.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k kor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor."

Átírás

1 Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi hirdetések <ss ottíflze- ' H K ísuk is slfossvlttnk, toi i\ S'fft htvflnc. 3 rir'.-h '< H r,.. 8» k-jrctki - v»! u i i r i t Sipo K» > rene l i C ks Déni y*kö knél ELÖWZ ré8 ÁB r'c'ybco f l H ^*r* fhétfc tysrttfiis Lpvezér T u b xv Efjyen.. Hirdette! L ì "U-r HZÚÍH ár 3 0 fili, p..,..i t > M * b M pttttwton* ként kor. i. (hsl ptittoroi k. 2 kor. Bzsrk*t6s4sj ét * «-«. uhi vi). hétfő. bori.i lp issllei rlsst iílttfl. koslnények, további hirdslé*, t»k, rlőfixel ű és bii tési dijk síb. kftldu í. Krrl" >k,»t ; c * -25. K o < u g y látszik á r csk E l z á s z * Lothringiáért ölik. Másfélezer é v ó t tűrik g u k t után g e r á n o k é s frnciák. Utoljár n e g y v e n n y o l c évvel ezelőtt vér b á b u i n árán újr néetek birtokáb jutott. zót n e u l t el np, hogy rá ne g o n d o l t k voln frnciák. K e n i u l t el év, hogy visszfogllás vágy é s krt ne zkltt v o l n s z i v ü k e t Költök d l á b n, i s k o l á s k ö n ) \ é k b e n, k r i szószéken, i i vész ihletében, hdsereg szervezésében, t e p l o i i á d s á g b n, ünnepi á h í t t b n, ö r ö b e n é s b l s o r s b n ott v o l t r e v á n s e s z é j e. párisi S t r s z b u r g - s z o b o r r ennek j e g y é b e n kötöttek g y á s z f á t ) o l t frnciák s ennek j e g y é b e n z r á n d o k o l n k o d tüntető e n e t b e n i n d e n év július hő tizennegyedikén. z elzászi k é r d é s teretette e g B o u l n g e r - b o l rányt, Dreyfus-pört / gdir-válságot, z elzászi frnciák i r r i dentist forrongását. L P O K r o 2 3 s t K i s s Gyul d r Ján<?s. drág piros vér K O M Á R O M Megjelenik inden izebiorí. i T Á R C Á J fiz első kis uírdg előtt. eber százszor s i r. egyszer n e v e t. Százszor elond ilyenkoi egy n e v e t S ig j á t é k s z e r k é n t játszogt v e l e, szee lssn könnyel lz tele. E i t t ne ehetett V i l o s császár frnci földre s n e entek frnci p o l i t i k u s u k, írók, ű v é s z e k kevek kivételével Néetország földjére. E i t t v n félelet, áthidlhttln s z k d é k E u r ó p két ngy é - ne nezete között, k i k e t közöshivtás, z e b e r i s é g és civilizáció egyásr utlnk. Elzászért szövetkezett szbd frnci köztársság népeket elnyoó cári u r l o l. Elzászért békült eg hlálos e l l e n é v e l, z orieánsi szűz g y i l k o s á v l, N p ó l e o n porkolábjávl, frnci gyr t p o l i t i k e g r o n t ó j á v l gyűlölt é s rettegett brit h t l o l. Es ne Szerbiáért, ne Orosz o r s z á g é r t, ne népek szbdságáért szállt világháború vész sodráb Frnciország, hne egyedül HlzászL o t h r i n g i á é r t. É s világ b é k é j é n e k is csk zért áll e g útjábn frnciák h z á j, e r t egyetlen igzi hdicélját, E! z á s z - L o t l ; r i n g i á t vissz ne szerez hette. De vájjon kicsiny Elzászért, v i l á g b é k e egyetlen é s utolsó k d á l y á é r t s z i v e indig sir, soh'se n e v e t. Százszor elondo hlkn n e v e d, s ig játékszerként eljátszo vele, szee lssn könnyel lz tele Ősz viin. z MH bmiwl z első vonton. rt. Herftfl József. földön s t e n t u d j i jó z é l e t ü n k olyn i n t hjó, l e l y i s e r e t i e n vizeken e v e / Es egy npon ély örvénybe vz. M ég f e j e d Vállon p i h e n. M ég csup szin, álo szive* M ég nászdl csendül csónkon S rgyogv köszönt inden völgy, hlo. De egyszer... N e n é z d ost szeeet El k e l l e n g e d n e gyenge k i s k e / e d. Tvszt, dll ind itl k e l l felejtene S gd r d s z r o p p n t tengeren. Reggelizés előtt fél pohár Schidthuer-féle h s z n á l t vlódi áldás g y o o r b j o s o k n k és székszorulásbn szenvedőknek kell-e, szbd-e nekünk gyroknk is t o v á b b h u l l t n u n k v é r ü n k e t? Mát i g e n szbd k e l l, sőt e r k o c s í kötelség. Ránk nézve nincsen külön elzászi k é r d é s, hogy Néetországr nézve n e lehet- it külön kárpáti k é r d é s és külön erdélyi kérdés. nezeti birtokálloány védele kölcsönös kötelség egyássl szeben. k á r egy négyszögéterről, k á r egy egész országról vn s z ó. k r háború első ó r á j á b n, k á r, v i l á g t r g é d i utolsó f e l v o n á s á b n. szövetségi hűség nyilvánvló e g s z e g é s e lenne, h á s k é p g o n d o l koznánk, h ásként cselekednénk. E tekintetben g koronás királyunk jár elöl jó p é l d á v l, k i V i l o s c s á s z á r hoz intézett távirtábn s z ö v e t s é g i hűséget szentnek é s sérthetlenoek j e l e n tette k i. i n t hogy szent é s sérthetien i s, e r t hűséget gyr nezet é g soh e g szegett s osl se f o g egszegni.. sjtóhűdiszdllds engedélyével. Rdziwiiowb. vsúti pályái ugyn uszk csptok ái isét rendbeliozták, de z orosz nyotávolság e l l e t t n e hsználhttuk s é i kocsinkt, se z osztrák-gyr gzdsági küldöttség hozzáfuggztetl háti kocsiiát!gy* tlen r e é n y ü n k z volt, hogy különvont, elyet Ostpenko t n á r rendeli eg z ukrán vsútigzgtóságnál, Brodybn várkozni fog reánk. Éppen zért rendkívül ngy voll z öröünk, i k o r z u k r á n k ü l ö n v o n t B r o d y b cskugyn beérkezett. v o n t ugyn egyelőre egy szeély vont! o z d o n y b ó l állott, ely r k v volt tüzelőfávl, eg egv ásodosztályú kocsiból, Rdzíwilowbn z o n b n egy el sztályu kocsit ígértek rendelkezésünkre bocsátni, i lény* leg eg i s történt gen kelle és gyors utzás után árcius l ü - é n vsárnp reggel h t ó r k o r Brodyb ér kezeti v o n t, ely z u k r j n i gzdsági Brodybn n y o b n felszállottunk k o c s i r küldöttségei vitte. Negyvenháro hónp ultán Ostpenko t n á r szívségéből gzdsági i s é t v i s z o n t l á t t z egykor oly virág ö v r o s t, e l y c s k n e negyven hónpig o r o s z u r l o i bizottság is v e l ü n k jöhetett, ugy hogy több ltt állott. v á r o s eglehetősen s o k t s z e n npi kerülőutl t k r í t ó i t eg, eri gzdsági bizottságnk egy ásik része, ely zelőtt v e d e t t h á b o r ú t ó l, különösen pályudvr h á r o n p p l i n d u l t el Bécsből, c s k néhány e p ü l e t e, e l y b ő l c s k e z t e l e n flk r d ó r á v l előzött eg i n k e t K i e w b e n. tk e g. v o n t, e l y l s s n nekiindult, B r o d y T u d t u k, hogy Rdziwilowból, h kerülő vel i s, lehetség cstlkozás Kiewbe, igy é s Rdziwilow között z oroszoknk több árok vonlán é s trtlékállásán h l d t k e r e s z t ü l ht c s k rról volt szó, hogyn tehetnék eg i n t e g y t i z k i l o é t e r h u s s z u utt Brodytól e l y e k c s k n e n é g y é v e n k e r e s z t ü l válsz- z 2-3 elrontott gyorot o r ltt sen telje rendbe nozzi

2 . élete felől s e. z t á n ezt Ők ugy h í v j á k, hogy. s slobod" szbdság, pedig csk é s z n é l k ü l fl hztérők. Készülő ngy eények K origveleni nyugti hrctér r»án fejleényei, tos Bgy é l é n v á l s z t ó j o g tárásábn Fzt béketárgylások, idebenn kérdése v!o dulkodás Le / ÉHiláflOl é r d e k l ő d é * D e ntlci «-> i. e lebd se k u l - s e belpolitikábn nnyi é s o ' \. i n életbevágó Bgy, i ' gy tófelegebb érdek! J é s ü n k h ">! j ó k o r rz n e rdjon / orősi i i.* t regen hztérők száár Hiszen z é r z e l i ozzntoktól eltekintve, legszárzbb p o l i t i k i szepontból se közö i g / h - g v i k é p p e n ítélik eg sze idegenből h o s s z ú távollét után visszkerüli h o n f i t á r s i n k z itthon v l ó állpotokt, ég k e v é s b b é pedig z. heg) infl tpsztltokt, fölfogási e- hjlndóságot hoztk gukkl, f ö l z v r. vgy fölfrissíteni közvéleényt, Mind k o t t e k i n t e t b e n teljen egnyug ttó i t hztérőktől h l i u n k, i t lelki világuk felől gviseletükből é s nyiltkoz tikból egállpíthtunk. / nép elj túlnyoó ellenség fegyvereitől p á r t l n h ő s i e s s é g g e l v é d t e e g hzáját, z i d e g e n ze árltok osti tál N fetsőbbség lelki készült s é g e i verte vissz, z tthon tlált helyzetnek pedig ég kelleetlenségeibe is szinte könynyebb szívvel illzkedik b e l e. i n t s o k k i t egy pillái \i i se v e n k i egszokott fészké ből világháború, e l y i k egcsonkult eg bénult közülök, zúgolódás nélkül, sőt büszkén tür» h z é r t v l ó nyoorúságot és tudj, hogj hz gondoskodni f o g z jövőjéről elyik eg épen r d t, n e hbozik, h kell, újr v i s s z e n n i hrctérre, ihelyt b i z z. Heh i s i rend t ö b b sze. főbbet ái. közönség rovt. várs ne iiliel fát hogy s z i n t e b e l e f á j d u l z én-be s z i v e, z e d lig szépen f á s í t o t t u t k s l i g e t e k pusztulásárik i r t á r. z Erzsébet" s z i g e t, z páli g y ö n y ö r ű t ; r á l d o z t u l e s t e k. z utcák s i v á r k, lobtlnok l e s z n e k. N á l u n k r n e z e n d ü l fel d l Tele v n vái - kácf v i r á g g á ' kácf virágok é d e s i l l t á v l. Pedig t jó l e v e g ő. nyári n p heve ellen r n y t i n - p i h e n ő Porfészek u t c i n k o n p o r egkötője. S z é l é s tüz e l l e n védele. Disze városnk. K l i t i k u s s z e p o n t b ó l z e g é s z vidéket szelíddé, vonzóvá, egészségsé tzi. Okos gzdálkodássl t ü z e l ő n y g t s z o l g á l t t. éhecskék e n n y i é d e s nektárt gyűjtenek virágkelyheikböl s ily v g y o n t e n t e n e k e g z elkllódástól. i v r o s u n k zonbn i n d e z e k k e l n e törődik. s z é p. k e l l e e s iránt nincs é r z é k. ki é l e tében csk egyetlen fái ültetett és n e v e l t f e l. z t u d j, ily g o n d o s, n e h é z u n k á v l jár z -^ " < í. i v á g ó fejszéje s evek u n k á j á t egy perc ltt egseisíti Pedig v r o s n k, tnácsnk szigorú h t á r o z t vn. főleg ézelő fák,z k á c. hárs, eulnthus, g i e d i t s c h i védelére s gzdsági h i v t l i ( v á r o s i k r á s t utsítj e z e k n e k ü l t e t é s é r e. S o s t n g y é r t é k e t k é p v i s e l ő éhé h egy k i s s é k i p i h e n t e g i t z oroszországi állpotokról p e d i g fej szetek ennek vzendőbe s városunk ország sn i s e r t s i i d ő k b e n drágán f i z e t e t t csóválv. zel inden hztérő. ézterelése elől v n l e h e t ő s e - e l v o n v. - Bolond világ z ; ondt egy D e k p t u n k c helyet! egy k o ü n i k é t, Sebült h o n v é d e s o r o k írójánk n i n c s i röviden csk nnyi, hogy z ujbb fásítás ddig s z ü n e t e i fog. ig v á r o s sz ott se törvény, se rend, se becsű e t ; n e bályozási terve el n e k é s z ü l. T e h á t s z ü n e t e l n i biztos i H senki vgyon, de ég z fog örök i d ő k r e, vgy leglább is egy eber öltőre. Mert, hogy itl ez szbályozási terv t o t t k e! ( >P iszországot usztri-mgyrországtól. egszülsen s nnk folyoányként csk Feltűnő volt különbség i árkink egvetlen f is elültethető legyen, zt i ko é s z o r o s z o k á r k i között, z u t ó b b i k t r o i él.lény e g ne éri. kik e l é k e z n i forrdlo ót szeelláthtón e l h n y g o l t á k, krnk, t u d j á k, hogy t v előtt C s é p i Ugy hogy z á r k o k, v l i n t f e d e z é k e k á r Dni bizottsági tg i n d í t v á n y á r közgyűlési jórészt b e o l o t t k htározt hoztott, hogy é r n ö k i h i v t l u t Tul voltunk hát terség t l o n, sitttik szbályozási terv elkészítésére. N o s, e l y z eberekel é s országokt o l y n hosszú i t ö r t é n t h á t ez i d ő ót? tdőn kerztül elválsztott egyástól és von Ne v á r j u n k tehát f ü l t e t é s s e l szbá lunk, i n t onrchi és z uj u k r á n köz lyozásig, h n e p ó t o l j u k k i p u s z t í t o t t fásítást társság közti békés közlekedés első f u t á r j, nyobn. átrobogott h t á r o n Gondoltinkt zonbn jó gzd i n d e n k i v á g o t t f á j h e l y e t t ne sokáig fűzhettük tovább, e r t e s s z i r ő l n y o b n ülteti á s i k t. Legyen i vá i i szebetűnt Rdziwitow vsútálloás rosunk is jó g z d. dj Vissz lobos u t c á i n Rdziwilou z első ngyobb h e l y s é g h t á r o n kt, l i g e t e i n k e t s ü l t e s s e n i n é l több é z e l ö f á t. t u l. e l y r u k r á n földön f e k s z i k. (figyelő.) z ÉNofüás közelében v á s á r i b ó d é k á l l n k, i t t láttuk z első fehér k e n y e r e t, e l y n e k k i s s é Fogysztási szövetkezet. b o r s c s ár volt, egy pár zselye ngyságú E l p o k űit s z á á b n o l v s t u k, h o g y szelet 50 kopekbe került. Ukráni földjére érve, Szőnyön f o g y s z t á s i szövetkezet lkult Ostpenko t n á r e g h í v á s á r közös r e g g e l i h e z H n g y kötelekében. S z e r e t n é n k e r r e z é l e t r e Mtdftk, i d újból felszállottunk v o n t r. v l ó l k u l á s r i k ö z ö n s é g ü n k f i g y e l é t is ely k ö z b e n két kocsir gyrpodott, hogy felhívni..mert tetszik t u d n i / h o g y i t j e l e n t f o l y t s s u k u t u n k t K i e w h e Dub i> Rowno e g y gysztási szövetkezet Hngy k ö t e l é vérázttt ezőin kerztül k é b e n? Jelent gyufát, lugkövet, ecetet s Stolbulnowobn tlálkoztunk először indenféle nélkülözhetlen háztrtási cikket, r. e y o b b cspt v i s s z t é r ő osztrák-gyr hdi i Örsujflun, h o l ilyen s z ö v e t k e z e t r é g e b b e n fogollyl. k t o n á k k é r d é s e k k e l o s t r o o l t k fennáll, olcsó p é n z e n k p h t ó l u g k ö k i l ó j inket é s l i g v á r t á k, h o g y á r h z é r h e s s e n e k. *20 koronáért, g y u t 4 f i l l é r é n. S n á l u n k? tt elbúcsúztunk iebergi t á b o r i s z á l l í t ó l u g k ö k i l ó j 7 k o r o n ; g y u f, n o e r r ő l ne vezetőség küldöttjétől, Wrp s z á z d o s t ó l is, i s b e s z é l j ü n k ; p i r u l á s, e g l á z k o d á s s h n e ki h á l á r k ö t e l e z * ó d o n fárdozott, h o g y v á g t u n k k e r e s k e d ő n e k tetető á b r á z t o t, h á t u t u n k z ukrán htárig lehetőleg rendben n i n c s. Hát iért n i n c s? M e r t n e s Hngy sikerüljön. szövetkezet. Hngy indennel ellátj vevőit s lenben pusztít, i;r in ele n k i t u d j, elise r i és e l o n d j, hogy, BsMébM l.. z «b b g áprilite J;; Ugy t u d j u k, v n n á l u n k e z ő g z d s á g i szbvep k e z e t ; v ; ; - n e h ú z h t n ez k i b e n n ü n k e t szégyenlet helyzetünkből s i e e e l h e t n é egyenlő nívór Koároot Oruj flávl, Sx.v. s ibdságunk. nvel? Kéritik, t e g y e e g! Bizonj közügy, ég pedig ngy és Örven det, hogy g y r nép nyugodl é r t e l é t, rendszeretetét n e zvrt e g bolseviki szlg koroi iprthtiltt kciój. sok f kötik 98. Up - K V e t t ü k z lábbi s o r o k t, e l y e k n e k s z i d u n k helyet b e n n f o g l l t n e e s célú kcióért. 2 k c i ó é r d e k é b e n felirtot intéz z. iprttület i n i s z t e r h e z. ve-én jv isll i g y h n g z i k Előterjztetett és elfogdttott Koá roi p r t e s t ü l e t elöljáróság áltl z 9 i $. évi á r c i u s h ó é n d. u. 2 u r k o r K ároi p r t e s t!et székházábn egtrtott 30-ik évi rend iprttületi közgyűlésen z lábbi jvslt. K i o n d j e g y h n g ú l g K o r o i pr ttület közgyűlése, h o g y z o r s z á g i p r o s i n k ipri lklzottink érdekeit háború o k o z t súlyos gzdsági e l t o l ó d á s o k következ tében c s k u g y k é p z e l i h t h t ó s n e g v é d e, h i n d e n téren egindítndó s z o c i á l i s l k o t á s o k t t r t j á k k o r á n y o k első feldtukká e g v l ó s í t n i, e t e r é n első s o r b n tehát o d k e l l törekedni, hogy n é p e g é s z s é g ügye nyerjen ielőbb törvényhozás utján e g o l d á s t, erre vló t e k i n t e t t e l jvsolj k ö z g y ű l é s, hogy g o n d o s k o d ) «>n k e r e s K e d e l e ü g y i korány r r ó l, h o g y z áltlános népbizfosiids t vényerejüvé váljék. Ne odázhtok cl egy percre fenntrtó i p r o s s e z. állot ngyrészben unk d ó k e r d e k e i s e, z o n e g y s z e r ű o k n á l fogv, e r t ezen osztály v n l e g j o b b n e g t e r h e l v e közterhek viselésével, z o n b n so'/szor év tized n e h é z unkájuk ö n g u k é s c ládjuk r é s z é r e n e eredényez ás egyebet, intáz e l g g o t t s g o t, e n n é l f o g v feltétlenül e l s ő r e n d ű á l l i f e l d t n k t r t j z i p r t e s t ü l e t k ö z g y ű l é s e, h o g y u g y n c s x t ö r v é n y h o z á s i l g rendez t e s s é k z ltlános ggkor ti rokkntbtztosltás* négy é v ót trtó világháború rettenet vztégei férfiknk ngy százlékbn pusztított el épen zt r é t e g é t, e i y hivtv voln pótolni zokt földi j v k t, e l y e k h á b o r ú r t i é k i v á l e t t e k, ez z o n b n éppen z elvzett u n k e r ő ) í o l y t n n g y n e z e t i k á r o s o d á s t idéz e l ő, i f o k o z t o s n csk u g y p ó t o l h t ó, h ó d o t k e r e s ü n k r r. h o g y jövó nezedékünk fejlődése egészség lpokr l e g y e n fektetve, e célból e l s ő r n g ú k ö t e l e s s é g e z állnk törvény ódon gondoskodni kötelező ny-, csecseé gyerekvédele!t /'. N e k i s e b b feldtot r ó z á l l r z k é r d é s s e, hogy béke h e l y r e á l l t á v l lehető l e g n g y o b b énekben h s z n á l j k i rendé k e / é s e r e á l l ó t e r e l ő eröt, h o g y i g y i n d e n téren előállott élelezési, ruházti, felszerelési és egyéb c i k k e k p ó t o l h t ó k l e g y e n e k, i c s k Ugy k ö v e t k e z h e t i k b e, h törvény ódon t< rténik g o n d o s k o d á s k ö t e l e z ő unknélküliségelleni biztosítás/ól. H o g y fent f e l s o r o l t é s e b b ő l fkdó ki /.terhek könnyebben elviselhetőbbé vál hssnk, bizonyos értékben egosztndók volnánk t e h e r v i s e l é s ó d o z t i h ezen c é l b ó l e g y irányt j e l ö l ü n k is e g é s p e d i g kötelező czőgdsági biztosítást és z áltlános kötelező cselédbtztositdst, kkor hisszük, hogy ngyértékben segitségere lzünk többi * szociális feldtok eg oldásánk. POLTZER MÓR Koro, Nádor-utc inőségű férfi cipők, dtáruk, f«hérn«ü«k 9. síb. kphtók.

3 3 nélfogv, iután indezen (elsorolt szociális lörvíi ylkotásofc véleényünk szerint i kerki deleügyi inisztériu htáskörébe trtoznk, legélyebb tisztelettel kérjük Ngyéltóságú Min sztei Urt, Kegyel i runkt, kegykedjen z iprttület egyhngú htároztánk inél dőbb é r v é n y t s z e r e z n i. Kiondj t o v á b b á közgyűlés, hogj ezei eg irhni ilg hozott htározti jvsltát egküldi i ország össz iprttületeinek is, hsonló htározt eghoztl v é g e t t. Mély tisztelettel Ngyéltóságod láztos szotgái Koároi prttület Czirj Kálán, Boldoghy Gyul, jegyző. elnök. VRMEGYE. tyy hui közigzgtás. váregyei közigzgtási bizottság ked den t r t o t t r e n d e s h v i ü l é s é t, elyen grói Dezssc János f ő i s p á n elnökölt z lispán, ülésen egjelentek sztlos Bél Bthó L j o s főjegyző, d r. Mdrssy Pál árvszéki elnök, d r. Vitusek K á r o l y t i s z t i f ő ü i y é s z, d r. Mezey J á n o s t i s z t i főorvos, Ber zsenyi Jnosits J ó z s e f űszki tnácsos, Brth J á n o s k i r. t n á c s o s, k i r. pénzügyigzgtó, Mirtse Ljos k i r. t n f e l ü g y e l ő, M o l n á r re gzd. fel ügyelő e l ő d ó k, t o v á b b á Brnyy Géz, Lózert Kálán, Plkovich V i k t o r, ThlyFerenc b i z o t t s á g i t g o k é s d r. Zsindely Ferenc j e g y z ő. z elődók jelentéseiből eeljük k i következőket z lispán közigzgtás e n e t é b e n h á b o r ú s közélelezési viszonyok okozt n e h é z ségeket vázolj. Bejelenti, hogy Fáy s t v á n t t i f ő s z o l g b í r ó t z Orsz. Közélelezési H i v t l r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t és h e l y e t t e s kor á n y b i z t o s s á történt kineveztetése f o l y t á n fő szolgbírói állásától közgyűlés utólgos jóvá hgyás reényében f e l e n t e t t e. tti fő szolgbírói h i v t l vezetésével d r. Niklovics ldár t b. főszolgbírót b i z t e g. b i z o t t s á g rekvirálások tárgyábn történt felszóllások ul in közélelezési koránybiztoshoz felterjz tést intéz, elyben z i t t e n i állpotokt vázolj és ezt közélelezési hivtlt v e z e t ő inisterhez is felterjzti á s o l t b n. tiszti főorvos j e l e n t i, hogy z e l ú l t negyedév közegészségügyi t e k i n t e t b e n kedvező nek ondhtó. Dr. W e i n e r D á v i d t ó v á r o s i körorvos ktoni szolgált l ó l felentést nyert kurtkzii o r v o s i k ö r b e s z i g o r l ó o r v o s t ren k i belügyiniszter; t t b á n y i bány telepen l k o s Készságügyi szolgáltát csk h á r o orvos látj e l, két ideiglen orvos i költözött. z átlépitészetihivtl 9 O főnöké i g) z álli cs t ö r v é n y h t ó s á g i bn v n n k. e g h l d ó vétek tuljdonosit értítsék, h o g y e n n y i b e n szén gyűjtését és behordást folyó évben sját unkerejükkel ne t u d nk végezni, ezt körülényt április 30-ig j e l e n t ek b e. z összíteti b e j e l e n t é s e k z Á l l t - é s T k r á n y f o r g l i r. - t. h o z lznek be küldendők, r é s z v é n y t á r s s á g t e r ü l e t e k n e k l e h e t ő é n ktoni erő kirendelése utján történő l e k s z á l á s é s lekszált szénterés behor dss iránt z illeték ktoni htóságokkl történendő egállpodás végett intézkedni fog. Kérdések uálszitíjogról. v á l s z t ó j o g i jvslt é r t e l i cenzuson áll. legtöbbel z o n b n c s k z o n v i t t k o z t k, hogy e l y i k cenzus e n n y i v á l s z t ó t d V Csk gróf Klebelsberg v o l t közokttási á l l t i t k á r v e t e t t e f e l legfontosbb k é r d é s i, h o g y i l y e n f o k ú é r t e l i cenzus e l l e t t kpunk űvelődésnek o l y n szintjén álló v á l s z t ó k ö z ö n s é g e t, e l y n e k b e l á t á s á r z o r s z á g sorsát egnyugvássl rá lehet bizni. Ennek egáll pítás c é l j á b ó l kptuk felsőbb helyről kö vetkező kérdéseket. p u s z t írni- o l v s n i t u d á s jelent-e s z á o t t e v ő érteli cenzust 24 é v e s v á l s z tónál? 2 M i t u t t tpsztlás vájjon csk 4 o s z t á l y t v é g z ő k b e n t r t ó s - e z i s k o l i o k t t á s és nevelés e r e d é n y e? 3. c s k 4 o s z t á l y t végzettek 24 é v e s k o r u k b n t e k i n! h e t ö k - e öntudtos v á l s z t ó k n k, e g é r t i k - e p o l i t i k i trtlú olvsányokt és bzédeket? 4. T r t ó s b b - e 6 o s z t á l y t v é g z e t t e k b e n z i s k o l i o k t t á s é s n e v e l é s eredénye s i b e n jelentkezik különbség? 5. 6 o s z t á l y t végzettek érettebben s z ó l n k - e p o l i t i k i kérdésekhez 24 é v e. k o r u k b n, egértik*e p o l i t i k i trtlú olvsányokt és bzédeket? 6. L e h e t s é g e s v o i n - e i tnterv k e r e t é b e n négy l s ó o s z t á l y b n z eddiginél több cs lposbb állpolgári nevelést dni? 7. L e v i h e t ö - e történele és lkotány t n V. osztályb s v á r h t o - e ÜŐ e r e d é n v c s u p á n négy osztályt ségének fokozásár.? ' Kérjük nító urkt, végzők politiki különösen szkebereket, t szívkedjenek ekérdésekre röviden de ne teoretikusn hne tisztán tpsztl" egfedni, H L > \ i t lehetőleg p ó s t t o r d u l t á v l, inél előbb szerkztőség c í e r e b e k ü l d e n i. Lehet név n é l k ü l is f e l e l n i. f e l e l e t e k e t i i i l e t c k e s f sőbb h e l y r e juttt juk e l, honnn k é r d é s e k e t kptuk s h o l j d sürgősen feldolgozzák, felhsználják. H iáik lpján vlki kívánj. írj eg cs f e l e l e t é t t t s kö zölni fogjuk. Pontos kérdésről lévén s z o, re élhetjük, h o g y kérésünk n e lz h i á b v l ó. És ezt s z k e b e r e k véleéi y e nélkül, k i k e k é r d é s e k b e n t p s z t l t o t szerhettek, l p o s n e g o l d n i lehetetlenségnek trtjuk. (6nik) z j e l e n t i, utk jó kr kir. tnfelügyelő e g l á t o g t t gyeri ely, szoori trjáni, héregi, vérttolni, tr«si iskolákt és z o t t n i óvodákt; kifogáso kt e e l gyerelyi, vérttolni, trdosi isko lák é s trjáni óvod elhelyezése felszere se ellen. k t o n i szolgáltr b e v o n u l t tní tók s z á 00-r e e l k e d e t t. kir. pénzügyigzgtó jelentése szerint á l l i e g y e n e s d ó k b n K f o l y t b e, túlfizetésül K u t t k o z i k, i ult évi állpothoz viszonyítv K - v l k e d érett VROS. fiz uj rekuirálás küszöbén. Hírlpírói kötelségünk, h< >gy tájékoz tssuk ngyközönséget rról korányin tézkedésről, e l y k é n y s z e r ű s é g b ő l o r s z á g s z e r t e b e k ö v e t k e z i k, d e ely e g y á l t l á n n e k r z k l t á s lenni lkosságnk, h n e e g y i n vezőbb. d e n n é l fontosbb célt s z o l g á l hdsereg kir. ügyész j e l e n t é s e s z e r i n t foglyok z i t t h o n l e v ő p o l g á r i t á r s d l o közellátásálétszá 2 9 volt á r c i u s v é g é n 2 0 férfi n k. é l e l e z é s é n e k b i z t o s í t á s á t. rról vn szó, 9 nő. f i t l k o r n k női f o g h á z á b n 47 volt hogy 0Z eddigi h!é>soi intézkedéseket ost létszá. tt e g y hlálet f o r d u l t e l ő. uj rekvirálás fogj követni, ngyobb eréllyel z ü l é s v e g é n l.özert Kálán b i z. t g i n szigorúbb zközökkel, int eddigiek. dítványár elhtározt b i z o t t s á g, h o g y üléseit ezentúl délelőtt 0 órkor f o g j e g k e z d e n i. ( f ) f i rétek lekszálás. folyó é v b e n vihtó száls tkrányterés lekszálásr é s behordásánk b i z t o s í t á s é r d e k é b e n leirt érkezett v á r e g y é n k l i s p á n j á h o z. E b b e n l e i r t b n z v n. h o g y z 5 0 k t. h o l d, v g y z t h t ó s á g o k i n d e n e s e t r e csk ö r v e n d e n é n e k, h k ö z ö n s é g e g é r t é s s e l é- ö n k é n t v l ó b e l á t á s s l e n y h í t e n é z e l k e r ü l h e t e t l e n i n t é z k e d é s e k s z i g o r u s á g á t. H z f i ú i b i z l o l e r j ü k is r e é l n i, h o g y ez k í v á n t o s e g é r t é s n é p l e g s z é l e s e b b r é t e g e i b e n v l ó b n eg fogj k ö n n y í teni végrehjtó htlo nehéz feldtit. z uj r e k v i r á l á s n e k r j e g f o. - z t n i k ö z ö n séget e g é l h e t é s t ő l, csk egyeknek eddig oldl önként t e l ne jánlott nélkülözhető készleteit fogllj '.e köz. ó l j i r. Elengedhetetlen v u k ség v n erre. i z e i t, e i t tudott dolog h b o égj év lpi rtltil gy < uj tei itti ->.g indig tvszi <'* nyáreleji hónpok vouk legkrítikusbbk közehát. s e h l e * é s t e k i n t e t é b e n. z idén is igy vgyunk. z el rejtett és te tártln készleteket tehát ú l h t t l n u l száb kell venni e g y e n l e t e s e n i g z ságosn s z é t o s z t n i k ü z d " hdsereg l k i sság k ö z t. Ez i n d e n k i n e k e g y e é s c s ládeltrtási érdeke é r d e k e indzoknk h o z z á n k trtozóknk k i k ég is hrc tereken v u n k. Mert ne felejtsük s ezt é r t s e eg indenki legutolsó t h i b n is hogy noh á r két ellenségünket b e k é r e k é n y s z e ritetiük, hrctereken pedig > o n f é n y e s e b b e n n e állottunk, int indzonáltl é g i n d i g kötelségünk SZÍVÓS k i t r t á s, n e h o g y z e l l e n s é g e s t e r ü l e t e k e n kivívott e r e d é n y e k e t és z ezek n y o á n közelálló áltlános b é k e á l d á s i t itt h o n v l ó ellnyhulássl és közö bösséggel, vgy bűnös önzéssel é p p e n z u t o l s ó e r ő f e s z í t é s n p j i n kockár v e - s ü k. T e g y e e g tehát i n d e n k i h z f i ú i kötelségét é s könnyítse.l^ htóságok nehéz f e l d t i n k teljítését. x C q y u á r o s é s i n i s z t e r. kssi l p o k b ó l olvssuk, h o g y K s s város polgár terének b b e l i kérelére, h o g y város / s i r s z ü k s é g l e t í n c k biztosításár zsírt u t l j n k k i, közélelezési i n i s z t e r s j n á l k o z á s s l f e l e l t, t e k i n t e t t e l h d s e r e g igen ngy e r v ü és e l s ő S' rbn k i e l é g í t e n d ő s z ü k s é g l e t é r c. Hogy vrosok zsirszükseglete iként lz biztositht, igzán probletikus* H e l y i l p t á r s i n k htósági sertés hizlld f e l á l l í t á s á t propgálják és z z l vélikjelérni n e h é z k é r d é s egoldását. S z ó sincs ról, ngyon okos terv, z o n b n egvlósítás elé ngy k d á l y o k t o r nyosulnk, elynek Ugyózésén i örülnénk legjobbn. S g u n k részéről i s e t u d u n k v b egoldást. z o n b n ne szbd e l f e l e j tenünk z t. hogy éppen Dunántúl két n g y városánk sikerrel ű k ö d ő hizlldájából l e g u t ó b b i hónpokbn d r c k v i r l t k k o w s e r t é seket, ív rd, h o g y i is ne jáánk-e így? Kleje v o l n, h o g y vidéki városok köz ellátási ügyekről legngyobb r é s z l e t e s s é g g e l tájékozttnák k o r á n y t, e l y e t eg k e l l győzni h ' gy f ő v á r o s i közönség s o k s z o r o s á n j o b b helyzetben vn vidéki közönségnél közellátás dolgábn. \ Országos nép cs állt8sszeirds«k i r. k o r á n y k ö z é l e l e z é s biztosításávl kpcso l t o s n országos nép áiltösszeirásl rendelt e l. Erre vontkozólg p o l g á r e s t e r követ kező hirdetényt bocsátott k i. k i r. i nisztériu 20(98. M. ü. sz. rendeletivel közélelezés b i z t o s í t á s céljából szükség dtgyűjtés zközlésére nép- é s áiltösszeirásl r e n d e l t el. Elrendelte továbbá vetésterületek fölvételét, gőzcséplőgépek b e n z i n n e l, petró leul, villos v g y ás otorikus erővel h j t o t t v g y p e d i g járgányos cséplőgépek, to vábbá gbon tárolásár l k l s helyiségek összeírását. Ezt / ö s s z e í r á s t f. évi á p r i l i s 5-iki á l l p o t s z e r i n t f. évi á p r i l i s hő npjin s z á l á l ó b i z t o s o k u t j á n fogo f o g n t o s í t t t n i. Felhívo e n n é l f o g v v á r o s egész l k o s s á g á t, h o g y fentjelzett npokon z össze írás l e h e t ő v é t é t e l e céljából s z á l á l ó b i z t o s e g j e l e n é s é i g lehetőleg Otthon t r t ó z k o d j é k v g y szükség d t o k t beondni tudó e g y e n o t t h o n i é t é r -. i gondoskodjék cs szálálóbizto sok űködését elősegítendő, kívánt dtokt t r t ó z k o d á s nélkül, p o n t o s n és őszintén ondj e g. l k o s s á g egnyugttás céljából közlö, hogy ez z összeírás sé rekvirálás!, se d ó z t t á s i c é l o k t n e SZOlgál. CSéplőgéptUljd h nosokl f ö l h í v o, h o n t u l j d o n u k b n levő cséplőgépet 98. á p r i l i s hó l f ) - t ó! i g t e r j e d ő időközben n á l j e l e n t s é k b e. b e j e l e n t é s i é s z o l g á l ó nyottványok v á r o s i k i d ó h i vtlbn hivtlos órák ltt á t v e h e t ő k. gbontárolásul lkls helyiségeket városi érnöki h i v t l f o g j összeírni. Figyeleztete v á r o s lkosságát, hogy Száláló bizí*»skt ű k ö d é s ü k t r t l t t közhivtlnoknk kell tekinteni, t o v á b b á, hogy k i z ö s s z e í r á s h o z szükség dtok szolgálttált egtgdj, vgy t u d v v l ó t l n dtokt közöl, v g y h t ó s á g i e l l e n ő r z é s t eghiusítj v g y kijátsz

4 l z - ennyiben cselekénye súlyosbb bflnt f! - i.; ken i lá i e i - kihágást kövei el e- hl hónpig terjedhető elzárássl, vlint KKX) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. M*g vgyok győződve zonbn rról, dog) Koáro thj, vros közönsége egérti z e; - de' összeírásnk i k zéleln «és i ttositis céljából vló ngy fontosságál és rtei csk % l htóság unkájánk elősegítésére, hne ltját érdekéhen is inden zvi és fennn dás nélkül lehetővé fogj tenni szálálóbiztosok n i és ered nény i désél K w ú 98. rilis. / '. S&rád! tó... polgá ter. \ Szbdságolják rendőr lklzottkt közbiztonság, int npi -npr egisétlődd példák igzolják, folyton rosszbodi) Ezeknek z állpotoknk tudhtó be Koároi Lpok egy hónppl ezelőtt jelenlétté - koránynk z terve, hogy csendőrség létszáát egyelőre htezer fővel sz. ritj közel vőben Most rról értülünk, hogy honvédeli j iniszter intézkedése folytán hdbvonult j rendőrtisztekel és rendőrlegénységet hirszerint legkésőbb ájus elejéi szbdság n fogják x fl/ ebzárll és kutyák. rendőrkpitányság 90 npos ebzárltol rendelt el t elj zonbn int ltszik, z ebtrtó tuljdonosok eg> része ic igen rpektál Egy h zzán érkezett pi tsz w levélben levélíró zt d i elő. hogy e héten te ikor oziból hzleié > z utcán egy kuty elől üg tudott elenekülni \ Ckorjeg kiosztás áj M \S hvi c h sgyeket Kossuth-téri irod következő sorrendben dj ki Április 5-én,-E. betűk. ; 6- n í'-m. 7-én J.-!. 8-án M.-Q. 9-én R.-Sz. 20-án T-Z. betűk tölténygyári unkások ugynezen sorrendben kpjk eg jc-! gyeiket Szókölt ktonák betörőbndáj. ( koároi betörések tetteit etfogt renrfég. His nbéságleveiek betörök beiserték bűneiket.) Sját tudósítónktól. koárdtni rendörségnek e héten jő npj volt. Egy hárotgú, igen vzély betörőbndát tett ártltlnná, ely últév ŐSZC ót grázdálkodik város területén száos betörést és ég több lopást követett el nélkül, hogy legkisebb nyo is rdt voln unkájuk után rendőrség, ely legngyobb, eréllyel nyoozott indig betörök után. teljen tnácstlnul állt; sőt i bnorisn csekély rendőrlétszá ellett képtelen volt ind gykrbbn egisétlődő betöréseket és lopás >kt egkdályozn Körülbelül ht hó ót egyást érték károsultk feljelentései, elyek " sok sok ezer korin kárról szóltk. z utóbbi időkben betörők [ártk Wolberg Dávid Jóki Mór-utci ékszerésznél, honnét integy ötezer koron értékben rny és ezüstneüeket, órákt egyéb ékszereket; Steiner /^gond. Rákóczi-utci fűszerkerkedőnél, kitől nyolcszáz koron készpénzt, kétezer koron értékű likőrt, ruot és egyéb fűszerárut Kohn Jkb Ferenc József-rkprti fűszerkerkedöné kél ízben is kinek üzletéből htezer koron értékű likőrt, szppnt rvéb főszerén t; Bluro Sion vendéglősnél kinek pincéjéből egy hordó bort. borovicsk! és ruhneueket; Ruschnttz Sándor és Pi gépkerkedő cégnél, honnét guitktrészeket. Tóth búzát; stván kertésznél, kitől háro zsák Ehrenfeld Jkb kerkedőnél, kitől pár szz koron própénzt loptk el De ezenkívül rengeteg brofilopás történt város területe-., elyek tettei ís derék triuvirátus volt. fl költekező kton Végre égis felderült rendőrségnek Lohnert Nándor detektív u! t hét eleien értült rról, hogy egy kton rgen költekező életódot folytt. \ detektiv több np figyeleel kisérte ktonát, jd pedig egiserkedett vele Fárdságos unk után detektiv egtudt, hogy kton rny és ezüstneüek e dásávl f< gllkozik. jd pedig később sikerüli kivennie ' iseretlen ktonából zt. hogy rnyneüekei Stéget Józsel tti születésű, tizedtől kpt értékítés \égett. Lóhnert bbeli kívánság t e--- ki ktoná- r gj szeretne brátjáv egiserkedni. ktoniépre ent, t ilkozól tűzött ki tegnpelőtt délutánr z egyik koároi kávéházb, hol Siegi József társságábn Klis Ernő és Hegedűs án< i foglltk helyet, Lohnert több társávl z sztl ellé telepedett és rövid bzélgetés után kijelentette társságnk, hogy őket előfogj állítni rend' rségen kávéházból feltűnés nélkül távoztk. ikor háro kton Kórház-utcábn hldt, i egyik, Klis Ernő egyszerre kiugrott rend- Őrök kői és futásnk eredt. betörőt Lohnert detektív vette üldözőbe s iután ne bírt Utóién. hároszor levegőbe lőtt, hogy be- r -ü.í>r bírj i Klis zonbn ne ijedt eg, hne ég ngyobb igyekezettel enekült üldözője elöl. Végre hosszs hjsz után ktoni rendőrök segítségével sikerült bet rőt elfogni és rend k égre kísérni. bán betörőt Éliússy Sándordr, rendőrfőkpitány elé vezették, ki nyobn vlltór fogt őket fi betörök beiserik bűnüket. betörők vlltáskor szépen sorjábn beiserték betöréseket elondták, hogj h város területén ne dolgoztk* ugy z ujkoároi álloást látogtták eg. honnét ozgó vontokról ruhneueket. bkncsokt élei.-'.ereket loptk el. Beiserték továbbá, hogy város területén z össz brofilopásokt ók követték el és pedig kként, hogy z pró jószág fejét levágták és ugy vitték el. betöréseknél Siégei József őri állt és hvlki ent z ufcán, helyiségben dolgozó társit pró fütyökkel figyeleztette Ezenkivül budpt-brucki vonlon is ködtek. vont król elloptk indent, i éppen ke/ük ügyébe ett, vsúti kocsikból bársony bőr huztokt, vlint függönyöket ellopták. Érdek, hogy Ki s Ernő és Hegedűs János, kik szintén ktonák és kórházból szöktek eg. kii gástlnul hisított és bélyegzővel ellátót szbdságlevéllel rendelkeztek, elyeket ördöngös ügységgel Klis űrnő, ki" el; polgár; fogllkozás borbély, készített, z okányok olyn kitűnően vnnk hi-itv, hogy zokt jd cskne lehete len feliserni. rengeteg lopott holit betörők ozv. Hegedűs Jánosnénál, z egyik tett nyjánál és Klis Ernőnénéi, ásik tett felégénél rejtették el. hol különben guk is rejtőzködtek. E helyeken házkuttás lklánál egész grdáját tlálták lopott holiknk. z ujkoároi álloáson elkövetett lopások tárgyit Ogyllán, Hetényen. Szentpéteren és környékező községekben értékítették. betörőket, int két orgzdát rendőrse; letrtóttt és nyoozást, elyben Lohnerl detektiven kívül Joó László csendőr- Őrter és Herán László detektív vett részt tovább folyttj rendőrség, elynek ég eddig ne sikerüli egállpítni, hogy két kton iót szökevény, nincs-e több orgzd. kihllgtások után ktonákt rendőrség további eljárás végett hdbiróságnk. ket sszonyt pedig kir, Ug; - égi e fogj átdni. Meg kell ég jegyeznünk, hog) Éiiássy Sándor dr. rendőrfőkpitány ez ügyben nyoozás irányításávl e^ siker kihllgtásokkl jel unkát végzett; betörő bnd kinyoozás és elfogás lohnert Nándor ügységét dicséri Különben tlán ondnunk is telleg hogy háro betörő elfogásánk ő örvend legjobbn, ert elfogtásuk folytán közbiztonságunkt tovább ne vzélyeztethetik HÍREK. Gulácsy. 98. \\ s M g nász eg ne indult z ország- in, igen keven tudták, hogy egy Gulácsy nevü ur Beregegyének z lispánj. Meginti; tották ellene hjszát, fővárosi sjtó npokon kerztül szellőztette beregegyei botrányt* 4 és szigorú egtorlást követelt. sjt - hdjártb terészeten rögtön belevonták \ koránylpok Tisz stván gróf szeélyét és e ondv csin.üt lklt szorglsn rgdták eg rr. hogy Tisz grófot ini bűnrészt ál i sk od z ország elé, ki egkdályozz bűnös lispán egbüntetését z országbn ezek tendenciózus sjtóközleények egbotránkozást idéztek elő Most ztán furcs dolog történt, i erősen dezvu j korány zsoldjábn álió sjtót. Mert Beregegye necsk egyhngúlg bizlt szvzott z árttlnul eghurcolt lácsy lispánnk, hne egyszerűen kijelentette, hogy lispánjánk űködését ne nélkülözheti, botrány rendezés tehát botrányb fulldt. Mosl egy-két lp kínjábn egyei törvényhtóság tgjit szidj, kik z érde egyei főtisztviselői ne voltk hjlndók z ő kedvük szerint kivégezni. Gu ácsy igz ellett legfényebb ' >nyság z egyhngú bizli szvzt, i rehbilitálj öt és jövőre bizltlnná tzi z effjt etek tendenciózus beállításává politiki hjszákt rendező újságok olvsó közönséget, elynek végre ég is ki fog nyílni szee és ne hgyj gát bérene sjtó áltl félrevezettetni. Szeélyi hír. Jnkovich-Bésán Endre gról közélelezési koránybiztos értítette várost, hogy legközelebb Koárob érkezik, hogy város közélelezési viszonyiról szeélycsen szerezzen tájékozást. üorőskerzí kiiünieíés Ferenc Szlvátor kir. herceg ktoni egészségügy körül szerzett kiváló érdeei eliseréséül Kroh János honvédszázdosnk (Budpt) Vöröskerzt!. oszt. díszjelvényét doányozt. Koril tnácselnöki khieuezés. király koároi Térfy Gyul igzságügyi iniszteri tnácsos, földinket kúriához tnácselnökké nevezte ki. Térfy Gyul legkiválóbb gyr jogászok egyike, ki ngy jog tudás é- pártln unkbírásávl fény kriért futott eg. -- Kineuezés. földivelésügyi iniszter Térfi Bél föerdő tnácsost z erdészeti szkképzettség egvizsgálásár lkított bizottság tgjává neveztek ki. Miniszteri köszönet. közokttásügyi iniszter Tóvárosi Közjóiéti Bizottságnk, ely tóvárosi álli elei iskol szegénysorsú tnköteleinek felruházásár 874 K 8 összeget doányozott, őszinte eliserését és köszönetét nyilvánított. Bergyer ezred láuozás Bergyei Rezső ezred, 2. gy. ezredünk pótzászlóljánk népszerű rokonszenv prncsnok, kit ngybecskeretd trtózkodás ltt z ottni társdlo előnyösen isert és szeretett eg. hrctéri beosztás folytán egvált prncsnokságtól. kiváló ezred e héten búcsúzott el pótzászlólj tiszt krától, ltisztjeitől is legénységtől, jd pedig polgári htóságok vezetőitől, kik indnnyin sjnálják Bergyer ezred távozását. Háziezredünk pó zászlóljánk uj prncsnok Hűtik József őrngy lett, ki nerég jött vissz hrctérről; ktoni álloás prncsnokságot pedig Mgos József lezred vette át. Április. negyvennyolcs törvények szentítésének npját z idén is egünnepelték közhivtlink és középületekre kitűzték nezeti lobogót. flz uj zárór. hivtlos lp közli záróránk éjjeli 2 óráig vló eghosszbbításáról szóló rendeletet. z uj zárór, egyidejűleg nyári időszáítássl, április 5-én, jövő hétfőn lép életbe.

5 loi àpi i l i *! i, - 5 i ), w hetényi rcf. egyház híveit l y o i cspás élység gyász érte Régi köztiszteletben álló lelkipásztoruk, i Urnák hfiség szolgáj Borz Mór vllásos buzgóságnk szentelt közhsznú életének 60-ik lelkipásztori! dásárík 32-ik évében hosszs szenvedés után visszdt hlhtln lelkét Mindenhtónk. egboldogult több int ásfél évtizeden át hirdette z sten igé t\ Hetény község re! hívei között s ini tnács tv/ó. z egyházegye közéletéhen i> i g e n buzgó, eredény tevékenységet fejtett ki Kiváló egyházi szónok volt s társságbn is közkedveltségnek örvendett, szípork izó szelleségéért, kedv huoráért Régebben lp inknk is kedveit dolgozótárs volt s háború H V is több pró közleénye jelent eg l p u tk hsábjin. Kori elúlás bizonyár legszélebb körben keltette fel fájdls egilletődés z ig/, részvét érzését. Eiékél okáig kegyelettél öri, k! lilhunvtárv gyászolj id követke 5 jelentési dt k i lulírottk ugy guk, vlint z r»s^/e> rokon>ág neveben ély fá ltol tudtják kedv jó férj, p. ttvei és i ngyttszteletfl Borz Mói hetényi ref leli sz, egyházegyei tnácsbiró, életének 60-ik, lelki psztorságánk 32-fk é v é b e n! hó 2-én reggé t«órkor, hosszs szenvedés után történi *; á> elhunytát. egboldogult drág hlott hűlt teteet hó 4-én fogjuk hetényi teetőben örök nyuglor helyezni Hetény, 9 s április hó 2-én Legyen eg l l rtod, int á ennyben, ugy tóidon i s " ( V ité \'i 0 Borz Mórné s; ( Mo i lr d neje B rz Ferenc Borz Gizell, férj Ng) Lj< sné, Borz írén, Borz Zoltán, Borz Dén, Borz dusk Bordán Józsd rekei, Hr Dái lelné Borz Krolin ttvére. Borz Ferencné. Bétkovics Mrisk enye. Ngj Lj -s veje.' olnái!*ál pós. öz\ Borz Ljos szól. Ngy Ktlin, özv. Borz Károlyné szül. Bohos Mrisk, Könczöl Vincéné szül M< n ti Julisk sógornői Kiss Gyul, Molnár stván sógori. z árván rdt hetényi egyház is kuli gyászjel ntést dott ki szeretett lelkésze elhuny táról következőkben hetényi reforátus egyház vztég tudtávl, de Mindenhtó örök rendelése;) egnyugodv jelent., hegy Ngytiszteletű Borz Mór hetényi ref. egyháznk l'> éven volt lelki pásztor, koároi egyh.-egye tnácsbiráj f. hó 2-én reggel 6 órkor, hoszu szen vedés után életének &Mk, lelktpásztorkodásánk 32-ik evében földi hz* \~\ -e é.e ennyei hzávl s lelket visszdt Teretőjé nek, kit oddó hűséggel szolgált. Felejthetetlen hlottunkt í. hó 4-én d. u. 3 órk g hetényi teetőién örök nyugt r i elyezni. Hetény, 98, évi április hó 2-én.,.z igzr l i elékezete áldott. (Példb X 7.) 4 Szeruezkednek fszfutseiők. z eg sz v szgbn egozdult tisztviselők társdl, szervezkedéshez látott bog) súlyos helyzetén segítsen. Nincs olyn társdlonk, ely k é s z s é g g e l el ne iserné, hogj i i i d ő k e g é s z súly tisztviselőkre nehezül t i s z t v i s e l ő k olynforán vnnk, int. ok ikhoz láncolt P r o é t h e u s z o k, k i k n e ' \ s / v é ; rétege c indennp rcngolj z uzsor kelyűje. koároi álli és tőrvényhtósági tisztviselők szervezkedése int értülünk legközelebb egtörténik é s i tisztviselőink is fogllkozni fognk s z e g e d i köztisztviselők, l t i s z t e k é s szolgák zon, korányhoz nté zeti elékirtávl, elyet főbb vonásibn Koároi Lpok ull szá közölt cstl ki Z á s u k l f o g i k b e j e l e n t e n i. szegedi tisztviselők eornduukká Koároi Lpok-n\ is f e l k e r e s t é k, ely indenk r legngyobb egértéssel tisztviselő társdlunk szegedi szolg i ügyeit. tisztviselők Őfelségéhez z lábbi távirtot intézték z e l v i s e l h e t e t l e n d r á g s á g itt l é t é r d e k é b e n egtádott g y r köztiszti selők közlklzottk szegedi ngygyűlése lttv hódolttl k é t i Felségedet, h o g y e g é l h e t é s ü n k ü g y é t t y i jóindultáb venni kegykedjek L e o n d á s s l, n é l k ü l ö z é s s e l, h n g t l n u l tűrte u n k á v l túlterhelt köztisztviselői kr h á b o r ú npról-npr f o k o z ó d ó t e r h e i t é s s z e n v e d é s é n é l k k ö t e l e s s é g t u d á s, trón é s hz iránti vott ngyobb De st ár ugy é r e z z ü k, hogy elérkeztünk teherbírásunk végső fokához és érezzük, hogy kerv följjdulásunkit e l s ö Sorbn Urunknk, k i r á l y u n k n k k e l! e g h l l n i ' K é r i ü k felségedet, s e g í t s e n gyr értetni-. ti unk el sei íse c ién ult száunk hírrovtábn e g y l e v e l e t közöltünk, elj lpy Gyulánk hidigondozé i r o d eiéo»i vló t ívozásávl kpcsoltbn szerthányólg tzi SZÓvá, hogy n e k d t z r r hivtottk közül s e n k i, k i távozónk kifejtett ügj buzgó tevékenységéért eliserő köszönetet ondott voln, Ez ngy tévedés n e felel eg vlóságnk. Ugynis, ini f e l t é t l e n ü l egbízhtó helyt értülünk lpy OyuUnk f, évi in us h 2-én bejelenteti rszinden reényéi kizáró indokolássl kisért leondás után nyobn Kűrthy stván hdigondozó koránybiztos árcius 22-érői következő l e v e l e t i n t é z t e t á v o z ó h o z hűsége ség vezető eleének köztisztviselő krnk kétségbeejt i helyzetén " z úgynevezett középosztály e g o z d u l t, but ne ; vább. Nen zeti érdek, hogy középosztály egentését k o r á n y é g legngyobb áldoztok rán is. inél gyorsbbn s orglzz és gyr tisztviselő társdl t, e l y indenkor p írtln hűséggel, becsületen szolgált unkdóját, gyr állot egkíélje / összeroppnástól. Meg k< ég elitenünk, hogy szegedi sztviscl* k korányhoz intézeti elékirtuk egy-egy pél in) egküldi ték Koáro vár egye és Koáro szb. leír város törvény htóságink is. pártolás végett, i ugy hisszük ne rs fog elrdni. di doányokt hptuk Lpok árvlpjár u kás Ljos Mi tos Tekintet lpy Gyul v. fölevéltárnok urnák Koáro. Uis. kiiároi hdígondoző néptrod ve etéséről bejdentett \condását őszinte sjnálttl v e t t e t u d ó isul s e zs ígi ál p Etánk h e l y r e lgá ik é s cslálj ink első- fi társdlo sziee. Ehéten z lábbi Koáro teendők 50 k n április '. honvéd gf. t árváin' h» -v i n 5 0 kor. ti í svéti gyűjtése ) erzt M.; i \\ 05/ cn > t ; l v z Elz ;>>'.. leányisk, tnárnő v tpr, részi > Ktoni Wíőetéseh séggel szeben tnús ott ki By z ellen z gti tsukéri der' feliserést utólg krdok c^ányoz sáv \ Gbányj Bél és D ttrich ( gy e. föh kin igyoknk, ; lerc \ j,os < \ ú < T trl h id t tynk, Merstcti Jenő 3. h. i. v hdngynk, dr. SteinerOyul 2. cy.«isrl ezredorvosnk; legfci dicsérő eliserést krdok i gj iái ' o«;. izásá ' Ei f\ tí S indor 2. gy e. tn hi dr. Picsek Z«Htán, dr. báró Villnj ;y o várt, e-r. trt. hd ;..,. ; >rel v Ferenc 3 h. g) e. trt. h d n g y n k, Btl Gábor z 3. nép! gylc^zászló hoz be< sztoll 3. h gv. e. hdngynk, Kovács Tibor 2 g;. e. főhdngynk \ - rn érá észtet vitézségi ére szlgján és krdokti Misley Károly 3. ; gv. e. t* t. - /,, ' >, u. fi Dfin. Még lig vn egy é v e. h gy '. l nyi hj ktsztrófáf követke lében száz ötven eber pusztult Dunáb, o s t isét Drin hjónk trgédiáj fogllkozttj közvéleényt, ely ideg és érthető türel etlenséggel keri bűnösöket és ély rész vétet érez szerencsétlenül i r t k h o z z á t r t o z ó i iránt H z hóhérunk, ely ásfélszáz életet trolt le és ost ujbbn félnnyi életet p u s z t í t o t t el, folyttódik, i lz kkor? Eti llel tehát z rszi g közvéleényének f e l h á b o rodás r s ;,,, követelése, hogy el k e l l söpörni vizi Bli Mihályokt Dungőzhjózási Társság felelős e b e r e i n e k o d k e l l állni bíróság e l é ' Ne s z l u d ingedni, hogy le ne s z á o l j n k e r r ő l hnyg sáfárkodásról, N e szbd tüi, h o g j ezek z u r k e z ú t t l is lz lelkiiseretű hjókpitányokr, becsí pett korányosokr, kifárdt é s gyongyötört hjóslegényekre h á n t s á k felelősséget, h o g y így k i b ú j h s s n k z n y g i é s e r k ö l c s i fe lelősség l ó l. Árttln eberek százink pusztulásáért bűnhődni kell indenkinek, kinek leg csekélyebb r é s z e is v n ulsztásbn. v é s z h r n g o t e g kell húzni fejük felett, h o g y o k u l j n k é s z e b e r e k élete fölött ezentúl j o b b n örködjenek! kifejtett lítottk b eiétet! észten ŐH i t l e g. ' n n bu ' g ó - i i, el, h fárdt- t in lás ii ilj en rr K. ik. ) ktlán tirsullj / égü U ne n is g<ondoltk g, int z r r L ti ^ v K ' / i rt] ez >k kellőképen hivt hiv i > kelni ne cel tudtk és tudják éri is ip» ir \ ki U. tény > {el igy c s k (? jbbi tegfi só áúséré c sen ti /- - t iof krdok egyidejű doányozásávl ts ú i p. 2 gy, e. főhdngvnk, dr WelwnJ Rezső S. helyőrs. kórházbeli trt t orv n terén re vissztekintve n e i ényt, eber' rdozá ti r é v é n u ár k k o r se^itő, Kni h boru» Ì ffl.! ' et 0 kor. hdiékttcnnyel ktdokk) Kflitl rtúr o. vártüzér ezr. tárt, százdosnk, Kellet Miklós 3. népf, százd snk, Tfltel Rezső )'2 gy. e.. Töíts Miklós ( várt ezr. trt főhdngyoknk; legfelső. ii. /<. vár; ktoni trá kerzi 3 o- o gondozás 3 0 kor. lól "iie bn Koároi Lpok vklpjár \ Ne zidíoi Frnkfurt id Puskás L? ios V. 3 ( ri si \ oldl f ' ált un< 'S i iei g y lolá solo rjést i vb>/ás k!. don < tsg rik hd terén kifejteti unkás ; ért u -y g. int z ' )i sz igos tdig T d izó H i v t l i k és kére, nevében köszönetet i ; tgy közren ük désére j evőben is l e g - lább lársdl uton s «;'!lt;. issunk. Fogdj ére liszté e e biztosítását! \. i th, 98 árcius 22-é u, /'ÍV s. k.. koránybiztos." L z itle pnszos levél írásár t e h á t fentié) szerint szükség n e volt, e r t z c l is és köszönet szv z r r leghivtot) h ködésél inden késedele nélkül e l * < i i v il «v n h n, k n e k üi iá i n d i g e l e g e l i s e r é s s e l é l tányo luk, sz *' nek n k i o n f i pí-.lek. h i h o r u z ügyvédi krt is erősen é r z é k e n v e n sújtott. z ügyvédek eléleti k é p e s s é g e i k n e k n e i g e n vehették hsénál k t o n s á g n á l s l e g j o b b gánj gász, legrgyogóbb torkú kriinlist e l ő k e l ő t u d o á n y dcár s e i v e l s e lett jobb svrfűhrer, int z k i c s k int l p e r e s tnult eg prgrfusok é r t e i é t. hdbvonpll ügyvédek s o r s egy csöppet s e volt irigylendő, legtöbb h á b o r ú eleje ót s z o l g á l, íbn p " - ó d n k z. k t á k z ü g y v e d e k ttületei z ügyvédszövetségek é s krák z igzságügyiniszteriu utján á r több ízben kérelezték, h \gy sorsukon v l i k é p s e g í t s e n e k, lkhelyeiken teljítsenek s z o l g á l t o t é s régi i glkozásukt űzhsék. rról é r t e s ü l ü n k, hogy z o k. kik n e l k l s k f r o n t s z o l g á ltr, lehetőleg visszvezénylendők álloás* helyeikre ott olyn beosztásbn lklzn dók, hogy polgári fogllkozásukt ű z h e s s é k. Hlálozás Rege ' ntl életének 70-ik, boldog házsságánk 33-ik é v é b e n f. h ó 2-én Ácson elhunyt. lánctek eg) k tekintély tgjáról, Rosenkrncz Márton ról, ki legújbb odern táncok t n í t á s á b n jel ntös sikereket ért el. k i t ű n ő ter június végén illetve július e l e j é n K o á r o b n tánc iskolát nyit, Beirtkozni Spitzer-féle k ö n y v Ki ne h l l o t t kerkedésében uoln ár lehet. C i r c u s. Kossuth-téren n é h á n y n p ót C o l o s s e u nevü ngy cirkusz trt e l ő d á s o k t közönség é l é n k p á r t o l á s e l l e t»

6 (. K o n ári d] Li Tárgysorozt Nedsegélfző Mentái i hztér< foglyol gyéolttásár é s szeretetdoányokkl v i ellátásir Vöröskerzt áltl kezdett kcióvl, p á r h u z o s n é l y r e h t ó t á r s d l i ozgl i indít. felvétel tritóképző ntézetbe ppi foglyok i n t iseret bizonyos. k n. álli elei n é p i s k o l i tnítóképző in deit t á r l t l t t k é n y t e l e n e k rdni, z t e h á t tézet. osztályábn vő tnévre 5 Cili hogj h z t é r t e k z otthonukb i n d u l á s teljen ingyen, 2 féldijt fizető hely jön Orenehéz várkozási ideje ltt is érezzék, hogj sedésbe, ig z intézel 20 növendék száár ár z o r s z á g h t á r á n f i g y e l e e l és g y ö n - j berendezett internátusáb n 5 telj dijt Fizető gédséggel üdvözli ő k e t egy hálás ország szeretete növendék nyer lkást és ellátást kedvezé Á Hdsegéljrző Hivtl kton-otthonok» ny helyek közép- vgy polgári iskol V, szervezetet állítj e cél szolgáltáb, hogy osztályát j ó eredénnyel végzett tnulóknk z o n b n gyüjtőálloások otthonit kellően fognk ooányozttni Ezenfelül dunántúli szerelhsük fel s eellett tényleg segítés,. egyházkerület z e kerületből vló és táogtás unkáj is kezdetét vehse,, g j reforátus fiukt külön is segélyezi, társdlo sürgős táogtásár vn szükség., ^.. évi 490 koronáb Hdsegélyző Hivt ezért újból pénzt, ktfül folyodványok beküldésének hés szeretetdoányoki kér társdlotól.. ájus 3 npj folyodványok Ruházti cikkeket, kefét, lüt, dohányt, gyufát, ; felszerelésére vontkozó részlet tudnivlókt hngszeit. játékszert, könyveket stb., hogy z. néptnítók Lpjibn közöli telj pályáotthonokl felszerelhse és pénzt, hogy trtlzz; egyébként készséggel szükségben szenvedőket pénzzel is segíthse., felvilágosítást z intézet igzgtóság is. z kció eredényeit Vöröskerzt hsonló ozgl iránt tájékozódv od jutttjuk, hol t f i l»«'t/t«'sí! l/< i l * > / t o i telelőt. zokr legngyobb szükség. Tekintve, hí gy hztérők ngy szá S prkztő Mészáros Ljos Jáoog. jogi és trs dli táogtásr is r lz utlv, Lpkidó Spltxer Bél. Hdsegélyző Hivtl tájékozttő és útbigzító Nyot- tt Bpitier Bándoi h- Dyyodájábn Koáro irodái szervezett. z erre v irtkozó bővebb dtokt hztérők jelentkezésükkor prncsnokságuk. Jegyzőkönyvi hitelít 8 k ü 2. tg j e oléj 2, t á r s s á g állásáról teendő igzgtó Mgi Jelentés és felügyelő bizottság jelentés* lpján zárszádás és érleg egvizsfá<i lás é t á r g y l á s. TNÜGY. u v z i g z g t ó s á g é felügyelő bizottság részére (elentvény e g d á s Feletti htárost L nyereény felosztás z ipszbályok érteiében és z osztlék eg- htn 84 f ( l M K l í l l s r c k _ fizl?i k ( j t t j 6. z i g z g t ó s á g (9 tg) válsztás 3 évrs 7. lpszbályok 4, 4, 5, 20, 26, 35* -i ódosítás. 8. H u n k á r S á n d o r lpítván) 97, évi ktjövedele felosztás tárgyábni h tározt. z lpszbályok 7-ik - értelében bejelentett indítványok tárgylás. c e í K ás. 5. ntézeti elnök válsztás 3 évr< t i l i i c j t Hunkár M i h í r d e t é s intézeti elnök, d Pénzdoányok Hdsegélyző H i v t l főpénztár (Budpt Képviselőház, gs földszint) e i r e küldendők, de irányithtók ezek. kir. Posttkrékpénztárhoz is, ely etben z utlványszelvényre rá k e l l írni H z térő hdifoglyok őszére, Hdsegélyző H i v t l z, csekszál íj jvár. Szeretetdoányok Hdsegélyző Hivtl átvételi különíténye cíere B u d p e s t, V. Vád-utc 38. sz. lá küldendők. f i / neőcsl gőzlobn. neócssi Holc er dolf-féle gőzlobn könnyen végzetsé válhtó tü2 t á d t s z e r d á n reggel, Ugynis kopttóbn tüz keletkezett, inek k-'-vetke/tei^fi. kittuépeli erősen eg rongálódtok s néi lisztennyiség is tűz rtlékává lett Szerencsére l< beliek tüzet hrosn észrevették és entéshez láttk. S i k e r ü l t is tüzet, ely l o t le égéssel fenyegette, keény u n k után eloltni. kár igy is k ö z e l t í z e z e r k o r o n, e l y bizto sítás u t j á n egtéiül. tüz l o k l i z á l á s Kton Sándor fögépész érdee, ki élete k< ázttái látott en téshez é s n e k i köszönhető hogj tüz e l f o j t á s ránylg elég kevés kr e l l e t t s i k e r ü l t. z 0 közreűködése nélkül int gőzlo e g y i k tuljdonosától értültünk gőzlo leégett voln Kincs rongy kőzett. Dunszerdhely ről Löwingei Henriié ottni k ó s Budpl kitérő l (insr e g y vggon rongyot dott fel. vggont e g v i z s g á l t r e n d ő r s é g é s r o n g y között bus éterázs z b r b u k k n t. Hlálos uéűö c s ó n k á z á s Hétfőn d é l u t á n keároi Kisdunán 3 társávl csón kázott P é n t e k G é z. p gánst jókedvük volt fiuknk, v í g n hibálták túlterhelt csónkot, el) hirtelen f e l ruit. ély vízben úszni kezdett prt e;é, Szülök háro egg< nd t dolg ztéit s belekpszkodott feli Csk Péntek Qéz bízott erejében gy úszv eléri prtot, de egyszerre c s k elhgyt e r e j e és eltűnt élyben. Fel se bukott többet.holt- kellő ppirspárgávl. T e l e f o n Sürgönyei Ppirtextil,Budpt. koároi álloáson Work és (Koáro k i r. lóértékilő Tüzérség istálló > f. évi április 2 hó 6-án lő legtöbbet z í délelőtt 9 órkor ígérőnek eldtik. fok politiki htóság áltl k i állítói! v á s á r l á s i igzolványok z elnyerő áltl felttndók. Koáro, 08, április Botsányl egy trtozó - J Ő. száú szob, un hó 9 főhdngy. h á z. ely konyh és llékhelyiségekból, beköltözésre eldd. hozzá zon Tud kozódni tuljdonosnál Hjós-n. 8, Meghívó. Kisbéri Tkrékpénztár Részvénytársság 98. Éti ájus lió 3-án délután 3 órkor = s j á t h e l y i s é g é b e n 45-ik évi = r e n d e s letétek 28320, leitári kti 3454*98, dósok 8673*28, felszerelés 72, át hátrlékos kt k 30549*54, összen *24 koron. eneti ktok 206*04, Teher Részvénytőke 32200, külön trtléklp , trtléklp 000, nyugdijlp 3585*72, ér'ékppirárfoly lp 2000, io- nyezett jelzálogkölcsönök , folyószál* hitelezők , óvdék betét , áteneti ktok , fel ne vett osztlék (392, befizetendő ktdó , befizetendő hdinverégdó 2-ik fele 3047*4. ( ) Nyerég ult évi áthozt 00*69, 97-ik evi nyerég ( ), Összen koron. flgerég- és nztég-szál 97. évi dec hó 3-én Vztég Nyugdíjlp C l d ó rokhát-ntc , értékppírok függő intézeti ház 24900, egyéb tékonycélu lp 979*60, H u n k á r Sándor lpít vány 8 9 0, hetetek , heti betétel 42500, betét folyós; ílán 7835*73, engedé Ló árverés- nli hdifoglyot vsárnp elfogt. csönök 77323*64, jelzálog-kölcsönök 75688*78, kötelezvény kölcsönök 096*60, heti törlz tési kölcsönök 756, ás intézeteknél elhelye zett betét , dósok folyószálán fedezet ellett * 4 5, sját értékppírok gunkt ennyiségben k p h t ó, i g kési lel trt. R k t á r. ; ó n n l szál líthtó. r 00 kg, K 850. Olcsóbb int b r i b n ás ppirspárg. Kphtó Ppíráru Gyári cs Kerkedeli R.-T. Báspt, V, Rákéczi-ul 6 s z á. k dözve, hogy sohse ülnek csónkr. négy orosz l á s s u k el Bárily jorbn szárogtták eg ruháikt erősen - E hé e l e i e n két gépszíjt, i n t e g y htezer k o r o n é r t é k b e n hjó gyárból elloptk. rendőrség ez ü g y b e n nyozást indított s Lohnert detekth tetteket időben szöö!;ö o ö áll Toluj o r o s z o k. érleflszálfl 97. éui deceber hó 3-én. Vgyon Pénzkészlet 9839*74, váltőköl- nincs! ** *M.JL&8J ttét csk később húztk ki csáklyákkl többi b r o fiút cs nkon húzták kí és város Elvágt torkát Megdöbbentő öngyill S t t történt tegnp reggel F ü r d ő - u t c 4 SZ. h á z b n. Schiller n k 60 é v e s vrrónő vérét k i k ü l d t e picr s ezltt egy él késsel e l v á g t torkát, szerencsétlen nőt htls vértócsábn h o l t n tláltk ec házbeliek. Mindzon részvények, kik ezen közgyfilésen szvztikt érvényíteni Óhjtják, tisztelettel felkéretnek, Hogy részvényeiket sze /ékkel együtt z lpszbályok M-ik - éneiében 2 nppl közgyűlést egelő zőleg, tehát 98. ájus -én délután 3 óráig társság pénztáránál letenni szívkedjenek. felügyelő bízottság áltl egvizsgált évi érleg közgyűlés elé terjztendő jelen téssel egy üti 97. április t o l kezdve z intézet hivtlos helyiségében közszelére lznek kitéve és z érdekeltek álll hivtlos órák ltt betek int hetók. HRDETÉSEK. utján kpjk eg. Bél k ö z g y ű l é s é t trtj, elyre i t. r. részvények eghívtnk. kt l/\s7 >7. Munki Sándor lpítvány kt 90, folyóíl hitel kt 22*47, engedényezett jelzálog kölcsön kt 573*34, betét kt 73b 02 folyószál betétkt , heti betét kt * , dó és illeték 699*7, szeélyzet fizetése lkbére 7563*75, kezelési költség 7653*58. Leírások értékppír szálán , felszerelés szá lán 52*40(496*85). Nyerég ult évi áthozt , 97. évi nyerég (036094), összen Nyerésig Nyerég átho/t 96. évöl 00*69, váltó kt jelzálog kt 85824*2, kö telezvény kt 863*55 heti törlztési kölcsön kt 357*29, ás intezeteknél elhelyezett be tét kt 42563*56, folyószál dósok k- tj 44*6, sját értékppírjink ktj 40004*76, intézeti ház lkbér jövedele 600, Jutlékok egyéb bevételek 63-65, összen Knobloch Ferenc ügyvezető-igz* gtó. Zgóly Ferenc főkönyvelő. Márkus ö i ond ig, elnök, Horváth J á n o s lg. tg. Ur. ván Árpd ig. tg. Krlovitz Miklós ig. tg. ki Mnó ig. tg. Szohnrek ntl lg. tg. Ezen nyerég- és vztég szálát egvizsgáltuk és könyvekkel egy és ö s s z e s tételeiben egegyezőnek tláltuk. felügyelő-bizott ság Dr. F á r L j o s f. b. tg. P ó s Ernő f b. elnök. Dr, Márkus Sándor t. b, tg.

7 98. április L3 7. i d l C s k n é h á n y npig! C R K U Z S Z Rozáli-téren 3-án, szobton K o á r o b n, hó á p r i l i s S Rövid i i ü T < ' ev külföldi Cirku külföldi Cirkuszok é s V r i e t e k legkitűnőbb erőiből ö s s z e á l l í t o t t Vsárnp 2 elődás! z z űsorrl. c i s ő délu án 4 ó r k o r, á s o d k e s t e 8 össze ttrkció s z o k felléptével. verseny-dijbirkozások jelentkezeti birkózók egérkeztével gyr világbjnok, ki z össz birkózáson részi vz. H e l y á r k E díszelődás fővárosi fővárosi rögtön kezdetükei vzik. Ezidáig egérkezeti Bővebbet flrgszok é s röpcedülk. Koáro váregye csllóközi ;«ondás folytán e g u n s< detl csllóközi járáshoz f 9 rr trtozó sege&jegyzoi f Ngyegyer - községben f i 4 «Tse ji s H inden kertetik Horváth o-o ftlieí. elő házszá tkrékpénztár szédságáb h e l y e / l e irdenneo tkrány, őrléséhez kézi* ó s eröhjtásr legolcsóbbn bzerezhető o o o Molnár M r i. krkötös nyolc- é r zoáncozoll fedéllel B Király Püspök-utc 27-től Br. Eőtvös-u. 40. sz. közötti u i o n. Becsület egtlálój kére illő jutlo ellenében Vidéki Tk rékpénztár tile*ck*féle eredeti l ö r v é n y 68» n védeti bnk osztályábn ledni. zonnl 7. Di. dunörsi z gnác ui % -/d iságál n, örsujfiui közelében 2 Drányi vsúti Vds f.»usztn álloás közvetlen f évi április hí 6-n délután órkor 6 r, 2e zonnli elh n szándékolttik készpénz Qzetés eldtni. Dunörsi fogvizét o Árverési hirdetény. árverés utján legjobb o o r o*o N i n c s s z g, no pisikil Mindig eredeti pecsétéi Dr. Flch-félét kérjonk. Próbtég* ly 2.S0 K. ngy tégely 4. u, csládi tégely. - k. Kphtó belybeli gyógyszertárk bn fgy direkt készítőnél rendelhető. Dr. Klct B»Koro"^ryés;ysxertirtfy6r Vételnél Skboforiu védjegvrt ügyeljünk! Brtill száú C g /éket. gzdság* s nyersnyg h i á n y á b n n e lehet többé kellő ennyiségben készíteni. Felhívo e n n e k f o l y t á n n. é. közönség figyelét fogsoror, Elvzett tik iá Kérje ál K. Bzegh l Kpt v.. H DUH 52. szo Tiszteletlel rny, Kizárólgos v á l l l t s z k s z e r ű b r o f i és próálll tenyésztő lele pek berendezésére. o o o l Egyben kérőn; ezentúl ifi ngyérdeű hölgyeknek szív pártfogását. egy gépek Csontőrlő gépek SKBOFOBM- BRN ZSiRT" Vn szerencsé ngyérdeu hölgyeki ek ludt ásár hozni, hogy z ed digi Dun-ulcábn levő női kézi u n k ü z l e t e e t á j u s hó l - e n 37. i«leggyorsbbn elulsztj Dr. s t v á M v e nd é g őj ébe, üzlet n? ngyságbn, kisgzdák e - ngybirtokosk részére főszolgbíró. íi iirel Utst Keltető Dávidházy J á n o s, F e l í r ón ő ely szintén int k i t ű n ő fogápoló szer, -- -több k i t ü n t e t é s t n y e r t. --r dobozonként / koron 20 fiilén Kphtó inden gyótt szertárbn drogériábn. Oly helyiségekben, hol elárusitás nincs, hét dobozt küldök 8 ko- ron 20fillérértbérentve, Eduárd Brtill-Winkler'r* L. K. fószolebtráiától járás pályáztot hirdetek. Felhívo indzokt, k i k ezen állásr pályázni óhjtnk, hogy z 883. évi. L-. 6 $- illetve z 900 évi X X. i. - e z. 8 -ábn elflirl képítésükéi vl in! i ddigi lklzttásukt igzoló okányokkl felszereli k é n ínyükéi hozzá f o l y ó é v i á p r i l i s h ó á i g nyújtsák be. Később érkező kérv kel figyelebe ne vze. z állássl egybekötött j v d l z á s 400 k o r o n készpénz fizetés 20 koron lkásbér. válsztás htárnpji később lógo kitűzni. N e e s ó c s, 98. április 4. koároi Czj János > P á l y á z t i hirdetsnéiiy!. érkor. Páholy szeélyre 30 K. - Páholytilés 6 K. Zárlszék sor 5 K. Zártszék soi! K hely 3 sor 3 K. hely 4. sor 2 K. l l l. hely 5. és 8. s o r l K 60 f. Állóhely l Nádor-utc ideig*! PLN Nchíolger Wien, X.. G o e t h e g s s e 7. középiskol négy lsó osztályá nk tnnyg. Rövid és könnyen érthető. Nélkülözhetetlen rend és gántnulóknk, űveltségre tö rekvőknek. Kél kötél ár 25 K és l K postköltség. Megrendelhető Z s o l d o s tnintézetnél Budpt, V. Dohány-u. B4. sz. Telelőn 82«40. Telefon

8 \. s [Dl, Koároi \\ fl jcjyr fiit. Kőszénbánij r.-l. Mtetynek Koáro \ regyében i i ngy bány-* telepe V Ü Ttbányán, -t tt hetei trtott kötgyfllést elkészitó igzgtósági Qléséi iprilis 4-ér. trtott Mében egállpított z 97. üzleti év ér legét éi elhtározt, hogy tt é\ bruttóhozából i é tékcsökkenési trtlékszálái 'J,JÖO.«*X> koronávl, ipri ü r e g e i k külön érték* tkkenési trtlék l pedig ><XUH>) koronávl trpitj / április 27 egtrtndó közgyű lésnek jvsolni fogj, hogy \?ui>^k után fennrdó 7, koron tiszt nyerégből z áltlános lrtlékihpn i.fm>o k - n o. külön do inyul tisztviselők nyugdijlpjánk koron t, bánytárspénztárknk koron, unkásjóléti trtléklpnk k ' r.i Szende Ljos lpr koron ' v k ír i > S O M., Járás részvény Ml kő nél osztlékár 3, koron fordíttssák \ J igzgtóság indítványozz továbbá, hogy háborúbn egrokknt unkásik és z elet tek csládtgjink k tgtásái i szolgáló hábo rús segitólp isét koronávl gyárpittssék Krolj k i ály gyereknyrlttás" É i részére k o r o utltssék.it él z ezután fennrdó koron * elsőbb ségi kölcsön szolgáltán rendeli trtlékhoz cstoltssék, végül ull évi 8 ^ k o r o n nyerég-áthozl változtlnul uj szálár v i tsék t. Ezután elhtározt / igzgtóság, hogy közgyűlésnek társulti részvénytöke [áteeléséi fogj jvsttb hozni. Egy évtizede, hogy t á r s u l t lptőkéjét utoljár Feleelte. jvsolt t ő k e e e l é s r é v e n b e f o l y ó összegek beruházási progrjuk, v l i n t z eljövendő békekorszkbn társultr háruló feldt k t r > u! t i^zq.itteág 98. llbp 3 Lpok* egválói tásár eddig feltártln széntelepek egnyitásár és l ' n k á n y - Z s i i v n i g y i Mgyr Köszénbány Részvénytársságnál válllt része sedésűk c é l j i r fognk szolgálni. z lptőkét jvslt szerint 2COC0 drb 2tx > koron névértékű u j részvény k i b o c s á t á s á v l 4, koronávl 20, k o r o n á r e e l i k /, uj részvények egyenjogúk.t régiekkel és z 98. üzletév eredényében részeinek régi r é s z oldl. tuzti jövedele 8 9,954, összen 603,265 k o r o n Követei Nyerég ithozt 897,t>87, k tjövedele.093,92, z üzeek b r u t t ó ho z 4.039,655, összen 6.03,265 koron Koárováregyei Mezőgzdák Szövetkezete Koáro, v á r e g y e h á z. vények b i r t o k o s i n á l ;.» k i b o c s á t n d ó u j r é s z vények felére z elővételi jog 500 k o r o n k i bocsátási áron biztosítttik; k i b o c s á t á s i á r f o ly utón 9l8jnuái l - t ö l befizetés npjáig száítndó Bt százlékos k t t l N y o l c régi részvényre egy drb uj részvény e s i k. jv sol) részvényzibocs itás kerztülvitele egy pénzcsop >rttl kötött egállpodássl b i z t o s í t v v n. / igzgtóság kinevezte Qolodi K o r n é l és Sebő Bertln ig izgtó-helyetteket i g z ókká, Turóczi Szigfrid dr. és Vrg Ljos dr. cégvezető-ügyészeket, B á r o n r e, Vid S u és Wílloner Géz cégvezetőkel igzgtó-helyet lekké, Stefáni Rikárd érnököt főérnökké, QelbMór főtisztviselői intézővé és Nádosi Dezs i főtisztviselőt o s z t á l y t inökké. z 97. évi érleg k ö v e t k e z ő d i t ó kát tünteti f e l Vgyon Bánybirtok 2.278,54, ingtlnok felszerelések és nygok 59.40,6^, pénztái és értékppír 8.394,962, dósok 3.83,587, nyugdijp 2 8 4, 4, ö s s z e s e n or in. Teher Részvénytőke 8 0, drb 6 lés/vl-uv 6.(M< M H K>. 4 cs fél s z á z l é k o s elmcsőn t n l é k o k M. 8 t > bségi.. hitelezők 4 253,733. nyugdíjlp 2.84,4. hi * fgitő p 9 O.OOO, nyerég8.99,54, összen 06099,453 koron Eredényszdl. Trtozik Értékcsökkenési t r t l é k l e i r á s , i p r v á l l l t o k külön értékcsökkenési trtlékie* ir>;i l 500,000, elsőbbségi kölcsön k t i.045,06, dó költségek és fizetések 2.866,293, Mohrg. lucerng, bükkönyg ár kphtó. T É G L G Y Á R integy hetvenezer d rb nyerstégl készlettel, felszereléssel, lkóház zl, földekkel, vlint tiz drb dereglye Grlnz i. Ljosnál (&fpk-tér e l d ó. Ugynitt egy kissszony felvétetik. Egy t e l j e s e n j o k r b n levő eldó. C i ko;'roi ) 7 szu r kidóhivtlbn. refor, egyház tuljdonát képező T o l n i - u t c 8 é s 2 0 sz. Versenytárgylási hirdetény. K o á r o i K e r ü l e t i MunkásbiztoBÍló P é n z t á r g z g e l d ó k. Bővebb felvilágosítást ád Velez t ó s á g z 98 evi ájus ho tői 9 9. BYÍ április hó 3 0 ; ikségell n y o t t Zsigond (Népbnk ványok, p p i r n e f i e k és könyvkötészeti u n k á l t o k szállítás. illetőleg biztosítás *r*rí versenytárgylást SVlegyercsi-utc 6 száú / jánltok fentebb felsorol! ö s s z e s c i k k ^ k n e g y ü t t e s e n, vgy pedig külön 9 8 é v i á p r i l i s h ó 2 G - á n d é l i 2 ó r á i g ndók be. beérkezeti jánltok 98 április ho 2 0. n dli 2 r k r lznek l e i b o n t v. Csk szbályszerűen kiállítót! és pecséttel lezárt, sértetlen borítékbn elhelye* tl közvetlenül vgy post utján bedott jánltok lznek figyelebe véve* jánlttevők szállítndó c i k k e k r e nézve p é n z t á r részéről kidott űrlpon trtoznk z egységárkt feltüntetni. / jánll eg] évi szükségletnek egfelelő leg kiuttásbn foglll és pénztárnál betekinthető i n t á k n k egfelelőig irndő be i jánll borítékj koároi kerületi unkásbizlositó pénztár igzgtó. Bővebb felvilágosítás B l s s S á n ságához cizendő és zon»jánlt s z á ú verseny tárgylási hirdet* d o r n á l, Kollégiubn kphtó. enyben k i i r t nyottványok, ppirnefiek é könyvkötészeti unkáltok szlutá lár i felirt feltüntetendő. Bántpénzül ;.z jánll végösszege 5 százlék 98 április t 9 * i g jelen M g 8 r á t hirdetény száár vtó hivtkozássl készpénzben, vgy btztositékkép értékp pírokbn pénztárunknál letétbe helyezendő és letéti i r ngt ez j lthoz cstolndó. versenytárgyláson z jánlttevők vgy zok igzolt képviselői jelenhet nek eg i szbd kézből e l d ó szállítndó nyottványok, ppirnefiek és könyvkötészeti unkék rész let fegyzékbe fogllv péntstárunknál b á n n - i y hétköznpon délelőtti hivtlos >r ík ltl egtekinthetők. z jánltok elfogdás fetetl pénztár igzgtóság htároz, z igzgtó* s i g n k döntene beérkezeti jánltok fetetl pénztárr nézve csk felette hto s i g jóváhgyás után válik iogerejüvé, ellenben z já lttevőkre nézve oonl kötelező. z igzgtóság fenlrtj gánk ^z^b.idon \ álszthsson [ogot, hogy beérkezett jánltok feleti szállítás elnyerője trtozik n átállítndó i / - cikkeket teljen hzi ipr révén bzerezni és e kötelségek teljítése tekintetében z illeték htóságok ellenőrzésének lávetni hzi szárzásr nézve válllt kötelezettség lól ügyi. k i r. rnitzteríu dbl felentéét. lákznek tfi \ szállítás egyéb fettételeire i r á n y d ó i! elfogdv ftézve közszállitási csk szbályzt kerkedele GYUL elnök HCKER í kidóhivtlbn. Fehérneű vrráshoz, jvításhoz fitl n ő jánlkozik, flur,^ et leg ursághoz pusztár is elenne. Közelebbi c i Áll. l'jsáigirod Koáro. rendelkezései Kell Koárobn kr. uokáébiztositó pénztár igsftóágánifc árcius bo é n htároztkép M á b n t r t o t t üléséből. WOLF ngyegyeri olsz fogolytáborb M % É? RCHÁRD z 98 igzgtó. Jó krbn lévő kis j é g s z e k r é n y tetetik. Ci kidóhivtlbn.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben