Portugália a demokratikus konszolidáció kezdeti szakaszában Natália Correia és António de Spínola kezdeti nézetei, április-szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portugália a demokratikus konszolidáció kezdeti szakaszában Natália Correia és António de Spínola kezdeti nézetei, április-szeptember"

Átírás

1 Hi duàiste ek,àszi iàtigrisek Balogh A drás éves. ELTE, Új- és Jele kori Eg ete es Törté eti Ta szék, Budapest,. Szilágyi Ágnes Judit Racs Marianna Katalin Portugália a demokratikus konszolidáció kezdeti szakaszában Natália Correia és António de Spínola kezdeti nézetei, április-szeptember P ortugáliá a az -es évtized törté etét éles választóvo alké t bontja ketté az a eghatározó ese é sor, el ek szi ólu a. április 25-e lett. Lissza o szép, és között épült függőhídja korá a sak Salazar-hídké t e legették a evé e őrzi a ap e lékét, ikor a szegfűs forradalom kirobbant. Törté etét, közvetle következ é eit a ag ar olvasók ak se kell részletesebben bemutatni. 1 Is ert té, hog ekkor ért véget a XX. század legkitartó sze él i diktatúrája, a portugál teki tél ural i re dszer, a marcelizmusba 2 hajló salazarizmus 3, s ezzel a lissza o i politika radikálisa új irá t vett. A re dszerváltozások ak g akra sajátossága ahogy magunk is tapasztalhattuk 1989 körül hog előkészítésük sorá eg ütt u kál a korá i struktúra első eróziója a külső o lasztó té ezőkkel, és a régi politikai elit az átalakuláskor e tű ik el o tala ul a közélet szí padáról. E ek egfelelőe a portugál forradalo szereplői között is voltak ol a ok, akik korá a a diktatúra gépezetét űködtették, de ol a ok is, akik, legalá szelle ileg, esz eileg ig ekeztek kívül hel ezked i a diktatúrá, ha fizikailag e is hag ták el az országot. E ől a pozí ió ól direkt vagy indirekt ódo - sürgették, tevéke ségükkel előkészítették a változást. Írásu k a e két soport eg -eg repreze tá sá ak szövegeit vetjük össze, és e források alapjá - terjedel i okok ól itt supá vázlatosa - bemutatjuk a forradal at követő időszak portugál politikai életé ek legfo tosa pro lé aköreit. 4 1 A kora eli hazai sajtó részletese is ertette az -es portugáliai ese é eket. Tová á a forradalo. évfordulójá ak évé e egjele t eg összeállítás Hele a Pi to JANEIRO és S)ILÁGYI Ág es Judit szerkesztésé e Euro-Portug lia í el a Beszélő. de e eri szá á a -.. Az utó i évek e politológiai sze szög ől vizsgálta a portugáliai re dszerváltást első sor a S)ILÁGYI Istvá. Tőle ld. a Portug liaà f lperif ri sà oder iz ió sàre dszerko szolid ió, illetve Hivat sosàkato ólà professzio lis àde okrata í ű ta ul á okat. In: U.ő. Portug liaà sàspa olorsz gà t rt ele à sà politikaàaà.àsz zad a, Veszpré i Hu á Tudo á okért Alapítvá, Veszpré, és Haj alhasad s prilisban áàfeg veresàerőkàmozgal aà sàaàszegfűkàforradal aàportug li a. IN: U.ő. Európaà sàaà editerr àvil g, Áro Kiadó, Budapest,. -. José Her a o SARAIVA éhá oldalt sze tel a kérdés ek e régi e ag arul is egjele t Portug liaàr vidàt rt ete í ű kötetében (Equinter, Budapest, ). 2 A portugál Új Álla Estado Novo) Marcelo Alves Caetano-ról -1980) elnevezett fol tatása, a it irá ítói hivatalosa Szo iális Álla ké t Estado Social) emlegettek. Caetano ig volt az Álla ta á s el öke, i iszterel ök. 3 Névadója A tó io de Oliveira Salazar - az Új Álla létrehozója, évtizedeke át központi alakja, i iszterel ök-diktátor ig. 4 Ta ul á u k szerkesztett változata a ak az előadásu k ak, mely elhangzott Az 1970-es vekà aà Mediterr eu a í el,. októ er -á Veszpré e re dezett tudo á os ko fere iá. 491

2 Szilág i Ágnes Judit-Racs Marianna Katalin: Portug liaàaàde okratikusàko szolid ióàkezdetiàszakasz a.ànat liaà Correiaà sàá tó ioàdeàspí olaà zetei,à 9.à prilis-szeptember A diktatúra első kato ai elitjé ől i dulók soportját jele eset e a re dszerváltás e le atikussá vált figurája, á tó ioàdeàspí ola (1910- képviseli. A tá or ok fé es pál át futott e a salazari Új Álla szolgálatá a. E ek etetőzéseké t és között Bissau-Gui ea kato ai kor á zója, ajd a vezérkari fő ök hel ettese lett. Azo a -től kezdve mikor a rendszer politikai tarthatatla sága eg re ilvá való á vált - éve te egjele ő el életi u kái a i d határozotta a fig el eztetett a irodalo átalakításá ak szükségességére. 5 A Portugal e o Futuro Portugália és a jövő í ű fe ruárjá a pu likált kötete el e a g ar at irodalo föderális átalakítását javasolta a forradalmi ese é ek katalizátora lett. A tá or ok aga pedig a szegfűs forradalo kezdeti szakaszá ak i tegráló, vezető sze él isége, aki a felkelést követőe aà Feg veresàerőkàmozgal aà MFá àfelhatal az s val,àaàmar eloàcaeta oàr sz rőlàisà elfogadottàt rg alópart erk tà[ ] azàãlla ta sàel k tőlàhivatalosa à tvetteàaà hatal at. 6 A it supá éhá hó apig sikerült egtarta ia,. április -től szeptember 28-ig tehát az általu k vizsgált át e eti időszak a - Portugália köztársasági el öke volt. ár iusá a sikertele kísérletet tett a hatalo új óli egragadására, ezutá azo a végleg kisodródott a politikai játéktérről. A ásik sze él iség a api hírek e, a törté etírás a kevese fig el et kapott korá a, és Mag arországo szi te teljesen ismeretlen, ugyanakkor irodalo törté eti jele tősége iatt, alkotásai és érdekes karaktere iatt főké t az utó i évtized e tö luzitanista is foglalkozott élet űve kutatásával, ele zésével, is ertetésével. 7 Nat liaà Correia (1923- portugál költő, újságíró, irodalo szervező és kora társadal i fol a ataira aktíva reflektáló go dolkodó, a XX. század ásodik felében a lissza o i kulturális közélet eghatározó alakja volt. Az Azori-szigeteken született, és ár fiatal korától Lissza o a élt, élet űve eg ik fő otívu a a szülőföld irá t érzett ragaszkodás, szeretet. Édesa ja révé korá egis erkedett a festők, írók, ze észek világával, és ezzel eg ütt jele tős űveltségre tett szert. 8 Költői pál ája az 1940-es évek e o takozott ki, évese pu likálta első versét, és ekkor lett az eg ik legfo tosa portugál rádióállo ás, a R dioàclu eàportugu s újságírója. Ettől kezdve jele léte a sajtó a fol a atos, ez válik elsődleges fóru ává. Az újságok hasá jai párhuza osa fejti ki irodal i és közéleti aktivitását. Kap solat fűzi az Új Álla elle zékéhez, - e is erkedik eg például Mário Soaressel 9 (1924), akivel 5 Poràu aàgui à elhor (1970), Li haàdeàa ç o (1971), No caminho do Futuro (1973), Portugal e o Futuro (1974) 6 REIS, A tó io: Az 1974-esàszegfűsàforradalo, Beszélő. szá,. de e er 7 DINIS, A tó io P.B.: Friedri hà Nietzs heà eà Nat liaà Correa:à doisà espíritosà livres IN: Portugal- Alemanha-Brasil. Actas do VI Encontro Luso-ále oà /à.à Deuts h-portugiesisches Arbeitsgespr h, CEHUM Col. Hespérides, Braga,. I. köt RACS Marianna Katalin: Nat liaà Correia:à Literaturaàeàpolíti a.àáàideiaàdeàrevoluç oàeàaàfiguraàdaà MulheràdaàLi erdade. Öt Ko ti e s 2011/1, ELTE, Budapest, ALMEIDA, Â gela: RetratoàdeàNat liaàcorreia, Cír ulo de Leitores, Lis oa,1994, Mário Soares a szo ialista párt eg ik alapítója - a, ajd a de okratikus ko szolidá ió idejé tö ször i iszterel ök ig a Portugál Köztársaság el öke. 492

3 Hi duàiste ek,àszi iàtigrisek Balogh A drás éves. ELTE, Új- és Jele kori Eg ete es Törté eti Ta szék, Budapest,. él aráti viszo t alakít ki. Sze él es is erősei José Norto de Matos - és Hu erto Delgado -1965), akik mint ismeretes, vették a átorságot, hogy 1949-ben illetve a az elle zék jelöltjeké t lépje ek fel a köztársasági el ök-választáso a Salazar-rezsim hivatalos jelöltjével sze e. Natália Correia korai alkotásai révé ha ar ero a t az irodal i köztudat a, és elis ertségét az as évek e egjele t írásaival sak tová fokozta. Írt verseket, drá ákat, esszéket, és -tól eg re határozotta a fejtette ki politikai álláspo tját, a it késő íg i terpretált: ázà à politikaià rdeklőd se ekà se ià k zeàaàhatalo hoz.àfelelőss ge àa ià i tà r el àk ltő ek:àaàvil gàfor l sa. 10 Correia sose titkolta, hog sze e áll a salazari ajd a Caeta o-féle rezsi el. Cikkeit, akár sak kö vei ek terjesztését tö ször etiltották. A sza adság elkötelezett híveké t, közéleti szerepvállalása révé is ta u ak szá ító, ké es kérdéseket feszegetett, rá utatott például a ők ehéz és hátrá os társadal i hel zetére ői i tellektuelké t Portugáliá a eg é ké t is essze eghaladta korát. Az es évek e Natália Correia lissza o i lakása sajátos szelle i találkozóhell é, eg fajta irodal i-közéleti szalo á vált. 11 E e az idő e Correia ag o ter éke alkotói korszakát élte, re geteget pu likált, köz e tö ször került összetűzés e a e zúrával. - a etiltották az általa szerkesztett Antologia de PoesiaàPortuguesaàEróti aàeàsatíri a A portugál erotikus és szatirikus költészet a tológiája í ű kötetet vala i t -es drá áját A P oraàvagyis A bestia í el, ajd a szerzőt - e háro év felfüggesztett örtö ü tetésre ítélték. Írói tevéke ségét tehát se Salazar, se utódja e zúrája e kí élte, távolságtartása, sőt sze e állása a diktatúrával eg értel ű volt, és sak eg re erősödött. Correia de e eré e arátaival eg itotta Botequim evű árját, el aztá egésze az -es évekig Lissza o leg eghatározó értel iségi fóru a lett. Irodal i progra okkal i dult, és fokozatosa vált a kulturális és politikai élet fo tos ese é ei ek szí hel évé. Költők, ze észek, festők űvészek és arátaik, portugálok és külföldiek találkoztak itt re dszerese. 12. április -ét követőe a hel végképp i ká politikai fóru á változott: a szegfűs forradal at előkészítő tisztek, azaz a Kapitá ok Mozgal á ak tagjai közül tö e, főleg a Kilencesek Csoportja (Grupo dos Nove, az MFA érsékeltjei, Er esto Melo A tu es (1933- vezetésével g akra összeg űltek a Botequimben. A ve dégkör politikai sokszí űsége har o izált Natália Correia itott szelle iségével, aki ig ekezett egőriz i elfogulatla ságát a külö öző irá zatok között, és tartotta agát a függetle értel iségi és ártulajdo os pozí iójához. 13 A tó io de Spí ola és Natália Correia -es gondolatainak illetve a korabeli ese é ek ek a felidézéséhez eltérő jellegű forrásokat hasz áltu k. A tá or ok 10 BRUM, Eduardo Jorge: E trevistaà o ànat liaàcorreia In: SIGNO- Jornal de Letras e Artes, 1986, Nr... a portugál eredeti ől idézett szövegrészeket saját fordításu k a közöljük. 11 ALMEIDA: DACOSTA, Fernando: áànatalidadeàdeànat lia IN: Nat liaàcorreiaà- 10 anos depois, konferencia anyag, Universidade do Porto - Faculdade de Letras, Porto, DACOSTA:

4 Szilág i Ágnes Judit-Racs Marianna Katalin: Portug liaàaàde okratikusàko szolid ióàkezdetiàszakasz a.ànat liaà Correiaà sàá tó ioàdeàspí olaà zetei,à 9.à prilis-szeptember részéről ilvá osság ak szá t eszédek és i terjúk szövegét, el eket az e el ök ár iusa sikertele pu sa, elvetélt visszatérési kísérlete utá, ár e igrá ió a g űjtött össze eg kötet e. 14 Ezàaàk vàkettősàk sztet sà o àszületett írja evezetőjé e Spí ola. Eg r sztàkülsőàhat sra,à el àaàhozz à rkezőà levelekàezrei e àjutàkifejez sre,àezeketàportug li ólàvag àaàvil g akàol a àt volià po tjairólàküldt k,àaholàportug lokà l ek,à sàarraàk r ek,àhog àadja àk zreà esz dei et,à előad sai at,à el eketà k zt rsas già el ks ge,à ajdà sz űzet se à idej àtartotta,àl v,àhog àezàutó iakà ag àr szeàis eretle àazokàsz ra,àakikà november 25-ig - csak mar istaài terpret iójúàt ekrőlà sàv le ekrőlà szerezhettekà tudo st.à áà sikà k sztet sà elsőà jellegű,à aà szerzőà lelkiis eret ekà para sa,àakiàelkerülhetetle à or lisàk telezetts g ekàteszàeleget,à ikoràfelt rjaà azàigazs gotàho fit rsaiàelőttàazokkalàaàk rül ekkelàkap solat a,à el ek e àaà sokatàíg rőà prilisà -i forradalom kibontakozott. 15 Két dologra is felfig elhetü k e evezető sorok kap sá, de az egész pu likált a agra vo atkoztathatóa. Egyrészt Spí ola a ti ar ista eállítottságára, a it fi o a jelez i ár kö ve első lapjai szükséges ek tart. Másrészt, ár köteté e ég hivatali ideje alatt, ilvá- osa elha gzott eszédeket illetve késő i i terjúkat ad közre, tehát eg ilatkozásai a kato a és politikus szavai, égis az összeállítás a sze él ességet érzékelhetü k, főké t az ö igazolás vág át, és azt, hog kudar á ak okait keresi, lévé, a de okratikus ko szolidá ió korai, kiforratla időszaka Spí olá ak és a polgári jo oldal képviselte odell ek politikai kudarcot hozott. Natália Correiától az általu k felhasz ált forrás a költő ő. április. és. de e er. között vezetett aplója, el o tatás a először -ban jelent meg. 16 A apló űfajá ál fogva sze él es ha gú - eg társadal i ko ven- ióktól e tes, tépelődő aktivista-i tellektuel, égis eg agá e er refle ióit tartal azza, és eg utatja, hog a szelle i sza adságát a Salazar-rezsim ideje alatt is őrző, a re dszere kívül álló értel iségi, aki ek ug a akkor sose voltak hatal i a í iói, hog a vélekedik a politikai fejle é ekről a forradal at követő időszak a. A apló ak g akra e legetett szereplője A tó io de Spí ola, akihez soka ég ag re é eket fűztek tavaszá. Az április -i ejeg zés a leglelkese e értékeli a tá or okot: Spí olaà agaàaàgara cia arra, hogy a politik - a àaàli er lisàesz kàkieg e súl ozotta à rv esülje ek,àazài t z ekàfol a- atosàde okratiz lód s val,à sàa akàelkerül s vel,àhog àaàte gere túliàterületekà üg e à eggo dolatla s gokàt rt je ek. 17 Correia szá ára ahogy sok portugál szá ára is - Spí ola elei te aga az élő sze zá ió. A Portug liaà sàaàj vő í ű kötete révé essia isztikus szereppel felruházott figura, aki arra hivatott, hog elindítsa a ozgal at, el véget vethet eg éve át tartó teki télyural i ere dezkedés ek. Bár a refle ió eg oldalú 14 SPÍNOLA, A tó io de: áoàserviçoàdeàportugal,. kiadás, Áti a/bertra d, Lis oa,. A g űjte- é e áprilisa és fe ruárja között keletkezett szövegek olvashatók. 15 SPÍNOLA :. 16 CORREIA, Natália: N oàper asàaàrosa.àdi rioàeàalgoà ais, Editorial Notí ias, Lis oa,. (1978) 17 CORREIA:

5 Hi duàiste ek,àszi iàtigrisek Balogh A drás éves. ELTE, Új- és Jele kori Eg ete es Törté eti Ta szék, Budapest,. Spí ola köteté e e tesz e lítést az író őről Correia tö ször is éltatja a tá or okot, akivel Gui eá a is erkedett eg sze él ese, kiadói üg ek kap- sá.. ár iusi találkozásukkor szerzett i presszióiról íg ír: Az alapbenyo- so àazàvoltàerrőlàazàe erről,àhog àol a àaà egjele se,à i thaàaàporoszàhadseregàruhat r ólàl pettàvol aàelő.àha gsúl ozo,à i tha!àvalój a,àaztàhisze,à aà o okli,àaàkeszt űà sàazàostor,ài k àa akàaàstílus akàaàkell ke,à el à gàőrzià aàhajda iàportug làkato aiàdi sős gàe l k t,à sàazokatàaàgo dolatokat,à el eketàaà salazariàautarki akàal vetettàhadseregàelto pítottàtudataà l reàte etett.àezàaà külsőà ug a akkorà l à ela kóli tà tükr z tt,à a i őlà r gt à tudta,à hog à aà t - or okàaàt rt el etàfürk sziàszo orúa. 18 Ez a szo orúság talá vala iféle egérzés volt. A közeljövő ese é ei ug a is úg hozták, hog a tavaszi, forradal i eufória el últával, ará ár i dkét szerző k veszél t érzett. Eg ikük se volt elégedett a portugál politikai élet alakulásával, a i ek fordulatai ráadásul fel serélték a korá i szerepeket: íg Correia i d aktíva közéleti szerepet vállal és az új re dszer tevőleges alakítója lesz -től a kulturális álla titkárság u katársa, -tól parla e ti képviselő, addig Spí ola egyre kijje sodródik a hatalo e tru á ól, i tegráló sze él iség ől éhá hó- ap alatt az ese é ek külső, keserű sze lélője lesz, a politikai pál a széléről, ajd e igrá ió ól. Natália Correia tavaszi- ári salódottságá ak eg ik oka éppe az, hogy a kiegye súl ozott vezetés, el ek szeri te a ko zervatív Spí ola a záloga, fokozatosa elveszti a ko trollt az ese é ek felett. Aggodal ait íg foglalja össze. ájus -é : M ràr gt à -,àaligàeg àh ttelàazut,àhog àaàju t valàel gedetle à MFáà tvetteà a hatalmat, 19 aà forradal ià üv lt z sà sà lla dóà felajzotts gà o asztóàl gk r e àeg reài k àattólàkellàtarta i,àhog àa sze ü kàelőttào la akà sszeàaàpolitikaiài t z ekà sàazàorsz gàde okratiz lód saàkisiklik. 20 A portugál de okratikus át e et sorá tö súl os, eg ással is szorosa öszszekap solódó kérdést kellett re dez i. Míg aga a salazarimust/marcelizmust egdö tő forradal i ese é sor rövid idő alatt és szi te vértele ül zajlott le, addig a ko szolidá ió viszo lag hosszúra últ, ut ai eg ozdulások ugtala sága kísérte, és -től végétől fol a á politikai krízis o takozott ki az ország a. E ek okát A tó io Reis a következők e látja: áà diktatórikusà korszakàlez rult valàaàt legesàpolitikaiàhatalo àl eg e àk tà soportàkez - e à sszpo tosult:àazàeg ikàspí olaàt or ok,àaà sikàazàmfáàkoordi iósàbizotts gaàk rülàalakultàki.à Eà k tàhatal ià k zpo t ak a gyarmati rendszer felsz mol s raà sà aà de okratikusà à talakul sraà vo atkozóà ige à elt rőà ll sfoglal saà ke à sszeütk z sekkelàj rt.àmi dezàaà izo tala s gà sàaàt rsadal ià ugtala s gà l gk r tà id zteà elő. 21 A Reis által e lített két problé akör egoldása ellett illetve azzal párhuza osa az átalakuló Portugáli ak eg kellett talál ia a hel ét a e zetközi erőtér e is. 18 CORREIA: Az időszak ese é törté etét részletese e ld. REIS: CORREIA: REIS:

6 Szilág i Ágnes Judit-Racs Marianna Katalin: Portug liaàaàde okratikusàko szolid ióàkezdetiàszakasz a.ànat liaà Correiaà sàá tó ioàdeàspí olaà zetei,à 9.à prilis-szeptember A gyar atok helyzetéről A portugál g ar at irodalo átalakításá ak kérdésé e a Portug liaà sàaàj vő í ű u ka szerzője eg értel űe a föderális jellegű átalakítás ellett foglalt állás, és Spí ola. ájus a ég i dig a tö ko ti e sre kiterjedő (pluricontinental Portugáliát éltette. Azo a az álla el ökeké t július -é, az ideigle es kor á határozata alapjá ki kellett hirdet ie a g ar atok ö re delkezési jogáról szóló törvé t. Beszédé e eg részt ag vo alúa ilatkozott: Az afrikaià pek,àahog à ràsokszoràkifejtette,àteljese àalkal asakàarra,àhog à l- lóa àszervezz kà egàpolitikaiài t z eiketà s,àhog à egv del ezz kàsaj tàsza- ads gukat. 22 Másrészt a pater alista sze lélet ég vissza-visszaköszö ol a kifejezései e és kijele tései e i t a te gere túlià területei kà lakoss ga, a luzit à vil gà testv rà e zetei, ezekà azà újà e zetekà Portug li ólà születtek, Portug liaàeze àújà e zetekà i de àpolg r akà sodikàhaz jaà arad,àahog a à ràazà i de à razil ak. A vil g,àa itàaàportug lokàtere tettek 23 erőse idealizálva jele t eg Spí ola go dolatvilágá a. Re dületle ül ízott az örök portugál esz eiség, tradí ió és elv összetartó erejé e, és a g ar ati épektől e várt ást sza adságukért seré e csak azt, [ ] hog àtov raàisà lje ekàeg üttàelőít letà e tese,àhisze àezàteszà i de àportug ltàvil gpolg rr,à sàtarts kà egàaà elvet,à el e à i digà eg rtettükàegy st. 24 Az. július -i 7/74-es törvé tehát iztosította az afrikai területek önre delkezési jogát. Végleg lezárult az és között fol tatott véres portugál g ar ati há orú, a i a kérdéses évek e az álla i költségvetés %-át e észtette fel, az e eri erőforrások teré pedig ezer esorozott ivil, halott és ezer se esült volt a érlege. 25 ará a portugál kor á egkezdte a tárg alásokat a felsza adító ozgal akkal, és fe ruárjára elis ert i de, korá i kül irtoká létrejött, függetle afrikai álla ot. Makaó és Kelet-Timor helyzete áské t alakult, késő szakadtak el végleg Portugáliától. 26 A g ar atok hel zeté ek il eté re dezése a szegfűs forradal at követő hó- apok a e volt agától értetődő, sőt áprilisa és júliusa között éppe ez volt az eg ik ol a kérdés, a i a legi ká egosztotta a politikai élet szereplőit és a közvéle é t. Soka eg et értettek Spí ola eredeti álláspo tjával, és szívese elodázták vol a a g ar atok teljes elszakadását, a föderális jellegű átalakítás híveiké t. Natália Correia apló ejeg zései alapjá elei te szi patizált a érsékelt li- erális elképzelésekkel, el ek fő jelle zője a hirtele változások élküli fokozatos átalakulás volt: [...] iztosíta iàkellàaà e zetàfe arad s tàaà agaàt àkonti e se àjele àl vőàteljess g e,à sàelőàkellàsegíte iàaàk zvetle àszavaz sàalapj à 22 SPÍNOLA :. 23 Uo Uo Vö. S)ILÁGYI I. :. 26 Bőve e ld. REIS:. 496

7 Hi duàiste ek,àszi iàtigrisek Balogh A drás éves. ELTE, Új- és Jele kori Eg ete es Törté eti Ta szék, Budapest,. sszehívottà alkot ozóà e zetg űl sà egalakul s t,à sà ltalaà aà k zt rsas già el kà egv laszt s tàaà ivilàszervezetekàl trej tt ekà szt z seà rdek ben. 27 Azonban 1974 szepte erére lát ia kellett, hog a g ar atok üg é e ás a politikai realitás. -é a következőket írta: Maà v glegà elis er stà ertà eg à új,à llóà lla,àbissau-gui eaàfüggetle s geà[ ]àh ro àhó apàalattà[spí ola]àteljesen elt volodott a pluriko ti e t lisàszuver àportug liaà e zetesz j tőlà[ ]. A te gere túlià területekà re dez seà ez ltalà aà kelet- ugati,à ilater lisà sze e ll sà perspektív j a àtal là egold stà[ ]. 28 Az átalakuló Portugália helyzete a e zetközi erőtérbe A szegfűs forradalo e zetközi kör ezeté ek rövid leírására a hazai szakirodalo a korá a Szilág i Istvá vállalkozott. A té a ás kutatóival eg etértve ő is kie eli, hog a portugáliai re-de okratizálódás alig hét hó appal azutá kezdődött, hog Chilé e Salvador Alle de és a Népi Eg ség kor á a el ukott az Augusto Pi o het vezette álla sí és kato ai hatalo átvétel o á. A két ország hel zete között az volt az alapvető külö ség, és az 1970-esà vtizedàk tpólusúàvil gaà ugatiàfel ekà egrette s t azàokozta,àhog àportug li a àazà talakul sokà elsőà szakasz a à aà NáTOà re dszer eà tagozódott hadseregà l pettà felà aà szo ialistaàjellegűà lokà lhar osak t. 29 Bár Spí ola első pilla attól kezdve ige fo tos ak tartotta a jó viszo egőrzését az Eg esült Álla okkal. El ökké t először az USA ag követét, Stuart Nash Scottot fogadta, és külüg i isztere, a szo- ialista párti PS Mário Soares is ig ekezett iztosíta i az a erikaiakat a portugálok töretle arátságáról. 30 Azo a a két ország viszo á a külö öse zavaró o e tu á vált, hog az első ideigle es kor á a két ko u ista politikus, Álvaro Cu hal és Aveli o Go çalves is tár át kapott. Ezzel a választással Spí ola izo os értele e egligálta a kétpólusú világ eidegződéseit, a ivel viszo t szá olt, az a ko u ista párt politikusai ak elpolitikai épszerűsége volt. A leg ag o àsikertàazàőszhajúàcu halàaratja, írja Natália Correia. ájus elsejé. akià ostà t rtà hazaà aztà k vetőe,à hog à Pe i heà rt őlà valóà l tv osà sz k seà ut à à vetà t lt ttà sz űzet s e.à áà Portug là Ko u istaà P rtà PCP,à vag isàaà ukottàdiktatúr valàsze e à llóàlegerőse àilleg lisàszervezetàvezetőjek tàúg àjele ikà eg,à i tàeg à ese eliàlovagà[ ] híveiàaàlege d sàvez rtàü eplik. Eg àkarà úlikàfel àaàt eg ől.àm rioàsoares. áàhosszúà lel sà o at kotàadàaàk tà politikaià vezetőà tal lkoz s ak,à akikà aà sza ads gà or a à egfeledkez ekà aà r già visz l ról. Ezà aà l tv osà ag lelkűs gà legi k à aà Soares-f leà rzel esà 27 CORREIA: Uo S)ILÁGYI I. :. 30 MOREIRA DE SÁ, Tiago: OàapoioàdosàEstadosàU idosàdaàá ri aà ài stauraç oàdaàde o ra iaàe à portugal, IN: RODRIGUES, Luís Nu o szerk. : Regi esàeài p rio:àasàrelaç esàluso-a eri a asà oàs uloà XX, IPRI, Lisboa, (113-. Vala i t őve e Portugália és az USA kap solatairól e e az időszak a ld. ANTUNES, José Freire: Os Americanos e Portugal. Os Anos de Richard Nixon ( ), Dom Quixote, Lisboa,

8 Szilág i Ágnes Judit-Racs Marianna Katalin: Portug liaàaàde okratikusàko szolid ióàkezdetiàszakasz a.ànat liaà Correiaà sàá tó ioàdeàspí olaà zetei,à 9.à prilis-szeptember repu lik iz us akàk sz hető,àaà eg k l sà sàazà sszefog sàór j a àkioltjaàaà s rele àe l k t,àa itàaàko u ist kàokoztakà 9 9-ben. 31 [ ] Cunhal, ezt mutatja karaktere,àol a àjelle,à el e àazà rzel ekà sakàa ità r ek,àa e iàhasz otà hajta akà aà politikaià j tsz k a.à M rioà Soaresà sup à ugródeszkaà aà ko munist k akàaàhatalo hoz.à[ ]à«áàportug làko u istaàp rtàk sze à llàarra,àhog àv llalja a hatalom felelőss g t.»àör or a àúszóàha gokàska d lj kàvezetőjükà terveiàszeri t:à«cu haltàaàkor a!» 32 Washi gto a ko ol aggodal at keltett a PCP pozí io álása az ideigle es kor á a, főleg attól tartottak, hog a példa esetleg ragadós lesz, és haso ló fordulat következhet e Ró á a, Párizs a, Athé a vag Madrid a. A i hosszú távo a NATO kohézióját is fe egetheti. A ko u ista párti i iszterek részvétele a portugál ka i et e az Eg esült Álla ok sze po tjá ól azzal a veszéll el is járt, hog az Azori-szigeteke lévő kato ai tá aszpo t elle séges ideológiai-politikai efol ás, fe hatóság alá kerül. E ek a kérdés ek külö ös aktualitást adott az idő köz e, ará kiélesedő iprusi török-görög ko fliktus, illetve az azori légi ázisról szóló egállapodás egújításá ak augusztusi esedékessé válása. Il e körül é ek között került sor eg rövid találkozóra Spí ola tá or- ok és a repu liká us Ri hard Ni o között. Le o dása előtt e sokkal - közelkeleti útjáról, a jordá iai A a ól hazatérő e - az a erikai el ök egállt az Azori-szigeteke, és felkereste az Ilha Ter eira evű szigete lévő, lajesi kato ai ázist. Ő volt az első külföldi álla fő, akivel Spí ola eiktatása utá találkozott. Eg éhá évvel korá i sú stalálkozó, decemberé e eg é ké t Ni o szi té Ilha Ter eirá tárg alt, de akkor ég a salazari örökséget tová vivő Marcelo Caetano-val, és Georges Po pidou fra ia köztársasági el ökkel. A szívél es ha gú álla fői találkozó Ni o izal áról és arátságáról iztosította Spí olát, és kijele tette: A very strong wind is blowing across these islands today, and the winds of political change have never blown stronger all over the word then are today. [ ] an independent, free, prosperous Portugal is vital not only to the Atlantic Alliance but vital also to the interest of the United States as well as to the interest of the people of Portugal. 33 Fi o fig el eztetés volt a szavai a, ikor a közös érdekekre hivatkozott. Spí ola, a ko zervatív-autoriter odell képviselője, ég eg rövid ideig hihetett a a, hog Portugália első e ereké t ki tudja véde i az USA kor á a szá ára ol ré isztő alra tolódást. szepte eré e egy beszédé e íg fogal azott: áàportug là p ekàjogaàva àhozz,àhog àteljese à sza ado à d ts à arról,à il e à politikaià re dszertà v laszt;à à Ne à e gedhetjük,à 31 A diktatúra keretei között egtartott -es választásoko az elle zék egosztott volt, Lissza- o, Porto és Braga körzeté e pártjai külö öző szövetségeket hoztak létre. A szo ialisták és éhá függetle jelölt egalakította a Co iss oàeleitoralàdeàu idadeàde o r ti a CEUD evű tö örülést. A ko u isták ehhez e satlakoztak, ha e a progresszív katolikusokkal és izo os szo ialistákkal összefogva egalapították a Co iss oàde o r ti aàeleitoralt (CDE). 32 CORREIA: Federal Register Division. National Archives and Records Service, Public Papers of the Presidents of the United States, Richard NIXON, 1974 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1956-),

9 Hi duàiste ek,àszi iàtigrisek Balogh A drás éves. ELTE, Új- és Jele kori Eg ete es Törté eti Ta szék, Budapest,. hog àak ràaàsz lsős gese àjo oldaliàreak ió,àak ràaàsz lsős gesà aloldaliàopportu- iz usà sor ítsaàeztàaàsza ads got,àa i rtàhar oltu kà s,àa i ekàazàoltal az saàaà k zt rsas giàel kàelsődlegesàfeladata;àezàaàsza ads gà sakàúg àvalósulhatà eg,à haàaàv le à ilv ít sàsza ad,àhaàaàko fliktusokà egold s akàt rv esàeszk zeiàva akà s,àhaàaàpolitiz l sà sszha g a àva àaàde okratikusàj t ksza l okkal.àáàk zt rsas gàel keà i digàisàaàde okr iaà sàaàvalódiàde okratiz lód sàhajlíthatatla àv del ezőjeàlesz. 34 A szívél es el öki találkozó i dkét főszereplője ha arosa távoz i ké szerült posztjáról. Ni o a Watergate- otrá a ukott ele aug.., Spí ola pedig a a a sikertele kísérleté e, hog agához ragadja a teljhatal at szept szeptember 30- àle o dta àaàk zt rsas giàel ks gről,à- e lékezett eg eszte dő távlatá ól - ezzelàkív ta à o at kosa àelutasíta i,àhog àhaz àkom- u istaà talakít s a à k zre űk djek,à felà akarta à hív ià aà Vil gà fig el tà arra,à hog àaàforradalo àeg reàg orsa a àtorzulàaàtotalitariz usàir a,àug a akkorà meggyőződ se àvolt,àhog àaàportug là pàelő àvag àutó àfelis eri,àhog à sal sà ldozataàlett,à sàre lte,àhog àaàn ugatiàvil g,à el etàelk ítottàaà ar istaàideológiaàhat sa,àfel redàaà l à lo ól,àa el e àaddigà lt. 35 Spí ola távozásával e sak a polgári jo oldal se legesítésére került sor, de az USA érdekeivel egy- eeső értékre d is sokat g e gült. Az új álla fő, a korá i vezérkari fő ök, Fran- is o da Costa Go es tá or ok lett. ázàmfá- à elülàaà ar ista-kollektivista gazdas gi-t rsadal ià odellàhíveiàjele tősàpozí iókraàtettekàszert,àszorosàkap solatukà a PCP-vel egyre nyilv való à v lt. 36 Ettől kezdve a szívél es íztatás hel ét a Ford ad i isztrá ió részéről a diplo á iai és gazdasági o ás g akorlás vette át Portugália vo atkozásá a. 37 A portugál közvéle é ár a forradal i apok a érlegelte, hog április 25-e milye hatással lehet a ké es e zetközi eg ensúl ra, alapvetőe az USA és a Szovjetu ió sajátos sze po tjaira. Az ezzel kap solatos találgatások ha ar lá ra kaptak a lissza o i társaság a, és o ot hag tak Natália Correia aplójá a is. Egyik ájusi ejeg zés szeri t a társaság a keveredett eg az író ő szá ára is eretle, jó ideje ár a golszász elvterülete élő, ige jólértesült ek utatkozó portugál férfi, aki a következőképpe világosította fel el életéről Correiát és arátait: a egszokott ar ok között váratla ul fel ukka t eg is eretle külföldi ve dég is, aki láthatóa e tartozott se kihez. Kifejtette véle é ét a jele lévők ek a portugál elüg ek tű ő forradalo ról. Még el ézést is kért tőlük, hog el kell oszlat ia téves elképzeléseiket arról, hog Portugália akkor és ott supá saját e zeti sza adsága ag forradal át vívja, és sza ad akaratá ól i dítja el a dekolo izá iót. Ezzel sze e, szeri te Portugália is sak eg ár vitathatatlanul fontos ele a ag hatal ak e zetközi játéká a, pusztá játékszer eg széle- 34 SPÍNOLA :. 35 A visszae lékezés a a a felhívás a szerepel, a it Síp ola. októ er -é i tézett a Sza- ad Világhoz Apelo ao Mundo Livre SPÍNOLA :. 36 REIS: Az USA-Portugália kap solatra vo atkozó adatokat vö. MOREIRA DE SÁ:

10 Szilág i Ágnes Judit-Racs Marianna Katalin: Portug liaàaàde okratikusàko szolid ióàkezdetiàszakasz a.ànat liaà Correiaà sàá tó ioàdeàspí olaà zetei,à 9.à prilis-szeptember se összefüggés-re dszer e. Április -vel ug a is a régi ári álo egvalósulása felé tartu k mondta - for álódik az orosz olló: a Fekete-te gertől a Darda elláko és Gi raltáro át külö öse akadál élkül eljut i a Baltiku a. Arról e is eszélve, hog a g ar atok felsza adulásával az Ara -félszigetről A erika és Európa felé i duló olajvezetékek elle őrzése is orosz kezé e összpo tosulhat. Mi dez ráadásul az Eg esült Álla ok eleeg ezésével törté ik, el ek vezetése szi té profitál i kívá ajd az új hel zet ől, elsődlegese gazdaságilag. Végső soro pedig az egész ögött a Bildelberg- soport áll. Il e ódo valójá a a agyhatal ak dö töttek Portugália sorsáról. Natália Correia aplójá a eg értel űe viccnek nevezi az is eretle ve dég el életét. 38 Aztá vala ivel tö, i t eg év elteltével, de ég a re dszerváltó ko szolidá ió vajúdásai közepette kiderült: áà szovjetà vezet sà 9.à augusztus a à aà dete tà egvalósít s a,àaàhelsi kiàko fere iaàered esàlez r s a à sà e à eg àd l-európaiàku aà egszület s e àvoltà rdeket. 39 Ezért a hideghá orús fro tvo alak ajd sak késő élesedtek valódi feg veres ko fliktussá, égpedig a felszabaduló portugál g ar atoko. Hogya tovább a belpolitikába? A harmadik nag kérdéskör, a i a portugál re-de okratizálódás sorá a politikai törésvo alakat kijelölte, az volt, hog a kell hozzálát i a salazari súl os első örökség felszá olásához, és il e jellegű leg e a kialakíta dó új re dszer? Hog a lehet a leghatéko a a eg irkóz i ol a pro lé ákkal, i t a gazdasági el aradottság, a társadal i eg e lőtle ségek, a hosszú évtizedeke át hiá zó de okratikus tapasztalatok és i téz é ek és a kulturális defi it pótlása. A politikai egoldásra alapvetőe két út kí álkozott: a választásoko alapuló parla e ti de okrá ia illetve a forradal i út és a szocialista-kollektivista modell. 40 A két irá zat eszköztárá ól e hiá zott az ut ai politizálás, az erőszakos o ásg akorlás se. Natália Correia. ájus -é ég elsősorban a szabad véle é ilvá ítás eufóriáját, a jogos követelések sokszí űségét érzékeli a de- o strá ióko : áàplak tokà sàfeliratokà i thaàeg etle àszí esà sàv ltozatosàfor- k a à ki o lóà leg ezőtà alkottakà vol a.à K vetelt kà aà sztr jkjogot.à Sürgett kà aà gyarmatiàh orúà efejez s t,à sàazàá gol a àfogvatartottàt àezeràhazafiàsza- ado à o s t s t.à ãlvaroà Cu haltà azà ideigle esà kor a!à Szakszervezetià jogokat!à Eg à hatal as,à thúzottà ollóà aà e zúraà egszű s tà jelk pezi.à Írókà eg à soportjaà ipeli.à[...]à«aàfeg verei kàaàvir gok»à[...]à«szürrealistaàforradalo»à[...]à Eg etle à rz sà va,à a ià eg esítià eztà aà t eget.à Összeolvaszta ià aà feliratokà sokf les g e à eg utatkozóàideológiaiàpluraliz ust. 41 Aztá ájus-jú ius a ár riasztó szá ára a kép. Félti a refor ok útjá va- 38 CORREIA: S)ILÁGYI I. : REIS: CORREIA:

11 Hi duàiste ek,àszi iàtigrisek Balogh A drás éves. ELTE, Új- és Jele kori Eg ete es Törté eti Ta szék, Budapest,. ló, ékés át e etet: Úg àl tszik,àvalój a àazà sszeo l sà sà e àaàrefor fol a- atàrajzolódikàkiàaàhorizo to àaàforradal iàf ktele s gàfol t àelsza adultàak iókà k vetkez e,à i thaà i de àpara sraàt rt e,àa akàtudat a,àhog àaàpolitikai hatalo àteljese àtehetetle,à e àk pesà egf kez iàazàese eket.àl eg - e à i deg,àhog àaà ugtala s gà- ezàlassa à ràk ts g eàes s eàkergetiàaàjunt tà- viszàhatal asàl ptekkelàaàdiktatúraàfel,àa itàazàmfáà i de k ppe àelàakarà kerül i;àvag àazàmfáàsz d kaàvezetàug a oda,à sàfelhasz lvaàaàforradal ià nk àlelkesítőàprogra j t,à ljaià rdek e àak ràaddigàisàel eg,àhog àv gülà arxista-le i istaà jellegűà tisztogat sraà szólítà felà aà kapitaliz usà torzul saivalà szemben. 42. jú ius -é pedig íg látja a helyzetet: Fol tatódtakàaà egtorl sok,à aàdurvaàtisztogat sok,àaàh orgóà u k sokà sàaàdi kokàtü tet sei,àlak sok aàt r- ekà e,àaholàfosztogat ak,àaà u k sokàg rakatàfoglal akàel.à Masszívàideológiaià agresszióà ilv ultà egà i de à vo atkoz s a à aà Feg veresà Erőkà Mozgal akà reformista progra j valàszem e. 43 Spí ola szá ára is riasztó az ut ai politizálás, kora eli eszédei e fékez i ig ekszik az i dulatokat, és ugalo ra i t. Majd sak az e igrá ió ól küldött üze etei e és ilatkozatai a o dja ki eg értel űe, hog a ko u istákat teszi felelőssé a refor ista át e et kudar áért. Korá a ig ekszik diplo atikusa fogal az i, és e evezi eg, po tosa kiket is tart a de okrá ia első elle ségei ek. Íg például. jú ius -é To ar lakosságához i tézett szavai szeri t a portugál ép józa öl sességére szá ít, és óvatosságra i t azzal a ko kréta eg e evezett, veszél es ideológiával sze e, a i [ ] aàsza ads gàeltorzítottà esz j ekà lepleà alattà azà prilisà - à egd t ttà re dszer là sokkalà despotikusa àrezsi àfel àkor ozhatà e ü ket. Ezzel sze e [ ] szabad, hozz kà ltóà sà k sàorsz gotàakaru k,à sà e àeg àpszeudode okr i t,à el à k osz aàvezetà e ü ket.àvir gzóà sà eg e sültàportug li tàakaru k,àa iàelfoglalhatjaà ltóàhel tàaàvil g a. 44 Július -é a sa taré i lovassági kato aiskolá a a tradí ió és a refor ok összha gjá ak fo tosságáról eszél, arról, hog az újjáépítés fol a atá a se sza ad egfeledkez i a régi értékekről: Újàt rsadal atàkellà píte ü kà sà tàkellà e te ü kà r k ltà t rt el ià rt kei ket,à deà e ekà azà r ks g ekà aà v del eà semmik ppe à e àjele thetiàazt,àhog à eàfogad kàelàaàhalad st,àaàfejlőd stàazà igazs gosa àt rsadalo àir a,àazàújàsza l okàug a akkorà e àjele thetikàaà hitelesà e zetià rt kekàfelad s t. 45 Az el ök az eg e súl egtere tésé e i dig is kitű tetett szerepet szá t a hadsereg ek, i dvégig úg teki tett rá, i t a refor politikát irá ító vezető erőre. Az ország Spí ola szeri t e élkülözheti a feg veres erők agasztos élokat érvé esítő tá ogatását. Erről is eszélt júliusi a Sa taré e : Ésà ikorà k ekà aà Feg veresà Erőkrőlà esz lek,à jóvalà túl eg ekà azo,à hog à aà h tk znapi 42 CORREIA: Uo SPÍNOLA : Uo

12 Szilág i Ágnes Judit-Racs Marianna Katalin: Portug liaàaàde okratikusàko szolid ióàkezdetiàszakasz a.ànat liaà Correiaà sàá tó ioàdeàspí olaà zetei,à 9.à prilis-szeptember rtele e à sup àaàkato aiàv dele àeszk z ekàteki tse,àsokkalài k àvala ià ol as ità rtekà rajta,à a ià egtestesítà i de à agasztosà rt ket,à el reà üszkeà lehet a Haza. 46 Ezzel összha g a ilatkozott késő is, eg ja uárjá a készült i terjú alkal ával, ikor az MFA kettős feladatáról eszél: felszabadíta iàazàorsz got;à sàaàhadsereg e àtudatosítani azt, hogy milyen feladatai vannak aà e zetà v del e,à i de à ol as ivelà sze e,à a ià sza ads g tà fenyegeti, leg e àazàak ràfizikai,àak ràideológiaiàvesz l,à sàj jj àak ràaàkülsőàhatal ak,àak rà vala el à elsőàkise s gàr sz ről. 47 *** A politikai küzdel ek az MFA- elül és e sokára ár Spí ola élkül - a portugáliai re-de okratizálódás fol a atát egésze áprilisáig el újtották. Ekkor fogadták el az alkot á t -á, és e ek alapjá egtartották az általá os választásokat -é. Ered é e azt tükrözte, a it Szilág i Istvá úg foglalt öszsze: áàportug làt rsadalo à rt kvil g a àaàszo ialistaàp rtà ltalàk pviseltàszo i- lde okr iaà odelljeàvertàg keretàaàleg l e e,àa el àaàszo i lisàigazs goss gàesz j àalapult.à àáàmeloàá tu esàőr ag à rs keltàir zataà ltalàfelv zoltà szo ializ usk pà azo a à eg edià saj toss gokatà utatott,à sà kül z ttà i dà aà kelet-európai,à i dà aà ugat-európaià odellektől. 48 Spí ola tá or ok sze él e i ko patí ilissá vált a for álódó új re dszerrel, íg Correia eg re aktíva politikai szerepet vállalt e e. 46 SPÍNOLA : Uo S)ILÁGYI I. :. 502

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka 1 Bírálat Ernyey Gyula: Design: Tervezéselmélet és termékformálás 1750 2010 c. akadémiai doktori munkájáról (Megjelent a Ráday Könyvesház gondozásában Budapest, 2011.) A űvészettörté et sajátos területe

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS TARTALOM: BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. 2014. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. FÜGGETLEN KÖNYVVI)SGÁLÓI JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS TARTALOM: BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. 2014. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. FÜGGETLEN KÖNYVVI)SGÁLÓI JELENTÉS BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. ÉVES JELENTÉS BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. ÉVES JELENTÉS TARTALOM: FÜGGETLEN KÖNYVVI)SGÁLÓI JELENTÉS KONS)OLIDÁLT Ü)LETI JELENTÉS

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

Felhívás azo osító jele

Felhívás azo osító jele Prioritás Felhívás azo osító jele Felhívás eve Keretösszeg Mrd Ft Felhívás eghirdetésé ek ódja Felhívás eghirdetésé ek tervezett ideje GINOP 3 GINOP-3.2.1 GINOP 2 GINOP-2.6.3 I foko u iká iós otivá iós,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü

í á á á í á á á ő í ő ö ö ó ó á á ü á á ö í ó á á ö ű á ú á ü á ö á ő ő ő á á ő ő á á ő ő á ő á í á ó á í ó ó á í ó ö á ö í á í ő ö í ó ö í űö ű ó ö ü í á á ó á á ó á ő á ő á ó á ő á á á ú ó á á á ú ó á á ó á á á á á á á á ú á á á á á á ó í á á Á á á Í á ű ö ő á á í á ö í á á á ó Ú á á ö ű ö á á á á á ö ö ó ű ö á ő ó á ó ő á á á ö ó ó í á ü ö á á ű ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

ő ó ú í í ő í đ ź ő ź ő í ő ő ő ę ő ď ő ő ő ő őđ ó ý đ đ ő ő ü ő Í ő ö ő ö ö í ó ő ź ó ź ź í ü ó í í í í ő ő ź í ź ö ź Í ö ź źů ó ó ó í ő í í Á ó ö ő

ő ó ú í í ő í đ ź ő ź ő í ő ő ő ę ő ď ő ő ő ő őđ ó ý đ đ ő ő ü ő Í ő ö ő ö ö í ó ő ź ó ź ź í ü ó í í í í ő ő ź í ź ö ź Í ö ź źů ó ó ó í ő í í Á ó ö ő ó ł ő í í ő Ĺ ő í í đ ý í É Í É ó Á ł É Í ó Í ó Í É Ü É Ę Á ą Ą É ąę Đ Á ć ü ő í í ź ďź ő ő í ő í ú ę ü ź ő íü í ź í ú íí í ť í ú í ű ü ö ü í ö ü ő ü ő ź ű ö ö ó ú ö ő í ő ő ź ö ő í ł ő ó ú í í ő í đ ź

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 29., szer da 146. szám Ára: 2541, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: XCVII. tv. Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról... 11162 2006:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

A Helyi Esélyegye lőségi Progra I tézkedési Terve HEP IT Az i tézkedési terv a egjelölt hátrá yos helyzetű soportokra irá yul, akik szá ára a sikeres élet és társadal i i tegrá ió esélye a hátrá yaikat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 9., péntek 158. szám I. kö tet Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 260/2005. (XII. 9.) Korm. r. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás

Részletesebben

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü á á á ő ő ö ö á á á ő á ű á á á í É á ő á á á á á á ü á á á á ó ó ó ö á á á ö á ő á ő ö á á á ű á á ö ő ő á á á á ö á ő á ő ö á á á ő ü á á á ű ő ö ö á á á ő á á ü á á á á ö ő á Ö á á ő á Ö á ő ó á ő á

Részletesebben

ú ź ő í ü ź ü ź ź í ź ü ö ú ę í ő ź ź ö ő ő í ę ú ő É ů ę í ő í ý ú í ä ő í í í ű ő ö ü źű ő ź ú ő ü í Ĺ í í í ő í ő ę ő ő í ú ő ü ź ę ę ő ő ý ö ź ü í

ú ź ő í ü ź ü ź ź í ź ü ö ú ę í ő ź ź ö ő ő í ę ú ő É ů ę í ő í ý ú í ä ő í í í ű ő ö ü źű ő ź ú ő ü í Ĺ í í í ő í ő ę ő ő í ú ő ü ź ę ę ő ő ý ö ź ü í ő ü ő ę đ ü ý í ő ő ő ö ü ý ü ů í ő ő í ę ý í ü ö Í ü ź ő ö ő ö ü ö ý í í Ĺ ź ű ú ý ý ő ý ő ö ú ý ú í ö ú í í ő ý ź ö ö ö ö ę ü ý í ź ő ő ü ý ő ź íí í í ö ö ý ý ő ź ö ú ý ú ý ő đ ö ő ő ő ę ő ű đí ő í ő

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben