DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár"

Átírás

1 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A Pénztár bemutatása 1.1. Alakulása A DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (a továbbiakban Pénztár) a DIMENZIÓ Csoport harmadik tagjaként október 14-én alakult, határozatlan idıre Mőködési formája, típusa A Pénztár munkahelyi és területi alapon szervezıdı, kiegészítı egészségpénztár, mőködési területe országos Tevékenységi köre, szolgáltatásai A Pénztár az egyéni egészségszámla terhére igénybe vehetı ellátási programok fedezetének biztosítását, egészségügyi szolgáltatások megvásárlását végezte, illetve szervezte az ezen szolgáltatásokhoz való hozzájutást, 2006-ban is. Alapvetı változást jelentett a Pénztár tevékenységében az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII.24.) Kormányrendelet, mely értelmében a szolidáris szolgáltatások a rendelet elıírásai szerint májusában megszüntetésre kerültek, az egyéni egészségszámla terhére igénybe vehetı szolgáltatások pedig a kormányrendelet elıírásai szerint kerültek kialakításra. Az november 25-i Küldöttközgyőlés 4/1999. (11.25.) sz. határozata alapján a Pénztár január 1-tıl foglalkozás-egészségügyi tevékenységet, április 1-tıl pszichológiai, ergonómiai tevékenységet is végez kiegészítı vállalkozási tevékenység keretében ben a Pénztár felújította a Budapest, V. kerületi Önkormányzattól bérelt Vécsey u. 3. sz. alatti rendelıt és korszerő diagnosztikai eszközökkel szerelte fel. A rendelı bıvítése céljából a Pénztár megvásárolta a rendelı közvetlen szomszédságában lévı egyik lakást. Szintén 2002-ben, a Pénztár megalapította ezer Ft törzstıkével a DIMENZIÓ-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft-t. A törzstıke összegébıl az apportként átadott eszközérték ezer Ft, a pénzeszköz átadás ezer Ft volt. A Pénztár a kiegészítı vállalkozási tevékenységének egy részét kihelyezte a Kft-be ban a küldöttközgyőlés határozata alapján a DIMENZIÓ Egészségpénztár fuzionált a PAXI Egészségpénztárral. A fúzióval kapcsolatos vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket, valamint ezek június 30-i állapot szerinti végleges változatait engedélyezés végett a PSZÁF részére megküldtük. Az engedélyt a PSZÁF/IV/210/2004. (03.02.) sz. határozata tartalmazza, mely március 8-án érkezett be a Pénztárhoz. A Pénztár február 01. napjától december 31-ig gazdálkodása nyilvántartását kihelyezte a DIMENZIÓ Biztosító Egyesülethez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 9. PK /1/1991. adószáma: ). Az Egyesület e tevékenység ellátásáért felelıs vezetıje Gyöngy Ottilia gazdasági ügyvezetı igazgató, aki rendelkezik a számviteli törvény 151. (1) bek. szerint a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel ( számon nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végzı). További jelentıs változás, hogy több éves fejlesztés eredményeként tavaszán bevezetésre került az egyéni egészségkártya. A Pénztár decemberében ezer Ft-ért értékesítette a DIMENZIÓ Ingatlan Kft évi Kiegészítı melléklet 1

2 részére a Vécsey u. 3. sz. alatti épületben lévı 2002-ben vásárolt közel 100 m²-es lakás ingatlanát. A Pénztár képviselıi február 17-én Elıvásárlási jog gyakorlóját kijelölı nyilatkozatot tettek a Budapest, V. ker. Vécsey u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı, a Pénztár bérleményét képezı nem lakás céljára szolgáló ingatlan megvételére. Az elıvételi jog gyakorlásárára a DIMENZIÓ Ingatlan Ingatlanfejlesztı Kft-t jelölték ki. A Kft. a jelzett ingatlant ezer Ft-ért vásárolta meg a Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzattól októberében az Igazgatótanács 7/2006. (10.06.) sz. határozata alapján a Pénztár az általa is alapított DIMENZIÓ Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére tıkeemelésként átadott 25 millió Ft apportértékben mőszereket és berendezéseket Jogszabályi háttere A Pénztár tevékenységét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló többször módosított évi XCVI. törvény, valamint a 268/1997. (XII.22.) és a 252/2000. (XII.24.) számú Kormányrendeletek elıírásai szabályozzák. 2. A számviteli politika fı vonásai A számviteli politika azoknak a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszereknek és eljárásoknak az összességét jelenti, amelyek a Pénztár adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelı számviteli rendszer kialakítását eredményezhetik. A számviteli politika célja, hogy a Pénztárnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó negyedéves jelentés és éves pénztári beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejőleg a vezetıi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. A beszámoló valódiságát az biztosítja, hogy a Pénztár könyvviteli rendszere a fıkönyvi és analitikus könyvelése és az azt alátámasztó bizonylati rendszere megfelel a számviteli alapelveknek, a számviteli törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó elıírásainak, továbbá a Pénztár beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII.24.) számú Kormányrendelet elıírásainak. 3. A számviteli alapelvektıl való eltérés ismertetése A Pénztár sajátos tevékenységébıl adódóan és a pénzforgalmi szemlélető könyvvezetés miatt a számviteli törvényben nevesített alapelvek sajátos módon érvényesülnek. Ezek a sajátosságok a számviteli politikában rögzítésre kerültek. A számviteli alapelvektıl való eltérések a következık: - A teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe kell venni, hogy a Pénztár könyvvezetési kötelezettsége pénzforgalmi szemlélető, ezért nem alkalmazható a Számviteli törvénynek az a szabálya, miszerint a mérleg fordulónapját követı, de még a mérleg elkészítését megelızıen ismertté vált azon gazdasági események hatásai is szerepeljenek a mérlegben, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt évre vonatkoznak és a lezárt év gazdasági eseményeibıl származnak évi Kiegészítı melléklet 2

3 - Az idıbeli elhatárolás elve a naptári évre készülı pénzforgalmi teljesítésrıl összeállított beszámoló miatt a Pénztárnál nem alkalmazható. A beszámolóban a pénzforgalmi szemlélető kettıs könyvvitel vezetésével a teljesítési adatok a naptári évben ténylegesen befolyt bevételeket és kiadásokat tartalmazzák függetlenül attól, hogy a pénzügyi-gazdasági mővelet hatása a naptári évben jelentkezik vagy sem. Az idıbeli elhatárolás figyelmen kívül hagyása biztosítja a pénzügyi tervvel való összehasonlíthatóságot is. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Eszközök 1.1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök a Pénztár infrastrukturális és szakmai feltételeit biztosító immateriális javak és tárgyi eszközök. A bruttó érték, az értékcsökkenési leírás, valamint a nettó érték alakulása a következı (ezer Ft-ban): S.sz. Megnevezés Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték I. IMMATERÁLIS JAVAK 1. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek I. Összesen (1+2) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Számítástechn., ügyviteltechn Kommunikációs ber Irodabútorok Háztartási gépek Egyéb Szakmai gépek, berend Jármő II. Összesen III. BERUHÁZÁSOK IV. ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Üzemeltetésre átadott évi Kiegészítı melléklet 3

4 eszközök V. Befektetett pénzügyi eszközök VI. Adott kölcsön VII. Részesedések VII. Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok könyvszerinti értékének alaponkénti részletezése a következı (ezer Ft-ban): S.sz. Megnevezés Fedezeti Mőködési Likviditási Együtt alap alap alap I. RÖVIDLEJÁRATÚ ÉRTÉKPAPÍROK 1. Nyitó állomány Évközi változás Záró állomány (1+2) A rövidlejáratú értékpapírok közül a pénztártagság teljes körét leginkább érintı, fedezeti alapból történı befektetések nettó hozama összesen ezer Ft volt. A pénzeszközök összege ezer Ft, ebben a házipénztár (175 ezer Ft), a bankszámla záróállománya ( ezer Ft), az elkülönített betétszámla (3.919 ezer Ft) összege szerepel. Az aktív pénzügyi elszámolások összege ezer Ft, mely a következı tételekbıl adódik. - függı kifizetések ezer Ft - vagyonkez., letétkez. elszám. köt.-re átadott pénzeszköz 6 ezer Ft - egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ezer Ft 2. Források 2.1. Saját tıke E mérlegsor összege megegyezik a tıkeváltozások összegével, hiszen a Pénztár induló tıkével nem rendelkezett. A tıkeváltozások összege ezer Ft Ebbıl a fedezeti alap tıkeváltozása ezer Ft Nyitó ezer Ft évi Kiegészítı melléklet 4

5 Növelı tétel =selejtezés miatti értékcsökkenés kivezetés ezer Ft ezer Ft Csökkentı tétel = évi értékcsökkenés 719 ezer Ft (Mozdulj program) = selejtezés bruttó kivezetés ezer Ft a mőködési alap tıkeváltozása, melynek részletezése a következı: Nyitó Növelı tétel = értékcsökkenés kivezetés 313 ezer Ft = eszközbeszerzés, forrásrendezés ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Csökkentı tétel = üzletrész kivezetés: Dimenzió Ingatlan Kft = évi értékcsökkenés elszámolás = selejtezés miatti bruttó érték kivezetés a likviditási alap tıkeváltozás 2.2. Tartalékok 100 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft A pénztári alapok tartalékai képzésének részletezését az alábbiakban vezetjük le. Fedezeti alap tartaléka ezer Ft évi nyitó állomány ezer Ft Növelı tételek ezer Ft = realizált egyéni és munk. tagdíjhozzájárulás ezer Ft = fedezeti alapot képezı támogatás ezer Ft = belépı tagok által áthozott egyéni fed ezer Ft = pénzügyi mőv. bevétele ezer Ft Csökkentı tételek ezer Ft = szolgáltatási számlák ezer Ft = jogosulatlan kifizetés ezer Ft = visszatérítés tagoknak ezer Ft = befektetések vagyonarányos költsége ezer Ft évi Kiegészítı melléklet 5

6 Mőködési alap tartaléka ezer Ft évi nyitó állomány ezer Ft Növelı tételek ezer Ft = realizált egyéni tagdíj és munk. tagdíjhozzájár ezer Ft = mőködési alapot képezı támogatás ezer Ft = Eszközért. bev. 0 ezer Ft = Kieg.váll.tev.bevétele ezer Ft = Egyéb bevétel ezer Ft = Pénzügyi mőv. bevételei ezer Ft Csökkentı tételek ezer Ft folyó kiadások ezer Ft ebbıl = beruházások ezer Ft =befektetések vagyonarányos költsége 816 ezer Ft Likviditási alap tartaléka ezer Ft évi nyitó állomány ezer Ft Növelı tételek ezer Ft = realizált egyéni tagdíj és munk. tagdíjhozzájár ezer Ft = pénzügyi mőv. bevételei ezer Ft Csökkentı tételek = befekt. vagyonarányos költs. 151 ezer Ft 151 ezer Ft 2.3. Kötelezettségek ezer Ft egyéb rövidlejáratú kötelezettség = társ.bizt. köt. 12 ezer Ft = költségvetési befiz. köt. 300 ezer Ft = egyéb rövidlejáratú kötelezettség 7 ezer Ft egyéb passzív pénzügyi elszámolások = egyéb függı bevétel ezer Ft 319 ezer Ft ezer Ft AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE évi Kiegészítı melléklet 6

7 1. Fedezeti alap eredménykimutatása A fedezeti alap bevétele ezer Ft, kiadása ezer Ft, eredménye ezer Ft volt. 1.1.Fedezeti alap bevételei Tagdíjbevételek = tagok által fizetett tagdíjak = munkáltatói tagdíj hozzájárulás ezer Ft Tagok egyéb befiz. Támogatóktól befolyó összeg ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft Különféle bevételek ezer Ft = belépı tagok által áthozott egyéni fed ezer Ft = pénzügyi mőveletek bevétele ezer Ft 1.2. Fedezeti alap kiadásai ezer Ft Szolgáltatások kiadásai ezer Ft = DIMENZIÓ Plusz prog ezer Ft = saját számlás szolg ezer Ft 2007-ben kilépett tagoknak visszatérített összeg Pénzügyi mőveletek ráfordítása Jogosulatlan kifiz ezer Ft ezer Ft ezer Ft 2. Mőködési alap eredménykimutatása A mőködési alap bevétele ezer Ft, kiadása ezer Ft, eredménye ezer Ft Mőködési alap bevételei ezer Ft Tagdíjbevétel ezer Ft = tagok által fiz. tagdíjak ezer Ft = munkáltatói tagdíj hozzájár ezer Ft Támogatóktól befolyt összeg ezer Ft Különféle bevételek ezer Ft = pénzügyi mőveletek bevétele ezer Ft = kiegészítı váll.tev. bevétele ezer Ft = egyéb bevétel ezer Ft 2.2. Mőködési alap kiadásai ezer Ft évi Kiegészítı melléklet 7

8 Folyó mőködési kiadások ezer Ft 52 Anyagjellegő kiadások ezer Ft ebbıl: Anyagköltség ezer Ft Igénybevett szolgáltatás ezer Ft Egyéb szolgáltatás ezer Ft 53 Személyi jellegő ráfordítás ezer Ft ebbıl: Bérkiadások ezer Ft Személyi jell. egyéb kifiz ezer Ft Bérjárulékok ezer Ft 54 Kisértékő eszközök beszerzése 139 ezer Ft 55 Egyéb kiadások ezer Ft 56 Pénzügyi mőv. ráfordításai 816 ezer Ft = Befekt. vagyonarányos költs. 389 ezer Ft = értékpapír árfolyamveszt. 427 ezer Ft 57 Felügyeleti díj ezer Ft 1 Tıkekiadások ezer Ft Beruházások, felújítások ezer Ft A folyó kiadásokból a kiegészítı vállalkozási tevékenység - közvetlen költsége ezer Ft - közvetlen+ közvetett költségek ezer Ft 3. Kiegészítı vállalkozási tevékenység * Közvetlen kiadás Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban Sorsz Megnevezés Összesen I. Bevételek Folyó kiadás* III. Eredm.(I-II/4.) IV. Tıkekiadás 0 V. Tıkekiad. ut. eredmény (III.-IV.) A kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele ezer Ft, mely a Pénztár éves összbevételének 6,95 %-a évi Kiegészítı melléklet 8

9 A folyó, közvetlen kiadások összege ezer Ft. Tıkekiadás nem volt. Fentiek alapján a kiegészítı vállalkozási tevékenység eredménye (-) ezer Ft. 4. Likviditási alap eredménykimutatása A likviditási alap tárgyévi bevétele ezer Ft, kiadása 151 ezer Ft, eredménye ezer Ft Likviditási alap bevételei ezer Ft Tagdíjbevétel ezer Ft = tagok által fizetett tagdíjak ezer Ft = munkáltatói tagdíj hozzájár ezer Ft Különféle bevétel = pénzügyi mőveletek bevétele ezer Ft ezer Ft 4.2. Likviditási alap kiadásai 151 ezer Ft Pénzügyi mőveletek ráfordítása 151 ezer Ft = befektetések vagyonarányos költségei 87 ezer Ft = értékpapír árfolyanveszt. 64 ezer Ft 5. A befektetési tevékenység bevételeinek és ráfordításainak bemutatása 5.1. Befektetési tevékenység bevételei ezer Ft Befektetések hozama ezer Ft = Fedezeti alapot képezı ezer Ft = Mőködési alapot képezı ezer Ft = Likviditási alapot képezı ezer Ft 5.2. Befektetési tevékenység kiadásai ezer Ft Befektetések vagyonarányos költségei ezer Ft = Fedezeti alapot képezı ezer Ft = Mőködési alapot képezı 389ezer Ft = Likviditási alapot képezı 87 ezer Ft Értékpapír eladás árfolyamveszt ezer Ft = Fedezeti alap ezer Ft = Mőködési alap 427 ezer Ft = Likviditási alap 64 ezer Ft 6. Rendkívüli bevételek és ráfordítások címen bevétel, illetve kiadás 2007-ben nem merült fel. 7. Alapok közötti átcsoportosítás évi Kiegészítı melléklet 9

10 2007 évben alapok közötti átcsoportosítás nem volt. III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A Pénztár gazdálkodását meghatározó körülmények ismertetése 2. A pénzügyi terv teljesítése A Pénztár évi pénzügyi tervét a december 14-i küldöttközgyőlés fogadta el. A terv- és tényszámok összehasonlítását a következı táblázat szemlélteti (ezer Ft-ban). Megnevezés évi Terv Tény Összes bevétel Összes kiadás A realizált összes bevétel összege ezer Ft, mely az éves tervszámnál 47,7 %-kal magasabb. A kiadások összege ezer Ft, mely 50,7 %-kal magasabb az elıirányzatnál. A bevételek és kiadások részletes elemzését az Üzleti jelentés III. fejezete tartalmazza. 3. Befektetés / likviditás december 31-i szerkezete S.sz. Megnevezés Fedezeti Mőködési Likviditási Összesen Alap 1. Bankszámlák és készp Értékpapírok Záró állomány (1+2) A pénztári alapok alakulása A pénztári alapok alakulását a 252/2000. (XII.24.) Kormányrendelet mellékletét képezı táblákon mutatjuk be. Induló tıke egyik alapnál sem volt. Az alapok záró állománya december 31-én a következı volt: Fedezeti alap Mőködési alap Likviditási alap Összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Az alapok záró állománya december 31-én ezer Ft volt, mely évi Kiegészítı melléklet 10

11 december 31-re ezer Ft-tal csökkent. 5. Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések Szolgáltatástípusonkénti bontását a III. fejezet 1.2. pontja tartalmazza. 6. Pénztári taglétszám alakulása A taglétszám alakulását az Üzleti jelentés II. fejezete tartalmazza. A pénztártagok száma munkáltatónkénti bontásban december 31-én a következı volt: Munkáltató Fı Magyar Telekom 6875 Egyéni tagok 2264 NI Hungary Kft 761 Adecco 661 DeTe Immobilien Hungary Zrt Informatikai Szolgáltatások Magyarország Szolgálta 290 BCN Rendszerház Kft 282 Béres Gyógyszergyár Zrt. 275 Magyar Nemzeti Bank 219 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 195 EurAccount 178 EDS Hungary Kft 159 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 157 Invitel 141 T-Kábel 139 Glaxo Smithkline Kft. Pharma Divízió 122 Janssen-Cilag Kft 116 InnoMed Medical Rt. 112 BAT Pécsi Dohánygyár Kft 94 T-Online 94 Provident Pénzügyi Rt. 93 DIMENZIÓ Biztosító Egyesület 85 British American Tobacco Magyarország Kft. 82 Go-Max Kft. 75 Actual Budapest Kft. 73 HungaroWork Kft. 72 Polinet 2000 Kft 67 Vidanet Zrt. 66 Mősorszolgáltatási Alap 61 TAKÉP Építési, Szerelési és Szolg. Kft 61 MKB-Euroleasing Autópark Rt. 54 Pro-M Zrt. 54 Béres Egészségtár Kft. 53 Euroservice Royal Kft. 52 Glaxo Smithkline Kft. Consumer Divízió évi Kiegészítı melléklet 11

12 REWORK TELECOM Kft. 48 Budapest Fıpolgármesteri Hívatal Személyzeti Okt. 46 DIMENZIÓ Egészségpénztár 40 Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. 38 DIMENZIÓ Ingatlan Kft 37 VIP Communications Kft. 36 IQSYS Zrt. 35 Raiffeisen Bank Rt 35 INFODOK Kft 34 Magyar Posta Zrt. 32 T-Systems Hungary Kft 31 Lufthansa Systems Hungária Kft. 30 Magyar Követeléskezelı Rt 30 M-real Kft. 30 MagyarCom Services Ltd. 29 Béres Befektetési Zrt. 27 CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt 26 Hungary Network Informatikai zrt. 26 Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft 25 National Instruments Hungary Kft. 25 Hírközlési Múzeumi Alapítvány 23 ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskede 22 Dataplex Infokommunikációs Infrastruktúra Szolgált 21 M&M Militzer & Münich Hungária Kft. 21 Távközlési Zenei Alapítvány 21 EEKH ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 20 EEA Budapest Kft 19 TVK- Automatika Kft. 19 Elsı Pesti Telefontársaság Rt 17 Columbian Tiszai Koromgyártó Kft 16 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 16 Ford Motor Hungária Kft 15 Syncro-Net Kft. 15 ELEKTROVILL 14 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 14 PETROSZOLG KARBANTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 14 Sanofi-Synthelabo Rt. 13 SWAP Tızsdeügynöki Zrt. 13 Albacomp Számítástechnikai Zrt. 11 Citibank Zrt. 11 Greenpeace Egyesület 11 Patika Praxis Gyógyszertár Betéti Társaság 11 UniCredit Bank Hungary Zrt. 11 Informatikai és Hírközlési Minisztérium 10 KINNARPS HUNGARY KFT 10 Proxima-Híd Kft. 10 TCW Ingatlanszolgáltató Zrt évi Kiegészítı melléklet 12

13 TÉSZ Kft 10 Kismunkáltatók 785 A táblából látható, 785 fı pénztártag van olyan cégtıl, ahol a taglétszám 10 fı alatti év végén a pénztártagok 42 %-a az alapító munkáltató, a Magyar Telekom NyRt. munkavállalója volt. 7. Munkáltatói kötelezettségvállalások bemutatása A Pénztár 2007-ben a Mőködési alapot érintıen ezer Ft rendszeres és ezer Ft eseti támogatásban részesült. 8. Egyéb információk 2007-ben tovább bıvültek a pénztári szolgáltatások, az egyéni számlás és a DIMENZIÓ Plusz programok, melyekre összességében éves szinten ezer Ft-ot fordított a Pénztár a Fedezeti alapból. Több éves fejlesztés eredményeként 2005-ben bevezetésre került az egyéni egészségkártya. A Pénztár a beszámolási idıszakban kiegészítı vállalkozási tevékenység keretében látta el a foglalkozás-egészségügyi, a pszichológiai és ergonómiai tevékenységet. A Pénztárnak én 21 fı munkaviszonyban álló és 10 fımegbízási jogviszonyban álló foglalkoztatottja volt, a részükre kifizetett éves bérköltség ezer Ft, a megbízási díjak összege ezer Ft volt. A Kiegészítı melléklet vonatkozó pontjaiban bemutattuk a Pénztár vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az eszközök összetételét, a saját tıke alakulását. A Kiegészítı melléklet tartalmazza a Pénztár szabad pénzeszközeinek befektetéseit alaponkénti bontásban. A mérlegben a Pénztár kötelezettségeként mutattuk ki a költségvetési befizetési kötelezettségeket. Határidın túli kötelezettsége a Pénztárnak nem volt. A Dimenzió Egészségpénztár az ország egészségpénztárai közül elsıként december 8-án bevezette az MSZ EN ISO 9001: 2001 minıségügyi menedzsment rendszert. Ennek ellenırzı felülvizsgálati auditjára november 21-én került sor március Kozmer Margit Igazgatótanács elnöke évi Kiegészítı melléklet 13

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben