.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k kor.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor."

Átírás

1 Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi hirdetések <ss ottíflze- ' H K ísuk is slfossvlttnk, toi i\ S'fft htvflnc. 3 rir'.-h '< H r,.. 8» k-jrctki - v»! u i i r i t Sipo K» > rene l i C ks Déni y*kö knél ELÖWZ ré8 ÁB r'c'ybco f l H ^*r* fhétfc tysrttfiis Lpvezér T u b xv Efjyen.. Hirdette! L ì "U-r HZÚÍH ár 3 0 fili, p..,..i t > M * b M pttttwton* ként kor. i. (hsl ptittoroi k. 2 kor. Bzsrk*t6s4sj ét * «-«. uhi vi). hétfő. bori.i lp issllei rlsst iílttfl. koslnények, további hirdslé*, t»k, rlőfixel ű és bii tési dijk síb. kftldu í. Krrl" >k,»t ; c * -25. K o < u g y látszik á r csk E l z á s z * Lothringiáért ölik. Másfélezer é v ó t tűrik g u k t után g e r á n o k é s frnciák. Utoljár n e g y v e n n y o l c évvel ezelőtt vér b á b u i n árán újr néetek birtokáb jutott. zót n e u l t el np, hogy rá ne g o n d o l t k voln frnciák. K e n i u l t el év, hogy visszfogllás vágy é s krt ne zkltt v o l n s z i v ü k e t Költök d l á b n, i s k o l á s k ö n ) \ é k b e n, k r i szószéken, i i vész ihletében, hdsereg szervezésében, t e p l o i i á d s á g b n, ünnepi á h í t t b n, ö r ö b e n é s b l s o r s b n ott v o l t r e v á n s e s z é j e. párisi S t r s z b u r g - s z o b o r r ennek j e g y é b e n kötöttek g y á s z f á t ) o l t frnciák s ennek j e g y é b e n z r á n d o k o l n k o d tüntető e n e t b e n i n d e n év július hő tizennegyedikén. z elzászi k é r d é s teretette e g B o u l n g e r - b o l rányt, Dreyfus-pört / gdir-válságot, z elzászi frnciák i r r i dentist forrongását. L P O K r o 2 3 s t K i s s Gyul d r Ján<?s. drág piros vér K O M Á R O M Megjelenik inden izebiorí. i T Á R C Á J fiz első kis uírdg előtt. eber százszor s i r. egyszer n e v e t. Százszor elond ilyenkoi egy n e v e t S ig j á t é k s z e r k é n t játszogt v e l e, szee lssn könnyel lz tele. E i t t ne ehetett V i l o s császár frnci földre s n e entek frnci p o l i t i k u s u k, írók, ű v é s z e k kevek kivételével Néetország földjére. E i t t v n félelet, áthidlhttln s z k d é k E u r ó p két ngy é - ne nezete között, k i k e t közöshivtás, z e b e r i s é g és civilizáció egyásr utlnk. Elzászért szövetkezett szbd frnci köztársság népeket elnyoó cári u r l o l. Elzászért békült eg hlálos e l l e n é v e l, z orieánsi szűz g y i l k o s á v l, N p ó l e o n porkolábjávl, frnci gyr t p o l i t i k e g r o n t ó j á v l gyűlölt é s rettegett brit h t l o l. Es ne Szerbiáért, ne Orosz o r s z á g é r t, ne népek szbdságáért szállt világháború vész sodráb Frnciország, hne egyedül HlzászL o t h r i n g i á é r t. É s világ b é k é j é n e k is csk zért áll e g útjábn frnciák h z á j, e r t egyetlen igzi hdicélját, E! z á s z - L o t l ; r i n g i á t vissz ne szerez hette. De vájjon kicsiny Elzászért, v i l á g b é k e egyetlen é s utolsó k d á l y á é r t s z i v e indig sir, soh'se n e v e t. Százszor elondo hlkn n e v e d, s ig játékszerként eljátszo vele, szee lssn könnyel lz tele Ősz viin. z MH bmiwl z első vonton. rt. Herftfl József. földön s t e n t u d j i jó z é l e t ü n k olyn i n t hjó, l e l y i s e r e t i e n vizeken e v e / Es egy npon ély örvénybe vz. M ég f e j e d Vállon p i h e n. M ég csup szin, álo szive* M ég nászdl csendül csónkon S rgyogv köszönt inden völgy, hlo. De egyszer... N e n é z d ost szeeet El k e l l e n g e d n e gyenge k i s k e / e d. Tvszt, dll ind itl k e l l felejtene S gd r d s z r o p p n t tengeren. Reggelizés előtt fél pohár Schidthuer-féle h s z n á l t vlódi áldás g y o o r b j o s o k n k és székszorulásbn szenvedőknek kell-e, szbd-e nekünk gyroknk is t o v á b b h u l l t n u n k v é r ü n k e t? Mát i g e n szbd k e l l, sőt e r k o c s í kötelség. Ránk nézve nincsen külön elzászi k é r d é s, hogy Néetországr nézve n e lehet- it külön kárpáti k é r d é s és külön erdélyi kérdés. nezeti birtokálloány védele kölcsönös kötelség egyássl szeben. k á r egy négyszögéterről, k á r egy egész országról vn s z ó. k r háború első ó r á j á b n, k á r, v i l á g t r g é d i utolsó f e l v o n á s á b n. szövetségi hűség nyilvánvló e g s z e g é s e lenne, h á s k é p g o n d o l koznánk, h ásként cselekednénk. E tekintetben g koronás királyunk jár elöl jó p é l d á v l, k i V i l o s c s á s z á r hoz intézett távirtábn s z ö v e t s é g i hűséget szentnek é s sérthetlenoek j e l e n tette k i. i n t hogy szent é s sérthetien i s, e r t hűséget gyr nezet é g soh e g szegett s osl se f o g egszegni.. sjtóhűdiszdllds engedélyével. Rdziwiiowb. vsúti pályái ugyn uszk csptok ái isét rendbeliozták, de z orosz nyotávolság e l l e t t n e hsználhttuk s é i kocsinkt, se z osztrák-gyr gzdsági küldöttség hozzáfuggztetl háti kocsiiát!gy* tlen r e é n y ü n k z volt, hogy különvont, elyet Ostpenko t n á r rendeli eg z ukrán vsútigzgtóságnál, Brodybn várkozni fog reánk. Éppen zért rendkívül ngy voll z öröünk, i k o r z u k r á n k ü l ö n v o n t B r o d y b cskugyn beérkezett. v o n t ugyn egyelőre egy szeély vont! o z d o n y b ó l állott, ely r k v volt tüzelőfávl, eg egv ásodosztályú kocsiból, Rdzíwilowbn z o n b n egy el sztályu kocsit ígértek rendelkezésünkre bocsátni, i lény* leg eg i s történt gen kelle és gyors utzás után árcius l ü - é n vsárnp reggel h t ó r k o r Brodyb ér kezeti v o n t, ely z u k r j n i gzdsági Brodybn n y o b n felszállottunk k o c s i r küldöttségei vitte. Negyvenháro hónp ultán Ostpenko t n á r szívségéből gzdsági i s é t v i s z o n t l á t t z egykor oly virág ö v r o s t, e l y c s k n e negyven hónpig o r o s z u r l o i bizottság is v e l ü n k jöhetett, ugy hogy több ltt állott. v á r o s eglehetősen s o k t s z e n npi kerülőutl t k r í t ó i t eg, eri gzdsági bizottságnk egy ásik része, ely zelőtt v e d e t t h á b o r ú t ó l, különösen pályudvr h á r o n p p l i n d u l t el Bécsből, c s k néhány e p ü l e t e, e l y b ő l c s k e z t e l e n flk r d ó r á v l előzött eg i n k e t K i e w b e n. tk e g. v o n t, e l y l s s n nekiindult, B r o d y T u d t u k, hogy Rdziwilowból, h kerülő vel i s, lehetség cstlkozás Kiewbe, igy é s Rdziwilow között z oroszoknk több árok vonlán é s trtlékállásán h l d t k e r e s z t ü l ht c s k rról volt szó, hogyn tehetnék eg i n t e g y t i z k i l o é t e r h u s s z u utt Brodytól e l y e k c s k n e n é g y é v e n k e r e s z t ü l válsz- z 2-3 elrontott gyorot o r ltt sen telje rendbe nozzi

2 . élete felől s e. z t á n ezt Ők ugy h í v j á k, hogy. s slobod" szbdság, pedig csk é s z n é l k ü l fl hztérők. Készülő ngy eények K origveleni nyugti hrctér r»án fejleényei, tos Bgy é l é n v á l s z t ó j o g tárásábn Fzt béketárgylások, idebenn kérdése v!o dulkodás Le / ÉHiláflOl é r d e k l ő d é * D e ntlci «-> i. e lebd se k u l - s e belpolitikábn nnyi é s o ' \. i n életbevágó Bgy, i ' gy tófelegebb érdek! J é s ü n k h ">! j ó k o r rz n e rdjon / orősi i i.* t regen hztérők száár Hiszen z é r z e l i ozzntoktól eltekintve, legszárzbb p o l i t i k i szepontból se közö i g / h - g v i k é p p e n ítélik eg sze idegenből h o s s z ú távollét után visszkerüli h o n f i t á r s i n k z itthon v l ó állpotokt, ég k e v é s b b é pedig z. heg) infl tpsztltokt, fölfogási e- hjlndóságot hoztk gukkl, f ö l z v r. vgy fölfrissíteni közvéleényt, Mind k o t t e k i n t e t b e n teljen egnyug ttó i t hztérőktől h l i u n k, i t lelki világuk felől gviseletükből é s nyiltkoz tikból egállpíthtunk. / nép elj túlnyoó ellenség fegyvereitől p á r t l n h ő s i e s s é g g e l v é d t e e g hzáját, z i d e g e n ze árltok osti tál N fetsőbbség lelki készült s é g e i verte vissz, z tthon tlált helyzetnek pedig ég kelleetlenségeibe is szinte könynyebb szívvel illzkedik b e l e. i n t s o k k i t egy pillái \i i se v e n k i egszokott fészké ből világháború, e l y i k egcsonkult eg bénult közülök, zúgolódás nélkül, sőt büszkén tür» h z é r t v l ó nyoorúságot és tudj, hogj hz gondoskodni f o g z jövőjéről elyik eg épen r d t, n e hbozik, h kell, újr v i s s z e n n i hrctérre, ihelyt b i z z. Heh i s i rend t ö b b sze. főbbet ái. közönség rovt. várs ne iiliel fát hogy s z i n t e b e l e f á j d u l z én-be s z i v e, z e d lig szépen f á s í t o t t u t k s l i g e t e k pusztulásárik i r t á r. z Erzsébet" s z i g e t, z páli g y ö n y ö r ű t ; r á l d o z t u l e s t e k. z utcák s i v á r k, lobtlnok l e s z n e k. N á l u n k r n e z e n d ü l fel d l Tele v n vái - kácf v i r á g g á ' kácf virágok é d e s i l l t á v l. Pedig t jó l e v e g ő. nyári n p heve ellen r n y t i n - p i h e n ő Porfészek u t c i n k o n p o r egkötője. S z é l é s tüz e l l e n védele. Disze városnk. K l i t i k u s s z e p o n t b ó l z e g é s z vidéket szelíddé, vonzóvá, egészségsé tzi. Okos gzdálkodássl t ü z e l ő n y g t s z o l g á l t t. éhecskék e n n y i é d e s nektárt gyűjtenek virágkelyheikböl s ily v g y o n t e n t e n e k e g z elkllódástól. i v r o s u n k zonbn i n d e z e k k e l n e törődik. s z é p. k e l l e e s iránt nincs é r z é k. ki é l e tében csk egyetlen fái ültetett és n e v e l t f e l. z t u d j, ily g o n d o s, n e h é z u n k á v l jár z -^ " < í. i v á g ó fejszéje s evek u n k á j á t egy perc ltt egseisíti Pedig v r o s n k, tnácsnk szigorú h t á r o z t vn. főleg ézelő fák,z k á c. hárs, eulnthus, g i e d i t s c h i védelére s gzdsági h i v t l i ( v á r o s i k r á s t utsítj e z e k n e k ü l t e t é s é r e. S o s t n g y é r t é k e t k é p v i s e l ő éhé h egy k i s s é k i p i h e n t e g i t z oroszországi állpotokról p e d i g fej szetek ennek vzendőbe s városunk ország sn i s e r t s i i d ő k b e n drágán f i z e t e t t csóválv. zel inden hztérő. ézterelése elől v n l e h e t ő s e - e l v o n v. - Bolond világ z ; ondt egy D e k p t u n k c helyet! egy k o ü n i k é t, Sebült h o n v é d e s o r o k írójánk n i n c s i röviden csk nnyi, hogy z ujbb fásítás ddig s z ü n e t e i fog. ig v á r o s sz ott se törvény, se rend, se becsű e t ; n e bályozási terve el n e k é s z ü l. T e h á t s z ü n e t e l n i biztos i H senki vgyon, de ég z fog örök i d ő k r e, vgy leglább is egy eber öltőre. Mert, hogy itl ez szbályozási terv t o t t k e! ( >P iszországot usztri-mgyrországtól. egszülsen s nnk folyoányként csk Feltűnő volt különbség i árkink egvetlen f is elültethető legyen, zt i ko é s z o r o s z o k á r k i között, z u t ó b b i k t r o i él.lény e g ne éri. kik e l é k e z n i forrdlo ót szeelláthtón e l h n y g o l t á k, krnk, t u d j á k, hogy t v előtt C s é p i Ugy hogy z á r k o k, v l i n t f e d e z é k e k á r Dni bizottsági tg i n d í t v á n y á r közgyűlési jórészt b e o l o t t k htározt hoztott, hogy é r n ö k i h i v t l u t Tul voltunk hát terség t l o n, sitttik szbályozási terv elkészítésére. N o s, e l y z eberekel é s országokt o l y n hosszú i t ö r t é n t h á t ez i d ő ót? tdőn kerztül elválsztott egyástól és von Ne v á r j u n k tehát f ü l t e t é s s e l szbá lunk, i n t onrchi és z uj u k r á n köz lyozásig, h n e p ó t o l j u k k i p u s z t í t o t t fásítást társság közti békés közlekedés első f u t á r j, nyobn. átrobogott h t á r o n Gondoltinkt zonbn jó gzd i n d e n k i v á g o t t f á j h e l y e t t ne sokáig fűzhettük tovább, e r t e s s z i r ő l n y o b n ülteti á s i k t. Legyen i vá i i szebetűnt Rdziwitow vsútálloás rosunk is jó g z d. dj Vissz lobos u t c á i n Rdziwilou z első ngyobb h e l y s é g h t á r o n kt, l i g e t e i n k e t s ü l t e s s e n i n é l több é z e l ö f á t. t u l. e l y r u k r á n földön f e k s z i k. (figyelő.) z ÉNofüás közelében v á s á r i b ó d é k á l l n k, i t t láttuk z első fehér k e n y e r e t, e l y n e k k i s s é Fogysztási szövetkezet. b o r s c s ár volt, egy pár zselye ngyságú E l p o k űit s z á á b n o l v s t u k, h o g y szelet 50 kopekbe került. Ukráni földjére érve, Szőnyön f o g y s z t á s i szövetkezet lkult Ostpenko t n á r e g h í v á s á r közös r e g g e l i h e z H n g y kötelekében. S z e r e t n é n k e r r e z é l e t r e Mtdftk, i d újból felszállottunk v o n t r. v l ó l k u l á s r i k ö z ö n s é g ü n k f i g y e l é t is ely k ö z b e n két kocsir gyrpodott, hogy felhívni..mert tetszik t u d n i / h o g y i t j e l e n t f o l y t s s u k u t u n k t K i e w h e Dub i> Rowno e g y gysztási szövetkezet Hngy k ö t e l é vérázttt ezőin kerztül k é b e n? Jelent gyufát, lugkövet, ecetet s Stolbulnowobn tlálkoztunk először indenféle nélkülözhetlen háztrtási cikket, r. e y o b b cspt v i s s z t é r ő osztrák-gyr hdi i Örsujflun, h o l ilyen s z ö v e t k e z e t r é g e b b e n fogollyl. k t o n á k k é r d é s e k k e l o s t r o o l t k fennáll, olcsó p é n z e n k p h t ó l u g k ö k i l ó j inket é s l i g v á r t á k, h o g y á r h z é r h e s s e n e k. *20 koronáért, g y u t 4 f i l l é r é n. S n á l u n k? tt elbúcsúztunk iebergi t á b o r i s z á l l í t ó l u g k ö k i l ó j 7 k o r o n ; g y u f, n o e r r ő l ne vezetőség küldöttjétől, Wrp s z á z d o s t ó l is, i s b e s z é l j ü n k ; p i r u l á s, e g l á z k o d á s s h n e ki h á l á r k ö t e l e z * ó d o n fárdozott, h o g y v á g t u n k k e r e s k e d ő n e k tetető á b r á z t o t, h á t u t u n k z ukrán htárig lehetőleg rendben n i n c s. Hát iért n i n c s? M e r t n e s Hngy sikerüljön. szövetkezet. Hngy indennel ellátj vevőit s lenben pusztít, i;r in ele n k i t u d j, elise r i és e l o n d j, hogy, BsMébM l.. z «b b g áprilite J;; Ugy t u d j u k, v n n á l u n k e z ő g z d s á g i szbvep k e z e t ; v ; ; - n e h ú z h t n ez k i b e n n ü n k e t szégyenlet helyzetünkből s i e e e l h e t n é egyenlő nívór Koároot Oruj flávl, Sx.v. s ibdságunk. nvel? Kéritik, t e g y e e g! Bizonj közügy, ég pedig ngy és Örven det, hogy g y r nép nyugodl é r t e l é t, rendszeretetét n e zvrt e g bolseviki szlg koroi iprthtiltt kciój. sok f kötik 98. Up - K V e t t ü k z lábbi s o r o k t, e l y e k n e k s z i d u n k helyet b e n n f o g l l t n e e s célú kcióért. 2 k c i ó é r d e k é b e n felirtot intéz z. iprttület i n i s z t e r h e z. ve-én jv isll i g y h n g z i k Előterjztetett és elfogdttott Koá roi p r t e s t ü l e t elöljáróság áltl z 9 i $. évi á r c i u s h ó é n d. u. 2 u r k o r K ároi p r t e s t!et székházábn egtrtott 30-ik évi rend iprttületi közgyűlésen z lábbi jvslt. K i o n d j e g y h n g ú l g K o r o i pr ttület közgyűlése, h o g y z o r s z á g i p r o s i n k ipri lklzottink érdekeit háború o k o z t súlyos gzdsági e l t o l ó d á s o k következ tében c s k u g y k é p z e l i h t h t ó s n e g v é d e, h i n d e n téren egindítndó s z o c i á l i s l k o t á s o k t t r t j á k k o r á n y o k első feldtukká e g v l ó s í t n i, e t e r é n első s o r b n tehát o d k e l l törekedni, hogy n é p e g é s z s é g ügye nyerjen ielőbb törvényhozás utján e g o l d á s t, erre vló t e k i n t e t t e l jvsolj k ö z g y ű l é s, hogy g o n d o s k o d ) «>n k e r e s K e d e l e ü g y i korány r r ó l, h o g y z áltlános népbizfosiids t vényerejüvé váljék. Ne odázhtok cl egy percre fenntrtó i p r o s s e z. állot ngyrészben unk d ó k e r d e k e i s e, z o n e g y s z e r ű o k n á l fogv, e r t ezen osztály v n l e g j o b b n e g t e r h e l v e közterhek viselésével, z o n b n so'/szor év tized n e h é z unkájuk ö n g u k é s c ládjuk r é s z é r e n e eredényez ás egyebet, intáz e l g g o t t s g o t, e n n é l f o g v feltétlenül e l s ő r e n d ű á l l i f e l d t n k t r t j z i p r t e s t ü l e t k ö z g y ű l é s e, h o g y u g y n c s x t ö r v é n y h o z á s i l g rendez t e s s é k z ltlános ggkor ti rokkntbtztosltás* négy é v ót trtó világháború rettenet vztégei férfiknk ngy százlékbn pusztított el épen zt r é t e g é t, e i y hivtv voln pótolni zokt földi j v k t, e l y e k h á b o r ú r t i é k i v á l e t t e k, ez z o n b n éppen z elvzett u n k e r ő ) í o l y t n n g y n e z e t i k á r o s o d á s t idéz e l ő, i f o k o z t o s n csk u g y p ó t o l h t ó, h ó d o t k e r e s ü n k r r. h o g y jövó nezedékünk fejlődése egészség lpokr l e g y e n fektetve, e célból e l s ő r n g ú k ö t e l e s s é g e z állnk törvény ódon gondoskodni kötelező ny-, csecseé gyerekvédele!t /'. N e k i s e b b feldtot r ó z á l l r z k é r d é s s e, hogy béke h e l y r e á l l t á v l lehető l e g n g y o b b énekben h s z n á l j k i rendé k e / é s e r e á l l ó t e r e l ő eröt, h o g y i g y i n d e n téren előállott élelezési, ruházti, felszerelési és egyéb c i k k e k p ó t o l h t ó k l e g y e n e k, i c s k Ugy k ö v e t k e z h e t i k b e, h törvény ódon t< rténik g o n d o s k o d á s k ö t e l e z ő unknélküliségelleni biztosítás/ól. H o g y fent f e l s o r o l t é s e b b ő l fkdó ki /.terhek könnyebben elviselhetőbbé vál hssnk, bizonyos értékben egosztndók volnánk t e h e r v i s e l é s ó d o z t i h ezen c é l b ó l e g y irányt j e l ö l ü n k is e g é s p e d i g kötelező czőgdsági biztosítást és z áltlános kötelező cselédbtztositdst, kkor hisszük, hogy ngyértékben segitségere lzünk többi * szociális feldtok eg oldásánk. POLTZER MÓR Koro, Nádor-utc inőségű férfi cipők, dtáruk, f«hérn«ü«k 9. síb. kphtók.

3 3 nélfogv, iután indezen (elsorolt szociális lörvíi ylkotásofc véleényünk szerint i kerki deleügyi inisztériu htáskörébe trtoznk, legélyebb tisztelettel kérjük Ngyéltóságú Min sztei Urt, Kegyel i runkt, kegykedjen z iprttület egyhngú htároztánk inél dőbb é r v é n y t s z e r e z n i. Kiondj t o v á b b á közgyűlés, hogj ezei eg irhni ilg hozott htározti jvsltát egküldi i ország össz iprttületeinek is, hsonló htározt eghoztl v é g e t t. Mély tisztelettel Ngyéltóságod láztos szotgái Koároi prttület Czirj Kálán, Boldoghy Gyul, jegyző. elnök. VRMEGYE. tyy hui közigzgtás. váregyei közigzgtási bizottság ked den t r t o t t r e n d e s h v i ü l é s é t, elyen grói Dezssc János f ő i s p á n elnökölt z lispán, ülésen egjelentek sztlos Bél Bthó L j o s főjegyző, d r. Mdrssy Pál árvszéki elnök, d r. Vitusek K á r o l y t i s z t i f ő ü i y é s z, d r. Mezey J á n o s t i s z t i főorvos, Ber zsenyi Jnosits J ó z s e f űszki tnácsos, Brth J á n o s k i r. t n á c s o s, k i r. pénzügyigzgtó, Mirtse Ljos k i r. t n f e l ü g y e l ő, M o l n á r re gzd. fel ügyelő e l ő d ó k, t o v á b b á Brnyy Géz, Lózert Kálán, Plkovich V i k t o r, ThlyFerenc b i z o t t s á g i t g o k é s d r. Zsindely Ferenc j e g y z ő. z elődók jelentéseiből eeljük k i következőket z lispán közigzgtás e n e t é b e n h á b o r ú s közélelezési viszonyok okozt n e h é z ségeket vázolj. Bejelenti, hogy Fáy s t v á n t t i f ő s z o l g b í r ó t z Orsz. Közélelezési H i v t l r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t és h e l y e t t e s kor á n y b i z t o s s á történt kineveztetése f o l y t á n fő szolgbírói állásától közgyűlés utólgos jóvá hgyás reényében f e l e n t e t t e. tti fő szolgbírói h i v t l vezetésével d r. Niklovics ldár t b. főszolgbírót b i z t e g. b i z o t t s á g rekvirálások tárgyábn történt felszóllások ul in közélelezési koránybiztoshoz felterjz tést intéz, elyben z i t t e n i állpotokt vázolj és ezt közélelezési hivtlt v e z e t ő inisterhez is felterjzti á s o l t b n. tiszti főorvos j e l e n t i, hogy z e l ú l t negyedév közegészségügyi t e k i n t e t b e n kedvező nek ondhtó. Dr. W e i n e r D á v i d t ó v á r o s i körorvos ktoni szolgált l ó l felentést nyert kurtkzii o r v o s i k ö r b e s z i g o r l ó o r v o s t ren k i belügyiniszter; t t b á n y i bány telepen l k o s Készságügyi szolgáltát csk h á r o orvos látj e l, két ideiglen orvos i költözött. z átlépitészetihivtl 9 O főnöké i g) z álli cs t ö r v é n y h t ó s á g i bn v n n k. e g h l d ó vétek tuljdonosit értítsék, h o g y e n n y i b e n szén gyűjtését és behordást folyó évben sját unkerejükkel ne t u d nk végezni, ezt körülényt április 30-ig j e l e n t ek b e. z összíteti b e j e l e n t é s e k z Á l l t - é s T k r á n y f o r g l i r. - t. h o z lznek be küldendők, r é s z v é n y t á r s s á g t e r ü l e t e k n e k l e h e t ő é n ktoni erő kirendelése utján történő l e k s z á l á s é s lekszált szénterés behor dss iránt z illeték ktoni htóságokkl történendő egállpodás végett intézkedni fog. Kérdések uálszitíjogról. v á l s z t ó j o g i jvslt é r t e l i cenzuson áll. legtöbbel z o n b n c s k z o n v i t t k o z t k, hogy e l y i k cenzus e n n y i v á l s z t ó t d V Csk gróf Klebelsberg v o l t közokttási á l l t i t k á r v e t e t t e f e l legfontosbb k é r d é s i, h o g y i l y e n f o k ú é r t e l i cenzus e l l e t t kpunk űvelődésnek o l y n szintjén álló v á l s z t ó k ö z ö n s é g e t, e l y n e k b e l á t á s á r z o r s z á g sorsát egnyugvássl rá lehet bizni. Ennek egáll pítás c é l j á b ó l kptuk felsőbb helyről kö vetkező kérdéseket. p u s z t írni- o l v s n i t u d á s jelent-e s z á o t t e v ő érteli cenzust 24 é v e s v á l s z tónál? 2 M i t u t t tpsztlás vájjon csk 4 o s z t á l y t v é g z ő k b e n t r t ó s - e z i s k o l i o k t t á s és nevelés e r e d é n y e? 3. c s k 4 o s z t á l y t végzettek 24 é v e s k o r u k b n t e k i n! h e t ö k - e öntudtos v á l s z t ó k n k, e g é r t i k - e p o l i t i k i trtlú olvsányokt és bzédeket? 4. T r t ó s b b - e 6 o s z t á l y t v é g z e t t e k b e n z i s k o l i o k t t á s é s n e v e l é s eredénye s i b e n jelentkezik különbség? 5. 6 o s z t á l y t végzettek érettebben s z ó l n k - e p o l i t i k i kérdésekhez 24 é v e. k o r u k b n, egértik*e p o l i t i k i trtlú olvsányokt és bzédeket? 6. L e h e t s é g e s v o i n - e i tnterv k e r e t é b e n négy l s ó o s z t á l y b n z eddiginél több cs lposbb állpolgári nevelést dni? 7. L e v i h e t ö - e történele és lkotány t n V. osztályb s v á r h t o - e ÜŐ e r e d é n v c s u p á n négy osztályt ségének fokozásár.? ' Kérjük nító urkt, végzők politiki különösen szkebereket, t szívkedjenek ekérdésekre röviden de ne teoretikusn hne tisztán tpsztl" egfedni, H L > \ i t lehetőleg p ó s t t o r d u l t á v l, inél előbb szerkztőség c í e r e b e k ü l d e n i. Lehet név n é l k ü l is f e l e l n i. f e l e l e t e k e t i i i l e t c k e s f sőbb h e l y r e juttt juk e l, honnn k é r d é s e k e t kptuk s h o l j d sürgősen feldolgozzák, felhsználják. H iáik lpján vlki kívánj. írj eg cs f e l e l e t é t t t s kö zölni fogjuk. Pontos kérdésről lévén s z o, re élhetjük, h o g y kérésünk n e lz h i á b v l ó. És ezt s z k e b e r e k véleéi y e nélkül, k i k e k é r d é s e k b e n t p s z t l t o t szerhettek, l p o s n e g o l d n i lehetetlenségnek trtjuk. (6nik) z j e l e n t i, utk jó kr kir. tnfelügyelő e g l á t o g t t gyeri ely, szoori trjáni, héregi, vérttolni, tr«si iskolákt és z o t t n i óvodákt; kifogáso kt e e l gyerelyi, vérttolni, trdosi isko lák é s trjáni óvod elhelyezése felszere se ellen. k t o n i szolgáltr b e v o n u l t tní tók s z á 00-r e e l k e d e t t. kir. pénzügyigzgtó jelentése szerint á l l i e g y e n e s d ó k b n K f o l y t b e, túlfizetésül K u t t k o z i k, i ult évi állpothoz viszonyítv K - v l k e d érett VROS. fiz uj rekuirálás küszöbén. Hírlpírói kötelségünk, h< >gy tájékoz tssuk ngyközönséget rról korányin tézkedésről, e l y k é n y s z e r ű s é g b ő l o r s z á g s z e r t e b e k ö v e t k e z i k, d e ely e g y á l t l á n n e k r z k l t á s lenni lkosságnk, h n e e g y i n vezőbb. d e n n é l fontosbb célt s z o l g á l hdsereg kir. ügyész j e l e n t é s e s z e r i n t foglyok z i t t h o n l e v ő p o l g á r i t á r s d l o közellátásálétszá 2 9 volt á r c i u s v é g é n 2 0 férfi n k. é l e l e z é s é n e k b i z t o s í t á s á t. rról vn szó, 9 nő. f i t l k o r n k női f o g h á z á b n 47 volt hogy 0Z eddigi h!é>soi intézkedéseket ost létszá. tt e g y hlálet f o r d u l t e l ő. uj rekvirálás fogj követni, ngyobb eréllyel z ü l é s v e g é n l.özert Kálán b i z. t g i n szigorúbb zközökkel, int eddigiek. dítványár elhtározt b i z o t t s á g, h o g y üléseit ezentúl délelőtt 0 órkor f o g j e g k e z d e n i. ( f ) f i rétek lekszálás. folyó é v b e n vihtó száls tkrányterés lekszálásr é s behordásánk b i z t o s í t á s é r d e k é b e n leirt érkezett v á r e g y é n k l i s p á n j á h o z. E b b e n l e i r t b n z v n. h o g y z 5 0 k t. h o l d, v g y z t h t ó s á g o k i n d e n e s e t r e csk ö r v e n d e n é n e k, h k ö z ö n s é g e g é r t é s s e l é- ö n k é n t v l ó b e l á t á s s l e n y h í t e n é z e l k e r ü l h e t e t l e n i n t é z k e d é s e k s z i g o r u s á g á t. H z f i ú i b i z l o l e r j ü k is r e é l n i, h o g y ez k í v á n t o s e g é r t é s n é p l e g s z é l e s e b b r é t e g e i b e n v l ó b n eg fogj k ö n n y í teni végrehjtó htlo nehéz feldtit. z uj r e k v i r á l á s n e k r j e g f o. - z t n i k ö z ö n séget e g é l h e t é s t ő l, csk egyeknek eddig oldl önként t e l ne jánlott nélkülözhető készleteit fogllj '.e köz. ó l j i r. Elengedhetetlen v u k ség v n erre. i z e i t, e i t tudott dolog h b o égj év lpi rtltil gy < uj tei itti ->.g indig tvszi <'* nyáreleji hónpok vouk legkrítikusbbk közehát. s e h l e * é s t e k i n t e t é b e n. z idén is igy vgyunk. z el rejtett és te tártln készleteket tehát ú l h t t l n u l száb kell venni e g y e n l e t e s e n i g z ságosn s z é t o s z t n i k ü z d " hdsereg l k i sság k ö z t. Ez i n d e n k i n e k e g y e é s c s ládeltrtási érdeke é r d e k e indzoknk h o z z á n k trtozóknk k i k ég is hrc tereken v u n k. Mert ne felejtsük s ezt é r t s e eg indenki legutolsó t h i b n is hogy noh á r két ellenségünket b e k é r e k é n y s z e ritetiük, hrctereken pedig > o n f é n y e s e b b e n n e állottunk, int indzonáltl é g i n d i g kötelségünk SZÍVÓS k i t r t á s, n e h o g y z e l l e n s é g e s t e r ü l e t e k e n kivívott e r e d é n y e k e t és z ezek n y o á n közelálló áltlános b é k e á l d á s i t itt h o n v l ó ellnyhulássl és közö bösséggel, vgy bűnös önzéssel é p p e n z u t o l s ó e r ő f e s z í t é s n p j i n kockár v e - s ü k. T e g y e e g tehát i n d e n k i h z f i ú i kötelségét é s könnyítse.l^ htóságok nehéz f e l d t i n k teljítését. x C q y u á r o s é s i n i s z t e r. kssi l p o k b ó l olvssuk, h o g y K s s város polgár terének b b e l i kérelére, h o g y város / s i r s z ü k s é g l e t í n c k biztosításár zsírt u t l j n k k i, közélelezési i n i s z t e r s j n á l k o z á s s l f e l e l t, t e k i n t e t t e l h d s e r e g igen ngy e r v ü és e l s ő S' rbn k i e l é g í t e n d ő s z ü k s é g l e t é r c. Hogy vrosok zsirszükseglete iként lz biztositht, igzán probletikus* H e l y i l p t á r s i n k htósági sertés hizlld f e l á l l í t á s á t propgálják és z z l vélikjelérni n e h é z k é r d é s egoldását. S z ó sincs ról, ngyon okos terv, z o n b n egvlósítás elé ngy k d á l y o k t o r nyosulnk, elynek Ugyózésén i örülnénk legjobbn. S g u n k részéről i s e t u d u n k v b egoldást. z o n b n ne szbd e l f e l e j tenünk z t. hogy éppen Dunántúl két n g y városánk sikerrel ű k ö d ő hizlldájából l e g u t ó b b i hónpokbn d r c k v i r l t k k o w s e r t é seket, ív rd, h o g y i is ne jáánk-e így? Kleje v o l n, h o g y vidéki városok köz ellátási ügyekről legngyobb r é s z l e t e s s é g g e l tájékozttnák k o r á n y t, e l y e t eg k e l l győzni h ' gy f ő v á r o s i közönség s o k s z o r o s á n j o b b helyzetben vn vidéki közönségnél közellátás dolgábn. \ Országos nép cs állt8sszeirds«k i r. k o r á n y k ö z é l e l e z é s biztosításávl kpcso l t o s n országos nép áiltösszeirásl rendelt e l. Erre vontkozólg p o l g á r e s t e r követ kező hirdetényt bocsátott k i. k i r. i nisztériu 20(98. M. ü. sz. rendeletivel közélelezés b i z t o s í t á s céljából szükség dtgyűjtés zközlésére nép- é s áiltösszeirásl r e n d e l t el. Elrendelte továbbá vetésterületek fölvételét, gőzcséplőgépek b e n z i n n e l, petró leul, villos v g y ás otorikus erővel h j t o t t v g y p e d i g járgányos cséplőgépek, to vábbá gbon tárolásár l k l s helyiségek összeírását. Ezt / ö s s z e í r á s t f. évi á p r i l i s 5-iki á l l p o t s z e r i n t f. évi á p r i l i s hő npjin s z á l á l ó b i z t o s o k u t j á n fogo f o g n t o s í t t t n i. Felhívo e n n é l f o g v v á r o s egész l k o s s á g á t, h o g y fentjelzett npokon z össze írás l e h e t ő v é t é t e l e céljából s z á l á l ó b i z t o s e g j e l e n é s é i g lehetőleg Otthon t r t ó z k o d j é k v g y szükség d t o k t beondni tudó e g y e n o t t h o n i é t é r -. i gondoskodjék cs szálálóbizto sok űködését elősegítendő, kívánt dtokt t r t ó z k o d á s nélkül, p o n t o s n és őszintén ondj e g. l k o s s á g egnyugttás céljából közlö, hogy ez z összeírás sé rekvirálás!, se d ó z t t á s i c é l o k t n e SZOlgál. CSéplőgéptUljd h nosokl f ö l h í v o, h o n t u l j d o n u k b n levő cséplőgépet 98. á p r i l i s hó l f ) - t ó! i g t e r j e d ő időközben n á l j e l e n t s é k b e. b e j e l e n t é s i é s z o l g á l ó nyottványok v á r o s i k i d ó h i vtlbn hivtlos órák ltt á t v e h e t ő k. gbontárolásul lkls helyiségeket városi érnöki h i v t l f o g j összeírni. Figyeleztete v á r o s lkosságát, hogy Száláló bizí*»skt ű k ö d é s ü k t r t l t t közhivtlnoknk kell tekinteni, t o v á b b á, hogy k i z ö s s z e í r á s h o z szükség dtok szolgálttált egtgdj, vgy t u d v v l ó t l n dtokt közöl, v g y h t ó s á g i e l l e n ő r z é s t eghiusítj v g y kijátsz

4 l z - ennyiben cselekénye súlyosbb bflnt f! - i.; ken i lá i e i - kihágást kövei el e- hl hónpig terjedhető elzárássl, vlint KKX) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. M*g vgyok győződve zonbn rról, dog) Koáro thj, vros közönsége egérti z e; - de' összeírásnk i k zéleln «és i ttositis céljából vló ngy fontosságál és rtei csk % l htóság unkájánk elősegítésére, hne ltját érdekéhen is inden zvi és fennn dás nélkül lehetővé fogj tenni szálálóbiztosok n i és ered nény i désél K w ú 98. rilis. / '. S&rád! tó... polgá ter. \ Szbdságolják rendőr lklzottkt közbiztonság, int npi -npr egisétlődd példák igzolják, folyton rosszbodi) Ezeknek z állpotoknk tudhtó be Koároi Lpok egy hónppl ezelőtt jelenlétté - koránynk z terve, hogy csendőrség létszáát egyelőre htezer fővel sz. ritj közel vőben Most rról értülünk, hogy honvédeli j iniszter intézkedése folytán hdbvonult j rendőrtisztekel és rendőrlegénységet hirszerint legkésőbb ájus elejéi szbdság n fogják x fl/ ebzárll és kutyák. rendőrkpitányság 90 npos ebzárltol rendelt el t elj zonbn int ltszik, z ebtrtó tuljdonosok eg> része ic igen rpektál Egy h zzán érkezett pi tsz w levélben levélíró zt d i elő. hogy e héten te ikor oziból hzleié > z utcán egy kuty elől üg tudott elenekülni \ Ckorjeg kiosztás áj M \S hvi c h sgyeket Kossuth-téri irod következő sorrendben dj ki Április 5-én,-E. betűk. ; 6- n í'-m. 7-én J.-!. 8-án M.-Q. 9-én R.-Sz. 20-án T-Z. betűk tölténygyári unkások ugynezen sorrendben kpjk eg jc-! gyeiket Szókölt ktonák betörőbndáj. ( koároi betörések tetteit etfogt renrfég. His nbéságleveiek betörök beiserték bűneiket.) Sját tudósítónktól. koárdtni rendörségnek e héten jő npj volt. Egy hárotgú, igen vzély betörőbndát tett ártltlnná, ely últév ŐSZC ót grázdálkodik város területén száos betörést és ég több lopást követett el nélkül, hogy legkisebb nyo is rdt voln unkájuk után rendőrség, ely legngyobb, eréllyel nyoozott indig betörök után. teljen tnácstlnul állt; sőt i bnorisn csekély rendőrlétszá ellett képtelen volt ind gykrbbn egisétlődő betöréseket és lopás >kt egkdályozn Körülbelül ht hó ót egyást érték károsultk feljelentései, elyek " sok sok ezer korin kárról szóltk. z utóbbi időkben betörők [ártk Wolberg Dávid Jóki Mór-utci ékszerésznél, honnét integy ötezer koron értékben rny és ezüstneüeket, órákt egyéb ékszereket; Steiner /^gond. Rákóczi-utci fűszerkerkedőnél, kitől nyolcszáz koron készpénzt, kétezer koron értékű likőrt, ruot és egyéb fűszerárut Kohn Jkb Ferenc József-rkprti fűszerkerkedöné kél ízben is kinek üzletéből htezer koron értékű likőrt, szppnt rvéb főszerén t; Bluro Sion vendéglősnél kinek pincéjéből egy hordó bort. borovicsk! és ruhneueket; Ruschnttz Sándor és Pi gépkerkedő cégnél, honnét guitktrészeket. Tóth búzát; stván kertésznél, kitől háro zsák Ehrenfeld Jkb kerkedőnél, kitől pár szz koron própénzt loptk el De ezenkívül rengeteg brofilopás történt város területe-., elyek tettei ís derék triuvirátus volt. fl költekező kton Végre égis felderült rendőrségnek Lohnert Nándor detektív u! t hét eleien értült rról, hogy egy kton rgen költekező életódot folytt. \ detektiv több np figyeleel kisérte ktonát, jd pedig egiserkedett vele Fárdságos unk után detektiv egtudt, hogy kton rny és ezüstneüek e dásávl f< gllkozik. jd pedig később sikerüli kivennie ' iseretlen ktonából zt. hogy rnyneüekei Stéget Józsel tti születésű, tizedtől kpt értékítés \égett. Lóhnert bbeli kívánság t e--- ki ktoná- r gj szeretne brátjáv egiserkedni. ktoniépre ent, t ilkozól tűzött ki tegnpelőtt délutánr z egyik koároi kávéházb, hol Siegi József társságábn Klis Ernő és Hegedűs án< i foglltk helyet, Lohnert több társávl z sztl ellé telepedett és rövid bzélgetés után kijelentette társságnk, hogy őket előfogj állítni rend' rségen kávéházból feltűnés nélkül távoztk. ikor háro kton Kórház-utcábn hldt, i egyik, Klis Ernő egyszerre kiugrott rend- Őrök kői és futásnk eredt. betörőt Lohnert detektív vette üldözőbe s iután ne bírt Utóién. hároszor levegőbe lőtt, hogy be- r -ü.í>r bírj i Klis zonbn ne ijedt eg, hne ég ngyobb igyekezettel enekült üldözője elöl. Végre hosszs hjsz után ktoni rendőrök segítségével sikerült bet rőt elfogni és rend k égre kísérni. bán betörőt Éliússy Sándordr, rendőrfőkpitány elé vezették, ki nyobn vlltór fogt őket fi betörök beiserik bűnüket. betörők vlltáskor szépen sorjábn beiserték betöréseket elondták, hogj h város területén ne dolgoztk* ugy z ujkoároi álloást látogtták eg. honnét ozgó vontokról ruhneueket. bkncsokt élei.-'.ereket loptk el. Beiserték továbbá, hogy város területén z össz brofilopásokt ók követték el és pedig kként, hogy z pró jószág fejét levágták és ugy vitték el. betöréseknél Siégei József őri állt és hvlki ent z ufcán, helyiségben dolgozó társit pró fütyökkel figyeleztette Ezenkivül budpt-brucki vonlon is ködtek. vont król elloptk indent, i éppen ke/ük ügyébe ett, vsúti kocsikból bársony bőr huztokt, vlint függönyöket ellopták. Érdek, hogy Ki s Ernő és Hegedűs János, kik szintén ktonák és kórházból szöktek eg. kii gástlnul hisított és bélyegzővel ellátót szbdságlevéllel rendelkeztek, elyeket ördöngös ügységgel Klis űrnő, ki" el; polgár; fogllkozás borbély, készített, z okányok olyn kitűnően vnnk hi-itv, hogy zokt jd cskne lehete len feliserni. rengeteg lopott holit betörők ozv. Hegedűs Jánosnénál, z egyik tett nyjánál és Klis Ernőnénéi, ásik tett felégénél rejtették el. hol különben guk is rejtőzködtek. E helyeken házkuttás lklánál egész grdáját tlálták lopott holiknk. z ujkoároi álloáson elkövetett lopások tárgyit Ogyllán, Hetényen. Szentpéteren és környékező községekben értékítették. betörőket, int két orgzdát rendőrse; letrtóttt és nyoozást, elyben Lohnerl detektiven kívül Joó László csendőr- Őrter és Herán László detektív vett részt tovább folyttj rendőrség, elynek ég eddig ne sikerüli egállpítni, hogy két kton iót szökevény, nincs-e több orgzd. kihllgtások után ktonákt rendőrség további eljárás végett hdbiróságnk. ket sszonyt pedig kir, Ug; - égi e fogj átdni. Meg kell ég jegyeznünk, hog) Éiiássy Sándor dr. rendőrfőkpitány ez ügyben nyoozás irányításávl e^ siker kihllgtásokkl jel unkát végzett; betörő bnd kinyoozás és elfogás lohnert Nándor ügységét dicséri Különben tlán ondnunk is telleg hogy háro betörő elfogásánk ő örvend legjobbn, ert elfogtásuk folytán közbiztonságunkt tovább ne vzélyeztethetik HÍREK. Gulácsy. 98. \\ s M g nász eg ne indult z ország- in, igen keven tudták, hogy egy Gulácsy nevü ur Beregegyének z lispánj. Meginti; tották ellene hjszát, fővárosi sjtó npokon kerztül szellőztette beregegyei botrányt* 4 és szigorú egtorlást követelt. sjt - hdjártb terészeten rögtön belevonták \ koránylpok Tisz stván gróf szeélyét és e ondv csin.üt lklt szorglsn rgdták eg rr. hogy Tisz grófot ini bűnrészt ál i sk od z ország elé, ki egkdályozz bűnös lispán egbüntetését z országbn ezek tendenciózus sjtóközleények egbotránkozást idéztek elő Most ztán furcs dolog történt, i erősen dezvu j korány zsoldjábn álió sjtót. Mert Beregegye necsk egyhngúlg bizlt szvzott z árttlnul eghurcolt lácsy lispánnk, hne egyszerűen kijelentette, hogy lispánjánk űködését ne nélkülözheti, botrány rendezés tehát botrányb fulldt. Mosl egy-két lp kínjábn egyei törvényhtóság tgjit szidj, kik z érde egyei főtisztviselői ne voltk hjlndók z ő kedvük szerint kivégezni. Gu ácsy igz ellett legfényebb ' >nyság z egyhngú bizli szvzt, i rehbilitálj öt és jövőre bizltlnná tzi z effjt etek tendenciózus beállításává politiki hjszákt rendező újságok olvsó közönséget, elynek végre ég is ki fog nyílni szee és ne hgyj gát bérene sjtó áltl félrevezettetni. Szeélyi hír. Jnkovich-Bésán Endre gról közélelezési koránybiztos értítette várost, hogy legközelebb Koárob érkezik, hogy város közélelezési viszonyiról szeélycsen szerezzen tájékozást. üorőskerzí kiiünieíés Ferenc Szlvátor kir. herceg ktoni egészségügy körül szerzett kiváló érdeei eliseréséül Kroh János honvédszázdosnk (Budpt) Vöröskerzt!. oszt. díszjelvényét doányozt. Koril tnácselnöki khieuezés. király koároi Térfy Gyul igzságügyi iniszteri tnácsos, földinket kúriához tnácselnökké nevezte ki. Térfy Gyul legkiválóbb gyr jogászok egyike, ki ngy jog tudás é- pártln unkbírásávl fény kriért futott eg. -- Kineuezés. földivelésügyi iniszter Térfi Bél föerdő tnácsost z erdészeti szkképzettség egvizsgálásár lkított bizottság tgjává neveztek ki. Miniszteri köszönet. közokttásügyi iniszter Tóvárosi Közjóiéti Bizottságnk, ely tóvárosi álli elei iskol szegénysorsú tnköteleinek felruházásár 874 K 8 összeget doányozott, őszinte eliserését és köszönetét nyilvánított. Bergyer ezred láuozás Bergyei Rezső ezred, 2. gy. ezredünk pótzászlóljánk népszerű rokonszenv prncsnok, kit ngybecskeretd trtózkodás ltt z ottni társdlo előnyösen isert és szeretett eg. hrctéri beosztás folytán egvált prncsnokságtól. kiváló ezred e héten búcsúzott el pótzászlólj tiszt krától, ltisztjeitől is legénységtől, jd pedig polgári htóságok vezetőitől, kik indnnyin sjnálják Bergyer ezred távozását. Háziezredünk pó zászlóljánk uj prncsnok Hűtik József őrngy lett, ki nerég jött vissz hrctérről; ktoni álloás prncsnokságot pedig Mgos József lezred vette át. Április. negyvennyolcs törvények szentítésének npját z idén is egünnepelték közhivtlink és középületekre kitűzték nezeti lobogót. flz uj zárór. hivtlos lp közli záróránk éjjeli 2 óráig vló eghosszbbításáról szóló rendeletet. z uj zárór, egyidejűleg nyári időszáítássl, április 5-én, jövő hétfőn lép életbe.

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben