Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet 13/A. -a és 17. -ában foglaltak szerint, Készítette: Kató Pálné jegyz Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete Jóváhagyás kelte, száma: 26/2009. (V. 29.) Ökt. határozat Hatályba lépése ideje: július 1.

2 Tartalomjegyzék 1.1. Alapító okirat kelte, száma, 1.2. A Polgármesteri Hivatal által ellátott alaptevékenységi feladatkörök, kiegészít feladatok, közszolgáltatások, azok forrásai, az ellátott feladatkörök feladatmutatóinak köre, megnevezése, 1.3. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámok, 1.4. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos el írások, feltételek, feladat és hatáskörök, 2.1. A hivatalhoz rendelt önkormányzati közszolgáltatási közfeladatok felsorolása, azok pénzügyi, gazdasági tevékenységét ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása, 2.2. A szervezeti egységek vezet jének azon jogosítványai, melyek szerint a költségvetési szerv képvisel jeként járhatnak el, 3.1. Bels kontrollok (FEUVÉ), 3.2. Ellen rzési nyomvonal, amely a költségvetési szerv m ködési folyamatait hivatott rögzíteni, 3.3. Kockázatkezelés keretében intézkedések meghatározása a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutató alapján, 3.4. Kontrollkörnyezet kialakítása, szervezeti struktúra, etikai elvárások, átlátható humán-er forrás kezelés, 3.5. Kontrolltevékenységek: engedélyezési és jóváhagyási eljárások, információhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások, 3.6. Információ és kommunikáció: beszámolási szintek, határid k és módok meghatározása, 3.7. Monitoring rendszer kialakítása és folyamatos m ködtetése. 2

3 1.1. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata kelte, száma: 25/2009. (V. 29.) Ökt határozat 1.2. A Polgármesteri Hivatal által ellátott alaptevékenységi, kiegészít feladatkörei, az önkormányzat közszolgáltatási közfeladatai, azok forrásai, az ellátott feladatkörök feladatmutatóinak köre, megnevezése december 31. napjáig terjed hatállyal Az önkormányzat képvisel -testülete alapfeladatai, alapfeladatába tartozó közszolgáltatásai és kiegészít feladatai meghatározása ( ig) Sorszám száma jellege mutató Szakfeladat Tevékenység Feladat A tevékenységi kör megnevezése Finanszírozás jellege 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység (benne a Alapfeladat --- Saját bevétel fizikai, technikai, pénzügyi, gazdasági feladatok) 2 Települési vízellátás Alapfeladat --- Saját bevétel küls vállalkozás útján 3 Köztemet fenntartása Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 4 Közvilágítási feladatok Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 5 Községgazdálkodási szolgáltatás, f nyírás, Alapfeladat --- Normatív tám. + saját kaszálás, bevétel 6 Alap egészségügyi ellátás (háziorvos, fogorvos) Alapfeladat TB. közvetlen finanszírozás 7 Eü. egyéb ellátás* Kistérség (ügyelet) Alapfeladat --- TB finanszírozás, kistérségi bel. Állategészségügyi tevékenység Alapfeladat --- Saját bevétel 8 9 Település köztisztasági tevékenység, komm Alapfeladat --- Normatív támogatás hulladékkezelés, kéményseprés** 10 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i fenntartása támogatás 11 OGY-i képvisel választással kapcsolatos Alapfeladat --- Ktv-i támogatás feladatok végrehajtása 12 Önkormányzati képvisel választással Alapfeladat --- Ktv-i támogatás kapcsolatos feladatok végrehajtása 13 Menekültügy Alapfeladat --- Ktv-i támogatás 14 Vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem katasztrófaelhárítás Alapfeladat --- Saját bev. +tám.érték bev. +vis-maior 15 Rendszeres gyermekvédelmi pénzellátás Alapfeladat --- Ktv. támogatás 16 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Alapfeladat --- Saját bevétel 17 Rendszeres szociális pénzben ellátások Alapfeladat --- Átvett pe., SZJA 18 Eseti pénzben szociális ellátások Alapfeladat --- Normatív támogatás 19 Munkanélküli ellátások Alapfeladat --- Ktv. támogatás 20 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Alapfeladat --- Saját bevétel + pályázati forrás 21 Sportintézmények m ködtetése Alapfeladat --- Normatív támogatás, saját bevétel 22 T zvédelem, katasztrófa-elhárítás Alapfeladat --- Saját bev. Vis-maior támogatás 23 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Alapfeladat --- Saját bevétel 24 Területi véd i feladatok Közszolgáltatói --- TB finanszírozás alapfeladat 25 Könyvtári tevékenység, Közszolgáltatói alapfeladat, Könyvtár ak száma Normatív támogatás, saját bevétel 26 Közösségi színtér m ködtetése a Faluházban Közszolgáltatói 3

4 alapfeladat 27 Iskolai véd i feladatok Kiegészít tev. 28 Iskolai könyvtár Kiegészít tev. 29 E-magyarország pont, Teleház Kiegészít tev. 30 Mez gazdasági szolgáltatás: parlagf mentesítés, Kiegészít tev. --- Saját bevétel f nyírás, f kaszálás 31 Fax, fénymásolás, reklámfelület biztosítása, reklámtevékenység végzése Kiegészít tev. *A körzeti házi- és gyermekorvosi, fogszakorvosi, mint kötelez en megoldandó feladatkör ellátása ködési engedély szerinti vállalkozói szerz désben foglaltak szerint valósul meg. ** A kötelez hulladékkezelési közszolgáltatás és a kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló helyi rendeletek szerinti közszolgáltatási szerz dés keretében küls vállalkozással hajtatja végre. Az önkormányzati gazdálkodás alapját az önkormányzati bevételek képezik. A m ködési, felújítási és fejlesztési kiadások forrásai a saját bevételeken túlmen en: 1) A központi költségvetésb l nyújtott támogatás: a) normatív állami hozzájárulás, b) kötött felhasználási állami támogatások, c) átengedett központi adókból származó bevételek, d) központosított el irányzatokból származó bevételek, e) önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatásai. 2) Támogatás érték bevételek államháztartáson belül m ködési és fejlesztési célra. 3) Pénzeszköz átvételek (államháztartáson kívüli forrásokból) m ködési ill. fejlesztési célra. Az önkormányzat feladatai ellátását szolgáló saját bevételek különösen a következ k: 1) Közszolgáltatási bevételek: a) intézményi m ködési bevételek, b) intézményi egyéb sajátos bevételek, c) továbbszámlázott szolgáltatási díjak bevételei, d) kamatból származó bevételek, e) ÁFA bevételek, visszatérülések. 2) Közhatalmi bevételek: a) igazgatási szolgáltatási díjak bevételei, b) felügyeleti jelleg tevékenység díjbevétele, c) bírság bevételek. 3) Önkormányzat sajátos m ködési bevételek: a) helyi adókból származó bevételek, b) különféle (egyéb) bírságok, c) egyéb sajátos folyó bevételek. 4) Felhalmozási bevételek (helyi) 5) Kölcsönök (mük-i, fejl. célú) visszatérülése 6) El évi pénzmaradvány 7) Egyéb bevételek a) m ködési célú hitel felvételb l származó bevételek, b) fejlesztési célú hitel felvételb l származó bevételek. 4

5 Az önkormányzat képvisel -testülete alapfeladatai, alapfeladatába tartozó közszolgáltatásai és kiegészít feladatai meghatározása ( t l) Sorszám száma jellege mutató Szakfeladat Tevékenység Feladat A tevékenységi kör megnevezése Finanszírozás jellege 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység (benne a Alapfeladat --- Saját bevétel fizikai, technikai, pénzügyi, gazdasági feladatok) 2 Települési vízellátás Alapfeladat --- Küls vállalkozás szerz déssel 3 Oktatási-, nevelési-, szociális intézményben Alapfeladat Küls vállalkozás étkeztetés biztosítása szerz déssel Köztemet fenntartása Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 5 Közvilágítási feladatok Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 6 Zöldterület kezelés, f nyírás, f kaszálás, Alapfeladat --- Normatív tám. + saját községgazdálkodási szolgáltatások 7 Alap egészségügyi ellátás (háziorvos, fogorvos) 3. bevétel Alapfeladat TB. közvetlen finanszírozás 8 Eü. egyéb ellátás Kistérség (ügyelet) Alapfeladat --- TB finanszírozás, kistérségi bel. 9 Állategészségügyi tevékenység Alapfeladat --- Saját bevétel 10 Település köztisztasági tevékenység, komm. hulladékkezelés, kéményseprés Alapfeladat --- Normatív támogatás 11 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 12 OGY-i képvisel választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 13 Önkormányzati képvisel választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 14 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 15 Európai Parlamenti képvisel választáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása 16 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása 17 Vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem katasztrófaelhárítás 18 A polgári védelem, t zvédelem, kataszrófavédelem ágazati feladatai 19 Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok ellátása 20 Rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 21 Id skorúak járadékával kapcsolatos feladatok ellátása Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bev. +tám.érték bev. +vis-maior Alapfeladat --- Vis. major, Ktv-i támogatás, saját bevétel Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 22 Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása (normatív) Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Saját bevétel + ktv-i 5

6 feladatok ellátása (helyi rendszeres) Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása (helyi eseti) 23 Ápolás díjjal kapcsolatos feladatok ellátása (alanyi jogú) Ápolás díjjal kapcsolatos feladatok ellátása (méltányossági jogú) 24 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos feladatok ellátása 25 Kiegészít gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 26 Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása 27 Átmeneti segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 28 Temetési segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 29 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása 30 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 31 Adósságkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 32 Közgyógyellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása támogatás Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 33 Köztemetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 34 Önkormányzatok által nyújtott Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i lakástámogatással kapcsolatos feladatok ellátása támogatás 35 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatással Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i kapcsolatos feladatok ellátása támogatás 36 Esélyegyenl ség el segítését célzó Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i tevékenységekkel és programokkal kapcsolatos támogatás feladatok ellátása 37 Id sügyi önkormányzati kedvezmények, Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i programok támogatások feladatai támogatás 38 Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i feladatok ellátása támogatás 39 Közcélú foglakoztatással kapcsolatos feladatok Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i ellátása támogatás 40 Közhasznú foglakoztatással kapcsolatos Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i feladatok ellátása támogatás 41 Közmunkával kapcsolatos feladatok ellátása Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 42 Sportintézmények m ködtetése Alapfeladat --- Normatív támogatás, saját bevétel 43 Versenysport támogatása Alapfeladat 44 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Alapfeladat --- Saját bevétel 45 Területi véd i feladatok Közszolgáltatói alapfeladat 46 Könyvtári tevékenység, Közszolgáltatói alapfeladat, 47 Községi szintér m ködtetése a Faluházban Közszolgáltatói alapfeladat TB finanszírozás Könyvtár ak száma Normatív támogatás, saját bevétel --- Saját bevétel + ktv-i támogatás

7 48 Iskolai véd i feladatok Kiegészít tev. --- Saját bevétel 49 Iskolai könyvtár Kiegészít tev. --- Saját bevétel 50 E-magyarország pont, Teleház Kiegészít tev. --- Saját bevétel 51 Mez gazdasági szolgáltatás: parlagf mentesítés, Kiegészít tev. --- Saját bevétel f nyírás, f kaszálás 52 Fax, fénymásolás, reklámfelület biztosítása, reklámtevékenység végzése Kiegészít tev. --- Saját bevétel Az Alapító települési önkormányzat az Ötv. 8. (1) és (4) bekezdése alapján egyebek mellett a helyi közszolgáltatások körében köteles gondoskodni: 1. az egészséges ivóvízellátásról, a helyi képvisel - testület által rendeletben meghatározott díjtétel szerint, 2. az Szt. 122/A. -a, és a szociális intézmény alapító okiratában meghatározott alapszolgáltatás és szakosított szociális ellátáson belüli étkeztetés ellátásáról (az Szt a szerinti szerz dés kötésével) a helyi képvisel -testület által rendeletben meghatározott díjtétel alapján, 2. a Gyvt a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben, (oktatási nevelési) alapító okiratában meghatározott étkeztetés biztosításáról (az Szt a és a Gyvt. szerinti ellátási szerz dés kötésével) a képvisel - testület által rendeletben meghatározott díjtételnek megfelel en, mely közfeladatát az Ötv. 9. -a (4) bekezdésében kapott felhatalmazása jogkörében eljárva, ezen társasággal láttatja el a fenti közszolgáltatásokat. 3. körzeti házi- és gyermekorvosi, fogszakorvosi, mint kötelez en megoldandó feladatkör ellátása m ködési engedély szerinti vállalkozói szerz désben foglaltak szerint valósul meg. 4 A kötelez hulladékkezelési közszolgáltatás és a kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló helyi rendeletek szerinti közszolgáltatási szerz dés keretében küls vállalkozással hajtatja végre. Az önkormányzati gazdálkodás alapját az önkormányzati bevételek képezik. A m ködési, felújítási és fejlesztési kiadások forrásai a saját bevételeken túlmen en: 1) A központi költségvetésb l nyújtott támogatás: a) normatív állami hozzájárulás, b) kötött felhasználási állami támogatások, c) átengedett központi adókból származó bevételek, d) központosított el irányzatokból származó bevételek, e) önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatásai. 2) Támogatás érték bevételek államháztartáson belül m ködési és fejlesztési célra. 3) Pénzeszköz átvételek (államháztartáson kívüli forrásokból) m ködési ill. fejlesztési célra. Az önkormányzat feladatai ellátását szolgáló saját bevételek különösen a következ k: 1) Közszolgáltatási bevételek: a) intézményi m ködési bevételek, b) intézményi egyéb sajátos bevételek, c) továbbszámlázott szolgáltatási díjak bevételei, d) kamatból származó bevételek, e) ÁFA bevételek, visszatérülések. 2) Közhatalmi bevételek: a) igazgatási szolgáltatási díjak bevételei, b) felügyeleti jelleg tevékenység díjbevétele, c) bírság bevételek. 7

8 3) Önkormányzat sajátos m ködési bevételek: a) helyi adókból származó bevételek, b) különféle (egyéb) bírságok, c) egyéb sajátos folyó bevételek. 4) Felhalmozási bevételek (helyi) 5) Kölcsönök (mük-i, fejl. célú) visszatérülése 6) El évi pénzmaradvány 7) Egyéb bevételek a) m ködési célú hitel felvételb l származó bevételek, b) fejlesztési célú hitel felvételb l származó bevételek A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámok Önkormányzat állami hozzájárulás elszámolási számla, Önkormányzat költségvetési elszámolási számla, Magánszemélyek kommunális adó beszedési számla, Önkormányzat Ipar zési adó beszedési számla, Föld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla, Önkormányzat gépjárm adó beszedési számla, Önkormányzat egyéb beszedési számla, Önkormányzat késedelmi pótlék beszedési számla, Önkormányzat vállalkozók kommunális adó beszedési számla, Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla, Önkormányzat építményadó beszedési számla, Önkormányzat fedezetbiztosítási számla, Csanytelek Önkormányzat illetékbeszedési számla, Önkormányzat közm fejlesztés lebonyolítási számla, Önkormányzat bírság, önellen rzés elszámolási számla, Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számla, Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számla, Önkormányzat lakásépítés és vásárlástámogatás elszámolási számla A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos el írások, feltételek feladat- és hatáskörök A gazdálkodási feladatok ellátásával összefügg feladat-, hatás- és jogkörök Az itt meghatározott feladat-, hatás- és jogkörök további részletezéseként kell kidolgozni a gazdasági vezet nek a saját, valamint a gazdasági szervezet további dolgozóinak a munkaköri leírását. Az így elkészült munkaköri leírások a gazdasági szervezet ügyrendjének mellékletét képezik. Ezek csatolásáról a gazdasági szervezet vezet jének, a pénzügyi ügyrend kiadásától számított 30 napon belül gondoskodnia kell. Feladat, hatáskör, jogkör Hivatkozás Feladatellátó (címzett) 1. Tervezés 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) A tervezéssel kapcsolatos feladatok irányítása, ellen rzése - 217/1998. (XII. 30.) Tóth Józsefné Pü. ir. vez. 8

9 Költségvetési koncepció elkészítése Tervezéssel kapcsolatos dokumentumok gy jtése Tervezéssel kapcsolatos értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen való részvétel Költségvetési terv javaslat kidolgozásában való részvétel Rendelet-tervezet összeállítása, szükséges el terjesztés elkészítése, az elkészítésben való részvétel Ha szükséges a tárgyalt költségvetési rendelet-tervezet módosítása, e feladatban való közrem ködés A költségvetési rendelet meg rzése 2. El irányzat felhasználás Az el irányzat-felhasználás jogszabályok és bels szabályoknak megfelel irányítása, ellen rzése Eredeti el irányzatok meghatározása el irányzat lebontás El irányzat felhasználási ütemterv készítése, szükség szerinti módosítása A kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartások vezetése a vonatkozó bels szabályzat szerint A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása a vonatkozó külön bels szabályzat szerint 3. Saját hatáskör el irányzat módosítás A saját hatáskör el irányzat módosítás jogszabálynak megfelel végrehajtása Az el irányzat módosítás irányítása, ellen rzése El irányzat módosítási javaslat kidolgozása Az el irányzat módosításnak megfelel en a költségvetési rendelet módosítás és el terjesztés kimunkálása Az el irányzat-módosítással kapcsolatos dokumentumok gy jtése Kormányrendelet - SZMSZ mellékletét képez, a költségvetési tervezésre és végrehajtásra vonatkozó különleges el írások - 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet - bels szabályzat a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásáról - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Költségvetési rendelet el irányzat módosításra vonatkozó el írásai Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. H Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Kató Pálné jegyz, Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Mucsi István alpolgármester, Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. 9

10 4. Üzemeltetés, fenntartás, ködtetés Az üzemeltetési, fenntartási, ködtetési tevékenység irányítása, ellen rzése Az üzemeltetési, fenntartási, ködtetési kiadások tervezése Szakmai teljesítés igazolása 5. Beruházás A beruházások jogszabályok, illetve bels szabályozások szerinti lebonyolítása Fejlesztési elképzelések kidolgozásában való részvétel Beruházás megkezdése el tti eljárás lefolytatásában való közrem ködés pályáztatás, ajánlatkérés, stb. Beruházási kiadások tervezése, ütemezése A beruházások teljesítésének ellen rzése, a teljesítés igazolása A beruházások befejezése után a beruházások aktiválásával, állományba vételével kapcsolatos feladatok 6. Vagyonhasználat, hasznosítás A vagyonnyilvántartás irányítása, ellen rzése A vagyonnyilvántartás rendszerének a jogszabályokban, valamint a bels szabályzatokban el írtak szerinti m ködtetése A vagyon napra kész könyvviteli nyilvántartása (f könyvi számlákon és analitikus nyilvántartásokban) Az ingatlankataszter vezetése A vagyon forgalomképesség szerinti nyilvántartása A helyi vagyonrendelet betartása a vagyonhasználat, hasznosítás során 7. Munkaer gazdálkodás - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Költségvetési rendelet el irányzat módosításra vonatkozó el írásai - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Költségvetési rendelet beruházásokra vonatkozó szabályai - Az önkormányzati vagyonrendelet beruházásokra vonatkozó szabályai - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - az önkormányzat adott évi költségvetési rendelete - Az önkormányzat vagyonrendelete - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Forgó Henrik polgármeser, szaki ellen rzési feladattal mebízott személy Forgó Henrik polgármeser, Mucsi István alpolgármester, Csányi László Pü. ir. vez. h. Kató Pálné jegyz, Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Forgó Henrik polgármester, felel s tervez, megbízott m szaki ellen r Tóth Józsefné Pü. ir. vez. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Kátainé Laczkó Rita pü.el adó Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) 10

11 A munkaer -gazdálkodási tevékenység irányítása, ellen rzése A munkaer -gazdálkodás jogszabály szerinti lebonyolítása Gondoskodik a munkaer gazdálkodással kapcsolatos általános adminisztrációs, nyilvántartási és egyéb feladatok ellátásáról Közrem ködik a megfelel létszámigény kimunkálásában Közrem ködik a létszám és személyi juttatás el irányzat tervezésénél Közrem ködik a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa részének meghatározásánál, valamint e maradvány felhasználási javaslata kidolgozásánál 8. Készpénzkezelés Irányítja és ellen rzi a kézpénzkezelést Felel s a házipénztár és a készpénz kezelés bels szabályzat szerinti gyakorlatáért Ellátja a házipénztár és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a külön bels szabályzat szerint 9. Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás E feladatok irányítása, ellen rzése A területre vonatkozó számviteli és gazdálkodási szabályzatok elkészítése, karbantartása A feladatok jogszabályoknak és helyi bels el írásoknak megfelel elláttatása Az egyes pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása a részletes munkaköri leírások szerint - az évi XXIII. törvény a köztisztvisel k jogállásáról - helyi rendelet a köztisztvisel k juttatásairól - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - házipénztár és készpénz kezelési szabályzat - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok (számv. politika) - Számlarend Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Bori Sándorné Jegyz i ir.vez. Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Gálné Gyöngyi Éva pénztáros 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Gazdasági vezet Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Gálné Gyöngyi Éva pénztáros Mucsi Attila adóügyi el adó Tervezés A polgármesteri hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda (mint gazdasági szervezet) köztisztvisel i ellátják az önkormányzat költségvetési tervezésével kapcsolatos feladatokat. A költségvetési tervezés keretén belül gondoskodnak: 11

12 - az önkormányzat rövid- közép- hosszú-távú fejlesztési tervei aktualizálásáról, - a rövid-távú fejlesztési terv szerint költségvetési koncepció elkészítésér l, - közbeszerzési intézkedési terv elkészítésér l a fenti rövid-távú fejlesztési tervek szerint, ismert pályázati lehet ségek (helyi, régiós, ill. kistérségi) figyelembe vételével, gondoskodik a közérdek adatok közzétételér l, - a tervezéssel kapcsolatos dokumentációk elkülönített gy jtésér l, - a tervezéssel kapcsolatos értekezleteken, képzéseken, továbbképzésen való részvételr l, - a jóváhagyott költségvetési koncepció alapján a költségvetési terv javaslat, illetve javaslatok kidolgozásáról, - az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének összeállításáról, a szükséges el terjesztések elkészítésér l, - ha szükséges, a tárgyalt költségvetési rendelettervezet módosításáról, - a jóváhagyott költségvetési rendeletben foglaltak érvényesítésér l, maradéktalan végrehajtásáról, a kistérségi munkaszervezettel való egyeztetésr l, - helyi civil szervezetek pályázatait kezeli, elvégzi a pályázati célnak megfelel felhasználás pénzügyi ellen rzését, el készíti a következ költségvetési évre benyújtott pályázatokat és gondoskodik bizottság, majd testület elé terjesztésér l, a döntést követ en annak közérdek adatként való közzétételér l, - átvett, ill. átadott önkormányzati közszolgáltatások költségkihatásai alapján tervezi kistérségi kiegészít támogatások kihatásait az önkormányzat költségvetésére, beépíti azt a költségvetési koncepcióba, - a szakmai, pénzügyi monitoring rendszer m ködtetésér l El irányzat-felhasználás Az el irányzat felhasználás körében a szerv feladatai közé tartozik: - (a garnitúrának és költségvetési rendeletnek megfelel ) számlaszám mélység eredeti el irányzatok meghatározása, - az eredeti el irányzatok alapján az el irányzat- felhasználási ütemterv és likviditási terv elkészítése, - az el irányzat- felhasználás során a kötelezettség vállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, - az 50 ezer forint alatti, el zetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött kifizetésekr l, valamint, - az írásbeli kötelezettségvállalásokról, - az el irányzat- felhasználás során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jogkörének külön bels szabályzat szerinti bonyolítása, - szükség szerint az el irányzat- felhasználási ütemterv, valamint a likviditási terv módosítása Saját hatáskör el irányzat-módosítás A gazdálkodó szerv a saját hatáskör el irányzat- módosítási feladatok körében köteles ellátni az alábbi részfeladatokat: - a saját hatáskör el irányzat módosítás érdekében (ha szükséges) el irányzat- módosítási javaslat kidolgozása, - költségvetési rendelet módosítás megfogalmazása, ehhez szükséges el terjesztés készítése, - az el irányzat-módosítással kapcsolatos dokumentumok elkülönített gy jtése Üzemeltetés, fenntartás, m ködtetés A gazdálkodó szerv az üzemeltetési, fenntartási, m ködtetési feladatai között az alábbi kiemelt feladatokat látja el, a költségvetési szerv hatékony, eredményes, gazdaságos m ködése érdekében - tervezi az üzemeltetési, fenntartási, m ködtetési kiadásokat, - javaslatot tesz ezen kiadások ésszer sítésére, energia és költségtakarékos m ködtetésre törekszik, - az üzemeltetés, fenntartás, m ködtetés területén kötelezettséget vállal, - az épületek gépek járm vek karbantartása érdekében évente felülvizsgálja azok szükségességét, 12

13 - éves felújítási javaslatot készít, megjelölve a saját er l, illetve a más egyéb módon megoldható felújításokat, gondoskodik az éves költségvetési rendelet- tervezetbe történ beépítésr l. - Érvényesíti a szakmai, mennyiségi, min ségi, valamint a hivatali szervezet m ködése és gazdálkodása gazdaságosságát, hatékonyságát és a méretgazdaságossági követelményeknek való megfeleltetést, a célszer séget, a m ködési- gazdálkodási forma összhangját a tevékenység jellegével és annak forrásszerkezetével. - Hatásvizsgálat keretében vizsgálja és döntéshozatalra alkalmas módon bemutatja a közfeladatellátás iránti igény meglétét (Ötv. 8. (1) bek. feladatok, valamint a Kt. szabályai szerint) önköltségszámítással, továbbá más megoldási módokkal, más szervezetben való m ködtetés el nyeit, a meglév garanciákat - A közfeladat-ellátás során meg kell felelni a hivatal alapító okiratában, a megvalósítási tervben, a teljesítési tervben foglaltaknak, melynek összhangban kell lenni a kötelezettségvállalással, amely a gazdálkodási lehet ségek függvénye kell hogy legyen. - A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonelemekkel való rendeltetésszer jog gyakorlását kiemelten kell kezelni, figyelme a haszonelv ségre, a takarékosságra. - A jogszer m ködtetés elengedhetetlen el feltétele a monitoring rendszer m ködtetése, az ellen rzési nyomvonal, az információ és kommunikáció áramlása biztosítása, kontrollrendszer bels szabályzatban meghatározott alkalmazása, mellyel biztosítható a kockázatok kezelése, a szabályszer, megbízható gazdálkodás, az elszámolási kötelezettségek teljesítése, a károk elhárítása (veszteség minimalizálása, nem rendeltetésszer használat elkerülése). - A költségvetési szerv feladatait a folyamatba épített, el zetes, utólagos és vezet i ellen rzés mellett (FEUVE) végzi, mellette a bels -ellen r és a könyvvizsgáló közrem ködése jelent kontrollt a gazdálkodási, számviteli feladatok szabályszer ségének ellen rzésében Beruházás A közhatalmat gyakorló, önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv (mint az önkormányzat képvisel - testülete közfeladatait, közszolgáltatásait megvalósító) polgármesteri hivatal a beruházásokkal kapcsolatos feladatai során ellátja a következ teend ket: - kidolgozza a rövid, közép, és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, közbeszerzési intézkedési tervet készít, (tervezési folyamatban) - adott beruházásokkal kapcsolatban beruházási számításokat végez, ellen rizve a beruházás hatékonyságát, gazdaságosságát, eredményességét a beruházással elérhet eredményeket, (kockázat elemzéssel, hatásvizsgálattal, versenyszemlélettel), - adott beruházással kapcsolatban alternatívákat dolgoz ki, - beszerzi a beruházásokkal kapcsolatos el zetes ajánlatokat, költségvetéseket, (vonatkozó hatályos bels szabályzatban foglaltak szerint, attól függ en, hogy közbeszerzési értéket elér, vagy alatti beruházásról van szó), - lebonyolítja az önkormányzat hatályos vagyon-rendelete szerinti, a beruházás megkezdése el tti eljárást, illetve a közbeszerzési törvény szerint jár el, - a beruházást tervezi az adott évi költségvetésében gondoskodik arról, hogy a beruházás az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenjen, a közbeszerzési szabályzatban foglaltak alapján, - a beruházással kapcsolatos kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, - gondoskodik a beruházás lebonyolításáról, - a pénzügyi teljesítés el tt gondoskodik arról, hogy a beruházás teljesítését megfelel szakember a a költségvetési szerv részér l igazolja (teljesítés igazolás), - az elkészült beruházást üzembe helyezi (állományba vételi okmányt állítson ki), - az elkészült beruházást a kett s könyvviteli rendszerben nyilvántartja (f könyvi számlán, és analitikus nyilvántartásban is) Vagyonhasználat, hasznosítás A gazdálkodó szerv vonatkozásában a vagyonhasználat, hasznosítás részletes szabályait a vonatkozó önkormányzati rendelet határozza meg. A gazdálkodó szerv feladata e tárgykörben, hogy: 13

14 - az önkormányzat vagyonát nyilvántartsa: - a f könyvi könyvelésben, illetve annak részletezéseképpen az analitikus nyilvántartásban teljeskör en szerepeltesse mennyiségben és értékben, - a meglév vagyonról naprakészen vezesse az Ingatlankatasztert, - közrem ködjön a beszámolóhoz kapcsolódva az éves vagyonmérleg elkészítésében, melyben feltüntetésre kerül a forgalomképtelen törzsvagyon, a korlátozottan forgalomképtelen törzsvagyon, valamint a forgalomképes egyéb vagyon. - a vagyonhasználat során az önkormányzat vagyon-rendelete által el írt eljárási rendet betartsa, - a vagyonhasznosítás során az önkormányzat vagyon-rendelete által rögzített eljárás feladatait kell végrehajtani a vonatkozó bels szabályzatokban foglaltak szerint Munkaer -gazdálkodás A költségvetési szervnél a munkaer -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi részfeladatok végrehajtásáról kell gondoskodni: a)általános nyilvántartási, adminisztrációs és egyéb munkajogi feladatok:: - a munkavégzésre, illetve a foglalkoztatásra vonatkozó bels szabályzatok elkészítése, a rendeleti szabályozást igényl témakörökben a hatályban lév rendelet figyelemmel kísérése, s szükséges módosítási javaslatok megfogalmazása, - a munkaviszony, közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok: - pályáztatás lebonyolítása, - egyéni munkaszerz dés, kinevezés elkészítése, - a különböz nyilvántartásokba való felvétel, - a munkaviszony alapján járó juttatások biztosításával kapcsolatos adminisztrációs adatszolgáltatási és egyéb feladatok, - az egyes munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságok biztosítása és nyilvántartása - (pl: szabadság nyilvántartása, kiadása; étkezési hozzájárulás nyilvántartása, kiadása; munkaruha hozzájárulás nyilvántartása, kiadása). - munkavédelmi feladatok ellátása, - továbbképzéssel, képzéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatok, - munkaviszony szüneteltetésével kapcsolatos nyilvántartási feladatok, - a munkaviszony módosításával kapcsolatos feladatok, - a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok, - a fegyelmi felel sség témakörébe tartozó tevékenységek. b) A munkaer - gazdálkodási feladatok, létszám- és illetménygazdálkodás területén: - a feladatellátáshoz igazodó létszámszükséglet folyamatos figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a létszámigénynek megfelel tervezés a költségvetési tervjavaslat összeállításakor, - a személyi juttatások és a létszám el irányzattal való gazdálkodás a jogszabályi korlátozások, és a bels rendelkezések figyelembevételével, - a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa kidolgozása, és felhasználási javaslat adása Készpénzkezelés Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervnél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a hivatal a házipénztár és pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint köteles ellátni, informatikai háttér alkalmazásával Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás A költségvetési szervre vonatkozó a könyvvezetési feladatok között el kell látni: 1.) pénzforgalmi szemlélet kett s könyvelést, 2.) az el irányzat számlák folyamatos vezetését, 3.) a f könyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését. 14

15 A könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget a költségvetési szerv a Számvitelei szabályzataiban rögzített részletes szabályok szerint köteles teljesíteni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat a költségvetési szerv vonatkozásában is a hivatali SZMSZ, illetve annak függelékei határozzák meg A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önkormányzati közszolgáltatási közfeladatok felsorolása, azok pénzügyi gazdálkodási tevékenységét ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt közszolgáltatási feladatok a) Községi Könyvtár, amely kötelez önkormányzati közszolgáltatási feladata ellátásához a Csanytelek, Szent László u. 4/a. alatti, Szent László Általános Iskola épületén belül biztosít a szakma szabályainak megfelel helyiséget, berendezést, felszerelést, eszközöket, vagyonleltár szerinti anyagokat és a könyvállományt. A könyvtáros szakmai feladatait a polgármesteri hivatal alapító okiratában, a szaktörvényben foglaltaknak megfelel en és a szakmai felügyelete ellen rzése mellett végzi, napi 8 órai id keretben. A csanyteleki Községi Könyvtár több évtizedes múlttal rendelkezik, mely folyamatosan megújul és a lakossági igényeket - követve a társadalom, helyi környezet változásait - igyekszik a legmesszebbmen kig teljesíteni. Küldetésnyilatkozata 1. A könyvek használatra vannak. 2. Minden olvasó meglelheti könyvét 3. Minden könyv meglelheti olvasóját. 4. Takarékoskodj az olvasó idejével. 5. A könyvtár növekv szervezet. 1. A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye Mint nyilvános könyvtár a település közm vel dési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, m vel déséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása. Funkciója: kett s funkciójú, ellátja a lakossági és az iskolai könyvtári feladatokat. 2. Alaptevékenysége - az Önkormányzat által kiadott Alapító Okiratban és a Szervezeti és M ködési Szabályzatban meghatározott f céljait nyilatkozatban közzé teszi, - általános gy jt kör nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak, - könyvtári dokumentumokat gy jt, riz, feltár és szolgáltat, - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében. Kiegészít tevékenysége: - az általános iskolai könyvtári feladatokat ellátja. 3. A könyvtár gy jt köre, állománygyarapítása, az állomány nyilvántartása A közm vel dési könyvtár alapfunkciója szempontjából olyan általános gy jt kör nyilvános könyvtár, amely a m velt ember tudományos, irodalmi és m vészeti tájékozódását szolgálja, irodalommal való ellátására vállalkozik, beleértve általában a gyakorlati munkájához szükséges szakirodalmat, illetve annak egy részét is. (Sallai István) 15

16 4. Gy jt köri Szabályzata - 1. sz melléklet - Az állományfeltárás Az állományfeltárás legfontosabb eszközei a katalógusok. A könyvtár katalógusai: cédulakatalógusok, a könyvtári állomány teljes feldolgozottságával. - Raktári katalógus: Minden egyes m l külön raktári lap készül. A raktári lapok rendje megegyezik a szapadpolconkon raktározott könyvek rendjével. A raktári katalógus naprakész, pontos vezetése alkalmas az állományegyeztetésre. A raktári katalógus bels használatra készül. A katalóguscédulák irányítása is a raktári lapokon történik. - Szerz i bet rendes katalógus, - Címszókatalógus, - Szakkatalógus, - Helytörténeti katalógus: a Csongrád megyei Hírlapban megjelent csanyteleki vonatkozású cikkekr l. 5. Iratkezelési Szabályzat - 2.sz. melléklet - Együttm ködés más szakmai szervezetekkel, intézményekkel: - Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai együttm ködés, közös programok, rendezvények szervezése, továbbképzések. - Együttm ködési megállapodást kötöttünk Csongrád kistérség települései Csongrád, Bokros, Felgy, Csanytelek könyvtáraival közös pályázatokon való részvételre. - Helyi viszonylatban a községben m köd intézményekkel: Szent László Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Remény Szociális Alapszolgáltató Gondozási Központ, Faluház és a községben m köd civil szervezetekkel. 6. A könyvtár használatának szabályai A könyvtár kett sfunkciójú, nyilvános és iskolai könyvtár, így rendelkezésére áll minden érdekl nek a könyvtárak m ködésér l szóló jogszabályokban, a Szervezeti és M ködési Szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon. A könyvtár rendezvényei: - a különböz évfordulókra a könyvtár megemlékezéseket, kiállításokat rendez, - évenkénti visszatér rendezvények a Költészet Napja, Ünnepi könyvhét, évszakokhoz kapcsolódó pályázatok, vetélked k, - gyermekek részére könyvtárlátogatások, könyvtárhasználati foglalkozások. 7. Könyvtárhasználati szabályzat A könyvtár használatának feltételei - A könyvtár nyilvános, - szolgáltatásit minden magyar állampolgár korlátozás nélkül igénybe veheti, aki beiratkozásakor aláírásával a könyvtár szabályait magára nézve kötelez en elfogadja, - a könyvtár használata díjtalan. A könyvtárhasználó jogosult a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére: - könyvtárlátogatás, - kézikönyvek, helytörténeti gy jtemény, folyóiratok helyben használata, - katalógusok használata, 16

17 - információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól., - alkalmi könyvvásárok. A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beíratkozással vehet k igénybe: - nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése, - könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele, - könyvtári dokumentumok el jegyzése, - számítógép használata, - internet igénybevétele. A beiratkozás mindig naptári évre szól. A könyvtárhasználónak a beíratkozáskor a következ személyes adatait kell közölnie és igazolnia: Születési neve: Anyja neve Születési helye és ideje Lakcíme Foglalkozása Munkahelye Személyi igazolványának vagy útlevelének száma A könyvtár a személyes adatok védelmér l az erre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtáros minden olvasót nyilvántartásba vesz a beíratkozási naplóba. Beíratkozásnál tölti ki a személyi lapot, /törzslapot/ a regisztert és az olvasó jegyet. Kölcsönözni csak olvasói jeggyel lehet, a kölcsönzési id három hét (21 nap). A kölcsönözhet dokumentumok száma egy alkalommal feln tteknek 6db, gyermekeknek 4 db. A folyóiratok kölcsönzési ideje egy hét (7 nap). A kölcsönzési id leteltével dokumentumokat legfeljebb kétszer lehet meghosszabbítani, amennyiben nincs rá el jegyzés. A kölcsönzés tényét a könyvtár színcsíkos egykártyás tasakos kölcsönzési rendszerben tartja nyilván. Eljárás késedelem esete Az a könyvtárhasználó, aki a kikölcsönzött dokumentumo(ka)t a határid lejártakor nem hozza vissza, tartozása rendezéséig a további dokumentumkölcsönzésb l kizárja magát. A kölcsönzési határid lejártáról minden késedelmes olvasót harminc napos eltéréssel (1 hét, 2 hét, 3 hét) a könyvtár postai lapon figyelmezteti kötelezettségére, és a posta és nyomtatvány költségek megtérítésére. Ha a dokumentum továbbra sem kerül vissza a gy jteménybe a könyvtár tértivevényes levélben figyelmezteti az olvasót. E levélnek figyelmeztetni kell az olvasót arra is, hogy a könyvtár a postára adástól számított 30. nap eltelte után ha a tartozás továbbra is fennáll köteles a bírósághoz fordulni abból a célból, hogy a kölcsönvev t az évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze. A 30. nap után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. A gyermekolvasók esetében, akik hátralékosok nem alkalmazza a bírósági eljárást, helyette a szül t vagy az iskolát értesíti és keresi a könyvet. Ha az olvasó a könyvet elvesztette vagy megrongálta, a könyvtárnak jogában áll a könyvnek egy másik példányát a könyv eszmei értékét, az antikvár forgalmi becsértékének pénzbeni megtérítését, vagy másolati el állítási költségét kérni. Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gy jteményében nem találhatók meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak.az ily módon átadott dokumentumok használatának feltételeit 17

18 a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár áltál kért térítési díjat a felhasználónak kell megfizetnie. Könyvtári dokumentumok el jegyzése A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés vagy köttetés miatt nem elérhet, kérheti annak el jegyzését. A dokumentum beérkezésér l a felhasználót a könyvtár postai úton vagy telefonon értesíti. Az el jegyzés díja megegyezik a postai költségek összegével. Az el jegyzett dokumentumot azz intézmény az el jegyzést kér nek 10 nyitvatartási napon át fenntartja, csak helyben használatra adja át más felhasználónak. Számítógép és Internet használat A könyvtárban a számítógép használatát és Internet szolgáltatását csak regisztrált olvasók vehetik igénybe. Az Internet használatára napi 1 órában jogosult az igénybevev, további használat akkor lehetséges, ha a gép használatára más igényl nem vár. Könyvtárhasználói kötelességei - A könyvtári dokumentumok állagát meg rizni. - Az elveszett könyvtári dokumentumok értékét megfizetni, melynek mértékét a beszerzési ár és a dokumentum állagának figyelembevételével a könyvtárvezet határoz meg. - A könyvtárhasználat során az erkölcsi, etikai, udvariassági, jogi szabályokat betartani. Rend és biztonság Az olvasói terekbe táskát és kabátot bevinni nem szabad. Az olvasótérbe könyvet, jegyzetet csak a könyvtárosnak történt bemutatás után lehet bevinni. A könyvtárhasználók tájékozódását és a használat rendjét a könyvállványok fölött elhelyezett tájékoztató táblák segítik. A könyvtár területén közlemények, hirdetési anyagok, újságok csak engedéllyel terjeszthet k. A könyvtárban dohányozni tilos. A könyvtárhasználati szabályzat tartalmáról a könyvtár köteles használóit tájékoztatni, és a könyvtárban nyilvánosan közzé tenni. A szabályzatot megszeg használótól, a könyvtár a könyvtárhasználat jogát határozott id re vagy véglegesen megvonhatja. A könyvtáros kötelezettsége A könyvtáros alapvet kötelessége az olvasók igényeit figyelni, a lehet ségekhez mérten a legszélesebb kör szolgáltatást kell létrehoznia. Lehet legjobb szakmai tudása szerint kell tájékoztatni és segíteni az olvasót. A könyvtáros szolgálatként teljesítse feladatát, hisz aki betér a könyvtárba, bizalommal fordul hozzánk, segítséget vár t lünk. 18

19 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR GY JT KÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet I. RÉSZLETES GY JTÉSI UTASÍTÁS 1/a. Szakirodalom 0 Tudomány és kultúra általában. Könyvtárügy Könyvtárunk válogat a tudomány és szellemi élettel általában foglalkozó, és a tudományos munka szervezésével, továbbá az írás, a könyv és a könyvtárak történetével és a kultúra fejl désével foglalkozó könyvanyagból. Vásárolunk az új könyvek ajánlott kategóriába sorolt m vekb l. Gy jtünk a gyermekek részére készült antológiákat, évkönyveket. 1 Filozófia, bölcselet Válogatottan szerezzük be a filozófiai irányzatokat képvisel legfontosabb filozófusok m veit. Válogatunk a lélektan, a logika, az etika és az esztétika magyar nyelv, alapszint irodalmából. Gyermekek számára a világnézetet alakító m vek gy jtésére is törekszünk. 2 Vallás, teológia, ateizmus Válogatunk a vallástörténet és tudomány fontosabb szemlélet tudománynépszer sít m vekb l, valamint a mítoszokkal, mitológiákkal foglalkozó irodalomból. Gyerekek számára gy jtjük a regéket, mondákat, mítoszokat, legendákat, valamint a népszer vallástörténeti m veket. 3 Társadalomtudományok Válogatással gy jtjük a szociológiai irodalmát és a szociográfiákat, továbbá az alapvet statisztikai kiadványokat. Beszerezzük a legfontosabb kül- és belpolitikai kiadványokat, az alapvet köz- és politikai-gazdaságtani veket és a népszer jogi kiadványokat. Válogatottan gy jtjük a nevelés és az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló m veket, a közm vel dés és a szabadid -felhasználás irodalmát, valamint a néprajztudomány alapszint irodalmát. Gy jtjük a gyermekek számára a néphagyományokat és népi játékokat ismertet m veket. 5 Természettudományok Beszerezzük a természettudományok alapvet történeti és elméleti jelleg m veit, az egyes tudományágak fontosabb alapszint munkáit, illetve a tudománynépszer sít m veket. Gyermekek számára a természet- és környezetvédelemmel foglalkozó alapismereti m veket. 6 Alkalmazott tudomány Gy jtjük az alkalmazott tudományok alapvet történeti és elméleti m veit. Az orvostudomány köréb l gy jtjük a népszer, felvilágosító jelleg egészségügyi kiadványokat, az egészséges életmódra nevelésnek és a testápolásnak a könyveit. Mez gazdasági m vek közül érdemi teljességgel gy jtjük a háztáji gazdaságok munkáját segít irodalmat, zöldség- és virágtermesztésr l szóló irodalmat. Megvásároljuk az élelmiszerekkel, táplálkozással és a konyhával, a lakással és a lakberendezéssel, továbbá a gyermekgondozással kapcsolatos alapszint m veket. Gyermekek számára gy jtjük az olyan népszer m veket, amelyek bemutatják a nagy felfedez ket, tudósokat és találmányaikat. Gy jtjük a gyermekek saját kez leg is elkészíthet tárgyak leírását ismertet veket, és a népszer egészségügyi felvilágosító kiadványokat. Az informatika és számítástechnika irodalmának alapvet kiadványait. 19

20 Beszerezzük továbbá a házikert gondozási, háztartási és f zési, kézimunkázási alapismereteket nyújtó veket. 7 M vészetek Gy jtjük a m vészet általános elméletével és a m vészeti irányzatokkal, stílusokkal, m fajokkal foglalkozó m veket. Válogatunk a képz vészet, a zene, a film és a színházm vészek irodalmainak beszerzésénél. Alapszinten gy jtjük a sportkönyveket, a társasjátékok és a fejtör k könyveit. A sportkönyvek közül a nagy sporteseményeket megörökít m vek, a verseny és játékszabályok és játékos könyvek szükségesek. 8 Nyelv és irodalom Gy jtjük a világnyelvek kis és közép szótárait. Érdemi teljességgel beszerezzük a középszint anyanyelvi és irodalmi tanulmányokat segít irodalmat. Gy jtjük a helyesírási szabályzatokat és a magyar nyelvtanokat, továbbá a magyar irodalomtudomány és történet összefoglaló könyveit, a verstanokat, a monográfiákat, m elemzéseket, a tanulmánygy jteményeket. Érdemi teljességgel beszerezzük a világirodalom jelent s alkotóinak életm vét bemutató monográfiákat és összefoglaló irodalomtörténeteket. Gyermekeink számára a fentieken kívül gy jtjük még az idegen nyelv képeskönyveket. Különös figyelemmel vásároljuk az Így élt sorozat ide ill köteteit, a gyermekírókról szóló kiadványokat, az írók és költ k gyermek és ifjú koráról szóló m veket. 9 Földrajz, történelem Válogatva gy jtjük a földrajztudomány, a honismeret témakörébe tartozó m veket. Érdemi teljességgel gy jtjük a helytörténetre és helyismeret témakörébe tartozó m veket. Válogatunk az útleírásokból, az útikönyvekb l, turistakalauzokból. Gy jtjük válogatással a 920-as szakcsoportba tartozó életrajzokat. Vásároljuk a magyar és világtörténelmi tárgyú m veket, különös tekintettel a legújabb kori történelmünkre. Válogatással gy jtjük a régészet és az általános m vel déstörténet körébe tartozó kiadványokat. Érdemi teljességgel gy jtjük a gyermekek számára az Új képes történelem köteteit. A szakirodalom tárgykörében jelenleg érdemi teljességgel gy jtjük a - Mi micsoda - Szemtanú - Új képes történelem sorozatok köteteit. 1/b. Szépirodalom Magyar irodalom Gy jtjük a régi magyar irodalom értékes alkotásait. A mai magyar irodalomból válogatva gy jtjük a megjelent m veket. Gyermekek számár gy jtjük a népmeséket, a magyar irodalom meseíróinak klasszikus és mai alkotásait, valamint a gyermekregényeket, a történelmi a kalandos és a fantasztikus m veket. Az óvodáskorúak és az olvasást tanuló els osztályosok számára gy jtjük a képeskönyveket, leporellókat. Érdemi teljességgel gy jtjük a klasszikus magyar költ k versesköteteit feln ttek és gyermekek részére. A mai magyar költ k m veib l válogatással gy jtünk. Világirodalom 20

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2. melléklete Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.)

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása, az önkormányzat létszámkeretének és a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete Csanyteleki Polgármesteri Hivatal PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Tartalomjegyzék 1.1. Alapító okirat kelte, száma 1.2. Az önkormányzat és a hivatal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben