SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 OM azonosító: EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

2 I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a /VI.08. MKM számú rendelet valamint a Kjt. elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, a nevelési és oktatási terv, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. II. fejezet Az oktatási intézmény meghatározása 1. Elnevezése: Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Pf Az intézmény típusa: szakközépiskola 2. Az intézmény alapítója, az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az intézmény fenntartója, jogállása, bélyegzői 2

3 Az intézmény alapítója: Eötvös József Iskolaalapítvány Címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Az alapító okiratot 02/74-3/1999. szám alatt hagyta jóvá Békés Megye Főjegyzője. Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással ruházta fel. Az intézmény minden bevételét alaptevékenységébe forgatja vissza. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti meg. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: hosszú /fej/bélyegző: Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 5600 Békéscsaba, Andrássy út Telefon/Fax: 66/ Adószám: Bank: db számozott bélyegző, 1-es, 2-es, 3-as sorszámú körbélyegző: Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Békéscsaba (középen címer) 3 db számozott bélyegző, 1-es, 2-es, 3-as sorszámú 1 db leltári számos bélyegző a könyvtár számára Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája..(leltári szám helye) Könyvtára, Békéscsaba A bélyegzők használatára jogosultak a bélyegző nyilvántartási füzetben megjelölt személyek. 3

4 3. Az intézmény kiadványozás joga: az igazgatót, akadályoztatása esetén helyetteseit illeti meg, tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egyszemélyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató vagy helyettese és a gazdasági vezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait aláírhatja az igazgató, helyettese, a gazdasági vezető. /Egyik aláíró a gazdasági vezető./ 4. Az intézmény alapvető céljai A szakközépiskola olyan fiatalokat kíván képezni, akik korszerű konvertálható szaktudásuk, idegen nyelvi kommunikációs készségük, viselkedéskultúrájuk, széles látókörük alapján sikerrel pályázhatnak a magyarországi és a külföldi munkaerő piacon. Felkészültségük lehetővé teszi a sikeres felvételt főiskolára, egyetemre. Az Eötvös József iskolaalapítvány Szakközépiskolája a megye és a Dél-Alföldi Régió olyan középfokú szakképző intézménye, amely: - a képzési irányok, a képzési szintek megválasztásában és a képzés tartalmi elemei meghatározásában is alkalmazkodik a megye és a régió változó munkaerő-piaci igényeihez; - az adott szakmai területen a magas szintű szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi, a számítástechnikai képzésre, a hallgatók viselkedéskultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére, a testi nevelésre; - képzési programja kialakításában figyelembe veszi az Európai Unió munkaerőpiaci igényeit is; - a képzés jellegétől függően biztosítja a hallgatók számára a felsőfokú szakképzésbe, illetve a felsőoktatásba való továbblépés feltételeit. Az iskola középfokú és felsőfokú szakképzést folytat. Az iskola nyitott a környezete, partnerei, megrendelői előtt, a város életének alkotó, hasznos résztvevője kíván lenni. 4

5 Az intézmény belső légkörét a kölcsönös tisztelet, a végzett munka, a hagyományok, az értékek megbecsülése jellemzi, ez a fejlődés, a növekedés és az egyén felemelkedésének záloga. 5. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint Érettségivel rendelkező fiatalok szakmai elméleti és gyakorlati képzése nappali tagozaton 8532 Szakmai középfokú oktatás (nappali és esti tagozaton) 8542 Fels oktatás (nappali és esti tagozaton) 8559 Feln tt és egyéb képzés 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6. Az intézmény vállalkozásként végezhető egyéb tevékenységei Az intézmény vállalkozási tevékenységet alkalomszerűen végez. III. fejezet Az intézmény szervezeti rendje 1. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal ruházta fel. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartónak gondoskodnia kell az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökről. 2. Az intézmény felelős vezetője Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel. Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, meghatározott körben az iskola más alkalmazottaira. 5

6 Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen. Feladatkörébe tartozik különösen: az intézmény szellemének kialakítása és megőrzése, iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, az iskolában folyó minden tevékenység összehangolása, a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások eszközlése, a szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása, a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése, a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása, jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés, a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása, óralátogatások végzése, a nevelőtestület tagjai továbbképzésének biztosítása, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés, munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, besorolás, jutalmazás, kártérítési jogkör gyakorlása, szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés, felelős a záróvizsgák jogszerűségéért, felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért, feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése, javaslattevés kitüntetések adományozására, másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése, továbbtanulás engedélyezése, sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az iskolával kapcsolatosak, külföldi kiküldetés, 6

7 az intézményi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése (pl. a végzettek tovább követése, stb.) Felnőttoktatással kapcsolatos speciális feladatok: -Az éves képzési terv elkészítése. -A felnőttképzés speciális igényeinek megfelelő tárgyi és személyi feltételek 3. Az intézményvezető közvetlen munkatársai és azok munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: igazgatóhelyettes, iskolatitkár és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet a munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz. Az igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény teljes munkaidős, illetve részmunkaidős vagy további munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusa kaphat. A gazdasági vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy. 4. Igazgatóhelyettes és munkatársaik 4.1.a/ Az igazgatóhelyettes Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót. Jogai és kötelezettségei különösen: részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti az órarendet, figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az adatszolgáltatásokat teljesíti, szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi záróvizsgákat, lebonyolítja a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéseket, a tanárok akadályoztatása esetén gondoskodik a tanórák helyettesítéséről, szervezi, összesíti és ellenőrzés után továbbítja az illetményszámfejtőnek az iskolákban jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, az anyakönyvek és naplók vezetését, 7

8 ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóralátogatásra, a tanóravédelem elvének érvényesülésére, a szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat, ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. Felnőttképzéssel kapcsolatos speciális feladatok: -A felnőttképzési kurzusok szervezése, irányítása. -A képzések időterének elkészítése, egyeztetés a nappali tagozatos képzéssel. -A felnőttképzési kurzusok szakmai felügyelete. 4.1.b/ A szakmai munkaközösségvezetők tevékenységével kapcsolatos feladatok összeállítják a munkaközösség éves programját, összehangolják az azonos területen működő tanárok munkáját, szervezik a felvételi vizsgát óralátogatásokat végeznek, szervezhetnek bemutató órákat, melynek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell, szervezik a pedagógusok továbbképzését, törekednek az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására, feltárják a tantárgyak közötti koncentráció, a tantárgy oktatása fejlesztésének lehetőségeit, a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség munkájáról, javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra. 4.1.c/ Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok Célzatosan összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványaik személyiségének alapos megismerésére törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálják személyiségüket, segítik önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 8

9 Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az okokat és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés módjait. Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit. Koordinálják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok munkáját. Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására. Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról. Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek. Elvégzik az osztályukkal kapcsolatos ügyviteli teendőket /anyakönyv, osztálynapló vezetése, a továbbtanulással kapcsolatos teendők/. 4.1.d/ A tanárokkal kapcsolatos általános elvárások, valamint tevékenységükkel kapcsolatos feladatok Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és pedagógiai műveltségét. Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, többi tanárával. Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, azt tanmenetben, vagy témaköri tantervben rögzíti, s szeptember 30- ig az igazgatónak benyújtja. Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be. Saját órájáról indokolt esetben tanulót elengedhet. Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és felzárkóztatás teendőit. A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak. Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjében felmerülő rendezvények, vizsgák szervezésébe, lebonyolításába bekapcsolódik. A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz A gazdasági vezető és munkatársai 4.2.a/ A gazdasági vezető tevékenységével kapcsolatos feladatok Felelőssége - felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért, szükség szerinti módosításáért, betartásáért és 9

10 betartatásáért, - felelős az éves költségvetés elkészítéséért, az éves költségvetés maradéktalan végrehajtásáért, - felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás szerinti közléséért, - felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért. Feladatai: - elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola igazgatójának, - a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az iskola igazgatóját, - gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő elkészítéséről, figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra, - az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával kapcsolatos teendőket, - a Számviteli és Adótörvények alapján elvégzi a főkönyvi és analitikus könyvelést, - a költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti az iskola igazgatójának, - elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően továbbítja, - ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását, - gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/, - elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó aláírása után benyújtja az adóhatósághoz, - gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett nyilvántartása naprakész vezettetéséről, - elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési beszámolóját. 5. A vezetők helyettesítésének rendje. Az igazgató távolléte esetén a munkaviszony keletkezése, módosítása és 10

11 megszüntetése kivételével az igazgatóhelyettes gyakorol minden jogot, amire az igazgató jogosult. Az igazgatóhelyettes távolléte esetén a Nyelvi munkaközösség vezetője gyakorol minden jogot, amire az igazgatóhelyettes jogosult. 6. A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása. A nevelőtestület nem ruház át a hatáskörébe tartozó feladatokat, minden hatáskört saját maga gyakorol. A nevelőtestületre átruházott vezetői feladat nincs. IV. fejezet Az intézet munkarendje A Szervezeti és Működési Szabályzat a tanulók, az intézmény munkaviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. 1. A tanulók intézményben való tartózkodási rendje A tanulók intézményben való tartózkodásának rendjét a házi rend tartalmazza részletesen. A házirendben foglaltakat a felnőttképzésben is érvényesíteni kell Az iskolában 6,30-tól 19,00 óráig lehet tartózkodni Az iskolába a tanulóknak 5 perccel az óra megkezdése el tt kell megérkezni A kabátok helye mindenkinek a saját osztálytermében van Szünetekben, lyukas órákon a kijelölt osztályteremben lehet tartózkodni. A tanórán kívüli foglalkozásokra a délutáni órákban kerülhet sor. A foglalkozás id pontját úgy kell meghatározni, hogy az ne ütközzön az órarend szerinti órákkal. 2.A pedagógusok és az alkalmazottak munkarendje A pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve nevelőoktató munkával, vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus óraszáma felnőttképzésben is kiadható. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató állapítja meg. A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 10 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 11

12 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 1/2 8 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyetteseinek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra /foglalkozás/ elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. A pedagógusok számára - kötelező óraszámon felüli - nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösségvezetők meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező. Tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges számú pedagógus vesz részt, az igazgatóhelyettes koordinálása alapján. A nem pedagógus alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő munkaidőben kötelesek az intézményben tartózkodni. Munkakezdés előtt 10 perccel kötelesek az iskolában megjelenni. A házirendben foglaltakat a felnőttképzésben is érvényesíteni kell. 3. A tanév helyi rendje A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit az éves munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól /házirend, pedagógiai program stb./, iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek, tantestületi értekezletek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról, a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról, az éves munkaterv jóváhagyásáról. A szakmai mukaközösségek a szakmai feladatok rendjét a munkaközösségi munkatervben rögzítik. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Felnőttképzési kurzusok a tanév folyamán a piaci igényeknek megfelelően indíthatók. 12

13 4. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első óra reggel 7.45 órakor kezdődik. Az óraközi szünetek időtartama 15 perc. A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató vagy helyettese tehet. Felnőttképzésben a tanítási óra 45 perc, a szünet időtartama 10 perc. 5. Az intézményben tartózkodás rendje Az iskola reggel 6.30 órától tart nyitva. A hivatali idő reggel 8 órától 16 óráig tart, a tanítási szünetekben 8-14 óráig. Az iskolában tartózkodás rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. -A főállású oktatók függetlenül attól, hogy az adott napon van-e órájuk vagy sem, munkanapokon 9-től 13 óráig kötelesek az intézményben tartózkodni. Az igazgató és/vagy annak helyettese 7.45-től 14 óráig köteles az intézményben tartózkodni. Amennyiben az igazgató és annak helyettese is más elfoglaltsággal rendelkezik (pl. értekezlet, tárgyalás) helyettesítésére oktatót bíz meg. -Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az intézménybe csak engedéllyel léphetnek be. Az engedélyt a porta telefonhívása alapján a titkárság adja. Az intézményben meghatározott időtartamig és meghatározott helyen tartózkodhatnak. -Amennyiben a felnőttképzés 16 óra után a hivatali időn túl is elhúzódik, a felnőttképzés befejezéséig ügyeletet kell biztosítani. A felnőttképzés vezetője felelős az ügyeleti rend kialakításáért. Rendkívüli események szabályozása -Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerint kell eljárni. -Bombariadó esetén: 13

14 az iskolatitkárság (vagy az először tudomást szerző személy) haladéktalanul értesíti a rendőrséget és az iskolavezetést a továbbiakban a tűzriadó tervben leírtak szerint kell eljárni. V. fejezet Pedagógiai program A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Az iskola pedagógiai programja a közoktatási törvény 48. -a alapján készíthető el. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: a./ az iskolában folyó nevelés oktatás céljait, e törvény 9. -ában meghatározottak megvalósításának módozatait, b./ az iskola szakmai programját, ennek keretén belül: az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját, az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket. VI. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 1. A tanítási, képzési idő A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon - a közoktatási törvény 57. -a alapján 190 tanítási napból áll. Tanítási napnak kell tekinteni az akkreditált képzésben a vizsgaidőszakot is. Intézményünkben 5 napos munkarend van. 2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje a./ A tanórán kívüli tevékenységek közé tartoznak a szakkörök, az alapszakképesítésen kívüli szakképesítések megszerzésére felkészítő foglalkozások, felsőfokú nyelvtanfolyamok, előkészítők, stb. 14

15 A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A jelentkezés a fenti tevékenységi formákra egész tanévre szól. b./ A diákmozgalom programjai Éves terv alapján tervezhetők. Lebonyolításukért a diákönkormányzat a felelős. Pedagógus felügyeletével szervezhetők és az éves munkatervben rögzítendők. c./ Könyvtár Az iskolakönyvtári feladatokat a Szent István Egyetem könyvtára látja el megállapodás alapján. d./ Szervezett eseti foglalkozások: (pl. tanulmányi kirándulás) Pedagógus felügyeletével szervezhetők és a munkatervben rögzítendők. A költségviselés módját esetenként határozza meg az intézmény a diákönkormányzat bevonásával. e./ Esetlegesen önköltséges tanfolyamok igazgatói engedéllyel szervezhetők külső intézmény bevonásával, más iskola tanulóival közösen is. VII. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 1. A nevelőtestület A nevelőtestület - a közoktatási törvény 56. -a alapján -: "a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik." A közoktatási törvény 57. -a részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jogköreit. 15

16 2. A nevelőtestület értekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró, félévi és év végi osztályozó. Amennyiben a nevelőtestület tagjainak egyharmada vagy az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze, az intézmény lényeges problémáinak megoldására. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába kerülnek. 3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre bizottságot, úgynevezett ad hoc bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre. Intézményünk állandó bizottságokat nem hoz létre. 4. A szakmai munkaközösségek A közoktatási törvény 58. -a szerint: "a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelésioktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható." Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak: Nyelvi munkaközösség Informatikai munkaközösség Szakmai munkaközösség 5. A szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elő. A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, 16

17 szervezik a nyelvvizsgákat és a felvételi vizsgát, kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. VIII. Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás formái és rendje 1. A felnőttek közösségei: a szülői munkaközösség A közoktatási törvény 59., 60., 61. -a rendelkezik a szülők közösségéről valamint az iskolaszékről. Ennek alapján: a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében munkaközösségeket hozhatnak létre. Az intézmény nem működteti a szülői szervezetet. 2. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat A közoktatási törvény 62., 63., 64. -a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. a./ A diákönkormányzat és működési rendje "A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed." A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az intézmény diákönkormányzatának szervezeti és működési rendje a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. Ez a szervezeti és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét. A diákönkormányzat tevékenységéhez térítés nélkül igénybe veheti az iskola berendezéseit, anyagi eszközeit. A tantestület választott tagja a diákönkormányzatot segítő tanár. 17

18 b./ Az osztályközösségek Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a tanórák /foglalkozások/ túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és titkárát, valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. c.) A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása. -A diákönkormányzat működéséhez az intézmény az alábbiakat biztosítja a délutáni órákban: 1 db helyiség, amely számítógéppel és másológéppel van ellátva. -A diákönkormányzat részére az intézmény igénylés alapján biztosítja az irodaszereket és a szükséges papírt. -A diákönkormányzat postaköltségét az intézmény fedezi. -Az egyéb költségek fedezésére tanévenként kerettömeget határoz meg az intézmény. A kerttömegen belül a hallgatók szabadon gazdálkodhatnak. 3. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a megbízott pedagógus vezetők és a választott diákképviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az iskola éves munkaterve tartalmazza. A szakmai munkaközösségek évenként beszámolót tartanak az adott munkaközösség fejlődéséről. 4. Kapcsolattartás a szülőkkel Szükséges, hogy a szülők ismerjék az iskola nevelési törekvéseit és konkrét programjait. A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról rendszeres tájékoztatást kapjanak, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi. Kívánatos, hogy az osztályfőnökök jól ismerjék tanulóink családi hátterét és a 18

19 szülőkből is egy élő közösség jöjjön létre, amely sokat segíthet a tanulók fejlődésében. Mindezek érdekében a tanév során egy szülői értekezletet tartunk. Minden pedagógus fogadóórát tart, amelyen a szülők és a hallgatók felkereshetik a pedagógust. Amennyiben a gondviselő ezen időpontokon kívül is találkozni szeretne a tanuló pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett nevelővel. Leendő tanulóink szüleinek tájékoztatására nagy gondot fordítunk. Az intézménybe jelentkezni kívánó tanulók szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak intézményünk pedagógiai programjáról, a felvételi vizsgán (elbeszélgetésen) az igazgató ismerteti a szülőkkel iskolánk és diákotthonunk munkarendjének, házirendjének alapvető rendszabályait, nevelői és oktatói célkitűzéseinket. A beiratkozás alkalmával tájékoztatni kell a szülőket a tanévkezdéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókról. 5. Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény külső kapcsolatait, partnereit, valamint a velük való kapcsolattartás formáit a Pedagógiai programban definiálja. Az intézmény főbb külső kapcsolatai 1. A felsőoktatási intézmények E kapcsolat célja a középfokú és a felsőfokú szakképzés követelményeinek illesztése, ennek alapján a felsőoktatási intézmények által biztosított felvételi mentesség elérése, bizonyos tantárgyak esetén a felsőfokú intézményi tanulmányokba való beszámítás biztosítása, akkreditált képzés esetén a befogadó felsőoktatási intézmény második évfolyamára való bejutás biztosítása. A kapcsolattartás formái: - személyes találkozás a felsőoktatási intézmények vezetőivel (PSZF, BKTE, SZIE) - a felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak meghívása a szakmai vizsgára - a felsőoktatási intézmények oktatóinak óraadóként foglalkoztatása - a felsőoktatási intézmények oktatóinak meghívása előadások tartása - a szakközépiskola jelentősebb rendezvényeire a felsőoktatási intézmények vezetőinek meghívása 19

20 A felsőoktatási intézmények közül kiemelt jelentőséggel bír a Szent István Egyetem Gazdasági Kara, ahol hallgatóink tanulmányaikat a képzési idő rövidítésével folytathatják. A kapcsolattartás fentiekben vázolt formái itt kiegészülnek az alábbiakkal: - a szakközépiskola szakmai programját a beszámító tárgyak esetén folyamatosan igazítjuk a főiskola szakmai programjához - figyelemmel kísérjük a tanulmányaikat a főiskolán folytató hallgatóink eredményét, rendszeresen kikérjük véleményüket - a főiskola oktatói részt vesznek a szakmai vizsgákon. 2. A középfokú oktatási intézmények A évfolyamos képzést folytató intézmények a szakközépiskola beiskolázási környezetét jelentik. A szakközépiskola arra törekszik, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg a környező intézmények. Ugyanakkor fontos az is, hogy megismerje ezen intézmények pedagógiai programját, mivel így tud élni a 13., 14. évfolyamon a tantárgyi mentesség, illetve beszámítás lehetőségével. A főállású foglalkoztatottak alacsony száma, a sokrétű szakmai képzés miatt óraadóként ezen iskolák nagy pedagógiai és szakmai tapasztalattal rendelkező oktatóit alkalmazza a szakközépiskola. A kapcsolattartás formái: - évenként tájékoztató küldése a szakközépiskola által indított képzésekről - személyes látogatás a régió középiskoláiban - évente egy alkalommal nyílt nap szervezése. 3. A környező vállalkozók (a munkáltatók) E kapcsolat szakmai és anyagi szempontból fontos a szakközépiskola számára. a/ a környező bankok, biztosítók, szállodák, utazási irodák, kereskedelmi vállalatok szakmai gyakorló helyet biztosítanak a szakközépiskola számára b/ e körből választhatja ki a szakközépiskola az oktatásra is vállalkozó szakembereket c/ e vállalkozások a szakközépiskola által képzett szakemberek potenciális munkáltatói d/ a szakközépiskola számára a szakképzési támogatás nyújtásán keresztül fejlesztési forrást jelentenek. A fenti okok miatt fontos, hogy a környező vállalkozások megismerjék a szakközépiskola pedagógiai programját, rövid és hosszú távú célkitűzéseit! 20

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája.

Részletesebben