VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: Bankszámlaszám: a továbbiakban, mint Megrendelő másrészről Vállalkozó neve: Péter Jenő és Fia Bt. Vállalkozó székhely: 7130 Tolna, Zrínyi u. 1/A Képviseli: Péter Jenő Adószám: Bankszámlaszám: Cégjegyzékszám: a továbbiakban, mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1 A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében tárgyban lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyerteseként az eljárásban megadott műszaki dokumentáció alapján az eljárás anyagaiban meghatározott feladatok megvalósítását. A szerződés részletes műszaki tartalmát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Felek jogai és kötelezettségei 2.1. A Vállalkozó köteles betartani a munka kivitelezése során hatályban lévő jogszabályi és hatósági előírásokat, engedélyeket, szabályokat. A vállalkozást a legmagasabb szakmai követelmények szerinti tartalommal és minőségben úgy köteles elvégezni, hogy a műszaki kiírás és a környezetvédelem szempontjából is kifogásolhatatlan legyen A Vállalkozó köteles minden a munka teljesítése során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vállalkozót terheli Megrendelő a szerződés megvalósításához szükséges munkaterületet a tervellenőri nyilatkozat kiadásának napján átadja a Vállalkozónak azzal, hogy a tényleges munkakezdés csak a Megrendelő műszaki ellenőrének írásos hozzájárulásával történhet meg A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, és ezzel egyidejűleg a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat az építési naplóban rögzíteni, azzal, hogy a Megrendelő köteles a felek által az építési naplóban feljegyzett hiányosságokat megszüntetni. 1

2 A Vállalkozó köteles a munkaterületen vizsgálni, hogy a korábban végzett munkák esetleges hiányosságai, hibái nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ha a Vállalkozó a munkaterületet nem vizsgálja meg, és emiatt Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, hiányosság, akkor köteles a korábban elkövetett hibák, hiányosságok miatt bekövetkező károkért a felelősséget vállalni, még abban az esetben is, ha azokat igazolhatóan más Vállalkozó okozta. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó felelős, különös tekintettel a balesetmentes munkakörülmények biztosítására, vagy a foglalkoztatással kapcsolatos törvényi előírások betartására A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a munka folyamatos végzését biztosítani. Ennek keretében amennyiben valamilyen akadály merül fel a teljesítés során, úgy Vállalkozó azt haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felmerülését követő 5 napon belül köteles Megrendelőnek jelenteni A Vállalkozónak a munka kivitelezése során olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmájuknak megfelelően képzettek, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az alkalmazottai esetleges rendbontó vagy törvényellenes viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti Vállalkozót arra, hogy amennyiben ilyen jellegű probléma merül fel, úgy ezen személyeket haladéktalanul eltávolíthatja A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során az építési területet akadályoktól mentes állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit illetve anyagait. A Vállalkozó köteles az építési területről eltakarítani és eltávolítani minden hulladékot, törmeléket, illetve olyan ideiglenes berendezést vagy létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges A Vállalkozó köteles megtenni valamennyi szükséges intézkedést a természetes és épített környezet védelme érdekében, továbbá elkerülni minden sérülést és kárt, amely a jelen szerződéshez kapcsolódó tevékenysége által esetlegesen keletkező légszennyezés, zaj, rezgés eredményezhet A munkaterület műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő elkorlátozásáról, elzárásáról, a munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, továbbá a munkaterület őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia Amennyiben közmű feltárása szükséges a munkálatok során, a Vállalkozó köteles a munkaterületen lévő közművek szakszerű feltárására, védelembe helyezésére, és az esetleges károk térítésmentes helyreállítására. A munkálatok ideje alatt a működő közművek zavartalan üzemeltetési feltételeit biztosítani kell. A szükséges közmű üzemeltetői szakfelügyeletek megrendelése a Vállalkozó feladatát képezik, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek is őt terhelik. A kikötések és bekapcsolások időpontját a Vállalkozónak egyeztetni kell az érintett üzemeltetővel A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig a Vállalkozó vétkességre tekintet nélküli kárfelelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért. Vállalkozó felelőssége kiterjed a munkagépek, eszközök, 2

3 berendezések és anyagok tárolása és őrzése tekintetében esetlegesen felmerülő kárigényekre is, különös tekintettel az élet- és vagyonbiztonságra, alvállalkozóira és szállítóira is A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, melyet a Megrendelő képviselőjének szükség szerint, de legalább 10 naponként ellenjegyzésre be kell mutatni. A Megrendelő képviselője, illetve műszaki ellenőre jogosult a kivitelezés során a munka állását bármikor ellenőrizni, megállapításaikról az építési naplóba bejegyzéseket tenni, melyeket a Vállalkozó képviselőjének ellenjegyeznie kell, azzal, hogy a Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során felmerülő valamennyi módosítási igényét a Megrendelő felé jelezni, és azt az építési naplóban rögzíteni. A munkának a szerződésben foglalt műszaki feltételektől eltérő módon való megvalósítására csak a Megrendelővel és annak műszaki ellenőrével történő egyeztetést követően kerülhet sor, akkor, ha a helyettesítő műszaki megoldás az eredetivel műszakilag egyenértékű, és a Megrendelő és annak műszaki ellenőre írásban hozzájárult A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat, amelyek összhangban kell, hogy álljanak a szerződésben foglaltakkal, illetve azok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, nem tehetik a teljesítést terhesebbé A Vállalkozó köteles a beruházás kiviteli körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat megfelelően végrehajtani és a végrehajtással felmerülő költségeket viselni, és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 3. A szerződés alapdokumentumai 3.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés megkötésére az alábbi dokumentumok alapján kerül sor: - Ajánlattételi felhívás - Ajánlattételi dokumentáció - Ajánlatkérési műszaki dokumentáció - Az ajánlatadás során felmerült kérdések és az arra adott válaszok - tárgyaláson készült jegyzőkönyv - A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) végső ajánlata 3.2. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 3.1. pontban meghatározott dokumentumok valamelyikével, illetve abban is, hogy a fenti okmányokban foglalt valamennyi kikötés a szerződés részét képezi és érvényes, tekintet nélkül arra, hogy a szerződés ezt kifejezetten rögzíti- e vagy nem. 4. A szerződés díja 4.1. A vállalkozó díja valamennyi munkára vonatkozóan egy összegben: Nettó: ,- Ft, Azaz nettó tizenötmillió ötszázkilencvennyolcezer hatszáznyolcvanhárom forint, 3

4 A vállalási ár fix összegű, mely magában foglalja valamennyi, a jelen szerződés alapján a Vállalkozóra háruló tevékenység ellenértékét és költségét, így az eredményfelelős megvalósításhoz, a teljes körű használatba bocsátáshoz, esteleges helyreállítási munkálatokhoz szükséges valamennyi költséget, időközi árváltozásokból eredő vállalkozói kockázatot és a Vállalkozó hasznát is. A vállalási árba beleértendő valamennyi a munka elvégzése során törvényi előírás alapján felmerülő vizsgálat, elemzés, mérés, különböző hatósági engedélyek díja, és egyéb szükséges munkálatok költségei, továbbá minden olyan költség, amely az ajánlati feltételekben rögzített feltételek teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlati árának alulprognosztizálásából eredő valamennyi következményt viselni köteles, így az abból eredő többletköltséget, kiadásokat nem háríthatja át Megrendelőre. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a vállalási árát alulprognosztizálja, úgy az abból eredő pluszköltségek nem mentesítik az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól. 5. Teljesítési határidő, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. A szerződés teljesítési határideje: december 31. A Megrendelő az előteljesítést elfogadja. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka megkezdésére csak azt követően kerülhet sor, hogy a tervellenőr a kiviteli dokumentáció ellenőrzéséről készült tervellenőri nyilatkozatot kiadta. Amennyiben a munkát a Vállalkozó az 5.1. pontban megjelölt teljesítési határidő lejártáig azért nem tudja elkészíteni, mert a tervellenőri nyilatkozat kiadására a tervellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírásától számított 15 napon túl kerül sor, úgy a tervellenőr késedelme időtartamával meghosszabbodik a teljesítési határidő, illetve ezen időtartamra késedelmi kötbér nem kerül felszámításra Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a neki felróható késedelem esetében ,-Ft/nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a teljesítési határidőt követő naptól számítva késedelme valamennyi napjára legfeljebb 30 napig. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napos késedelem lejártát követően elálljon a szerződéstől. A késedelmi kötbér összege a végszámlából kerül levonásra. A felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelmes teljesítés a másik fél nem szerződésszerű teljesítése, vagy vis major körülmény miatt következett be. Vis major körülmény bekövetkeztekor a másik felet haladéktalanul értesíteni kell az esemény bekövetkeztéről azzal, hogy az illetékes szervekkel a vis major körülményt igazoltatni is kell Jótállás idejére vállalt biztosíték: A Vállalkozó a nettó vállalási ára 5%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft összegű jótállás idejére szóló biztosítékot vállal az ajánlatban megajánlott jótállás időtartama alatti garanciális kötelezettségek teljesítésének alátámasztására. 4

5 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott munka sikeres műszaki átadás- átvétel napjáig fenti összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot nyújt készpénz formájában. Amennyiben a befejezési határidő valamilyen oknál fogva a Kbt ban foglaltak alapján módosul, úgy a Vállalkozó köteles a biztosíték lejárati időtartamát a szerződésmódosítást követő 10 napon belül meghosszabbítani. Amennyiben nem merül fel garanciális probléma, úgy a Megrendelő a jótállási idő lejártát követő 5 munkanapon belül, amennyiben hiba merül fel a jótállás időtartama alatt, úgy a hibák kijavítását követő 5 munkanapon belül intézkedik az Megrendelő a biztosíték visszafizetéséről, felszabadításáról. A jótállás idejére vállalt biztosíték előírt formában történő nyújtása a számla benyújtásának feltétele Jótállás A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkák tekintetében 12 hónap jótállást, és a jogszabályban rögzített szavatossági időt vállal. A jótállási időszak a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele esetén, annak sikeres befejezését rögzítő bizonylat (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) kiállításától számítottan indul, és a Vállalkozó által vállalt időtartamig tart. Ezen időtartam alatt a felfedett valamennyi hibáról, hiányosságról tájékoztatni kell a Vállalkozót, aki a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn de legfeljebb 15 naptári napon belül (a munkavégzést befolyásoló időjárási viszonyoknak megfelelően) megszünteti a hibát. Amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségére elvégeztetni anélkül, hogy bármiféle joga, amellyel a Vállalkozó felé rendelkezik, ezzel csorbát szenvedne. 6. Fizetés módja 6.1. A Megrendelő előleget nem biztosít A Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a sikeres műszaki átadás- átvétellel igazolt teljesítést követően benyújtott végszámla alapján halasztott fizetéssel, 30 napos fizetési határidővel, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fizeti meg a Vállalkozónak. A Vállalkozónak a kiállított számlához mellékelnie kell a teljesítésről kiállított igazoló okiratokat A Megrendelő késedelmes fizetése esetén vis major esetét kivéve- köteles a Ptk. 301/A. -ában meghatározott késedelmi kamatot megfizetni a Vállalkozónak. 7. Felek együttműködése 7.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása körében kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg. Megrendelő képviselője: Mireider László Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Telefon: 06-74/ Fax: 06-74/

6 Vállalkozó képviselője: Péter Jenő Cím: 7130 Tolna, Zrínyi u. 1/A Telefon: 20/ Fax: 74/ A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges munkahelyi felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. A képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének utasításait el kell fogadnia. Amennyiben a Megrendelő nem tartja megfelelőnek a Vállalkozó képviselőjét feladatainak ellátására, akkor erről szóló írásos értesítést küld a Vállalkozónak. Az írásos értesítés amelynek tartalmaznia kell a kifogásolás indokait kézhezvétele után a Vállalkozónak képviselőjét el kell távolítani a beruházástól, ugyanakkor köteles pótolni őt egy másik, a Megrendelő által jóváhagyott képviselővel A Vállalkozó jogosult alvállalkozót foglalkoztatni, azzal, hogy a Kbt (2) bekezdésében foglaltak szerint a munka közbeszerzés értékének ötven százalékát kitevő részét a Vállalkozónak kell teljesíteni. A Vállalkozó ajánlatában nevesített alvállalkozótól csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával és a Kbt (3) bekezdésében foglalt előírás figyelembe vételével térhet el. 8. Teljesítés, átadás-átvétel 8.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és azok kijavításának határidejét, módját. A hibák kijavításának költségei a Vállalkozót terhelik. A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja beleszámít a szerződésszerű teljesítésbe A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, illetve az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésére, a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni A számlák benyújtásának feltétele a számlákkal érintett munka műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárása (a hibák és hiányosságok kijavítása, illetve pótlása után) és az átadási dokumentáció átadása, amely a jogszabályban előírt valamennyi dokumentumot tartalmazza. 9. Biztosítás 9.1. A Vállalkozó a Kbt (2) bekezdése szerint köteles a beruházás egészére teljes körű felelősségbiztosítást kötni, amely kiterjed az építés-szerelésre, továbbá harmadik személynek okozott károkra is. A Vállalkozó jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül de még a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles bemutatni a Megrendelőnek az érvényes biztosítási kötvényeket, továbbá az esedékes biztosítási díjak megfizetésének elismervényeit. 6

7 9.2 A Megrendelő a jelen szerződés teljes tartama alatt jogosult bármikor ellenőrizni a biztosítási jogviszony fennálltát. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja fizetni az esedékes biztosítási díjat, akkor a Megrendelő egyszeri felszólítás után jogosult helyette fizetni annak díját, és a felmerült költségeket a Vállalkozó bármely esedékes követeléséből levonni. 10. Egyéb kikötések A Vállalkozó köteles betartani minden jogszabályt, előírást, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a jelen szerződés teljesítésével, a Vállalkozó tevékenységével, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal, illetve a fizetendő díjakkal kapcsolatos. A Vállalkozó bármely rendelkezés megszegése esetén köteles a Megrendelőt kártalanítani minden felelősség vagy büntetés vonatkozásában A Vállalkozó köteles megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban A Vállalkozót alvállalkozói semmilyen külső szervvel vagy szervezettel szemben nem képviselhetik, tevékenységükért teljes egészében a Vállalkozó tartozik felelősséggel A szerződés módosítására kizárólag csak a Kbt ában meghatározott esetekben és módon kerülhet sor. A Kbt a szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg a nyertes ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott lényeges jogos érdekét sérti. 11. Záró rendelkezések A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre, annak aláírásától a feleket kötik a szerződésben írt és rájuk kiható kötelezettségek és illetik a szerződésben biztosított jogok. Amennyiben jogvita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, a jogvita megszüntetését elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni a felek. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat a Szekszárdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadók Jelen szerződéssel kapcsolatban a felek közötti bármilyen szóbeli megállapodás semmis. A szerződést a felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, mely során figyelemmel kell lenni a Kbt. rendelkezéseire. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírják. Kelt, Tolna október 8. Megrendelő Vállalkozó 7

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szerződő felek megnevezése egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő (adószám: 15390723-2-13;

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés DDOP-3.1.3/G-14-2014-0117 azonosító számú, Felsőszentmárton Község egészségügyi alapellátásnak fejlesztése - projekt tervezési és kivitelezési feladatainak végrehajtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata

Kisbajcs Község Önkormányzata KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS UTÁNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉS 2010. ARVIA Kft 9024. Győr, Bartók Béla u. 8/A Kisbajcs Község Önkormányzata 9062

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Neve: Ózd Város Önkormányzata Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100 Telefax: 48/574-198 Képviselője: Fürjes Pál polgármester Bankszámla száma:

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Fodor Rita,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19, törzsszám: 430201, statisztikai számjel: 15430207-8411-321-19)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/37-62/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., képviseli: Marton Béla polgármester, törzsszám: 734213, adószám:

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

15519009-2-43 pénzügyi intézmény OTP Bank Nyrt. budapesti Önkorm. Fióknál vezetett megnevezése

15519009-2-43 pénzügyi intézmény OTP Bank Nyrt. budapesti Önkorm. Fióknál vezetett megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. képviselő: Gajda Péter polgármester képviselő elérhetősége:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. 1. Szerződő felek A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: Megrendelő:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai Dr. Várhomoki-Molnár Márta NFM, Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Tematika A közbeszerzési szerződés megkötése,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben