MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július"

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió július

2 2 Ez a tanulmány a földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzés fejlesztésére vonatkozó középtávú stratégiája kialakítására készült, a szakterületi oktatási intézmények, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és független szakértők közreműködésével.

3 3 TARTALOM Vezetői összefoglaló A stratégiai anyag célja 1. Előzmények, a háttér bemutatása 1.1 A tanulmány készítés körülményei 1.2 A követett módszertan 1.3 Alapfeltételezések 2. A jelen helyzet értékelése 2.1 A működési környezet leírása 2.2 Szervezeti-működési elemzés A szervezet felépítése Emberi erőforrások Finanszírozási kérdések A működési terület elemzése (kérdőív) 2.3 A jelenlegi oktatás-továbbképzési rendszer vizsgálata A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája A jelenlegi oktatási formák A jelenlegi továbbképzési formák Az IT-fejlesztési projektek és az emberi erőforrás fejlesztés Az oktatás-továbbképzés vizsgálata A jelenlegi pénzügyi források értékelése 2.4 Külföldi helyzetkép 3. A követelmények, célok 3.1 A földhivatalok előírt feladataiból adódó emberi erőforrás fejlesztési igények Az elektronikus adatfeldolgozásra átállított ingatlannyilvántartás Nemzeti Kataszteri Program Általános birtokrendezés Magyar Topográfiai Program 3.2 A környezet által közvetített igények A földügyi szakterület igényei Az általános - nem egy szakterülethez kötött - igények 3.3 A földhivatali szervezet belső szükségleteiből adódó igények 3.4 Kritikus sikertényezők 3.5 Célok 4. Feladatkitűzések 5. Technológiai, intézményfejlesztési stb. lehetőségek 5.1 A fejlődés általános tényezői Hardver Szoftver Oktatási anyagok Szervezet 5.2 A földhivatalok szükségleteiből adódó igények teljesítésének IT eszközei 5.3 A földhivatali továbbképzés intézményfejlesztési lehetőségei 6. Megoldási alternatívák 7. Forgatókönyv javaslatok Kiértékelés Melléklet

4 4 Vezetői összefoglaló A közigazgatás korszerűsítésének folyamata, a piacgazdaság kiépülése, az információs társadalom kialakulásával, a közelgő EU csatlakozással kapcsolatos igények egyre inkább megkövetelik a földügyi igazgatás területén is, hogy jól képzett, naprakész szakmai ismeretekkel és nyelvtudással rendelkező köztisztviselők dolgozzanak. Ez úton lehet csak a közigazgatás megújhodásához kapcsolódóan a "szolgáltató állam" ideáját megvalósítani. Ahhoz, hogy ennek alapjait 2-3 éves távlatban lerakjuk, az alábbi kritikus sikertényezők kerültek megfogalmazásra: a) a földhivatali ügyintézés szinvonalának emelése b) a földhivatali munka hatékonyságának és szolgáltató jellegének erősítése c) versenyképes hazai munkaerő biztosítása a szakterület számára d) a munkavégzés új formái elterjedésének elősegítése e) felkészülés az elektronikus gazdaság működésében való részvételre f) az ún. élethosszon át tartó tanulás lehetőségének biztosítása g) a folyamatos továbbképzés érdekeltségének megteremtése. A kritikus sikertényezők - ill. az azokból levezetett, a tanulmányban részletezett célok - elérése különböző finanszírozási, szervezési lehetőségek függvénye. A lehetőségek reális eseteire a következő forgatókönyvek fogalmazódtak meg: 1. sz. forgatókönyv: "marad minden változatlan" - nincs érdemi változás, azaz nem tervezetten történik a hivatali oktatás-továbbképzés. 2. sz. forgatókönyv: "átfogó reform" megközelítés - előre tervezetten gondoskodik a szakterületi oktatás-képzés, az új szakemberek kiképzésének szervezett megvalósításáról és feltételrendszerének kidolgozásáról, valamint az ingatlan-nyilvántartás területén hiányzó felsőfokú képzés pótlásáról. Továbbá biztosítja a megvalósításhoz a műszaki infrastruktúrát is. 3. sz. forgatókönyv: "fontolva haladás" - célkitűzéseiben megegyezik az előző verzióval, de időben elhúzva, lassabban, kisebb engedményekkel valósítja azokat meg. 4. sz. forgatókönyv: "célmegoldás" - külső oktatásszervezési cégre bízza a megoldást. A forgatókönyvek különböző mértékben elégítik ki a megfogalmazott célokat, ugyanakkor eltérő a forrásigényük, a megvalósítási kockázatuk. A "minden változatlan" (1) és a "célmegoldás" (4) forgatókönyvek olyan alapvető célokat sértenek, amelyek miatt választásuk nem javasolt. Az "átfogó reform" változat (2) lenne a legperspektívikusabb, de ezt csak más tárcákkal (BM, PM stb.) együttműködve, a közigazgatás korszerűsítésében tett érdemi lépésekkel együtt valósítható meg (egyébként túl magas mind a megvalósítási kockázata, mind a költségigénye). Amennyiben a feltételek biztosíthatók, ez felel meg legjobban a megfogalmazott kritikus sikertényezőknek, így mind a kormányzat, mind a szakterület érdekeinek. Finanszírozási igénye a jelenlegi költségvetési kereten túl mintegy 200 mft. három év alatt. A "fontolva haladás" változat (3) megvalósítási kockázata kicsi, feltehetőleg a szükséges feltételeket az FVM minimális külső közreműködéssel (pl. BM rendelet) ki tudja alakítani. A szükséges többlet finanszírozási igény nem irreálisan nagy ( mft. három év alatt), így ezt a javaslatot célszerű elfogadni, ha sem a (2), sem a (4) változat feltételei nem állnak fenn.

5 5 A stratégiai anyag célja Az oktatási stratégiai anyag fő célja az, hogy megalapozza a földügyi igazgatás területén a professzionális továbbképzés általános bevezetését. Az anyag hasznos lehet arra is, hogy más szervezeteket tájékoztasson a földügyi igazgatás előrehaladásáról ezen a téren. Végül az oktatási stratégiai anyag az ügyfeleinket is tájékoztathatja arról, hogy hogyan biztosítjuk a megfelelő szintű szakmai hozzáértést egy egyre bonyolultabb, és gyorsan változó környezetben. 1. Előzmények, a háttér bemutatása A tanulmány készítésekor célszerűnek látszott speciálisan értelmezni a jelen helyzetet. A földhivatalokat érintően ugyanis éppen most indult be három jelentős projekt (NKP, regionális META, földrészlet mélységű információs rendszer), ami a jelenlegi állapoton lényegesen változtat. A tanulmányban ezeket a projekteket sikeresnek tételeztük fel és eredményükkel mint a jelen rendszer részével számoltunk. Az EU integrációból eredő követelményeket már figyelembe vettük a stratégia kialakításakor. 1.1 A tanulmány-készítés körülményei A Köztisztviselők jogállásáról szoló évi XXIII. törvény 1998 január elsejével hatályba lépett módosítása az eddigieknél nagyobb hangsúlyt helyez a köztisztviselők továbbképzésére. Ez főleg abban mutatkozik meg, hogy előírja a Kormánynak az iskolarendszeren kivüli továbbképzés pénzügyi feltételeinek a költségvetési törvényben a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű célelőirányzatként való meghatározását. Az iskolarendszerű továbbképzés költségeit a közigazgatási szervek saját költségvetésükből fedezik. Kormányrendeletben kell intézkedni az előirányzat felhasználásának módjáról és feltételeiről. A továbbképzésre vonatkozó szabályokat szintén kormányrendelet fogja megállapítani. A rendszerességet és a tervszerűséget szolgálja a középtávú és éves továbbképzési tervek készítésének a kötelezettsége. A terveket a központi költségvetési szervek és más szervek állítják össze a Belügyminisztérium koordinálásával. Ezen stratégiának alkalmasnak kell lennie továbbképzési terv megalapozásához is. A szakterületünket érintő oktatáshoz kapcsolódó lényegesebb jogszabályok az alábbiak: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törvény, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.(XII.30.) MüM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl szóló 2/1997.(I.22.) MüM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 10/1993.(XII.30.) MüM rendelet, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994.(XII.15.) FM rendelet, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994.(XII.15.) FM rendelet módosításáról szóló 46/1998. (VI.16.) FM rendelet. Az átalakulóban lévő oktatási rendszerben szakterületünket illetően a szakképzésekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések karbantartása és megfelelő végrehajtása az elsődleges feladat. A szaktárca feladatai és egyúttal felelőssége is ezen a területen a

6 6 legnagyobb. Konkrétan a meglévő szakmai képzések követelményeinek minőségi meghatározása és szükség esetén új szakképzések kidolgozása. Fontos a képzések finanszírozási kereteinek a meghatározása a tervezhetőség érdekében, elismervén azt, hogy a befektetés sokszorosan megtérül. 1.2 Követett módszertan A munkacsoport részletesen foglalkozott az eddig még fel nem tárt igényekkel, azok elemzésével, valamint a földhivatali szervezet követelményeinek (kritikus sikertényezők, célok) megfelelő körülhatárolásával, figyelemmel a nemzetközi helyzetre. Általános stratégia a tervezéskor nem állt rendelkezésre, így ennek a résznek a meghatározása is a projekt része volt. A kidolgozásnál természetesen mind a rendelkezésre álló idő, mind a feladat jellege miatt értelemszerűen a módszertan egyszerűsítve lett. A tanulmány készítésénél szükségesnek tartottuk a munkába széleskörűen bevonni a földügyi szakágazat képviselőit, azért hogy a speciális nézőpontok, érdekek a tanulmányban megjelenjenek. Így került sor a tanulmányt készítő oktatási munkacsoport tagjainak felkérésére a felső- és középfokú oktatás, a földhivatalok, a FÖMI és az FTF szakértői közül. Az oktatási munkacsoport munkamódszere az alábbi volt: olyan végrehajtható stratégia elkészítése, amely nem csupán általánosságokat tartalmaz, hanem konkrét elemeket, feladatokat, lépéseket, a megvalósítás ütemezésével. Ennek lépései a következők: 1. A stratégia tematikájának meghatározása, logikai rendszerének kialakítása. A tematika egyes részei kidolgozóinak kijelölése. 2. A kidolgozott részek közös megtárgyalása, a részek összeillesztése. 3. Az elkészült tanulmány-terv széleskörű véleményeztetése, majd megvitatása. 4. A stratégiának a minisztérium Vezetői Értekezlete általi elfogadása, majd a konkrét feladatok megvalósításának elkezdése. 1.3 Alapfeltételezések. A szakmai munka jó szinvonalához áttekinthető és gyorsan reagálni képes képzési rendszer, tartalmas oktatás szükséges. Ehhez jól működő belső képzési rendszer kell ( értve ezalatt, hogy oktatás-továbbképzés földhivatalon belül is van, továbbá a földhivatal által támogatott külső oktatásban is résztvesz az apparátus). A földügyi szervezet feladatai a jövőben sem csökkennek, egyszerűsödnek. Az ingatlannyílvántartás számítógépes rendszere informatikai ismereteket is kíván. Az oktatás célhoz rendeltségének az eléréséhez össze kell hangolni a képzési formákat a felesleges párhuzamosságok elkerülése érdekében. 2. A jelen helyzet értékelése A földügyi igazgatás jelenlegi helyzetének értékelése képezi a későbbi ajánlások kialakításának alapját. Ennek kapcsán át kellett tekinteni a működést meghatározó környezeti tényezőket, elemezni kellett a szervezet felépítését, működését, jellemzőit,

7 7 meg kellett vizsgálni az oktatás-továbbképzési rendszert, fel kellett tárni a meglévő továbbképzési igényeket. 2.1 A működési környezet leírása A földügyi igazgatás intézményi alapját képező földhivatalok legfőbb feladata az ingatlanokhoz kapcsolódó jogi, földrajzi és szakadatok pontos és naprakész vezetése, ami az állam által garantált tulajdonbiztonság, a piacgazdaság működésének fenntartásához nélkülözhetetlen. A számítógépen vezetett földügyi nyilvántartásnak fontos szerepe, hogy megbízható alapot nyújt a tulajdonviszonyok regisztrálásához, a jelzálog intézményrendszerének működtetéséhez, a rendeltetésszerű földhasználat állami ellenőrzéséhez, az építésigazgatási és birtokrendezési eljárásokhoz, a statisztikai adatgyűjtéshez. a) A földügyi szervezetre ható politikai, gazdasági és törvényességi erők Az államigazgatás területén a földhivatali szervezet kitüntetett szerepét az is mutatja, hogy ezt a szervezetet nem érintették azok a leépítések, amelyek tapasztalhatók voltak az igazgatás egyéb területein. A földhivatalok támogatása - az emberi erőforrások fejlesztése területén is - azonban nem volt olyan mértékű, mint amit a piacgazdaság működtetésében játszó szerepe megkívánt volna. Különösen ahhoz a helyzethez képest, ahonnan a rendszerváltás időszakában el kellett indulnia, figyelemmel a várható feladatokra. A földhivatali rendszer működtetésének törvényességi szabályozása megoldott, bár a jogi környezett komplex és az elmúlt időszakban gyakran változott, így nehezen követhető. A földhivatalok korszerűsítése még mai is jelentős mértékű nyugat-európai segélyprogram támogatással történik. Ezt a jövőben ki kell váltani, amelyhez megfelelő, előremutató stratégiák, pl. oktatás-továbbképzés tekintetében is, kialakítására van szükség. A hazai gazdasági élet fejlődése, a piacgazdaság kiépülése, a megélénkült ingatlanforgalom és hitelélet, valamint a kárpótlás és magánosítás eredményezte tulajdon átrendeződés, illetve a nemzetközi tőke betelepülése mind biztonságos, gyors, korszerű ingatlan-nyilvántartást és pontos, aktuális alaptérképeket követel, amelyekhez jól képzett, naprakész munkatársak rendelkezésre állása szükséges. b) A földhivatalok megnövekedett terheiről A rendszerváltás következtében többszázezer új ingatlan és tulajdonos bejegyzése vált szükségessé, továbbá az ingatlanforgalom megélénkülése, a hitelélet kialakulása, a digitális térképek használatának előtérbe kerülése mind megnövekedett és/vagy új feladatokat jelentenek a munkatársak számára. A földhivatalok a rendszerváltás kezdetén 6.5, napjainkban 9 millió, az ezredfordulón pedig több mint 10 millió ingatlan adatait kezelik. Ezen hatalmas feladatnövekedés miatt is került sor többek között a hagyományos adatkezelésnek számítógépes kezeléssel való kiváltására, amely új szemlélet, új ismeretek elsajátítását követeli meg. Az új ismeretek megszerzésére azonban csak a napi feladatok ellátása mellett van lehetőség, ami nagy terhet ró a földhivatali munkatársakra, és amit figyelembe kell venni az oktatás és továbbképzés formáinak megválasztásakor.

8 8 c) A földhivatalok és az információ technológiai(it) fejlesztés Az elmúlt években jelentős nyugat-európai segélyprogram támogatással kialakult az az informatikai infrastruktúra, ami lehetővé teszi a földügyi információk megbízható és gyors számítógépes kezelését. Ezek a projektek elsősorban a műszaki fejlesztésre koncentráltak, a fogadókészség ütemes biztosítása - beleértve a humán erőforrás fejlesztést is - a magyar félre hárult, amelyhez nem álltak megfelelő pénzforrások rendelkezésre. Ezért ez a lemaradás a későbbiekben feltétlenül pótlandó. 2.2 Szervezeti-működési elemzés A szervezet főbb működési elemei abból adódnak, hogy az állam garantálja a tulajdonjog érvényesülését az ingatlan-nyilvántartás elemei - tulajdoni lapok, nyilvántartási térkép - révén. A rendszer lehetővé teszi emellett számos más, a földhöz kapcsolódó adat - földminősítés, -használat, -védelem - regisztrálását is. A hivatalok tehát a nyilvántartás jogi kérdései mellett, földmérés-térképezéshez, földminősítés és - védelemhez, valamint földhasználathoz kapcsolódó műszaki, szakmai kérdésekkel, valamint az informatikai rendszer kezelésével kapcsolatos feladatokkal foglalkoznak. A fenti tevékenység ellátásához tehát a szakterületi oktatás-továbbképzés széles területet kell lefedjen A szervezet felépítése A földügyi igazgatás felépítése decentralizált jellegű. A szakterület szakmai felügyeletét az FM földügyi és térképészeti főosztálya (FTF) látja el. Az ez alatt elhelyezkedő intézményi struktúra a következő: - megyei földhivatalok (19 db.) és Fővárosi Földhivatal, - körzeti földhivatalok (114 db.) és Fővárosi Kerületek Földhivatala, - háttérintézmények: Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), Nemzeti Kataszteri Program Kht. (NKP Kht.) Emberi erőforrások A földhivatalok 1998-ban több mint 4800 alkalmazottat foglalkoztatnak. A körzeti hivatalokban átlag 30, max. 70 fő dolgozik (de Budapesten mintegy 300). A megyei hivataloknak átlag 40, max. 90 főnyi alkalmazottja van. Az említett létszám mintegy fele foglalkozik nyilvántartási és adminisztratív feladatokkal. A fenti munkatársak 25%-a rendelkezik felsőfokú képesítéssel. Az FVM FTF 30, a FÖMI mintegy 150 és az NKP Kht. 11 főt foglalkoztat. A mintegy 5000 munkatárs ingatlan-nyilvántartókat, jogászokat, földmérőket, földügyi, mezőgazdasági és pénzügyi szakembereket, informatikusokat, adminisztratív ügykezelőket foglal magába. Az iskola rendszerű oktatási tevékenység még nem alkalmazkodott teljesen az új követelményekhez, ezért a jogi és az informatikai ismeretek megfelelő szintű integrálása a földhivatali munkatársak oktatásába még megoldandó feladat.

9 Finanszírozási kérdések A földhivatalok, a FÖMI és az NKP Kht. működtetése az állami költségvetésből történik. A földhivatalok költségvetését még mai is a báziselvre alapozva tervezik. Ebben korábban nem jelent meg az oktatás-továbbképzés költsége, így ma sem áll rendelkezésre erre a célra fordítható célzott forrás. A műszaki korszerűsítési programokhoz tartozó oktatás csak az informatikai rendszer működtetéséhez kapcsolódott, ill. kapcsolódik, és egyszeri tevékenység, amelynek megismétlése vagy bővítése az érintett projekt költségvetéséből nem lehetséges. A számítógépesítés bevezetésekor, illetve az NKP indításakor állt rendelkezésre elkülönített pénzforrás oktatásra, a földhivatali fogadókészség biztosítására. Ez azonban a megkívánt folyamatos továbbképzés megvalósítására nem megoldás Az emberi erőforrás fejlesztés elemzése Az emberi erőforrás fejlesztés iránti igények elemzése a földhivatalokhoz kiküldött kérdőívek alapján történt. A továbbképzésre vonatkozó kérdőívek kérdéseit a FÖMI földügyi továbbképzési és dokumentációs osztálya (FTDO) állította össze. A kérdések három fő területre vonatkoztak, úgymint a szakmai, a számítógépes és az idegen nyelvi ismeretekre (1. melléklet Kérdőív I. és 2. melléklet Kérdőív II.). A kérdőív végleges verzióját az FVM FTF hagyta jóvá, majd kitöltésre megküldte a fővárosi és megyei földhivatalokhoz. A válaszok beérkezése után a kiértékelést a FÖMI FTDO munkacsoportja végezte el. A kiértékelést nehezítette, hogy a kérdőívek kézzel kerültek kitöltésre így az adatok kinyerése is kézi munkával kellett történjék. A további adatfeldolgozást már táblázatkezelő programmal végezték. A továbbképzési kérdőívek kiértékelése A kiértékelést a fővárosra és a megyékre készítették el. A teljes anyag 270 db. A4 oldalt tesz ki. Ezekből országos összesítések készültek. A Kérdőív I.-re adott válaszok országos összesítője: életkor és végzettség (3. melléklet) Ezt a kérdőívet a földhivatalok töltötték ki, így a válaszadás 100 %-os. A következő lényeges megállapításokat lehet ennek alapján megtenni: A dolgozók közel fele (45%) középkorú (35-50 között), kevés a 25 év alatti (11%) A középfokú végzettség a legjellemzőbb (68%). A felsőfokú végzettségűek közül a földmérő mérnök a legjellemzőbb (42%) és nagyon kevés az informatikusok aránya (2%). Megjegyzések (az országostól nagyon eltérő esetek): Budapest nagyon kevés a válaszadó (28%), kevés a felsőfokú végzettségű (13%) Bács-Kiskun sok válaszadó (71%), kevés a felsőfokú földmérő végzettségű (25%) Baranya nagy a felsőfokú (65%), és a középiskolai (40%) végzettségű földmérők száma

10 10 Békés sok válaszadó (72%), kevés az egyetemi végzettségű dolgozó (3%) Borsod-Abaúj-Zemplén kevés válaszadó (23%) Csongrád - Fejér kevés egyetemi végzettségű (3%) Győr-Sopron - Hajdú magas a felsőfokú informatikusok száma (6%) Heves sok válaszadó (81%) Jász-Nagykun-Szolnok - Komárom-Esztergom sok egyetemi végzettségű (15%) Nógrád kevés válaszadó (24%) Pest - Somogy - Szabolcs-Szatmár kevesebb felsőfokú földmérő (24%) Tolna sok válaszadó (80%) Vas nagy a felsőfokú (62%) és a középiskolai (55%) végzettségű földmérők száma Veszprém kevés válaszadó (38%) Zala kevés a felsőfokú végzettségű földmérő (4%!) A Kérdőív II.-re adott válaszok országos összesítője (4. melléklet) Ezt a kérdőívet a földhivatali dolgozók név nélkül töltötték ki és csupán 54% válaszolt. (A százalékos arányok a válaszadó dolgozókra vonatkoznak. Az felsorolások fontossági sorrend alapján készültek. ) 1. Az utolsó 5 évben a dolgozók fele (51%) vett részt továbbképzésen. 2. Szakmai továbbképzésen a válaszadók 85%-a szeretne résztvenni. A legtöbb érdeklődő a következő témakörök iránt: ingatlan-nyilvántartás jog informatika térinformatika 3. A válaszadók 95%-a igényel számítógép-ismereteket. 4. Operációs rendszerek közül még mindig a DOS-t használják a legtöbben. 5. A leggyakrabban használt szoftverek: MS Word KDIR ITR MS Excel A többi felsorolt szoftver használata nem számottevő. 6. Programozási ismeretekkel mindössze 8% rendelkezik.

11 11 7. Rendszerszervezési ismeretekkel mindössze 6% rendelkezik. 8. A felsorolt adatbázis kezelők közül legtöbben Oracle-t használnak. 9. Internetet mindössze 5% tud használni, és csak 3%-nak van hozzáférési lehetősége. 10. Számítógépes továbbképzést 84% igényel. A számítógépes tanfolyamok közül a következők iránt érdeklődnek a legtöbben: TAKAROS Windows alapismeretek Hálózati alapismeretek Internet Adatbáziskezelők 11. Idegen nyelvet a válaszadók 17% érzi szükségeshez munkájához. 12. Nyelvvizsgával mindössze 4%(!) rendelkezik. 13. A válaszadók 92%-a(!) igényli az idegen nyelvi továbbképzést. A legnagyobb érdeklődés angol (alap- ill. középfokú) és német (alap- ill. középfokú) nyelv iránt van. 2.3 A jelenlegi oktatás-továbbképzési rendszer vizsgálata A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája Az intézményesülés formái, a szakképzés szintjei Középfokú szakképzés Iskolarendszerű képzések - földmérő technikus - térképész technikus Iskolarendszeren kívüli képzések - fotogrammetriai kiértékelő - földügyi számítógépes adatkezelő - ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - térképtáros - földügyi térinformatikai szaktechnikus - kataszteri szaktechnikus - létesítmény-geodéta szaktechnikus - távérzékelési szaktechnikus

12 12 Felsőfokú szakképzés főiskolai alapképzés - földmérő mérnök - földrendező mérnök főiskolai posztgraduális képzés (szakmérnökképzés) - térinformatikai szakmérnök (Tempus OLLO, DLG) - ingatlankataszteri szakmérnök - UNIGIS - PRONET Iskolarendszerű képzések a) Középfokú földmérő és térképész szakképzés Történeti áttekintés Az iskolarendszerű középfokú földmérő szakképzés, négyéves nappali tagozatos formában szakmaszámmal, 1967-ben indult az ország négy városában: Békéscsabán, Miskolcon, Pécsett és Szombathelyen. A szakképzés struktúrája 5+1 formában valósult meg: heti 4 nap elméleti és 1 nap gyakorlat oktatás. A tanulók a negyedik év végén a sikeres szakmai érettségi vizsga letételét követően középfokú földmérő minősítést szereztek. Érettségi-képesítő vizsgát magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, földméréstan, fotogrammetria, valamint szakmai gyakorlat tantárgyakból kellett tenni től a középfokú földmérő szakképzés a budapesti szakközépiskolában is megkezdődött, itt 1979-től lehetőség volt arra, hogy a tanulók a földmérő képzés mellett, a szakmaszámú középfokú térképész szakot válasszák. A középfokú földmérő képzettséget szerzett tanulók, kettő év szakmai gyakorlat után egy éves levelező tagozatos képzést követően technikus-minősítő vizsgát tehettek - a földmérők Pécsett, a térképészek Budapesten. A 70-es évek közepétől a képzés igény szerint - elsősorban a szakmai nagyvállalatok, BGTV, PGTV, KV, szakképzetlen, csak érettségivel, vagy céltanfolyami végzettséggel rendelkező dolgozói számára - levelező tagozaton is megkezdődött tól a tantervi reform keretében megújult a középfokú földmérő és térképész szakképzés, az első tizenhárom év tapasztalatait felhasználva a tananyagon belüli súlypont módosításokra került sor, új szakmai tantárgyak oktatása kezdődött meg: "A magyar földmérés és térképészet története", "Számítástechnikai és automatizálási ismeretek", valamint elkészült a mai napig használt szakmai tankönyvek generációja szeptemberétől kísérleti jelleggel a budapesti szakközépiskolában megkezdődött a földmérő és térképész szakképzés ötéves nappali tagozatos formában kísérleti jelleggel, szakmaszámmal. Az első öt év tapasztalatai alapján a földmérő és térképész szakokat újra külön választották és 1990-től Pécsét és Szombathelyen, 1991-től Miskolcon, 1992-től Békéscsabán bevezetésre került az ötéves nappali tagozatos földmérő technikus képzés. Budapesten a földmérő és térképész technikusképzés igény szerint esetleg csoportbontásban (félosztállyal) valósul meg. A negyedik év végén csak

13 13 közismereti tantárgyakból magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika - tesznek érettségi vizsgát a diákok, majd pályát módosítanak, vagy felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, vagy - általában az osztályok létszámának 2/3 része - az ötödik technikusképző osztályban marad és így technikusképesítő vizsgát tehet, földméréstan, fotogrammetria, földméréstan gyakorlat tantárgyakból, (a térképész technikus képesítő vizsga tárgyai: földméréstan, kartográfia, térképészeti gyakorlat, földméréstan gyakorlat). A szakmai órák száma az öt év alatt: - a földmérő technikus szakon 2836 óra (46 % elmélet + 54 % gyakorlat) - a térképész technikus szakon 2872 óra(44 % elmélet + 56 % gyakorlat január 01. óta középfokú szakképzés csak az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint indítható! A földügyi, földmérési és térképészeti ágazatban, középfokon a következő szakképzések léteznek: - földmérő technikus 2832 órában (50-50 % elmélet és gyakorlat) - térképész technikus 2904 órában (50-50 % elmélet és gyakorlat) b) Felsőfokú földmérő és térképész szakképzés Soproni Egyetem Földmérő és Földrendezői Főiskolai Kara Történeti áttekintés A főiskola rendszerű szakképzés gyökerei 1958-ra vezethetők vissza, amikor az ÁFTH kollégiuma augusztus 20.-i határozatával rendelkezett az állami földmérés szakember hiányának pótlására megszervezendő képzés megindítására. Ennek következményeként 1959-ben a székesfehérvári Jáky József technikumban megindult az érettségire épülő két éves földmérőtechnikus képzés, majd a magyar (elsősorban a felsőfokú) oktatási szerkezet átalakításával ben létrejön az ÁFTH önálló intézményeként a Felsőfokú Földmérési Technikum. Az ágazat szakember utánpótlásának zömét adó iskolában 1972-ig folyik a felsőfokú földmérő-technikus képzés ben a magyar felsőfokú oktatás átszervezéskor megszűnnek a felsőfokú technikumok. A nagyobb intézmények önálló főiskolákká alakulnak, a kisebbek vagy megszűnnek, vagy egyetemek főiskolai karaként léteznek tovább. Az ágazat 1967-től folyó FM irányítása, valamint a mezőgazdasági tárcához tartozó Soproni Egyetem úttörő szerepe az önálló magyar földmérőmérnök-képzés megindításában együttesen indokolják, hogy a technikum jogutódja a Soproni Egyetem főiskolai karaként működjön tovább. Az alapképzésben megjelenik a földmérő szak mellett a földrendező szak. A Kar alapítását elrendelő 1032/1972.(V.31.) MT határozat az alapképzés mellett a Kar feladatává teszi az ágazati vezetők és szakemberek továbbképzését is. A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája A főiskolai rendszerű oktatási szervezet jelenlegi struktúráját a bevezető táblázat tartalmazza. A karon az alapképzésben jelenleg két tagozaton - nappali és levelező - és két szakon - földmérő és földrendező - folyik képzés. A szakmai igények kielégítése néhány év szünet után, 1995-től vannak újra hallgatóink a levelező tagozaton. Az alapképzés után a speciális szakmai ismeretek megszerzése ill. azok elmélyítését a posztgraduális képzés segíti. Az iskolarendszerű továbbképzések időtartama három vagy négy félév.

14 14 Ezek mellett a képzési formák mellett esetenként ad hoc jelleggel bizonyos szakmai feladatokra való felkészülést segítendő iskolarendszeren kivül is szerveződnek oktatási projektek (pl. NKP). Ezekben a projektekben a felkészült főiskolai oktató gárda kiegészül a gyakorló szakemberek és a társintézmények tapasztalt oktatóinak köréből. BME Földmérő és Térinformatikai Szak Történeti áttekintés Az egyetem szintű földmérőmérnöki képzés hagyományai selmecbányáig nyúlnak vissza, ahol együttesen történt a bányamérnök és a földmérők képzése. Ezt követően a soproni Erdészeti Egyetemen folyt földmérőképzés, amely 1954-ben Miskolcra települt át folyamatosan a Nehézipari Műszaki Egyetemre. Itt ugyancsak a bánymérőket és a földmérőket egy szakon képezték ben az Építőipari és Közlekedési Műszaki egyetem Mérnöki Karán létesítettek földmérő szakot. Azóta is itt folyik a képzés, illetőleg az Egyetem jogutódjának (Budapesti Műszaki Egyetem) Építőmérnöki Karán, 1993-tól Földmérő- és Térinformatikai Szak elnevezéssel. A jelenlegi oktatási szervezet struktúrája A mérnöki tervezés a földnyilvántartás, a honvédelmi tevékenység, a környezetvédelem, a városigazgatás elképzelhetetlen megfelelő térképek nélkül. Földmérő és térinformatikai mérnökképzés fontos alkalmazási területe még a tervezett mérnöki létesítmények helyzetének és a megváltozott birtokhatár pontoknak szabatos kitűzése, a mérnöki létesítmények mozgásának vizsgálata. A legújabb alkalmazási terület a márművek navigálásával kapcsolatos feladatok. Az előzőekben felsorolt feladatok végrehajtásához a földmérő- és térinformatika szak hallgatói különböző mérési és számítási módszereket alkalmaznak. A különböző eredetű mérési eredmények feldolgozására a szak hallgatói gyakran igen bonyolult matematikai módszereket és eljárásokat is felhasználnak a számítástechnika, az informatika fejlődése vezetett a térinformatika kialakulásához. A térinformatika korunk egyik leggyorsabban fejlődő technológiája. A térinformatikai rendszerek legfontosabb fajtái az üzem és városirányítási, kisüzemi, környezetvizsgálati és ingatlan-nyilvántartási rendszerek. Mind a földmérőmérnöki, mind a térinformatikai feladatok ellátásához igen hasznosak a különböző mérnöki ismeretek. Ennek érdekében a földmérő és térinformatika szak hallgatói az építőmérnöki szak törzs tananyagának közlekedéssel, vízgazdálkodással, városépítéssel összefüggő tantárgyait is hallgatják Iskolarendszeren kivül is működtethető szakképzés a) Iskolarendszeren kivül is mükődtethető középfokú földmérő és térképész szakképzés Csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára - ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 500 órában - fotogrammetriai kiértékelő 500 órában - földügyi számítógépes adatkezelő 500 órában - térképtáros 500 órában Csak földmérő, vagy térképész technikusi oklevéllel rendelkezők számára - földügyi térinformatikai szaktechnikus 500 órában - távérzékelési szaktechnikus 500 órában

15 15 - kataszteri szaktechnikus 500 órában - létesítmény geodéta szaktechnikus 500 órában Valamennyi középfokú födmérési és térképész szakképzés formai elméleti és gyakorlati óráinak aránya %. b) Iskolarendszeren kivül is működtethető felsőfokú földmérő és térképész szakképzések A főiskolai karon jelenleg ilyen képzés nincs A jelenlegi oktatási formák a) A jelenlegi középfokú oktatási formák - alapképzések a szakmaszámú középfokú földmérőképzés levelező tagozaton a budapesti szakközépiskolában még folyik, az utolsó vizsga 1999 júniusában várható, új osztály ebben a formában nem indítható! a szakmaszámú földmérő és térképész technikusképzés nappali- esetleg igény szerint levelező- tagozaton folyik mind az öt szakközépiskolában, térképész technikusi végzettség csak Budapesten szerezhető. Az utolsó szakmaszám szerinti vizsgák 2002-ben várhatóak, új évfolyamok sem nappali, sem levelező formában nem indíthatóak! az OKJ szerinti földmérő, valamint térképész technikusképzés "Szakmai és vizsgáztatási követelményei" -t a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII.15.) és ennek módosítása a 10/1996.(IV. 24.) FM, rendelettel a földművelésügyi miniszter engedélyezte, a MÉM. Értesítő XL VII.évf. 14. számában megjelent, illetve az ASZI füzet formában kiadta. A képzés "Központi program"-ja (régen tanterv) is elkészült, a földművelésügyi miniszter /II./1998. számon engedélyezte és mágneslemezen az ASZI-től igényelhető. A szakképzés a régi tankönyvek alapján folytatható, de az új tankönyvek elkészítése is folyamatban van január 01. után középfokú szakképzés csak az OKJ. szerint indítható! A földmérési és térképészeti ágazat vonatkozásában a tanügyi dokumentáció teljes körben rendelkezésre áll, a szakképzés személyi és tárgyi feltételei az indításhoz elégségesek mind az öt szakközépiskolában. A jelenleg érvényes rendelkezések szerint 1998 és 2002 között, a NAT teljes körű bevezetéséig az ún. átmeneti időszakban a középfokú földmérő és térképész technikusképzés lehetőségei a következők: - A 9. évfolyamtól a 13. évfolyamig 5 éves, a típusú képzéshez legjobban hasonlító modell, érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv) és elágazási lehetőség (pályamódosítás, felsőoktatási intézményben való továbbtanulás, tanulmányok folytatása a technikusképző évfolyamon) a 12. évfolyam végén lehetséges. A közismereti tantárgyak között megjelenik az "Informatikai és számítástechnikai ismeretek" tantárgy, már a 9. évfolyamtól, a szakmai tantárgyak a 9. és 10. évfolyamon csak alapozó szakmai orientációs célokat szolgálhatnak (ábrázoló geometria, szabadkézi rajz, térképismeret stb.). - A 13. évfolyamon heti 5 órában szabadon választható szakmai tantárgyak szerepelnek (szakmai idegennyelv, távérzékelés, térinformatika stb.)

16 16 - A 11. évfolyamtól a 13. évfolyamig 3 éves, az előző modell sajátos változata, belépés az alapvizsgát követően a 11. évfolyamon, ebben az esetben az alapozó és orientációs tantárgyakat pótoltatni kell. - A 13. és 14. évfolyamon 2 éves ún. 100%-os modell, a belépés az érettségit követően történik. Az OKJ szerinti földmérő és térképész technikus képzés esetén a technikusképesítő vizsga tárgyai: - földméréstan (írásbeli és szóbeli), - ingatlan-nyilvántartási, jogi és államigazgatási ismeretek (szóbeli), - kiegészítő szakmai ismeretek (szóbeli, mely tartalmazza a fotogrammetria, topográfia, geodéziai számítástechnika és a gazdasági, szervezési ismeretek témaköreit), - szakmai gyakorlat (szakdolgozat készítése) szeptemberétől mind az öt szakközépiskola 9. évfolyamán az OKJ. szerinti, 10., 11., 12., és 13. évfolyamán a szakmaszámú földmérő és térképész szakképzés folyik, nappali tagozaton, levelező tagozaton a budapesti szakközépiskolában 1999-ig még a szakmaszámú középfokú földmérőket is képeznek. b) A jelenlegi felsőfokú oktatási formák 1. Főiskolai képzés A főiskolai végzettséget jelentő hároméves alapképzés dokumentumai a képzés célját két szakra, földmérő és földrendező szakra határozzák meg. A képzés kereteit a tantervek, tartalmát a tantárgyi programok adják. A tantárgyi programok rendszeresen, a tantervek néhány évenként követik a tudományterület változásait, a gyors technológiai, technikai fejlődést. Az alapképzés időtartama nappali tagozaton 6 félév, az egyes félévek szorgalmi időszaka hét, a heti óraszám 30. A levelező tagozaton az oktatás 8 féléves, össz óraszáma 800. A jelenleg érvényben lévő tanterv szerint az 1-2. szemeszterben történik a természet- és társadalomtudományi alapképzés, részben szakmai alapképzés, a 3-4. szemeszterben a szakmai képzés (mindkét szakon azonos), az 5-6. szemeszterben a földmérő és földrendező szakképzés. A képzés tartalmi irányai és ezek arányai: - természettudományi alapismeretek 529 óra 16% - gazdasági és humán ismeretek 494 óra 15% - szakmai törzsanyag 1211 óra 38% - differenciált szakmai ismeretek 312 óra 10% - szakdolgozat 126 óra 4% - gyakorlati képzés 546 óra 17% A képzésre fordított összes óra Földmérő szakon az elméleti órák száma 1162 (36%), a gyakorlati óráké 2066 (64%). Ugyanezen adatok a földrendező szakon 1148 (35%), ill (65%). A két szak tanterve az 1-4. félévekben azonos. A differenciált szakmai anyag tárgyai az 5-6. félévekben vehetők fel. A tanulmányi idő alatt a hallgatóknak 2 szigorlatot (matematika, geodézia) és 32 kollokviumot kell letenniük. A félévenkénti elméleti és gyakorlati képzéseket egészítik ki az intézeti terepgyakorlatok (4 hét geodézia, 2 hét országos felmérés, 2 hét topográfia, 2 hét alappontsűrítés) és a 3 hetes üzemi gyakorlatok.

17 17 Az oklevél megszerzéséhez valamennyi tárgy eredményes elvégzése mellett a hallgatók szakdolgozatot készítenek, majd záróvizsgát tesznek. A szakdolgozatok témakörei a választott szaknak megfelelő felmérési, alapmunkálati, mérnökgeodéziai, fotogrammetriai, távérzékelési vagy térinformatikai mérnöki feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a konzulens irányítása mellett el tud végezni. A szakdolgozatban a jelöltek igazolják, hogy képesek a szakirodalom használatára, valamint azt, hogy a technológiai és ökonómiai ismereteket konkrét feladatokban alkalmazni tudják. A képzés komplex záróvizsgával zárul. a záróvizsga bizottságokban a belső és külső tagok aránya közel 50-50%. A külső tagok a földmérés számos szakterületéről kerülnek ki (FM FTF, BME, SE, MH TÉHI, NKP Kht., FÖMI, stb.). Sikeres záróvizsga alapján a főiskola a jelölt számára a szakokra vonatkozó tantervben meghatározott szakképesítési megjelölést (földmérő mérnök, földrendező mérnök) is tartalmazó oklevelet állít ki. Az oklevél minősítését a záróvizsga, valamint a szigorlati átlag nem kerekített egyszerű számtani középértéke adja. 2. Földmérő és térinformatika egyetemi szak A földmérő és térinformatika szak oktatása a BME Mérnöki Karán történik. Az Építőmérnöki Karon oktatott két szak: Az Építőmérnöki Szak, valamint a Földmérő- és Térinformatika Szak tantervei struktúrában csaknem azonosak, sok közös együtt oktatott tárgyat tartalmaznak, különösen a képzés első időszakában, az úgynevezett törzsképzésben. Az eltérések természetesen a szakmai képzésben a választható és végszigorlati tárgyak körében mutatkoznak. A tananyag mintegy 2/3 részét a kötelező törzsanyag, 1/3 részét pedig választható differenciált szakmai anyag alkotja. A törzsanyag kredit pontértéke 200, a differenciált szakmai anyag kredit pontértéke 100, azaz összesen 300 kreditpont szükséges a diploma megszerzéséhez. A törzstárgyak kitöltik az 1-től 4-ig szemesztert, de jelen vannak egészen a 9-ik szemeszterig. Több közös tárgy van az építő szak tantervével, de a geodéziai jellegű törzstárgyak is megjelennek. A 4-ik szemesztert követő alapszigorlat tárgyai matematika és geodézia. A törzsanyag tantárgyai a kiadott kormányrendelet értesítéses követelményei szerint a következő csoportba sorolhatók: - természettudományos alapismeretek, - gazdasági és humán ismeretek, - szakmai törzsanyag, - differenciált szakmai ismeretek, - szakmai gyakorlat. A választható tárgyak köre már markánsan a földmérő- és térinformatikai mérnöki irányú szakmai képzést szolgálják. A rendszer rugalmas, a tantárgyválasztás a hallgatók érdeklődési körének megfelelően történik, sőt az is megengedett, hogy a hallgató egy végszigorlati tantárgy csoportot az építőmérnöki tantárgy csoportból válasszon. A képzés diplomaterv készítésével és záróvizsgával zárul. A diplomatervek témái: GPS technika különböző alkalmazásai, mozgásvizsgálati hálózatok, fotogrammetriai alkalmazások, különböző térinformatikai jellegű feladatok. A diplomaterv a 10. Szemeszterben készül. A diplomaterv készítését egy belső és egy külső konzulens felügyeli. A záróvizsga a diplomaterv ismertetésével kezdődik. A záróvizsga bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a hallgatóknak a diplomatervvel kapcsolatban. Ezt követi a

18 18 záróvizsga. A záróvizsga tantárgyakból az érintett tanszékek közreműködésével kérdéseket állítunk össze és a hallgatók ezek alapján készülnek fel. A feleleteket, valamint a diplomatervet és annak előadását, a példákra adott válaszokat a vizsgabizottság a hallgatók szereplését követően zárt ülésen értékeli. A záróvizsgabizottságnak mindig van legalább két külső tagja, akik a szakterület neves képviselőiből kerülnek ki A jelenlegi továbbképzési formák a) A jelenlegi középfokú továbbképzési formák Csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára, szervezhető iskolarendszeren kívüli továbbképzési formák: - ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 500 órában - fotogrammetriai kiértékelő 500 órában - földügyi számítógépes adatkezelő 500 órában - térképtáros 500 órában Csak földmérő, vagy térképész technikusi oklevéllel rendelkezők számára, szervezhető iskolarendszeren kívüli továbbképzési formák: - földügyi térinformatikai szaktechnikus 500 órában - távérzékelési szaktechnikus 500 órában - kataszteri szaktechnikus 500 órában - létesítmény geodéta szaktechnikus 500 órában A fenti nyolc iskolarendszeren kívül is szervezhető szakképzés "Szakmai és vizsgáztatási követelményei"-t a szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994.(XII. 15.) és ennek módosítása a 10/1996.(IV.24.) FM. rendelettel a földművelésügyi miniszter engedélyezte, ezek közül földügyi számítógépes adatkezelő, az ingatlannyilvántartási ügyintéző, a fotogrammetriai kiértékelő és a térképtáros a MÉM Értesítő XLVII.évf. 14. számában megjelent, illetve az ASZI füzet formában kiadta, a négy szaktechnikusi képzés füzeteinek kiadása az ASZI-ben folyamatban van. A képzések "Központi program"-jait (régen tanterv) nem kell elkészíteni. Az iskolarendszeren kívüli képzések esetén csak akkor indítható a képzés, ha a szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján készített és jóváhagyott (szakoktatási szakértő) Képzési Program elkészült és ennek birtokában megtörtént a Megyei Munkaügyi Központban a regisztrálás. A földügyi számítógépes adatkezelő, az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, a fotogrammetriai kiértékelő, a térképtáros és a földügyi térinformatikai szaktechnikus szakok képzési programjai még 1998-ban elkészülnek. A vizsgákat csak az öt szakközépiskola szervezheti. b) A jelenlegi felsőfokú továbbképzési formák 1. A Soproni Egyetem székesfehérvári főiskolai karán folyó továbbképzések A főiskolai karon az üzemmérnökök továbbképzése 1978-ban kezdődött a geodéziai adatfeldolgozás, az ipari geodézia és a fotogrammetria szakon. A levelező rendszerű három féléves továbbképzés szakdolgozat készítésével és államvizsgával zárult. Elsősorban az ipari geodézia és a geodéziai adatfeldolgozó szak volt népszerű től az új szakmai igényeknek megfelelően a továbbképzés megújult és két új szak létesült. Ezek elnevezése térinformatika és geodéziai alapjai, valamint ingatlankataszteri szak volt. A térinformatika és geodéziai alapjai szakon az alábbi tantárgyakat vették fel a hallgatók: matematika, elektrotechnika, adatfeldolgozás, földi mérőrendszerek,

19 19 kiegyenlítő számítás, számítástechnika, távérzékelés, térinformatika. Az ingatlankataszteri szak tantárgyai: föld- és területrendezés, földmérési, adatfeldolgozás, ingatlan-nyilvántartás, jogi ismeretek, korszerű adatgyűjtő rendszerek, közigazgatási ismeretek, országos felmérés, számítástechnika, szakmatörténet, talaj- és földművelésügyi ismeretek, távérzékelés, térinformatikai rendszerek. Mindkét továbbképzési forma másfél év időtartamú volt és 270 óra oktatási időt foglalt magába. A térinformatika szakon 1994-ig négyszer indult a képzés, általában volt a hallgatók száma után tartalmilag tovább korszerűsödött a két szakon folyó továbbképzés, amelyek jelenlegi elnevezése: térinformatika illetve ingatlankataszteri szakmérnökképzés. E két szak akkreditálása 1997-ben történt meg. A térinformatikai továbbképzés az utóbbi időben távoktatási formájúvá alakult át, amelyet a Phare program is támogat. A következőkben e két akkreditált szak és a többi továbbképzési forma sajátosságait foglaljuk össze. Térinformatikai szakmérnöki szak A térinformatikai szakon folyó továbbképzés jelenleg távoktatásos formában folyik, a Phare program támogatásával, DLG elnevezéssel. (Distance Learning in GIS). A tananyag 7 modulból áll, amelyek kidolgozásában a holland ITC, az FM FTF, a FÖMI, a BME, az ELTE és a Geometria Térinformatika Rendszerház Kft. is részt vettek tavaszán indult az első ilyen jellegű képzés 17 fős létszámmal, amelyet sikerült megőrizni. Az egyes modulok elnevezése: információtechnológia, térinformatikai ismeretek, információs rendszerek tervezése, adatintegrálás és adatelemzés, számítógépes kartográfia, adat-projekt-minőség menedzsment. Ingatlankataszteri szakmérnöki szak Az ingatlankataszter szakmérnökképzés megindítását az a változás serkentette, ami 1990 óta a földügy területén létrejött. Ez nemcsak a kiterjedt birtokrendezés szükségességét, hanem a térképi alapok és az egész ingatlan-nyilvántartás korszerűsítését igényli. Az ingatlankataszter szakmérnökképzés tantárgyai: digitális térképkészítés, földminősítés és földértékelés, földügyi információs rendszerek, ingatlan értékbecslés, ingatlannyilvántartás, menedzsment, mezőgazdasági területrendezés, pénzügyi és számviteli ismeretek, polgári jogi ismeretek. A képzés irányító dokumentumait a kari Tanács 1992-ben fogadta el, az első tapasztalatok alapján a tantervet módosították és kiegészítették. Egyéb továbbképzési formák UNIGIS (Universal Education in Geographic Information System) Széleskörű térinformatikai ismereteket ad, mintegy virtuális egyetemként működik, távoktatásos formában. Eredetileg három angol egyetem kezdte el a posztgraduális térinformatikus képzést, amelyhez további európai intézmények társultak, köztük a főiskolai kar is, 1995-ben. A tananyag 10 angol nyelvű távoktató modulból áll, amelyek elméleti írott anyagot és kötelező szakirodalmat tartalmaznak, ezeket évente megújítják. Az egyes modulok főbb témakörei: térbeli gondolkodás, térbeli és leíró adatok, térbeli műveletek és megjelenítés, minőségbiztosítás, szervezés, GIS projekt. Az oktatást 4 intenzív foglalkozás, ún. workshop teszi gyakorlatiassá, ahol az Idrisi, a MapInfo, a Microstation és az Arcinfo szoftvereket mutatják be. a képzés 4 félévig tart, de elvi lehetőség van arra, hogy további 1 év angliai képzés után a manchesteri egyetem okleveles mérnöki (MSc) diplomát adjon ki a jelölt számára. A nyelvtudás hiánya miatt

20 20 jelenleg csökkentő a résztvevők létszáma. A főiskolai képzés záródolgozat megvédése után szakmérnöki diplomával zárul. Az UNIGIS a képesítési ekvivalenciát angol nyelvű okirattal ismeri el. OLLO (Open Learning for Land Offices) A képzés kifejezetten földhivatali dolgozók számára indult, távoktatásos formában a TEMPUS finanszírozásában. A tananyag 12 modulból áll, amelynek kifejlesztését az FM FTF, a FÖMI, a Veszprémi Egyetem, a Kelet-Londoni Egyetem és a Leuveni Katolikus Egyetem támogatta. A képzés moduljai: számítógépes ingatlan-nyilvántartás, földhivatali automatizálás, információs rendszerek, projekt menedzsment, adatpolitika, minőségbiztosítás, digitális adatgyűjtés, digitális térképezés, földhasználati menedzsment, földbirtokpolitika és földrendezés. GIS-LIS alkalmazások, többcélú kataszter. A képzés nyitottsága azt jelenti, hogy középfokútól felfelé bármilyen bizonyítvánnyal lehet jelentkezni és nem szükséges az összes tantárgyat felvenni. Kidolgozás illetve elfogadás alatt áll a teljes programot teljesítők számára további kiegészítő képzés után a mérnöki diploma megszerzése a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az OLLO tapasztalatait és eredményeit hasznosították a Nemzeti Kataszteri Program oktatási projektjében. PRONET (Internet alapú multimédiás oktatás) A holland ITC bevonta a főiskolát a hálózati multimédiával támogatott oktatás fejlesztési programjába. A Térinformatika Tanszék Geoinformatika címmel angol és magyar nyelvű multimédia anyagot készít az Internetre. 2. BME Földmérő- és Térinformatikai Szak továbbképzési formák Humán térinformatikai szakmérnöki szak A szakmérnöki szakképzés ideje négy félév, a képzés diplomatervkészítéssel és államvizsgával zárul. A négy félévben a hallgatók négy alkalomra elosztott 90 tanórában 6-6 tárgyat vesznek fel, és a félév végén vizsgát tesznek. A tanfolyam önköltséges. A tanfolyam célkitűzése olyan térinformatikai szakmérnökök képzése, amely alkalmassá teszi a hallgatókat a földrajzi információs rendszerek és a humán térinformációs rendszerek megismerésére. A képzésre okleveles mérnöki és mérnöki diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. Sikeres védés után a hallgatók szakmérnöki második diplomát kapnak. GPS-navigációs szakmérnöki szak A szakmai továbbképzés feladata az egyetemi és főiskolai végzettségű gyakorló mérnök (tervező, kivitelező és kutató) szintemelő továbbképzése a földmérés és térképészet, valamint az építőmérnöki, továbbá a közlekedéstechnikai és az ehhez kapcsolódó egyéb mérnöki tevékenységben egyre inkább tért hódító GPS mérési technika alkalmazása területén. A képzés keretében a szakmérnöki hallgató megismeri a GPS rendszer működését, a mérési elveiket, módszereket és a különféle feldolgozási módokat. Bemutatjuk a hazai viszonylatban elérhető műszereket és feldolgozó szoftvereket. Alapos és részletes ismertetést adunk a Magyarországon használatos vetületi rendszerekről, ezek gyakorlati alkalmazásairól és a GPS rendszerhez illeszthetőség kérdéseiről. Mivel a technika alkalmazhatóságának legfontosabb problémája a vetületek közötti átszámítás, számos feladaton keresztül szereznek gyakorlatot a mindennapi munkákhoz. Bemutatjuk a már működő permanens állomást, amely országos szinten kiszolgálhatja a mérnöki és navigációs célú differenciális GPS méréseket.

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben