Klubjának résztvevıje ; Ezen felül a Támogatott további megjelenést biztosít a Támogató Partner részére, így pl. feltünteti a honlapján illetve kiadványain támogatói között, valamint értesíti a Támogató Partnert valamennyi általa szervezett rendezvényrıl és azon a Támogató Partner részére részvételi lehetıséget biztosít. 6. Támogató Partner kötelezettségvállalásai: 6.1 Támogató Partner vállalja, hogy kitölti a Támogatott által összeállított Vállalati Integritási Rendszert Ellenırzı Listát (Önellenırzı Lista). Támogató Partner kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Támogatott az Önellenırzı Lista alapján kifogásokat emel a Támogató Partner mőködésével kapcsolatban, azoknak a kiküszöbölése érdekében minden tıle telhetıt megtesz a lehetı legrövidebb idın belül. 6.2 Felek kijelentik, hogy Támogató Partner Vállalati Támogatók Klubjában Való Részvétele az alábbi felfüggesztı feltételek teljesítésének és azoknak a Szerzıdés teljes idıtartamára való fenntartásának függvénye: A Támogatott Vesztegetésellenes Üzletpolitikai Irányelvek elnevezéső (angolul: Business Principles Countering Bribery) dokumentumában foglaltak betartása; A Támogató Partner menedzsmentjének elkötelezettsége a társaság korrupcióellenes politikája mellett és az összeférhetetlenségi kérdések modell értékő kezelése; A Támogató Partner munkaerejének kiválasztásában gyakorolt kiemelt figyelem a hozzáértésre, képességekre; A munkavállalók ilyen irányú képzése; Korrupciógyanús esetekben konzekvens beavatkozás és szankcionálás; Belsı ellenırzési rendszerek fenntartása a Támogató Partner szervezetében, különös tekintettel a korrupció gyanús eljárásokra; Etikus eljárási rend betartása és betartatása a munkavállalókkal. 3

4 6.3 Támogató Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen feltételek bármelyikének megsértése esetén a Támogatott jogosult a jelen Szerzıdést, valamint a Támogató Partner Vállalati Támogatók Klubjában Való Részvételét azonnali hatállyal felfüggeszteni, és a Támogatottat szerinti megjelölésének azonnali eltávolítására kötelezni (Felfüggesztés). A Felfüggesztésrıl szóló határozatát a Támogatott honlapján is közzéteszi. A Felfüggesztés után a Támogatott diszkrecionálisan jogosult dönteni, vagy a Támogató Partnernek a Vállalati Támogatók Klubjában Való Részvételbıl történı kizárásáról vagy a jelen Szerzıdés folytatásáról. 6.4 Felek kijelentik, hogy amennyiben a Támogató Partner korrupció gyanúba keveredik (akár a sajtóban, akár másképpen), vagy egyéb körülmény arra utal, hogy a jelen Szerzıdés rendelkezéseit tevékenységével megszegte, haladéktalanul értesíti a Támogatottat, és jelentést tesz az állítások valóságtartalmáról. Ebben az esetben a Támogatott jogosult a Szerzıdés hatályát határozatlan idıre felfüggeszteni. 6.5 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Támogató Partner nem jogosult az pontban meghatározottakon kívül más, a Támogatotthoz kapcsolódó megjelölés használatára, sem a jelen Szerzıdés alapján Felek között keletkezı jogviszonyra másképp utalni, így különösen nem jogosult (i) a Támogatott megnevezését más szöveg kontextusban, mint az pontban meghatározásra került feltüntetni, (ii) Támogatott lógóját felhasználni. 6.6 Támogató Partner kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy a Támogatás visszatérítésére sem részben sem egészben nem támaszt követelést, azt vissza nem térítendı összegként, adomány- támogatás címén bocsátotta Támogatott rendelkezésére. 6.7 Támogatott a Támogatást mőködése finanszírozására kívánja fordítani, ám annak konkrét felhasználási célja vagy módja felıl önállóan jogosult dönteni, abba a Támogató Partnernek rendelkezési joga nincs, és utóbb sem kérhet elszámolást a felhasználásról a Támogatottól. 7. Titoktartási kötelezettség A felek kölcsönösen titoktartásra kötelesek mindazon információk, tények, adatok körülményekkel kapcsolatban, amelyek jelen Szerzıdés teljesítése kapcsán egymásról tudomásukra jut. A titoktartási kötelezettség a feleket a Szerzıdés megszőnése után is köti. 8. A Szerzıdés megszőnése 8.1 A jelen Szerzıdés az alábbi esetekben szőnik meg: Felek közös megállapodással megszüntetésérıl határoznak. Ebben az esetben is fennáll a Támogató Partner 6.6 pont szerinti kötelezettsége; vagy Automatikusan a 3.1 pontban foglalt idıtartam lejártakor; illetve Támogatott egyoldalú nyilatkozatával, amennyiben 6.3 pont szerinti Felfüggesztést követıen a Szerzıdés megszüntetésérıl határoz. 9. Jogviták rendezése Felek a jelen Szerzıdésbıl vagy annak teljesítésébıl fakadó esetleges jogvitáikat elsısorban egyeztetéssel rendezik. A felek jogvitáik rendezésére a pertárgy értékétıl függıen - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 4

5 11. Általános és záró rendelkezések 11.1 A jelen Szerzıdés módosítása csak írásban, mindkét fél által történı aláírással történhet úgy, hogy a nem módosított részek változatlanul hatályban maradnak A jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A felek a jelen szerzıdést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezı bizonyító erejő magánokiratot helybenhagyólag és cégszerően aláírták. Kelt Budapesten, 2008 [*] [*] Transparency International Magyarország Alapítvány Támogatott képviseletében [*] Támogató Partner képviseletében 5

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben