"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése"

Átírás

1 /2. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 /2. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 VAS MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 9700 SZOMBATHELY, FERENCZY ISTVÁN U. 1. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete december 31. Készült: március 21.

5 - 2 - Az éves beszámolót összeállította Bartháné Kulcsár Éva mérlegképes könyvelő. Regisztrációs szám: / A vállalkozás ismertetése A Vas Megyei Temetkezési Önkormányzat Vagyonkezelő Kft (a Társaság ) egy korlátolt felelősségű társaság, melyet évben alapítottak. A Társaság december 1-én kezdte meg tevékenységét. A Társaság fő tevékenysége: április 1. napjáig az ingatlankezelés volt. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 234/2009. (XI.13.) sz. határozatával megszüntette a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontját (Balatonberény), mint költségvetési szervet. Ezzel egyidejűleg jogutódként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-t jelölte meg. Így január 01. napjától a Balatonberényi üdülő is a Kft. vagyonkezelésébe került. A tulajdonos a 255/2009. (XII.11.) számú határozatával jóváhagyta a Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakulását korlátolt felelősségű társasággá. Ennek oka az volt, hogy a vállalatot be kívánta olvasztani a Vagyonkezelő Kft-be, azonban ez jogilag nem volt lehetséges. Így először át kellett alakítani. A 9/2010. (II.12.) számú határozattal jóváhagyta a beolvadását a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-be április 01. napjával. Ezzel a Temetkezési Kft. eszközeit is a Vagyonkezelő Kft. kapta meg vagyonkezelésre. Az átalakulás kapcsán a Felügyelő Bizottság is átalakult, a hét tagú Felügyelő Bizottság három tagúra csökkent. Így létrejött egy olyan cég, melynek fő tevékenysége (nagyságrendjét tekintve) a temetkezés lett. Fenti változások miatt a Társaság évi mérlege csak részben volt összehasonlítható az előző évvel. Ezt követően a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. Törvény 2 (1) bekezdésének rendelkezése értelmében a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság január 1-jén állami tulajdonba került.

6 - 3 - Fenti jogszabály miatt január 01. napjával a vagyonkezelésünkben lévő volt megyei eszközök, ezáltal a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek (üdültetés, bérbeadás) is kikerültek a cégből. A visszaadott vagyon értéke e Ft volt. Így sajnos a év megint nem volt teljes, mivel a vagyont az átadás-átvétel állam általi késedelme miatt április 01. napjával tudtuk átadni. Az első negyedévben ezért még mindhárom ágazat funkcionált, azt követően már csak a temetkezés. Ezért a és évek mérleg- és eredményadatai ismételten csak részben összehasonlíthatóak. Mivel két ágazatunk megszűnt, csupán a kegyeleti ágazat maradt, indokolttá vált a cég nevének megváltoztatása is. A Társaság székhelye április 01. óta: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. A Társaság neve július 27. napjától: A Társaság jegyzett tőkéje: 500 e Ft A Társaság tulajdonosa január 01. napjától a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ. A Társaság képviseletére, cégjegyzésére jogosult neve: Kiskós Ferenc önállóan A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: Mérleg Könyvvezetői Korlátolt Felelősségű Társaság Höfle László bejegyzett könyvvizsgáló Az éves beszámoló aláírására az ügyvezető jogosult.

7 Számviteli politika a) Az elszámolás alapja A könyvvezetés módja: A Társaság kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény 1. számú mellékletének A változata alapján készül. A költségek könyvelése év közben elsődlegesen költségnemenként az 5-ös számlaosztály számláin történik, és év végén a mérlegkészítés előtt kerülnek átvezetésre a 8-as számlaosztály megfelelő számláira. Választott, alkalmazott eredmény-elszámolási módszer: összköltség eljárással készülő eredménykimutatás A változata (Sztv. 2. sz. melléklet). A zárómérleg elkészítésének időpontja: tárgyévet követő év április 30. napja. Gazdasági év: megegyezik a naptári évvel. A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők. b) A számviteli politika főbb elemei A Társaság a számviteli törvény és a könyvvizsgálatról szóló törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Ennek megfelelően jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát vagy 500 millió Ft-ot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. Az adósok értékvesztése egyedileg kerül meghatározásra.

8 - 5 - A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja az 500 e Ft-ot. Ettől függetlenül, a számviteli törvény előírásai alapján évben könyvelésre kerültek ezek a tételek (tényleges értékelési különbözetek). A piaci értéken történő értékelés elvei - ha tartósan, azaz 2 éve és jelentősen, azaz 500 e Ft-tal eltér a könyv szerinti értéktől. Az értékvesztés elszámolásának alapja - piaci értékelés szerint Értékelési eljárások - A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük. Folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Az év végi értékelés a tényleges leltározott mennyiség alapján nyilvántartási áron történik. - Követelések a ténylegesen elismertek alapján kerülnek értékelésre. - Valós értékelést nem alkalmazunk. Értékcsökkenés elszámolásának módja, gyakorisága - Minden eszközre lineáris módon történik az elszámolás. A 100 e Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök azonnal elszámolásra kerülnek. - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: negyedévente. Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladó hiba. Az ezen összeget meghaladó hibák esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban ez előző évi adatok mellett. c) Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A TAO törvényben meghatározott értékcsökkenési kulcsok alapján kerül elszámolásra az értékcsökkenés. d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A TAO törvényben meghatározott értékcsökkenési kulcsok alapján kerül elszámolásra az értékcsökkenés.

9 - 6 - e) Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. f) Készletek A vásárolt készletek a vállalatnál súlyozott átlagáron vannak nyilvántartva. A befejezetlen termelés és a saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre. A közvetlen önköltség meghatározása a ténylegesen felmerült költségek alapján történik. g) Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá. Ekkor a tőzsdei értékpapírok az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamán kerülnek értékelésre. h) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyleteket az ügylet napján érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon számítjuk át forintra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy -veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. i) Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. j) Céltartalékok A Társaság várható kötelezettségekre évben 900 e Ft céltartalékot képzett. k) Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. l) Hitelek, Kölcsönök A hitelek a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettségeket a kölcsönök az azon kívüli kötelezettségeket tartalmazzák.

10 - 7 - ly) Változások a számviteli politikában Az év során nem változott a Társaság számviteli politikája. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése - nem volt eltérés. 3. Pénzügyi helyzet és likviditás A Társaság pénzügyi helyzetét alapvetően a piaci pozíció határozza meg, melynek fő összetevői: a temető tulajdonos önkormányzatok temetőüzemeltetéssel kapcsolatos szabályozásai és a megkötött szerződések, a Társaság működési területén tevékenykedő vállalkozók magatartása és piaci részesedése évben a leghangsúlyosabb befolyásoló tényező a volt megyei vagyon (ezzel együtt a Társaság) állami tulajdonba kerülése volt. Ezzel két ágazatunk üdültetés, ingatlanhasznosítás - megszűnt, csak egy ágazatunk maradt, a temetkezés. Ennek ellenére a Társaság pénzügyi helyzetét pozitív cash-flow jellemezte. A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a i beszámolót. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet A Társaság saját tőkéje megnövekedett a évi mérleg szerinti eredmény következtében, miközben a jegyzett tőke nem változott. Ezt a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés év év Növekedés % Saját tőke (eft) ,21 Vagyonösszetétel Megnevezés Megoszlás % Megoszlás % Befektetett eft 93, eft 61,54 eszköz Forgóeszköz eft 6, eft 38,46 aktív id. elhat. Eszközök összesen: eft 100, eft 100,0

11 - 8 - A befektetett és forgóeszközök részaránya nagymértékben módosult a forgóeszközök javára. Ennek legfőbb oka, hogy a befektetett eszközök értéke jelentős mértékben csökkent a vagyonkezelt eszközök kikerülése miatt. Az összes eszközállomány 61,54 %-át teszi ki a befektetett eszköz, melynek közel fele tárgyi eszköz. A befektetett pénzügyi eszközök értéke e Ft, melyből e Ft részesedés, e Ft hosszú lejáratra adott kölcsön. Tőkeösszetétel Megnevezés dec dec. 31. Saját tőke aránya Saját tőke/összes forrás 5,03 % 51,06 % Saját tőke/jegyzett tőke % % Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke/befektetett eszközök 5,36 % 82,97 % A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya a bázis 5,03 %-ról 51,06 %-ra növekedett, mely szinte teljes mértékben a vagyonkezelt eszközök és az azokkal szemben fennálló kötelezettség kivezetésének eredménye. A saját tőke abszolút értékének jelentős növekedése a Társaság nyereséges gazdálkodásának köszönhető. A befektetett eszközök saját tőkével való fedezettsége az előző évihez képest szintén sokszoros javulást mutat. A saját tőke 51,06 %-ban fedezi a befektetett eszközök értékét. Ennek a javulásnak legfőbb oka az, hogy a befektetett eszközök közül kikerültek a vagyonkezelésbe kapott eszközök, melyeknek forrása nem a saját tőke, hanem hosszú lejáratú kötelezettség volt. Pénzügyi helyzet A Társaság évi pénzügyi helyzetét folyamatosan a stabilitás jellemezte. A cég az év folyamán a fizetőképességét folyamatosan meg tudta őrizni. A bankszámlán lévő pénzeszközök kamatából származó bevétel e Ft volt. Ez az előző évihez képest növekedést mutat. A pénzügyi, likviditási helyzetet az alábbi legfontosabb mutatók jellemzik: Megnevezés év év Likviditási mutató I. 3,85 % 128,52 % Pénzeszközök + értékpapír /r.l. kötelezettség Likviditási mutató II. Pénzeszköz+követelés+értékpapír /r.l. kötelezettség 6,18 % 183,86 %

12 - 9 - A december 31-i pénzállomány a működéshez szükséges pénzeszközöket biztosította. A rövid lejáratú kötelezettségek a rendelkezésre álló likvid eszközökből kiegyenlíthetőek. A likviditás teljes mértékben megfelelő. Mértékének igen jelentős javulását az eredményes gazdálkodás, illetve a rövidlejáratú kötelezettségek drasztikus csökkenése eredményezte (a kivezetendő vagyonkezelt eszközök hosszú lejáratú forrása évben rövid lejáratúvá lett átsorolva). A követelések állománya e Ft, mely a forgóeszközök 26,4 %-a. Követelések megoszlása: Vevőkkel szembeni követelés Adott előleg Egyéb követelés Helyi adó követelés Adó (NAV) követelés eft 240 eft 34 eft 611 eft eft A rövid lejáratú kötelezettség e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása: Szállítói tartozás Vevőktől kapott előleg Munkabér Letiltások Kv-i bef. köt. (adók, járulékok) Vagyonkezelt eszközök felújítási alap eft 151 eft eft 248 eft eft eft A vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatos rövid lejáratú kötelezettség évben kivezetésre került a vagyonkezelt eszközökkel szemben, így már év végén a kötelezettségek között csak a felújítás és az értékcsökkenés különbözete szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek 66,9 %-át a szállítói tartozások teszik ki. A Társaság hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én e Ft volt, amely teljes egészében az alapítótól kapott hosszú lejáratú kölcsön éven túl esedékes összege.

13 Jövedelmezőség alakulása A számviteli törvény szerinti levezetéssel a Társaság évi eredménye az alábbiak szerint alakult: Megnevezés/év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A táblázat adatai azt mutatják, hogy összességében 2012-ben az eredmény nagyobb az előző évinél. Vállalkozási eredmény szintjén kisebb ugyan, de a rendkívüli eredmény hatására meghaladja a évit az adózás előtti és a mérleg szerinti eredmény is. Egyéb gazdálkodási (jövedelmezőségi) mutatók: Megnevezés év év Saját tőke hatékonysága 22,8 % 19,5 % Adózott eredmény/saját tőke Árbevétel arányos eredmény 3,5 % 4,4 % Adózott eredmény/nettó árbevétel Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény/összes eszköz 1,2 % 10,5 % A évben a Társaság eredményének aránya a saját tőkéhez viszonyítva kisebb, az árbevételhez és az eszközökhöz viszonyítva nagyobb volt, mint az előző évben. Ennek oka az eszközállomány jelentős csökkenése, illetve a saját tőke növekedése volt. 4. Immateriális javak Vagyonkezelésbe kapott immateriális javak alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Szellemi termékek Értékcsökkenés Immat. javak Nettó érték 0

14 A Társaság tulajdonában lévő immateriális javak alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Szellemi termékek Értékcsökkenés Immat. javak Nettó érték 164 Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott. A vagyonkezelésben lévő immateriális javak kivezetésre kerültek. 5. Tárgyi eszközök Vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközök alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Földterület Épület Egyéb építmény Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes bruttó érték Értékcsökkenés Földterület Épület Egyéb építmény Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes értékcsökk Nettó érték A vagyonkezelésünkben lévő eszközök kivezetésre kerültek könyveinkből.

15 A Társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Földterület Épület Egyéb építmény B.berényi járművek Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes bruttó érték Értékcsökkenés Földterület Épület Egyéb építmény B.berényi járművek Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes értékcsökk Nettó érték Tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke együtt: e Ft. Beruházás évben e Ft-ot fordítottunk beruházásra. Ezen belül e Ft kisértékű (100 e Ft alatti) beruházás, e Ft 100 e Ft fölötti. 6. Lízingelt eszközök A Balatonberényből évben átvett eszközök között 3 db lízingelt jármű volt, melyek eszközeink között szerepelnek. Likviditási helyzetünk szerencsére évben lehetővé tette, hogy a lízingszerződéseket lezárjuk és a fennálló kötelezettségeket visszafizessük. Év végén így már lízing kötelezettségünk nem állt fenn, a járművek immár tehermentesen a cégünk tulajdonát képezik.

16 Befektetések Üzletrész e Ft, éven túl adott kölcsön e Ft év végére a befektetett eszközök állománya e Ft-ról e Ft-ra csökkent. Ennek fő oka a vagyonkezelt eszközök kivezetése volt, mely jelentős nagyságrendet képviselt mind az eszközök, mind a kötelezettségek között. Egyébként Társaságunk saját eszközállománya e Ft-ról e Ft-ra növekedett, mely értéknövelő beruházások hatásából, illetve az elszámolt értékcsökkenésből együttesen adódik. 8. Készletek A társaság készletei vásárolt készletekből valamint befejezetlen termelésből tevődnek össze december 31-én a készletek értéke összesen e Ft. 9. Követelések Megnevezés/év Vevők Adók Egyéb követelések Összesen A követelések jelentős hányadát a vevőkövetelések teszik ki. A temetésekre adott részletfizetések, illetve a bérleti- és közüzemi díjak nem teljesítéséből eredő kintlévőségek behajtását jogi úton folyamatosan végezzük. Értékvesztést évben nem számoltunk el (sőt ellenkezőleg, a sikeres behajtási eljárásokra való tekintettel 706 e Ft értékvesztés visszaírásra került). 10. Értékpapírok A Társaság december 31-én értékpapírral nem rendelkezett.

17 Saját tőke A Társaság tőke- és értékelési tartalékot nem mutat ki mérlegében. Eredménytartalékként az előző évek eredményét mutatja ki, melyet csökkent az abból képzett lekötött tartalék. A lekötött tartalék képzése a vagyonkezelői szerződés szerint történt. A lekötött tartalékként kimutatott összeg az államosítás miatt visszaadott volt vagyonkezelt - eszközök értékcsökkenésének és felújításra fordított összegeinek különbözete, mely alapítóval szembeni kötelezettségként is szerepel a mérlegben december 31-én. Évek Felújítás Értékcsökkenés Különbözet (göngyölt) 2008, Összesen: Ennek megfelelően a Társaság december 31-én e Ft lekötött tartalékot mutatott ki mérlegében. 12. Céltartalékok A Társaság évben 753 e Ft céltartalékot képzett, mely évben került feloldásra. Ugyanakkor tárgyévben a Társaság 900 e Ft összegben képzett céltartalékot a várható kötelezettségekre, melyet mérlegében kimutatott. 13. Kötelezettségek Megnevezés/év Hátrasorolt 0 0 Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Összesen A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a hosszú lejáratú kölcsön éven túl esedékes összegét, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

18 A rövid lejáratú kötelezettségek közül évben kivezetésre került a vagyonkezelésbe kapott eszközök miatti kötelezettség. Így a rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb hányadát a szállítói tartozások ( e Ft) teszik ki, melyek között nincs lejárt. A többi rövid lejáratú kötelezettség jellemzően az adóhatóságok felé teljesítendő adókat, járulékokat, illetve a dolgozóknak kifizetendő bért foglalja magában. 14. Időbeli elhatárolások Aktív és passzív időbeli elhatárolások Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a számviteli törvény előírásai szerint számoltuk el. Az aktív időbeli elhatárolások jellemzően a hagyományos, előre fizetett hirdetés, internetes megjelenés, biztosítás (mely a következő évet terheli), valamint bevételi oldalon a fordulónap után megkapott támogatás, továbbszámlázott közüzemi díjak összegeit tartalmazzák december 31-én csupán 20 e Ft biztosítási díj került itt kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások összege: 192 e Ft. Az összeg a évet terhelő évben számlázott - költségeket tartalmazza (közüzemi díjakat, munkába járás költségét, telefonköltségeket). 15. Nettó árbevétel Az eredménykimutatás adataiból az látható, hogy a Társaság nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva 17,1 %-kal csökkent. Ez negatív változás, viszont összességében nem is összehasonlítható, mivel az ingatlanhasznosítás és az üdültetés átadásra került április 01. napjával, egész éves bevétele csak a kegyeleti ágazatnak volt. Egyébként a kimutatás adataiból látható, hogy a jelenlegi főtevékenység - a temetkezés - árbevétele sajnos 5,5 %-kal csökkent az előző évihez képest. A temetkezés árbevétele azért mutat jelentős csökkenést, mert a bázis évi temetéshez képest re csökkent a tárgyévben végzett temetések száma. Megnevezés/év Ingatlanhasznosítás Balatonlelle Hotel Tiffany Egyéb árbevétel Balatonberény Temetkezés árbevétele Összesen

19 A bérbeadások és továbbszámlázások árbevétele csak úgy hasonlítható össze, ha negyedéves adatokat nézünk. A első negyedévében elért árbevétel a évi árbevételnek a 28,3 %-a, azaz időarányosan növekedést mutat. Az üdülőknél évben bevétel már nem realizálódott. Az összes árbevétel 95,5 %-a a temetkezés bevételeiből származik (temetésszolgáltatás, temetőüzemeltetés, műkőüzem árbevételei). Ezen belül is meghatározó a szombathelyi telephely. 16. Egyéb bevétel Az egyéb bevételek között az alábbi tételek kerültek elszámolásra a tárgyévben: Értékesített t.eszközök bevétele e Ft M.ügyi Kp. támogatás (bér) 440 e Ft Behajthatatlan köv.-re befolyt 245 e Ft Káresemény m. bevétel e Ft Egyéb különféle bevétel 171 e Ft Céltartalék felhasználása 753 e Ft Értékvesztés visszaírása 706 e Ft Összesen: e Ft Az egyéb árbevétel legjelentősebb összetevője az értékesített tárgyi eszközök bevétele, e Ft. Ez az összeg a megszűnt Szentgotthárdi Kirendeltség eszközeinek komplett értékesítését takarja, melyhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hozzájárulását adta. 17. Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevétele e Ft, amely szinte teljes egészében pénzintézeti kamatbevétel, csupán 417 e Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 18. Rendkívüli bevétel A számviteli törvénynek megfelelően a rendkívüli bevételek között került elszámolásra a volt tulajdonos felé fennmaradó kötelezettség, mely a vagyonkezelésünkből visszakerült eszközök értékcsökkenésének és a felújításukra költött összegnek a különbözete. Ennek összege e Ft.

20 Aktivált saját teljesítmények értéke A bázis évben a volt temetkezés befejezetlen termelése év végén e Ft volt. (A befejezetlen állomány változása e Ft.) Tárgyévben a befejezetlen termelés év végi értéke e Ft volt, az állomány változása +808 e Ft. 20. Költségek Sorsz. Megnevezés ezer Ft-ban ezer Ft-ban 01 Anyagköltség Igénybe vett szolg. ktg Egyéb szolg.ktg- ei ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás I. Anyagjell.ráford. ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifiz Bérjárulékok II. Személyi jell.ráf. (06-08) III. Értékcsökkenési leírás IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műv. ráford VI. Rendkívüli ráford Összes ráfordítás Az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek, igénybe vett és egyéb szolgáltatások költségei, valamint a közvetített szolgáltatások kerültek elszámolásra. Az anyagköltség tartalmazza többek között az energia, közüzemi költségek, tisztítószerek, szerszámok, a felhasznált temetkezési kellékek költségét. Az igénybe vett szolgáltatások között az év folyamán bérleti díjak, javításikarbantartási költségek, szállítási költségek, hulladékelszállítás költségei, őrzésvédelem, posta- és telefonköltség, egyéb igénybevett szolgáltatások kerültek elszámolásra. Az egyéb szolgáltatások között mutatjuk ki a hatósági díjakat, illetékeket, perköltséget, bankköltségeket. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a munkavállalók, illetve a felügyelőbizottság részére kifizetett jövedelmet, azok közterheit, illetve a különféle költségtérítéseket, valamint a reprezentációs költségeket.

21 Az egyéb ráfordítások jelentős hányadát a helyi önkormányzatoknak fizetendő iparűzési- és gépjárműadó teszi ki ben e Ft értékben itt került elszámolásra a megszűnt Szentgotthárdi Kirendeltség értékesített eszközeinek nyilvántartási értéke. Itt mutattuk ki a képzett céltartalék összegét, valamint a selejtezés miatt kivezetett eszközök nyilvántartási értékét is. 21. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés/év Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye kedvezően változott az előző évhez képest. Bevétel több volt, ugyanakkor a lízingek megszűnése miatt a ráfordítás jóval kevesebb. 22. Rendkívüli eredmény Megnevezés/év Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredmény a bázis évben a rendkívüli ráfordításként elszámolt, előadóművészeti szervezetnek adott e Ft támogatás miatt volt negatív. Ugyanakkor a társasági adókedvezményből még 2012-ben is igénybe vehettünk 566 e Ft-ot. Tárgyévben a rendkívüli bevételek a tulajdonos felé fennálló kötelezettség elengedéséből keletkeztek. 23. Adózás A számviteli és az adózás alapjául szolgáló eredmény levezetése: Megnevezés/év Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő tételek Társasági adó alapja Társasági adó Adózott eredmény

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14125979-9603-113-18 Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. (94)314-082 Egyszerűsített éves beszámoló 2015. december 31. Keltezés: 2016. február 10.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23953545-9329-572-02 Statisztikai számjel 02-09-079034 Cégjegyzék száma Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft 7621 Pécs Széchenyi tér 1 Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A beszámolót összeállította: Pintérné

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben