Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése alapján. Kerekegyháza, január 01. 1

2 A polgármesteri hivatal által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok 1. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv figyelemmel az Ámr. 17. (1) bekezdésében foglaltakra egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. A polgármesteri hivatal saját szervezetével látja el a feladatokat. E szervezet gondoskodik a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáról Tervezés A polgármesteri hivatal (a továbbiakban: gazdasági szervezet) ellátja a költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatokat. A költségvetési tervezés keretén belül gondoskodik: - az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítése érdekében: - a polgármesteri hivatal, és a hozzá kapcsolódó önkormányzati részben önálló intézmények által ellátott feladatok tekintetében a költségvetési koncepció összeállításáról, - a tervezéssel kapcsolatos dokumentációk elkülönített gyűjtéséről, a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv tekintetében - a tervezéssel kapcsolatos értekezleteken, képzéseken való részvételről, - az érintettek tájékoztatásáról a jóváhagyott költségvetési koncepcióról, - az önkormányzati költségvetési terv elkészítése érdekében: - a gazdasági szervezet által ellátott feladatok tekintetében a költségvetési tervjavaslat összeállításáról, - az önkormányzat egyéb- nem közvetlenül a polgármesteri hivatal által ellátott feladatai tekintetében elkészített (részben önállóan gazdálkodó intézmények által összeállított) költségvetési tervjavaslat felülvizsgálatáról, - az egységes - valamennyi önkormányzati feladatra kiterjedő - költségvetési terv javaslat, költségvetési rendelet tervezet és előterjesztés összeállításáról, - a költségvetési rendelet tervezet egyeztetésén részt vesz - a jóváhagyott költségvetési rendelet alapján az elemi költségvetés elkészítéséről, az intézmények elemi költségvetésének ellenőrzéséről, és továbbításáról, - az elemi költségvetés megőrzéséről Előirányzat-felhasználás Az előirányzat felhasználás körében a gazdasági szervezet feladata közé tartozik: 2

3 - (a MÁK garnitúrának és a költségvetési rendeletnek megfelelő) számlaszám mélységű eredeti előirányzatok meghatározása szakfeladatonként, - az eredeti előirányzatok alapján az előirányzat-felhasználási ütemterv és a likviditási terv elkészítése, - az előirányzat-felhasználás során a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése: - az 50 ezer forint feletti írásbeli kötelezettségvállalásokról, az előirányzatfelhasználás során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jogkörének külön belső utasítás (polgármesteri, jegyzői közös utasítás) szerinti bonyolítása, - szükség szerint az előirányzat-felhasználási ütemterv, valamint a likviditási terv módosítása; - az előirányzat-felhasználás során a gazdasági szervezet: - gondoskodik bevételi előirányzatok teljesítéséről, valamint - ügyel a kiadások, előirányzatok szerinti felhasználásáról. - az előirányzat-felhasználás során a gazdasági szervezet gondoskodik a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásához szükséges információk biztosításáról, különösen adott előirányzat vonatkozásában rendelkezésre álló, még fel nem használt előirányzatokról, - az előirányzat-felhasználás során biztosítja a folyamatos (naprakész) előirányzat könyvelést Előirányzat-módosítás A gazdasági szervezet az előirányzat-módosítási feladatok körében köteles ellátni az alábbi részfeladatokat: - nyilvántartja az előirányzat módosítást keletkeztető dokumentumokat, a vonatkozó képviselő-testületi döntéseket - előirányzat módosítási javaslat kidolgozása, - előirányzat módosítás adatainak továbbítása a polgármesternek a képviselő-testület tájékoztatás elkészítése céljából, - az előirányzat-módosítással kapcsolatos dokumentumok elkülönített gyűjtése, - a testület által is jóváhagyott előirányzat-módosítások nyilvántartása Üzemeltetés, fenntartás, működtetés A gazdasági szervezet az üzemeltetési, fenntartási, működtetési feladatai között az alábbi kiemelt feladatokat látja el: - tervezi az üzemeltetési, fenntartási, működtetési kiadásokat, - a polgármesteri hivatal által ellátott feladatokhoz, feladatváltozásokhoz igazodva folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemeltetési kiadásokat, - javaslatot tesz ezen kiadások ésszerűsítésére, energia és költségtakarékos működtetésre 3

4 törekszik, - a feladatellátást áttekinti a gazdaságos üzemeltetés, fenntartás, működtetés szempontjából, - az üzemeltetés, fenntartás, működtetés területén kötelezettséget vállal, - gondoskodik az üzemeltetési kiadások teljesítésének szakmai igazolásáról, az egyes kiadások költséghely, szakfeladat szerinti elkülönítéséről, - gondoskodik továbbá a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések megfelelő nyilvántartásba vételéről, - biztosítja a selejtezési feladatok ellátását az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódva beszerzett eszközök körében a vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint Beruházás A gazdasági szervezet a beruházásokkal kapcsolatos feladatai során ellátja a következő teendőket: - áttekinti az önkormányzathoz tartozó intézmények javasolt beruházási kiadásait, - adott beruházásokkal kapcsolatban beruházási számításokat végez, ellenőrizve a beruházással elérhető eredményeket, - a beruházási és közbeszerzési referens útján gondoskodik különös figyelemmel az egybeszámítási szabályokra a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, - a nem közbeszerzési körbe tartozó beruházások vonatkozásában: - beszerzi a beruházásokkal kapcsolatos előzetes ajánlatokat, költségvetéseket, - a beruházást tervezi az adott évi költségvetésében - gondoskodik arról, hogy a beruházás a költségvetési rendeletben megjelenjen, illetve ha a beruházás nem volt tervezhető, gondoskodik az évközi rendelet módosításról, - a beruházással kapcsolatos kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, - gondoskodik a beruházás lebonyolításáról, - a pénzügyi teljesítés előtt gondoskodik arról, hogy a beruházás teljesítését megfelelő szakember a szerv részéről igazolja (teljesítés igazolás), - az elkészült beruházásról állományba vételi bizonylatot állít ki, - az elkészült beruházást a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartja (főkönyvi számlán, és analitikus nyilvántartásban is) Vagyonhasználat, hasznosítás Az önkormányzat vonatkozásában a vagyonhasználat, hasznosítás részletes szabályait a vonatkozó önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzat gazdasági szervezetének feladata e tárgykörben, hogy - a használatában, tulajdonában lévő vagyont nyilvántartsa a következők szerint: - a főkönyvi könyvelésben, illetve annak részletezéseképpen az analitikus nyilvántartásban teljes körűen szerepeltesse mennyiségben és értékben, - a vagyonhasználat során a rá vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet által előírt eljárási rendet betartsa, - a vagyonhasznosítás során a rá vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet 4

5 által rögzített eljárás feladatait végrehajtsa. - a használatába adott vagyon leltározásáról gondoskodjon a vonatkozó szabályzat előírásai szerint Munkaerő-gazdálkodás A Polgármesteri Hivatalnál a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi részfeladatok adódnak: a) általános nyilvántartási, adminisztrációs és egyéb munkajogi feladatok - a munkaviszony alapján járó juttatások biztosításával kapcsolatos adminisztrációs, adatszolgáltatási és egyéb feladatok, - az egyes munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságok biztosítása és nyilvántartása (pl.: étkezési hozzájárulás nyilvántartása, kiadása; munkaruha hozzájárulás kiadása). b) munkaerő-gazdálkodási feladatok a létszám és illetménygazdálkodás területén: - a feladatellátáshoz igazodó létszámszükséglet folyamatos figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a létszámigénynek megfelelő tervezés a költségvetési tervjavaslat összeállításakor, - a személyi juttatások és a létszám előirányzattal való gazdálkodás a jogszabályi korlátozások, és a belső rendelkezések figyelembevételével, - a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa kidolgozása, és felhasználási javaslat adása Készpénzkezelés A gazdasági szervezetnél a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat házipénztár és pénzkezelési szabályzatában kell meghatározni. A szabályzatban rögzítettek betartása, folyamtatos figyelemmel kísérése, módosítására javaslat tétel a pénzügyi iroda vezetőjének a feladata Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség A gazdasági szervezetre vonatkozóan a könyvvezetési feladatok között el kell látni: - a kettős könyvelést: - az előirányzat számlák, valamint - a teljesítés számlák vonatkozásában; - az analitikus könyvelést. A könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget a Iroda köztisztviselői a Számviteli szabályzataiban rögzített részletes szabályok szerint kötelesek teljesíteni Adatszolgáltatás 5

6 Az adatszolgáltatással kapcsolatban a gazdasági szervezet a következő feladatokat látja el: - a gazdasági szervezet ellátja az önkormányzat nettó finanszírozásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, - a pénzügyi-gazdálkodási területhez tartozó adatszolgáltatást nyújt a jogszabályokban meghatározott esetekben (különösen a tervezési, beszámolási feladatokhoz, normatív támogatások igénylésével, illetve a támogatásokkal való elszámolásokhoz tartozó adatszolgáltatásokhoz). - különböző pályázatok elszámolásához - naturális mutatókról tájékoztatást - biztosítja az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. /továbbiakban: Áht./ 15/A. és 15/B. -ai által előírt adatszolgáltatást - Közbeszerzésekről adatot szolgáltat. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek) tekintetében ellátandó feladatok 2. A részben önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás (kiskincstári szerződés), valamint a számviteli politikában meghatározottak szerint történik. A gazdálkodási dolgozók feladat-, hatás- és jogköre 3. A gazdasági szervezet vezetője és munkatársai az Ámr.-ben foglalt szakmai képzettséggel látják el feladatukat, a mérlegképes regisztrált könyvelőknek továbbképzési kötelezettségüket teljesíteni kell. Az Ámr.18/A. (3) bek. alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, b) ) a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a szervhez rendelt részben önállóan működő intézmények által foglalkoztatott pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, ellenőrzi azok betartását, c) gazdasági intézkedéseket hoz, d) felelős az Ámr. 18/A. (1) bekezdésben, illetve a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért, e) ellenjegyzési jogot gyakorol a költségvetési szervhez rendelt részben önállóan működő intézmények előirányzatai felett. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős személyek részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a jegyző és az irodavezetők 6

7 tartoznak felelőséggel. Az így elkészült munkaköri leírások a jelen Ügyrend 2. sz. melléklete. A gazdasági szervezet dolgozói az 1. sz. mell. szerinti feladat-, illetve hatáskört látják el. Kerekegyháza, január 1. jegyző 7

8 A gazdálkodási dolgozók feladat-, hatás- és jogköre 1. sz. melléklet A táblában az alábbi jelölések alkalmazva: Koordináló: K Felelős: F Előkészítő: E Végrehajtó: V irányítási és ellenőrzési feladatok Megnevezése irodavezető Beruh., közbeszer zési referens Számviteli I. Számviteli II. I. Feladatkört ellátó(k) Pénzügygyi Pénzü- ügyin- II. téző III. Pénztáros Adóügyi I. Adóügyi II. 1. dokumentumok elkészítése 1.1. Költségvetési terv - költségvetési koncepció E, K E E E E E E E E Jegyző: K., intézményvezetők:e. - éves költségvetési terv E,K E E E E E E E E Jegyző: K., intézményvezetők:e. -végleges költségvetés elkészítése F,K F F F F F Jegyző: K - költségvetés módosítások F V E E E E Jegyző: K - normatív állami támogatások F,K F 1.2. Kötelezettségvállalások nyilvántartása 1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) F V V V Egyéb E,V E,V E,V E,V Polgármester, jegyző - értékesítések F E, V E, V Jegyző: K, F - selejtezés E, V E, V V E, V JegyzőK K, F - ingatlan kataszter F Műszaki iroda munkatársa: F, V 8

9 irányítási és ellenőrzési feladatok Megnevezése irodavezető Beruh., közbeszer zési referens Számviteli I. Számviteli II. I. II. III. Pénztáros Adóügyi I. Adóügyi II. Egyéb - befektetett eszközök állomány F F, V F, V Jegyző: K, F változása - készletek, követelések, F F, V F, V F, V F, V F, V F, V F, V Jegyző: K, F értékpapírok 2. Előzetes és utólagos pénzügyi Jegyző ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése 2.1.Költségvetési terv - jóváhagyása Képviselő-testület - előirányzat-felhasználási ütemterv F - likviditási terv F 2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése V V Jegyző: V Aljegyző: V 3. Gazdasági események elszámolása X 3.1. Költségvetési előirányzatok F F, V könyvelése - eredeti előirányzatok F F,V - módosított előirányzatok F F,V 3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése 3.3. Féléves beszámoló F F,V F,V F,V 3.4. Éves beszámoló F F,V F,V F,V 3.5. pénzügyi elszámolások F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F Jegyző: K 3.6. kötelezettségek, szállítók F E, F E, F E, F E, F E, F Jegyző: K 3.7. költségvetési kiadások személyi E, V, F E, V, F E, V, F E, V, F E, V, E, V, F E, V, Jegyző: K juttatások, dologi kiadások F F 3.8. költségvetési bevételek - intézményi működési E, V, F E, V, F E, V, F E, V, F E, V, V Jegyző: K F - felhalmozási és tőke E, V, F E, V, F E, V, F E, V, F E, V, Jegyző: K F - támogatások, pénzforgalom nélküli E, V, F V, E, V, F E, V, F V V, F V Jegyző: K 9

10 bevételek irányítási és ellenőrzési feladatok Megnevezése irodavezető Beruh., közbeszer zési referens Számviteli I. Számviteli II. I. II. III. Pénztáros Adóügyi I. Adóügyi II zárlati feladatok K, F, V E, V, F E, V, F E, V E, V, E, V, F E E, V, F E, V, F Jegyző: K F -beszámolás K, F, V E, V, F E, V, F E, V E, V, E, V, F Jegyző: K F - leltár K, F, V E, V, F E, V, F E, V, F E, V, E, V, F Jegyző: K F - mérleg, pénzforgalmi jelentés F E, V, F E, V, F E, V E, V, E, V, F Jegyző: K összeállítása F 4. Közbeszerzés - igények tervezése K E, F Jegyző: K - ajánlati felhívás közzététele E, F Jegyző: K - ajánlatok bontása, elbírálása E, F Jegyző: K - szerződéskötés K E, F Jegyző: K - tájékoztató szerződéskötésről E, F Jegyző: K - statisztikai jelentés E, F Jegyző: K Egyéb 10

11 2. sz. melléklet Az iroda 10 fő foglalkoztatásával látja el feladatait az alábbi munkaköri bontás szerint: A munkakör neve: -, Adó- és Költségvetési Iroda Vezető Szignálja az iroda ügykörébe tartozó postai küldeményeket, ellátja az irattárózási szabályzatban az ahhoz a tárgykörhöz hozzárendelt irattári jellel Engedélyezi az iroda dolgozóinak szabadságát Elvégzi az iroda köztisztviselői által készített ügyiratok ellenőrzését Irányítja és szervezi az iroda dolgozóin keresztül a költségvetéssel kapcsolatos munkálatok végrehajtását Munkája során biztosítja Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt FEUVE szabályzat szerinti ellenőrzési feladatait. A rendelkezésre álló jogszabályok, irányelvek, önkormányzati döntések alapján előkészíti az önkormányzat költségvetési rendeletét és a rendelet módosításait A Szervezi és irányítja a számviteli feladatok végzését Elkészíti a számviteli, pénzügyi szabályzatokat és gondoskodik a folyamatos karbantartásról Az éves gazdálkodási terv (költségvetés, gördülő tervezés), beszámoló, jelentések, elkészítését irányítja és ellenőrzi a feladásokat. Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre. Az ISPA támogatás keretében megvalósuló szennyvíz beruházás pénzügyi feladatait átfogóan is intézi. (Ezen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Ellátja az időszakos ÁFA bevallással kapcsolatos feladatokat és a rehabilitációs hozzájárulás bevallását a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában A költségvetési intézmények APEH felé fennálló kötelezettségeit (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás) a bevallási időszakoknak megfelelően számfejti, valamint az intézmények elektronikus adóbevallásra feljogosított dolgozóinak a bevallás elkészítéséhez szakmai és számítástechnikai segítséget nyújt. Gondoskodik a bevallott fizetési kötelezettségek, számviteli tárgyú belső- és külső ellenőrzések esetén az ellenőrzésekhez adatszolgáltatást biztosít, szervez, számviteli tárgyú belső- és külső ellenőrzések esetén az ellenőrzésekhez adatszolgáltatást biztosít, szervez. Szükség esetén elkészíti az önkormányzat hitelkérelmét Szükség szerint közreműködik pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Szükség szerint közreműködik az adott illetve kapott támogatásokkal való 11

12 elszámolások ellenőrzésében A gazdálkodás eredményeit elemzi és értékeli Kincstári rendszert működteti Leltározás megszervezését és lebonyolítását koordinálja A selejtezés dokumentálásának szabályszerűségét biztosítja Közreműködik az intézmények működtetésének, fenntartásának biztosításában. Költségvetés illetve gazdálkodással kapcsolatos iratokat ügyintézi Segítséget nyújt a főelőadókkal együtt a Ellenőrző és Gazdasági Bizottság munkájához Ellátja a kötelezettségvállalói, utalványozói, ellenjegyzési feladatokat az erről szóló szabályzat szerint Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed a DAOP azonosítószámú, a kerekegyházi Humánszolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra (felelős a projekt szabályos pénzügyi lebonyolításáért, számlák teljesítéséért, utalványozásért, intézkedik a támogatás szabályszerű lehívása ügyében, az önrész finanszírozását szolgáló forrásmegelőlegező hitel szabályszerű lehívásáért, biztosítja a 4 szem elvének működését) 7 óra/hónap. Ezen kiegészítés, szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed a DAOP azonosítószámú a kerekegyházi Egészségház komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra (felelős a projekt szabályos pénzügyi lebonyolításáért, számlák teljesítéséért, utalványozásért, intézkedik a támogatás szabályszerű lehívása ügyében, az önrész finanszírozását szolgáló forrásmegelőlegező hitel szabályszerű lehívásáért, biztosítja a 4 szem elvének működését) 8 óra/hónap. Ezen kiegészítés, szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: pénzügyi I. Beérkező számlákat ellenőrzi, és a nyilvántartásban rögzíti (Polisz program alkalmazásával) Ellátja az érvényesítési feladatokat az erről szóló szabályzat szerint Kimenő számlákat elkészíti (Polisz program alkalmazásával) Számlákkal kapcsolatos levelezést végez, intézi a vevő-szállító folyószámla ellenőrzést, egyeztetést és elkészíti a zárlati (analitikus) kimutatásokat Pénzforgalom tételeit könyvelésre előkészíti. 12

13 Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében, közreműködik az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésében Munkabérelőlegekkel kapcsolatos adminisztrációt végzi Leltározásban és selejtezésben részt vesz, és ellátja a leltárellenőri feladatokat Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre (Jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. ) Az átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését - helyettesítőként Hivatali irodai készleteket és anyagkészleteket megrendeli. Étkezési utalványokat beszerzi, kiosztja a dolgozók részére. Kötelezettség vállalás nyilvántartását vezeti és könyveli helyettesítőként Pénztáros helyettesítését ellátja. A -, Ellenőrző- és Gazdasági Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, segítséget nyújt a munkájához Részt vesz az előterjesztések, beszámolók készítésében Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat.. A munkakör neve: pénzügyi II. Bizonylatokat könyvelés előtt ellenőrzi Ellátja az érvényesítési feladatokat az erről szóló szabályzat szerint Pénzforgalom könyvelését, pénzforgalom nélküli és vegyes tételek számviteli rendezését végzi Polisz program törzsadattárát karbantartja Előirányzatok könyvelését végzi Továbbítja a pénzforgalmi adatszolgáltatást a Magyar Államkincstárhoz A vagyon nyilvántartási feladatait végzi: tárgyi eszköz forgalmi adatainak könyvelése és a kettős könyveléssel való egyezőség ellenőrzése útján (SÁFÁR program alkalmazásával), valamint elkészíti a vagyonleltárak kiértékelését Tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását végzi Leltározásban való részvétel: leltárfelvételi ívek biztosítása, egyeztetési feladatokban való közreműködés 13

14 Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében, végzi az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését, könyvelését Részt vesz az önkormányzat időszakos beszámolójának előkészítésében Adatok kigyűjtésével részt vesz a statisztikai jelentések elkészítésében Gondoskodik az államkincstári E-Adat levelező rendszer levelezési forgalmának lebonyolításáról Vezeti és intézi a Polgármesteri Hivatal és a Vodafone Magyarország Zrt. közötti telefon nyilvántartást Vezeti és nyilvántartja a hivatali telefonok magáncélú használatával kapcsolatos adatokat, és gondoskodik az IMI programban történő feladásról Segítséget nyújt a Hivatal LAN rendszerének munkaállomásain előforduló kisebb hibák elhárításában Szükség esetén az átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre. (Jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. ) Szükség esetén helyettesíti a számviteli I. megjelölésű köztisztviselőt Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: számviteli I. A beérkező számlákat kifizetés előtt ellenőrzi, érvényesíti, nyilvántartásban rögzíti Pénzforgalom tételeit könyvelésre előkészíti, rögzíti a (POLISZ program alkalmasával) Pénzforgalmi helyesbítő és vegyes könyvelési tételek kontírozása és rögzítése Pénztár ellenőri feladatokat napi rendszerességgel végzi helyettesítőként Szükség esetén az átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését Kötelezettség vállalás nyilvántartását vezeti és könyveli helyettesítőként Részt vesz előterjesztések, beszámolók készítésében Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében 14

15 Részt vesz a gazdálkodás eredményeinek elemzésében és értékelésében, végzi az önköltség számítást Az Általános Iskola konyhájának általános költségeit negyedévente felosztja. Humán Szolgáltató Központ gyűjtő szakfeladat költségeit negyedévente felosztja. Lakbérekkel kapcsolatos ügyintézést végez, vezeti a kötelezettségek és teljesítések nyilvántartását Vagyonnyilvántartást vezeti a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásával és leltári elszámolásával kapcsolatos feladatok útján Leltározásban és selejtezésben részt vesz, ellátja a leltárellenőri feladatokat Szükség szerint közreműködik pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Lakbérekkel kapcsolatos ügyintézést végez, vezeti a kötelezettségek és teljesítések nyilvántartását Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre.(jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Szükség esetén helyettesíti a pénzügyi I. Megjelölésű köztisztviselőt Szükség esetén helyettesíti a pénztárost Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: számviteli II. Rendszeres könyvviteli ellenőrzést végez, havi zárások alkalmával és az időszaki beszámolók előtt. Átutalási számlákat pénzügyileg rendezi (banki indítás), napi banki egyenleg ellenőrzést végez, szükség esetén intézi a likviditási hitel, munkabér hitel igénylését Pénztár ellenőri feladatokat napi rendszerességgel végzi Szükség szerint részt vesz a számviteli adatrögzítésben, havi könyvelésben (POLISZ program alkalmazásával) Helyi adók elszámolását, értékelését zárások alkalmával ellenőrzi Kötelezettség vállalás nyilvántartását vezeti és könyveli A költségvetési intézmények APEH felé fenn álló kötelezettségeit (Áfa, rehabilitációs hozzájárulás) a bevallási időszakoknak megfelelően számfejti, valamint az intézmények elektronikus adóbevallásra feljogosított dolgozóinak a bevallás elkészítéséhez szakmai és számítástechnikai segítséget nyújt. Gondoskodik a bevallott befizetési kötelezettségek utalásáról. Részt vesz előterjesztések, beszámolók készítésében Az adott illetve kapott támogatásokkal való elszámolások ellenőrzését végzi Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében Részt vesz a gazdálkodás eredményeinek elemzésében és értékelésében Szükség szerint közreműködik pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával 15

16 kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre.(jelen kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed. ) Beérkező számlákat nyilvántartásban rögzíti - helyettesítőként Vagyonnyilvántartás kezelése: tárgyi eszköz forgalmi adatainak könyvelése és a kettős könyveléssel való egyezőség ellenőrzése helyettesítőként (SÁFÁR program alkalmazásával) Pénzforgalmi helyesbítő és vegyes könyvelési tételek kontírozása és rögzítése helyettesítőként Statisztikai jelentések és Naturális jelentés készítése - helyettesítőként Szükség esetén helyettesíti az irodavezetőt Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed helyettesítőként a DAOP azonosítószámú, a kerekegyházi Humánszolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra 7 óra/hónap (Ezen kiegészítés szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed helyettesítőként a DAOP azonosítószámú a kerekegyházi Egészségház komplex akadálymentesítése projekt pénzügyi referens feladatokra. 8 óra/hónap (Ezen kiegészítés szeptember 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések, befejezéséig terjed.) Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: pénzügyi III. (gazdálkodási ) Közreműködik az önkormányzat időszakos beszámolóinak előkészítésében Közreműködik az éves gazdálkodási terv (költségvetés), beszámolók, jelentések elkészítésében Rögzített számviteli adatokat ellenőrzi, mérlegkészítés előtti adategyeztetést végez, közreműködik az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésében A gazdálkodás eredményeinek elemzésében és értékelésében részt vesz A lejelentett béreket kifizetés előtt ellenőrzi és könyvelésre előkészíti Statisztikai adatszolgáltatást (naturális, beruházási, egészségügyi, stb.) végez Leltározásban részt vesz, mint leltár vezető, a selejtezés helyszíni szabályszerűségét biztosítja Vagyon-nyilvántartási munkákat végez: függő bevétel, kiadási analitikát vezet, gondoskodik a tételek rendezéséről Felújítások, fejlesztések (beruházások) bonyolítása a műszaki közreműködésével 16

17 Végzi a költségvetés illetve gazdálkodással kapcsolatos nevére iktatott iratok intézését Ellátja az ellenjegyzési feladatokat az erről szóló szabályzatban foglaltak szerint Végzi a polgári védelmi igazgatással kapcsolatos teendőket. Az autóbusz menetrenddel kapcsolatos egyeztetéseket, levelezéseket végez Szükség esetén közösen végzi a feladatokat az irodavezetővel, a gazdálkodási főelőadókkal együtt, a munkálatoknak időben való elvégzése érdekében Szükség esetén helyettesíti a számviteli vezetőt Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: beruházási és közbeszerzési referens Az önkormányzat közbeszerzéssel kapcsolatos ügyeinek intézése, szervezése, Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési tárgyú előterjesztések készítése (Közbeszerzési Terv elkészítése, aktualizálása; közbeszerzések előkészítése, döntés utáni végrehajtása, lebonyolítása, beszámoló írása) Kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel, intézményvezetőivel; önkormányzat gazdasági társaságaival Közreműködés az önkormányzati intézmények eszközbeszerzésének előkészítésében, tanácsadás, működésük segítése szakmai önállóságuk tiszteletben tartása mellett. Közreműködés az önkormányzati költségvetésének előkészítésében Pályázatíró, városüzemeltetési referensek munkájának koordinálása Önkormányzati pályázatok koordinálása Gazdasági Tervben meghatározott feladatok szervezése, előkészítése Részvétel közbeszerzési tárgyú továbbképzéseken Intézmények működtetését, - fenntartását biztosítja Felújításokat, fejlesztéseket pénzügyileg lebonyolítja a műszaki közreműködésével Segítséget nyújt a Ellenőrző és Gazdasági Bizottság munkájához Közreműködik a pályázatok elkészítésénél, elszámolásánál Ellátja közterület foglalási engedély kiadásával kapcsolatos feladatokat Munkakörébe tartozó feladatok ellátása kiterjed az EU által, az ISPA támogatásával kivitelezésre kerülő Szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó ügyintézésre. ( Ezen 17

18 kiegészítés május 1-től a beruházás lezárásáig és azt követő ellenőrzések befejezéséig terjed. Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: adóügyi I. közreműködik az adóigazgatási eljárásban az adók kivetésével és beszedésével kapcsolatos teendők ellátásában ellátja a mezőgazdasági jellegű Ptk-val kapcsolatos feladatokat, termőföld (adás-vétel) kapcsolatos kifüggesztés TFT. Felelős az adóügyi feladatok végrehajtásáért, az adóalapok kimunkálásáért és adóbevételi tervek teljesítéséért gondoskodik az adózók időbeni szükséges kiértesítéséről, adóbevallásra felhívásáról és figyelmezteti az adózókat a mulasztások következményeire végzi az önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók kivetését végzi az elemi károk és egyéb adóval kapcsolatos helyszíni szemléket elvégzi a soron kívüli adókivetést, ahol az adóbefizetés veszélyeztetve van, ott megteszi a szükséges intézkedést a behajtásra elvégzi az adóívek, fizetési meghagyások és határozatok előkészítését, az adóíveket aláírja foglalkozik az adózók méltányossági kérelmével, azt döntésre előkészíti tényállás tisztázása érdekében az adózót meghallgatja, bizonyítékokat szerez be, helyszíni szemlét tart gondoskodik lefoglalt ingóságok értékesítéséről, különös tekintettel a romlás veszélyének kitett ingóságokra eredménytelen felhívás után végrehajtási eljárás kezdeményezésével biztosítja az adó és más köztartozás rendezését, amennyiben lehetséges, úgy letiltást eszközöl, adók módjára behajtás Ellenőrzi a letiltásokra beérkezett befizetéseket Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: adóügyi II felelős az adóügyi feladatok végrehajtásáért, az adóalapok kimunkálásáért és adóbevételi tervek teljesítéséért gondoskodik az adózók időbeni szükséges kiértesítéséről, adóbevallásra felhívásáról és figyelmezteti az adózókat a mulasztások következményeire végzi az Önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók kivetését 18

19 elvégzi a soron kívüli adókivetést, ahol az adóbefizetés veszélyeztetve van, ott megteszi a szükséges intézkedést a behajtásra elvégzi az adóívek, fizetési meghagyások és határozatok előkészítését, az adóíveket aláírja elvégzi az adóbeszedéssel kapcsolatos könyvelést és az adóbeszedési munkálatokat, vezeti a könyveléssel kapcsolatos előírt nyilvántartásokat, közreműködik az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésében foglalkozik az adózók méltányossági kérelmével, azt döntésre előkészíti ellenőrzi a letiltásokra beérkezett befizetéseket gondoskodik a veszettség elleni kötelező védőoltás végrehajtásának megszervezéséről Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. A munkakör neve: pénztáros Házipénztári, pénzkezelési feladatokat ellátja (bizonylatok kezelése) a POLISZ program alkalmazásával Fizetési kötelezettségeket rendezi (gépjármű elszámolások, elszámolásra kiadott előlegek) Védőnők és laborasszisztensek (betegsége és szabadsága idejére) helyettesítését számfejti Gondoskodik a MEP szerződések megújításáról, elvégzi a szükséges ügyintézést, levelezést Elvégzi a munkavállalók munkaegészségügyi vizsgálatával, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyintézést, vezeti a nyilvántartásokat. Számlakészítési feladatokat ellátja a pénztári kiegyenlítések esetében Egészségügyi, statisztikai jelentést készít Művelődési ház rendezvényeire belépőjegyeket kiadja, elszámoltatja Értékpapír kezelést végez Minden esetben az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével látja el a helyettesítési feladatokat. 19

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal

3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend együttműködési megállapodás Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Együttműködési megállapodás kötése a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS 15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Döbrököz Község Önkormányzat képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 26.) sz. ÖK rendeletének módosításáról Tisztelt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv Bankszámlaforgalom lebonyolításának a rendje rendelkeznek-e a számviteli törvényben, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben előírt pénzkezelési szabályzattal, szabályozott-e a bankszámlák és

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának. Pályázati Szabályzata* Paks, 2011.

Paks Város Önkormányzatának. Pályázati Szabályzata* Paks, 2011. Paks Város Önkormányzatának Pályázati Szabályzata* Paks, 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés.. 3 II. Általános rendelkezések 3 A Szabályzat hatálya.. 3 A pályázati tevékenység fogalma... 4 Hatásköri szabályok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 30/2015. (VI. 1.) számú határozatával. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015.

SZABÁLYZAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015. SZABÁLYZAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015. 1 Szám: /2015. Az önkormányzat által ellátandó feladatok, különösen a fejlesztések megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Bányafelügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú függeléke BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi március 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi március 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7054. Tengelic, Rákóczi u.11. Szám: 285-19 /2015. K I V O N A T Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi március 17-én megtartott

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Érvényes: 2013. március 01-től TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ÜGYRENDI SZABÁLYOZÁS CÉLJA, TARTALMA... 4 II. GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben