B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest, 215. június

2 PÉNZÜGYI BESZÁMOL Ó A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évéről 215. január 22.

3 L Tartalomjegyzé k SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 3 I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 7 II. MÉRLEG 8 III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENT Ő ALAP ISMERTETESE SZÁMVITELI POLITIKA AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI Az ALAP VAGYONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉRTÉKELÉSE A 214. ÉVI MÉRLEGADATOK BEMUTATÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKŐZÖK Követelések , Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV ID Ő BELI ELHATÁROLÁS SAJÁT TÖKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS A 214. ÉVI EREDMÉNY BEMUTATÁSA ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK , ANYAGJELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLY[ JELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁS Működési költségek alakulása és megoszlása Egyéb ráfordítás PÉNZÜGYI M Ű VELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰ VELETEK RÁFORDÍTÁSAI Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai-realizált deviza árfolyam veszteség ,2. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai-értékelési különbözetek RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ZÁRÓ VAGYONSZERKEZET CASH-FLOW KIMUTATÁS 28 V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK 29

4 s SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap alapítás a A 21. december 22. napján hatályba lépett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapról, és a szaba d nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény által jött létre a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban : Alap, vagy NYRAA"). A Törvény meghatározza az Alap szervezetét, ennek értelmében az alap legfőbb döntéshozó szerve az Alap Irányító Testülete, mely öt tagból áll. Az elnököt és egy további tagot az államháztartásért felel ős miniszter, további egy-egy tagját a szociálpolitikáért- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter jelöli ki, A Testület tagja továbbá a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv vezet ője. Az elnök és a tagok kijelölés e határozatlan id őre szól, tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy más juttatásra nem jogosultak. A Testüle t elnökének és tagjainak megbízatása megsz űnik, amennyiben megbízatását 9 napon túl nem képe s ellátni, a kijelöl ő visszahívja, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője kivételével a tag lemond vagy a tag halálával. B) Magánnyugdíjpénztári elszámoláso k A pénztárakkal szembeni utólagos korrekciók következtében 214-ben a magánnyugdíjpénztára k ,- forintot utaltak az Alap számlájára, míg az NYRAA ,- Ft visszafizetést teljesített részükre. A jogutód nélküli megszűnés jogcímen az NYRAA számlájára átutalt összegekkel és a megsz ű n ő pénztárak vagyonának felhasználásával kapcsolatban az NGM 213. január 18-án állásfoglalást adott ki, amely szerint a végelszámolás során visszalép ő tagokra, akik nem nyilatkoztak sem a társadalombiztosítási rendszerbe történ ő visszalépésükről, sem egyéb magánnyugdíjpénztárba történ ő átlépésükről, ugyanazon eljárást kell alkalmazni, mint az általános szabályok szerint visszalépett tagokra. A megszű nt magánnyugdíjpénztárak (Aranykor Magánnyugdíjpénztár, és a Pannónia (VIT) Magánnyugdíjpénztár) 214-ben összesen ,- forintot utaltak át az NYRAA számlájára. C) Állampapír bevonáso k Az Alap a vagyonát képező a magánnyugdíjpénztáraktól és a Pénztárak Garancia Alapjától (a továbbiakban : PGA) átvett, a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapíroknak (a továbbiakban : állampapírok) a bevonandó állományát a magyar állam részére ellentételezés nélkül történ ő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el az Alap könyveiben. Az Alap a vagyonát képez ő eszközök értékesítéséből származó bevételből az államadóssá g csökkentésére fordítandó részt az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el, mely keletkezhet : - az értékesítés ellenében kapott állampapímak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történ ő átadásakor, az államadósságnak min ősül ő -- harmadik féllel szembeni - tartozás pénzügyi rendezésekor. 214-ben nem került sor állampapír-átadásra és igy bevonásra sem. D) Az Irányító Testület m űködése Az Irányító Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, továbbá ellátja a Testület döntéseine k előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Testület ülését az elnök kötele s összehívni, ha azt a tagok többsége, vagy ha az elnököt, tagot kijelöl ő miniszter kezdeményezi. A Testület

5 4 ülésein tanácskozási joggal részt vehet az ÁKK Zrt. vezet ője vagy az általa kijelölt személy. A Testület határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. A Testület döntéseit az összes tag többségéne k szavazatával hozza. A Testület tagjai személyesen kötelesek eljárni. Az Alapot, illetve a Testületet harmadik személlyel szemben, valamint bíróság és más hatóságok el őtt a Testület elnöke képviseli. Az Irányító Testület m űködésére további szabályokat ír el ő a Kormány (V.31.) számú rendelete ( a továbbiakban: Rendelet"). A Testület bármely tagja javasolhat napirendi pontot, melyet a Testület érdemben megtárgyal. A Testület üléseiről összefoglaló készül, mely tartalmazza az ülés helyét é s id őpontját, az ülésen résztvevők nevét, az ülésen tárgyalt írásbeli el őterjesztések címét és az előterjesztő megjelölését, a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét, szavazás esetén annak tárgyát és számszer ű arányát, a testületi döntés lényegét, valamint a Testület tagjának kérésére szó szerinti nyilatkozatát, illetv e egyet nem értését. A Testület m űködésével kapcsolatos titkársági teend őket az ÁKK Zrt. látja el. A Testüle t a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az ügyrendje alapján m űködik, amelyet maga határoz meg során az Irányító Testület 3 alkalommal tartott ülést, továbbá 2 alkalommal ülésen kívül i határozathozatalra került sor. A 214. év során az Irányító Testület összesen 14 határozatot hozott. E) A vagyongazdálkodás mechanizmus a A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap vagyongazdálkodását az Alap Irányító Testülete irányítja. Az elfogadott Értékesítési Stratégiával, valamint az Irányító Testület által hozott eseti döntésekke l összhangban az AKK Zrt. Piaci Bizottsága jelöli ki az értékesítend ő értékpapírokat illetve értékpapí r csoportokat, míg az értékesítési tranzakciókat az AKK Zrt. Vagyonkezelési F őosztálya hajtja végre, összhangban a Piaci Bizottság ülésein rögzített jegyz őkönyvekben foglaltakkal. Az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket a jogszabályi keretek között - az Alap és az ÁKK Zrt. között 211. május 31-én létrejött, majd 212. június 7. napján - az id őközbeni jogszabályi változásokra és a 212. május 31. napjával történ ő magánnyugdijpénztári átlépésekre tekintettel - módosított szerz ődés, valamint ezen módosított szerződés szerint alkalmazni rendelt, AKK Zrt által kiadott Üzletszabályzat és a z AKK Zrt. vonatkozó Ügyviteli Szabályzatai szabályozzák. Az Alap 214-ben már nem rendelkezett értékpapírokkal, így az évben értékpapírok értékesítésére nem került sor. F) A Ietétkezelő k tevékenység e A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap eszközeivel kapcsolatos letétkezel ői szolgáltatások elvégzésével az ÁKK Zrt. a hazai értékpapírok tekintetében a KELER Zrt.-t, míg a külföldi értékpapírokka l kapcsolatos letétkezel ői tevékenységekkel -- meghívásos pályázat lebonyolítása után az Unicredit Ban k Hungary Zrt.-t bízta meg. A letétkezel ők a velük kialakított szerződések alapján : - elkülönítetten vezetik az Alap összevont értékpapír számláját és lebonyolítják a befektetésekhez kapcsolód ó pénzforgalmakat - ellátják a letéti őrzéssel, az értékpapír-ügyletekkel kapcsolatos teend őket valamint az értékpapírok hozamainak (kamatok, osztalékok, lejáratok) elszámolásá t - külön felhatalmazás alapján eljár(hat)nak a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap tulajdonosi jogai gyakorlásának biztosítása érdekében a letétkezelt értékpapírok vonatkozásában. G)Az Alap eszközeinek felhasználása A 21. évi CLIV számú törvény és a végrehajtásáról szóló (V.31.) számú kormányrendelet értelmében az Alap eszközeiből származó bevétel kizárólag a törvényben meghatározott célokr a használható fel, azaz a központi költségvetésr ől szóló törvényben meghatározott előirányzat javára történ ő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalép ő tagi kifizetésekre, beazonosított függ ő tételek miatti

6 J visszafizetésekre, a KESZ terhére nyújtott megel őlegezési kölcsön törlesztésére, és az eszközökből fakadó kockázatok kezelésére. A fentieken túl az Alap az eszközeit térítésmentesen az állam tulajdonába adhatja, melyet követ ően az eszközök felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő (a továbbiakban MNV Zrt.) gyakorolja. Az átadott vagy az azok helyébe lépő eszközök MNV Zrt. általi értékesítésébő l, hasznosításából, hozamából származó pénzeszközök finanszírozási célú pénzügyi m űveletne k minősülnek, költségvetési bevételként nem számolhatóak el. Az Alapnak 214-ben csak a magán-nyugdíjpénztáraktól érkezett korrekciós átutalásokból keletkezet t államadásság-csökkentésre fordítható pénzállománya, melynek felhasználását az I) pont mutatja be. H) A működtetés kiadásai adatok millí Kereskedéssel kapcsolatos költségek Bázisév Tárgyév értékpapír eladás költségei 62 Tevékenységgel kapcsolatos költségek ÁKK Zrt-nek fizetett díjak Elszámoláháznak fizetett díjak Letétkezelői díjak p Kőzzétételi díjak Könyvvizsgálói díj 1 Bankköltség és tranzakciós illeték 71 5 Egyéb költségek Mindösszesen : I) Elszámolások az államadósság csökkentésére Jogszabályi kötelezettség keretei között, az Alap irányító Testületének döntése alapján az Alap vagyoná t képező eszközökből származó bevételeket a költségvetési el őirányzatra való befizetések, visszalépő tagi kifizetések és egyéb, fent felsorolt kisebb tételek teljesítése után államadósság-csökkentésre kell felhasználni. Emellett az Alap a vagyonát képező magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírokat térítésmentesen átadja a magyar államnak, amelyeket az átadást követ ően be kell vonni, ami az államadósságot csökkenti. Mivel 214-ben nem volt költségvetési befizetési el őirányzat az Alap számára, az Alapban keletkezett bevételek a magánnyugdíjpénztárakkal való korrekciós elszámolások, a m űködés i kiadások és a tranzakciós illeték-fizetési kötelezettségek teljesítése után adósságcsökkentésre volta k felhasználandók. Az Alap bevételeiből 214-ben négy alkalommal került sor az Alaptól pénzeszköz-átadásr a az állam részére államadósság-csökkentés céljára, összesen ,- Ft összegben. Az Alap bevételeiből történt pénzátadások állampapír-visszavásárlásokra kerültek elszámolásra. Az Alap által átadott pénzeszközök mellett két további forrása volt az adósságcsökkentésnek 214-ben. Egyrészt az Alap által az MNV Zrt. részére a 21. évi CLIV. törvény 2. (6a) bekezdése alapján átadot t eszközök értékesítési, hozam- vagy más hasznosítási bevételei, melyeket az MNV Zrt.-nek elkülönítetten kel l nyilvántartania, az állam részére át kell adnia, és az ÁKK Zrt.-nek e bevételekkel egyező összeg ű államadósság-csökkentési m űveletet kell végrehajtania. Másrészt pedig az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (a továbbiakban : ÖÁEA ) átutalásai az Alapba is államadósság-csökkentésre fordítandóak, é s felhasználásuk az Alapon keresztül, az Alap eszközeinek felhasználásával megegyező módon történik. 214-ben az MNV Zrt. összesen ,- Ft elő zőekben említett, azaz az Alap által korábban az MN V Zrt. részére átadott eszközökből származó bevételt adott át az állam részére államadásság-csökkentési célra,

7 melyeket az ÁKK Zrt. állampapír-visszavásárlásokra, illetve a 214, februári önkormányzati hitel-átvállaláso k részleges előtörlesztéseire használt fel. E bevételek az MNV Zrt.-től közvetlenül kerültek az állam részére átadásra, így az Alapon kívül kerültek elszámolásra, nem jelentek meg az Alap könyveiben, azonba n közvetetten az Alaphoz köthet őek, és a nyugdíjrendszer átalakítása adósságcsökkentési hatásána k kimutatásához szükséges e tételek figyelembe vétele is. Az ÖÁEA 214. során, ig keletkezett pénzállománya, összesen ,- Ft az év során három részletben átadásra került az állam részére, és állampapír-visszavásárlásokra, valamint államkötvénytörlesztésre került felhasználásra. A fentiek alapján 214-ben az Alap pénzeszköz-átadásaiból ,- Ft, az MNV Zrt. pénzeszközátadásaiból ,- Ft, az OAEA pénzeszköz-átadásaiból pedig ,- Ft, azaz mindösszesen ,- Ft államadósság-csökkentés került elszámolásra a vonatkozó nemzetgazdasági számlán a Magyar Államkincstárban. J) Tartalékképzés, kockázatkezelé s Az Alap sajátos jogállása, mandátuma és m űködése következtében a vagyonának értékesítésében érdekelt, azaz folyamatos tartalékképzési célja elvileg csak a vagyonához mérten kis mérték ű m űködési kiadások és egyéb el őre nem látott pénzigény (pl. magánnyugdíjpénztárak részére korrekciós visszautalás) biztositásái g terjed. Tekintettel arra, hogy 213 végéig az Alap minden értékpapírját értékesítette, 214. év folyamán az Alap már csak pénzeszközökkel rendelkezett, és célja volt a minél nagyobb mérték ű pénzátadás az állam részére adósságcsökkentésre a fizetési kötelezettségek és a magánnyugdíjpénztárakkal való esetleges korrekciós kifizetések fedezetének megtartása mellett. K)A pénzforgalmi terv teljesítés e Az ÁKK Zrt. az Alap Irányító Testület ütéseire rendszeresen ún. pénzforgalmi (cash flow) tervet készít, amelyben bemutatja az Alap adott évi várható bevételeit és kiadásait (nem számviteli, hanem üzlet i szempontok alapján), melyet lényeges új információk esetén, valamint az elmúlt időszaki tények átvezetéséve l rendszeresen frissít. Az Irányító Testület 214-ben összesen három alkalommal tárgyalta a pénzforgalm i tervet, valamint 215. januárban tájékoztatást kapott a 214. évi terv teljesütéséről. Tekintettel arra, hogy 214- ben eszközértékesítésre már nem került sor, a 214. évre vonatkozó terv teljesítését annak fényében lehet vizsgálni, hogy az Alap eleget tett-e a kiadási kötelezettségeinek, és a felhasználható pénzeszközeit megfelel ő módon, államadósság-csökkentésre használta-e fel. Az Alap a kiadási kötelezettségeit maradéktalanu l teljesítette, ilyenek voltak 214-ben a korrekciós tételek, a tranzakciós illeték fizetési kötelezettségek és a m űködéshez kapcsolódó kiadások. Az év végén pénztartalékkal zárt az Alap, melyet 215-ben az Alap a megsz űnését szabályozó törvényi rendelkezésnek megfelel ően fog az állam részére átadni. L) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap megszűntetése A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény a alapján az Alap 215. január 31. napján megsz űnik. Az Alap a pénzeszközeit 215. január 31-éig átutalja a központi költségvetés javára, a jogszabályban meghatározottak szerint. A megszűnést követően 6 napon belül kerül elkészítésre az Alap záró beszámolója.

8 Független könyvvizsgálói jelenté s A Nyugdíjreform és Adősságesökkemö Alap tulajdonosainak : Az éves beszámolóról készült jelenté s Elvégeztük a Nyugdíjreform es Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) mellékelt 214. évi éves beszámolojának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 214. december fordulónapra elkészitett mérlegb ő l melyben az eszközök és torrasok egyező végösszeg 125 M Ft, a mérleg szerinti eeedmény 3 M Ft nyereség, a saját t őke 121 MFt és az ezen id őponttal végző dő évre vonatkozó esedménykimutatásb61, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletbél áll és az el őirt különjelentésbő l áll A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a 21, évi CLIV. Törvény a (V.31.) és a (XII.19 Kormányrendeletekkel és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történ ő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollakért, amelyeket a vezetes szüksegesnek tart ahhoz, hogy lehet ővé váljon az akár esalásbol, akár hibából ered ő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Ami felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvénye k és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standradok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg é s végezzük el, hagy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A kőnyvvízsgálat magában foglalja olyan *rések végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati blzonyitékot szerezni az éves beszámolóba n szereplő összegekrő l és kozzétételekről. A klválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredé, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdalkodá egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjábó l releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvuizsgálatí eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények közöt t megfelelő ek, de nem azért, hogy a vállalkozás bels ő kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelel őségének és a vezetes által készitett számvitel i becslések ésszesüségének, valamint az éves beszamoló átfogó prezentálásának értékelését le. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegend ő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói válemenyün k megadaséhoz. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Nyugdijreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. december 31.-én Figyelemfelhívás A Kormány döntése alapján a Nyugdíjreform és Adásságcsökkentó Alap befejezi működését, 215. január 31-én. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap mellékelt 214. évi éves beszámolójához kapcsolódó el ő írt különjelentést, A vezetés felelős a különjeientésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekke l összhangban történő elkészítéséért. Ami feieiösségünk az elő írt különjelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az elő írt különjelentéssel kapcsolatos munkánk a különjelentés és az eves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott es ne m tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését, Véleményünk szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 214. évi különjelentése a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 214. &e éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, 215. január 22. e tt k ;et k k, - eeeeée - de Serényi 'vé n Audit Service Kft Könyvvizsgáló társaság 122 Budapest, Bimbó üt 3. ny.sz : 13 F T dr. Berényi Iván Kamarai tag könyvvizsgáló ny.sz. : 367 Ser'.:l esyí (atás e s''?ts.':.et : Ez a tetsees a fent nevezett cég tárgyév eves keszámeléenek eheíaezfhat~ esze. A K5nyeslzsgeké Vélemény Menete maeipelecktje, vagy vetetlen adatokkal együtt terteriő felhssztweee a vekeeény eeveeyteienitt és tíireényessegí fetagyeleti ef>'ástvkmhal maga eteti! Si l

9 II. MÉRLEG adatok millió forintban Eszközök Bázisév Önellenőrzés Tárgyév A. Befektetett eszközök I. IMMATERJÁLIS JAVAK 1. Alapitás -átszervezés aktivált érték e 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogo k 4. Szellemi terméke k 5. Üzlet vagy cégérték 6. Immateriálís javakra adott elő legek 7, Immateriális javak értékhelyesbítés e!!. TÁRGYI ESZKÖZÖK o 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. M űszaki berendezések, gépek, járm űvek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm ű vek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások felújításo k 6. Beruházásra adott elótege k 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbités e!!!. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásba n 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásba n 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. váll. 5. Egyéb tartósan adott kölcsö n 6. Tartós hitelviszonyt megtestesít ő értékpapí r 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés e 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül. B. Forgóeszközök KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termék 3. Növendék hízó és egyéb állatok 4, Késztermékek 5. Áru k 6. Készletre adott előlege k 11. KÖVETELÉSEK 1.Követelések áruszárításból és szolgáltatásokbol (vevok) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ő, váll 4. Váltókávetelések 5. Egyéb követelések Cl 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési kü l 1N. ÉRTÉKPAPIROK 1, Részesedés kapcsolt vállalkozásba n 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrésze k 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 5. Ertékpapirok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekke k 2. Bankbetétek C. Aktív Idő beli elhatárolások 1. Bevételek aktiv id őbeli elhatárolása 2. Kéltségek, ráforditások aktiv id őbeli elhatárolás a 3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

10 Y adatok millió forintban Források Bázisév Önellenő rzés Tárgyév D. Sajáttőke INDULÓ T ŐKE II. TŐKE VÁLTOZÁS E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévé vállszembe n 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szembe n!!. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra adott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvénye k 3. Tartozások kötvénykibocsátásbó l 4. Beruházási és egyéb fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszúlejáratú hitele k 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szembe n 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembe n 8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége k IIl. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevő tő l kapott el őlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szab. 5. Váltótartozáso k 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. 7, Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév ő váll. szembe n 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége k 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 1. Származékos ügyletek negatív értékelési kü l G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idő beli elhatárolása 2. Költségek, ráfordltások passzív időbeli elhat Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Budapest, 215. január 22. Balogh ászt ó a Nyugdíjreform és Ad ságcsökkent ő Ala p Irányító Testületének Elnöke

11 t U fll. EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok millió forintban Megnevezés Bázisév Önellenőrzés Tárgyév 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétel e 2 Export értékesítés nettó árbevétel e (.Értékesítés nettó árbevétele 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját el ő állítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények érték e Ill. Egyéb bevételek Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások érték e IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség 11 Személyi jelleg ű egyéb kifizetése k 12 Bérjáruléko k V.Személyi jelleg ű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírá s VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMENYE Kapott osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyereség e 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott kamatok és kamatjelleg ű bevételek Pénzügyi m űveletek egyéb bevételei 29 VIII. Pénzügy] mű veletek bevételei Befektetett pénzügyi eszkök árfolyamvesztesége Fizetend ő kamatok és kamatjelleg ű ráfordítások 2 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztés e 21 Pénzügyi m ű veletek egyéb ráfordításai Q IX. Pénzügyi m ű veletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS! EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek 56 XI. Rendkívüli ráfordítások Q D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E.ADÓZÁS EL ŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésr e 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, 215. január 22. Balogh L zló a Nyugdíjreform és Adós ágcsökkent ő Alap Irányító Testüteté ek Elnök e

12 f l IV. KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET 1. A NYUGDÍJREFORMÉS ADÓSSAGCSŐKKENTŐ ALAP ISMERTETÉS E A 21. december 21-én kihirdetett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény (a továbbiakban : NYRA tv. ) rendelkezik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap (a továbbiakban: Alap) jogállásáról, vagyonáról, szervezetér ől, m űködéséről és gazdálkodásáról, mely szerint az Alap jogi személy, az Alap kezelője az ÁIIamadósság Kezel ő Központ Zártkörűen M űköd ő Részvénytársaság (a továbbiakban AKK Zrt.). A törvény végrehajtásáról a 87/211. (V.31.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Alap székhelye : Budapes t Az Alap 211. május 31-én kezdte meg m űködését. A Magyarország 215. évi központ i költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény 56. -a alapján az Alap 215. januá r 31-én megsz űnik. Az Alap vagyon a A törvény rendelkezése alapján a magánnyugdijpénztárak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép ő pénztártag portfólióját képez ő, átadott eszközök valamint azok átruházásából vag y értékesítéséből származó bevételek, illetve az eszközök hozama az Alap vagyonát képezi. Az Alap eszközei nem vonhatók el, illetve kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatóak fel, azaz a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott előirányzat javára történ ő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalép ő tagi kifizetésekre, beazonosított függ ő tételek miatti visszafizetésekre, a KESZ terhére nyújtott megel őlegezési kölcsön törlesztésére, valamint az eszközökbő l fakadó kockázatok kezelésére és csökkentésére kell fordítani. Az Alapot vagyona, bevételei és jövedelme után társasági adó-, helyi adó-, illet őleg illetékfizetés i kötelezettség nem terheli. Az Alap szervezete Az Alap legfőbb döntéshozó szerve az öt tagból álló Irányitó Testület (a továbbiakban : Testület), melynek elnöke, illetve tagjai tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy egyéb juttatásra nem jogosultak. A Testület üléseit a z elnök hívja össze és vezeti, ezen ülésen az ÁKK Zrt. vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy, tanácskozási joggal részt vehet. Az Alapot, illetve a Testületet harmadik személyekkel szemben, valamin t hatóságok el őtt a Testület elnöke képviseli. Az Alap m űködése, gazdálkodás a Az Alap pénzforgalmi számláját a Kincstámál vezeti, a pénzügyi eszközeinek nyilvántartása céljából a törvény értelmében értékpapír letéti- és értékpapírszámlát, valamint ügyfélszámlát vezet az AKK Zrt.-nél. Az Alap vagyonát képező eszközök kezelését és értékesítését a Testület rendelkezései alapján az AKK Zrt. végzi. Az Alap vagyonát képez ő magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírokat térítésmentesen átadja a magyar államnak, amelyeket az átadást követ ően be kell vonni, azok tovább i forgalom tárgyai nem lehetnek. Az ÁKK Zrt. honlapján az Alap vagyonának összetételét, értékét, a központi költségvetés javára teljesítet t befizetések összegét, valamint az államadósság csökkentésre fordított összeget közzé kell tenni.

13 12 A Nyugdíjreform és Adósságcsökkenő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításáva l összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló (V.31.) számú Kormányrendelet 211. május 31-én került kihirdetésre került, illetve hatályba is lépett, illetőleg a 212. évi magánnyugdíjpénztári átlépésekre tekintettel 212, év során módosításra került. A Kormányrendelet rendelkezik az Alap beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól, a Testüle t működésérő l. Az Alap működtetésével kapcsolatosan részletezi az ÁKK Zrt. feladatait. Ezen feladatok az alábbiak : az Alap vagyonát képező eszközök számbavétele ; az eszközök nyilvántartása és kezelése ; a vagyon részét képező magyar állampapírokat térítésmentesen átadja a Magyar Államnak ; az Alap eszközeire vonatkozóan el őkészíti az értékesítési alapelveket ; éves pénzforgalmi tervet készít ; a bevételek felhasználására javaslat el őkészítése ; az éves pénzforgalmi terv alapján háromhavi, gördül ő likviditási prognózis készítése az Alap és a Kincstár részére ; a KESZ terhére nyújtandó megel őlegezési kölcsön igénybevételére és törlesztésére vonatkoz ó prognózis készítése a Kincstár részére ; az eszközök értékesítésére vonatkozó döntési javaslatok kidolgozása;a Testület által jóváhagyott eszközértékesítés végrehajtása ; a Testület - a törvény el őírásainak megfelel ő módon jóváhagyását követően az Ala p bevételeib ől a befizetések végrehajtása ; az Alap előző évi tevékenységér ől, gazdálkodásáról és m űködéséről szóló éves beszámoló elkészítése és közzététele az ÁKK Zrt. honlapján ; az Alap kezel őjének jogszabályok által el őírt valamennyí feladatának ellátása. A Rendelet felhatalmazza az ÁKK Zrt.-t, hogy feladatainak ellátása során harmadik személyt igényb e vehessen. A Társaság az Alap vagyonával a vonatkozó jogszabályok, Irányító Testületi határozatok keretein belül önállóa n gazdálkodik. Az Alap főbb adatai: - adószáma : közösségi adószáma : HU pénzforgalmi jelzőszáma: Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap elszámolási száml a - honlapja : u - címe : akkqakk.h u Az Alap Irányító Testületének tagjai 214. december 31. napján: Elnök : Balogh László Tagok : Asztalosné Zupcsán Erika Banai Péter Benő Kohut Balázs Dr. Mészáros József

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök Tartalomjegyzék 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben