I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13."

Átírás

1 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.), 33. (7) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésben, 50. (3) bekezdésében, valamint a 92. (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Sztv. 25. (3) bekezdés b) pontjában és 26. -ában meghatározott feladatkörében eljárva, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2009.(VIII.31.) rendeletének 1. Melléklet 4) bekezdés bg) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Szociális Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. FEJEZET A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a törvény által meghatározott pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére vonatkozó helyi szabályokat megállapítsa, rendelkezzék az egyes ellátások feltételeiről, az ellátások mértékéről, igénybevételük módjáról, folyósításáról, valamint ellenőrzésének szabályairól. A rendelet hatálya E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. 2. Hatáskör 13. A Képviselő-testület az önkormányzati segély, ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, időskorúak támogatása, saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatását és a saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatását célzó ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Szociális Bizottságra ruházza át. Eljárási rendelkezések 4. (1) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az Sztv.-ben és az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályaira vonatkozó kormányrendeletben foglalt szabályokat. (2) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák, az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, kérelemre vagy hivatalból adhatók. A kérelmet Jászkisér Város Polgármesteri Hivatalánál lehet 1 Módosította a 3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos február 3-tól.. 1

2 benyújtani. (3) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál a vagyoni, jövedelmi viszonyok esetében a) a jövedelem számításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 1 hónap, egyéb rendszeresen nem mérhető jövedelmeknél 12 hónap. b) a havi rendszeres jövedelmet az (5), (6) bekezdésben meghatározott módon kell igazolni. c) az egyéb, nem havi rendszeres jövedelmet jövedelemforrásként és személyenként köteles jogosult írásbeli nyilatkozatba foglalni. (4) A megállapított támogatások, segélyek kifizetésének, folyósításának rendje: a) Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, foglalkoztatási támogatás, az ápolási díj és a normatív lakásfenntartási támogatás kifizetése postán keresztüli- vagy folyószámlára utalással történik úgy, hogy a postai kézbesítés, ill. a folyószámláról történő felvétele minden hónap 1-e és 5-e között megtörténhessen. b) Az átmeneti segély kifizetése házipénztár útján történik. c) Ha a támogatás egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál, azt közvetlenül az arra jogosult (vállalkozó, közszolgáltató stb.) számlájára utólag kell átutalni. (5) A jogosultsági feltételek fennállását az alábbiak szerint kell igazolni: a) Közös háztartásban élést a lakcím igazolványok bemutatásával, illetve a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával. b) A saját háztartáson belüli eltartást: a nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetében tanulói jogviszony igazolásával, melynek tartalmaznia kell a folyósított ösztöndíjat is. c) A fogyatékosságot, munkaképesség-csökkenés mértékét, tartós betegséget a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményével vagy a folyósító szerv megállapító igazolásával, hatósági bizonyítványával. d) Munkanélküli esetében a Munkaügyi Központ által kiállított igazolással, hatósági bizonyítvánnyal, határozattal. e) Elvált szülőknél a saját háztartásban tartást a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős ítélet bemutatásával, külön élő élettársak esetében nyilatkozattal, továbbá a népesség nyilvántartás adatainak felhasználásával. f) Az önkormányzattól vagy a szociális intézményeknél igénybe vett ellátásról, a támogatásról a jogerős határozattal, esetleg az adott intézmény által kiadott igazolással, vagy a szociális nyilvántartás adataival. g) A lakáscélú kölcsöntartozás fennállásáról és a törlesztés havi összegéről a kölcsönt biztosító által kiadott igazolással, h) A lakbér, illetve az albérleti díj igazolására a lakásbérleti, illetve az albérleti szerződés bemutatásával. i) A közüzemi díjak igazolását a közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított számlákkal, vagy igazolással. (6) A jövedelem számításánál irányadó időszakok és az igazolás módja: a) Munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás. b) Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, egyéb járadékok, társadalombiztosítási juttatások, családi pótlék esetén az előző havi szelvény, illetve folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonat és a folyósító által kibocsátott éves összesítő, vagy megállapító határozat. c) Vállalkozók, őstermelők esetén NAV igazolás, illetve a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap igazolása, adóbevallással lezárt év esetén adóbevallás másolata, adóbevallással le nem zárt hónapok esetén egyéb hitelt érdemlő igazolások. d) Alkalmi munkavállalás esetén a személy nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 2

3 alatt végzett alkalmi munkából származó bevétel egyhavi nettó átlagáról. e) Tartásdíj esetén a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, gyámhivatali határozat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a rendszeresen folyósított tartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban ténylegesen folyósított gyermektartásdíj, nem rendszeresen folyósított gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban folyósított gyermektartásdíjról szóló feladóvevény, átvételi elismervény, folyószámlára utalás esetén folyószámla kivonat, illetve ezek hiányában a kötelezett büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata. (7) E rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő személyek szociális, vagyoni körülményeinek megismerése érdekében szükség szerint helyszíni szemlét kell tartani, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. II. FEJEZET Pénzbeli szociális ellátások 5. Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Sztv ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlan előtti ároknak, járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, db) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Sztv. 34. (2) valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 5. (1)-(2)-ában foglalt szabályok betartását a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosult való jogosultság iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, illetve a jogosultság fennállása alatt folyamatosan, de évente legalább kettő alkalommal az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal által ellenőrzi. A rendszeres szociális segélyre való jogosultság egyéb feltételei 6. 3

4 (1) Az önkormányzat az Sztv. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nem vizsgált pszichés beteg, amennyiben állapota a munkaképességét akadályozza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek való megfelelés igazolására a kérelem mellé be kell csatolni a szakorvos, pszichiáter javaslatát, 30 napnál nem régebbi igazolását a betegségéről. A rendszeres szociális segélyben részesülők, együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködésének eljárási szabályai 7. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult a segély folyósításának feltételeként nyilatkozatában vállalja a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat III. számú Szakmai Központjával (a továbbiakban: családsegítő szolgálat) való együttműködési kötelezettséget. (2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében az a személy, akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát megállapították: a) a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően - 15 napon belül - köteles felkeresni a családsegítő szolgálatot és kérelmezni a nyilvántartásba vételét, b) beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, továbbá d) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában közreműködik. (3) A beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: a) a családsegítő szolgálattal kapcsolatot tartani, b) az együttműködő személy a számára előírt egyéni képességet fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, vagy a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban részt venni, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzések. (4) A rendszeres szociális segélyre jogosult együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a) elmulasztja az együttműködésre kijelölt intézménynél - családsegítő szolgálatnál a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előírt határidőn belül nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg, c) a családsegítő szolgálattal nem működik együtt, d) a beilleszkedését segítő programban írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban foglaltakat. (5) A beilleszkedést segítő programok a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek szociális és mentális helyzetéhez igazodva az alábbiak lehetnek: a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése, b) munkaerő-piaci esélynövelő program, amelynek célja az egyén visszavezetésének elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába. 28. Az Önkormányzat az alábbi szociális ellátásokat biztosítja 2 Módosította a 3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos február 3-tól. 4

5 a) méltányossági ápolási díj; b) önkormányzati segély; c) méltányossági közgyógyellátás; d) időskorúak támogatása és a saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása III. FEJEZET Önkormányzati segély 39. (1) A Szociális Bizottság önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) Önkormányzati segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) természeti csapás, elemi kár esetén, b) ellátatlan személy részére, c) tartós 3 hónapot meghaladó, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén, d) haláleset miatt, e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, f) gyermek iskoláztatásához, g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, h) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, i) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, j) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése estén. (3) Önkormányzati segély abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át, egyedül élő estén 200% -át. (4) Az önkormányzati segély egyszeri összege minimum Ft. A (2) bekezdés e)-i) pontjában foglalt esetekben a pénzben vagy természetben nyújtott önkormányzati segély mértéke alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, a legmagasabb összege pedig nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ánál. (5) A (2) bekezdés d.) pontjában foglalt esetben nyújtott önkormányzati segély mértéke nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség -köztemetés esetén Ft- 10%-a. A kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről szóló a segélyt kérő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban elő jövedelemigazolását. (6) Az önkormányzati segély megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül a kiskorú gyermeket kivéve ugyanazon alkalommal több személy részére nem állapítható meg támogatás. (7) A (2) bekezdés a) és c) pontja alapján bekövetkezett esemény enyhítésére egy alkalommal nyújtható segély mértéke maximálisan az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa. (8) Az önkormányzati segély összege évente nem haladhatja meg: a) a kiskorú gyermeket nevelő családokban vagy egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét, b) egyéb esetekben családonként, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a másfélszeresét. 3 Módosította a 3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos február 3-tól. 5

6 (9) Önkormányzati segély évente legfeljebb kettő alkalommal adható. (10) A (2) bekezdés a) és e) pontban foglalt esetben a segítségnyújtást a (7) bekezdésében meghatározott korlátozásra tekintet nélkül el kell bírálni. Természetben nyújtott szociális ellátások 410. (1) Az önkormányzati segély nyújtható esetenként vagy meghatározott időszakra készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet a) élelmiszer-csomag, b) gyógyszertámogatás, c) intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése, d) tűzifa juttatás. (2) A segély folyósításának módja: a) az önkormányzati segély elbírálására irányuló kérelem egyéni elbírálása alapján, figyelembe véve a kérelmező és családja életvitelét, az önkormányzati segély a 10. (1) bekezdés a) és d) pontban meghatározott esetben, a szükséges árucikkek, tűzifa, fűtőanyag megvásárlásával, vagy az önkormányzat tulajdonát képező tűzifa esetén, a döntésben meghatározott mennyiségű tűzifa átadásával nyújtható. A tűzifa mennyisége kettő mázsánál nem lehet kevesebb. A természetben nyújtott önkormányzati segély megállapításakor a 9. -ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. b) A 10. (1) bekezdés c) pontjában foglalt önkormányzati segély egyéni elbírálás alapján a szociális rászorultság figyelembe vételével a gyermek és a szociális intézmény térítési díjának részbeni, vagy teljes átvállalásával, és a tartozás közvetlen átutalásával nyújtható Méltányossági ápolási díj és közgyógyellátás 511. (1) Méltányosságból annak a hozzátartozónak állapítható meg ápolási díj, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimumot, egyedülálló esetén annak 150%-át. (2) Az ápolást végző személy köteles az ápoltat kérése és az orvosi utasításoknak megfelelően ellátni, akadályoztatásának megfelelően étkezésben részesíteni, tisztálkodását segíteni, az egészségügyi ellátás igénybevételét biztosítani, környezetét rendben és tisztán tartani. (3) Az ápoló kötelezettségeinek teljesítését az önkormányzat intézménye, az Alapszolgáltatási Központjának vezetője és gondozója évente két alkalommal ellenőrzi. (4) 6 7 Méltányossági közgyógyellátás állapítható meg annak, aki szociálisan rászorult és havi gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24%-át eléri (5) Szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 4 Módosította a 3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos február 3-tól. 5 Módosította a 3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 5 -a. Hatályos február 3-tól. 6 Módosította a 13/2012.(VII.02.) önkormányzati rendelet 1. -a. Lásd 5. lábjegyzet. 7 Módosította a 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos április 1-jétől 6

7 IV. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 12. (1) Az Önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: a) Étkeztetés b) Házi segítségnyújtás c) Nappali ellátás (2)8 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás - intézményfenntartóként - gondoskodik Jászkisér város közigazgatási területére is kiterjedő illetékességgel a családsegítés ellátásáról. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra való jogosultság megállapítása és az ellátás biztosítása során, az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben, az Sztv.-ben foglaltak szerint kell eljárni. Étkeztetés 13. (1) Az étkeztetés igénybevételére jogosult az aki, az Sztv. alapján szociálisan rászorult. (2) Életkora szerint szociálisan rászorult a 65 éven felüli személy. (3) Egészségi állapota nem teszi lehetővé a napi egyszeri étkezés biztosítását annak, aki krónikus betegségben szenved, vagy három hónapot meghaladóan gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol. (4) Hajléktalan személy térítésmentesen jogosult az étkeztetésre. (5) Akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. Házi segítségnyújtás 14. A szociális törvényben megjelölt személy által megállapított gondozási szükséglettel rendelkezők részére a házi segítségnyújtás keretében biztosított az igénylő egészségi állapotának megfelelő gondozás. Nappali ellátás 15. A nappali ellátás igénybevételére az Sztv.-ben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkező személyek részére az Alapszolgáltatási Központban van lehetőség. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele 16 (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó alapfeladatokat az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ (5137 Jászkisér, Kossuth Lajos út 46.) látja el. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez (továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani. (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről az intézményvezető a benyújtását követő 15 napon dönt, és erről értesíti a kérelmezőt. 8 Módosította a 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos: július 1. 7

8 17. (1) Az egyes személyi gondoskodásért fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A személyi térítési díj összege csökkenthető vagy elengedhető, ha annak megfizetése a kérelmező létfenntartását veszélyezteti. (3) A térítési díj mérséklése, elengedése iránti kérelmek, ill. az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj felülvizsgálata ügyében a Szociális Bizottság dönt. (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni: a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára; b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára; c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára; d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira; e) az ellátás megkezdésének időpontjára; f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 18. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt; b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 30 napig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki; c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza; d) a nappali ellátásban történő ellátás esetén az ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti; e) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. f) az ellátott meghal. (2) Az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül a Szociális Bizottsághoz lehet fordulni. Szociálpolitikai kerekasztal 19. (1) Jászkisér Város Önkormányzata, a szociálpolitikai koncepciók véleményezése, a meglévő szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok figyelemmel kísérése céljából szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal megbeszélést tart. (2) A szociálpolitikai kerekasztal összehívása a Szociális Bizottság elnökének feladata. (3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) Polgármester b) Jegyző c) Aljegyző d) Szociális Bizottság elnöke e) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke f) A Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 8

9 g) Alapszolgáltatási Központ vezetője h) A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai i) A helyi háziorvosi szolgálat képviselője j) A településen karitatív és egészségügyi munkát végző civil szervezetek vezetői Átmeneti és záró rendelkezések 20. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2008. (VI.30.) rendelete és azt módosító 5/2008. (III.10.) rendelet, 2/2009. (II.02.) rendelet, 6/2009. (III.30.) rendelet, 12/2009.(VI.29.) rendelet, 17/2009. (X.26.) rendelet, 2/2010. (III. 01.) rendelet, 6/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet, 2/2011.(I.24.) önkormányzati rendelet, 8/2011.(III.14.) önkormányzati rendelet, 12/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 15/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet, 21/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésén. /:Hajdú László:/ /:dr. Gócza Tamás:/ polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Jászkisér, /:dr. Gócza Tamás:/ jegyző 9

10 Melléklet a 6/2012.(III.30) önkormányzati rendelethez I. Nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díja: 1. A B Alapszolgáltatási Központ zett terve- önköltség Ft/ év C tervezett önköltség D normatív állami hozzájárulás Ft/fő/ellátási nap E számított intézményi térítési díj F intézményi térítési díj Nappali ellátás étkeztetés nélkül II. Szociális étkeztetés térítési díja a nappali ellátási intézményben és kiosztó helyen történő fogyasztás, illetve átvétel esetén: A Alapszolgáltatási Központ B tervezett önköltség Ft/ év C tervezett önköltség D normatív állami hozzájárulás Ft/fő/ellátási nap E számított intézményi térítési díj F intézményi térítési díj 1. Szociális étkeztetés %áfa = áfa Az ellátott lakásán történő étkeztetés térítési díja: a jövedelem alapján megállapított díj, növelve a kiszállítási költséggel, mely 63 Ft+ Áfa ( bruttó: 80 forint) III. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: A Alapszolgáltatási Központ B tervezett önköltség Ft/ év C tervezett önköltség 1. Házi segítségnyújtás (lakáson belül) intézményi térítési díja étkeztetés nélkül D normatív állami hozzájárulás Ft/fő/ellátási nap E F számított intézményi ményi térítési intéz- térítési díj díj Ft/fő/4 óra Ft/fő/óra Módosította a 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. -a. 10 Módosította a 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. -a. 10

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben