Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona"

Átírás

1 Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. Közkereseti társaság (Kkt.) Betéti társaság (Bt.) Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Részvénytársaság (Rt.) 4 Előadásunk vázlata 1. Gazdasági társaság alapítása 2. A működő vállalkozás számviteli feladatai 2.1. Bevezetés az időbeli elhatárolásokba 2.2. Tárgyi eszközök 2.3. Pénzeszközök, követelések, kötelezettségek 2.4. Az egyes tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése (Kereskedelmi - Szolgáltató - Termelő tevékenység) 2.5. Saját tőke 2.6. Befektetési alternatívák a vállalkozások gyakorlatában (befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok) 2.7. A folyamatokba nem illeszthető gazdasági események a működés során 3. A könyvviteli zárlat munkafázisai és a beszámoló összeállításának folyamata 2 Az alakuló társaság vagyona A tagok hozzájárulása: pénzbeli hozzájárulás (pénzeszköz) nem pénzbeli hozzájárulás - apport (egyéb eszköz) A vállalkozás vagyonát kettős szempont szerint vizsgáljuk! ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Ezeknek az eszközöknek a forrása alapításkor a jegyzett tőke! 5 1. Gazdasági társaság alapítása Az alapításnál felmerülő kérdések: 1. Milyen társasági formát alapítsunk? 2. Ki(k) legyen(ek) az alapító(k)? 3. Milyen eszközbevitellel alapítsunk? 4. Mi legyen a tevékenységi kör? 5. Hol legyen a székhely és telephely? 6. Hogyan, milyen dokumentummal jöjjön létre a cégre? CÉL: A befektetett vagyon gyarapítása és nyereség elérése! 3 KFT. törzstőkéje A törzstőke minimuma: 3 mft RT. részvénytőkéje A részvénytőke minimuma: 20 mft 5 mft Rt-nél a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál. A részvény névértéken alul történő kibocsátása semmis. 6 1

2 Apport Apport lehet vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő jog, egyéb vagyonértékű jog, elismert vagy bírósági határozaton alapuló követelés. Értékelése: Az alapítók feladata, könyvvizsgáló vagy más szakértő igénybevétele nem kötelező Kft-nél. Rt. esetében könyvvizsgáló, ill. más szakértő jelentését csatolni kell az alapszabályhoz az apport leírásáról, értékeléséről. (A választott könyvvizsgáló nem lehet!) Kivétel: nem kell könyvvizsgálói jelentés, ha az apport értéke egy három hónapnál nem régebbi beszámolóval alátámasztotta megállapítható, ill. ha az olyan értékpapírokat jelent, amelyek piaci értéke megállapítható. 7 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értékeként mutatható ki az alapítás-átszervezéssel kapcsolatos, a tevékenység megkezdésével, indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével összefüggő, beruházásnak nem minősülő, a jövőben várhatóan hasznosuló közvetlen költségek és/vagy számlázott tételek összege, amelyek aktiválásáról a vállalkozó dönt. Ha aktiválásra kerülnek ezek a tételek, akkor az osztalékfizetési korlátot jelent! 10 A vállalkozás tevékenységi köre Pontos meghatározása azért fontos, mert egyes tevékenységek csak meghatározott társasági formában végezhetők, egyes tevékenységek folytatásához szakhatósági engedély szükséges, vannak képesítés meglétéhez kötött tevékenységek, egyes tevékenységek a minimális tőke nagyságára is hatással vannak. 8 Példa Egy Kft. alapításával kapcsolatban a következő költségek merültek fel: Ügyvédi díj 100 EFt + 27 ÁFA Cégbejegyzési díj 50 Eft, átutalva Közzétételi díj 30 Eft, átutalva Feladat: 1. Könyvelje idősorosan a gazdasági eseményeket, ha a vállalkozás az alapítással kapcsolatos költségeket: a) aktiválja és 5 év alatt írja le lineáris leírással b) nem aktiválja (A társasági szerződés dátuma: tárgyév október 1., a bejegyzésre két hónap múlva került sor) 2. Állapítsa meg az eredményhatást mindkét esetben! 11 A cégalapítás írásbeli dokumentuma Írásbeli dokumentum szükséges, ami lehet: közjegyző által készített közokirat, a Gt. tv-ben lévő - ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett - kitöltött szerződésminta. Formái: Társasági szerződés: két vagy annál több tulajdonosból álló társaság esetén (kivéve: Rt.), Alapító okirat: egyszemélyes Gt. esetén, Alapszabály: Rt. esetében 9 Megoldás (a költségeket aktiválja) Számlasoros elszámolás 111. Alapítás átszervezés aktivált értéke 384. Bankbetét E: Visszaigényelhető ÁFA 119. Alapításátszervezés a. é. écs 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Eredményhatás:..e FT 454. Szállító 413. Eredménytartalék 414. Lekötött tartalék 12 2

3 Megoldás (a költségeket aktiválja) 1/ ügyvédi díj T K Alapítás-átszervezés Szállító aktivált értéke 1/ ÁFA T K ,7 Visszaigényelhető ÁFA 2/ cégbejegyzési illeték T K Elszámolási betétszámla / Bank 3/ közzétételi díj T K / lekötött tartalék rendezése T K Eredménytartalék Lekötött tartalék 5/ értékcsökkenés T K ,5 Alapítás-átszervezés (210*0,2*3/12) Terv szerinti écs-i leírás aktivált é. écs-e 2.1. Bevezetés az időbeli elhatárolásokba Az időbeli elhatárolások fogalma Az összemérés és az időbeli elhatárolások elvéből következő, a megbízható, valós összkép és az eredmény pontosítását célzó elszámolások. 6/ lekötött tartalék feloldása T K , Megoldás (a költségeket nem aktiválja) Számlasoros elszámolás 529. Igénybe vett szolgáltatás 53. Egyéb szolgáltatás 454. Szállító BEVÉTELEK - RÁFORDÍTÁSOK (KÖLTSÉGEK) = EREDMÉNY Eredményt növelő elszámolások Eredményt csökkentő elszámolások 384. Bankbetét E: Visszaigényelhető ÁFA Eredményhatás:. e FT Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Megoldás (a költségeket NEM aktiválja) 1/ ügyvédi díj T K Igénybe vett szolgáltatás értéke 1/ ÁFA T K ,7 2/ cégbejegyzési illeték T K Egyéb szolgáltatás értéke 3./ közzétételi díj T K Megjelenése a mérlegben C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Eredményhatás= EFt

4 Aktív időbeli elhatárolások Eredményt növelő elszámolások BEVÉTELT NÖVELŐ aktív időbeli elhatárolások T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása K 9. Bevétel RÁFORDÍTÁST (költséget) CSÖKKENTŐ aktív időbeli elhatárolások T 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása K 8/5. Ráfordítás/ Költség 19 Általános jellemzők A visszavezetést a számviteli törvény nem szabályozza. Állománycsökkenések: Tárgyévben év közben Tárgyévet követő évben: Nyitás után, A gazdasági eseménnyel egyidejűleg, Év végén, ha azt korábban nem tették meg. 22 Passzív időbeli elhatárolások Eredményt csökkentő elszámolások BEVÉTELT CSÖKKENTŐ passzív időbeli elhatárolások T 9. Bevétel K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása RÁFORDÍTÁST (költséget) NÖVELŐ passzív időbeli elhatárolások T 8/5. Ráfordítás /Költség K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 20 elhatárolása Nézzünk egy példát, a könnyebb megértés kedvéért! A Szükségemvanakölcsönre Kft. kölcsönt kapott tárgyév március 1-jén a Tudokkölcsönadni Kt.-től. A kölcsön összege E Ft, a kölcsön futamideje 5 év, törlesztés évente egyenlő részletekben, kamat 12%, kamatfizetés törlesztéskor. Feladat: Könyveljük a tárgyi és tárgyévet követő évi gazdasági eseményeket mindkét fél szempontjából! 23 Általános jellemzők Legalább két időszakot érintenek egyik időszak az állományba vétel, a következő időszakban vagy időszakokban megszüntetjük azokat. Az elszámolás gyakorisága év végén (zárlati munkák során) kötelező a képzése év közben a kapcsolódó esemény elszámolásakor is lehetséges speciális esetekben év közben, a gazdasági eseménnyel egyidejűleg el kell számolni Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, tenyészállatokat kell figyelembe venni, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Továbbá itt mutatjuk ki a beruházásokat, a beruházásokra adott előlegeket és a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. 24 4

5 Megjelenése a mérlegben A/ Befektetett eszközök II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásokra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 25 Állománynövekedések idősoros elszámolása Vásárlás T K 455 / 384 / 381 Beruházás Áfa T 466 K 455 / 384 / 381 Visszaigényelhető áfa Apport átvétel T 161 K 479 Beruházási szállító / Bank / Pénztár Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Térítés nélküli átvétel T 161 K 989 Rendkívüli bevételek T 989 K 483 Passzív időbeli elhatárolások 28 Értékelési feladatok Bekerüléskor (közvetlen tételek beazonosítása) Rendeltetésszerű használatba vételkor Tartós használat során Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Mérlegérték meghatározása Értékhelyesbítések elszámolása Kikerüléskor (könyv szerinti érték meghatározása) 26 A bekerülési érték aktiválása = Megszűnik a beruházás, az eszközt használatba vesszük T 131 / K 161 Műszaki gépek / Egyéb berendezések Értékelés a rendeltetésszerű használatba vételkor Vásárlás Saját előállítás (előállítási önköltség) Apport átvétel (létesítő okirat szerinti érték) Térítés nélküli átvétel (piaci érték) Követelés fejében történő átvétel (szerződés szerinti érték) Csere útján történő beszerzés (csereszerződés szerinti érték) Állománynövekedések Értékelés a tartós használat során Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása (Hasznos élettartam, maradványérték, értékcsökkenés módszere) Terven felüli értékcsökkenés (piaci értékelés, káresemény) Értékhelyesbítés (befektetett eszközök egy részénél a mérlegkészítéskor ismert piaci érték és a könyv szerinti érték közötti pozitív különbözet) 30 5

6 Terv szerinti értékcsökkenés T K 139 / 149 Műszaki gép écs / Egyéb berendezés écs Terven felüli értékcsökkenés T K 138 / 148 Egyéb ráfordítás Műszaki gép terven f.écs / Egyéb berendezés terven f. écs Értékhelyesbítés T 137 / K 417 Műszaki gép értékhelyesbítése / Egyéb berendezés értékhelyesbítése Értékelési tartalék 31 Nézzük végig a selejtezés elszámolását idősorosan! Nettó érték elszámolása terven felüli értékcsökkenésként T 866 K 138 Egyéb ráfordítás Összevezetés T 139 K 131 Összevezetés T 138 K 131 Kontroll kérdések: Mennyi az eszköz nettó értéke az összevezetés után? Miért is kell a számlákat összevezetni? Értékelés kikerüléskor Értékesítés Apport átadás Térítés nélküli átadás Selejtezés Kár, megrongálódás Hiány Csereügylet keretében történő átvétel Állománycsökkenések A nyilvántartásokból kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értékének meghatározása! 32 Eredménykimutatással való kapcsolat Terv szerinti értékcsökkenési leírás: költség (571) Terven felüli értékcsökkenés = selejtezés = kár esemény : egyéb ráfordítás (86) Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke: egyéb ráfordítás (861) Értékesített tárgyi eszköz eladási ára: egyéb bevétel (961) Térítés nélküli átvétel: rendkívüli bevétel (98) Térítés nélküli átadás: rendkívüli ráfordítás (88) 35 Nézzük végig az értékesítés elszámolását idősorosan! Bruttó érték kivezetése T 861 K 131 Egyéb ráfordítás Terv szerinti écs kivezetése T 139 K 861 Terven felüli écs kivezetése T 138 K 861 Eladási ár T 311 K 961 Vevőkövetelés Egyéb bevétel Áfa T 311 K 467 Fizetendő ÁFA 2.3. Pénzeszközök, követelések, kötelezettségek

7 Pénzeszközök A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekket, továbbá a bankbetéteket foglalja magában. Tartósan le nem kötöttek! Különféle pénznemben jelennek meg Fizetési eszközként felhasználhatóak. 37 Megjelenése a mérlegben B. Forgó eszközök II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 40 Megjelenése a mérlegben B. Forgóeszközök IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek Kötelezettségek fogalma A különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, pénznyújtáshoz valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak Követelések fogalma A különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert teljesítéshez kapcsolódnak. Csoportosítása Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

8 F. Kötelezettségek megjelenése a mérlegben I. Követelések - Kötelezettségek csökkenési lehetőségei I. Hátrasorolt kötelezettségek (43.) 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (431.) 2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (432.) 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben (433.) Fizetés Engedmények Azonnal adott, számlahelyesbítéses engedmény Skontó (pénzügyi műveletek bevétele ráfordítása) Nagyvevői engedmény (egyéb ráfordítás - bevétel) F. Kötelezettségek megjelenése a mérlegben II. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (44.) 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (441.) 2.Átváltoztatható kötvények (442.) 3.Tartozások kötvénykibocsátásból (443.) 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (444.) 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek (445.) 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (446.) 7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (447.) 8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 44 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a bekerülés napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni (függetlenül a pénzügyi teljesítéstől). 47 F. Kötelezettségek megjelenése a mérlegben III. III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 1.Rövid lejáratú kölcsönök (451.) 2.Rövid lejáratú hitelek (452.) 3.Vevőktől kapott előlegek (453.) 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) 5.Váltótartozások (457.) 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (458.) 7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (459.) 8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 45 Fontos a pénzeszközök esetében a bekerülési árfolyam átismétlése! 60. (1) A valutapénztárba bekerülő devizát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett ellenértékben kell nyilvántartásba venni. 48 8

9 Nézzük végig a szállítói tartozás kiegyenlítésének lehetőségeit! Megtörténhet a fizetés a forint vagy devizás pénzeszközből! T K 384 / 386 Eladási árfolyam Deviza betétszámla könyv szerinti árfolyama Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek fordulónapi értékelése 1. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek körének meghatározása, kijelölése. 2. Egyedi árfolyam-különbözetek meghatározása. 3. Összevont árfolyam-különbözet kiszámítása. 4. Átértékelés. Keletkezett árfolyam különbözet: T454 - K 976 T K 454 Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Mi az a könyv szerinti árfolyam? A valuta és devizakészletek csökkentő tételeinek elszámolása: A felhasznált valuta, deviza könyv szerinti árfolyamán számított forintértéken történik, FIFO módszer vagy súlyozott átlagárfolyam módszer szerint. Példa A vállalkozás külföldi pénzértékre szóló eszközei és kötelezettségei a következők: Megnevezés Valuta/Deviza összeg EUR Könyv szerinti árfolyam Ft/EUR A vevő B vevő Valutapénztár Devizaszámla X szállító Devizahitel A fordulónapi választott árfolyam 307 Ft/EUR Nézzük végig a vevőkövetelés kiegyenlítési lehetőségeit! Megoldás A fordulónapi választott árfolyam 307 Ft/EUR Megtörténhet a fizetés a forint vagy devizás pénzeszközre! T 384 / K 317 Megnevezés Valuta /Deviza összeg EUR Könyv szerinti árfolyam Ft/EUR A vevő B vevő Árfolyam eltérés Egyedi árfolyamkülönbözet (eredmény-előjelesen) Vételi árfolyam Külföldi vevőkövetelés Valutapénztár Devizaszámla Deviza választott árfolyam Keletkezett árfolyam különbözet: T K 976 T K 317 X szállító Devizahitel Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség

10 Számlasoros elszámolás A vásárolt készletek évközi analitikus nyilvántartása 317. A vevő E: B vevő E: Valutapénztár E: Devizabetétszámla E: Technikai számla X szállító E: Devizahitel E: Pénzügyi műveletek bevétele Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás (A/1) Folyamatos mennyiségi nyilvántartás (A/2) Évközben nincs sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartás (A/3) Barter ügylet Ha az exportértékesítés devizában meghatározott ellenértékét azonos devizaértékű importáruval, illetve importszolgáltatással egyenlítik ki, az importbeszerzés, illetve az exportárbevétel forintértékét az importbeszerzés, illetve az exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértékén kell meghatározni. Így az import beszerzés értéke és az exportértékesítés árbevétele forintértékben is azonos lesz. 56 A vásárolt készletek évközi nyilvántartása A1 : Évközben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás Alkalmazható értékelési eljárások Tényleges bekerülési értéken FIFO módszerrel Átlagos beszerzési áron Elszámoló áron (tervezett ár, fogyasztói ár, betétdíjas ár) Nem kötelező a tényleges mennyiségi felvétel (leltározás), a leltár elkészíthető a mennyiségi nyilvántartásból Kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése A vásárolt készletek évközi nyilvántartása A2 : Évközben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet a vállalkozás, de értékbeli nyilvántartást nem. Az időszaki készletnövekedéseket azonnal költségként, ráfordításként kell elszámolni. A zárókészlet mennyiségét a nyilvántartásokból is lehet számszerűsíteni, így itt sem kötelező a tényleges mennyiségi felvétel. A zárókészlet értéke FIFO módszerrel határozható meg, az utolsó beszerzési árak visszakeresésével

11 A vásárolt készletek évközi nyilvántartása A3 : Évközben nincs folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás Az időszaki készletnövekedéseket azonnal költségként, ráfordításként kell elszámolni. A zárókészlet mennyiségét kötelező tételes mennyiségi leltárfelvétellel meghatározni. A zárókészlet értéke FIFO módszerrel határozható meg, az utolsó beszerzési árak visszakeresésével. 61 Példa A Kereskedő Kft. KK típusú kereskedelmi árukészletével kapcsolatosan a következő információkat ismeri: Nyitó készlet=10 db*100 Ft/db Beszerzés 1=20 db*(120 Ft/db + 30 Ft ÁFA/db) 1. időszaki értékesítés=24 db Beszerzés 2=30 db*(110 Ft/db + 27,5 Ft ÁFA/db) 2. időszaki értékesítés=28 db ZK mennyiségi nyilvántartás alapján =10 db + 20 db 24 db + 30 db 28 db=8 db ZK tényleges mennyiségi felvétel alapján=6 db Kiegészítő információ: FIFO!!! Feladat: Könyveljük számlasorosan a gazdasági eseményeket! 64 A vásárolt áruk állományváltozásainak könyvviteli elszámolása Növekedési jogcímek Beszerzés: készletnövekedés vagy ELÁBÉ, ha nem vezet folyamatos nyilvántartást. Többletként fellelt: Rendkívüli bevétel Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékból kapott: Rendkívüli bevétel Értékvesztés visszaírt összege: Egyéb bevétel 62 Megoldás ( A/1 folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás) NY Áruk 814. ELÁBÉ 454.Szállítók Egyéb ráfordítások 466. Előzetes ÁFA 311. Vevők 1. időszaki értékesítés=10 db*100 Ft/db + 14 db*120 Ft/db=2 680 Ft Maradt =6 db*120 Ft/db 2. időszaki értékesítés=6 db*120 Ft/db + 22 db*110 Ft/db=3 140 Ft Maradt =8 db*110 Ft/db Hiány=2 db*110 Ft/db=220 Ft Záró készlet (mérlegérték)=6 db*110 Ft/db=660 Ft 911. Árbev Fiz ÁFA 65 A vásárolt áruk állományváltozásainak könyvviteli elszámolása Megoldás (A/3 nincs nyilvántartás mennyiségben sem és értékben sem) Csökkenési jogcímek Értékesítés: ELÁBÉ Térítés nélkül, apportként átadott: Rendkívüli ráfordítás Leltárhiány: Egyéb ráfordítás Káresemény, értékvesztés: Egyéb ráfordítás NY Áruk 814. ELÁBÉ 454.Szállítók Előzetes ÁFA 311. Vevők 911. Árbev Fiz ÁFA 63 Időszak vége: A Záró készlet értékét meg kell állapítani!!! Információforrás: 1. Kötelező tényleges mennyiségi felvétel 2. Árvisszakeresés FIFO alapján Záró készlet (mérlegérték)=6 db*110 Ft/db=660 Ft 66 11

12 Saját termelésű készletek 2.4. Szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése Befejezetlen termelés Folyamatos megmunkálás alatt állnak, legalább egy lényeges munkaműveletet már elvégeztek rajta, de a teljes megmunkálási folyamaton nem estek át Az szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó bevételekkel szemben költségek állnak. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Saját termelésű készletek Félkész termékek Olyan saját termelésű készletek, amelyeken már egy teljes megmunkálási folyamatot végrehajtottak, ezért félkész termékként raktárra vehetők, illetve értékesíthetők, azonban készterméknek még nem minősíthetők, mert készültségi fokuk nem éri el a 100%-ot Saját termelésű készletek 2.4. Termelő tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése Késztermékek Olyan saját termelésű készletek, amelyen már minden megmunkálási folyamatot végrehajtottak, készültségi fokuk eléri a 100%-ot, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, ezért késztermékként raktárra vehető és értékesíthető

13 A termeléshez felhasznált anyagoknál is megjelenik a: Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás (A/1) Folyamatos mennyiségi nyilvántartás (A/2) Évközben nincs sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartás (A/3) Az elszámolás hasonlóképpen történik, mint az áruknál, csak. 73 Állandó tőkerész Jegyzett tőke Tőketartalék Csoportosítása A saját tőke részei Változó tőkerész Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék MSZE Saját tőke t A saját tőke az a tőkerész, amelyet a vállalkozás a tulajdonosoktól, a tagoktól, a befektetőktől időbeli korlátozás nélkül véglegesen megkapott és azzal a vállalkozás megszűnéséig szabadon rendelkezhet, a tulajdonosok, a tagok, a befektetők az adózott eredményből a vállalkozásban hagytak, meghatározott eszközök felértékelése útján képeztek, jogszabályok a saját tőke elemévé soroltak. D/I. Jegyzett tőke Fogalma: Az a tőkerész, amelyet a tulajdonosok, a tagok, a befektetők a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére azért, hogy abban tagsági jogot, tulajdonosi részesedést szerezzenek, illetve növeljék azt. Állományba vétele: Cégbírósági bejegyzési kötelezettség esetén Cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg Egyéb esetben: Rendelkezésre bocsátással egyidejűleg D) Saját tőke (4. számlaosztály) I. Jegyzett tőke ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékelési tartalék értékhelyesbítésből 2. Értékelési tartalék értékelési különbözetből VII. Mérleg szerinti eredmény 75 D/II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Hol fordulhat elő? Rt-nél és Kft-nél Más cégformáknál nem lehetséges Tartalma: Alapításkor, ill. a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok, a tagok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összege, a jegyzett tőke összegét korrigáló összeg, azaz a működő tőke nagyságát befolyásolja

14 D/III. Tőketartalék A saját tőke állandó eleme, amely a tulajdonosoktól, tagoktól, befektetőktől származik, véglegesen a társaság rendelkezésére áll, de a cégbíróságon nem kerül bejegyzésre. Fontos! A tőketartalék negatív nem lehet! 79 D/VI. Értékhelyesbítés A mérlegkészítéshez legközelebb ismert piaci érték és a könyv szerinti érték pozitív különbözete. Elszámolása lehetőség a befektetett eszközök bizonyos körében, ha a piaci érték jelentősen meghaladja az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értéket. A piaci értéket könyvvizsgáló által hitelesíttetni kell. Forrás oldalon értékelési tartalékként jelenik meg. 82 D/IV. Eredménytartalék A saját tőke változó eleme, mely elsősorban a tárgyévet megelőző évek mérleg szerinti eredményének halmozott összege, az előző évek tevékenységének a saját tőkéhez való hozzájárulását mutatja. D/VII. Mérleg szerinti eredmény A tárgyévi realizált adózott eredményből a tulajdonosok által a vállalkozásban hagyott vagyonrész, mely mutatja az eredmény hozzájárulását a saját tőkéhez D/V. Lekötött tartalék Fogalma: A lekötött tartalék olyan vagyonrészek saját forrása, amelyet a mérlegkészítéskor nem lehet kivonni a vállalkozásból. Lekötött tartalékot képzünk az Eredménytartalék terhére: a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek visszavásárlási értékét, alapítás-átszervezés, kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt összeget, Alapja: MŰKÖDŐ TŐKE Tervezett osztalék Működő tőke számítása: Jegyzett tőke - Jegyzett, de be nem fizetett tőke Megjegyzés: A saját részvények, üzletrészek után NEM fizethető osztalék! T 413 Eredménytartalék - K 414 Lekötött tartalék

15 Osztalékfizetési korlát számítása SAJÁT TŐKE -lekötött tartalék -értékelési tartalék -osztalék ( korrigált saját tőke) JEGYZETT TŐKE Osztalékfizetési korlát egyszerűsített képlete OSZTALÉK - Jegyzett, de.. + Tőketartalék + Eredménytartalék + Adózott eredmény 85 Beszámoló készítési kötelezettség A beszámoló olyan írásos jelentés, dokumentáció, amelyet a vállalkozók éves működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről kell elkészíteni. A beszámoló valódiságát és megbízhatóságát a leltár és a könyvvezetés támasztja alá A könyvviteli zárlat munkafázisai és a beszámoló összeállításának folyamata 86 Fordulónap és a mérlegkészítés közötti elszámolások utólag könyvelt tételek ( elmaradások ) a teljesség elvéből következő elszámolások a mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai: időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások céltartalékkal kapcsolatos elszámolások leltáreltérések fordulónapra vonatkozó értékeléssel összefüggésben elszámolandó tételek, mint a értékvesztés és annak visszaírásai terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírásai értékhelyesbítés és annak visszavezetése külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése átsorolásokkal kapcsolatos elszámolások stb. 89 Hogyan valósul meg a tájékoztatás? Beszámoló készítéssel! A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. 87 Következő évben esedékes törlesztő részletek átsorolások a mérlegben Honnan? Egyéb tartósan adott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Beruházási hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Hová? Egyéb követelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratra kapott kölcsönök Rövid lejáratra kapott kölcsönök 90 15

16 Könyveljünk két átsorolást! (Bár az átsorolásokat nem kötelező könyvelni!) Honnan? Egyéb tartósan adott kölcsönök Hová? Egyéb követelések Könyvviteli elszámolás: T 364. K 193. Honnan? Beruházási hitelek Rövid lejáratra adott kölcsönök Egyéb tartósan adott kölcsönök Hová? Rövid lejáratú hitelek Könyvviteli elszámolás: T 444. K 452. Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú hitelek Átsorolás részesedési viszony miatt Az adott kölcsönök, a részesedések, a követelések, az értékpapírok, a hosszú lejáratú kötelezettségek és a rövid lejáratú kötelezettségek közötti részesedési viszonyban lévő partnerekkel kapcsolatos tételeket önálló mérlegsorra kell beállítani, függetlenül a főkönyvi elszámolástól Honnan? Következő évben értékesítésre szánt (vagy már eladott) tartós kapcsolt részesedés Következő évben értékesítésre szánt (vagy már eladott) tartós egyéb részesedés Tartós befektetésnek minősített részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartós befektetésnek minősített egyéb részesedés Hosszú lejáratú bankbetét lekötése a következő évben megszűnik Egyéb átsorolások Hová? Részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedések Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedések Bankbetétek 92 Könyveljünk két átsorolást a részesedési viszony miatt! Tegyük fel, hogy a vállalkozás minden vevőkövetelést és minden szállítói tartozást egy főkönyvi számlán (311. Vevők, illetve 454. Szállítók) könyvel függetlenül a részesedési viszonytól. A fordulónapon az analitikus nyilvántartás alapján a vevőkövetelésből EFt az anyavállalattal kapcsolatos, a szállítói tartozásból EFt egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapcsolatos. Könyvviteli elszámolás: T 321. K 311. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Könyvviteli elszámolás: T 454. K RL köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Könyveljünk egy egyéb átsorolást! (Bár az átsorolásokat nem kötelező könyvelni!) Honnan? Következő évben értékesítésre szánt (vagy már eladott) tartós egyéb részesedés Hová? Egyéb részesedések!!! Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. Könyvviteli elszámolás: T 372. K 172. Egyéb részesedések Egyéb tartós részesedések

17 Könyvviteli zárlat a 164. (1) alapján A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető összesítő könyvelési munkák (1) és a számlák technikai zárása (2) tartoznak. Cél: a főkönyvi könyvelés adatainak teljessé tétele, az elszámolt (könyvelt) adatok helyességének ellenőrzése, az adatok megfelelő rendszerezése és összesítése. 97 A könyvviteli zárlat technikai lépései Miután minden gazdasági esemény könyvelése már megtörtént! 1. Főkönyvi kivonat 1 elkészítése (nyomtatása) 2. Eredményszámlák zárása 3. Társasági adó számítása, könyvelése 4. Osztalék megállapítása, könyvelése (esetleges eredménytartalék igénybevételének elszámolása) 5. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 6. Eredménykimutatás összeállítása 7. Főkönyvi kivonat 2 elkészítése (nyomtatása) 8. Mérlegszámlák zárása 9. Mérleg összeállítása 10. Kiegészítő melléklet elkészítése 11. Üzleti jelentés készítése 100 Könyvviteli zárlat időpontja és gyakorisága Legalább az üzleti év végén a beszámoló alátámasztásához, illetve a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítéséhez kell elvégezni, Információigénytől függően a könyvviteli zárlat elvégezhető: havonta, negyedévente, évente, az üzleti év végén. Eredményszámlák zárása ÖSSZKÖLTSÉG eredménykimutatás esetén Eredményszámlák: Költségnemek 581. STKÁV 582. SEEAÉ 814. ELÁBÉ, 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi műv. ráfordításai, 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Bevételek Főkönyvi kivonat FONTOS! A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a könyvviteli számlákból az általa választott időszakonként, de legalább a beszámoló elkészítését, valamint a más jogszabályban előírt, a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, annak alátámasztására főkönyvi kivonatot köteles készíteni. 99 Fontos megjegyzés Hol a helyük a költségnemeknek? Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva kell, hogy tartalmazza. A 8. számlaosztály összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az anyagjellegű ráfordításokat, a személyi jellegű ráfordításokat és az értékcsökkenési leírást, stb. Megoldás: A 5. Költségnemek számlaosztály számláinak egyenlegét az eredményszámlák zárását megelőzően át kell vezetni a 8. Költségnemek számlosztály megfelelő számláira!

18 5-ösök átvezetése a 8-asba az eredményszámlák rendezését megelőzően első lépésben T 811-K 59 T 812-K 59 T 813-K 59 T 821-K 59 T 822-K 59 T 823-K 59 T 83-K 59 második lépésben T 59-K 51 T 59-K 52 T 59-K 53 T 59-K 54 T 59-K 55 T 59-K 56 T 59-K Társasági adó könyvelése 1/1 társasági adó elszámolása T K /2 társasági adó átvezetése T K 891. T Társasági adó Adózott eredmény elszámolási számla Társasági adófizetési kötelezettség 461. Társasági adófizetési kötelezettség 384/ adóelőleg 891/ társasági adó K 106 Eredmény számlák zárása összköltség eljárás esetén T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 81, 82, 83, 814, 815, 86, 87, Egyenlege a társasági adó átvezetését követően összköltség ererdménykimutatás esetén T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 81, 82, 83, 814, 815, 86, 87, EGYENLEG: ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 104 EGYENLEG: ADÓZOTT EREDMÉNY 107 Társasági adó megállapítása Kiindulási pont: a számviteli ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+) adóalap növelő tételek ( ) adóalap csökkentő tételek = ADÓALAP ADÓALAP * % = számított adó Számított adó adókedvezmények = társasági adó ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - társasági adó = ADÓZOTT EREDMÉNY 105 Példa (zárlat-összköltség eredménykimutatás) A ZÁRLAT1 Zrt. főkönyvi számlái valamennyi gazdasági esemény lekönyvelése után a következő egyenlegeket mutatják: 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök eft 261. Áruk eft 384. Elszámolási betét eft 411. Jegyzett tőke eft Összköltség eljárás esetén: 529. Igénybe vett szolgáltatások értéke eft 869. Egyéb ráfordítások eft 876. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 500 eft 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele eft 963. Egyéb bevételek eft 974. Egyéb kapott kamatok eft Feladat: Rendezzük az eredményszámlákat, könyveljük az eredményfelosztással kapcsolatos elszámolásokat, majd zárjuk le a mérlegszámlákat, ha a társasági adó 380 eft, a jóváhagyott osztalék, részesedés eft!

19 Megoldás 193. Egyéb kölcsönök 261. Áruk 384. Elsz. betét 411. J. tőke E: E: E: E: Osztaléktartozás a mérlegben 529. ISZ értéke 869. Egyéb ráf Pü. műv. e. ráf. E: E: E: Társasági adó 4. Osztaléktartozás 812. ISZ értéke 963. Egyéb bev Egyéb kamat E: E: Társ. adó elsz Belf. ért. Nettó áb. E: Adózott eredmény elsz. 4. Osztaléktartozás 476/479. Egyéb RL kötelezettségek 459. RL köt. egyéb rész. Viszonyban lévő váll. szemben 492. Záró mérleg szla MSZE 458. RL köt. kapcsolt váll. szemben Hogyan alakulhat a tárgyév mérleg szerinti eredménye? adatok millió forintban Megnevezés 1. eset 2. eset 3. eset 4. eset 5. eset F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés kifizetésre kerülő osztalék! G. Mérleg szerinti eredmény Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékének meghatározása Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá az utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerős határozattal előírt kötelezettségeket, valamint az utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is. 113 Nézzük végig az első eset könyvviteli elszámolását! Példa (Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékének meghatározása) 413. Eredménytartalék 493. Adózott eredmény elszámolási számla 1) ) E: E: Osztaléktartozás 1) MSZE 2)

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben