"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése"

Átírás

1 /2. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 /2. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: március 21. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 VAS MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 9700 SZOMBATHELY, FERENCZY ISTVÁN U. 1. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete december 31. Készült: március 21.

5 - 2 - Az éves beszámolót összeállította Bartháné Kulcsár Éva mérlegképes könyvelő. Regisztrációs szám: / A vállalkozás ismertetése A Vas Megyei Temetkezési Önkormányzat Vagyonkezelő Kft (a Társaság ) egy korlátolt felelősségű társaság, melyet évben alapítottak. A Társaság december 1-én kezdte meg tevékenységét. A Társaság fő tevékenysége: április 1. napjáig az ingatlankezelés volt. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 234/2009. (XI.13.) sz. határozatával megszüntette a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontját (Balatonberény), mint költségvetési szervet. Ezzel egyidejűleg jogutódként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-t jelölte meg. Így január 01. napjától a Balatonberényi üdülő is a Kft. vagyonkezelésébe került. A tulajdonos a 255/2009. (XII.11.) számú határozatával jóváhagyta a Vas Megyei Temetkezési Vállalat átalakulását korlátolt felelősségű társasággá. Ennek oka az volt, hogy a vállalatot be kívánta olvasztani a Vagyonkezelő Kft-be, azonban ez jogilag nem volt lehetséges. Így először át kellett alakítani. A 9/2010. (II.12.) számú határozattal jóváhagyta a beolvadását a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-be április 01. napjával. Ezzel a Temetkezési Kft. eszközeit is a Vagyonkezelő Kft. kapta meg vagyonkezelésre. Az átalakulás kapcsán a Felügyelő Bizottság is átalakult, a hét tagú Felügyelő Bizottság három tagúra csökkent. Így létrejött egy olyan cég, melynek fő tevékenysége (nagyságrendjét tekintve) a temetkezés lett. Fenti változások miatt a Társaság évi mérlege csak részben volt összehasonlítható az előző évvel. Ezt követően a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. Törvény 2 (1) bekezdésének rendelkezése értelmében a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság január 1-jén állami tulajdonba került.

6 - 3 - Fenti jogszabály miatt január 01. napjával a vagyonkezelésünkben lévő volt megyei eszközök, ezáltal a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek (üdültetés, bérbeadás) is kikerültek a cégből. A visszaadott vagyon értéke e Ft volt. Így sajnos a év megint nem volt teljes, mivel a vagyont az átadás-átvétel állam általi késedelme miatt április 01. napjával tudtuk átadni. Az első negyedévben ezért még mindhárom ágazat funkcionált, azt követően már csak a temetkezés. Ezért a és évek mérleg- és eredményadatai ismételten csak részben összehasonlíthatóak. Mivel két ágazatunk megszűnt, csupán a kegyeleti ágazat maradt, indokolttá vált a cég nevének megváltoztatása is. A Társaság székhelye április 01. óta: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1. A Társaság neve július 27. napjától: A Társaság jegyzett tőkéje: 500 e Ft A Társaság tulajdonosa január 01. napjától a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ. A Társaság képviseletére, cégjegyzésére jogosult neve: Kiskós Ferenc önállóan A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: Mérleg Könyvvezetői Korlátolt Felelősségű Társaság Höfle László bejegyzett könyvvizsgáló Az éves beszámoló aláírására az ügyvezető jogosult.

7 Számviteli politika a) Az elszámolás alapja A könyvvezetés módja: A Társaság kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény 1. számú mellékletének A változata alapján készül. A költségek könyvelése év közben elsődlegesen költségnemenként az 5-ös számlaosztály számláin történik, és év végén a mérlegkészítés előtt kerülnek átvezetésre a 8-as számlaosztály megfelelő számláira. Választott, alkalmazott eredmény-elszámolási módszer: összköltség eljárással készülő eredménykimutatás A változata (Sztv. 2. sz. melléklet). A zárómérleg elkészítésének időpontja: tárgyévet követő év április 30. napja. Gazdasági év: megegyezik a naptári évvel. A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők. b) A számviteli politika főbb elemei A Társaság a számviteli törvény és a könyvvizsgálatról szóló törvény előírásai szerint végzi tevékenységét. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Ennek megfelelően jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát vagy 500 millió Ft-ot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át. Az adósok értékvesztése egyedileg kerül meghatározásra.

8 - 5 - A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet akkor minősül jelentősnek, ha annak összege meghaladja az 500 e Ft-ot. Ettől függetlenül, a számviteli törvény előírásai alapján évben könyvelésre kerültek ezek a tételek (tényleges értékelési különbözetek). A piaci értéken történő értékelés elvei - ha tartósan, azaz 2 éve és jelentősen, azaz 500 e Ft-tal eltér a könyv szerinti értéktől. Az értékvesztés elszámolásának alapja - piaci értékelés szerint Értékelési eljárások - A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük. Folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Az év végi értékelés a tényleges leltározott mennyiség alapján nyilvántartási áron történik. - Követelések a ténylegesen elismertek alapján kerülnek értékelésre. - Valós értékelést nem alkalmazunk. Értékcsökkenés elszámolásának módja, gyakorisága - Minden eszközre lineáris módon történik az elszámolás. A 100 e Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök azonnal elszámolásra kerülnek. - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: negyedévente. Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladó hiba. Az ezen összeget meghaladó hibák esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban ez előző évi adatok mellett. c) Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A TAO törvényben meghatározott értékcsökkenési kulcsok alapján kerül elszámolásra az értékcsökkenés. d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A TAO törvényben meghatározott értékcsökkenési kulcsok alapján kerül elszámolásra az értékcsökkenés.

9 - 6 - e) Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. f) Készletek A vásárolt készletek a vállalatnál súlyozott átlagáron vannak nyilvántartva. A befejezetlen termelés és a saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre. A közvetlen önköltség meghatározása a ténylegesen felmerült költségek alapján történik. g) Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá. Ekkor a tőzsdei értékpapírok az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamán kerülnek értékelésre. h) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyleteket az ügylet napján érvényes, az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon számítjuk át forintra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy -veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. i) Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. j) Céltartalékok A Társaság várható kötelezettségekre évben 900 e Ft céltartalékot képzett. k) Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. l) Hitelek, Kölcsönök A hitelek a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettségeket a kölcsönök az azon kívüli kötelezettségeket tartalmazzák.

10 - 7 - ly) Változások a számviteli politikában Az év során nem változott a Társaság számviteli politikája. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése - nem volt eltérés. 3. Pénzügyi helyzet és likviditás A Társaság pénzügyi helyzetét alapvetően a piaci pozíció határozza meg, melynek fő összetevői: a temető tulajdonos önkormányzatok temetőüzemeltetéssel kapcsolatos szabályozásai és a megkötött szerződések, a Társaság működési területén tevékenykedő vállalkozók magatartása és piaci részesedése évben a leghangsúlyosabb befolyásoló tényező a volt megyei vagyon (ezzel együtt a Társaság) állami tulajdonba kerülése volt. Ezzel két ágazatunk üdültetés, ingatlanhasznosítás - megszűnt, csak egy ágazatunk maradt, a temetkezés. Ennek ellenére a Társaság pénzügyi helyzetét pozitív cash-flow jellemezte. A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a i beszámolót. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet A Társaság saját tőkéje megnövekedett a évi mérleg szerinti eredmény következtében, miközben a jegyzett tőke nem változott. Ezt a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés év év Növekedés % Saját tőke (eft) ,21 Vagyonösszetétel Megnevezés Megoszlás % Megoszlás % Befektetett eft 93, eft 61,54 eszköz Forgóeszköz eft 6, eft 38,46 aktív id. elhat. Eszközök összesen: eft 100, eft 100,0

11 - 8 - A befektetett és forgóeszközök részaránya nagymértékben módosult a forgóeszközök javára. Ennek legfőbb oka, hogy a befektetett eszközök értéke jelentős mértékben csökkent a vagyonkezelt eszközök kikerülése miatt. Az összes eszközállomány 61,54 %-át teszi ki a befektetett eszköz, melynek közel fele tárgyi eszköz. A befektetett pénzügyi eszközök értéke e Ft, melyből e Ft részesedés, e Ft hosszú lejáratra adott kölcsön. Tőkeösszetétel Megnevezés dec dec. 31. Saját tőke aránya Saját tőke/összes forrás 5,03 % 51,06 % Saját tőke/jegyzett tőke % % Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke/befektetett eszközök 5,36 % 82,97 % A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya a bázis 5,03 %-ról 51,06 %-ra növekedett, mely szinte teljes mértékben a vagyonkezelt eszközök és az azokkal szemben fennálló kötelezettség kivezetésének eredménye. A saját tőke abszolút értékének jelentős növekedése a Társaság nyereséges gazdálkodásának köszönhető. A befektetett eszközök saját tőkével való fedezettsége az előző évihez képest szintén sokszoros javulást mutat. A saját tőke 51,06 %-ban fedezi a befektetett eszközök értékét. Ennek a javulásnak legfőbb oka az, hogy a befektetett eszközök közül kikerültek a vagyonkezelésbe kapott eszközök, melyeknek forrása nem a saját tőke, hanem hosszú lejáratú kötelezettség volt. Pénzügyi helyzet A Társaság évi pénzügyi helyzetét folyamatosan a stabilitás jellemezte. A cég az év folyamán a fizetőképességét folyamatosan meg tudta őrizni. A bankszámlán lévő pénzeszközök kamatából származó bevétel e Ft volt. Ez az előző évihez képest növekedést mutat. A pénzügyi, likviditási helyzetet az alábbi legfontosabb mutatók jellemzik: Megnevezés év év Likviditási mutató I. 3,85 % 128,52 % Pénzeszközök + értékpapír /r.l. kötelezettség Likviditási mutató II. Pénzeszköz+követelés+értékpapír /r.l. kötelezettség 6,18 % 183,86 %

12 - 9 - A december 31-i pénzállomány a működéshez szükséges pénzeszközöket biztosította. A rövid lejáratú kötelezettségek a rendelkezésre álló likvid eszközökből kiegyenlíthetőek. A likviditás teljes mértékben megfelelő. Mértékének igen jelentős javulását az eredményes gazdálkodás, illetve a rövidlejáratú kötelezettségek drasztikus csökkenése eredményezte (a kivezetendő vagyonkezelt eszközök hosszú lejáratú forrása évben rövid lejáratúvá lett átsorolva). A követelések állománya e Ft, mely a forgóeszközök 26,4 %-a. Követelések megoszlása: Vevőkkel szembeni követelés Adott előleg Egyéb követelés Helyi adó követelés Adó (NAV) követelés eft 240 eft 34 eft 611 eft eft A rövid lejáratú kötelezettség e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása: Szállítói tartozás Vevőktől kapott előleg Munkabér Letiltások Kv-i bef. köt. (adók, járulékok) Vagyonkezelt eszközök felújítási alap eft 151 eft eft 248 eft eft eft A vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatos rövid lejáratú kötelezettség évben kivezetésre került a vagyonkezelt eszközökkel szemben, így már év végén a kötelezettségek között csak a felújítás és az értékcsökkenés különbözete szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek 66,9 %-át a szállítói tartozások teszik ki. A Társaság hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én e Ft volt, amely teljes egészében az alapítótól kapott hosszú lejáratú kölcsön éven túl esedékes összege.

13 Jövedelmezőség alakulása A számviteli törvény szerinti levezetéssel a Társaság évi eredménye az alábbiak szerint alakult: Megnevezés/év év év Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A táblázat adatai azt mutatják, hogy összességében 2012-ben az eredmény nagyobb az előző évinél. Vállalkozási eredmény szintjén kisebb ugyan, de a rendkívüli eredmény hatására meghaladja a évit az adózás előtti és a mérleg szerinti eredmény is. Egyéb gazdálkodási (jövedelmezőségi) mutatók: Megnevezés év év Saját tőke hatékonysága 22,8 % 19,5 % Adózott eredmény/saját tőke Árbevétel arányos eredmény 3,5 % 4,4 % Adózott eredmény/nettó árbevétel Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény/összes eszköz 1,2 % 10,5 % A évben a Társaság eredményének aránya a saját tőkéhez viszonyítva kisebb, az árbevételhez és az eszközökhöz viszonyítva nagyobb volt, mint az előző évben. Ennek oka az eszközállomány jelentős csökkenése, illetve a saját tőke növekedése volt. 4. Immateriális javak Vagyonkezelésbe kapott immateriális javak alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Szellemi termékek Értékcsökkenés Immat. javak Nettó érték 0

14 A Társaság tulajdonában lévő immateriális javak alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Szellemi termékek Értékcsökkenés Immat. javak Nettó érték 164 Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott. A vagyonkezelésben lévő immateriális javak kivezetésre kerültek. 5. Tárgyi eszközök Vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközök alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Földterület Épület Egyéb építmény Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes bruttó érték Értékcsökkenés Földterület Épület Egyéb építmény Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes értékcsökk Nettó érték A vagyonkezelésünkben lévő eszközök kivezetésre kerültek könyveinkből.

15 A Társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök alakulása (e Ft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték Földterület Épület Egyéb építmény B.berényi járművek Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes bruttó érték Értékcsökkenés Földterület Épület Egyéb építmény B.berényi járművek Irodai berendezések Egyéb berendezések Kisértékű eszközök Bef. beruházások Összes értékcsökk Nettó érték Tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke együtt: e Ft. Beruházás évben e Ft-ot fordítottunk beruházásra. Ezen belül e Ft kisértékű (100 e Ft alatti) beruházás, e Ft 100 e Ft fölötti. 6. Lízingelt eszközök A Balatonberényből évben átvett eszközök között 3 db lízingelt jármű volt, melyek eszközeink között szerepelnek. Likviditási helyzetünk szerencsére évben lehetővé tette, hogy a lízingszerződéseket lezárjuk és a fennálló kötelezettségeket visszafizessük. Év végén így már lízing kötelezettségünk nem állt fenn, a járművek immár tehermentesen a cégünk tulajdonát képezik.

16 Befektetések Üzletrész e Ft, éven túl adott kölcsön e Ft év végére a befektetett eszközök állománya e Ft-ról e Ft-ra csökkent. Ennek fő oka a vagyonkezelt eszközök kivezetése volt, mely jelentős nagyságrendet képviselt mind az eszközök, mind a kötelezettségek között. Egyébként Társaságunk saját eszközállománya e Ft-ról e Ft-ra növekedett, mely értéknövelő beruházások hatásából, illetve az elszámolt értékcsökkenésből együttesen adódik. 8. Készletek A társaság készletei vásárolt készletekből valamint befejezetlen termelésből tevődnek össze december 31-én a készletek értéke összesen e Ft. 9. Követelések Megnevezés/év Vevők Adók Egyéb követelések Összesen A követelések jelentős hányadát a vevőkövetelések teszik ki. A temetésekre adott részletfizetések, illetve a bérleti- és közüzemi díjak nem teljesítéséből eredő kintlévőségek behajtását jogi úton folyamatosan végezzük. Értékvesztést évben nem számoltunk el (sőt ellenkezőleg, a sikeres behajtási eljárásokra való tekintettel 706 e Ft értékvesztés visszaírásra került). 10. Értékpapírok A Társaság december 31-én értékpapírral nem rendelkezett.

17 Saját tőke A Társaság tőke- és értékelési tartalékot nem mutat ki mérlegében. Eredménytartalékként az előző évek eredményét mutatja ki, melyet csökkent az abból képzett lekötött tartalék. A lekötött tartalék képzése a vagyonkezelői szerződés szerint történt. A lekötött tartalékként kimutatott összeg az államosítás miatt visszaadott volt vagyonkezelt - eszközök értékcsökkenésének és felújításra fordított összegeinek különbözete, mely alapítóval szembeni kötelezettségként is szerepel a mérlegben december 31-én. Évek Felújítás Értékcsökkenés Különbözet (göngyölt) 2008, Összesen: Ennek megfelelően a Társaság december 31-én e Ft lekötött tartalékot mutatott ki mérlegében. 12. Céltartalékok A Társaság évben 753 e Ft céltartalékot képzett, mely évben került feloldásra. Ugyanakkor tárgyévben a Társaság 900 e Ft összegben képzett céltartalékot a várható kötelezettségekre, melyet mérlegében kimutatott. 13. Kötelezettségek Megnevezés/év Hátrasorolt 0 0 Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Összesen A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a hosszú lejáratú kölcsön éven túl esedékes összegét, egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.

18 A rövid lejáratú kötelezettségek közül évben kivezetésre került a vagyonkezelésbe kapott eszközök miatti kötelezettség. Így a rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb hányadát a szállítói tartozások ( e Ft) teszik ki, melyek között nincs lejárt. A többi rövid lejáratú kötelezettség jellemzően az adóhatóságok felé teljesítendő adókat, járulékokat, illetve a dolgozóknak kifizetendő bért foglalja magában. 14. Időbeli elhatárolások Aktív és passzív időbeli elhatárolások Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a számviteli törvény előírásai szerint számoltuk el. Az aktív időbeli elhatárolások jellemzően a hagyományos, előre fizetett hirdetés, internetes megjelenés, biztosítás (mely a következő évet terheli), valamint bevételi oldalon a fordulónap után megkapott támogatás, továbbszámlázott közüzemi díjak összegeit tartalmazzák december 31-én csupán 20 e Ft biztosítási díj került itt kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások összege: 192 e Ft. Az összeg a évet terhelő évben számlázott - költségeket tartalmazza (közüzemi díjakat, munkába járás költségét, telefonköltségeket). 15. Nettó árbevétel Az eredménykimutatás adataiból az látható, hogy a Társaság nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva 17,1 %-kal csökkent. Ez negatív változás, viszont összességében nem is összehasonlítható, mivel az ingatlanhasznosítás és az üdültetés átadásra került április 01. napjával, egész éves bevétele csak a kegyeleti ágazatnak volt. Egyébként a kimutatás adataiból látható, hogy a jelenlegi főtevékenység - a temetkezés - árbevétele sajnos 5,5 %-kal csökkent az előző évihez képest. A temetkezés árbevétele azért mutat jelentős csökkenést, mert a bázis évi temetéshez képest re csökkent a tárgyévben végzett temetések száma. Megnevezés/év Ingatlanhasznosítás Balatonlelle Hotel Tiffany Egyéb árbevétel Balatonberény Temetkezés árbevétele Összesen

19 A bérbeadások és továbbszámlázások árbevétele csak úgy hasonlítható össze, ha negyedéves adatokat nézünk. A első negyedévében elért árbevétel a évi árbevételnek a 28,3 %-a, azaz időarányosan növekedést mutat. Az üdülőknél évben bevétel már nem realizálódott. Az összes árbevétel 95,5 %-a a temetkezés bevételeiből származik (temetésszolgáltatás, temetőüzemeltetés, műkőüzem árbevételei). Ezen belül is meghatározó a szombathelyi telephely. 16. Egyéb bevétel Az egyéb bevételek között az alábbi tételek kerültek elszámolásra a tárgyévben: Értékesített t.eszközök bevétele e Ft M.ügyi Kp. támogatás (bér) 440 e Ft Behajthatatlan köv.-re befolyt 245 e Ft Káresemény m. bevétel e Ft Egyéb különféle bevétel 171 e Ft Céltartalék felhasználása 753 e Ft Értékvesztés visszaírása 706 e Ft Összesen: e Ft Az egyéb árbevétel legjelentősebb összetevője az értékesített tárgyi eszközök bevétele, e Ft. Ez az összeg a megszűnt Szentgotthárdi Kirendeltség eszközeinek komplett értékesítését takarja, melyhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hozzájárulását adta. 17. Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevétele e Ft, amely szinte teljes egészében pénzintézeti kamatbevétel, csupán 417 e Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 18. Rendkívüli bevétel A számviteli törvénynek megfelelően a rendkívüli bevételek között került elszámolásra a volt tulajdonos felé fennmaradó kötelezettség, mely a vagyonkezelésünkből visszakerült eszközök értékcsökkenésének és a felújításukra költött összegnek a különbözete. Ennek összege e Ft.

20 Aktivált saját teljesítmények értéke A bázis évben a volt temetkezés befejezetlen termelése év végén e Ft volt. (A befejezetlen állomány változása e Ft.) Tárgyévben a befejezetlen termelés év végi értéke e Ft volt, az állomány változása +808 e Ft. 20. Költségek Sorsz. Megnevezés ezer Ft-ban ezer Ft-ban 01 Anyagköltség Igénybe vett szolg. ktg Egyéb szolg.ktg- ei ELÁBÉ Közvetített szolgáltatás I. Anyagjell.ráford. ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifiz Bérjárulékok II. Személyi jell.ráf. (06-08) III. Értékcsökkenési leírás IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műv. ráford VI. Rendkívüli ráford Összes ráfordítás Az anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek, igénybe vett és egyéb szolgáltatások költségei, valamint a közvetített szolgáltatások kerültek elszámolásra. Az anyagköltség tartalmazza többek között az energia, közüzemi költségek, tisztítószerek, szerszámok, a felhasznált temetkezési kellékek költségét. Az igénybe vett szolgáltatások között az év folyamán bérleti díjak, javításikarbantartási költségek, szállítási költségek, hulladékelszállítás költségei, őrzésvédelem, posta- és telefonköltség, egyéb igénybevett szolgáltatások kerültek elszámolásra. Az egyéb szolgáltatások között mutatjuk ki a hatósági díjakat, illetékeket, perköltséget, bankköltségeket. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a munkavállalók, illetve a felügyelőbizottság részére kifizetett jövedelmet, azok közterheit, illetve a különféle költségtérítéseket, valamint a reprezentációs költségeket.

21 Az egyéb ráfordítások jelentős hányadát a helyi önkormányzatoknak fizetendő iparűzési- és gépjárműadó teszi ki ben e Ft értékben itt került elszámolásra a megszűnt Szentgotthárdi Kirendeltség értékesített eszközeinek nyilvántartási értéke. Itt mutattuk ki a képzett céltartalék összegét, valamint a selejtezés miatt kivezetett eszközök nyilvántartási értékét is. 21. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés/év Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye kedvezően változott az előző évhez képest. Bevétel több volt, ugyanakkor a lízingek megszűnése miatt a ráfordítás jóval kevesebb. 22. Rendkívüli eredmény Megnevezés/év Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredmény a bázis évben a rendkívüli ráfordításként elszámolt, előadóművészeti szervezetnek adott e Ft támogatás miatt volt negatív. Ugyanakkor a társasági adókedvezményből még 2012-ben is igénybe vehettünk 566 e Ft-ot. Tárgyévben a rendkívüli bevételek a tulajdonos felé fennálló kötelezettség elengedéséből keletkeztek. 23. Adózás A számviteli és az adózás alapjául szolgáló eredmény levezetése: Megnevezés/év Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő tételek Társasági adó alapja Társasági adó Adózott eredmény

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 1836417-1-3 Cégjegyzék szám 2239/23 Vállalkozás megnevezése IZSÁK ÉS KÖRNYÉKE ERDÉLYI MAGYAROK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE Vállalkozás címe, telefonszáma 67 Izsák, KÁLVIN TÉR 1 Kiegészítő

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31.

Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31. 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

OMNIPACK KHT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

OMNIPACK KHT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Közhasznú Társaság egy közhasznú szervezet, melyet 2005. áprilisában alapítottak, s mely 100% belföldi tulajdonú. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben