MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július"

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió július

2 2 Ez a tanulmány a földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzés fejlesztésére vonatkozó középtávú stratégiája kialakítására készült, a szakterületi oktatási intézmények, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és független szakértők közreműködésével.

3 3 TARTALOM Vezetői összefoglaló A stratégiai anyag célja 1. Előzmények, a háttér bemutatása 1.1 A tanulmány készítés körülményei 1.2 A követett módszertan 1.3 Alapfeltételezések 2. A jelen helyzet értékelése 2.1 A működési környezet leírása 2.2 Szervezeti-működési elemzés A szervezet felépítése Emberi erőforrások Finanszírozási kérdések A működési terület elemzése (kérdőív) 2.3 A jelenlegi oktatás-továbbképzési rendszer vizsgálata A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája A jelenlegi oktatási formák A jelenlegi továbbképzési formák Az IT-fejlesztési projektek és az emberi erőforrás fejlesztés Az oktatás-továbbképzés vizsgálata A jelenlegi pénzügyi források értékelése 2.4 Külföldi helyzetkép 3. A követelmények, célok 3.1 A földhivatalok előírt feladataiból adódó emberi erőforrás fejlesztési igények Az elektronikus adatfeldolgozásra átállított ingatlannyilvántartás Nemzeti Kataszteri Program Általános birtokrendezés Magyar Topográfiai Program 3.2 A környezet által közvetített igények A földügyi szakterület igényei Az általános - nem egy szakterülethez kötött - igények 3.3 A földhivatali szervezet belső szükségleteiből adódó igények 3.4 Kritikus sikertényezők 3.5 Célok 4. Feladatkitűzések 5. Technológiai, intézményfejlesztési stb. lehetőségek 5.1 A fejlődés általános tényezői Hardver Szoftver Oktatási anyagok Szervezet 5.2 A földhivatalok szükségleteiből adódó igények teljesítésének IT eszközei 5.3 A földhivatali továbbképzés intézményfejlesztési lehetőségei 6. Megoldási alternatívák 7. Forgatókönyv javaslatok Kiértékelés Melléklet

4 4 Vezetői összefoglaló A közigazgatás korszerűsítésének folyamata, a piacgazdaság kiépülése, az információs társadalom kialakulásával, a közelgő EU csatlakozással kapcsolatos igények egyre inkább megkövetelik a földügyi igazgatás területén is, hogy jól képzett, naprakész szakmai ismeretekkel és nyelvtudással rendelkező köztisztviselők dolgozzanak. Ez úton lehet csak a közigazgatás megújhodásához kapcsolódóan a "szolgáltató állam" ideáját megvalósítani. Ahhoz, hogy ennek alapjait 2-3 éves távlatban lerakjuk, az alábbi kritikus sikertényezők kerültek megfogalmazásra: a) a földhivatali ügyintézés szinvonalának emelése b) a földhivatali munka hatékonyságának és szolgáltató jellegének erősítése c) versenyképes hazai munkaerő biztosítása a szakterület számára d) a munkavégzés új formái elterjedésének elősegítése e) felkészülés az elektronikus gazdaság működésében való részvételre f) az ún. élethosszon át tartó tanulás lehetőségének biztosítása g) a folyamatos továbbképzés érdekeltségének megteremtése. A kritikus sikertényezők - ill. az azokból levezetett, a tanulmányban részletezett célok - elérése különböző finanszírozási, szervezési lehetőségek függvénye. A lehetőségek reális eseteire a következő forgatókönyvek fogalmazódtak meg: 1. sz. forgatókönyv: "marad minden változatlan" - nincs érdemi változás, azaz nem tervezetten történik a hivatali oktatás-továbbképzés. 2. sz. forgatókönyv: "átfogó reform" megközelítés - előre tervezetten gondoskodik a szakterületi oktatás-képzés, az új szakemberek kiképzésének szervezett megvalósításáról és feltételrendszerének kidolgozásáról, valamint az ingatlan-nyilvántartás területén hiányzó felsőfokú képzés pótlásáról. Továbbá biztosítja a megvalósításhoz a műszaki infrastruktúrát is. 3. sz. forgatókönyv: "fontolva haladás" - célkitűzéseiben megegyezik az előző verzióval, de időben elhúzva, lassabban, kisebb engedményekkel valósítja azokat meg. 4. sz. forgatókönyv: "célmegoldás" - külső oktatásszervezési cégre bízza a megoldást. A forgatókönyvek különböző mértékben elégítik ki a megfogalmazott célokat, ugyanakkor eltérő a forrásigényük, a megvalósítási kockázatuk. A "minden változatlan" (1) és a "célmegoldás" (4) forgatókönyvek olyan alapvető célokat sértenek, amelyek miatt választásuk nem javasolt. Az "átfogó reform" változat (2) lenne a legperspektívikusabb, de ezt csak más tárcákkal (BM, PM stb.) együttműködve, a közigazgatás korszerűsítésében tett érdemi lépésekkel együtt valósítható meg (egyébként túl magas mind a megvalósítási kockázata, mind a költségigénye). Amennyiben a feltételek biztosíthatók, ez felel meg legjobban a megfogalmazott kritikus sikertényezőknek, így mind a kormányzat, mind a szakterület érdekeinek. Finanszírozási igénye a jelenlegi költségvetési kereten túl mintegy 200 mft. három év alatt. A "fontolva haladás" változat (3) megvalósítási kockázata kicsi, feltehetőleg a szükséges feltételeket az FVM minimális külső közreműködéssel (pl. BM rendelet) ki tudja alakítani. A szükséges többlet finanszírozási igény nem irreálisan nagy ( mft. három év alatt), így ezt a javaslatot célszerű elfogadni, ha sem a (2), sem a (4) változat feltételei nem állnak fenn.

5 5 A stratégiai anyag célja Az oktatási stratégiai anyag fő célja az, hogy megalapozza a földügyi igazgatás területén a professzionális továbbképzés általános bevezetését. Az anyag hasznos lehet arra is, hogy más szervezeteket tájékoztasson a földügyi igazgatás előrehaladásáról ezen a téren. Végül az oktatási stratégiai anyag az ügyfeleinket is tájékoztathatja arról, hogy hogyan biztosítjuk a megfelelő szintű szakmai hozzáértést egy egyre bonyolultabb, és gyorsan változó környezetben. 1. Előzmények, a háttér bemutatása A tanulmány készítésekor célszerűnek látszott speciálisan értelmezni a jelen helyzetet. A földhivatalokat érintően ugyanis éppen most indult be három jelentős projekt (NKP, regionális META, földrészlet mélységű információs rendszer), ami a jelenlegi állapoton lényegesen változtat. A tanulmányban ezeket a projekteket sikeresnek tételeztük fel és eredményükkel mint a jelen rendszer részével számoltunk. Az EU integrációból eredő követelményeket már figyelembe vettük a stratégia kialakításakor. 1.1 A tanulmány-készítés körülményei A Köztisztviselők jogállásáról szoló évi XXIII. törvény 1998 január elsejével hatályba lépett módosítása az eddigieknél nagyobb hangsúlyt helyez a köztisztviselők továbbképzésére. Ez főleg abban mutatkozik meg, hogy előírja a Kormánynak az iskolarendszeren kivüli továbbképzés pénzügyi feltételeinek a költségvetési törvényben a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű célelőirányzatként való meghatározását. Az iskolarendszerű továbbképzés költségeit a közigazgatási szervek saját költségvetésükből fedezik. Kormányrendeletben kell intézkedni az előirányzat felhasználásának módjáról és feltételeiről. A továbbképzésre vonatkozó szabályokat szintén kormányrendelet fogja megállapítani. A rendszerességet és a tervszerűséget szolgálja a középtávú és éves továbbképzési tervek készítésének a kötelezettsége. A terveket a központi költségvetési szervek és más szervek állítják össze a Belügyminisztérium koordinálásával. Ezen stratégiának alkalmasnak kell lennie továbbképzési terv megalapozásához is. A szakterületünket érintő oktatáshoz kapcsolódó lényegesebb jogszabályok az alábbiak: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törvény, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.(XII.30.) MüM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl szóló 2/1997.(I.22.) MüM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 10/1993.(XII.30.) MüM rendelet, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994.(XII.15.) FM rendelet, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994.(XII.15.) FM rendelet módosításáról szóló 46/1998. (VI.16.) FM rendelet. Az átalakulóban lévő oktatási rendszerben szakterületünket illetően a szakképzésekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések karbantartása és megfelelő végrehajtása az elsődleges feladat. A szaktárca feladatai és egyúttal felelőssége is ezen a területen a

6 6 legnagyobb. Konkrétan a meglévő szakmai képzések követelményeinek minőségi meghatározása és szükség esetén új szakképzések kidolgozása. Fontos a képzések finanszírozási kereteinek a meghatározása a tervezhetőség érdekében, elismervén azt, hogy a befektetés sokszorosan megtérül. 1.2 Követett módszertan A munkacsoport részletesen foglalkozott az eddig még fel nem tárt igényekkel, azok elemzésével, valamint a földhivatali szervezet követelményeinek (kritikus sikertényezők, célok) megfelelő körülhatárolásával, figyelemmel a nemzetközi helyzetre. Általános stratégia a tervezéskor nem állt rendelkezésre, így ennek a résznek a meghatározása is a projekt része volt. A kidolgozásnál természetesen mind a rendelkezésre álló idő, mind a feladat jellege miatt értelemszerűen a módszertan egyszerűsítve lett. A tanulmány készítésénél szükségesnek tartottuk a munkába széleskörűen bevonni a földügyi szakágazat képviselőit, azért hogy a speciális nézőpontok, érdekek a tanulmányban megjelenjenek. Így került sor a tanulmányt készítő oktatási munkacsoport tagjainak felkérésére a felső- és középfokú oktatás, a földhivatalok, a FÖMI és az FTF szakértői közül. Az oktatási munkacsoport munkamódszere az alábbi volt: olyan végrehajtható stratégia elkészítése, amely nem csupán általánosságokat tartalmaz, hanem konkrét elemeket, feladatokat, lépéseket, a megvalósítás ütemezésével. Ennek lépései a következők: 1. A stratégia tematikájának meghatározása, logikai rendszerének kialakítása. A tematika egyes részei kidolgozóinak kijelölése. 2. A kidolgozott részek közös megtárgyalása, a részek összeillesztése. 3. Az elkészült tanulmány-terv széleskörű véleményeztetése, majd megvitatása. 4. A stratégiának a minisztérium Vezetői Értekezlete általi elfogadása, majd a konkrét feladatok megvalósításának elkezdése. 1.3 Alapfeltételezések. A szakmai munka jó szinvonalához áttekinthető és gyorsan reagálni képes képzési rendszer, tartalmas oktatás szükséges. Ehhez jól működő belső képzési rendszer kell ( értve ezalatt, hogy oktatás-továbbképzés földhivatalon belül is van, továbbá a földhivatal által támogatott külső oktatásban is résztvesz az apparátus). A földügyi szervezet feladatai a jövőben sem csökkennek, egyszerűsödnek. Az ingatlannyílvántartás számítógépes rendszere informatikai ismereteket is kíván. Az oktatás célhoz rendeltségének az eléréséhez össze kell hangolni a képzési formákat a felesleges párhuzamosságok elkerülése érdekében. 2. A jelen helyzet értékelése A földügyi igazgatás jelenlegi helyzetének értékelése képezi a későbbi ajánlások kialakításának alapját. Ennek kapcsán át kellett tekinteni a működést meghatározó környezeti tényezőket, elemezni kellett a szervezet felépítését, működését, jellemzőit,

7 7 meg kellett vizsgálni az oktatás-továbbképzési rendszert, fel kellett tárni a meglévő továbbképzési igényeket. 2.1 A működési környezet leírása A földügyi igazgatás intézményi alapját képező földhivatalok legfőbb feladata az ingatlanokhoz kapcsolódó jogi, földrajzi és szakadatok pontos és naprakész vezetése, ami az állam által garantált tulajdonbiztonság, a piacgazdaság működésének fenntartásához nélkülözhetetlen. A számítógépen vezetett földügyi nyilvántartásnak fontos szerepe, hogy megbízható alapot nyújt a tulajdonviszonyok regisztrálásához, a jelzálog intézményrendszerének működtetéséhez, a rendeltetésszerű földhasználat állami ellenőrzéséhez, az építésigazgatási és birtokrendezési eljárásokhoz, a statisztikai adatgyűjtéshez. a) A földügyi szervezetre ható politikai, gazdasági és törvényességi erők Az államigazgatás területén a földhivatali szervezet kitüntetett szerepét az is mutatja, hogy ezt a szervezetet nem érintették azok a leépítések, amelyek tapasztalhatók voltak az igazgatás egyéb területein. A földhivatalok támogatása - az emberi erőforrások fejlesztése területén is - azonban nem volt olyan mértékű, mint amit a piacgazdaság működtetésében játszó szerepe megkívánt volna. Különösen ahhoz a helyzethez képest, ahonnan a rendszerváltás időszakában el kellett indulnia, figyelemmel a várható feladatokra. A földhivatali rendszer működtetésének törvényességi szabályozása megoldott, bár a jogi környezett komplex és az elmúlt időszakban gyakran változott, így nehezen követhető. A földhivatalok korszerűsítése még mai is jelentős mértékű nyugat-európai segélyprogram támogatással történik. Ezt a jövőben ki kell váltani, amelyhez megfelelő, előremutató stratégiák, pl. oktatás-továbbképzés tekintetében is, kialakítására van szükség. A hazai gazdasági élet fejlődése, a piacgazdaság kiépülése, a megélénkült ingatlanforgalom és hitelélet, valamint a kárpótlás és magánosítás eredményezte tulajdon átrendeződés, illetve a nemzetközi tőke betelepülése mind biztonságos, gyors, korszerű ingatlan-nyilvántartást és pontos, aktuális alaptérképeket követel, amelyekhez jól képzett, naprakész munkatársak rendelkezésre állása szükséges. b) A földhivatalok megnövekedett terheiről A rendszerváltás következtében többszázezer új ingatlan és tulajdonos bejegyzése vált szükségessé, továbbá az ingatlanforgalom megélénkülése, a hitelélet kialakulása, a digitális térképek használatának előtérbe kerülése mind megnövekedett és/vagy új feladatokat jelentenek a munkatársak számára. A földhivatalok a rendszerváltás kezdetén 6.5, napjainkban 9 millió, az ezredfordulón pedig több mint 10 millió ingatlan adatait kezelik. Ezen hatalmas feladatnövekedés miatt is került sor többek között a hagyományos adatkezelésnek számítógépes kezeléssel való kiváltására, amely új szemlélet, új ismeretek elsajátítását követeli meg. Az új ismeretek megszerzésére azonban csak a napi feladatok ellátása mellett van lehetőség, ami nagy terhet ró a földhivatali munkatársakra, és amit figyelembe kell venni az oktatás és továbbképzés formáinak megválasztásakor.

8 8 c) A földhivatalok és az információ technológiai(it) fejlesztés Az elmúlt években jelentős nyugat-európai segélyprogram támogatással kialakult az az informatikai infrastruktúra, ami lehetővé teszi a földügyi információk megbízható és gyors számítógépes kezelését. Ezek a projektek elsősorban a műszaki fejlesztésre koncentráltak, a fogadókészség ütemes biztosítása - beleértve a humán erőforrás fejlesztést is - a magyar félre hárult, amelyhez nem álltak megfelelő pénzforrások rendelkezésre. Ezért ez a lemaradás a későbbiekben feltétlenül pótlandó. 2.2 Szervezeti-működési elemzés A szervezet főbb működési elemei abból adódnak, hogy az állam garantálja a tulajdonjog érvényesülését az ingatlan-nyilvántartás elemei - tulajdoni lapok, nyilvántartási térkép - révén. A rendszer lehetővé teszi emellett számos más, a földhöz kapcsolódó adat - földminősítés, -használat, -védelem - regisztrálását is. A hivatalok tehát a nyilvántartás jogi kérdései mellett, földmérés-térképezéshez, földminősítés és - védelemhez, valamint földhasználathoz kapcsolódó műszaki, szakmai kérdésekkel, valamint az informatikai rendszer kezelésével kapcsolatos feladatokkal foglalkoznak. A fenti tevékenység ellátásához tehát a szakterületi oktatás-továbbképzés széles területet kell lefedjen A szervezet felépítése A földügyi igazgatás felépítése decentralizált jellegű. A szakterület szakmai felügyeletét az FM földügyi és térképészeti főosztálya (FTF) látja el. Az ez alatt elhelyezkedő intézményi struktúra a következő: - megyei földhivatalok (19 db.) és Fővárosi Földhivatal, - körzeti földhivatalok (114 db.) és Fővárosi Kerületek Földhivatala, - háttérintézmények: Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), Nemzeti Kataszteri Program Kht. (NKP Kht.) Emberi erőforrások A földhivatalok 1998-ban több mint 4800 alkalmazottat foglalkoztatnak. A körzeti hivatalokban átlag 30, max. 70 fő dolgozik (de Budapesten mintegy 300). A megyei hivataloknak átlag 40, max. 90 főnyi alkalmazottja van. Az említett létszám mintegy fele foglalkozik nyilvántartási és adminisztratív feladatokkal. A fenti munkatársak 25%-a rendelkezik felsőfokú képesítéssel. Az FVM FTF 30, a FÖMI mintegy 150 és az NKP Kht. 11 főt foglalkoztat. A mintegy 5000 munkatárs ingatlan-nyilvántartókat, jogászokat, földmérőket, földügyi, mezőgazdasági és pénzügyi szakembereket, informatikusokat, adminisztratív ügykezelőket foglal magába. Az iskola rendszerű oktatási tevékenység még nem alkalmazkodott teljesen az új követelményekhez, ezért a jogi és az informatikai ismeretek megfelelő szintű integrálása a földhivatali munkatársak oktatásába még megoldandó feladat.

9 Finanszírozási kérdések A földhivatalok, a FÖMI és az NKP Kht. működtetése az állami költségvetésből történik. A földhivatalok költségvetését még mai is a báziselvre alapozva tervezik. Ebben korábban nem jelent meg az oktatás-továbbképzés költsége, így ma sem áll rendelkezésre erre a célra fordítható célzott forrás. A műszaki korszerűsítési programokhoz tartozó oktatás csak az informatikai rendszer működtetéséhez kapcsolódott, ill. kapcsolódik, és egyszeri tevékenység, amelynek megismétlése vagy bővítése az érintett projekt költségvetéséből nem lehetséges. A számítógépesítés bevezetésekor, illetve az NKP indításakor állt rendelkezésre elkülönített pénzforrás oktatásra, a földhivatali fogadókészség biztosítására. Ez azonban a megkívánt folyamatos továbbképzés megvalósítására nem megoldás Az emberi erőforrás fejlesztés elemzése Az emberi erőforrás fejlesztés iránti igények elemzése a földhivatalokhoz kiküldött kérdőívek alapján történt. A továbbképzésre vonatkozó kérdőívek kérdéseit a FÖMI földügyi továbbképzési és dokumentációs osztálya (FTDO) állította össze. A kérdések három fő területre vonatkoztak, úgymint a szakmai, a számítógépes és az idegen nyelvi ismeretekre (1. melléklet Kérdőív I. és 2. melléklet Kérdőív II.). A kérdőív végleges verzióját az FVM FTF hagyta jóvá, majd kitöltésre megküldte a fővárosi és megyei földhivatalokhoz. A válaszok beérkezése után a kiértékelést a FÖMI FTDO munkacsoportja végezte el. A kiértékelést nehezítette, hogy a kérdőívek kézzel kerültek kitöltésre így az adatok kinyerése is kézi munkával kellett történjék. A további adatfeldolgozást már táblázatkezelő programmal végezték. A továbbképzési kérdőívek kiértékelése A kiértékelést a fővárosra és a megyékre készítették el. A teljes anyag 270 db. A4 oldalt tesz ki. Ezekből országos összesítések készültek. A Kérdőív I.-re adott válaszok országos összesítője: életkor és végzettség (3. melléklet) Ezt a kérdőívet a földhivatalok töltötték ki, így a válaszadás 100 %-os. A következő lényeges megállapításokat lehet ennek alapján megtenni: A dolgozók közel fele (45%) középkorú (35-50 között), kevés a 25 év alatti (11%) A középfokú végzettség a legjellemzőbb (68%). A felsőfokú végzettségűek közül a földmérő mérnök a legjellemzőbb (42%) és nagyon kevés az informatikusok aránya (2%). Megjegyzések (az országostól nagyon eltérő esetek): Budapest nagyon kevés a válaszadó (28%), kevés a felsőfokú végzettségű (13%) Bács-Kiskun sok válaszadó (71%), kevés a felsőfokú földmérő végzettségű (25%) Baranya nagy a felsőfokú (65%), és a középiskolai (40%) végzettségű földmérők száma

10 10 Békés sok válaszadó (72%), kevés az egyetemi végzettségű dolgozó (3%) Borsod-Abaúj-Zemplén kevés válaszadó (23%) Csongrád - Fejér kevés egyetemi végzettségű (3%) Győr-Sopron - Hajdú magas a felsőfokú informatikusok száma (6%) Heves sok válaszadó (81%) Jász-Nagykun-Szolnok - Komárom-Esztergom sok egyetemi végzettségű (15%) Nógrád kevés válaszadó (24%) Pest - Somogy - Szabolcs-Szatmár kevesebb felsőfokú földmérő (24%) Tolna sok válaszadó (80%) Vas nagy a felsőfokú (62%) és a középiskolai (55%) végzettségű földmérők száma Veszprém kevés válaszadó (38%) Zala kevés a felsőfokú végzettségű földmérő (4%!) A Kérdőív II.-re adott válaszok országos összesítője (4. melléklet) Ezt a kérdőívet a földhivatali dolgozók név nélkül töltötték ki és csupán 54% válaszolt. (A százalékos arányok a válaszadó dolgozókra vonatkoznak. Az felsorolások fontossági sorrend alapján készültek. ) 1. Az utolsó 5 évben a dolgozók fele (51%) vett részt továbbképzésen. 2. Szakmai továbbképzésen a válaszadók 85%-a szeretne résztvenni. A legtöbb érdeklődő a következő témakörök iránt: ingatlan-nyilvántartás jog informatika térinformatika 3. A válaszadók 95%-a igényel számítógép-ismereteket. 4. Operációs rendszerek közül még mindig a DOS-t használják a legtöbben. 5. A leggyakrabban használt szoftverek: MS Word KDIR ITR MS Excel A többi felsorolt szoftver használata nem számottevő. 6. Programozási ismeretekkel mindössze 8% rendelkezik.

11 11 7. Rendszerszervezési ismeretekkel mindössze 6% rendelkezik. 8. A felsorolt adatbázis kezelők közül legtöbben Oracle-t használnak. 9. Internetet mindössze 5% tud használni, és csak 3%-nak van hozzáférési lehetősége. 10. Számítógépes továbbképzést 84% igényel. A számítógépes tanfolyamok közül a következők iránt érdeklődnek a legtöbben: TAKAROS Windows alapismeretek Hálózati alapismeretek Internet Adatbáziskezelők 11. Idegen nyelvet a válaszadók 17% érzi szükségeshez munkájához. 12. Nyelvvizsgával mindössze 4%(!) rendelkezik. 13. A válaszadók 92%-a(!) igényli az idegen nyelvi továbbképzést. A legnagyobb érdeklődés angol (alap- ill. középfokú) és német (alap- ill. középfokú) nyelv iránt van. 2.3 A jelenlegi oktatás-továbbképzési rendszer vizsgálata A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája Az intézményesülés formái, a szakképzés szintjei Középfokú szakképzés Iskolarendszerű képzések - földmérő technikus - térképész technikus Iskolarendszeren kívüli képzések - fotogrammetriai kiértékelő - földügyi számítógépes adatkezelő - ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - térképtáros - földügyi térinformatikai szaktechnikus - kataszteri szaktechnikus - létesítmény-geodéta szaktechnikus - távérzékelési szaktechnikus

12 12 Felsőfokú szakképzés főiskolai alapképzés - földmérő mérnök - földrendező mérnök főiskolai posztgraduális képzés (szakmérnökképzés) - térinformatikai szakmérnök (Tempus OLLO, DLG) - ingatlankataszteri szakmérnök - UNIGIS - PRONET Iskolarendszerű képzések a) Középfokú földmérő és térképész szakképzés Történeti áttekintés Az iskolarendszerű középfokú földmérő szakképzés, négyéves nappali tagozatos formában szakmaszámmal, 1967-ben indult az ország négy városában: Békéscsabán, Miskolcon, Pécsett és Szombathelyen. A szakképzés struktúrája 5+1 formában valósult meg: heti 4 nap elméleti és 1 nap gyakorlat oktatás. A tanulók a negyedik év végén a sikeres szakmai érettségi vizsga letételét követően középfokú földmérő minősítést szereztek. Érettségi-képesítő vizsgát magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, földméréstan, fotogrammetria, valamint szakmai gyakorlat tantárgyakból kellett tenni től a középfokú földmérő szakképzés a budapesti szakközépiskolában is megkezdődött, itt 1979-től lehetőség volt arra, hogy a tanulók a földmérő képzés mellett, a szakmaszámú középfokú térképész szakot válasszák. A középfokú földmérő képzettséget szerzett tanulók, kettő év szakmai gyakorlat után egy éves levelező tagozatos képzést követően technikus-minősítő vizsgát tehettek - a földmérők Pécsett, a térképészek Budapesten. A 70-es évek közepétől a képzés igény szerint - elsősorban a szakmai nagyvállalatok, BGTV, PGTV, KV, szakképzetlen, csak érettségivel, vagy céltanfolyami végzettséggel rendelkező dolgozói számára - levelező tagozaton is megkezdődött tól a tantervi reform keretében megújult a középfokú földmérő és térképész szakképzés, az első tizenhárom év tapasztalatait felhasználva a tananyagon belüli súlypont módosításokra került sor, új szakmai tantárgyak oktatása kezdődött meg: "A magyar földmérés és térképészet története", "Számítástechnikai és automatizálási ismeretek", valamint elkészült a mai napig használt szakmai tankönyvek generációja szeptemberétől kísérleti jelleggel a budapesti szakközépiskolában megkezdődött a földmérő és térképész szakképzés ötéves nappali tagozatos formában kísérleti jelleggel, szakmaszámmal. Az első öt év tapasztalatai alapján a földmérő és térképész szakokat újra külön választották és 1990-től Pécsét és Szombathelyen, 1991-től Miskolcon, 1992-től Békéscsabán bevezetésre került az ötéves nappali tagozatos földmérő technikus képzés. Budapesten a földmérő és térképész technikusképzés igény szerint esetleg csoportbontásban (félosztállyal) valósul meg. A negyedik év végén csak

13 13 közismereti tantárgyakból magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika - tesznek érettségi vizsgát a diákok, majd pályát módosítanak, vagy felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, vagy - általában az osztályok létszámának 2/3 része - az ötödik technikusképző osztályban marad és így technikusképesítő vizsgát tehet, földméréstan, fotogrammetria, földméréstan gyakorlat tantárgyakból, (a térképész technikus képesítő vizsga tárgyai: földméréstan, kartográfia, térképészeti gyakorlat, földméréstan gyakorlat). A szakmai órák száma az öt év alatt: - a földmérő technikus szakon 2836 óra (46 % elmélet + 54 % gyakorlat) - a térképész technikus szakon 2872 óra(44 % elmélet + 56 % gyakorlat január 01. óta középfokú szakképzés csak az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint indítható! A földügyi, földmérési és térképészeti ágazatban, középfokon a következő szakképzések léteznek: - földmérő technikus 2832 órában (50-50 % elmélet és gyakorlat) - térképész technikus 2904 órában (50-50 % elmélet és gyakorlat) b) Felsőfokú földmérő és térképész szakképzés Soproni Egyetem Földmérő és Földrendezői Főiskolai Kara Történeti áttekintés A főiskola rendszerű szakképzés gyökerei 1958-ra vezethetők vissza, amikor az ÁFTH kollégiuma augusztus 20.-i határozatával rendelkezett az állami földmérés szakember hiányának pótlására megszervezendő képzés megindítására. Ennek következményeként 1959-ben a székesfehérvári Jáky József technikumban megindult az érettségire épülő két éves földmérőtechnikus képzés, majd a magyar (elsősorban a felsőfokú) oktatási szerkezet átalakításával ben létrejön az ÁFTH önálló intézményeként a Felsőfokú Földmérési Technikum. Az ágazat szakember utánpótlásának zömét adó iskolában 1972-ig folyik a felsőfokú földmérő-technikus képzés ben a magyar felsőfokú oktatás átszervezéskor megszűnnek a felsőfokú technikumok. A nagyobb intézmények önálló főiskolákká alakulnak, a kisebbek vagy megszűnnek, vagy egyetemek főiskolai karaként léteznek tovább. Az ágazat 1967-től folyó FM irányítása, valamint a mezőgazdasági tárcához tartozó Soproni Egyetem úttörő szerepe az önálló magyar földmérőmérnök-képzés megindításában együttesen indokolják, hogy a technikum jogutódja a Soproni Egyetem főiskolai karaként működjön tovább. Az alapképzésben megjelenik a földmérő szak mellett a földrendező szak. A Kar alapítását elrendelő 1032/1972.(V.31.) MT határozat az alapképzés mellett a Kar feladatává teszi az ágazati vezetők és szakemberek továbbképzését is. A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája A főiskolai rendszerű oktatási szervezet jelenlegi struktúráját a bevezető táblázat tartalmazza. A karon az alapképzésben jelenleg két tagozaton - nappali és levelező - és két szakon - földmérő és földrendező - folyik képzés. A szakmai igények kielégítése néhány év szünet után, 1995-től vannak újra hallgatóink a levelező tagozaton. Az alapképzés után a speciális szakmai ismeretek megszerzése ill. azok elmélyítését a posztgraduális képzés segíti. Az iskolarendszerű továbbképzések időtartama három vagy négy félév.

14 14 Ezek mellett a képzési formák mellett esetenként ad hoc jelleggel bizonyos szakmai feladatokra való felkészülést segítendő iskolarendszeren kivül is szerveződnek oktatási projektek (pl. NKP). Ezekben a projektekben a felkészült főiskolai oktató gárda kiegészül a gyakorló szakemberek és a társintézmények tapasztalt oktatóinak köréből. BME Földmérő és Térinformatikai Szak Történeti áttekintés Az egyetem szintű földmérőmérnöki képzés hagyományai selmecbányáig nyúlnak vissza, ahol együttesen történt a bányamérnök és a földmérők képzése. Ezt követően a soproni Erdészeti Egyetemen folyt földmérőképzés, amely 1954-ben Miskolcra települt át folyamatosan a Nehézipari Műszaki Egyetemre. Itt ugyancsak a bánymérőket és a földmérőket egy szakon képezték ben az Építőipari és Közlekedési Műszaki egyetem Mérnöki Karán létesítettek földmérő szakot. Azóta is itt folyik a képzés, illetőleg az Egyetem jogutódjának (Budapesti Műszaki Egyetem) Építőmérnöki Karán, 1993-tól Földmérő- és Térinformatikai Szak elnevezéssel. A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája A mérnöki tervezés a földnyilvántartás, a honvédelmi tevékenység, a környezetvédelem, a városigazgatás elképzelhetetlen megfelelő térképek nélkül. Földmérő és térinformatikai mérnökképzés fontos alkalmazási területe még a tervezett mérnöki létesítmények helyzetének és a megváltozott birtokhatár pontoknak szabatos kitűzése, a mérnöki létesítmények mozgásának vizsgálata. A legújabb alkalmazási terület a márművek navigálásával kapcsolatos feladatok. Az előzőekben felsorolt feladatok végrehajtásához a földmérő- és térinformatika szak hallgatói különböző mérési és számítási módszereket alkalmaznak. A különböző eredetű mérési eredmények feldolgozására a szak hallgatói gyakran igen bonyolult matematikai módszereket és eljárásokat is felhasználnak a számítástechnika, az informatika fejlődése vezetett a térinformatika kialakulásához. A térinformatika korunk egyik leggyorsabban fejlődő technológiája. A térinformatikai rendszerek legfontosabb fajtái az üzem és városirányítási, kisüzemi, környezetvizsgálati és ingatlan-nyilvántartási rendszerek. Mind a földmérőmérnöki, mind a térinformatikai feladatok ellátásához igen hasznosak a különböző mérnöki ismeretek. Ennek érdekében a földmérő és térinformatika szak hallgatói az építőmérnöki szak törzs tananyagának közlekedéssel, vízgazdálkodással, városépítéssel összefüggő tantárgyait is hallgatják Iskolarendszeren kivül is működtethető szakképzés a) Iskolarendszeren kivül is mükődtethető középfokú földmérő és térképész szakképzés Csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára - ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 500 órában - fotogrammetriai kiértékelő 500 órában - földügyi számítógépes adatkezelő 500 órában - térképtáros 500 órában Csak földmérő, vagy térképész technikusi oklevéllel rendelkezők számára - földügyi térinformatikai szaktechnikus 500 órában - távérzékelési szaktechnikus 500 órában

15 15 - kataszteri szaktechnikus 500 órában - létesítmény geodéta szaktechnikus 500 órában Valamennyi középfokú födmérési és térképész szakképzés formai elméleti és gyakorlati óráinak aránya %. b) Iskolarendszeren kivül is működtethető felsőfokú földmérő és térképész szakképzések A főiskolai karon jelenleg ilyen képzés nincs A jelenlegi oktatási formák a) A jelenlegi középfokú oktatási formák - alapképzések a szakmaszámú középfokú földmérőképzés levelező tagozaton a budapesti szakközépiskolában még folyik, az utolsó vizsga 1999 júniusában várható, új osztály ebben a formában nem indítható! a szakmaszámú földmérő és térképész technikusképzés nappali- esetleg igény szerint levelező- tagozaton folyik mind az öt szakközépiskolában, térképész technikusi végzettség csak Budapesten szerezhető. Az utolsó szakmaszám szerinti vizsgák 2002-ben várhatóak, új évfolyamok sem nappali, sem levelező formában nem indíthatóak! az OKJ szerinti földmérő, valamint térképész technikusképzés "Szakmai és vizsgáztatási követelményei" -t a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII.15.) és ennek módosítása a 10/1996.(IV. 24.) FM, rendelettel a földművelésügyi miniszter engedélyezte, a MÉM. Értesítő XL VII.évf. 14. számában megjelent, illetve az ASZI füzet formában kiadta. A képzés "Központi program"-ja (régen tanterv) is elkészült, a földművelésügyi miniszter /II./1998. számon engedélyezte és mágneslemezen az ASZI-től igényelhető. A szakképzés a régi tankönyvek alapján folytatható, de az új tankönyvek elkészítése is folyamatban van január 01. után középfokú szakképzés csak az OKJ. szerint indítható! A földmérési és térképészeti ágazat vonatkozásában a tanügyi dokumentáció teljes körben rendelkezésre áll, a szakképzés személyi és tárgyi feltételei az indításhoz elégségesek mind az öt szakközépiskolában. A jelenleg érvényes rendelkezések szerint 1998 és 2002 között, a NAT teljes körű bevezetéséig az ún. átmeneti időszakban a középfokú földmérő és térképész technikusképzés lehetőségei a következők: - A 9. évfolyamtól a 13. évfolyamig 5 éves, a típusú képzéshez legjobban hasonlító modell, érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv) és elágazási lehetőség (pályamódosítás, felsőoktatási intézményben való továbbtanulás, tanulmányok folytatása a technikusképző évfolyamon) a 12. évfolyam végén lehetséges. A közismereti tantárgyak között megjelenik az "Informatikai és számítástechnikai ismeretek" tantárgy, már a 9. évfolyamtól, a szakmai tantárgyak a 9. és 10. évfolyamon csak alapozó szakmai orientációs célokat szolgálhatnak (ábrázoló geometria, szabadkézi rajz, térképismeret stb.). - A 13. évfolyamon heti 5 órában szabadon választható szakmai tantárgyak szerepelnek (szakmai idegennyelv, távérzékelés, térinformatika stb.)

16 16 - A 11. évfolyamtól a 13. évfolyamig 3 éves, az előző modell sajátos változata, belépés az alapvizsgát követően a 11. évfolyamon, ebben az esetben az alapozó és orientációs tantárgyakat pótoltatni kell. - A 13. és 14. évfolyamon 2 éves ún. 100%-os modell, a belépés az érettségit követően történik. Az OKJ szerinti földmérő és térképész technikus képzés esetén a technikusképesítő vizsga tárgyai: - földméréstan (írásbeli és szóbeli), - ingatlan-nyilvántartási, jogi és államigazgatási ismeretek (szóbeli), - kiegészítő szakmai ismeretek (szóbeli, mely tartalmazza a fotogrammetria, topográfia, geodéziai számítástechnika és a gazdasági, szervezési ismeretek témaköreit), - szakmai gyakorlat (szakdolgozat készítése) szeptemberétől mind az öt szakközépiskola 9. évfolyamán az OKJ. szerinti, 10., 11., 12., és 13. évfolyamán a szakmaszámú földmérő és térképész szakképzés folyik, nappali tagozaton, levelező tagozaton a budapesti szakközépiskolában 1999-ig még a szakmaszámú középfokú földmérőket is képeznek. b) A jelenlegi felsőfokú oktatási formák 1. Főiskolai képzés A főiskolai végzettséget jelentő hároméves alapképzés dokumentumai a képzés célját két szakra, földmérő és földrendező szakra határozzák meg. A képzés kereteit a tantervek, tartalmát a tantárgyi programok adják. A tantárgyi programok rendszeresen, a tantervek néhány évenként követik a tudományterület változásait, a gyors technológiai, technikai fejlődést. Az alapképzés időtartama nappali tagozaton 6 félév, az egyes félévek szorgalmi időszaka hét, a heti óraszám 30. A levelező tagozaton az oktatás 8 féléves, össz óraszáma 800. A jelenleg érvényben lévő tanterv szerint az 1-2. szemeszterben történik a természet- és társadalomtudományi alapképzés, részben szakmai alapképzés, a 3-4. szemeszterben a szakmai képzés (mindkét szakon azonos), az 5-6. szemeszterben a földmérő és földrendező szakképzés. A képzés tartalmi irányai és ezek arányai: - természettudományi alapismeretek 529 óra 16% - gazdasági és humán ismeretek 494 óra 15% - szakmai törzsanyag 1211 óra 38% - differenciált szakmai ismeretek 312 óra 10% - szakdolgozat 126 óra 4% - gyakorlati képzés 546 óra 17% A képzésre fordított összes óra Földmérő szakon az elméleti órák száma 1162 (36%), a gyakorlati óráké 2066 (64%). Ugyanezen adatok a földrendező szakon 1148 (35%), ill (65%). A két szak tanterve az 1-4. félévekben azonos. A differenciált szakmai anyag tárgyai az 5-6. félévekben vehetők fel. A tanulmányi idő alatt a hallgatóknak 2 szigorlatot (matematika, geodézia) és 32 kollokviumot kell letenniük. A félévenkénti elméleti és gyakorlati képzéseket egészítik ki az intézeti terepgyakorlatok (4 hét geodézia, 2 hét országos felmérés, 2 hét topográfia, 2 hét alappontsűrítés) és a 3 hetes üzemi gyakorlatok.

17 17 Az oklevél megszerzéséhez valamennyi tárgy eredményes elvégzése mellett a hallgatók szakdolgozatot készítenek, majd záróvizsgát tesznek. A szakdolgozatok témakörei a választott szaknak megfelelő felmérési, alapmunkálati, mérnökgeodéziai, fotogrammetriai, távérzékelési vagy térinformatikai mérnöki feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a konzulens irányítása mellett el tud végezni. A szakdolgozatban a jelöltek igazolják, hogy képesek a szakirodalom használatára, valamint azt, hogy a technológiai és ökonómiai ismereteket konkrét feladatokban alkalmazni tudják. A képzés komplex záróvizsgával zárul. a záróvizsga bizottságokban a belső és külső tagok aránya közel 50-50%. A külső tagok a földmérés számos szakterületéről kerülnek ki (FM FTF, BME, SE, MH TÉHI, NKP Kht., FÖMI, stb.). Sikeres záróvizsga alapján a főiskola a jelölt számára a szakokra vonatkozó tantervben meghatározott szakképesítési megjelölést (földmérő mérnök, földrendező mérnök) is tartalmazó oklevelet állít ki. Az oklevél minősítését a záróvizsga, valamint a szigorlati átlag nem kerekített egyszerű számtani középértéke adja. 2. Földmérő és térinformatika egyetemi szak A földmérő és térinformatika szak oktatása a BME Mérnöki Karán történik. Az Építőmérnöki Karon oktatott két szak: Az Építőmérnöki Szak, valamint a Földmérő- és Térinformatika Szak tantervei struktúrában csaknem azonosak, sok közös együtt oktatott tárgyat tartalmaznak, különösen a képzés első időszakában, az úgynevezett törzsképzésben. Az eltérések természetesen a szakmai képzésben a választható és végszigorlati tárgyak körében mutatkoznak. A tananyag mintegy 2/3 részét a kötelező törzsanyag, 1/3 részét pedig választható differenciált szakmai anyag alkotja. A törzsanyag kredit pontértéke 200, a differenciált szakmai anyag kredit pontértéke 100, azaz összesen 300 kreditpont szükséges a diploma megszerzéséhez. A törzstárgyak kitöltik az 1-től 4-ig szemesztert, de jelen vannak egészen a 9-ik szemeszterig. Több közös tárgy van az építő szak tantervével, de a geodéziai jellegű törzstárgyak is megjelennek. A 4-ik szemesztert követő alapszigorlat tárgyai matematika és geodézia. A törzsanyag tantárgyai a kiadott kormányrendelet értesítéses követelményei szerint a következő csoportba sorolhatók: - természettudományos alapismeretek, - gazdasági és humán ismeretek, - szakmai törzsanyag, - differenciált szakmai ismeretek, - szakmai gyakorlat. A választható tárgyak köre már markánsan a földmérő- és térinformatikai mérnöki irányú szakmai képzést szolgálják. A rendszer rugalmas, a tantárgyválasztás a hallgatók érdeklődési körének megfelelően történik, sőt az is megengedett, hogy a hallgató egy végszigorlati tantárgy csoportot az építőmérnöki tantárgy csoportból válasszon. A képzés diplomaterv készítésével és záróvizsgával zárul. A diplomatervek témái: GPS technika különböző alkalmazásai, mozgásvizsgálati hálózatok, fotogrammetriai alkalmazások, különböző térinformatikai jellegű feladatok. A diplomaterv a 10. Szemeszterben készül. A diplomaterv készítését egy belső és egy külső konzulens felügyeli. A záróvizsga a diplomaterv ismertetésével kezdődik. A záróvizsga bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a hallgatóknak a diplomatervvel kapcsolatban. Ezt követi a

18 18 záróvizsga. A záróvizsga tantárgyakból az érintett tanszékek közreműködésével kérdéseket állítunk össze és a hallgatók ezek alapján készülnek fel. A feleleteket, valamint a diplomatervet és annak előadását, a példákra adott válaszokat a vizsgabizottság a hallgatók szereplését követően zárt ülésen értékeli. A záróvizsgabizottságnak mindig van legalább két külső tagja, akik a szakterület neves képviselőiből kerülnek ki A jelenlegi továbbképzési formák a) A jelenlegi középfokú továbbképzési formák Csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára, szervezhető iskolarendszeren kívüli továbbképzési formák: - ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 500 órában - fotogrammetriai kiértékelő 500 órában - földügyi számítógépes adatkezelő 500 órában - térképtáros 500 órában Csak földmérő, vagy térképész technikusi oklevéllel rendelkezők számára, szervezhető iskolarendszeren kívüli továbbképzési formák: - földügyi térinformatikai szaktechnikus 500 órában - távérzékelési szaktechnikus 500 órában - kataszteri szaktechnikus 500 órában - létesítmény geodéta szaktechnikus 500 órában A fenti nyolc iskolarendszeren kívül is szervezhető szakképzés "Szakmai és vizsgáztatási követelményei"-t a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994.(XII. 15.) és ennek módosítása a 10/1996.(IV.24.) FM. rendelettel a földművelésügyi miniszter engedélyezte, ezek közül földügyi számítógépes adatkezelő, az ingatlannyilvántartási ügyintéző, a fotogrammetriai kiértékelő és a térképtáros a MÉM Értesítő XLVII.évf. 14. számában megjelent, illetve az ASZI füzet formában kiadta, a négy szaktechnikusi képzés füzeteinek kiadása az ASZI-ben folyamatban van. A képzések "Központi program"-jait (régen tanterv) nem kell elkészíteni. Az iskolarendszeren kívüli képzések esetén csak akkor indítható a képzés, ha a szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján készített és jóváhagyott (szakoktatási szakértő) Képzési Program elkészült és ennek birtokában megtörtént a Megyei Munkaügyi Központban a regisztrálás. A földügyi számítógépes adatkezelő, az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, a fotogrammetriai kiértékelő, a térképtáros és a földügyi térinformatikai szaktechnikus szakok képzési programjai még 1998-ban elkészülnek. A vizsgákat csak az öt szakközépiskola szervezheti. b) A jelenlegi felsőfokú továbbképzési formák 1. A Soproni Egyetem székesfehérvári főiskolai karán folyó továbbképzések A főiskolai karon az üzemmérnökök továbbképzése 1978-ban kezdődött a geodéziai adatfeldolgozás, az ipari geodézia és a fotogrammetria szakon. A levelező rendszerű három féléves továbbképzés szakdolgozat készítésével és államvizsgával zárult. Elsősorban az ipari geodézia és a geodéziai adatfeldolgozó szak volt népszerű től az új szakmai igényeknek megfelelően a továbbképzés megújult és két új szak létesült. Ezek elnevezése térinformatika és geodéziai alapjai, valamint ingatlankataszteri szak volt. A térinformatika és geodéziai alapjai szakon az alábbi tantárgyakat vették fel a hallgatók: matematika, elektrotechnika, adatfeldolgozás, földi mérőrendszerek,

19 19 kiegyenlítő számítás, számítástechnika, távérzékelés, térinformatika. Az ingatlankataszteri szak tantárgyai: föld- és területrendezés, földmérési, adatfeldolgozás, ingatlan-nyilvántartás, jogi ismeretek, korszerű adatgyűjtő rendszerek, közigazgatási ismeretek, országos felmérés, számítástechnika, szakmatörténet, talaj- és földművelésügyi ismeretek, távérzékelés, térinformatikai rendszerek. Mindkét továbbképzési forma másfél év időtartamú volt és 270 óra oktatási időt foglalt magába. A térinformatika szakon 1994-ig négyszer indult a képzés, általában volt a hallgatók száma után tartalmilag tovább korszerűsödött a két szakon folyó továbbképzés, amelyek jelenlegi elnevezése: térinformatika illetve ingatlankataszteri szakmérnökképzés. E két szak akkreditálása 1997-ben történt meg. A térinformatikai továbbképzés az utóbbi időben távoktatási formájúvá alakult át, amelyet a Phare program is támogat. A következőkben e két akkreditált szak és a többi továbbképzési forma sajátosságait foglaljuk össze. Térinformatikai szakmérnöki szak A térinformatikai szakon folyó továbbképzés jelenleg távoktatásos formában folyik, a Phare program támogatásával, DLG elnevezéssel. (Distance Learning in GIS). A tananyag 7 modulból áll, amelyek kidolgozásában a holland ITC, az FM FTF, a FÖMI, a BME, az ELTE és a Geometria Térinformatika Rendszerház Kft. is részt vettek tavaszán indult az első ilyen jellegű képzés 17 fős létszámmal, amelyet sikerült megőrizni. Az egyes modulok elnevezése: információtechnológia, térinformatikai ismeretek, információs rendszerek tervezése, adatintegrálás és adatelemzés, számítógépes kartográfia, adat-projekt-minőség menedzsment. Ingatlankataszteri szakmérnöki szak Az ingatlankataszter szakmérnökképzés megindítását az a változás serkentette, ami 1990 óta a földügy területén létrejött. Ez nemcsak a kiterjedt birtokrendezés szükségességét, hanem a térképi alapok és az egész ingatlan-nyilvántartás korszerűsítését igényli. Az ingatlankataszter szakmérnökképzés tantárgyai: digitális térképkészítés, földminősítés és földértékelés, földügyi információs rendszerek, ingatlan értékbecslés, ingatlannyilvántartás, menedzsment, mezőgazdasági területrendezés, pénzügyi és számviteli ismeretek, polgári jogi ismeretek. A képzés irányító dokumentumait a kari Tanács 1992-ben fogadta el, az első tapasztalatok alapján a tantervet módosították és kiegészítették. Egyéb továbbképzési formák UNIGIS (Universal Education in Geographic Information System) Széleskörű térinformatikai ismereteket ad, mintegy virtuális egyetemként működik, távoktatásos formában. Eredetileg három angol egyetem kezdte el a posztgraduális térinformatikus képzést, amelyhez további európai intézmények társultak, köztük a főiskolai kar is, 1995-ben. A tananyag 10 angol nyelvű távoktató modulból áll, amelyek elméleti írott anyagot és kötelező szakirodalmat tartalmaznak, ezeket évente megújítják. Az egyes modulok főbb témakörei: térbeli gondolkodás, térbeli és leíró adatok, térbeli műveletek és megjelenítés, minőségbiztosítás, szervezés, GIS projekt. Az oktatást 4 intenzív foglalkozás, ún. workshop teszi gyakorlatiassá, ahol az Idrisi, a MapInfo, a Microstation és az Arcinfo szoftvereket mutatják be. a képzés 4 félévig tart, de elvi lehetőség van arra, hogy további 1 év angliai képzés után a manchesteri egyetem okleveles mérnöki (MSc) diplomát adjon ki a jelölt számára. A nyelvtudás hiánya miatt

20 20 jelenleg csökkentő a résztvevők létszáma. A főiskolai képzés záródolgozat megvédése után szakmérnöki diplomával zárul. Az UNIGIS a képesítési ekvivalenciát angol nyelvű okirattal ismeri el. OLLO (Open Learning for Land Offices) A képzés kifejezetten földhivatali dolgozók számára indult, távoktatásos formában a TEMPUS finanszírozásában. A tananyag 12 modulból áll, amelynek kifejlesztését az FM FTF, a FÖMI, a Veszprémi Egyetem, a Kelet-Londoni Egyetem és a Leuveni Katolikus Egyetem támogatta. A képzés moduljai: számítógépes ingatlan-nyilvántartás, földhivatali automatizálás, információs rendszerek, projekt menedzsment, adatpolitika, minőségbiztosítás, digitális adatgyűjtés, digitális térképezés, földhasználati menedzsment, földbirtokpolitika és földrendezés. GIS-LIS alkalmazások, többcélú kataszter. A képzés nyitottsága azt jelenti, hogy középfokútól felfelé bármilyen bizonyítvánnyal lehet jelentkezni és nem szükséges az összes tantárgyat felvenni. Kidolgozás illetve elfogadás alatt áll a teljes programot teljesítők számára további kiegészítő képzés után a mérnöki diploma megszerzése a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az OLLO tapasztalatait és eredményeit hasznosították a Nemzeti Kataszteri Program oktatási projektjében. PRONET (Internet alapú multimédiás oktatás) A holland ITC bevonta a főiskolát a hálózati multimédiával támogatott oktatás fejlesztési programjába. A Térinformatika Tanszék Geoinformatika címmel angol és magyar nyelvű multimédia anyagot készít az Internetre. 2. BME Földmérő- és Térinformatikai Szak továbbképzési formák Humán térinformatikai szakmérnöki szak A szakmérnöki szakképzés ideje négy félév, a képzés diplomatervkészítéssel és államvizsgával zárul. A négy félévben a hallgatók négy alkalomra elosztott 90 tanórában 6-6 tárgyat vesznek fel, és a félév végén vizsgát tesznek. A tanfolyam önköltséges. A tanfolyam célkitűzése olyan térinformatikai szakmérnökök képzése, amely alkalmassá teszi a hallgatókat a földrajzi információs rendszerek és a humán térinformációs rendszerek megismerésére. A képzésre okleveles mérnöki és mérnöki diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. Sikeres védés után a hallgatók szakmérnöki második diplomát kapnak. GPS-navigációs szakmérnöki szak A szakmai továbbképzés feladata az egyetemi és főiskolai végzettségű gyakorló mérnök (tervező, kivitelező és kutató) szintemelő továbbképzése a földmérés és térképészet, valamint az építőmérnöki, továbbá a közlekedéstechnikai és az ehhez kapcsolódó egyéb mérnöki tevékenységben egyre inkább tért hódító GPS mérési technika alkalmazása területén. A képzés keretében a szakmérnöki hallgató megismeri a GPS rendszer működését, a mérési elveiket, módszereket és a különféle feldolgozási módokat. Bemutatjuk a hazai viszonylatban elérhető műszereket és feldolgozó szoftvereket. Alapos és részletes ismertetést adunk a Magyarországon használatos vetületi rendszerekről, ezek gyakorlati alkalmazásairól és a GPS rendszerhez illeszthetőség kérdéseiről. Mivel a technika alkalmazhatóságának legfontosabb problémája a vetületek közötti átszámítás, számos feladaton keresztül szereznek gyakorlatot a mindennapi munkákhoz. Bemutatjuk a már működő permanens állomást, amely országos szinten kiszolgálhatja a mérnöki és navigációs célú differenciális GPS méréseket.

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 581 03

Részletesebben

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Kedves Kolléganők és Kollégák! MMK-GGT HÍRLEVÉL 2012.07.19. Kedves Kolléganők és Kollégák! Mindkét, szakmánkban felsőoktatással foglalkozó intézmény meghirdette az idén kezdődő szakirányú továbbképzéseit. Ezeket adjuk közre alább. A

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Rácz Kálmán Születési név: Anyja születési neve: Kiss Ibolya Neme: férfi Születési idő (év, hó, nap): 1958. június 30. Születési hely: Kisújszállás Családi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu Az intézmény típusa: OKJ szerinti képzés:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

A projekt stratégiai céljából három fő feladat következik:

A projekt stratégiai céljából három fő feladat következik: Tudásbázis a földügyi adminisztráció továbbképzésére Márkus Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar 8000 Székesfehérvár Pirosalma u. 1-3. Tel: 06 22 348 271 Fax: 06

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FÖLDÜGYI TÉRINFORMATIKAI

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben

A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben Dr. Ádám József akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár, dr. Horváth Kálmán ny. egyetemi tanár, dr. Kis Papp László egyetemi tanár, dr. Sárközy Ferenc

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI 1/11 Jereb László NYME-FMK Informatikai és Gazdasági Intézet Szeged, 2009. október 16. Tartalom Néhány képzési alapinformáció. 2/11 Tartalom

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

NYME GEOINFORMATIKAI KAR ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

NYME GEOINFORMATIKAI KAR ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET NYME GEOINFORMATIKAI KAR ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: földmérő és

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI TÁVOKTATÁS FÖLDHIVATALOKNAK

TÉRINFORMATIKAI TÁVOKTATÁS FÖLDHIVATALOKNAK TÉRINFORMATIKAI TÁVOKTATÁS FÖLDHIVATALOKNAK Márkus Béla, mb@geo. cslm.hu Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Kar Térinformatika Tanszék 8002 Székesfehérvár Pf. 52. Abstract

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben