Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet 13/A. -a és 17. -ában foglaltak szerint, Készítette: Kató Pálné jegyz Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete Jóváhagyás kelte, száma: 26/2009. (V. 29.) Ökt. határozat Hatályba lépése ideje: július 1.

2 Tartalomjegyzék 1.1. Alapító okirat kelte, száma, 1.2. A Polgármesteri Hivatal által ellátott alaptevékenységi feladatkörök, kiegészít feladatok, közszolgáltatások, azok forrásai, az ellátott feladatkörök feladatmutatóinak köre, megnevezése, 1.3. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámok, 1.4. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos el írások, feltételek, feladat és hatáskörök, 2.1. A hivatalhoz rendelt önkormányzati közszolgáltatási közfeladatok felsorolása, azok pénzügyi, gazdasági tevékenységét ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása, 2.2. A szervezeti egységek vezet jének azon jogosítványai, melyek szerint a költségvetési szerv képvisel jeként járhatnak el, 3.1. Bels kontrollok (FEUVÉ), 3.2. Ellen rzési nyomvonal, amely a költségvetési szerv m ködési folyamatait hivatott rögzíteni, 3.3. Kockázatkezelés keretében intézkedések meghatározása a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutató alapján, 3.4. Kontrollkörnyezet kialakítása, szervezeti struktúra, etikai elvárások, átlátható humán-er forrás kezelés, 3.5. Kontrolltevékenységek: engedélyezési és jóváhagyási eljárások, információhoz való hozzáférés, beszámolási eljárások, 3.6. Információ és kommunikáció: beszámolási szintek, határid k és módok meghatározása, 3.7. Monitoring rendszer kialakítása és folyamatos m ködtetése. 2

3 1.1. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata kelte, száma: 25/2009. (V. 29.) Ökt határozat 1.2. A Polgármesteri Hivatal által ellátott alaptevékenységi, kiegészít feladatkörei, az önkormányzat közszolgáltatási közfeladatai, azok forrásai, az ellátott feladatkörök feladatmutatóinak köre, megnevezése december 31. napjáig terjed hatállyal Az önkormányzat képvisel -testülete alapfeladatai, alapfeladatába tartozó közszolgáltatásai és kiegészít feladatai meghatározása ( ig) Sorszám száma jellege mutató Szakfeladat Tevékenység Feladat A tevékenységi kör megnevezése Finanszírozás jellege 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység (benne a Alapfeladat --- Saját bevétel fizikai, technikai, pénzügyi, gazdasági feladatok) 2 Települési vízellátás Alapfeladat --- Saját bevétel küls vállalkozás útján 3 Köztemet fenntartása Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 4 Közvilágítási feladatok Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 5 Községgazdálkodási szolgáltatás, f nyírás, Alapfeladat --- Normatív tám. + saját kaszálás, bevétel 6 Alap egészségügyi ellátás (háziorvos, fogorvos) Alapfeladat TB. közvetlen finanszírozás 7 Eü. egyéb ellátás* Kistérség (ügyelet) Alapfeladat --- TB finanszírozás, kistérségi bel. Állategészségügyi tevékenység Alapfeladat --- Saját bevétel 8 9 Település köztisztasági tevékenység, komm Alapfeladat --- Normatív támogatás hulladékkezelés, kéményseprés** 10 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i fenntartása támogatás 11 OGY-i képvisel választással kapcsolatos Alapfeladat --- Ktv-i támogatás feladatok végrehajtása 12 Önkormányzati képvisel választással Alapfeladat --- Ktv-i támogatás kapcsolatos feladatok végrehajtása 13 Menekültügy Alapfeladat --- Ktv-i támogatás 14 Vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem katasztrófaelhárítás Alapfeladat --- Saját bev. +tám.érték bev. +vis-maior 15 Rendszeres gyermekvédelmi pénzellátás Alapfeladat --- Ktv. támogatás 16 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Alapfeladat --- Saját bevétel 17 Rendszeres szociális pénzben ellátások Alapfeladat --- Átvett pe., SZJA 18 Eseti pénzben szociális ellátások Alapfeladat --- Normatív támogatás 19 Munkanélküli ellátások Alapfeladat --- Ktv. támogatás 20 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Alapfeladat --- Saját bevétel + pályázati forrás 21 Sportintézmények m ködtetése Alapfeladat --- Normatív támogatás, saját bevétel 22 T zvédelem, katasztrófa-elhárítás Alapfeladat --- Saját bev. Vis-maior támogatás 23 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Alapfeladat --- Saját bevétel 24 Területi véd i feladatok Közszolgáltatói --- TB finanszírozás alapfeladat 25 Könyvtári tevékenység, Közszolgáltatói alapfeladat, Könyvtár ak száma Normatív támogatás, saját bevétel 26 Közösségi színtér m ködtetése a Faluházban Közszolgáltatói 3

4 alapfeladat 27 Iskolai véd i feladatok Kiegészít tev. 28 Iskolai könyvtár Kiegészít tev. 29 E-magyarország pont, Teleház Kiegészít tev. 30 Mez gazdasági szolgáltatás: parlagf mentesítés, Kiegészít tev. --- Saját bevétel f nyírás, f kaszálás 31 Fax, fénymásolás, reklámfelület biztosítása, reklámtevékenység végzése Kiegészít tev. *A körzeti házi- és gyermekorvosi, fogszakorvosi, mint kötelez en megoldandó feladatkör ellátása ködési engedély szerinti vállalkozói szerz désben foglaltak szerint valósul meg. ** A kötelez hulladékkezelési közszolgáltatás és a kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló helyi rendeletek szerinti közszolgáltatási szerz dés keretében küls vállalkozással hajtatja végre. Az önkormányzati gazdálkodás alapját az önkormányzati bevételek képezik. A m ködési, felújítási és fejlesztési kiadások forrásai a saját bevételeken túlmen en: 1) A központi költségvetésb l nyújtott támogatás: a) normatív állami hozzájárulás, b) kötött felhasználási állami támogatások, c) átengedett központi adókból származó bevételek, d) központosított el irányzatokból származó bevételek, e) önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatásai. 2) Támogatás érték bevételek államháztartáson belül m ködési és fejlesztési célra. 3) Pénzeszköz átvételek (államháztartáson kívüli forrásokból) m ködési ill. fejlesztési célra. Az önkormányzat feladatai ellátását szolgáló saját bevételek különösen a következ k: 1) Közszolgáltatási bevételek: a) intézményi m ködési bevételek, b) intézményi egyéb sajátos bevételek, c) továbbszámlázott szolgáltatási díjak bevételei, d) kamatból származó bevételek, e) ÁFA bevételek, visszatérülések. 2) Közhatalmi bevételek: a) igazgatási szolgáltatási díjak bevételei, b) felügyeleti jelleg tevékenység díjbevétele, c) bírság bevételek. 3) Önkormányzat sajátos m ködési bevételek: a) helyi adókból származó bevételek, b) különféle (egyéb) bírságok, c) egyéb sajátos folyó bevételek. 4) Felhalmozási bevételek (helyi) 5) Kölcsönök (mük-i, fejl. célú) visszatérülése 6) El évi pénzmaradvány 7) Egyéb bevételek a) m ködési célú hitel felvételb l származó bevételek, b) fejlesztési célú hitel felvételb l származó bevételek. 4

5 Az önkormányzat képvisel -testülete alapfeladatai, alapfeladatába tartozó közszolgáltatásai és kiegészít feladatai meghatározása ( t l) Sorszám száma jellege mutató Szakfeladat Tevékenység Feladat A tevékenységi kör megnevezése Finanszírozás jellege 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység (benne a Alapfeladat --- Saját bevétel fizikai, technikai, pénzügyi, gazdasági feladatok) 2 Települési vízellátás Alapfeladat --- Küls vállalkozás szerz déssel 3 Oktatási-, nevelési-, szociális intézményben Alapfeladat Küls vállalkozás étkeztetés biztosítása szerz déssel Köztemet fenntartása Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 5 Közvilágítási feladatok Alapfeladat --- Normatív tám. + saját bevétel 6 Zöldterület kezelés, f nyírás, f kaszálás, Alapfeladat --- Normatív tám. + saját községgazdálkodási szolgáltatások 7 Alap egészségügyi ellátás (háziorvos, fogorvos) 3. bevétel Alapfeladat TB. közvetlen finanszírozás 8 Eü. egyéb ellátás Kistérség (ügyelet) Alapfeladat --- TB finanszírozás, kistérségi bel. 9 Állategészségügyi tevékenység Alapfeladat --- Saját bevétel 10 Település köztisztasági tevékenység, komm. hulladékkezelés, kéményseprés Alapfeladat --- Normatív támogatás 11 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 12 OGY-i képvisel választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 13 Önkormányzati képvisel választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 14 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 15 Európai Parlamenti képvisel választáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása 16 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása 17 Vízkárelhárítás, ár- és belvízvédelem katasztrófaelhárítás 18 A polgári védelem, t zvédelem, kataszrófavédelem ágazati feladatai 19 Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok ellátása 20 Rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 21 Id skorúak járadékával kapcsolatos feladatok ellátása Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bev. +tám.érték bev. +vis-maior Alapfeladat --- Vis. major, Ktv-i támogatás, saját bevétel Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 22 Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása (normatív) Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Saját bevétel + ktv-i 5

6 feladatok ellátása (helyi rendszeres) Lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása (helyi eseti) 23 Ápolás díjjal kapcsolatos feladatok ellátása (alanyi jogú) Ápolás díjjal kapcsolatos feladatok ellátása (méltányossági jogú) 24 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos feladatok ellátása 25 Kiegészít gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 26 Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása 27 Átmeneti segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 28 Temetési segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 29 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása 30 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 31 Adósságkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 32 Közgyógyellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása támogatás Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 33 Köztemetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 34 Önkormányzatok által nyújtott Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i lakástámogatással kapcsolatos feladatok ellátása támogatás 35 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatással Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i kapcsolatos feladatok ellátása támogatás 36 Esélyegyenl ség el segítését célzó Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i tevékenységekkel és programokkal kapcsolatos támogatás feladatok ellátása 37 Id sügyi önkormányzati kedvezmények, Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i programok támogatások feladatai támogatás 38 Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i feladatok ellátása támogatás 39 Közcélú foglakoztatással kapcsolatos feladatok Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i ellátása támogatás 40 Közhasznú foglakoztatással kapcsolatos Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i feladatok ellátása támogatás 41 Közmunkával kapcsolatos feladatok ellátása Alapfeladat --- Saját bevétel + ktv-i támogatás 42 Sportintézmények m ködtetése Alapfeladat --- Normatív támogatás, saját bevétel 43 Versenysport támogatása Alapfeladat 44 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Alapfeladat --- Saját bevétel 45 Területi véd i feladatok Közszolgáltatói alapfeladat 46 Könyvtári tevékenység, Közszolgáltatói alapfeladat, 47 Községi szintér m ködtetése a Faluházban Közszolgáltatói alapfeladat TB finanszírozás Könyvtár ak száma Normatív támogatás, saját bevétel --- Saját bevétel + ktv-i támogatás

7 48 Iskolai véd i feladatok Kiegészít tev. --- Saját bevétel 49 Iskolai könyvtár Kiegészít tev. --- Saját bevétel 50 E-magyarország pont, Teleház Kiegészít tev. --- Saját bevétel 51 Mez gazdasági szolgáltatás: parlagf mentesítés, Kiegészít tev. --- Saját bevétel f nyírás, f kaszálás 52 Fax, fénymásolás, reklámfelület biztosítása, reklámtevékenység végzése Kiegészít tev. --- Saját bevétel Az Alapító települési önkormányzat az Ötv. 8. (1) és (4) bekezdése alapján egyebek mellett a helyi közszolgáltatások körében köteles gondoskodni: 1. az egészséges ivóvízellátásról, a helyi képvisel - testület által rendeletben meghatározott díjtétel szerint, 2. az Szt. 122/A. -a, és a szociális intézmény alapító okiratában meghatározott alapszolgáltatás és szakosított szociális ellátáson belüli étkeztetés ellátásáról (az Szt a szerinti szerz dés kötésével) a helyi képvisel -testület által rendeletben meghatározott díjtétel alapján, 2. a Gyvt a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben, (oktatási nevelési) alapító okiratában meghatározott étkeztetés biztosításáról (az Szt a és a Gyvt. szerinti ellátási szerz dés kötésével) a képvisel - testület által rendeletben meghatározott díjtételnek megfelel en, mely közfeladatát az Ötv. 9. -a (4) bekezdésében kapott felhatalmazása jogkörében eljárva, ezen társasággal láttatja el a fenti közszolgáltatásokat. 3. körzeti házi- és gyermekorvosi, fogszakorvosi, mint kötelez en megoldandó feladatkör ellátása m ködési engedély szerinti vállalkozói szerz désben foglaltak szerint valósul meg. 4 A kötelez hulladékkezelési közszolgáltatás és a kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló helyi rendeletek szerinti közszolgáltatási szerz dés keretében küls vállalkozással hajtatja végre. Az önkormányzati gazdálkodás alapját az önkormányzati bevételek képezik. A m ködési, felújítási és fejlesztési kiadások forrásai a saját bevételeken túlmen en: 1) A központi költségvetésb l nyújtott támogatás: a) normatív állami hozzájárulás, b) kötött felhasználási állami támogatások, c) átengedett központi adókból származó bevételek, d) központosított el irányzatokból származó bevételek, e) önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatásai. 2) Támogatás érték bevételek államháztartáson belül m ködési és fejlesztési célra. 3) Pénzeszköz átvételek (államháztartáson kívüli forrásokból) m ködési ill. fejlesztési célra. Az önkormányzat feladatai ellátását szolgáló saját bevételek különösen a következ k: 1) Közszolgáltatási bevételek: a) intézményi m ködési bevételek, b) intézményi egyéb sajátos bevételek, c) továbbszámlázott szolgáltatási díjak bevételei, d) kamatból származó bevételek, e) ÁFA bevételek, visszatérülések. 2) Közhatalmi bevételek: a) igazgatási szolgáltatási díjak bevételei, b) felügyeleti jelleg tevékenység díjbevétele, c) bírság bevételek. 7

8 3) Önkormányzat sajátos m ködési bevételek: a) helyi adókból származó bevételek, b) különféle (egyéb) bírságok, c) egyéb sajátos folyó bevételek. 4) Felhalmozási bevételek (helyi) 5) Kölcsönök (mük-i, fejl. célú) visszatérülése 6) El évi pénzmaradvány 7) Egyéb bevételek a) m ködési célú hitel felvételb l származó bevételek, b) fejlesztési célú hitel felvételb l származó bevételek A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámok Önkormányzat állami hozzájárulás elszámolási számla, Önkormányzat költségvetési elszámolási számla, Magánszemélyek kommunális adó beszedési számla, Önkormányzat Ipar zési adó beszedési számla, Föld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla, Önkormányzat gépjárm adó beszedési számla, Önkormányzat egyéb beszedési számla, Önkormányzat késedelmi pótlék beszedési számla, Önkormányzat vállalkozók kommunális adó beszedési számla, Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla, Önkormányzat építményadó beszedési számla, Önkormányzat fedezetbiztosítási számla, Csanytelek Önkormányzat illetékbeszedési számla, Önkormányzat közm fejlesztés lebonyolítási számla, Önkormányzat bírság, önellen rzés elszámolási számla, Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számla, Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számla, Önkormányzat lakásépítés és vásárlástámogatás elszámolási számla A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos el írások, feltételek feladat- és hatáskörök A gazdálkodási feladatok ellátásával összefügg feladat-, hatás- és jogkörök Az itt meghatározott feladat-, hatás- és jogkörök további részletezéseként kell kidolgozni a gazdasági vezet nek a saját, valamint a gazdasági szervezet további dolgozóinak a munkaköri leírását. Az így elkészült munkaköri leírások a gazdasági szervezet ügyrendjének mellékletét képezik. Ezek csatolásáról a gazdasági szervezet vezet jének, a pénzügyi ügyrend kiadásától számított 30 napon belül gondoskodnia kell. Feladat, hatáskör, jogkör Hivatkozás Feladatellátó (címzett) 1. Tervezés 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) A tervezéssel kapcsolatos feladatok irányítása, ellen rzése - 217/1998. (XII. 30.) Tóth Józsefné Pü. ir. vez. 8

9 Költségvetési koncepció elkészítése Tervezéssel kapcsolatos dokumentumok gy jtése Tervezéssel kapcsolatos értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen való részvétel Költségvetési terv javaslat kidolgozásában való részvétel Rendelet-tervezet összeállítása, szükséges el terjesztés elkészítése, az elkészítésben való részvétel Ha szükséges a tárgyalt költségvetési rendelet-tervezet módosítása, e feladatban való közrem ködés A költségvetési rendelet meg rzése 2. El irányzat felhasználás Az el irányzat-felhasználás jogszabályok és bels szabályoknak megfelel irányítása, ellen rzése Eredeti el irányzatok meghatározása el irányzat lebontás El irányzat felhasználási ütemterv készítése, szükség szerinti módosítása A kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartások vezetése a vonatkozó bels szabályzat szerint A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása a vonatkozó külön bels szabályzat szerint 3. Saját hatáskör el irányzat módosítás A saját hatáskör el irányzat módosítás jogszabálynak megfelel végrehajtása Az el irányzat módosítás irányítása, ellen rzése El irányzat módosítási javaslat kidolgozása Az el irányzat módosításnak megfelel en a költségvetési rendelet módosítás és el terjesztés kimunkálása Az el irányzat-módosítással kapcsolatos dokumentumok gy jtése Kormányrendelet - SZMSZ mellékletét képez, a költségvetési tervezésre és végrehajtásra vonatkozó különleges el írások - 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet - bels szabályzat a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásáról - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Költségvetési rendelet el irányzat módosításra vonatkozó el írásai Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. H Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Kató Pálné jegyz, Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Mucsi István alpolgármester, Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. 9

10 4. Üzemeltetés, fenntartás, ködtetés Az üzemeltetési, fenntartási, ködtetési tevékenység irányítása, ellen rzése Az üzemeltetési, fenntartási, ködtetési kiadások tervezése Szakmai teljesítés igazolása 5. Beruházás A beruházások jogszabályok, illetve bels szabályozások szerinti lebonyolítása Fejlesztési elképzelések kidolgozásában való részvétel Beruházás megkezdése el tti eljárás lefolytatásában való közrem ködés pályáztatás, ajánlatkérés, stb. Beruházási kiadások tervezése, ütemezése A beruházások teljesítésének ellen rzése, a teljesítés igazolása A beruházások befejezése után a beruházások aktiválásával, állományba vételével kapcsolatos feladatok 6. Vagyonhasználat, hasznosítás A vagyonnyilvántartás irányítása, ellen rzése A vagyonnyilvántartás rendszerének a jogszabályokban, valamint a bels szabályzatokban el írtak szerinti m ködtetése A vagyon napra kész könyvviteli nyilvántartása (f könyvi számlákon és analitikus nyilvántartásokban) Az ingatlankataszter vezetése A vagyon forgalomképesség szerinti nyilvántartása A helyi vagyonrendelet betartása a vagyonhasználat, hasznosítás során 7. Munkaer gazdálkodás - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Költségvetési rendelet el irányzat módosításra vonatkozó el írásai - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Költségvetési rendelet beruházásokra vonatkozó szabályai - Az önkormányzati vagyonrendelet beruházásokra vonatkozó szabályai - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - az önkormányzat adott évi költségvetési rendelete - Az önkormányzat vagyonrendelete - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Forgó Henrik polgármeser, szaki ellen rzési feladattal mebízott személy Forgó Henrik polgármeser, Mucsi István alpolgármester, Csányi László Pü. ir. vez. h. Kató Pálné jegyz, Tóth Józsefné Pü. ir. vez. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Forgó Henrik polgármester, felel s tervez, megbízott m szaki ellen r Tóth Józsefné Pü. ir. vez. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Kátainé Laczkó Rita pü.el adó Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) 10

11 A munkaer -gazdálkodási tevékenység irányítása, ellen rzése A munkaer -gazdálkodás jogszabály szerinti lebonyolítása Gondoskodik a munkaer gazdálkodással kapcsolatos általános adminisztrációs, nyilvántartási és egyéb feladatok ellátásáról Közrem ködik a megfelel létszámigény kimunkálásában Közrem ködik a létszám és személyi juttatás el irányzat tervezésénél Közrem ködik a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa részének meghatározásánál, valamint e maradvány felhasználási javaslata kidolgozásánál 8. Készpénzkezelés Irányítja és ellen rzi a kézpénzkezelést Felel s a házipénztár és a készpénz kezelés bels szabályzat szerinti gyakorlatáért Ellátja a házipénztár és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a külön bels szabályzat szerint 9. Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás E feladatok irányítása, ellen rzése A területre vonatkozó számviteli és gazdálkodási szabályzatok elkészítése, karbantartása A feladatok jogszabályoknak és helyi bels el írásoknak megfelel elláttatása Az egyes pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása a részletes munkaköri leírások szerint - az évi XXIII. törvény a köztisztvisel k jogállásáról - helyi rendelet a köztisztvisel k juttatásairól - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - házipénztár és készpénz kezelési szabályzat - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet - Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok (számv. politika) - Számlarend Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Bori Sándorné Jegyz i ir.vez. Bori Sándorné Jegyz i ir. vez. Csányi László Pü. ir. vez. h. Csányi László Pü. ir. vez. h. 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Gálné Gyöngyi Éva pénztáros 1. gazdasági vezet, 2. gazdasági vezet utasítása alapján a pénzügyi ügyintéz (k) Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Gazdasági vezet Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Tóth Józsefné Pü. ir. vez., Csányi László Pü. ir. vez. h. Gálné Gyöngyi Éva pénztáros Mucsi Attila adóügyi el adó Tervezés A polgármesteri hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda (mint gazdasági szervezet) köztisztvisel i ellátják az önkormányzat költségvetési tervezésével kapcsolatos feladatokat. A költségvetési tervezés keretén belül gondoskodnak: 11

12 - az önkormányzat rövid- közép- hosszú-távú fejlesztési tervei aktualizálásáról, - a rövid-távú fejlesztési terv szerint költségvetési koncepció elkészítésér l, - közbeszerzési intézkedési terv elkészítésér l a fenti rövid-távú fejlesztési tervek szerint, ismert pályázati lehet ségek (helyi, régiós, ill. kistérségi) figyelembe vételével, gondoskodik a közérdek adatok közzétételér l, - a tervezéssel kapcsolatos dokumentációk elkülönített gy jtésér l, - a tervezéssel kapcsolatos értekezleteken, képzéseken, továbbképzésen való részvételr l, - a jóváhagyott költségvetési koncepció alapján a költségvetési terv javaslat, illetve javaslatok kidolgozásáról, - az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének összeállításáról, a szükséges el terjesztések elkészítésér l, - ha szükséges, a tárgyalt költségvetési rendelettervezet módosításáról, - a jóváhagyott költségvetési rendeletben foglaltak érvényesítésér l, maradéktalan végrehajtásáról, a kistérségi munkaszervezettel való egyeztetésr l, - helyi civil szervezetek pályázatait kezeli, elvégzi a pályázati célnak megfelel felhasználás pénzügyi ellen rzését, el készíti a következ költségvetési évre benyújtott pályázatokat és gondoskodik bizottság, majd testület elé terjesztésér l, a döntést követ en annak közérdek adatként való közzétételér l, - átvett, ill. átadott önkormányzati közszolgáltatások költségkihatásai alapján tervezi kistérségi kiegészít támogatások kihatásait az önkormányzat költségvetésére, beépíti azt a költségvetési koncepcióba, - a szakmai, pénzügyi monitoring rendszer m ködtetésér l El irányzat-felhasználás Az el irányzat felhasználás körében a szerv feladatai közé tartozik: - (a garnitúrának és költségvetési rendeletnek megfelel ) számlaszám mélység eredeti el irányzatok meghatározása, - az eredeti el irányzatok alapján az el irányzat- felhasználási ütemterv és likviditási terv elkészítése, - az el irányzat- felhasználás során a kötelezettség vállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, - az 50 ezer forint alatti, el zetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött kifizetésekr l, valamint, - az írásbeli kötelezettségvállalásokról, - az el irányzat- felhasználás során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jogkörének külön bels szabályzat szerinti bonyolítása, - szükség szerint az el irányzat- felhasználási ütemterv, valamint a likviditási terv módosítása Saját hatáskör el irányzat-módosítás A gazdálkodó szerv a saját hatáskör el irányzat- módosítási feladatok körében köteles ellátni az alábbi részfeladatokat: - a saját hatáskör el irányzat módosítás érdekében (ha szükséges) el irányzat- módosítási javaslat kidolgozása, - költségvetési rendelet módosítás megfogalmazása, ehhez szükséges el terjesztés készítése, - az el irányzat-módosítással kapcsolatos dokumentumok elkülönített gy jtése Üzemeltetés, fenntartás, m ködtetés A gazdálkodó szerv az üzemeltetési, fenntartási, m ködtetési feladatai között az alábbi kiemelt feladatokat látja el, a költségvetési szerv hatékony, eredményes, gazdaságos m ködése érdekében - tervezi az üzemeltetési, fenntartási, m ködtetési kiadásokat, - javaslatot tesz ezen kiadások ésszer sítésére, energia és költségtakarékos m ködtetésre törekszik, - az üzemeltetés, fenntartás, m ködtetés területén kötelezettséget vállal, - az épületek gépek járm vek karbantartása érdekében évente felülvizsgálja azok szükségességét, 12

13 - éves felújítási javaslatot készít, megjelölve a saját er l, illetve a más egyéb módon megoldható felújításokat, gondoskodik az éves költségvetési rendelet- tervezetbe történ beépítésr l. - Érvényesíti a szakmai, mennyiségi, min ségi, valamint a hivatali szervezet m ködése és gazdálkodása gazdaságosságát, hatékonyságát és a méretgazdaságossági követelményeknek való megfeleltetést, a célszer séget, a m ködési- gazdálkodási forma összhangját a tevékenység jellegével és annak forrásszerkezetével. - Hatásvizsgálat keretében vizsgálja és döntéshozatalra alkalmas módon bemutatja a közfeladatellátás iránti igény meglétét (Ötv. 8. (1) bek. feladatok, valamint a Kt. szabályai szerint) önköltségszámítással, továbbá más megoldási módokkal, más szervezetben való m ködtetés el nyeit, a meglév garanciákat - A közfeladat-ellátás során meg kell felelni a hivatal alapító okiratában, a megvalósítási tervben, a teljesítési tervben foglaltaknak, melynek összhangban kell lenni a kötelezettségvállalással, amely a gazdálkodási lehet ségek függvénye kell hogy legyen. - A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonelemekkel való rendeltetésszer jog gyakorlását kiemelten kell kezelni, figyelme a haszonelv ségre, a takarékosságra. - A jogszer m ködtetés elengedhetetlen el feltétele a monitoring rendszer m ködtetése, az ellen rzési nyomvonal, az információ és kommunikáció áramlása biztosítása, kontrollrendszer bels szabályzatban meghatározott alkalmazása, mellyel biztosítható a kockázatok kezelése, a szabályszer, megbízható gazdálkodás, az elszámolási kötelezettségek teljesítése, a károk elhárítása (veszteség minimalizálása, nem rendeltetésszer használat elkerülése). - A költségvetési szerv feladatait a folyamatba épített, el zetes, utólagos és vezet i ellen rzés mellett (FEUVE) végzi, mellette a bels -ellen r és a könyvvizsgáló közrem ködése jelent kontrollt a gazdálkodási, számviteli feladatok szabályszer ségének ellen rzésében Beruházás A közhatalmat gyakorló, önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv (mint az önkormányzat képvisel - testülete közfeladatait, közszolgáltatásait megvalósító) polgármesteri hivatal a beruházásokkal kapcsolatos feladatai során ellátja a következ teend ket: - kidolgozza a rövid, közép, és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, közbeszerzési intézkedési tervet készít, (tervezési folyamatban) - adott beruházásokkal kapcsolatban beruházási számításokat végez, ellen rizve a beruházás hatékonyságát, gazdaságosságát, eredményességét a beruházással elérhet eredményeket, (kockázat elemzéssel, hatásvizsgálattal, versenyszemlélettel), - adott beruházással kapcsolatban alternatívákat dolgoz ki, - beszerzi a beruházásokkal kapcsolatos el zetes ajánlatokat, költségvetéseket, (vonatkozó hatályos bels szabályzatban foglaltak szerint, attól függ en, hogy közbeszerzési értéket elér, vagy alatti beruházásról van szó), - lebonyolítja az önkormányzat hatályos vagyon-rendelete szerinti, a beruházás megkezdése el tti eljárást, illetve a közbeszerzési törvény szerint jár el, - a beruházást tervezi az adott évi költségvetésében gondoskodik arról, hogy a beruházás az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenjen, a közbeszerzési szabályzatban foglaltak alapján, - a beruházással kapcsolatos kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, - gondoskodik a beruházás lebonyolításáról, - a pénzügyi teljesítés el tt gondoskodik arról, hogy a beruházás teljesítését megfelel szakember a a költségvetési szerv részér l igazolja (teljesítés igazolás), - az elkészült beruházást üzembe helyezi (állományba vételi okmányt állítson ki), - az elkészült beruházást a kett s könyvviteli rendszerben nyilvántartja (f könyvi számlán, és analitikus nyilvántartásban is) Vagyonhasználat, hasznosítás A gazdálkodó szerv vonatkozásában a vagyonhasználat, hasznosítás részletes szabályait a vonatkozó önkormányzati rendelet határozza meg. A gazdálkodó szerv feladata e tárgykörben, hogy: 13

14 - az önkormányzat vagyonát nyilvántartsa: - a f könyvi könyvelésben, illetve annak részletezéseképpen az analitikus nyilvántartásban teljeskör en szerepeltesse mennyiségben és értékben, - a meglév vagyonról naprakészen vezesse az Ingatlankatasztert, - közrem ködjön a beszámolóhoz kapcsolódva az éves vagyonmérleg elkészítésében, melyben feltüntetésre kerül a forgalomképtelen törzsvagyon, a korlátozottan forgalomképtelen törzsvagyon, valamint a forgalomképes egyéb vagyon. - a vagyonhasználat során az önkormányzat vagyon-rendelete által el írt eljárási rendet betartsa, - a vagyonhasznosítás során az önkormányzat vagyon-rendelete által rögzített eljárás feladatait kell végrehajtani a vonatkozó bels szabályzatokban foglaltak szerint Munkaer -gazdálkodás A költségvetési szervnél a munkaer -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi részfeladatok végrehajtásáról kell gondoskodni: a)általános nyilvántartási, adminisztrációs és egyéb munkajogi feladatok:: - a munkavégzésre, illetve a foglalkoztatásra vonatkozó bels szabályzatok elkészítése, a rendeleti szabályozást igényl témakörökben a hatályban lév rendelet figyelemmel kísérése, s szükséges módosítási javaslatok megfogalmazása, - a munkaviszony, közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok: - pályáztatás lebonyolítása, - egyéni munkaszerz dés, kinevezés elkészítése, - a különböz nyilvántartásokba való felvétel, - a munkaviszony alapján járó juttatások biztosításával kapcsolatos adminisztrációs adatszolgáltatási és egyéb feladatok, - az egyes munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságok biztosítása és nyilvántartása - (pl: szabadság nyilvántartása, kiadása; étkezési hozzájárulás nyilvántartása, kiadása; munkaruha hozzájárulás nyilvántartása, kiadása). - munkavédelmi feladatok ellátása, - továbbképzéssel, képzéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatok, - munkaviszony szüneteltetésével kapcsolatos nyilvántartási feladatok, - a munkaviszony módosításával kapcsolatos feladatok, - a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok, - a fegyelmi felel sség témakörébe tartozó tevékenységek. b) A munkaer - gazdálkodási feladatok, létszám- és illetménygazdálkodás területén: - a feladatellátáshoz igazodó létszámszükséglet folyamatos figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a létszámigénynek megfelel tervezés a költségvetési tervjavaslat összeállításakor, - a személyi juttatások és a létszám el irányzattal való gazdálkodás a jogszabályi korlátozások, és a bels rendelkezések figyelembevételével, - a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa kidolgozása, és felhasználási javaslat adása Készpénzkezelés Az önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervnél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a hivatal a házipénztár és pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint köteles ellátni, informatikai háttér alkalmazásával Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás A költségvetési szervre vonatkozó a könyvvezetési feladatok között el kell látni: 1.) pénzforgalmi szemlélet kett s könyvelést, 2.) az el irányzat számlák folyamatos vezetését, 3.) a f könyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését. 14

15 A könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget a költségvetési szerv a Számvitelei szabályzataiban rögzített részletes szabályok szerint köteles teljesíteni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat a költségvetési szerv vonatkozásában is a hivatali SZMSZ, illetve annak függelékei határozzák meg A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önkormányzati közszolgáltatási közfeladatok felsorolása, azok pénzügyi gazdálkodási tevékenységét ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt közszolgáltatási feladatok a) Községi Könyvtár, amely kötelez önkormányzati közszolgáltatási feladata ellátásához a Csanytelek, Szent László u. 4/a. alatti, Szent László Általános Iskola épületén belül biztosít a szakma szabályainak megfelel helyiséget, berendezést, felszerelést, eszközöket, vagyonleltár szerinti anyagokat és a könyvállományt. A könyvtáros szakmai feladatait a polgármesteri hivatal alapító okiratában, a szaktörvényben foglaltaknak megfelel en és a szakmai felügyelete ellen rzése mellett végzi, napi 8 órai id keretben. A csanyteleki Községi Könyvtár több évtizedes múlttal rendelkezik, mely folyamatosan megújul és a lakossági igényeket - követve a társadalom, helyi környezet változásait - igyekszik a legmesszebbmen kig teljesíteni. Küldetésnyilatkozata 1. A könyvek használatra vannak. 2. Minden olvasó meglelheti könyvét 3. Minden könyv meglelheti olvasóját. 4. Takarékoskodj az olvasó idejével. 5. A könyvtár növekv szervezet. 1. A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye Mint nyilvános könyvtár a település közm vel dési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, m vel déséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása. Funkciója: kett s funkciójú, ellátja a lakossági és az iskolai könyvtári feladatokat. 2. Alaptevékenysége - az Önkormányzat által kiadott Alapító Okiratban és a Szervezeti és M ködési Szabályzatban meghatározott f céljait nyilatkozatban közzé teszi, - általános gy jt kör nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak, - könyvtári dokumentumokat gy jt, riz, feltár és szolgáltat, - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében. Kiegészít tevékenysége: - az általános iskolai könyvtári feladatokat ellátja. 3. A könyvtár gy jt köre, állománygyarapítása, az állomány nyilvántartása A közm vel dési könyvtár alapfunkciója szempontjából olyan általános gy jt kör nyilvános könyvtár, amely a m velt ember tudományos, irodalmi és m vészeti tájékozódását szolgálja, irodalommal való ellátására vállalkozik, beleértve általában a gyakorlati munkájához szükséges szakirodalmat, illetve annak egy részét is. (Sallai István) 15

16 4. Gy jt köri Szabályzata - 1. sz melléklet - Az állományfeltárás Az állományfeltárás legfontosabb eszközei a katalógusok. A könyvtár katalógusai: cédulakatalógusok, a könyvtári állomány teljes feldolgozottságával. - Raktári katalógus: Minden egyes m l külön raktári lap készül. A raktári lapok rendje megegyezik a szapadpolconkon raktározott könyvek rendjével. A raktári katalógus naprakész, pontos vezetése alkalmas az állományegyeztetésre. A raktári katalógus bels használatra készül. A katalóguscédulák irányítása is a raktári lapokon történik. - Szerz i bet rendes katalógus, - Címszókatalógus, - Szakkatalógus, - Helytörténeti katalógus: a Csongrád megyei Hírlapban megjelent csanyteleki vonatkozású cikkekr l. 5. Iratkezelési Szabályzat - 2.sz. melléklet - Együttm ködés más szakmai szervezetekkel, intézményekkel: - Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai együttm ködés, közös programok, rendezvények szervezése, továbbképzések. - Együttm ködési megállapodást kötöttünk Csongrád kistérség települései Csongrád, Bokros, Felgy, Csanytelek könyvtáraival közös pályázatokon való részvételre. - Helyi viszonylatban a községben m köd intézményekkel: Szent László Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Remény Szociális Alapszolgáltató Gondozási Központ, Faluház és a községben m köd civil szervezetekkel. 6. A könyvtár használatának szabályai A könyvtár kett sfunkciójú, nyilvános és iskolai könyvtár, így rendelkezésére áll minden érdekl nek a könyvtárak m ködésér l szóló jogszabályokban, a Szervezeti és M ködési Szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon. A könyvtár rendezvényei: - a különböz évfordulókra a könyvtár megemlékezéseket, kiállításokat rendez, - évenkénti visszatér rendezvények a Költészet Napja, Ünnepi könyvhét, évszakokhoz kapcsolódó pályázatok, vetélked k, - gyermekek részére könyvtárlátogatások, könyvtárhasználati foglalkozások. 7. Könyvtárhasználati szabályzat A könyvtár használatának feltételei - A könyvtár nyilvános, - szolgáltatásit minden magyar állampolgár korlátozás nélkül igénybe veheti, aki beiratkozásakor aláírásával a könyvtár szabályait magára nézve kötelez en elfogadja, - a könyvtár használata díjtalan. A könyvtárhasználó jogosult a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére: - könyvtárlátogatás, - kézikönyvek, helytörténeti gy jtemény, folyóiratok helyben használata, - katalógusok használata, 16

17 - információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól., - alkalmi könyvvásárok. A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beíratkozással vehet k igénybe: - nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése, - könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele, - könyvtári dokumentumok el jegyzése, - számítógép használata, - internet igénybevétele. A beiratkozás mindig naptári évre szól. A könyvtárhasználónak a beíratkozáskor a következ személyes adatait kell közölnie és igazolnia: Születési neve: Anyja neve Születési helye és ideje Lakcíme Foglalkozása Munkahelye Személyi igazolványának vagy útlevelének száma A könyvtár a személyes adatok védelmér l az erre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtáros minden olvasót nyilvántartásba vesz a beíratkozási naplóba. Beíratkozásnál tölti ki a személyi lapot, /törzslapot/ a regisztert és az olvasó jegyet. Kölcsönözni csak olvasói jeggyel lehet, a kölcsönzési id három hét (21 nap). A kölcsönözhet dokumentumok száma egy alkalommal feln tteknek 6db, gyermekeknek 4 db. A folyóiratok kölcsönzési ideje egy hét (7 nap). A kölcsönzési id leteltével dokumentumokat legfeljebb kétszer lehet meghosszabbítani, amennyiben nincs rá el jegyzés. A kölcsönzés tényét a könyvtár színcsíkos egykártyás tasakos kölcsönzési rendszerben tartja nyilván. Eljárás késedelem esete Az a könyvtárhasználó, aki a kikölcsönzött dokumentumo(ka)t a határid lejártakor nem hozza vissza, tartozása rendezéséig a további dokumentumkölcsönzésb l kizárja magát. A kölcsönzési határid lejártáról minden késedelmes olvasót harminc napos eltéréssel (1 hét, 2 hét, 3 hét) a könyvtár postai lapon figyelmezteti kötelezettségére, és a posta és nyomtatvány költségek megtérítésére. Ha a dokumentum továbbra sem kerül vissza a gy jteménybe a könyvtár tértivevényes levélben figyelmezteti az olvasót. E levélnek figyelmeztetni kell az olvasót arra is, hogy a könyvtár a postára adástól számított 30. nap eltelte után ha a tartozás továbbra is fennáll köteles a bírósághoz fordulni abból a célból, hogy a kölcsönvev t az évi LIII. törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze. A 30. nap után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. A gyermekolvasók esetében, akik hátralékosok nem alkalmazza a bírósági eljárást, helyette a szül t vagy az iskolát értesíti és keresi a könyvet. Ha az olvasó a könyvet elvesztette vagy megrongálta, a könyvtárnak jogában áll a könyvnek egy másik példányát a könyv eszmei értékét, az antikvár forgalmi becsértékének pénzbeni megtérítését, vagy másolati el állítási költségét kérni. Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gy jteményében nem találhatók meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak.az ily módon átadott dokumentumok használatának feltételeit 17

18 a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár áltál kért térítési díjat a felhasználónak kell megfizetnie. Könyvtári dokumentumok el jegyzése A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés vagy köttetés miatt nem elérhet, kérheti annak el jegyzését. A dokumentum beérkezésér l a felhasználót a könyvtár postai úton vagy telefonon értesíti. Az el jegyzés díja megegyezik a postai költségek összegével. Az el jegyzett dokumentumot azz intézmény az el jegyzést kér nek 10 nyitvatartási napon át fenntartja, csak helyben használatra adja át más felhasználónak. Számítógép és Internet használat A könyvtárban a számítógép használatát és Internet szolgáltatását csak regisztrált olvasók vehetik igénybe. Az Internet használatára napi 1 órában jogosult az igénybevev, további használat akkor lehetséges, ha a gép használatára más igényl nem vár. Könyvtárhasználói kötelességei - A könyvtári dokumentumok állagát meg rizni. - Az elveszett könyvtári dokumentumok értékét megfizetni, melynek mértékét a beszerzési ár és a dokumentum állagának figyelembevételével a könyvtárvezet határoz meg. - A könyvtárhasználat során az erkölcsi, etikai, udvariassági, jogi szabályokat betartani. Rend és biztonság Az olvasói terekbe táskát és kabátot bevinni nem szabad. Az olvasótérbe könyvet, jegyzetet csak a könyvtárosnak történt bemutatás után lehet bevinni. A könyvtárhasználók tájékozódását és a használat rendjét a könyvállványok fölött elhelyezett tájékoztató táblák segítik. A könyvtár területén közlemények, hirdetési anyagok, újságok csak engedéllyel terjeszthet k. A könyvtárban dohányozni tilos. A könyvtárhasználati szabályzat tartalmáról a könyvtár köteles használóit tájékoztatni, és a könyvtárban nyilvánosan közzé tenni. A szabályzatot megszeg használótól, a könyvtár a könyvtárhasználat jogát határozott id re vagy véglegesen megvonhatja. A könyvtáros kötelezettsége A könyvtáros alapvet kötelessége az olvasók igényeit figyelni, a lehet ségekhez mérten a legszélesebb kör szolgáltatást kell létrehoznia. Lehet legjobb szakmai tudása szerint kell tájékoztatni és segíteni az olvasót. A könyvtáros szolgálatként teljesítse feladatát, hisz aki betér a könyvtárba, bizalommal fordul hozzánk, segítséget vár t lünk. 18

19 KÖZSÉGI KÖNYVTÁR GY JT KÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet I. RÉSZLETES GY JTÉSI UTASÍTÁS 1/a. Szakirodalom 0 Tudomány és kultúra általában. Könyvtárügy Könyvtárunk válogat a tudomány és szellemi élettel általában foglalkozó, és a tudományos munka szervezésével, továbbá az írás, a könyv és a könyvtárak történetével és a kultúra fejl désével foglalkozó könyvanyagból. Vásárolunk az új könyvek ajánlott kategóriába sorolt m vekb l. Gy jtünk a gyermekek részére készült antológiákat, évkönyveket. 1 Filozófia, bölcselet Válogatottan szerezzük be a filozófiai irányzatokat képvisel legfontosabb filozófusok m veit. Válogatunk a lélektan, a logika, az etika és az esztétika magyar nyelv, alapszint irodalmából. Gyermekek számára a világnézetet alakító m vek gy jtésére is törekszünk. 2 Vallás, teológia, ateizmus Válogatunk a vallástörténet és tudomány fontosabb szemlélet tudománynépszer sít m vekb l, valamint a mítoszokkal, mitológiákkal foglalkozó irodalomból. Gyerekek számára gy jtjük a regéket, mondákat, mítoszokat, legendákat, valamint a népszer vallástörténeti m veket. 3 Társadalomtudományok Válogatással gy jtjük a szociológiai irodalmát és a szociográfiákat, továbbá az alapvet statisztikai kiadványokat. Beszerezzük a legfontosabb kül- és belpolitikai kiadványokat, az alapvet köz- és politikai-gazdaságtani veket és a népszer jogi kiadványokat. Válogatottan gy jtjük a nevelés és az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló m veket, a közm vel dés és a szabadid -felhasználás irodalmát, valamint a néprajztudomány alapszint irodalmát. Gy jtjük a gyermekek számára a néphagyományokat és népi játékokat ismertet m veket. 5 Természettudományok Beszerezzük a természettudományok alapvet történeti és elméleti jelleg m veit, az egyes tudományágak fontosabb alapszint munkáit, illetve a tudománynépszer sít m veket. Gyermekek számára a természet- és környezetvédelemmel foglalkozó alapismereti m veket. 6 Alkalmazott tudomány Gy jtjük az alkalmazott tudományok alapvet történeti és elméleti m veit. Az orvostudomány köréb l gy jtjük a népszer, felvilágosító jelleg egészségügyi kiadványokat, az egészséges életmódra nevelésnek és a testápolásnak a könyveit. Mez gazdasági m vek közül érdemi teljességgel gy jtjük a háztáji gazdaságok munkáját segít irodalmat, zöldség- és virágtermesztésr l szóló irodalmat. Megvásároljuk az élelmiszerekkel, táplálkozással és a konyhával, a lakással és a lakberendezéssel, továbbá a gyermekgondozással kapcsolatos alapszint m veket. Gyermekek számára gy jtjük az olyan népszer m veket, amelyek bemutatják a nagy felfedez ket, tudósokat és találmányaikat. Gy jtjük a gyermekek saját kez leg is elkészíthet tárgyak leírását ismertet veket, és a népszer egészségügyi felvilágosító kiadványokat. Az informatika és számítástechnika irodalmának alapvet kiadványait. 19

20 Beszerezzük továbbá a házikert gondozási, háztartási és f zési, kézimunkázási alapismereteket nyújtó veket. 7 M vészetek Gy jtjük a m vészet általános elméletével és a m vészeti irányzatokkal, stílusokkal, m fajokkal foglalkozó m veket. Válogatunk a képz vészet, a zene, a film és a színházm vészek irodalmainak beszerzésénél. Alapszinten gy jtjük a sportkönyveket, a társasjátékok és a fejtör k könyveit. A sportkönyvek közül a nagy sporteseményeket megörökít m vek, a verseny és játékszabályok és játékos könyvek szükségesek. 8 Nyelv és irodalom Gy jtjük a világnyelvek kis és közép szótárait. Érdemi teljességgel beszerezzük a középszint anyanyelvi és irodalmi tanulmányokat segít irodalmat. Gy jtjük a helyesírási szabályzatokat és a magyar nyelvtanokat, továbbá a magyar irodalomtudomány és történet összefoglaló könyveit, a verstanokat, a monográfiákat, m elemzéseket, a tanulmánygy jteményeket. Érdemi teljességgel beszerezzük a világirodalom jelent s alkotóinak életm vét bemutató monográfiákat és összefoglaló irodalomtörténeteket. Gyermekeink számára a fentieken kívül gy jtjük még az idegen nyelv képeskönyveket. Különös figyelemmel vásároljuk az Így élt sorozat ide ill köteteit, a gyermekírókról szóló kiadványokat, az írók és költ k gyermek és ifjú koráról szóló m veket. 9 Földrajz, történelem Válogatva gy jtjük a földrajztudomány, a honismeret témakörébe tartozó m veket. Érdemi teljességgel gy jtjük a helytörténetre és helyismeret témakörébe tartozó m veket. Válogatunk az útleírásokból, az útikönyvekb l, turistakalauzokból. Gy jtjük válogatással a 920-as szakcsoportba tartozó életrajzokat. Vásároljuk a magyar és világtörténelmi tárgyú m veket, különös tekintettel a legújabb kori történelmünkre. Válogatással gy jtjük a régészet és az általános m vel déstörténet körébe tartozó kiadványokat. Érdemi teljességgel gy jtjük a gyermekek számára az Új képes történelem köteteit. A szakirodalom tárgykörében jelenleg érdemi teljességgel gy jtjük a - Mi micsoda - Szemtanú - Új képes történelem sorozatok köteteit. 1/b. Szépirodalom Magyar irodalom Gy jtjük a régi magyar irodalom értékes alkotásait. A mai magyar irodalomból válogatva gy jtjük a megjelent m veket. Gyermekek számár gy jtjük a népmeséket, a magyar irodalom meseíróinak klasszikus és mai alkotásait, valamint a gyermekregényeket, a történelmi a kalandos és a fantasztikus m veket. Az óvodáskorúak és az olvasást tanuló els osztályosok számára gy jtjük a képeskönyveket, leporellókat. Érdemi teljességgel gy jtjük a klasszikus magyar költ k versesköteteit feln ttek és gyermekek részére. A mai magyar költ k m veib l válogatással gy jtünk. Világirodalom 20

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3.

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünkön 2013. március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc h seire, a forradalom eszméire emlékezve

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben