"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése"

Átírás

1 /2. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 /2. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 VAS MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 9700 SZOMBATHELY, FERENCZY ISTVÁN U. 1. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete december 31. Készült: március 21.

5 - 2 - Az éves beszámolót összeállította Bartháné Kulcsár Éva mérlegképes könyvelő. Regisztrációs szám: / A vállalkozás ismertetése A Vas Megyei Temetkezési Önkormányzat Vagyonkezelő Kft (a Társaság ) egy korlátolt felelősségű társaság, melyet évben alapítottak. A Társaság december 1-én kezdte meg tevékenységét. A Társaság fő tevékenysége: április 1. napjáig az ingatlankezelés volt. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 234/2009. (XI.13.) sz. határozatával megszüntette a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontját (Balatonberény), mint költségvetési szervet. Ezzel egyidejűleg jogutódként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-t jelölte meg. Így január 01. napjától a Balatonberényi üdülő is a Kft. vagyonkezelésébe került. A tulajdonos a 255/2009. (XII.11.) számú határozatával jóváhagyta a Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakulását korlátolt felelősségű társasággá. Ennek oka az volt, hogy a vállalatot be kívánta olvasztani a Vagyonkezelő Kft-be, azonban ez jogilag nem volt lehetséges. Így először át kellett alakítani. A 9/2010. (II.12.) számú határozattal jóváhagyta a beolvadását a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-be április 01. napjával. Ezzel a Temetkezési Kft. eszközeit is a Vagyonkezelő Kft. kapta meg vagyonkezelésre. Az átalakulás kapcsán a Felügyelő Bizottság is átalakult, a hét tagú Felügyelő Bizottság három tagúra csökkent. Így létrejött egy olyan cég, melynek fő tevékenysége (nagyságrendjét tekintve) a temetkezés lett. Fenti változások miatt a Társaság évi mérlege csak részben volt összehasonlítható az előző évvel. Ezt követően a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. Törvény 2 (1) bekezdésének rendelkezése értelmében a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság január 1-jén állami tulajdonba került.

6 - 3 - Fenti jogszabály miatt január 01. napjával a vagyonkezelésünkben lévő volt megyei eszközök, ezáltal a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek (üdültetés, bérbeadás) is kikerültek a cégből. A visszaadott vagyon értéke e Ft volt. Így sajnos a év megint nem volt teljes, mivel a vagyont az átadás-átvétel állam általi késedelme miatt április 01. napjával tudtuk átadni. Az első negyedévben ezért még mindhárom ágazat funkcionált, azt követően már csak a temetkezés. Ezért a és évek mérleg- és eredményadatai ismételten csak részben összehasonlíthatóak. Mivel két ágazatunk megszűnt, csupán a kegyeleti ágazat maradt, indokolttá vált a cég nevének megváltoztatása is. A Társaság székhelye április 01. óta: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. A Társaság neve július 27. napjától: A Társaság jegyzett tőkéje: 500 e Ft A Társaság tulajdonosa január 01. napjától a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ. A Társaság képviseletére, cégjegyzésére jogosult neve: Kiskós Ferenc önállóan A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: Mérleg Könyvvezetői Korlátolt Felelősségű Társaság Höfle László bejegyzett könyvvizsgáló Az éves beszámoló aláírására az ügyvezető jogosult.

7 Számviteli politika a) Az elszámolás alapja A könyvvezetés módja: A Társaság kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény 1. számú mellékletének A változata alapján készül. A költségek könyvelése év közben elsődlegesen költségnemenként az 5-ös számlaosztály számláin történik, és év végén a mérlegkészítés előtt kerülnek átvezetésre a 8-as számlaosztály megfelelő számláira. Választott, alkalmazott eredmény-elszámolási módszer: összköltség eljárással készülő eredménykimutatás A változata (Sztv. 2. sz. melléklet). A zárómérleg elkészítésének időpontja: tárgyévet követő év április 30. napja. Gazdasági év: megegyezik a naptári évvel. A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők. b) A számviteli politika főbb elemei A Társaság a számviteli törvény és a könyvvizsgálatról szóló törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Ennek megfelelően jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát vagy 500 millió Ft-ot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. Az adósok értékvesztése egyedileg kerül meghatározásra.

8 - 5 - A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja az 500 e Ft-ot. Ettől függetlenül, a számviteli törvény előírásai alapján évben könyvelésre kerültek ezek a tételek (tényleges értékelési különbözetek). A piaci értéken történő értékelés elvei - ha tartósan, azaz 2 éve és jelentősen, azaz 500 e Ft-tal eltér a könyv szerinti értéktől. Az értékvesztés elszámolásának alapja - piaci értékelés szerint Értékelési eljárások - A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük. Folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Az év végi értékelés a tényleges leltározott mennyiség alapján nyilvántartási áron történik. - Követelések a ténylegesen elismertek alapján kerülnek értékelésre. - Valós értékelést nem alkalmazunk. Értékcsökkenés elszámolásának módja, gyakorisága - Minden eszközre lineáris módon történik az elszámolás. A 100 e Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök azonnal elszámolásra kerülnek. - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: negyedévente. Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladó hiba. Az ezen összeget meghaladó hibák esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban ez előző évi adatok mellett. c) Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A TAO törvényben meghatározott értékcsökkenési kulcsok alapján kerül elszámolásra az értékcsökkenés. d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A TAO törvényben meghatározott értékcsökkenési kulcsok alapján kerül elszámolásra az értékcsökkenés.

9 - 6 - e) Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. f) Készletek A vásárolt készletek a vállalatnál súlyozott átlagáron vannak nyilvántartva. A befejezetlen termelés és a saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre. A közvetlen önköltség meghatározása a ténylegesen felmerült költségek alapján történik. g) Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá. Ekkor a tőzsdei értékpapírok az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamán kerülnek értékelésre. h) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyleteket az ügylet napján érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon számítjuk át forintra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy -veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. i) Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. j) Céltartalékok A Társaság várható kötelezettségekre évben 900 e Ft céltartalékot képzett. k) Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. l) Hitelek, Kölcsönök A hitelek a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettségeket a kölcsönök az azon kívüli kötelezettségeket tartalmazzák.

10 - 7 - ly) Változások a számviteli politikában Az év során nem változott a Társaság számviteli politikája. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése - nem volt eltérés. 3. Pénzügyi helyzet és likviditás A Társaság pénzügyi helyzetét alapvetően a piaci pozíció határozza meg, melynek fő összetevői: a temető tulajdonos önkormányzatok temetőüzemeltetéssel kapcsolatos szabályozásai és a megkötött szerződések, a Társaság működési területén tevékenykedő vállalkozók magatartása és piaci részesedése évben a leghangsúlyosabb befolyásoló tényező a volt megyei vagyon (ezzel együtt a Társaság) állami tulajdonba kerülése volt. Ezzel két ágazatunk üdültetés, ingatlanhasznosítás - megszűnt, csak egy ágazatunk maradt, a temetkezés. Ennek ellenére a Társaság pénzügyi helyzetét pozitív cash-flow jellemezte. A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a i beszámolót. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet A Társaság saját tőkéje megnövekedett a évi mérleg szerinti eredmény következtében, miközben a jegyzett tőke nem változott. Ezt a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés év év Növekedés % Saját tőke (eft) ,21 Vagyonösszetétel Megnevezés Megoszlás % Megoszlás % Befektetett eft 93, eft 61,54 eszköz Forgóeszköz eft 6, eft 38,46 aktív id. elhat. Eszközök összesen: eft 100, eft 100,0

11 - 8 - A befektetett és forgóeszközök részaránya nagymértékben módosult a forgóeszközök javára. Ennek legfőbb oka, hogy a befektetett eszközök értéke jelentős mértékben csökkent a vagyonkezelt eszközök kikerülése miatt. Az összes eszközállomány 61,54 %-át teszi ki a befektetett eszköz, melynek közel fele tárgyi eszköz. A befektetett pénzügyi eszközök értéke e Ft, melyből e Ft részesedés, e Ft hosszú lejáratra adott kölcsön. Tőkeösszetétel Megnevezés dec dec. 31. Saját tőke aránya Saját tőke/összes forrás 5,03 % 51,06 % Saját tőke/jegyzett tőke % % Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke/befektetett eszközök 5,36 % 82,97 % A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya a bázis 5,03 %-ról 51,06 %-ra növekedett, mely szinte teljes mértékben a vagyonkezelt eszközök és az azokkal szemben fennálló kötelezettség kivezetésének eredménye. A saját tőke abszolút értékének jelentős növekedése a Társaság nyereséges gazdálkodásának köszönhető. A befektetett eszközök saját tőkével való fedezettsége az előző évihez képest szintén sokszoros javulást mutat. A saját tőke 51,06 %-ban fedezi a befektetett eszközök értékét. Ennek a javulásnak legfőbb oka az, hogy a befektetett eszközök közül kikerültek a vagyonkezelésbe kapott eszközök, melyeknek forrása nem a saját tőke, hanem hosszú lejáratú kötelezettség volt. Pénzügyi helyzet A Társaság évi pénzügyi helyzetét folyamatosan a stabilitás jellemezte. A cég az év folyamán a fizetőképességét folyamatosan meg tudta őrizni. A bankszámlán lévő pénzeszközök kamatából származó bevétel e Ft volt. Ez az előző évihez képest növekedést mutat. A pénzügyi, likviditási helyzetet az alábbi legfontosabb mutatók jellemzik: Megnevezés év év Likviditási mutató I. 3,85 % 128,52 % Pénzeszközök + értékpapír /r.l. kötelezettség Likviditási mutató II. Pénzeszköz+követelés+értékpapír /r.l. kötelezettség 6,18 % 183,86 %

12 - 9 - A december 31-i pénzállomány a működéshez szükséges pénzeszközöket biztosította. A rövid lejáratú kötelezettségek a rendelkezésre álló likvid eszközökből kiegyenlíthetőek. A likviditás teljes mértékben megfelelő. Mértékének igen jelentős javulását az eredményes gazdálkodás, illetve a rövidlejáratú kötelezettségek drasztikus csökkenése eredményezte (a kivezetendő vagyonkezelt eszközök hosszú lejáratú forrása évben rövid lejáratúvá lett átsorolva). A követelések állománya e Ft, mely a forgóeszközök 26,4 %-a. Követelések megoszlása: Vevőkkel szembeni követelés Adott előleg Egyéb követelés Helyi adó követelés Adó (NAV) követelés eft 240 eft 34 eft 611 eft eft A rövid lejáratú kötelezettség e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása: Szállítói tartozás Vevőktől kapott előleg Munkabér Letiltások Kv-i bef. köt. (adók, járulékok) Vagyonkezelt eszközök felújítási alap eft 151 eft eft 248 eft eft eft A vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatos rövid lejáratú kötelezettség évben kivezetésre került a vagyonkezelt eszközökkel szemben, így már év végén a kötelezettségek között csak a felújítás és az értékcsökkenés különbözete szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek 66,9 %-át a szállítói tartozások teszik ki. A Társaság hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én e Ft volt, amely teljes egészében az alapítótól kapott hosszú lejáratú kölcsön éven túl esedékes összege.

13 Jövedelmezőség alakulása A számviteli törvény szerinti levezetéssel a Társaság évi eredménye az alábbiak szerint alakult: Megnevezés/év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A táblázat adatai azt mutatják, hogy összességében 2012-ben az eredmény nagyobb az előző évinél. Vállalkozási eredmény szintjén kisebb ugyan, de a rendkívüli eredmény hatására meghaladja a évit az adózás előtti és a mérleg szerinti eredmény is. Egyéb gazdálkodási (jövedelmezőségi) mutatók: Megnevezés év év Saját tőke hatékonysága 22,8 % 19,5 % Adózott eredmény/saját tőke Árbevétel arányos eredmény 3,5 % 4,4 % Adózott eredmény/nettó árbevétel Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény/összes eszköz 1,2 % 10,5 % A évben a Társaság eredményének aránya a saját tőkéhez viszonyítva kisebb, az árbevételhez és az eszközökhöz viszonyítva nagyobb volt, mint az előző évben. Ennek oka az eszközállomány jelentős csökkenése, illetve a saját tőke növekedése volt. 4. Immateriális javak Vagyonkezelésbe kapott immateriális javak alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Szellemi termékek Értékcsökkenés Immat. javak Nettó érték 0

14 A Társaság tulajdonában lévő immateriális javak alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Szellemi termékek Értékcsökkenés Immat. javak Nettó érték 164 Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott. A vagyonkezelésben lévő immateriális javak kivezetésre kerültek. 5. Tárgyi eszközök Vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközök alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Földterület Épület Egyéb építmény Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes bruttó érték Értékcsökkenés Földterület Épület Egyéb építmény Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes értékcsökk Nettó érték A vagyonkezelésünkben lévő eszközök kivezetésre kerültek könyveinkből.

15 A Társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Földterület Épület Egyéb építmény B.berényi járművek Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes bruttó érték Értékcsökkenés Földterület Épület Egyéb építmény B.berényi járművek Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes értékcsökk Nettó érték Tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke együtt: e Ft. Beruházás évben e Ft-ot fordítottunk beruházásra. Ezen belül e Ft kisértékű (100 e Ft alatti) beruházás, e Ft 100 e Ft fölötti. 6. Lízingelt eszközök A Balatonberényből évben átvett eszközök között 3 db lízingelt jármű volt, melyek eszközeink között szerepelnek. Likviditási helyzetünk szerencsére évben lehetővé tette, hogy a lízingszerződéseket lezárjuk és a fennálló kötelezettségeket visszafizessük. Év végén így már lízing kötelezettségünk nem állt fenn, a járművek immár tehermentesen a cégünk tulajdonát képezik.

16 Befektetések Üzletrész e Ft, éven túl adott kölcsön e Ft év végére a befektetett eszközök állománya e Ft-ról e Ft-ra csökkent. Ennek fő oka a vagyonkezelt eszközök kivezetése volt, mely jelentős nagyságrendet képviselt mind az eszközök, mind a kötelezettségek között. Egyébként Társaságunk saját eszközállománya e Ft-ról e Ft-ra növekedett, mely értéknövelő beruházások hatásából, illetve az elszámolt értékcsökkenésből együttesen adódik. 8. Készletek A társaság készletei vásárolt készletekből valamint befejezetlen termelésből tevődnek össze december 31-én a készletek értéke összesen e Ft. 9. Követelések Megnevezés/év Vevők Adók Egyéb követelések Összesen A követelések jelentős hányadát a vevőkövetelések teszik ki. A temetésekre adott részletfizetések, illetve a bérleti- és közüzemi díjak nem teljesítéséből eredő kintlévőségek behajtását jogi úton folyamatosan végezzük. Értékvesztést évben nem számoltunk el (sőt ellenkezőleg, a sikeres behajtási eljárásokra való tekintettel 706 e Ft értékvesztés visszaírásra került). 10. Értékpapírok A Társaság december 31-én értékpapírral nem rendelkezett.

17 Saját tőke A Társaság tőke- és értékelési tartalékot nem mutat ki mérlegében. Eredménytartalékként az előző évek eredményét mutatja ki, melyet csökkent az abból képzett lekötött tartalék. A lekötött tartalék képzése a vagyonkezelői szerződés szerint történt. A lekötött tartalékként kimutatott összeg az államosítás miatt visszaadott volt vagyonkezelt - eszközök értékcsökkenésének és felújításra fordított összegeinek különbözete, mely alapítóval szembeni kötelezettségként is szerepel a mérlegben december 31-én. Évek Felújítás Értékcsökkenés Különbözet (göngyölt) 2008, Összesen: Ennek megfelelően a Társaság december 31-én e Ft lekötött tartalékot mutatott ki mérlegében. 12. Céltartalékok A Társaság évben 753 e Ft céltartalékot képzett, mely évben került feloldásra. Ugyanakkor tárgyévben a Társaság 900 e Ft összegben képzett céltartalékot a várható kötelezettségekre, melyet mérlegében kimutatott. 13. Kötelezettségek Megnevezés/év Hátrasorolt 0 0 Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Összesen A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a hosszú lejáratú kölcsön éven túl esedékes összegét, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

18 A rövid lejáratú kötelezettségek közül évben kivezetésre került a vagyonkezelésbe kapott eszközök miatti kötelezettség. Így a rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb hányadát a szállítói tartozások ( e Ft) teszik ki, melyek között nincs lejárt. A többi rövid lejáratú kötelezettség jellemzően az adóhatóságok felé teljesítendő adókat, járulékokat, illetve a dolgozóknak kifizetendő bért foglalja magában. 14. Időbeli elhatárolások Aktív és passzív időbeli elhatárolások Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a számviteli törvény előírásai szerint számoltuk el. Az aktív időbeli elhatárolások jellemzően a hagyományos, előre fizetett hirdetés, internetes megjelenés, biztosítás (mely a következő évet terheli), valamint bevételi oldalon a fordulónap után megkapott támogatás, továbbszámlázott közüzemi díjak összegeit tartalmazzák december 31-én csupán 20 e Ft biztosítási díj került itt kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások összege: 192 e Ft. Az összeg a évet terhelő évben számlázott - költségeket tartalmazza (közüzemi díjakat, munkába járás költségét, telefonköltségeket). 15. Nettó árbevétel Az eredménykimutatás adataiból az látható, hogy a Társaság nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva 17,1 %-kal csökkent. Ez negatív változás, viszont összességében nem is összehasonlítható, mivel az ingatlanhasznosítás és az üdültetés átadásra került április 01. napjával, egész éves bevétele csak a kegyeleti ágazatnak volt. Egyébként a kimutatás adataiból látható, hogy a jelenlegi főtevékenység - a temetkezés - árbevétele sajnos 5,5 %-kal csökkent az előző évihez képest. A temetkezés árbevétele azért mutat jelentős csökkenést, mert a bázis évi temetéshez képest re csökkent a tárgyévben végzett temetések száma. Megnevezés/év Ingatlanhasznosítás Balatonlelle Hotel Tiffany Egyéb árbevétel Balatonberény Temetkezés árbevétele Összesen

19 A bérbeadások és továbbszámlázások árbevétele csak úgy hasonlítható össze, ha negyedéves adatokat nézünk. A első negyedévében elért árbevétel a évi árbevételnek a 28,3 %-a, azaz időarányosan növekedést mutat. Az üdülőknél évben bevétel már nem realizálódott. Az összes árbevétel 95,5 %-a a temetkezés bevételeiből származik (temetésszolgáltatás, temetőüzemeltetés, műkőüzem árbevételei). Ezen belül is meghatározó a szombathelyi telephely. 16. Egyéb bevétel Az egyéb bevételek között az alábbi tételek kerültek elszámolásra a tárgyévben: Értékesített t.eszközök bevétele e Ft M.ügyi Kp. támogatás (bér) 440 e Ft Behajthatatlan köv.-re befolyt 245 e Ft Káresemény m. bevétel e Ft Egyéb különféle bevétel 171 e Ft Céltartalék felhasználása 753 e Ft Értékvesztés visszaírása 706 e Ft Összesen: e Ft Az egyéb árbevétel legjelentősebb összetevője az értékesített tárgyi eszközök bevétele, e Ft. Ez az összeg a megszűnt Szentgotthárdi Kirendeltség eszközeinek komplett értékesítését takarja, melyhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hozzájárulását adta. 17. Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevétele e Ft, amely szinte teljes egészében pénzintézeti kamatbevétel, csupán 417 e Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 18. Rendkívüli bevétel A számviteli törvénynek megfelelően a rendkívüli bevételek között került elszámolásra a volt tulajdonos felé fennmaradó kötelezettség, mely a vagyonkezelésünkből visszakerült eszközök értékcsökkenésének és a felújításukra költött összegnek a különbözete. Ennek összege e Ft.

20 Aktivált saját teljesítmények értéke A bázis évben a volt temetkezés befejezetlen termelése év végén e Ft volt. (A befejezetlen állomány változása e Ft.) Tárgyévben a befejezetlen termelés év végi értéke e Ft volt, az állomány változása +808 e Ft. 20. Költségek Sorsz. Megnevezés ezer Ft-ban ezer Ft-ban 01 Anyagköltség Igénybe vett szolg. ktg Egyéb szolg.ktg- ei ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás I. Anyagjell.ráford. ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifiz Bérjárulékok II. Személyi jell.ráf. (06-08) III. Értékcsökkenési leírás IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műv. ráford VI. Rendkívüli ráford Összes ráfordítás Az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek, igénybe vett és egyéb szolgáltatások költségei, valamint a közvetített szolgáltatások kerültek elszámolásra. Az anyagköltség tartalmazza többek között az energia, közüzemi költségek, tisztítószerek, szerszámok, a felhasznált temetkezési kellékek költségét. Az igénybe vett szolgáltatások között az év folyamán bérleti díjak, javításikarbantartási költségek, szállítási költségek, hulladékelszállítás költségei, őrzésvédelem, posta- és telefonköltség, egyéb igénybevett szolgáltatások kerültek elszámolásra. Az egyéb szolgáltatások között mutatjuk ki a hatósági díjakat, illetékeket, perköltséget, bankköltségeket. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a munkavállalók, illetve a felügyelőbizottság részére kifizetett jövedelmet, azok közterheit, illetve a különféle költségtérítéseket, valamint a reprezentációs költségeket.

21 Az egyéb ráfordítások jelentős hányadát a helyi önkormányzatoknak fizetendő iparűzési- és gépjárműadó teszi ki ben e Ft értékben itt került elszámolásra a megszűnt Szentgotthárdi Kirendeltség értékesített eszközeinek nyilvántartási értéke. Itt mutattuk ki a képzett céltartalék összegét, valamint a selejtezés miatt kivezetett eszközök nyilvántartási értékét is. 21. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés/év Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye kedvezően változott az előző évhez képest. Bevétel több volt, ugyanakkor a lízingek megszűnése miatt a ráfordítás jóval kevesebb. 22. Rendkívüli eredmény Megnevezés/év Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredmény a bázis évben a rendkívüli ráfordításként elszámolt, előadóművészeti szervezetnek adott e Ft támogatás miatt volt negatív. Ugyanakkor a társasági adókedvezményből még 2012-ben is igénybe vehettünk 566 e Ft-ot. Tárgyévben a rendkívüli bevételek a tulajdonos felé fennálló kötelezettség elengedéséből keletkeztek. 23. Adózás A számviteli és az adózás alapjául szolgáló eredmény levezetése: Megnevezés/év Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő tételek Társasági adó alapja Társasági adó Adózott eredmény

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben