Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése alapján. Kerekegyháza, január 01. 1

2 A polgármesteri hivatal által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok 1. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv figyelemmel az Ámr. 17. (1) bekezdésében foglaltakra egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. A polgármesteri hivatal saját szervezetével látja el a feladatokat. E szervezet gondoskodik a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáról Tervezés A polgármesteri hivatal (a továbbiakban: gazdasági szervezet) ellátja a költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatokat. A költségvetési tervezés keretén belül gondoskodik: - az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítése érdekében: - a polgármesteri hivatal, és a hozzá kapcsolódó önkormányzati részben önálló intézmények által ellátott feladatok tekintetében a költségvetési koncepció összeállításáról, - a tervezéssel kapcsolatos dokumentációk elkülönített gyűjtéséről, a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv tekintetében - a tervezéssel kapcsolatos értekezleteken, képzéseken való részvételről, - az érintettek tájékoztatásáról a jóváhagyott költségvetési koncepcióról, - az önkormányzati költségvetési terv elkészítése érdekében: - a gazdasági szervezet által ellátott feladatok tekintetében a költségvetési tervjavaslat összeállításáról, - az önkormányzat egyéb- nem közvetlenül a polgármesteri hivatal által ellátott feladatai tekintetében elkészített (részben önállóan gazdálkodó intézmények által összeállított) költségvetési tervjavaslat felülvizsgálatáról, - az egységes - valamennyi önkormányzati feladatra kiterjedő - költségvetési terv javaslat, költségvetési rendelet tervezet és előterjesztés összeállításáról, - a költségvetési rendelet tervezet egyeztetésén részt vesz - a jóváhagyott költségvetési rendelet alapján az elemi költségvetés elkészítéséről, az intézmények elemi költségvetésének ellenőrzéséről, és továbbításáról, - az elemi költségvetés megőrzéséről Előirányzat-felhasználás Az előirányzat felhasználás körében a gazdasági szervezet feladata közé tartozik: 2

3 - (a MÁK garnitúrának és a költségvetési rendeletnek megfelelő) számlaszám mélységű eredeti előirányzatok meghatározása szakfeladatonként, - az eredeti előirányzatok alapján az előirányzat-felhasználási ütemterv és a likviditási terv elkészítése, - az előirányzat-felhasználás során a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése: - az 50 ezer forint feletti írásbeli kötelezettségvállalásokról, az előirányzatfelhasználás során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jogkörének külön belső utasítás (polgármesteri, jegyzői közös utasítás) szerinti bonyolítása, - szükség szerint az előirányzat-felhasználási ütemterv, valamint a likviditási terv módosítása; - az előirányzat-felhasználás során a gazdasági szervezet: - gondoskodik bevételi előirányzatok teljesítéséről, valamint - ügyel a kiadások, előirányzatok szerinti felhasználásáról. - az előirányzat-felhasználás során a gazdasági szervezet gondoskodik a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásához szükséges információk biztosításáról, különösen adott előirányzat vonatkozásában rendelkezésre álló, még fel nem használt előirányzatokról, - az előirányzat-felhasználás során biztosítja a folyamatos (naprakész) előirányzat könyvelést Előirányzat-módosítás A gazdasági szervezet az előirányzat-módosítási feladatok körében köteles ellátni az alábbi részfeladatokat: - nyilvántartja az előirányzat módosítást keletkeztető dokumentumokat, a vonatkozó képviselő-testületi döntéseket - előirányzat módosítási javaslat kidolgozása, - előirányzat módosítás adatainak továbbítása a polgármesternek a képviselő-testület tájékoztatás elkészítése céljából, - az előirányzat-módosítással kapcsolatos dokumentumok elkülönített gyűjtése, - a testület által is jóváhagyott előirányzat-módosítások nyilvántartása Üzemeltetés, fenntartás, működtetés A gazdasági szervezet az üzemeltetési, fenntartási, működtetési feladatai között az alábbi kiemelt feladatokat látja el: - tervezi az üzemeltetési, fenntartási, működtetési kiadásokat, - a polgármesteri hivatal által ellátott feladatokhoz, feladatváltozásokhoz igazodva folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemeltetési kiadásokat, - javaslatot tesz ezen kiadások ésszerűsítésére, energia és költségtakarékos működtetésre 3

4 törekszik, - a feladatellátást áttekinti a gazdaságos üzemeltetés, fenntartás, működtetés szempontjából, - az üzemeltetés, fenntartás, működtetés területén kötelezettséget vállal, - gondoskodik az üzemeltetési kiadások teljesítésének szakmai igazolásáról, az egyes kiadások költséghely, szakfeladat szerinti elkülönítéséről, - gondoskodik továbbá a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések megfelelő nyilvántartásba vételéről, - biztosítja a selejtezési feladatok ellátását az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódva beszerzett eszközök körében a vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint Beruházás A gazdasági szervezet a beruházásokkal kapcsolatos feladatai során ellátja a következő teendőket: - áttekinti az önkormányzathoz tartozó intézmények javasolt beruházási kiadásait, - adott beruházásokkal kapcsolatban beruházási számításokat végez, ellenőrizve a beruházással elérhető eredményeket, - a beruházási és közbeszerzési referens útján gondoskodik különös figyelemmel az egybeszámítási szabályokra a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, - a nem közbeszerzési körbe tartozó beruházások vonatkozásában: - beszerzi a beruházásokkal kapcsolatos előzetes ajánlatokat, költségvetéseket, - a beruházást tervezi az adott évi költségvetésében - gondoskodik arról, hogy a beruházás a költségvetési rendeletben megjelenjen, illetve ha a beruházás nem volt tervezhető, gondoskodik az évközi rendelet módosításról, - a beruházással kapcsolatos kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, - gondoskodik a beruházás lebonyolításáról, - a pénzügyi teljesítés előtt gondoskodik arról, hogy a beruházás teljesítését megfelelő szakember a szerv részéről igazolja (teljesítés igazolás), - az elkészült beruházásról állományba vételi bizonylatot állít ki, - az elkészült beruházást a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartja (főkönyvi számlán, és analitikus nyilvántartásban is) Vagyonhasználat, hasznosítás Az önkormányzat vonatkozásában a vagyonhasználat, hasznosítás részletes szabályait a vonatkozó önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzat gazdasági szervezetének feladata e tárgykörben, hogy - a használatában, tulajdonában lévő vagyont nyilvántartsa a következők szerint: - a főkönyvi könyvelésben, illetve annak részletezéseképpen az analitikus nyilvántartásban teljes körűen szerepeltesse mennyiségben és értékben, - a vagyonhasználat során a rá vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet által előírt eljárási rendet betartsa, - a vagyonhasznosítás során a rá vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet 4

5 által rögzített eljárás feladatait végrehajtsa. - a használatába adott vagyon leltározásáról gondoskodjon a vonatkozó szabályzat előírásai szerint Munkaerő-gazdálkodás A Polgármesteri Hivatalnál a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi részfeladatok adódnak: a) általános nyilvántartási, adminisztrációs és egyéb munkajogi feladatok - a munkaviszony alapján járó juttatások biztosításával kapcsolatos adminisztrációs, adatszolgáltatási és egyéb feladatok, - az egyes munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságok biztosítása és nyilvántartása (pl.: étkezési hozzájárulás nyilvántartása, kiadása; munkaruha hozzájárulás kiadása). b) munkaerő-gazdálkodási feladatok a létszám és illetménygazdálkodás területén: - a feladatellátáshoz igazodó létszámszükséglet folyamatos figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a létszámigénynek megfelelő tervezés a költségvetési tervjavaslat összeállításakor, - a személyi juttatások és a létszám előirányzattal való gazdálkodás a jogszabályi korlátozások, és a belső rendelkezések figyelembevételével, - a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa kidolgozása, és felhasználási javaslat adása Készpénzkezelés A gazdasági szervezetnél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat házipénztár és pénzkezelési szabályzatában kell meghatározni. A szabályzatban rögzítettek betartása, folyamtatos figyelemmel kísérése, módosítására javaslat tétel a pénzügyi iroda vezetőjének a feladata Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség A gazdasági szervezetre vonatkozóan a könyvvezetési feladatok között el kell látni: - a kettős könyvelést: - az előirányzat számlák, valamint - a teljesítés számlák vonatkozásában; - az analitikus könyvelést. A könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget a Iroda köztisztviselői a Számviteli szabályzataiban rögzített részletes szabályok szerint kötelesek teljesíteni Adatszolgáltatás 5

6 Az adatszolgáltatással kapcsolatban a gazdasági szervezet a következő feladatokat látja el: - a gazdasági szervezet ellátja az önkormányzat nettó finanszírozásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, - a pénzügyi-gazdálkodási területhez tartozó adatszolgáltatást nyújt a jogszabályokban meghatározott esetekben (különösen a tervezési, beszámolási feladatokhoz, normatív támogatások igénylésével, illetve a támogatásokkal való elszámolásokhoz tartozó adatszolgáltatásokhoz). - különböző pályázatok elszámolásához - naturális mutatókról tájékoztatást - biztosítja az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. /továbbiakban: Áht./ 15/A. és 15/B. -ai által előírt adatszolgáltatást - Közbeszerzésekről adatot szolgáltat. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek) tekintetében ellátandó feladatok 2. A részben önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás (kiskincstári szerződés), valamint a számviteli politikában meghatározottak szerint történik. A gazdálkodási dolgozók feladat-, hatás- és jogköre 3. A gazdasági szervezet vezetője és munkatársai az Ámr.-ben foglalt szakmai képzettséggel látják el feladatukat, a mérlegképes regisztrált könyvelőknek továbbképzési kötelezettségüket teljesíteni kell. Az Ámr.18/A. (3) bek. alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, b) ) a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a szervhez rendelt részben önállóan működő intézmények által foglalkoztatott pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, ellenőrzi azok betartását, c) gazdasági intézkedéseket hoz, d) felelős az Ámr. 18/A. (1) bekezdésben, illetve a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért, e) ellenjegyzési jogot gyakorol a költségvetési szervhez rendelt részben önállóan működő intézmények előirányzatai felett. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős személyek részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a jegyző és az irodavezetők 6

7 tartoznak felelőséggel. Az így elkészült munkaköri leírások a jelen Ügyrend 2. sz. melléklete. A gazdasági szervezet dolgozói az 1. sz. mell. szerinti feladat-, illetve hatáskört látják el. Kerekegyháza, január 1. jegyző 7

8 A gazdálkodási dolgozók feladat-, hatás- és jogköre 1. sz. melléklet A táblában az alábbi jelölések alkalmazva: Koordináló: K Felelős: F Előkészítő: E Végrehajtó: V irányítási és ellenőrzési feladatok Megnevezése irodavezető Beruh., közbeszer zési referens Számviteli I. Számviteli II. I. Feladatkört ellátó(k) Pénzügygyi Pénzü- ügyin- II. téző III. Pénztáros Adóügyi I. Adóügyi II. 1. dokumentumok elkészítése 1.1. Költségvetési terv - költségvetési koncepció E, K E E E E E E E E Jegyző: K., intézményvezetők:e. - éves költségvetési terv E,K E E E E E E E E Jegyző: K., intézményvezetők:e. -végleges költségvetés elkészítése F,K F F F F F Jegyző: K - költségvetés módosítások F V E E E E Jegyző: K - normatív állami támogatások F,K F 1.2. Kötelezettségvállalások nyilvántartása 1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) F V V V Egyéb E,V E,V E,V E,V Polgármester, jegyző - értékesítések F E, V E, V Jegyző: K, F - selejtezés E, V E, V V E, V JegyzőK K, F - ingatlan kataszter F Műszaki iroda munkatársa: F, V 8

9 irányítási és ellenőrzési feladatok Megnevezése irodavezető Beruh., közbeszer zési referens Számviteli I. Számviteli II. I. II. III. Pénztáros Adóügyi I. Adóügyi II. Egyéb - befektetett eszközök állomány F F, V F, V Jegyző: K, F változása - készletek, követelések, F F, V F, V F, V F, V F, V F, V F, V Jegyző: K, F értékpapírok 2. Előzetes és utólagos pénzügyi Jegyző ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése 2.1.Költségvetési terv - jóváhagyása Képviselő-testület - előirányzat-felhasználási ütemterv F - likviditási terv F 2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése V V Jegyző: V Aljegyző: V 3. Gazdasági események elszámolása X 3.1. Költségvetési előirányzatok F F, V könyvelése - eredeti előirányzatok F F,V - módosított előirányzatok F F,V 3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése 3.3. Féléves beszámoló F F,V F,V F,V 3.4. Éves beszámoló F F,V F,V F,V 3.5. pénzügyi elszámolások F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F Jegyző: K 3.6. kötelezettségek, szállítók F E, F E, F E, F E, F E, F Jegyző: K 3.7. költségvetési kiadások személyi E, V, F E, V, F E, V, F E, V, F E, V, E, V, F E, V, Jegyző: K juttatások, dologi kiadások F F 3.8. költségvetési bevételek - intézményi működési E, V, F E, V, F E, V, F E, V, F E, V, V Jegyző: K F - felhalmozási és tőke E, V, F E, V, F E, V, F E, V, F E, V, Jegyző: K F - támogatások, pénzforgalom nélküli E, V, F V, E, V, F E, V, F V V, F V Jegyző: K 9

10 bevételek irányítási és ellenőrzési feladatok Megnevezése irodavezető Beruh., közbeszer zési referens Számviteli I. Számviteli II. I. II. III. Pénztáros Adóügyi I. Adóügyi II zárlati feladatok K, F, V E, V, F E, V, F E, V E, V, E, V, F E E, V, F E, V, F Jegyző: K F -beszámolás K, F, V E, V, F E, V, F E, V E, V, E, V, F Jegyző: K F - leltár K, F, V E, V, F E, V, F E, V, F E, V, E, V, F Jegyző: K F - mérleg, pénzforgalmi jelentés F E, V, F E, V, F E, V E, V, E, V, F Jegyző: K összeállítása F 4. Közbeszerzés - igények tervezése K E, F Jegyző: K - ajánlati felhívás közzététele E, F Jegyző: K - ajánlatok bontása, elbírálása E, F Jegyző: K - szerződéskötés K E, F Jegyző: K - tájékoztató szerződéskötésről E, F Jegyző: K - statisztikai jelentés E, F Jegyző: K Egyéb 10

11 2. sz. melléklet Az iroda 10 fő foglalkoztatásával látja el feladatait az alábbi munkaköri bontás szerint: A munkakör neve: -, Adó- és Költségvetési Iroda Vezető Szignálja az iroda ügykörébe tartozó postai küldeményeket, ellátja az irattárózási szabályzatban az ahhoz a tárgykörhöz hozzárendelt irattári jellel Engedélyezi az iroda dolgozóinak szabadságát Elvégzi az iroda köztisztviselői által készített ügyiratok ellenőrzését Irányítja és szervezi az iroda dolgozóin keresztül a költségvetéssel kapcsolatos munkálatok végrehajtását Munkája során biztosítja Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt FEUVE szabályzat szerinti ellenőrzési feladatait. A rendelkezésre álló jogszabályok, irányelvek, önkormányzati döntések alapján előkészíti az önkormányzat költségvetési rendeletét és a rendelet módosításait A Szervezi és irányítja a számviteli feladatok végzését Elkészíti a számviteli, pénzügyi szabályzatokat és gondoskodik a folyamatos karbantartásról Az éves gazdálkodási terv (költségvetés, gördülő tervezés), beszámoló, jelentések, elkészítését irányítja és ellenőrzi a feladásokat. Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre. Az ISPA támogatás keretében megvalósuló szennyvíz beruházás pénzügyi feladatait átfogóan is intézi. (Ezen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Ellátja az időszakos ÁFA bevallással kapcsolatos feladatokat és a rehabilitációs hozzájárulás bevallását a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában A költségvetési intézmények APEH felé fennálló kötelezettségeit (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás) a bevallási időszakoknak megfelelően számfejti, valamint az intézmények elektronikus adóbevallásra feljogosított dolgozóinak a bevallás elkészítéséhez szakmai és számítástechnikai segítséget nyújt. Gondoskodik a bevallott fizetési kötelezettségek, számviteli tárgyú belső- és külső ellenőrzések esetén az ellenőrzésekhez adatszolgáltatást biztosít, szervez, számviteli tárgyú belső- és külső ellenőrzések esetén az ellenőrzésekhez adatszolgáltatást biztosít, szervez. Szükség esetén elkészíti az önkormányzat hitelkérelmét Szükség szerint közreműködik pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Szükség szerint közreműködik az adott illetve kapott támogatásokkal való 11

12 elszámolások ellenőrzésében A gazdálkodás eredményeit elemzi és értékeli Kincstári rendszert működteti Leltározás megszervezését és lebonyolítását koordinálja A selejtezés dokumentálásának szabályszerűségét biztosítja Közreműködik az intézmények működtetésének, fenntartásának biztosításában. Költségvetés illetve gazdálkodással kapcsolatos iratokat ügyintézi Segítséget nyújt a főelőadókkal együtt a Ellenőrző és Gazdasági Bizottság munkájához Ellátja a kötelezettségvállalói, utalványozói, ellenjegyzési feladatokat az erről szóló szabályzat szerint Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed a DAOP azonosítószámú, a kerekegyházi Humánszolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra (felelős a projekt szabályos pénzügyi lebonyolításáért, számlák teljesítéséért, utalványozásért, intézkedik a támogatás szabályszerű lehívása ügyében, az önrész finanszírozását szolgáló forrásmegelőlegező hitel szabályszerű lehívásáért, biztosítja a 4 szem elvének működését) 7 óra/hónap. Ezen kiegészítés, szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed a DAOP azonosítószámú a kerekegyházi Egészségház komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra (felelős a projekt szabályos pénzügyi lebonyolításáért, számlák teljesítéséért, utalványozásért, intézkedik a támogatás szabályszerű lehívása ügyében, az önrész finanszírozását szolgáló forrásmegelőlegező hitel szabályszerű lehívásáért, biztosítja a 4 szem elvének működését) 8 óra/hónap. Ezen kiegészítés, szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: pénzügyi I. Beérkező számlákat ellenőrzi, és a nyilvántartásban rögzíti (Polisz program alkalmazásával) Ellátja az érvényesítési feladatokat az erről szóló szabályzat szerint Kimenő számlákat elkészíti (Polisz program alkalmazásával) Számlákkal kapcsolatos levelezést végez, intézi a vevő-szállító folyószámla ellenőrzést, egyeztetést és elkészíti a zárlati (analitikus) kimutatásokat Pénzforgalom tételeit könyvelésre előkészíti. 12

13 Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében, közreműködik az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésében Munkabérelőlegekkel kapcsolatos adminisztrációt végzi Leltározásban és selejtezésben részt vesz, és ellátja a leltárellenőri feladatokat Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre (Jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. ) Az átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését - helyettesítőként Hivatali irodai készleteket és anyagkészleteket megrendeli. Étkezési utalványokat beszerzi, kiosztja a dolgozók részére. Kötelezettség vállalás nyilvántartását vezeti és könyveli helyettesítőként Pénztáros helyettesítését ellátja. A -, Ellenőrző- és Gazdasági Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, segítséget nyújt a munkájához Részt vesz az előterjesztések, beszámolók készítésében Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat.. A munkakör neve: pénzügyi II. Bizonylatokat könyvelés előtt ellenőrzi Ellátja az érvényesítési feladatokat az erről szóló szabályzat szerint Pénzforgalom könyvelését, pénzforgalom nélküli és vegyes tételek számviteli rendezését végzi Polisz program törzsadattárát karbantartja Előirányzatok könyvelését végzi Továbbítja a pénzforgalmi adatszolgáltatást a Magyar Államkincstárhoz A vagyon nyilvántartási feladatait végzi: tárgyi eszköz forgalmi adatainak könyvelése és a kettős könyveléssel való egyezőség ellenőrzése útján (SÁFÁR program alkalmazásával), valamint elkészíti a vagyonleltárak kiértékelését Tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását végzi Leltározásban való részvétel: leltárfelvételi ívek biztosítása, egyeztetési feladatokban való közreműködés 13

14 Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében, végzi az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését, könyvelését Részt vesz az önkormányzat időszakos beszámolójának előkészítésében Adatok kigyűjtésével részt vesz a statisztikai jelentések elkészítésében Gondoskodik az államkincstári E-Adat levelező rendszer levelezési forgalmának lebonyolításáról Vezeti és intézi a Polgármesteri Hivatal és a Vodafone Magyarország Zrt. közötti telefon nyilvántartást Vezeti és nyilvántartja a hivatali telefonok magáncélú használatával kapcsolatos adatokat, és gondoskodik az IMI programban történő feladásról Segítséget nyújt a Hivatal LAN rendszerének munkaállomásain előforduló kisebb hibák elhárításában Szükség esetén az átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre. (Jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. ) Szükség esetén helyettesíti a számviteli I. megjelölésű köztisztviselőt Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: számviteli I. A beérkező számlákat kifizetés előtt ellenőrzi, érvényesíti, nyilvántartásban rögzíti Pénzforgalom tételeit könyvelésre előkészíti, rögzíti a (POLISZ program alkalmasával) Pénzforgalmi helyesbítő és vegyes könyvelési tételek kontírozása és rögzítése Pénztár ellenőri feladatokat napi rendszerességgel végzi helyettesítőként Szükség esetén az átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését Kötelezettség vállalás nyilvántartását vezeti és könyveli helyettesítőként Részt vesz előterjesztések, beszámolók készítésében Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében 14

15 Részt vesz a gazdálkodás eredményeinek elemzésében és értékelésében, végzi az önköltség számítást Az Általános Iskola konyhájának általános költségeit negyedévente felosztja. Humán Szolgáltató Központ gyűjtő szakfeladat költségeit negyedévente felosztja. Lakbérekkel kapcsolatos ügyintézést végez, vezeti a kötelezettségek és teljesítések nyilvántartását Vagyonnyilvántartást vezeti a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásával és leltári elszámolásával kapcsolatos feladatok útján Leltározásban és selejtezésben részt vesz, ellátja a leltárellenőri feladatokat Szükség szerint közreműködik pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Lakbérekkel kapcsolatos ügyintézést végez, vezeti a kötelezettségek és teljesítések nyilvántartását Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre.(jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Szükség esetén helyettesíti a pénzügyi I. Megjelölésű köztisztviselőt Szükség esetén helyettesíti a pénztárost Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: számviteli II. Rendszeres könyvviteli ellenőrzést végez, havi zárások alkalmával és az időszaki beszámolók előtt. Átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, szükség esetén intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését Pénztár ellenőri feladatokat napi rendszerességgel végzi Szükség szerint részt vesz a számviteli adatrögzítésben, havi könyvelésben (POLISZ program alkalmazásával) Helyi adók elszámolását, értékelését zárások alkalmával ellenőrzi Kötelezettség vállalás nyilvántartását vezeti és könyveli A költségvetési intézmények APEH felé fenn álló kötelezettségeit (Áfa, rehabilitációs hozzájárulás) a bevallási időszakoknak megfelelően számfejti, valamint az intézmények elektronikus adóbevallásra feljogosított dolgozóinak a bevallás elkészítéséhez szakmai és számítástechnikai segítséget nyújt. Gondoskodik a bevallott befizetési kötelezettségek utalásáról. Részt vesz előterjesztések, beszámolók készítésében Az adott illetve kapott támogatásokkal való elszámolások ellenőrzését végzi Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében Részt vesz a gazdálkodás eredményeinek elemzésében és értékelésében Szükség szerint közreműködik pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával 15

16 kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre.(jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. ) Beérkező számlákat nyilvántartásban rögzíti - helyettesítőként Vagyonnyilvántartás kezelése: tárgyi eszköz forgalmi adatainak könyvelése és a kettős könyveléssel való egyezőség ellenőrzése helyettesítőként (SÁFÁR program alkalmazásával) Pénzforgalmi helyesbítő és vegyes könyvelési tételek kontírozása és rögzítése helyettesítőként Statisztikai jelentések és Naturális jelentés készítése - helyettesítőként Szükség esetén helyettesíti az irodavezetőt Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed helyettesítőként a DAOP azonosítószámú, a kerekegyházi Humánszolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra 7 óra/hónap (Ezen kiegészítés szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed helyettesítőként a DAOP azonosítószámú a kerekegyházi Egészségház komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra. 8 óra/hónap (Ezen kiegészítés szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: pénzügyi III. (gazdálkodási ) Közreműködik az önkormányzat időszakos beszámolóinak előkészítésében Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében Rögzített számviteli adatokat ellenőrzi, mérlegkészítés előtti adategyeztetést végez, közreműködik az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésében A gazdálkodás eredményeinek elemzésében és értékelésében részt vesz A lejelentett béreket kifizetés előtt ellenőrzi és könyvelésre előkészíti Statisztikai adatszolgáltatást (naturális, beruházási, egészségügyi, stb.) végez Leltározásban részt vesz, mint leltár vezető, a selejtezés helyszíni szabályszerűségét biztosítja Vagyon-nyilvántartási munkákat végez: függő bevétel, kiadási analitikát vezet, gondoskodik a tételek rendezéséről Felújítások, fejlesztések (beruházások) bonyolítása a műszaki közreműködésével 16

17 Végzi a költségvetés illetve gazdálkodással kapcsolatos nevére iktatott iratok intézését Ellátja az ellenjegyzési feladatokat az erről szóló szabályzatban foglaltak szerint Végzi a polgári védelmi igazgatással kapcsolatos teendőket. Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos egyeztetéseket, levelezéseket végez Szükség esetén közösen végzi a feladatokat az irodavezetővel, a gazdálkodási főelőadókkal együtt, a munkálatoknak időben való elvégzése érdekében Szükség esetén helyettesíti a számviteli vezetőt Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: beruházási és közbeszerzési referens Az önkormányzat közbeszerzéssel kapcsolatos ügyeinek intézése, szervezése, Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési tárgyú előterjesztések készítése (Közbeszerzési Terv elkészítése, aktualizálása; közbeszerzések előkészítése, döntés utáni végrehajtása, lebonyolítása, beszámoló írása) Kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel, intézményvezetőivel; önkormányzat gazdasági társaságaival Közreműködés az önkormányzati intézmények eszközbeszerzésének előkészítésében, tanácsadás, működésük segítése szakmai önállóságuk tiszteletben tartása mellett. Közreműködés az önkormányzati költségvetésének előkészítésében Pályázatíró, városüzemeltetési referensek munkájának koordinálása Önkormányzati pályázatok koordinálása Gazdasági Tervben meghatározott feladatok szervezése, előkészítése Részvétel közbeszerzési tárgyú továbbképzéseken Intézmények működtetését, - fenntartását biztosítja Felújításokat, fejlesztéseket pénzügyileg lebonyolítja a műszaki közreműködésével Segítséget nyújt a Ellenőrző és Gazdasági Bizottság munkájához Közreműködik a pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Ellátja közterület foglalási engedély kiadásával kapcsolatos feladatokat Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre. ( Ezen 17

18 kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések befejezéséig terjed. Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: adóügyi I. közreműködik az adóigazgatási eljárásban az adók kivetésével és beszedésével kapcsolatos teendők ellátásában ellátja a mezőgazdasági jellegű Ptk-val kapcsolatos feladatokat, termőföld (adás-vétel) kapcsolatos kifüggesztés TFT. Felelős az adóügyi feladatok végrehajtásáért, az adóalapok kimunkálásáért és adóbevételi tervek teljesítéséért gondoskodik az adózók időbeni szükséges kiértesítéséről, adóbevallásra felhívásáról és figyelmezteti az adózókat a mulasztások következményeire végzi az önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók kivetését végzi az elemi károk és egyéb adóval kapcsolatos helyszíni szemléket elvégzi a soron kívüli adókivetést, ahol az adóbefizetés veszélyeztetve van, ott megteszi a szükséges intézkedést a behajtásra elvégzi az adóívek, fizetési meghagyások és határozatok előkészítését, az adóíveket aláírja foglalkozik az adózók méltányossági kérelmével, azt döntésre előkészíti tényállás tisztázása érdekében az adózót meghallgatja, bizonyítékokat szerez be, helyszíni szemlét tart gondoskodik lefoglalt ingóságok értékesítéséről, különös tekintettel a romlás veszélyének kitett ingóságokra eredménytelen felhívás után végrehajtási eljárás kezdeményezésével biztosítja az adó és más köztartozás rendezését, amennyiben lehetséges, úgy letiltást eszközöl, adók módjára behajtás Ellenőrzi a letiltásokra beérkezett befizetéseket Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: adóügyi II felelős az adóügyi feladatok végrehajtásáért, az adóalapok kimunkálásáért és adóbevételi tervek teljesítéséért gondoskodik az adózók időbeni szükséges kiértesítéséről, adóbevallásra felhívásáról és figyelmezteti az adózókat a mulasztások következményeire végzi az Önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók kivetését 18

19 elvégzi a soron kívüli adókivetést, ahol az adóbefizetés veszélyeztetve van, ott megteszi a szükséges intézkedést a behajtásra elvégzi az adóívek, fizetési meghagyások és határozatok előkészítését, az adóíveket aláírja elvégzi az adóbeszedéssel kapcsolatos könyvelést és az adóbeszedési munkálatokat, vezeti a könyveléssel kapcsolatos előírt nyilvántartásokat, közreműködik az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésében foglalkozik az adózók méltányossági kérelmével, azt döntésre előkészíti ellenőrzi a letiltásokra beérkezett befizetéseket gondoskodik a veszettség elleni kötelező védőoltás végrehajtásának megszervezéséről Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: pénztáros Házipénztári, pénzkezelési feladatokat ellátja (bizonylatok kezelése) a POLISZ program alkalmazásával Fizetési kötelezettségeket rendezi (gépjármű elszámolások, elszámolásra kiadott előlegek) Védőnők és laborasszisztensek (betegsége és szabadsága idejére) helyettesítését számfejti Gondoskodik a MEP szerződések megújításáról, elvégzi a szükséges ügyintézést, levelezést Elvégzi a munkavállalók munkaegészségügyi vizsgálatával, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyintézést, vezeti a nyilvántartásokat. Számlakészítési feladatokat ellátja a pénztári kiegyenlítések esetében Egészségügyi, statisztikai jelentést készít Művelődési ház rendezvényeire belépőjegyeket kiadja, elszámoltatja Értékpapír kezelést végez Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. 19

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben