Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban"

Átírás

1 , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1

2 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI ALAPELVEK... 5 ÁLTALÁNOS CÉLOK... 6 FELADATOK... 7 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ARCULATA... 8 PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 8 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYI TANTERV TANTÁRGY- ÉS ÓRATERV TANTÁRGYI TANTERVEK HELYI ISMERETEK A TANTERVBEN: A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI A TANULÓ FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE SÚLY AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTJAI TANTÁRGYI TANTERVEK (Mellékelve) TOVÁBBI MELLÉKLETEK: Egészségnevelési program Környezetnevelési program ÖKOISKOLA program...37 MŰVELŐDÉSI PROGRAM A MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGKÖRE A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ISKOLAI ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM (Mellékelve) ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK

3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: OM azonosító: Fiath János Általános Művelődési Központ Székhely intézmény: 9086 Töltéstava, Iskola u (1-8. évfolyamos Általános Iskola) Tagintézmények: Győrsági Iskola (1-4 évfolyamos) 9084 Győrság, Öreg u. 11. Napraforgó Óvoda 9086 Töltéstava, Iskola u. 42. Győrsági Óvoda 9084 Győrság, Öreg u. 22. Művelődési Ház 9086 Töltéstava, Petőfi u Intézménytípus: közös igazgatású többcélú intézmény (ÁMK), összehangolt intézményegységekkel, közoktatási (óvodai nevelés, általános iskolai nevelésoktatás) és közművelődési feladatokat lát el. Fenntartó: Töltéstava Község Önkormányzata Győrság Község Önkormányzata Fenntartói típus: Intézményfenntartó Társulás Ellátott feladat: Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása Napközi otthonos és tanulószobai ellátás Logopédiai ellátás Fejlesztő felkészítés Diáksport Közművelődési tevékenység Közművelődési könyvtár Intézményi közétkeztetés 3

4 HELYZETKÉP Töltéstava község már a római korban is lakott település volt ban Toltestuova, 1220-ban Teteussy-possesio néven említik az oklevelek. A törökdúlás idején elpusztult, majd néhány nemes kezébe került. A település három puszta (Töltéstava, Táplánypuszta és Söptérpuszta) egyesítésével vált önállóvá 1893-ban. A település társadalmi és gazdasági helyzete kiegyensúlyozott, földrajzi adottságai jók. A Székesfehérvárra vezető főútvonal mellett, Győrtől 10 km-re helyezkedik el. A település kommunális ellátottsága jó. A lakosság jelentős része Győrben dolgozik, de a szaporodó helyi vállalkozások elősegítik a munkalehetőségek bővülését, a település fejlődését, a közélet élénkülését. Az utóbbi években sok család építkezett Töltéstaván. A településen az iskolai oktatás nagy múltra tekinthet vissza. Az iskola a falu szélén helyezkedik el. Az épület régi szárnyában 1910-től kezdődően folyik a tanítás. Töltéstaváról és a szomszédos pusztákról jártak és járnak ide a gyermekek ben új épületszárnnyal és tornacsarnokkal bővült az iskola. Az iskola tárgyi és személyi feltételei megfelelők, a felújítás, korszerűsítés folyamatos. Az eszközfelszereltség bővül, a korszerűsítés szempontjait a fenntartó előtérbe helyezi. Az iskola tanulóinak számát kedvezőtlenül érinti, hogy a családok számottevő része a szabad iskolaválasztás lehetőségével élve győri székhelyű iskolákba íratja be gyermekeit. Az iskola tanulóinak összetétele szocio-kulturális tekintetben átlagos. Hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek aránya figyelemre méltó, 15-20% körüli szeptemberétől Győrság 1-4. évfolyamos iskolája az intézmény tagintézményévé vált. A Győrság lakóhelyű 5-8. évfolyamos tanulók Töltéstaván veszik igénybe az általános iskolai feladatellátást. Az iskolába bejáró tanulók aránya közel 30%-a a tanulólétszámnak. A Napraforgó Óvoda 30 éve működő nevelési intézmény, három csoport befogadására alkalmas. Feltételrendszere megfelelő. Az óvoda a község valamennyi óvodáskorú gyermeke számára biztosítja a szervezett óvodai nevelést. A gyermeklétszám alakulásában csökkenés tapasztalható. Az óvoda arculatában kiemelt szerepe van az életkor-specifikus - szolgáltatás megszervezésnek, a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének megvalósításához változatos tevékenységrendszert biztosít. Intézményünk nevelésfilozófiája, nevelési alapértékei az óvoda helyi nevelési programjában tükröződik szeptemberétől Győrság Óvodája intézményünk tagintézményeként működik. A győrsági óvoda pedagógiai arculatában meghatározó jelleggel jelen van a népi hagyományok, népdalok, játékok megismertetése, azon keresztül a szülőföldhöz való kötödés elmélyítése. 4

5 Az óvodákba járó gyermekek összetétele szocio-kulturális tekintetben ugyancsak átlagos. Hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek aránya mindkét tagóvodában 20% körüli től kezdődően a község Művelődési Háza és könyvtára is tagintézményként működik. A Művelődési Ház az 1960-as években épült, a falu közepén helyezkedik el 1200 m 2 területen, az udvara rendezett. Programjai összhangban vannak a közoktatási intézmények nevelési törekvéseivel, a község lakosságának igényeivel és szükségleteivel. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE Az Intézmény többcélú, oktatási, nevelési, közművelődési feladatokat lát el. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa a község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, kapcsolódó jogainak érvényesítését, az ahhoz szükséges feltételeket, lehetőségeket. Ennek érdekében a pedagógiai és művelődési program általános célja, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentős mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe foglalja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. A program olyan közös elemeket tartalmaz, amelyek valamennyi intézményegységre vonatkoznak, amelyek az együttműködést, a humán és anyagi eszközök koordinált felhasználását biztosítják. Az egyes intézményegységek sajátos funkcióit, céljait, feladatait magába foglaló terveket a pedagógiai-nevelési program külön fejezetei biztosítják. A Fiáth János Általános Iskola, Napraforgó Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár pedagógiai-művelődési programjának részei: Óvodai nevelési program Az Általános Iskola Pedagógiai Programja Művelődési program Nevelési-művelődési alapelvek Intézményünkben a község lakói részére biztosítjuk, az óvodás kortól a nyugdíjasokat is érintően a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a művelődéshez, a sportoláshoz szükséges alapfeltételeket. 5

6 Személyiség- és közösségformáló tevékenységünkben elsődlegesnek tekintjük a társadalmilag elfogadott értékek közvetítését. Munkánk minden területén érvényesíteni kívánjuk a demokratikus emberi jogokat, a humánus magatartás, a nemzeti összetartozás erősítését, a lakóhelyhez való kötödésre, a közösségi gondolkodásra, az egymás tiszteletére, megbecsülésére való nevelést. Nevelési, művelődési tevékenységünket a fenntarthatóság elve hatja át. Olyan értékeket, tudást, környezettudatos viselkedéskultúrát közvetítünk, amelyek lehetővé teszik a jövő számára is az élhető, fejlődőképes közösségi tevékenység egészséges környezeti hátterét. Nevelési, oktatási, művelődési tevékenységünkkel, programjainkkal elő kívánjuk segíteni a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését, a családok együvé tartozásának erősítését. Támogatjuk a szervezett közösségek munkáját (Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Vállalkozók Klubja), a kisközösségek kialakulását, tevékenységüket, és minden olyan szerveződést, amelyek hozzájárulnak feltételrendszerünk javításához, elősegítik nagyobb közösségeink, egész intézményeink célkitűzéseinek megvalósítását. Az intézmény szolgáltató tevékenységet folytat. A törvényes lehetőségeket figyelembe véve alapszolgáltatást illetve kiegészítő szolgáltatást végez Általános célok Célul tűzzük ki, hogy Intézményünkben községünk lakóinak minden generációja találja meg alapvető oktatási, művelődési, szórakozási sportolási, igényeinek kielégítését. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. Anyagi lehetőségeink függvényében a modern technikai feltételekkel élve hozzáférhetővé kívánjuk tenni az érdeklődőknek, a számítógépes szolgáltatásokat, az internet használatát. A könyvtári szolgáltatás keretében információforrásaink biztosítani tudják a felmerülő igényeket (napi hírek, kutatási forrásanyag, ismeretbővítés, stb.) Intézményegységeink összehangolt tevékenységükkel képesek egymás nevelési, oktatási, képzési törekvéseit erősíteni, a fejlesztés folyamatosságát a helyi feltételek függvényében biztosítani. 6

7 Feladatok A pedagógiai és művelődési program alapelvei és célkitűzései, az intézményegységek nevelési, pedagógiai és művelődési programjaiba, valamint az év aktuális feladatait tervező intézményi éves munkatervbe épülnek be. A nevelési, pedagógiai és művelődési programok alapján meghatározott célokat és feladatokat 4 évenként értékeljük. Az intézmény éves munkatervében határozzuk meg: o A nevelési, pedagógiai és művelődési program időarányos teljesítésének folyamatát, az intézményegységek együttműködést, o A vezetés és szakmai tevékenység fő irányait, o Az intézmény-szintű rendezvényekkel kapcsolatos munkamegosztást, o A községi rendezvényeket, a művelődési feladatokat, o Az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, o Az ellenőrzés kiemelt területeit. Az ÖKOISKOLA éves munkaterve megjelöli az ÖKOISKOLA arculatához kapcsolódó programokat. Az éves program illeszkedik a település fenntarthatóság-központú fejlődésének koncepciójához. Az intézményben egységes minőségirányítási rendszer működik. o A minőségirányítási program végrehajtását a közoktatásról szóló törvény 40. -ának (11) bekezdése értelmében évente értékeljük. o Négyévenként teljes körű önértékelést végzünk. Az intézmény irányító dokumentumait a törvényi előírások szerint felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk, a dokumentumokban foglalt szabályok gyakorlati alkalmazásának megvalósítását az előírt ellenőrzési rend szerint végezzük. (Pedagógiai Művelődési program, Házirend, MIP, Szervezeti és Működési Szabályzat) 7

8 Az iskola pedagógiai, szakmai arculata Az iskola nyolc évfolyamos általános iskola. Tagintézményeként működik a Győrság telephelyen 1-4 évfolyamos, összevont osztályos általános iskola. A közoktatásról szóló törvény értelmében az iskola alapfeladata, hogy a tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelően felkészítsen a továbbtanulásra és a társadalomba való beilleszkedésre. Az alapfeladatok megvalósítását az iskola a törvényes órakeretben végzi. Az iskola a törvény által meghatározott alapfeladatain túl az alábbi nevelési, képzési plusz lehetőségeket biztosít tanulóiak: o Német nyelv tanulása 1. osztálytól; o Informatika tanulása 3. osztálytól; o Nívócsoportok szerinti német nyelv és informatika-tanulás az 5-8. osztályokban; o Ökoiskolai program; o Angol nyelv tanulásának elindítása 5. osztálytól 2008-tól felmenő rendszerben; Győrság tagiskolában kiemelt nevelés, képzési terület a népi hagyományőrzés, a népi kultúra ápolása. E nevelési területtel iskolánk arculata bővült. Pedagógiai alapelvek Tanulással, képességfejlesztéssel kapcsolatos alapelvek: A tanítási, tanulási folyamatot képességfejlesztési folyamatként értelmezzük. A képességfejlesztés komplex folyamat, amely az ismeretrendszer a fogalmi struktúra és a tevékenység feltételeit adja. A képességfejlesztés folyamata differenciált. A különböző ütem szerint haladó tanulóknál a tevékenység összetettsége eltérő. A kulcskompetenciák fejlesztését anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, természettudományos, digitális kompetencia, szociális és 8

9 A tanítási-tanulási folyamatban az esélyek javítása érdekében a permanens tanulás, a teljesítményképes tudás szemléletét erősítjük. Az esélyegyenlőség támogatása érdekében előtérbe helyezzük az integrációs nevelést, az inklúzív pedagógiai módszerek alkalmazását. Nevelő-oktató munkánk hatékonyságának reális megítélésének érdekében támaszkodunk az országos kompetencia mérések és a helyi mérések eredményeire. A tanulási folyamat szervezésében kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egyenletes terhelésére: az intellektuális terhelés, a gyakorlati munka, a sport, a szabad idős foglalkoztatás arányos elosztására. Az iskolai hagyományok között nagy hangsúlyt helyezünk a község néprajzi, történelmi, kultúrális szokásainak, értékeinek megismerésére, ápolására. A neveléssel kapcsolatos alapelvek: A gyermek személyiségét sajátos tulajdonságok és tevékenységek integrált egészeként fogjuk fel. A gyermek egyéniségét elfogadva, lehetőségeire támaszkodva bevonjuk saját fejlesztésének folyamatába. Hisszük azt, hogy minden gyermek önmagán belül olyan erőforrásokkal rendelkezik, amelyek révén megértheti kibontakoztathatja önmagát, módosíthatja énképét, viselkedését. Nevelési felfogásunkban a gyermekközpontúság dominál. A gyermekre figyelő módszereket helyezünk előtérbe,a pedagógiai folyamatba beépítjük a személyre szóló pedagógiai értékelést, valamint a csoportértékelést. Az iskola belső légkörét a személyiség- és a közösségfejlesztés lényeges feltételének tekintjük. Klímadimenziók: pedagógus-tanuló viszony, értékrend, tanulói szabadság, értékelés jellege, folyamatos kontroll. Értékközpontú nevelési tevékenységet végzünk. Nevelésünk középpontjában az általános emberi értékek közvetítése áll. Az Ökoiskola program alapján a fenntarthatóság pedagógiáját kívánjuk érvényesíteni az iskolai nevelésben az intézmény mindennapos életében. Az iskola szerkezetváltozása következtében a feladatellátó helyeken kialakult korábbi nevelési elveket koordinálva a közösség erősítésére kívánjuk felhasználni. 9

10 Az iskolaszervezet működésével kapcsolatos alapelvek: Az iskola szakmailag önálló. Pedagógusaink alkotó módon részt vesznek programok kidolgozásában, a tanítási eszközök, módszerek megválasztásában, alkalmazásában, szakmai elképzeléseiket az iskolai munka fejlesztésében használják. Az iskolaszervezet alakításában önfejlesztésre törekszünk annak érdekében, hogy jó minőségben tudjuk megvalósítani a társadalmi elvárások, értékek és a partnerigények integrációját. Kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk, bővítjük, tartalmilag kiteljesítjük (szülőkkel, fenntartóval, település polgáraival, szomszédos település iskoláival, közművelődési intézményekkel). Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Átfogó célunk, hogy iskolánk minden tanulója pedagógiai irányítással személyes adottságait és lehetőségeit mind teljesebben kibontakoztassa. Az általános műveltséget megalapozó folyamatban megszerezze azokat a kompetenciákat, amelyek segítségével: Elsajátíthatja a továbbhaladáshoz szükséges képességeket, Képessé válik önálló tanulásra, önmaga folyamatos fejlesztésére, kibontakoztatására, Képessé válik a különböző közösségekben való beilleszkedésre, együttmunkálkodásra, Alkalmassá válik a társadalmi értékek közötti eligazodásra, kedvező döntésekre, célszerű válaszokat képes adni környezetének aktuális kihívásaira, Képessé válik személyes boldogulásához szükséges információk befogadására, Megalapozza az egészséges testi-lelki szokásainak kialakulását, fenntartását, Felismeri, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia környezetünk természetes folyamatainak biztosításához, harmóniában kell élnie a természettel. Elmélyíti a lakóhely szellemi, kulturális értékeit. Az iskola pedagógiai tevékenységének átfogó céljai a különböző iskolai közösségekhez (1-4. évfolyamos közösség, 5-8 évfolyamos közösség, osztályközösségek, napközis közösség, sportközösségek, egyéb kisebb közösségek) rendelt speciális célokra való lebontással valósíthatók meg. A speciális célok a különböző iskolai közösségek tanterveiben fejlesztési programjaiban folyamatcélok, eredménycélok formájában jelennek meg. 10

11 Nevelési céljaink megvalósítását pedagógusaink sajátos módszerekkel és eszközökkel segítik: Alapelvünk, hogy Nevelő-oktató munkánk eljárásai, eszközei igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, Képességfejlesztő munkánk során széles körben támaszkodjunk az IKT eszközökre használatára, A leggyakrabban alkalmazott módszereink: o A meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, o A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás, csoportmunka, szerepjáték, projektmódszer, kooperatív módszer, befogadást segítő módszerek, stb. dicséret, jutalmazás, büntetés), o A nevelés sikerességét elősegítő módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). Nevelési céljaink megvalósításának sikerkritériumai a 8. osztály végén: Pedagógiai munkánkat sikeresnek tartjuk, ha Tanulóink legalább 90%-a megfelel a tantervi követelményeknek. A kompetenciaméréseken matematikából és szövegértésből az országos átlag képességpontjait elérik, vagy túlhaladják. A középiskolai beiskolázás legalább 70%-ban sikeres. Elsajátították az alapvető viselkedés- és magatartásformákat. A rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé váik. Van elképzelésük közelebbi jövőjüket illetően. A végzősök legalább 70 %-a érettségit adó iskolában tanul tovább. A végzettek középiskolai visszajelzése pozitív (minimum 70%-ban sikeresen helytálltak). A végzett tanítványaink néhány év eltelte után a visszajelzések alapján legalább 70 %-ban sikeresnek tartják magukat. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség értelmezése: Nevelésfilozófiánkban a személyiséget az ember viszonylag állandó sajátosságainak és tevékenységmódjának sajátos összjellegeként, integrált egészeként értelmezzük.a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat jelöljük meg 11

12 (személyes, kognitív, szociális- és speciális kompetenciák), azokat komponensrendszerként értelmezzük. A személyiség mozgatói: belső ösztönzési rendszer, és a társadalmi viszonyrendszer. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt alapelveink: Személyiközpontú nevelés érvényesítése Differenciált személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztést meghatározó alapfeladatok A személyiségfejlesztés egészséges feltételeinek biztosítása: igényes tárgyi környezet, sokszinű szervezeti keret, pozitív attitűd, elfogadó nevelési stílus, sokoldalú tevékenységrendszer biztosítása, változatos programok A szeméyliségfejlesztés folyamatának szakszerű szervezése, irányítása Programelemek: - A személyiség megismerése (célirányos megfigyelés, információgyűjtés, tapasztalatcsere a gyermekkel foglalkozó személyekkel, családlátogatás) - Nyomonkövetés (a személyiséggel kapcsolatos tapasztalatok elemzése, feljegyzések, adatbank készítése) -A személyiség fejlesztése (egyéni fejlesztési programok kidolgozása, együttműködés a szülőkkel, és a gyermekkel foglalkozó személyekkel) A személyiségfejlesztés színterei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: - A feladatok konkretizálása a gyermekek fejlesztésével foglalkozó valamennyi tervben, dokumentumban, szabályzatban - A meghatározott feladatokat szem előtt tartva a differenciált személyiségfejlesztés megvalósítása - A személyiségfejlesztő tevékenység sikerkritériumanak meghatározása célcsoportonként - A személyiségfejlesztés eredményeit mérő módszerek, eszközök meghatározása, rendszerbe illesztése, hagyománnyá fejlesztése - Visszacsatolás az egészséges fejlesztési folyamat biztosítása érdekében A személyiségfejlesztés koordinátora, felelőse iskola szinten és a feladatellátó helyeken: igazgató kiemelet munkaközösség-vezető tagintézmény vezető (Győrság) 12

13 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösség értelmezése: Nevelésfilozófiánkban a közösséget olyan együttélési formának tekintjük, amelyet közösségi célok, értékrend, szabályok és érdekek tartnak össze. A közösség olyan együttélési forma, amely a szereptanulás, a modelltanulás, a normabeépülés, a társas befolyásolás színtere. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt alapelveink: o Az iskolában működő kisebb-nagyobb közösségeket a személyiségfejlesztés ideális kereteinek tekintjük. o Az iskola közösségeinek szervezésében működtetésében arra törekszünk, hogy a közösségi tevékenység keretei között az egyén pozitív hatásai megsokszorozódjanak, az egészséges szocializációja megvalósuljon. o A közösségek működését közvetlenül vagy közvetetten úgy irányítjuk, hogy a közös célok érdekében a tanulók szívesen tevékenykedjenek. o A közösségben az integrációs nevelés gyakorlatát támogatjuk. A közösségfejlesztést meghatározó alapfeladatok: A közösségfejlesztés sokszínű feltételeinek megteremtése: igényes tárgyi környzet, gazdag programkínálat,, sokoldalú tevékenységrendszer biztosítása, változatos programok A közösségfejlesztés folyamatának szakszerű szervezése, irányítása Programelemek: - Közösségek szervezése különböző célfeladatok szerint - A különböző feladatra szerveződött közösségek önmeghatározása -Tevékenységszervezés, a tevékenység elvégzése -A közösség terepén jól fejleszthető képességek, kompetenciák biztosítása (kommunikáció, vita, elfogadás, értékelés, véleményformálás, önállóság, önszervezés, stb) - Nyomonkövetés (a közösség fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok elemzése, visszacsatolás, az újabb fejlesztési célok meghatározása, beépítése a fejlesztési folyamatba. A közösségfejlesztés színterei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: - A feladatok konkrét megfogalmazása a közösség fejlesztésével foglalkozó valamennyi tervben, dokumentumban, szabályzatban - A különböző célcsoportokhoz illesztett feladatok megvalósítása - A közösségfejlesztő tevékenység sikerkritériumanak meghatározása a közösségcsoportokban 13

14 - A közösségfejlesztés eredményeit mérő módszerek, eszközök meghatározása, rendszerbe illesztése, hagyománnyá fejlesztése - Visszacsatolás az egészséges fejlesztési folyamat biztosítása érdekében A közösségfejlesztés iskolai hagyományai o A kisebb közösségek (osztályközösség, szakköri csoport, sportcsoport, projektek csoportjai, akciócsopportok, stb.) programjai: ünnepségek, kirándulások, vetélkedők, színházlátogatás, hulladékgyűjtés, stb. a közösség jellegéhez igazodóan. o Nagyobb közösségek (iskolaközösség, tagozatok, diákönkormányzat) programjai: ünnepségek, sportversenyek, A közösségfejlesztés koordinátora, felelőse iskola szinten valamint a tagintézményben: igazgató Kiemelet munkaközösség vezető Tagintézmény vezető (Győrság) A beilleszkedési magatartási nehézségekkel rendelkező, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Fogalomértelmezés: A beilleszkedési és magatartási zavarral rendelkező gyermekek szocializációja a normatív mércétől eltérést mutat, a gyermek konfliktusba kerül a közösség szabályrendszerével. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bek.29.a pontja illetve a évi LXXXVII. módosító törvény 20. (3) bek.alapján sajátos nevelési igényűek (SNI) a gyermekek. A beilleszkedési, magatartási zavarral rendelkező gyermekek nevelésével kapcsolatos kiemelt alapelveink: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő gyermekekeket fogyatékosságuknak megfelelően különleges bánásmódban részesítjük. Nevelésfilozófiánkban a befogadó nevelés elvét, az integrációs nevelés gyakorlatát, inklúzív nevelési módszereket alkalmazzuk. Nevelési határrendszerünkben prioritásként kezeljük az egészséges énkép kialakítását, a kudarctűrő képesség növelését, az önbizalom és önállóság erősítését. A célterülethez kapcsolódó meghatározó alapfeladatok: 14

15 Programelemek: - A viselkedésbeli rendellenesség tüneteinek megfigyelése, azonosítása - Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, a problémával kapcsolatos egyeztetés - Szürővizsgálat elvégzése, diagnosztizálás szakemberek közreműködésével - Terápiák meghatározása, a fejlesztés elindítása, folyamatszervezés - Együttműködés a szakemberekkel, az eredmények követése - A gyermek fejlődésének feljegyzése, nyilvántartás vezetése - A felülvizsgálat megszervezése A fejlesztés színterei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: Az osztályfőnökök, tanítók, tanárok a pedagógiai munkájukhoz tartozó beilleszkedési és magatarási zavarral rendelkező gyermekeknél az együttnevelés pedagógiáját alkalmazva működnek közre a fejlesztésben a speciális szakemberek iránymutatása alapján Rendszeresen konzultálnak a gyermekek szüleivel, az osztályokban/csoportokban tanító pedagógusokkal, a gyermek fejlesztésében részt vevő szakemberekkel. A szakszolgálat támogatásával a fejlesztő felkészítésre szervezett közösségek: Logopédiai foglalkozás Fejlesztő felkészítés (gyógypedagógus) A téma koordinátora, felelőse iskola szinten, illetve a tagintézményben: Kiemelt munkaközösség vezető Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus Tagintézmény vezető (Győrság) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Fogalomértelmezés: A képesség valamely tevékenységre, cselekvésre való alkalmasság és annak mértéke. A tehetség az a képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az átlagost meghaladó teljesítményt hoz létre. A képesség- és tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt alapelveink: Pedagógiai munkánkban a differenciált fejlesztést alkalmazzuk,: minden gyermeket adottságai és lehetőségei maximumára kívánunk fejleszteni Valljuk, hogy a gyermekek nagy többsége valamilyen területen tehetséges, fejlődését ebben a meggyőződésben szervezzük, irányíljuk 15

16 A célterülethez kapcsolódó meghatározó alapfeladatok, tevékenységek: A tanulói képességek fejlettségének megállapítása (képességmérések, tehetségazonosítás) A képességfejlesztés szervezeti formáinak meghatározása A képességfejlesztés folyamatának meghatározása, eredménymérés, visszacsatolás, folyamatszervezés A tehetségesek célcsoportjának fejlesztése, irányítása, a fejlesztés sokszínű lehetőségének feltárása, mgszervezése A fejlődés eredményeinek követése, visszacsatolás A tehetségesek nyilvántartása A képesség és tehetségfejlesztés színterei, módszerei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: Tehetségfejlesztő foglalkozások A tanítási órák keretében irányított tanulás. Kiselőadások készítése, szereplési lehetőségek biztosítása tanulóinknak. Egyéni és csoportos gyűjtőmunka, projektek összeállítása. Egyéni alkotások (rajz, technika, stb.) létrehozása. Művészeti nevelés.(népi tánc, énekkar). Különböző szakkörök, tanfolyamok, kulturális programok képzéseibe való bekapcsolódás. Tanulmányi, sport és egyéb versenyekre történő benevezés és felkészülés. Iskolai könyvtár lehetőségeinek felhasználása. A téma koordinátora, felelőse iskola szinten és a tagintézményben: Kiemelet munkaközösség vezető Tagintézmény vezető (Győrság) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermekvédelem feladata A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók felderítése, nyilvántartásba vétele a hátrányosságot okozó körülmények megállapítása és a következmények pedagógiai eszközökkel történő enyhítése. A gyermekvédelem feladatkörébe tartozó célcsoportot a közoktatásról szóló törvény ának 14. pontja határozza meg. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket a szülői nyilatkozat alapján a jegyző veszi nyilvántartásba. A gyermekvédelem érdekében végzett pedagógiai munkát az osztályfőnökökre és szaktanárokra támaszkodva az gyermekvédelmi felelős koordinálja és szervezi. 16

17 A gyermekvédelmi felelős feladata: A jegyző által nyilvántartásba vett gyermekeknél megismeri a hátrányosság okait, feltárja a gyermeknél jelentkező következményeket. Felméri a hátrányosságot okozó körülményeket, családlátogatást végez. Részt vesz a Gyermekvédelmi Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Folyamatos kapcsolatot tart a tagintézményekkel, koordinálja a tagintézmények gyermekvédelmi munkáját, közreműködik a problémás helyzetek megoldásában. Az adott helyzetet figyelembe véve a pedagógusokkal együttműködve meghatározza a hátrányosságot kompenzáló iskolai segítségnyújtás lehetőségeit: o életszemléletet formáló nevelés, egyéni bánásmód érvényesítése, o esélyegyenlőség biztosítása az iskolai programokban való részvételhez (szakkörök, sportkör, napköziotthon, tanulószoba) o iskolai juttatásokban való részesedés (ingyenes étkezés, tankönyvtámogatás) o nyári táborokban való részvétel biztosítása o pályaválasztási tanácsadás o megelőző felvilágosító programok szervezése (pl. drogmegelőzés) o anyagi támogatás (pl. alaptvány) o szűrővizsgálatok szervezése o családgondozás (nevelési tanácsadás, a segítő lehetőségek ismertetése) Együttműködik a hátrányosság megelőzésében, kompenzálásában segítő szervezetekkel: Gyermekvédelmi Szolgálat Családsegítő Szolgálat Nevelési Tanácsadó Gyámügyi Hatóság Gyermekorvos, védőnő Szakértői és Rehabilizációs Bizottság Gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetek (alapítványok, egyház) A téma koordinátora, felelőse iskola szinten: Gyermekvédelmi felelős A tagintézmény gyermekvédelmi munkájáért felelős: a tagintézmény vezető (Győrság) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Fogalomértelmezés A tanulási kudarcnak kitett tanulók nem teljesítik a tantervi követelményeket, az iskolai elvárások és a teljesítményük közöt egyensúlyhiány áll fenn. 17

18 A kudarcban szerepet játszó tényezők: Képességbeli, alapismeretbeli hiányosság (szókics, íráskészség, beszédkészség, felfogóképesség, logikai készség fejletlensége, háttértudás hiánya) Magatartászavar (akaraterő, kitartás hiánya, alacsony igényszint) Tanulási motiváció hiánya (beszűkült érdeklődés, alacsony igényszint) Az egyes tantárgyakkal szembeni attitűd alacsony foka (pl. matematika, nyelvtan, stb.) A tanulási kudarc megszűntetésével kapcsolatos alapelvek: Nevelő-oktató munkánkban, tanításunkból előtérbe helyezzük az aktív, cselekedtető tanulásszervezési eljárásokat. A tanulás folyamatába beépítjük a projektrendszerű tanulást. Megalapozzuk az élethosszon át tartó tanulás képességeit, a tudásátadó szerep helyett a tudásfelépítő szerepet erősítjük, Tanulásszervezési tevékenység a tanulási kudarc megszűntetése érdekében: o Egyéni korrekció, egyéni segítség o Felzárkóztató programok működtetése o Korrepetálás o Differenciálás a tanulás tartalmában, ütemében o A szóbeliség nagyobb aránya a tanítási órákon o A hiányzó ismeretek pótlása o Iskolapszichológus bevonása Felzárkóztatást segítő programok (A programok a tanulási kudarc ismeretében változnak) A tanulás tanítása, tanulása fejlesztő program Kommunikáció-fejlesztő tréning Felzárkóztató egyéni fejlesztési program Részképesség fejlesztő terápia A programokat speciális képzettségű szakemberek, vagy a pedagógus továbbképzésen szerzett kompetenciával rendelkező szakemberek végzik A téma koordinátora, felelőse iskola szinten illetve a tanintézményben: Kiemelt munkaközösség-vezető Tagintézmény-vezető (Győrság) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Fogalomértelmezés 18

19 A szociálisan hátrányos tanulót különböző jellegű szociális hátrányok gátolják adottságaihoz mért fejlődésében. A szociális hátrányban szerepet játszó tényezők: - Családi mikrokörnyezet: munkanélküliség, csonka család, alacsony értékrend, alacsony kulturális igény, családi deviáns jelenségek - Utcai környezet negatív hatása - Tartós betegség, stb. A szociális hátrányok enyhítésével kapcsolatos alapelveink Az iskolai lehetőségeivel élve a szociális hátrányok mérséklésre törekszünk A célterülethez kapcsolódó meghatározó alapfeladatok, tevékenységek: Programelemek: - A célszemély azonosítása, a hátrány okainak feltárása - Az okokhoz illeszkedő hátránykompenzáló pedagógiai tevékenység megszervezése: egészséges tanulási környezet biztosítása, egyéni beszélgetés, szakköri, könyvtári programokba, DSK foglalkozásokba való bevonás, érzelmi-közösségi nevelés erősítése, stb. - Szociális juttatások: tankönyvtámogatás, étkezési támogatás - Család és iskola kapcsolatok erősítése, családgondozó tevékenység az iskola lehetőségeivel. Az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: - Az osztályfőnökök, szaktanárok a szociális hátrányok mérséklését segítő sajátos tevékenysége: egyéni foglalkozás a gyermekkel, megerősítés, családlátogatás. - Közös szabadidős programok szervezése a szülők bevonásával. - Táboroztatás - Rendszeres kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel a családsegítő szolgálattal A téma koordinátora, felelőse iskola szinten és a tagintézményben: Ifjúságvédelmi felelős Tagintézmény vezető (Győrság) A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A pedagógiai program végrehajtásához szükséges alapfelszerelések jegyzékét 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg. Az eszközök beszerzését a fenntartó ütemterv szerint végzi. 19

20 Az elhasználódott eszközökről évente jelentést készítünk, eljuttatjuk a fenntartóhoz. Az új, korszerű eszközök beszerzésére figyelmet fordítunk, folyamatosan élünk a pályázati lehetőségekkel. 20

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben