Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1

2 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság szeptember 21.-én alakult. A Cégbíróság számon jegyezte be a céget, október 31-én. A társaság törzstőkéje eft. A cég székhelye: 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1 A tárgy évi fordulónapjával fennálló tulajdonosi szerkezet alapján, mely megegyezik az alapításkori szerkezettel a cég törzstőkéjének megoszlása: Tulajdonos Cím Tulajdoni törzsbetét Esztergom Város 2500 Esztergom, Széchenyi tér eft Önkormányzata Öresund Holding Vagyonkezelő Kft 2000 Szentendre, Bartók B. u eft A vállalkozás ügyvezetője, aki egyben a beszámoló hitelesítésére jogosult: Dr. Komlós János (2000 Szentendre Bartók Béla u. 18.) Fő tevékenységi köre: Épületépítési projekt szervezése Egyéb tevékenység Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenység - 2

3 2. Számviteli politika A társaság a számviteli politikáját úgy alakította ki, hogy a vonatkozó törvényeknek megfeleljen és a számviteli és könyvviteli rend szabályai szerint készített beszámoló a megbízható, és valós összképet adja a vállalkozás gazdálkodásáról. Ennek érdekében a számviteli politikában a Számvitelről szóló évi C törvénnyel összhangban alakítottuk ki. 2.1 Beszámolási forma, készítésének ideje A vállalkozás Egyszerűsített éves beszámolót készít. A Mérleg kimutatás formája a törvényben előírt "A " változatnak felel meg, míg az Eredménykimutatása "A " változat szerint összköltség eljárással készül. A beszámoló elkészítésének ideje május 25., a április 30.-ig kapott bizonylatok tárgy évre vonatkozó hatásainak figyelembevételével. 2.2 Könyvvezetés rendszere A vállalkozás a Számviteli törvényben meghatározott, a gazdasági formájának megfelelő kettős könyvviteli rendszert vezet, mely lezárásának időpontja a beszámoló fordulónapja, vagyis december 31.-e. A költségelszámolás könyvelése kizárólag 5. számlaosztályba történik. 2.3 Leltározási módok A vállalkozás az immateriális javakról, tárgyi eszközökről, anyag- és áru készletéről folyamatos, naprakész nyilvántartást nem vezet, a főkönyvi nyilvántartással egyszer év végén egyeztet. Követelései és kötelezettségei december 31.-ei állományát egyeztetéssel leltározza. 2.4 Jelentős összegű hiba A társaság az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának tekinti a mérleg főösszegének 2 %-át meghaladó helyesbítést (ez az összeg során 57 eft), a vállalkozásról kialakítandó megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinti, a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-t meghaladó változást előidéző helyesbítést (ez az összeg évben 418 eft). 2.5 Értékelési módok, eljárások 1. Minősítési elvek a befektetett eszközöknél: A vállalkozás befektetett eszköznek minősít minden olyan eszközt, melyeket a vállalkozás tartós jövedelemszerzés céljára vásárolt illetve állított elő. Amennyiben a beszerzett illetve előállított eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet tartósan már nem szolgálja, akkor az eszköz a forgóeszközök közé kerül. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseire, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaira, egyéb pénzügyi befektetéseire a vállalkozás értékvesztést csak abban az esetben számol el, ha az tartósnak és jelentős összegben mutatkozik, tehát meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %- át. A tárgyi eszköz bekerülési értékébe beleszámít minden olyan, az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével kapcsolatos költség, mely az aktiválásig felmerült, - 3

4 illetve az előállítással szoros kapcsolatban van és megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az eszközre elszámolhatók. 2. Forgóeszközök értékelése A készletek bekerülési értéke a beszerzési ár, engedményekkel csökkentett, felárral növelt, raktárba való besszállításig felmerült a termékhez egyértelműen hozzárendelhető szállítási, biztosítási, egyéb költség, valamint importbeszerzés esetén vámot, vámkezelési díjat, fogyasztási adót és bizományosi jutalékot is tartalmazza. Csökkenés esetén a társaság az átlagár szerinti módszert alkalmazza. Valuta és devizaeszközeink és kötelezettségeink MNB középárfolyamon kerülnek a könyvekbe. Év végén december 31-i MNB középárfolyamon történik az átértékelésük, ha az összevont árfolyamkülönbözet jelentősnek minősül. 2.6 Céltartalék képzés A vállalkozás csak a törvény által előírt esetekben képez céltartalékot. 2.7 Amortizáció elszámolási módszere Az immateriális javak amortizációja: a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek a megállapított hasznos élettartamuk alatt kerülnek leírásra, az üzleti vagy cégérték 5 év alatt kerül leírásra. A társaság tárgyi eszközeinek értékcsökkenés a Számviteli Törvény és a Társasági adó és osztalékadó törvény vonatkozásában eltérően kerülnek megállapításra. 2.8 Tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolásánál az Ft értékhatár alkalmazása Az Ft értékhatárt el nem érő befektetett eszközöket a vállalkozás egy összegben, az aktiválásuk napján számol el értékcsökkenést. Ezeket, az eszközöket külön tartjuk nyílván. Kivételt képeznek azonban ez alól az egynemű eszközök, melyek fajtájuk szerint csoportosan szerepelnek a tárgyi eszköz analitikánkban. 2.9 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolására abban az esetben kerül sor, ha az eszköz értéke tartósan csökken, tevékenység változás, szervezeti és egyéb változás miatt feleslegessé válik, megsemmisül, megrongálódik és emiatt rendeltetésének megfelelően nem használható. Abban az esetben, ha a fenti okok megszűnnek, az értékcsökkenés visszaírásra kerül. 3. Eltérés a számviteli alapelvektől A társaság nem tér el a számviteli alapelvektől. 4. Gazdálkodás eredménye A vállalkozás 2008 évét e Ft veszteséggel zárta, bevételszerző tevékenységet nem folytatott ezen időszak alatt. 4.1 Eredménykimutatás A vállalkozás üzemi eredménye e Ft veszteség volt. A két egymást követő időszakban keletkezett eredmény nem összehasonlítható, tekintve, hogy a tárgy évet megelőző éve nem egy teljes naptári évet fed le. - 4

5 Adatok eft-ban Megnevezés év év Értékesítés nettó árbevétele 0 20 Egyéb bevétel 0 0 Aktívált saját teljesítmény értéke Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás 0 29 Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek bevételei 2 8 Pénzügyi műv.ráfordításai Pénzügyi műv. eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek 0 0 Rendkívüli ráfordítás 0 0 Rendkívüli eredmény 0 0 Adófizetési kötelezettség 0 0 Mérleg szerinti eredmény Likviditás A társaság likviditási mutatója: A vállalkozás likviditási mutatói túl alacsonyak, a megfelelő értéke a két mutatónak 1-2 között van. Likviditási problémákat okozhat az alacsony mutatószám. Mutató megnevezése Számítási mód: év év Likviditás I. követelés+pénz/rövid lej.kötelezettség 5,16 0,30 Likviditás II forgóeszk./rövid lej.kötelezettség 5,16 0,30 II. Specifikus rész A specifikus rész ad részletező információt a vállalkozás tárgyévi mérlegének és eredménykimutatásának egyes soraihoz. 1. Specifikus kiegészítések a mérlegben 1.1 Eszközök és kötelezettségek megváltozott minősítése a mérlegben Az eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. - 5

6 1.2 Értékelési eljárások, azok megváltoztatása Az értékelési eljárások nem változtak. 1.3 Immateriáli javak és tárgyi eszközök állományának mozgása Megnevezés Nyitó Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó ért. Csökk Záró Nyitó Növ. Csökk Záró Növ Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak össz Épület + építmény Földterület Ingatlanok összesen Műszaki berendezések, gépek eft. alatti műsz. berend Egyéb gépek, berendezések Gépek,berendezések össz Beruházás Beruházásra adott előleg Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása nem volt. 1.4 Befektetett eszközök, készletek, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés A vállalkozás tulajdonában nem voltak értékpapírok, készletek a tárgy időszakban. 1.5 Forgóeszközök között kimutatott egyéb követelések részletezése Szállítók túlfizetése: 149 e Ft Hatósággal szembeni követelés e Ft Követelések összesen: e Ft 1.6 Aktív időbeli elhatárolás részletezése Bevételek elhatárolása: Költségek elhatárolása: 0 e Ft 8 e Ft 1.7 Saját tőke mozgásának kimutatása Jegyzett tőke Jegyzett,de be nem fizetett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék adatok ezer forintban Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Nyitó adat Növekedés Csökkenés -700 Záró adat Hosszú lejáratú kötelezettségek, amelyeket zálogjoggal vagy egyéb hasonló joggal biztosítottak - 6

7 A vállalkozásnak van hosszú lejáratú kötelezettsége, de a kötelezettség nincs biztosítva jelzáloggal, egyéb hasonló jogokkal. Öresund Kft: e Ft. 1.9 Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Hatósággal szembeni kötelezettségek: 905 e Ft Ajánlati biztosíték: e Ft Munkavállalókkal szembeni kötelezettség: 95 e Ft Szállítói tartozások: e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: e Ft 1.10 Passzív időbeli elhatárolás részletezése Fizetendő kamatok: Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek.: Passzív időbeli elhatárolás összesen: 1.11 Mérlegen kívüli tételek eft 520 eft eft A mérlegen kívüli tételként a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások egyén információk nem történtek. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök nincsenek. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek nem voltak. Hátrasorolt eszközök nem kerültek kimutatásra. Visszavásárolt saját üzletrész, részesedés nincs. Valós értéken történő értékelés nem történt. 2. Specifikus kiegészítések Eredménykimutatáshoz 2.1 Költségek összehasonlítása: Mérlegérték Megnevezés Év Év Anyag költség Igénybevett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 Anyagjellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Kutatás kísérleti fejlesztés költsége A vállalkozás nem végzett. 2.3 Aktivált saját teljesítmény értéke A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódóan felmerült béreket és járulékait a vállalkozás saját teljesítményként aktiválta a saját előállítású eszközök aktivált értéke soron, eft értékben. - 7

8 2.4 Mivel a társasági adótörvény több mérlegtétel értékelését a Számviteli Törvénytől eltérően taglalja, az alábbiakban mutatjuk be a társasági adóalapját módosító tételeket: Adózás előtti eredmény: Adózás előtti eredményt csökk.tételek összesen Adózás előtti eredménynövelő tételek összesen Társasági adóalap Társasági adó: Külön adó eft 644 eft eft 1 eft 0 e Ft 0 e Ft III. Tájékoztató rész A kiegészítő melléklet ezen fejezetében tesszük közzé a évi gazdálkodással összefüggő további információkat, melyek a mérleghez és eredménykimutatáshoz közvetetten kapcsolódnak. 1. Többségi jelentős részesedésű befektetések Nincsenek. 3. Létszám béradatok Teljes munkaidős Rész munkaidős Megbízási jogviszony Állományon kív. Összesen 4 fő 0 fő 2 fő 0 fő 6 fő 4. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek Nincsenek. 5. Környezetvédelem A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak. 6. Igazgatósággal, üzletvezetéssel és a felügyelő bizottsággal kapcsolatos elszámolások Megnevezés Díjazás: Bérjárulék: Összes bérköltség: Ügyvezető e Ft e Ft e Ft Felügyelőbizottsági tag 600 e Ft 157 e Ft 757 e Ft - 8

9 A választott tisztségviselők és az ügyvezetés részére kölcsönöket, hiteleket nem folyósítottunk. 7. Évközi könyvelés, könyvvizsgálatra vonatkozó tájékoztatórész: Évközi könyvelést végző személy: Szaluter Erzsébet (2097 Pilisborosjenő, Budai u. 60), regszám: Könyvvizsgálatot végző személy: Csécsei Judit, Regálé Account Kft (6726 Szeged, Fogarasi u. 6/b/2.), kamarai azonosító: A tárgy évi könyvvizsgálat díja: Ft+ áfa 8. A Felügyelő bizottság tagjai: Dr.Bíró Tamás 1124 Budapest, Koszta J. u /2. Méhész Tamásné 1223 Budapest, Közgazdász u. 24. Dr.Kovács László 2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u.1. 1/5 Esztergom, május 20. Ügyvezető igazgató - 9

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben