MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető oldal Jogszabályok, rendeletek oldal Az SZMSZ tartalmazza oldal Az SZMSZ kiterjed oldal Az SZMSZ mellékletét képező szabályzatok oldal I. Az Alapító Okiratban foglaltak részletezése oldal II. Az intézmények működésére vonatkozó szabályok oldal 1. Működés rendje oldal 1.1. Általános iskola oldal 1.2. Iskolaotthon, napközi otthon, tanulószoba oldal 2. Az intézményben foglalkoztatottak munkarendje oldal 2.1. A pedagógusok munkarendje oldal 2.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje oldal 2.3. Munkaidő nyilvántartás oldal A munkaidő nyilvántartás tartalma oldal A munkaidő nyilvántartás vezetésének szabályai oldal A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos felelősség oldal 2.4. Az intézménybe járó tanulók munkarendje oldal 3. Az intézmény létesítményeinek használati rendje oldal 4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel oldal 4.1. Általános iskola oldal 4.2. Napközi otthon, tanulószoba oldal 5. Az intézmény vezetési szerkezete oldal 5.1. Igazgató oldal 5.2. Tagintézmény-vezető oldal 5.3. Igazgatóhelyettes (székhelyiskolánál) oldal 5.4. A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje oldal 5.5. Az igazgató, a tagintézmény-vezető, székhely általános iskola igazgatóhelyettese akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje oldal 5.6. A tagintézménnyel, telephellyel való kapcsolattartás rendje oldal 6. Az intézmény közösségei oldal 6.1. Nevelőtestület oldal 6.2. Szakmai munkaközösség oldal 6.3. Szülői szervezet oldal 6.4. Diákönkormányzat oldal 6.5. Az osztályközösségek oldal 7. Az intézmény közösségei közötti kapcsolattartás formája és rendje oldal 7.1. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek oldal 7.2. A nevelőtestület és a tanulóközösségek, valamint a diákönkormányzat oldal 2

3 7.3. A vezetők és a szülői szervezet (közösség) oldal 8. Az oktató-nevelő munkával összefüggő kérdések oldal 8.1. Pedagógiai Program oldal 8.2. A pedagógusok nevelő-oktató munkával összefüggő teendőkre való kijelölésének, megbízásának elvei oldal 8.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek oldal 8.4. Tanulók felvétele az intézménybe oldal 8.5. Tanulók mentesítése oldal 8.6. Javító- és osztályozóvizsgák oldal 8.7. A tanulók mulasztásaira, azok igazolására vonatkozó rendelkezések oldal 8.8. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái oldal 8.9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái oldal A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei oldal A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és a működés rendje oldal Napközis és tanulószobai foglalkozás oldal Szakkörök oldal Iskolai sportkör oldal Tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, sportvetélkedők oldal Az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény oldal Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok oldal A mindennapi testedzés formái és rendje oldal 9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje oldal 9.1. Szervezése oldal 9.2. Általános követelmények oldal 9.3. Ellenőrzésre jogosultak oldal 9.4. Az ellenőrzés területei oldal 9.5. Az ellenőrzés formái oldal 9.6. Általános iskola oldal 10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje oldal 11. Az intézményi védő, óvó előírások oldal Általános előírások oldal A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok oldal Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén oldal A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb jogszabályok alapján oldal Rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők oldal 12. Külső kapcsolatok rendszere oldal 3

4 12.1. A fenntartóval való kapcsolat oldal A település önkormányzatokkal való kapcsolat oldal A nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolat oldal Más intézményekkel való kapcsolattartás oldal Az intézményt, tagintézményt támogató szervekkel való kapcsolattartás oldal A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás oldal Az egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás oldal Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása oldal 13. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések oldal 14. Kiadmányozási (aláírási) jogkör oldal 15. A dokumentumok nyilvánosságának rendje, a tájékoztatás formái, a tájékoztatás kérésének módja oldal 16. A tankönyvellátás és kölcsönzés rendje oldal III. Záró rendelkezések oldal Záradékok oldal Mellékletek oldal 4

5 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e ban részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 4. -a alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. A a (SZMSZ) az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak módosításai 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LXXIX. törvény A közoktatásról szóló törvény hatályos rendelkezései többször módosított 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (R) és annak módosításai hatályos rendelkezései évi I. törvény A Munka Törvénykönyve (Mt.) és annak módosításai évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) és annak módosításai 138/1992.(X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (K.R.) és annak módosításai évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény és annak módosításai 32/1997. (XI.05.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT) módosítva a 202/2007. (VII.31.) kormányrendelettel 34/2008. (XII.12.) OKM rendelet a kerettanterv kiadásainak és jóváhagyásának rendjéről valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2001. (V.20.) OM rendelet módosításáról (KERETTANTERVEK) évi XXXVII. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 5

6 Az SZMSZ tartalmazza: Az intézmény működésének általános szabályait, munkarendjét. Az intézmény működésével kapcsolatos általános szabályokat, tudnivalókat. Az intézmény vezetési szerkezetét. Az intézményben folyó oktató, nevelő és közművelődési tevékenység belső ellenőrzésének rendjét. Az intézmény részegységei hagyományainak ápolását. A szülők és a nevelők kapcsolattartásának rendjét. Az intézmény egészének a társadalmi környezetével való kapcsolattartásának rendjét. Az intézmény egészének kapcsolata a települési gyermekjóléti szolgálatokkal. Különféle záradékokat. Az SZMSZ kiterjed: az intézményvezetésre; a nevelőtestületre; a tanulók közösségeire; a nevelő-oktató munkát segítők körére; egyéb alkalmazottak körére; az iskolába járó tanulók szüleire (törvényes képviselőire). Az SZMSZ mellékletét képező szabályzatok: 1. sz.: Közalkalmazotti Szabályzat 2. sz.: Az intézmény házirendje 3. sz.: A diákönkormányzat a 4. sz.: Iratkezelési Szabályzat 5. sz.: Adatvédelmi Szabályzat 6. sz.: Tűzvédelmi Szabályzat 7. sz.: Munkavédelmi Szabályzat Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. 6

7 I. rész AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE 1. Az intézmény neve: SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. Székhelye: 4137 MAGYARHOMOROG, MIKSZÁTH U Telephelyek neve, címe: Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Általános Iskola Tagintézménye rövid neve: Körösszegapáti Tagintézmény Körösszegapáti Általános Iskola Tagintézmény 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 48. Szabó Pál Általános Iskola Biharugrai Általános Iskola Telephelye - rövid neve: Biharugrai Iskola Biharugrai Iskolai Telephely 5538 Biharugra, Damjanich tér Az intézmény beiskolázási körzete: Magyarhomorog, Biharugra és Körösszegapáti községek közigazgatási területe 5. Az intézmény irányító szerve, székhelye: KLIK Berettyóújfalui Tankerülete 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út Az intézmény fenntartója és székhelye: KLEBERSBERG Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay utca OM azonosító: Alapítás éve: kb Állami fenntartású intézmény: január 01-től. 9. Az intézmény törzsszáma: Típus szerinti besorolás: központi költségvetési szerv 11. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Nem önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a KLIK Berettyóújfalui Tankerülete látja el. 12. Jogszabály által előírt közfeladata: Általános iskolai nevelést biztosító köznevelési intézmény. Általános iskolai alapfokú oktatás. 7

8 13. Gazdálkodási jogköre: Nem önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik Az intézmény költségvetését a KLIK Berettyóújfalui Tankerülete éves költségvetése keretében az igazgatóval egyeztetve hagyja jóvá. 14. Ezzel összefüggésben a munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendjét a KLIK mindenkor hatályos eljárásrendje rögzíti. 15. Évfolyamok száma: Magyarhomorogon általános iskolai nevelés 1-8. évfolyamon 8 osztályban Biharugrán általános iskolai nevelés 1-4. évfolyamon 1 összevont osztályban Körösszegapátiban általános iskolai nevelés 1-8. évfolyamon, 8 osztályban 16. Indítható napközis csoportok száma: Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam Magyarhomorogon 4 csoport Körösszegapátiban 4 csoport Napközi otthonos oktatás 1-8 évfolyam Körösszegapátiban 2 csoportban Magyarhomorogon 4 csoportban 17. Az intézménybe felvehető maximális létszámok: Általános iskolai létszámok: 1-4. évfolyamon: Magyarhomorogon Biharugrán Körösszegapátiban 5-8. évfolyamon: Magyarhomorogon Körösszegapátiban 100 fő 25 fő 70 fő 120 fő 70 fő Iskolai tanulók utaztatása: Az oktatási intézménybe más településről bejáró tanulók, szervezett utaztatása 18. Alaptevékenység szakágazati besorolása: Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyam Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyam Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon 8

9 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai nevelése, oktatása: 1-4. évfolyam Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai nevelése, oktatása: 5-8. évfolyam Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű általános iskolai napközi otthoni nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai napközi otthoni nevelés Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás a napközi otthoni nevelés tekintetében Általános iskoláskorú gyermekek tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai tanulószobai nevelés Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás 1-4 évfolyamon Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás 5-8. évfolyamon Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek, programok 19. Alaptevékenységei: 1. Általános iskolai oktatás Általános iskoláskorú gyermekek nappali rendszerű iskolai oktatása, nevelése; az alapvető ismeretek nyújtása, képességek, jártasságok kialakítása és megalapozása. 8 önálló általános iskolai osztály két tagozaton szervezve Alsó tagozat 1-4. évfolyam Felső tagozat 5-8. évfolyam 2.1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon Általános iskoláskorú gyermekek nappali rendszerű iskolai oktatása, nevelése az 1-4. évfolyamon; az alapvető ismeretek nyújtása, képességek, jártasságok kialakítása és megalapozása, intézményi étkeztetésük. Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon 9

10 Azon különleges helyzetben lévő sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon, integrált nevelésük, oktatásuk, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján hallássérült, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek; tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik; nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. - ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni fejlesztést biztosít; a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 17. -ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt és a visszahelyezett tanuló a tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés tanévében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását; folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság a 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 13. -ának (5)-(7) bekezdése alapján rendelte el. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon A Körösszegapáti Általános Iskola 1-4. évfolyamában kisebbségi oktatás folyik, melynek sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése. Ennek érdekében a következőkre törekszünk: a román nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának kifejlesztésével az irodalmi román nyelv köznyelvi szinten történő elsajátítását elősegítsük; a magyarországi román nemzetiség (elsősorban a helyi) népköltészetének, népzenéjének, néptáncainak, vallási kultúrájának, költészetének, irodalmának, zenéjének, képzőművészetének, szokásainak és hagyományainak megismertetésére és ápolására; a történelmi hagyományok, a román nemzetiségi nyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására; a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére; Románia életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére. A kisebbségi nevelés és oktatás formája: Nyelvoktató kisebbségi oktatás hagyományos formában (32/1997.(XI.05.) MKM rendelete 2. számú melléklete) 10

11 A hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás során a tanítás nyelve a magyar nyelv, a román nyelvet tanítási óra keretében az első osztálytól kezdve valamennyi tanuló a kisebbséghez és a többséghez tartozóak együtt sajátítja el az idegen nyelvek oktatására meghatározott tantervi követelmények és módszertani alapelvek szerint. A kisebbségi népismeret tanítása önálló tantárgyként és a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeibe integráltan folyik. Azoknak a tantárgyaknak az esetében, amelyekbe integrálódik a kisebbségi népismeret (elsősorban a román nyelv, a természetismeret, az ének-zene, a rajz, a technika, az irodalmon belül a dráma), a tantárgy szabadon felhasználható órakeretének 50 %-a erre fordítódik. A makrotanterv esetében csak utalások történtek egyes helyeken a kisebbségi népismeret oktatására. Mindennek pontos, konkrét órákra és anyagra való lebontását a mikrotanterv tartalmazza. Mindezek mellett tanórán kívüli tevékenység formájában is megjelenik az intézménynél a népismeret oktatása, melynek formái a hagyományőrző szakkör, a hon- és népismeret szakkör, a nemzetiségi gyermek néptánc-csoport. Valamennyi tanórán kívüli forma jó lehetőséget nyújt a román nyelv gyakorlására is a hagyományok felkutatása, megőrzése és átörökítése mellett. Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás 1-4. évfolyamon A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés. Beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása az 1-4. évfolyamon a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Általános iskoláskorú gyermekek nappali rendszerű iskolai oktatása, nevelése az 5-8 évfolyamon; az alapvető ismeretek nyújtása, képességek, jártasságok kialakítása és megalapozása, intézményi étkeztetésük. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon Azon különleges helyzetben lévő sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon, integrált nevelésük, oktatásuk, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján hallássérült, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek; tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik; 11

12 nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. - ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni fejlesztést biztosít; a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 17. -ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt és a visszahelyezett tanuló a tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés tanévében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását; folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság a 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 13. -ának (5)-(7) bekezdése alapján rendelte el. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon A Körösszegapáti Általános Iskola 5-8. évfolyamában kisebbségi oktatás folyik, melynek sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése. Ennek érdekében a következőkre törekszünk: a román nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának kifejlesztésével az irodalmi román nyelv köznyelvi szinten történő elsajátítását elősegítsük; a magyarországi román nemzetiség (elsősorban a helyi) népköltészetének, népzenéjének, néptáncainak, vallási kultúrájának, költészetének, irodalmának, zenéjének, képzőművészetének, szokásainak és hagyományainak megismertetésére és ápolására; a történelmi hagyományok, a román nemzetiségi nyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására; a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére; Románia életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére. A kisebbségi nevelés és oktatás formája: Nyelvoktató kisebbségi oktatás hagyományos formában (32/1997.(XI.05.) MKM rendelete 2. számú melléklete A hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás során a tanítás nyelve a magyar nyelv, a román nyelvet tanítási óra keretében az első osztálytól kezdve valamennyi tanuló a kisebbséghez és a többséghez tartozóak együtt sajátítja el az idegen nyelvek oktatására meghatározott tantervi követelmények és módszertani alapelvek szerint. A kisebbségi népismeret tanítása önálló tantárgyként és a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeibe integráltan folyik. Azoknak a tantárgyaknak az esetében, amelyekbe integrálódik a kisebbségi népismeret (elsősorban a román nyelv, a történelem, a természetismeret, a földrajz, a biológia, az ének-zene, a rajz, a technika és életvitel, az irodalmon belül a dráma), a tantárgy szabadon felhasználható órakeretének 50 %-a erre fordítódik. A makrotanterv esetében csak utalások történtek egyes helyeken a 12

13 kisebbségi népismeret oktatására. Mindennek pontos, konkrét órákra és anyagra való lebontását a mikrotanterv tartalmazza. Mindezek mellett tanórán kívüli tevékenység formájában is megjelenik az intézménynél a népismeret oktatása, melynek formái a hagyományőrző szakkör, a hon- és népismeret szakkör, a nemzetiségi gyermek néptánc-csoport. Valamennyi tanórán kívüli forma jó lehetőséget nyújt a román nyelv gyakorlására is a hagyományok felkutatása, megőrzése és átörökítése mellett. Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás 5-8. évfolyamon A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés. Beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása az 5-8. évfolyamon a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján. 3. Általános iskolai napközi otthoni nevelés Az általános iskoláskorú gyermekek napközi otthoni ellátása 1-8. évfolyamon, élelmezésük biztosítása. Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai napközi otthoni nevelés Azon különleges helyzetben lévő sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, integrált nevelésük, oktatásuk, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján hallássérült, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek; tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik; nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. - ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni fejlesztést biztosít; a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 17. -ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt és a visszahelyezett tanuló a tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés tanévében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását; 13

14 folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság a 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 13. -ának (5)-(7) bekezdése alapján rendelte el. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai napközi otthoni nevelés A Körösszegapáti Általános Iskola Napközi Otthonában kisebbségi oktatás folyik, melynek sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése. Ennek érdekében a következőkre törekszünk: a román nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának kifejlesztésével az irodalmi román nyelv köznyelvi szinten történő elsajátítását elősegítsük; a magyarországi román nemzetiség (elsősorban a helyi) népköltészetének, népzenéjének, néptáncainak, vallási kultúrájának, költészetének, irodalmának, zenéjének, képzőművészetének, szokásainak és hagyományainak megismertetésére és ápolására; a történelmi hagyományok, a román nemzetiségi nyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására; a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére; Románia életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére. A kisebbségi nevelés és oktatás formája: Nyelvoktató kisebbségi oktatás hagyományos formában (32/1997.(XI.05.) MKM rendelete 2. számú melléklete) A hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás során a tanítás nyelve a magyar nyelv, a román nyelvet a foglalkozások keretében az első osztálytól kezdve valamennyi tanuló a kisebbséghez és a többséghez tartozóak együtt sajátítja el az idegen nyelvek oktatására meghatározott tantervi követelmények és módszertani alapelvek szerint. A kisebbségi népismeret tanítása önálló tantárgyként és a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeibe integráltan folyik. Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás a napközi otthoni nevelés tekintetében A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés. Beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók napközi otthoni nevelése a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján. 4. Általános iskolai tanulószobai nevelés Az általános iskoláskorú gyermekek tanulószobai ellátása 1-8. évfolyamon, élelmezésük biztosítása. Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulószobai nevelés Azon különleges helyzetben lévő sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, integrált nevelésük, oktatásuk, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján 14

15 hallássérült, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek; testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek; tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik; nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. - ának (1) bekezdésében meghatározott orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók, akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni fejlesztést biztosít; a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 17. -ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt és a visszahelyezett tanuló a tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés tanévében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását; folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság a 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 13. -ának (5)-(7) bekezdése alapján rendelte el. Nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai tanulószobai nevelés A Körösszegapáti Általános Iskola tanulószobai foglalkozásain kisebbségi oktatás folyik, melynek sajátos célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése. Ennek érdekében a következőkre törekszünk: a román nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának kifejlesztésével az irodalmi román nyelv köznyelvi szinten történő elsajátítását elősegítsük; a magyarországi román nemzetiség (elsősorban a helyi) népköltészetének, népzenéjének, néptáncainak, vallási kultúrájának, költészetének, irodalmának, zenéjének, képzőművészetének, szokásainak és hagyományainak megismertetésére és ápolására; a történelmi hagyományok, a román nemzetiségi nyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatására; a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére; Románia életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére. A kisebbségi nevelés és oktatás formája: Nyelvoktató kisebbségi oktatás hagyományos formában (32/1997.(XI.05.) MKM rendelete 2. számú melléklete) A hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás során a tanítás nyelve a magyar nyelv, a román nyelvet a foglalkozások keretében az első osztálytól kezdve valamennyi tanuló a kisebbséghez és a többséghez tartozóak együtt sajátítja 15

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, tartalma 1. 1. Az intézmény adatai 1. 2. Az SZMSZ hatálya 1. 3. Az intézmény tevékenységei,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben