Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona"

Átírás

1 Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. Közkereseti társaság (Kkt.) Betéti társaság (Bt.) Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Részvénytársaság (Rt.) 4 Előadásunk vázlata 1. Gazdasági társaság alapítása 2. A működő vállalkozás számviteli feladatai 2.1. Bevezetés az időbeli elhatárolásokba 2.2. Tárgyi eszközök 2.3. Pénzeszközök, követelések, kötelezettségek 2.4. Az egyes tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése (Kereskedelmi - Szolgáltató - Termelő tevékenység) 2.5. Saját tőke 2.6. Befektetési alternatívák a vállalkozások gyakorlatában (befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok) 2.7. A folyamatokba nem illeszthető gazdasági események a működés során 3. A könyvviteli zárlat munkafázisai és a beszámoló összeállításának folyamata 2 Az alakuló társaság vagyona A tagok hozzájárulása: pénzbeli hozzájárulás (pénzeszköz) nem pénzbeli hozzájárulás - apport (egyéb eszköz) A vállalkozás vagyonát kettős szempont szerint vizsgáljuk! ESZKÖZÖK = FORRÁSOK Ezeknek az eszközöknek a forrása alapításkor a jegyzett tőke! 5 1. Gazdasági társaság alapítása Az alapításnál felmerülő kérdések: 1. Milyen társasági formát alapítsunk? 2. Ki(k) legyen(ek) az alapító(k)? 3. Milyen eszközbevitellel alapítsunk? 4. Mi legyen a tevékenységi kör? 5. Hol legyen a székhely és telephely? 6. Hogyan, milyen dokumentummal jöjjön létre a cégre? CÉL: A befektetett vagyon gyarapítása és nyereség elérése! 3 KFT. törzstőkéje A törzstőke minimuma: 3 mft RT. részvénytőkéje A részvénytőke minimuma: 20 mft 5 mft Rt-nél a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál. A részvény névértéken alul történő kibocsátása semmis. 6 1

2 Apport Apport lehet vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő jog, egyéb vagyonértékű jog, elismert vagy bírósági határozaton alapuló követelés. Értékelése: Az alapítók feladata, könyvvizsgáló vagy más szakértő igénybevétele nem kötelező Kft-nél. Rt. esetében könyvvizsgáló, ill. más szakértő jelentését csatolni kell az alapszabályhoz az apport leírásáról, értékeléséről. (A választott könyvvizsgáló nem lehet!) Kivétel: nem kell könyvvizsgálói jelentés, ha az apport értéke egy három hónapnál nem régebbi beszámolóval alátámasztotta megállapítható, ill. ha az olyan értékpapírokat jelent, amelyek piaci értéke megállapítható. 7 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Alapítás átszervezés aktivált értékeként mutatható ki az alapítás-átszervezéssel kapcsolatos, a tevékenység megkezdésével, indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével összefüggő, beruházásnak nem minősülő, a jövőben várhatóan hasznosuló közvetlen költségek és/vagy számlázott tételek összege, amelyek aktiválásáról a vállalkozó dönt. Ha aktiválásra kerülnek ezek a tételek, akkor az osztalékfizetési korlátot jelent! 10 A vállalkozás tevékenységi köre Pontos meghatározása azért fontos, mert egyes tevékenységek csak meghatározott társasági formában végezhetők, egyes tevékenységek folytatásához szakhatósági engedély szükséges, vannak képesítés meglétéhez kötött tevékenységek, egyes tevékenységek a minimális tőke nagyságára is hatással vannak. 8 Példa Egy Kft. alapításával kapcsolatban a következő költségek merültek fel: Ügyvédi díj 100 EFt + 27 ÁFA Cégbejegyzési díj 50 Eft, átutalva Közzétételi díj 30 Eft, átutalva Feladat: 1. Könyvelje idősorosan a gazdasági eseményeket, ha a vállalkozás az alapítással kapcsolatos költségeket: a) aktiválja és 5 év alatt írja le lineáris leírással b) nem aktiválja (A társasági szerződés dátuma: tárgyév október 1., a bejegyzésre két hónap múlva került sor) 2. Állapítsa meg az eredményhatást mindkét esetben! 11 A cégalapítás írásbeli dokumentuma Írásbeli dokumentum szükséges, ami lehet: közjegyző által készített közokirat, a Gt. tv-ben lévő - ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett - kitöltött szerződésminta. Formái: Társasági szerződés: két vagy annál több tulajdonosból álló társaság esetén (kivéve: Rt.), Alapító okirat: egyszemélyes Gt. esetén, Alapszabály: Rt. esetében 9 Megoldás (a költségeket aktiválja) Számlasoros elszámolás 111. Alapítás átszervezés aktivált értéke 384. Bankbetét E: Visszaigényelhető ÁFA 119. Alapításátszervezés a. é. écs 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Eredményhatás:..e FT 454. Szállító 413. Eredménytartalék 414. Lekötött tartalék 12 2

3 Megoldás (a költségeket aktiválja) 1/ ügyvédi díj T K Alapítás-átszervezés Szállító aktivált értéke 1/ ÁFA T K ,7 Visszaigényelhető ÁFA 2/ cégbejegyzési illeték T K Elszámolási betétszámla / Bank 3/ közzétételi díj T K / lekötött tartalék rendezése T K Eredménytartalék Lekötött tartalék 5/ értékcsökkenés T K ,5 Alapítás-átszervezés (210*0,2*3/12) Terv szerinti écs-i leírás aktivált é. écs-e 2.1. Bevezetés az időbeli elhatárolásokba Az időbeli elhatárolások fogalma Az összemérés és az időbeli elhatárolások elvéből következő, a megbízható, valós összkép és az eredmény pontosítását célzó elszámolások. 6/ lekötött tartalék feloldása T K , Megoldás (a költségeket nem aktiválja) Számlasoros elszámolás 529. Igénybe vett szolgáltatás 53. Egyéb szolgáltatás 454. Szállító BEVÉTELEK - RÁFORDÍTÁSOK (KÖLTSÉGEK) = EREDMÉNY Eredményt növelő elszámolások Eredményt csökkentő elszámolások 384. Bankbetét E: Visszaigényelhető ÁFA Eredményhatás:. e FT Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Megoldás (a költségeket NEM aktiválja) 1/ ügyvédi díj T K Igénybe vett szolgáltatás értéke 1/ ÁFA T K ,7 2/ cégbejegyzési illeték T K Egyéb szolgáltatás értéke 3./ közzétételi díj T K Megjelenése a mérlegben C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Eredményhatás= EFt

4 Aktív időbeli elhatárolások Eredményt növelő elszámolások BEVÉTELT NÖVELŐ aktív időbeli elhatárolások T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása K 9. Bevétel RÁFORDÍTÁST (költséget) CSÖKKENTŐ aktív időbeli elhatárolások T 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása K 8/5. Ráfordítás/ Költség 19 Általános jellemzők A visszavezetést a számviteli törvény nem szabályozza. Állománycsökkenések: Tárgyévben év közben Tárgyévet követő évben: Nyitás után, A gazdasági eseménnyel egyidejűleg, Év végén, ha azt korábban nem tették meg. 22 Passzív időbeli elhatárolások Eredményt csökkentő elszámolások BEVÉTELT CSÖKKENTŐ passzív időbeli elhatárolások T 9. Bevétel K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása RÁFORDÍTÁST (költséget) NÖVELŐ passzív időbeli elhatárolások T 8/5. Ráfordítás /Költség K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 20 elhatárolása Nézzünk egy példát, a könnyebb megértés kedvéért! A Szükségemvanakölcsönre Kft. kölcsönt kapott tárgyév március 1-jén a Tudokkölcsönadni Kt.-től. A kölcsön összege E Ft, a kölcsön futamideje 5 év, törlesztés évente egyenlő részletekben, kamat 12%, kamatfizetés törlesztéskor. Feladat: Könyveljük a tárgyi és tárgyévet követő évi gazdasági eseményeket mindkét fél szempontjából! 23 Általános jellemzők Legalább két időszakot érintenek egyik időszak az állományba vétel, a következő időszakban vagy időszakokban megszüntetjük azokat. Az elszámolás gyakorisága év végén (zárlati munkák során) kötelező a képzése év közben a kapcsolódó esemény elszámolásakor is lehetséges speciális esetekben év közben, a gazdasági eseménnyel egyidejűleg el kell számolni Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, tenyészállatokat kell figyelembe venni, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Továbbá itt mutatjuk ki a beruházásokat, a beruházásokra adott előlegeket és a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. 24 4

5 Megjelenése a mérlegben A/ Befektetett eszközök II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásokra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 25 Állománynövekedések idősoros elszámolása Vásárlás T K 455 / 384 / 381 Beruházás Áfa T 466 K 455 / 384 / 381 Visszaigényelhető áfa Apport átvétel T 161 K 479 Beruházási szállító / Bank / Pénztár Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Térítés nélküli átvétel T 161 K 989 Rendkívüli bevételek T 989 K 483 Passzív időbeli elhatárolások 28 Értékelési feladatok Bekerüléskor (közvetlen tételek beazonosítása) Rendeltetésszerű használatba vételkor Tartós használat során Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Mérlegérték meghatározása Értékhelyesbítések elszámolása Kikerüléskor (könyv szerinti érték meghatározása) 26 A bekerülési érték aktiválása = Megszűnik a beruházás, az eszközt használatba vesszük T 131 / K 161 Műszaki gépek / Egyéb berendezések Értékelés a rendeltetésszerű használatba vételkor Vásárlás Saját előállítás (előállítási önköltség) Apport átvétel (létesítő okirat szerinti érték) Térítés nélküli átvétel (piaci érték) Követelés fejében történő átvétel (szerződés szerinti érték) Csere útján történő beszerzés (csereszerződés szerinti érték) Állománynövekedések Értékelés a tartós használat során Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása (Hasznos élettartam, maradványérték, értékcsökkenés módszere) Terven felüli értékcsökkenés (piaci értékelés, káresemény) Értékhelyesbítés (befektetett eszközök egy részénél a mérlegkészítéskor ismert piaci érték és a könyv szerinti érték közötti pozitív különbözet) 30 5

6 Terv szerinti értékcsökkenés T K 139 / 149 Műszaki gép écs / Egyéb berendezés écs Terven felüli értékcsökkenés T K 138 / 148 Egyéb ráfordítás Műszaki gép terven f.écs / Egyéb berendezés terven f. écs Értékhelyesbítés T 137 / K 417 Műszaki gép értékhelyesbítése / Egyéb berendezés értékhelyesbítése Értékelési tartalék 31 Nézzük végig a selejtezés elszámolását idősorosan! Nettó érték elszámolása terven felüli értékcsökkenésként T 866 K 138 Egyéb ráfordítás Összevezetés T 139 K 131 Összevezetés T 138 K 131 Kontroll kérdések: Mennyi az eszköz nettó értéke az összevezetés után? Miért is kell a számlákat összevezetni? Értékelés kikerüléskor Értékesítés Apport átadás Térítés nélküli átadás Selejtezés Kár, megrongálódás Hiány Csereügylet keretében történő átvétel Állománycsökkenések A nyilvántartásokból kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értékének meghatározása! 32 Eredménykimutatással való kapcsolat Terv szerinti értékcsökkenési leírás: költség (571) Terven felüli értékcsökkenés = selejtezés = kár esemény : egyéb ráfordítás (86) Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke: egyéb ráfordítás (861) Értékesített tárgyi eszköz eladási ára: egyéb bevétel (961) Térítés nélküli átvétel: rendkívüli bevétel (98) Térítés nélküli átadás: rendkívüli ráfordítás (88) 35 Nézzük végig az értékesítés elszámolását idősorosan! Bruttó érték kivezetése T 861 K 131 Egyéb ráfordítás Terv szerinti écs kivezetése T 139 K 861 Terven felüli écs kivezetése T 138 K 861 Eladási ár T 311 K 961 Vevőkövetelés Egyéb bevétel Áfa T 311 K 467 Fizetendő ÁFA 2.3. Pénzeszközök, követelések, kötelezettségek

7 Pénzeszközök A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekket, továbbá a bankbetéteket foglalja magában. Tartósan le nem kötöttek! Különféle pénznemben jelennek meg Fizetési eszközként felhasználhatóak. 37 Megjelenése a mérlegben B. Forgó eszközök II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 40 Megjelenése a mérlegben B. Forgóeszközök IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek Kötelezettségek fogalma A különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, pénznyújtáshoz valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak Követelések fogalma A különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert teljesítéshez kapcsolódnak. Csoportosítása Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

8 F. Kötelezettségek megjelenése a mérlegben I. Követelések - Kötelezettségek csökkenési lehetőségei I. Hátrasorolt kötelezettségek (43.) 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (431.) 2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (432.) 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben (433.) Fizetés Engedmények Azonnal adott, számlahelyesbítéses engedmény Skontó (pénzügyi műveletek bevétele ráfordítása) Nagyvevői engedmény (egyéb ráfordítás - bevétel) F. Kötelezettségek megjelenése a mérlegben II. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (44.) 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (441.) 2.Átváltoztatható kötvények (442.) 3.Tartozások kötvénykibocsátásból (443.) 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (444.) 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek (445.) 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (446.) 7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (447.) 8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 44 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a bekerülés napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni (függetlenül a pénzügyi teljesítéstől). 47 F. Kötelezettségek megjelenése a mérlegben III. III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 1.Rövid lejáratú kölcsönök (451.) 2.Rövid lejáratú hitelek (452.) 3.Vevőktől kapott előlegek (453.) 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) 5.Váltótartozások (457.) 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (458.) 7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben (459.) 8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 45 Fontos a pénzeszközök esetében a bekerülési árfolyam átismétlése! 60. (1) A valutapénztárba bekerülő devizát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett ellenértékben kell nyilvántartásba venni. 48 8

9 Nézzük végig a szállítói tartozás kiegyenlítésének lehetőségeit! Megtörténhet a fizetés a forint vagy devizás pénzeszközből! T K 384 / 386 Eladási árfolyam Deviza betétszámla könyv szerinti árfolyama Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek fordulónapi értékelése 1. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek körének meghatározása, kijelölése. 2. Egyedi árfolyam-különbözetek meghatározása. 3. Összevont árfolyam-különbözet kiszámítása. 4. Átértékelés. Keletkezett árfolyam különbözet: T454 - K 976 T K 454 Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Mi az a könyv szerinti árfolyam? A valuta és devizakészletek csökkentő tételeinek elszámolása: A felhasznált valuta, deviza könyv szerinti árfolyamán számított forintértéken történik, FIFO módszer vagy súlyozott átlagárfolyam módszer szerint. Példa A vállalkozás külföldi pénzértékre szóló eszközei és kötelezettségei a következők: Megnevezés Valuta/Deviza összeg EUR Könyv szerinti árfolyam Ft/EUR A vevő B vevő Valutapénztár Devizaszámla X szállító Devizahitel A fordulónapi választott árfolyam 307 Ft/EUR Nézzük végig a vevőkövetelés kiegyenlítési lehetőségeit! Megoldás A fordulónapi választott árfolyam 307 Ft/EUR Megtörténhet a fizetés a forint vagy devizás pénzeszközre! T 384 / K 317 Megnevezés Valuta /Deviza összeg EUR Könyv szerinti árfolyam Ft/EUR A vevő B vevő Árfolyam eltérés Egyedi árfolyamkülönbözet (eredmény-előjelesen) Vételi árfolyam Külföldi vevőkövetelés Valutapénztár Devizaszámla Deviza választott árfolyam Keletkezett árfolyam különbözet: T K 976 T K 317 X szállító Devizahitel Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség

10 Számlasoros elszámolás A vásárolt készletek évközi analitikus nyilvántartása 317. A vevő E: B vevő E: Valutapénztár E: Devizabetétszámla E: Technikai számla X szállító E: Devizahitel E: Pénzügyi műveletek bevétele Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás (A/1) Folyamatos mennyiségi nyilvántartás (A/2) Évközben nincs sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartás (A/3) Barter ügylet Ha az exportértékesítés devizában meghatározott ellenértékét azonos devizaértékű importáruval, illetve importszolgáltatással egyenlítik ki, az importbeszerzés, illetve az exportárbevétel forintértékét az importbeszerzés, illetve az exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértékén kell meghatározni. Így az import beszerzés értéke és az exportértékesítés árbevétele forintértékben is azonos lesz. 56 A vásárolt készletek évközi nyilvántartása A1 : Évközben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás Alkalmazható értékelési eljárások Tényleges bekerülési értéken FIFO módszerrel Átlagos beszerzési áron Elszámoló áron (tervezett ár, fogyasztói ár, betétdíjas ár) Nem kötelező a tényleges mennyiségi felvétel (leltározás), a leltár elkészíthető a mennyiségi nyilvántartásból Kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése A vásárolt készletek évközi nyilvántartása A2 : Évközben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet a vállalkozás, de értékbeli nyilvántartást nem. Az időszaki készletnövekedéseket azonnal költségként, ráfordításként kell elszámolni. A zárókészlet mennyiségét a nyilvántartásokból is lehet számszerűsíteni, így itt sem kötelező a tényleges mennyiségi felvétel. A zárókészlet értéke FIFO módszerrel határozható meg, az utolsó beszerzési árak visszakeresésével

11 A vásárolt készletek évközi nyilvántartása A3 : Évközben nincs folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás Az időszaki készletnövekedéseket azonnal költségként, ráfordításként kell elszámolni. A zárókészlet mennyiségét kötelező tételes mennyiségi leltárfelvétellel meghatározni. A zárókészlet értéke FIFO módszerrel határozható meg, az utolsó beszerzési árak visszakeresésével. 61 Példa A Kereskedő Kft. KK típusú kereskedelmi árukészletével kapcsolatosan a következő információkat ismeri: Nyitó készlet=10 db*100 Ft/db Beszerzés 1=20 db*(120 Ft/db + 30 Ft ÁFA/db) 1. időszaki értékesítés=24 db Beszerzés 2=30 db*(110 Ft/db + 27,5 Ft ÁFA/db) 2. időszaki értékesítés=28 db ZK mennyiségi nyilvántartás alapján =10 db + 20 db 24 db + 30 db 28 db=8 db ZK tényleges mennyiségi felvétel alapján=6 db Kiegészítő információ: FIFO!!! Feladat: Könyveljük számlasorosan a gazdasági eseményeket! 64 A vásárolt áruk állományváltozásainak könyvviteli elszámolása Növekedési jogcímek Beszerzés: készletnövekedés vagy ELÁBÉ, ha nem vezet folyamatos nyilvántartást. Többletként fellelt: Rendkívüli bevétel Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékból kapott: Rendkívüli bevétel Értékvesztés visszaírt összege: Egyéb bevétel 62 Megoldás ( A/1 folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás) NY Áruk 814. ELÁBÉ 454.Szállítók Egyéb ráfordítások 466. Előzetes ÁFA 311. Vevők 1. időszaki értékesítés=10 db*100 Ft/db + 14 db*120 Ft/db=2 680 Ft Maradt =6 db*120 Ft/db 2. időszaki értékesítés=6 db*120 Ft/db + 22 db*110 Ft/db=3 140 Ft Maradt =8 db*110 Ft/db Hiány=2 db*110 Ft/db=220 Ft Záró készlet (mérlegérték)=6 db*110 Ft/db=660 Ft 911. Árbev Fiz ÁFA 65 A vásárolt áruk állományváltozásainak könyvviteli elszámolása Megoldás (A/3 nincs nyilvántartás mennyiségben sem és értékben sem) Csökkenési jogcímek Értékesítés: ELÁBÉ Térítés nélkül, apportként átadott: Rendkívüli ráfordítás Leltárhiány: Egyéb ráfordítás Káresemény, értékvesztés: Egyéb ráfordítás NY Áruk 814. ELÁBÉ 454.Szállítók Előzetes ÁFA 311. Vevők 911. Árbev Fiz ÁFA 63 Időszak vége: A Záró készlet értékét meg kell állapítani!!! Információforrás: 1. Kötelező tényleges mennyiségi felvétel 2. Árvisszakeresés FIFO alapján Záró készlet (mérlegérték)=6 db*110 Ft/db=660 Ft 66 11

12 Saját termelésű készletek 2.4. Szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése Befejezetlen termelés Folyamatos megmunkálás alatt állnak, legalább egy lényeges munkaműveletet már elvégeztek rajta, de a teljes megmunkálási folyamaton nem estek át Az szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó bevételekkel szemben költségek állnak. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Saját termelésű készletek Félkész termékek Olyan saját termelésű készletek, amelyeken már egy teljes megmunkálási folyamatot végrehajtottak, ezért félkész termékként raktárra vehetők, illetve értékesíthetők, azonban készterméknek még nem minősíthetők, mert készültségi fokuk nem éri el a 100%-ot Saját termelésű készletek 2.4. Termelő tevékenységhez kapcsolódó folyamatok számviteli kezelése Késztermékek Olyan saját termelésű készletek, amelyen már minden megmunkálási folyamatot végrehajtottak, készültségi fokuk eléri a 100%-ot, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, ezért késztermékként raktárra vehető és értékesíthető

13 A termeléshez felhasznált anyagoknál is megjelenik a: Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás (A/1) Folyamatos mennyiségi nyilvántartás (A/2) Évközben nincs sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartás (A/3) Az elszámolás hasonlóképpen történik, mint az áruknál, csak. 73 Állandó tőkerész Jegyzett tőke Tőketartalék Csoportosítása A saját tőke részei Változó tőkerész Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék MSZE Saját tőke t A saját tőke az a tőkerész, amelyet a vállalkozás a tulajdonosoktól, a tagoktól, a befektetőktől időbeli korlátozás nélkül véglegesen megkapott és azzal a vállalkozás megszűnéséig szabadon rendelkezhet, a tulajdonosok, a tagok, a befektetők az adózott eredményből a vállalkozásban hagytak, meghatározott eszközök felértékelése útján képeztek, jogszabályok a saját tőke elemévé soroltak. D/I. Jegyzett tőke Fogalma: Az a tőkerész, amelyet a tulajdonosok, a tagok, a befektetők a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére azért, hogy abban tagsági jogot, tulajdonosi részesedést szerezzenek, illetve növeljék azt. Állományba vétele: Cégbírósági bejegyzési kötelezettség esetén Cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg Egyéb esetben: Rendelkezésre bocsátással egyidejűleg D) Saját tőke (4. számlaosztály) I. Jegyzett tőke ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékelési tartalék értékhelyesbítésből 2. Értékelési tartalék értékelési különbözetből VII. Mérleg szerinti eredmény 75 D/II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Hol fordulhat elő? Rt-nél és Kft-nél Más cégformáknál nem lehetséges Tartalma: Alapításkor, ill. a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok, a tagok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összege, a jegyzett tőke összegét korrigáló összeg, azaz a működő tőke nagyságát befolyásolja

14 D/III. Tőketartalék A saját tőke állandó eleme, amely a tulajdonosoktól, tagoktól, befektetőktől származik, véglegesen a társaság rendelkezésére áll, de a cégbíróságon nem kerül bejegyzésre. Fontos! A tőketartalék negatív nem lehet! 79 D/VI. Értékhelyesbítés A mérlegkészítéshez legközelebb ismert piaci érték és a könyv szerinti érték pozitív különbözete. Elszámolása lehetőség a befektetett eszközök bizonyos körében, ha a piaci érték jelentősen meghaladja az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értéket. A piaci értéket könyvvizsgáló által hitelesíttetni kell. Forrás oldalon értékelési tartalékként jelenik meg. 82 D/IV. Eredménytartalék A saját tőke változó eleme, mely elsősorban a tárgyévet megelőző évek mérleg szerinti eredményének halmozott összege, az előző évek tevékenységének a saját tőkéhez való hozzájárulását mutatja. D/VII. Mérleg szerinti eredmény A tárgyévi realizált adózott eredményből a tulajdonosok által a vállalkozásban hagyott vagyonrész, mely mutatja az eredmény hozzájárulását a saját tőkéhez D/V. Lekötött tartalék Fogalma: A lekötött tartalék olyan vagyonrészek saját forrása, amelyet a mérlegkészítéskor nem lehet kivonni a vállalkozásból. Lekötött tartalékot képzünk az Eredménytartalék terhére: a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek visszavásárlási értékét, alapítás-átszervezés, kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt összeget, Alapja: MŰKÖDŐ TŐKE Tervezett osztalék Működő tőke számítása: Jegyzett tőke - Jegyzett, de be nem fizetett tőke Megjegyzés: A saját részvények, üzletrészek után NEM fizethető osztalék! T 413 Eredménytartalék - K 414 Lekötött tartalék

15 Osztalékfizetési korlát számítása SAJÁT TŐKE -lekötött tartalék -értékelési tartalék -osztalék ( korrigált saját tőke) JEGYZETT TŐKE Osztalékfizetési korlát egyszerűsített képlete OSZTALÉK - Jegyzett, de.. + Tőketartalék + Eredménytartalék + Adózott eredmény 85 Beszámoló készítési kötelezettség A beszámoló olyan írásos jelentés, dokumentáció, amelyet a vállalkozók éves működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről kell elkészíteni. A beszámoló valódiságát és megbízhatóságát a leltár és a könyvvezetés támasztja alá A könyvviteli zárlat munkafázisai és a beszámoló összeállításának folyamata 86 Fordulónap és a mérlegkészítés közötti elszámolások utólag könyvelt tételek ( elmaradások ) a teljesség elvéből következő elszámolások a mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai: időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások céltartalékkal kapcsolatos elszámolások leltáreltérések fordulónapra vonatkozó értékeléssel összefüggésben elszámolandó tételek, mint a értékvesztés és annak visszaírásai terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírásai értékhelyesbítés és annak visszavezetése külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése átsorolásokkal kapcsolatos elszámolások stb. 89 Hogyan valósul meg a tájékoztatás? Beszámoló készítéssel! A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. 87 Következő évben esedékes törlesztő részletek átsorolások a mérlegben Honnan? Egyéb tartósan adott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Beruházási hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból Hová? Egyéb követelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratra kapott kölcsönök Rövid lejáratra kapott kölcsönök 90 15

16 Könyveljünk két átsorolást! (Bár az átsorolásokat nem kötelező könyvelni!) Honnan? Egyéb tartósan adott kölcsönök Hová? Egyéb követelések Könyvviteli elszámolás: T 364. K 193. Honnan? Beruházási hitelek Rövid lejáratra adott kölcsönök Egyéb tartósan adott kölcsönök Hová? Rövid lejáratú hitelek Könyvviteli elszámolás: T 444. K 452. Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú hitelek Átsorolás részesedési viszony miatt Az adott kölcsönök, a részesedések, a követelések, az értékpapírok, a hosszú lejáratú kötelezettségek és a rövid lejáratú kötelezettségek közötti részesedési viszonyban lévő partnerekkel kapcsolatos tételeket önálló mérlegsorra kell beállítani, függetlenül a főkönyvi elszámolástól Honnan? Következő évben értékesítésre szánt (vagy már eladott) tartós kapcsolt részesedés Következő évben értékesítésre szánt (vagy már eladott) tartós egyéb részesedés Tartós befektetésnek minősített részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartós befektetésnek minősített egyéb részesedés Hosszú lejáratú bankbetét lekötése a következő évben megszűnik Egyéb átsorolások Hová? Részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedések Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedések Bankbetétek 92 Könyveljünk két átsorolást a részesedési viszony miatt! Tegyük fel, hogy a vállalkozás minden vevőkövetelést és minden szállítói tartozást egy főkönyvi számlán (311. Vevők, illetve 454. Szállítók) könyvel függetlenül a részesedési viszonytól. A fordulónapon az analitikus nyilvántartás alapján a vevőkövetelésből EFt az anyavállalattal kapcsolatos, a szállítói tartozásból EFt egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapcsolatos. Könyvviteli elszámolás: T 321. K 311. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Könyvviteli elszámolás: T 454. K RL köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Könyveljünk egy egyéb átsorolást! (Bár az átsorolásokat nem kötelező könyvelni!) Honnan? Következő évben értékesítésre szánt (vagy már eladott) tartós egyéb részesedés Hová? Egyéb részesedések!!! Az évközi gazdasági események könyvelését teljessé, ellenőrzötté és megfelelően csoportosítottá kell tenni. Könyvviteli elszámolás: T 372. K 172. Egyéb részesedések Egyéb tartós részesedések

17 Könyvviteli zárlat a 164. (1) alapján A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető összesítő könyvelési munkák (1) és a számlák technikai zárása (2) tartoznak. Cél: a főkönyvi könyvelés adatainak teljessé tétele, az elszámolt (könyvelt) adatok helyességének ellenőrzése, az adatok megfelelő rendszerezése és összesítése. 97 A könyvviteli zárlat technikai lépései Miután minden gazdasági esemény könyvelése már megtörtént! 1. Főkönyvi kivonat 1 elkészítése (nyomtatása) 2. Eredményszámlák zárása 3. Társasági adó számítása, könyvelése 4. Osztalék megállapítása, könyvelése (esetleges eredménytartalék igénybevételének elszámolása) 5. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 6. Eredménykimutatás összeállítása 7. Főkönyvi kivonat 2 elkészítése (nyomtatása) 8. Mérlegszámlák zárása 9. Mérleg összeállítása 10. Kiegészítő melléklet elkészítése 11. Üzleti jelentés készítése 100 Könyvviteli zárlat időpontja és gyakorisága Legalább az üzleti év végén a beszámoló alátámasztásához, illetve a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítéséhez kell elvégezni, Információigénytől függően a könyvviteli zárlat elvégezhető: havonta, negyedévente, évente, az üzleti év végén. Eredményszámlák zárása ÖSSZKÖLTSÉG eredménykimutatás esetén Eredményszámlák: Költségnemek 581. STKÁV 582. SEEAÉ 814. ELÁBÉ, 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi műv. ráfordításai, 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Bevételek Főkönyvi kivonat FONTOS! A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a könyvviteli számlákból az általa választott időszakonként, de legalább a beszámoló elkészítését, valamint a más jogszabályban előírt, a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, annak alátámasztására főkönyvi kivonatot köteles készíteni. 99 Fontos megjegyzés Hol a helyük a költségnemeknek? Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva kell, hogy tartalmazza. A 8. számlaosztály összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az anyagjellegű ráfordításokat, a személyi jellegű ráfordításokat és az értékcsökkenési leírást, stb. Megoldás: A 5. Költségnemek számlaosztály számláinak egyenlegét az eredményszámlák zárását megelőzően át kell vezetni a 8. Költségnemek számlosztály megfelelő számláira!

18 5-ösök átvezetése a 8-asba az eredményszámlák rendezését megelőzően első lépésben T 811-K 59 T 812-K 59 T 813-K 59 T 821-K 59 T 822-K 59 T 823-K 59 T 83-K 59 második lépésben T 59-K 51 T 59-K 52 T 59-K 53 T 59-K 54 T 59-K 55 T 59-K 56 T 59-K Társasági adó könyvelése 1/1 társasági adó elszámolása T K /2 társasági adó átvezetése T K 891. T Társasági adó Adózott eredmény elszámolási számla Társasági adófizetési kötelezettség 461. Társasági adófizetési kötelezettség 384/ adóelőleg 891/ társasági adó K 106 Eredmény számlák zárása összköltség eljárás esetén T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 81, 82, 83, 814, 815, 86, 87, Egyenlege a társasági adó átvezetését követően összköltség ererdménykimutatás esetén T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 81, 82, 83, 814, 815, 86, 87, EGYENLEG: ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 104 EGYENLEG: ADÓZOTT EREDMÉNY 107 Társasági adó megállapítása Kiindulási pont: a számviteli ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+) adóalap növelő tételek ( ) adóalap csökkentő tételek = ADÓALAP ADÓALAP * % = számított adó Számított adó adókedvezmények = társasági adó ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - társasági adó = ADÓZOTT EREDMÉNY 105 Példa (zárlat-összköltség eredménykimutatás) A ZÁRLAT1 Zrt. főkönyvi számlái valamennyi gazdasági esemény lekönyvelése után a következő egyenlegeket mutatják: 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök eft 261. Áruk eft 384. Elszámolási betét eft 411. Jegyzett tőke eft Összköltség eljárás esetén: 529. Igénybe vett szolgáltatások értéke eft 869. Egyéb ráfordítások eft 876. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 500 eft 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele eft 963. Egyéb bevételek eft 974. Egyéb kapott kamatok eft Feladat: Rendezzük az eredményszámlákat, könyveljük az eredményfelosztással kapcsolatos elszámolásokat, majd zárjuk le a mérlegszámlákat, ha a társasági adó 380 eft, a jóváhagyott osztalék, részesedés eft!

19 Megoldás 193. Egyéb kölcsönök 261. Áruk 384. Elsz. betét 411. J. tőke E: E: E: E: Osztaléktartozás a mérlegben 529. ISZ értéke 869. Egyéb ráf Pü. műv. e. ráf. E: E: E: Társasági adó 4. Osztaléktartozás 812. ISZ értéke 963. Egyéb bev Egyéb kamat E: E: Társ. adó elsz Belf. ért. Nettó áb. E: Adózott eredmény elsz. 4. Osztaléktartozás 476/479. Egyéb RL kötelezettségek 459. RL köt. egyéb rész. Viszonyban lévő váll. szemben 492. Záró mérleg szla MSZE 458. RL köt. kapcsolt váll. szemben Hogyan alakulhat a tárgyév mérleg szerinti eredménye? adatok millió forintban Megnevezés 1. eset 2. eset 3. eset 4. eset 5. eset F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés kifizetésre kerülő osztalék! G. Mérleg szerinti eredmény Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékének meghatározása Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá az utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerős határozattal előírt kötelezettségeket, valamint az utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is. 113 Nézzük végig az első eset könyvviteli elszámolását! Példa (Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékének meghatározása) 413. Eredménytartalék 493. Adózott eredmény elszámolási számla 1) ) E: E: Osztaléktartozás 1) MSZE 2)

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999]

Számlatükör törzslistája [Főkönyvi szám: 1 999] Copyright NTX-PS Kft. 1992-. http://www.ntx.hu http://www.maxitax.hu 1/9 MAXI-TAX WINPRO - 19.41 (2322) - Könyvviteli Programrendszer: 000000 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KOLLOKVIUMI MINTADOLGOZAT

KOLLOKVIUMI MINTADOLGOZAT BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Hallgató neve:. Neptun kód:. KOLLOKVIUMI MINTADOLGOZAT tantárgyból 2014/2015 I. félév NAPPALI/TÁVOKTATÁSI TAGOZAT NYILATKOZAT: Nyilatkozom, hogy

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben