VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: Bankszámlaszám: a továbbiakban, mint Megrendelő másrészről Vállalkozó neve: Péter Jenő és Fia Bt. Vállalkozó székhely: 7130 Tolna, Zrínyi u. 1/A Képviseli: Péter Jenő Adószám: Bankszámlaszám: Cégjegyzékszám: a továbbiakban, mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1 A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében tárgyban lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyerteseként az eljárásban megadott műszaki dokumentáció alapján az eljárás anyagaiban meghatározott feladatok megvalósítását. A szerződés részletes műszaki tartalmát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Felek jogai és kötelezettségei 2.1. A Vállalkozó köteles betartani a munka kivitelezése során hatályban lévő jogszabályi és hatósági előírásokat, engedélyeket, szabályokat. A vállalkozást a legmagasabb szakmai követelmények szerinti tartalommal és minőségben úgy köteles elvégezni, hogy a műszaki kiírás és a környezetvédelem szempontjából is kifogásolhatatlan legyen A Vállalkozó köteles minden a munka teljesítése során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vállalkozót terheli Megrendelő a szerződés megvalósításához szükséges munkaterületet a tervellenőri nyilatkozat kiadásának napján átadja a Vállalkozónak azzal, hogy a tényleges munkakezdés csak a Megrendelő műszaki ellenőrének írásos hozzájárulásával történhet meg A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, és ezzel egyidejűleg a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat az építési naplóban rögzíteni, azzal, hogy a Megrendelő köteles a felek által az építési naplóban feljegyzett hiányosságokat megszüntetni. 1

2 A Vállalkozó köteles a munkaterületen vizsgálni, hogy a korábban végzett munkák esetleges hiányosságai, hibái nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ha a Vállalkozó a munkaterületet nem vizsgálja meg, és emiatt Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, hiányosság, akkor köteles a korábban elkövetett hibák, hiányosságok miatt bekövetkező károkért a felelősséget vállalni, még abban az esetben is, ha azokat igazolhatóan más Vállalkozó okozta. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó felelős, különös tekintettel a balesetmentes munkakörülmények biztosítására, vagy a foglalkoztatással kapcsolatos törvényi előírások betartására A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a munka folyamatos végzését biztosítani. Ennek keretében amennyiben valamilyen akadály merül fel a teljesítés során, úgy Vállalkozó azt haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felmerülését követő 5 napon belül köteles Megrendelőnek jelenteni A Vállalkozónak a munka kivitelezése során olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmájuknak megfelelően képzettek, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az alkalmazottai esetleges rendbontó vagy törvényellenes viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti Vállalkozót arra, hogy amennyiben ilyen jellegű probléma merül fel, úgy ezen személyeket haladéktalanul eltávolíthatja A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során az építési területet akadályoktól mentes állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit illetve anyagait. A Vállalkozó köteles az építési területről eltakarítani és eltávolítani minden hulladékot, törmeléket, illetve olyan ideiglenes berendezést vagy létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges A Vállalkozó köteles megtenni valamennyi szükséges intézkedést a természetes és épített környezet védelme érdekében, továbbá elkerülni minden sérülést és kárt, amely a jelen szerződéshez kapcsolódó tevékenysége által esetlegesen keletkező légszennyezés, zaj, rezgés eredményezhet A munkaterület műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő elkorlátozásáról, elzárásáról, a munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, továbbá a munkaterület őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia Amennyiben közmű feltárása szükséges a munkálatok során, a Vállalkozó köteles a munkaterületen lévő közművek szakszerű feltárására, védelembe helyezésére, és az esetleges károk térítésmentes helyreállítására. A munkálatok ideje alatt a működő közművek zavartalan üzemeltetési feltételeit biztosítani kell. A szükséges közmű üzemeltetői szakfelügyeletek megrendelése a Vállalkozó feladatát képezik, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek is őt terhelik. A kikötések és bekapcsolások időpontját a Vállalkozónak egyeztetni kell az érintett üzemeltetővel A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig a Vállalkozó vétkességre tekintet nélküli kárfelelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért. Vállalkozó felelőssége kiterjed a munkagépek, eszközök, 2

3 berendezések és anyagok tárolása és őrzése tekintetében esetlegesen felmerülő kárigényekre is, különös tekintettel az élet- és vagyonbiztonságra, alvállalkozóira és szállítóira is A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, melyet a Megrendelő képviselőjének szükség szerint, de legalább 10 naponként ellenjegyzésre be kell mutatni. A Megrendelő képviselője, illetve műszaki ellenőre jogosult a kivitelezés során a munka állását bármikor ellenőrizni, megállapításaikról az építési naplóba bejegyzéseket tenni, melyeket a Vállalkozó képviselőjének ellenjegyeznie kell, azzal, hogy a Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során felmerülő valamennyi módosítási igényét a Megrendelő felé jelezni, és azt az építési naplóban rögzíteni. A munkának a szerződésben foglalt műszaki feltételektől eltérő módon való megvalósítására csak a Megrendelővel és annak műszaki ellenőrével történő egyeztetést követően kerülhet sor, akkor, ha a helyettesítő műszaki megoldás az eredetivel műszakilag egyenértékű, és a Megrendelő és annak műszaki ellenőre írásban hozzájárult A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat, amelyek összhangban kell, hogy álljanak a szerződésben foglaltakkal, illetve azok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, nem tehetik a teljesítést terhesebbé A Vállalkozó köteles a beruházás kiviteli körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat megfelelően végrehajtani és a végrehajtással felmerülő költségeket viselni, és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 3. A szerződés alapdokumentumai 3.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés megkötésére az alábbi dokumentumok alapján kerül sor: - Ajánlattételi felhívás - Ajánlattételi dokumentáció - Ajánlatkérési műszaki dokumentáció - Az ajánlatadás során felmerült kérdések és az arra adott válaszok - tárgyaláson készült jegyzőkönyv - A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) végső ajánlata 3.2. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 3.1. pontban meghatározott dokumentumok valamelyikével, illetve abban is, hogy a fenti okmányokban foglalt valamennyi kikötés a szerződés részét képezi és érvényes, tekintet nélkül arra, hogy a szerződés ezt kifejezetten rögzíti- e vagy nem. 4. A szerződés díja 4.1. A vállalkozó díja valamennyi munkára vonatkozóan egy összegben: Nettó: ,- Ft, Azaz nettó tizenötmillió ötszázkilencvennyolcezer hatszáznyolcvanhárom forint, 3

4 A vállalási ár fix összegű, mely magában foglalja valamennyi, a jelen szerződés alapján a Vállalkozóra háruló tevékenység ellenértékét és költségét, így az eredményfelelős megvalósításhoz, a teljes körű használatba bocsátáshoz, esteleges helyreállítási munkálatokhoz szükséges valamennyi költséget, időközi árváltozásokból eredő vállalkozói kockázatot és a Vállalkozó hasznát is. A vállalási árba beleértendő valamennyi a munka elvégzése során törvényi előírás alapján felmerülő vizsgálat, elemzés, mérés, különböző hatósági engedélyek díja, és egyéb szükséges munkálatok költségei, továbbá minden olyan költség, amely az ajánlati feltételekben rögzített feltételek teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlati árának alulprognosztizálásából eredő valamennyi következményt viselni köteles, így az abból eredő többletköltséget, kiadásokat nem háríthatja át Megrendelőre. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a vállalási árát alulprognosztizálja, úgy az abból eredő pluszköltségek nem mentesítik az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól. 5. Teljesítési határidő, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. A szerződés teljesítési határideje: december 31. A Megrendelő az előteljesítést elfogadja. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka megkezdésére csak azt követően kerülhet sor, hogy a tervellenőr a kiviteli dokumentáció ellenőrzéséről készült tervellenőri nyilatkozatot kiadta. Amennyiben a munkát a Vállalkozó az 5.1. pontban megjelölt teljesítési határidő lejártáig azért nem tudja elkészíteni, mert a tervellenőri nyilatkozat kiadására a tervellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírásától számított 15 napon túl kerül sor, úgy a tervellenőr késedelme időtartamával meghosszabbodik a teljesítési határidő, illetve ezen időtartamra késedelmi kötbér nem kerül felszámításra Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a neki felróható késedelem esetében ,-Ft/nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a teljesítési határidőt követő naptól számítva késedelme valamennyi napjára legfeljebb 30 napig. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napos késedelem lejártát követően elálljon a szerződéstől. A késedelmi kötbér összege a végszámlából kerül levonásra. A felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelmes teljesítés a másik fél nem szerződésszerű teljesítése, vagy vis major körülmény miatt következett be. Vis major körülmény bekövetkeztekor a másik felet haladéktalanul értesíteni kell az esemény bekövetkeztéről azzal, hogy az illetékes szervekkel a vis major körülményt igazoltatni is kell Jótállás idejére vállalt biztosíték: A Vállalkozó a nettó vállalási ára 5%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft összegű jótállás idejére szóló biztosítékot vállal az ajánlatban megajánlott jótállás időtartama alatti garanciális kötelezettségek teljesítésének alátámasztására. 4

5 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott munka sikeres műszaki átadás- átvétel napjáig fenti összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot nyújt készpénz formájában. Amennyiben a befejezési határidő valamilyen oknál fogva a Kbt ban foglaltak alapján módosul, úgy a Vállalkozó köteles a biztosíték lejárati időtartamát a szerződésmódosítást követő 10 napon belül meghosszabbítani. Amennyiben nem merül fel garanciális probléma, úgy a Megrendelő a jótállási idő lejártát követő 5 munkanapon belül, amennyiben hiba merül fel a jótállás időtartama alatt, úgy a hibák kijavítását követő 5 munkanapon belül intézkedik az Megrendelő a biztosíték visszafizetéséről, felszabadításáról. A jótállás idejére vállalt biztosíték előírt formában történő nyújtása a számla benyújtásának feltétele Jótállás A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkák tekintetében 12 hónap jótállást, és a jogszabályban rögzített szavatossági időt vállal. A jótállási időszak a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele esetén, annak sikeres befejezését rögzítő bizonylat (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) kiállításától számítottan indul, és a Vállalkozó által vállalt időtartamig tart. Ezen időtartam alatt a felfedett valamennyi hibáról, hiányosságról tájékoztatni kell a Vállalkozót, aki a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn de legfeljebb 15 naptári napon belül (a munkavégzést befolyásoló időjárási viszonyoknak megfelelően) megszünteti a hibát. Amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségére elvégeztetni anélkül, hogy bármiféle joga, amellyel a Vállalkozó felé rendelkezik, ezzel csorbát szenvedne. 6. Fizetés módja 6.1. A Megrendelő előleget nem biztosít A Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a sikeres műszaki átadás- átvétellel igazolt teljesítést követően benyújtott végszámla alapján halasztott fizetéssel, 30 napos fizetési határidővel, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fizeti meg a Vállalkozónak. A Vállalkozónak a kiállított számlához mellékelnie kell a teljesítésről kiállított igazoló okiratokat A Megrendelő késedelmes fizetése esetén vis major esetét kivéve- köteles a Ptk. 301/A. -ában meghatározott késedelmi kamatot megfizetni a Vállalkozónak. 7. Felek együttműködése 7.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása körében kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg. Megrendelő képviselője: Mireider László Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Telefon: 06-74/ Fax: 06-74/

6 Vállalkozó képviselője: Péter Jenő Cím: 7130 Tolna, Zrínyi u. 1/A Telefon: 20/ Fax: 74/ A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges munkahelyi felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. A képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének utasításait el kell fogadnia. Amennyiben a Megrendelő nem tartja megfelelőnek a Vállalkozó képviselőjét feladatainak ellátására, akkor erről szóló írásos értesítést küld a Vállalkozónak. Az írásos értesítés amelynek tartalmaznia kell a kifogásolás indokait kézhezvétele után a Vállalkozónak képviselőjét el kell távolítani a beruházástól, ugyanakkor köteles pótolni őt egy másik, a Megrendelő által jóváhagyott képviselővel A Vállalkozó jogosult alvállalkozót foglalkoztatni, azzal, hogy a Kbt (2) bekezdésében foglaltak szerint a munka közbeszerzés értékének ötven százalékát kitevő részét a Vállalkozónak kell teljesíteni. A Vállalkozó ajánlatában nevesített alvállalkozótól csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával és a Kbt (3) bekezdésében foglalt előírás figyelembe vételével térhet el. 8. Teljesítés, átadás-átvétel 8.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és azok kijavításának határidejét, módját. A hibák kijavításának költségei a Vállalkozót terhelik. A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja beleszámít a szerződésszerű teljesítésbe A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, illetve az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésére, a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni A számlák benyújtásának feltétele a számlákkal érintett munka műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárása (a hibák és hiányosságok kijavítása, illetve pótlása után) és az átadási dokumentáció átadása, amely a jogszabályban előírt valamennyi dokumentumot tartalmazza. 9. Biztosítás 9.1. A Vállalkozó a Kbt (2) bekezdése szerint köteles a beruházás egészére teljes körű felelősségbiztosítást kötni, amely kiterjed az építés-szerelésre, továbbá harmadik személynek okozott károkra is. A Vállalkozó jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül de még a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles bemutatni a Megrendelőnek az érvényes biztosítási kötvényeket, továbbá az esedékes biztosítási díjak megfizetésének elismervényeit. 6

7 9.2 A Megrendelő a jelen szerződés teljes tartama alatt jogosult bármikor ellenőrizni a biztosítási jogviszony fennálltát. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja fizetni az esedékes biztosítási díjat, akkor a Megrendelő egyszeri felszólítás után jogosult helyette fizetni annak díját, és a felmerült költségeket a Vállalkozó bármely esedékes követeléséből levonni. 10. Egyéb kikötések A Vállalkozó köteles betartani minden jogszabályt, előírást, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a jelen szerződés teljesítésével, a Vállalkozó tevékenységével, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal, illetve a fizetendő díjakkal kapcsolatos. A Vállalkozó bármely rendelkezés megszegése esetén köteles a Megrendelőt kártalanítani minden felelősség vagy büntetés vonatkozásában A Vállalkozó köteles megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban A Vállalkozót alvállalkozói semmilyen külső szervvel vagy szervezettel szemben nem képviselhetik, tevékenységükért teljes egészében a Vállalkozó tartozik felelősséggel A szerződés módosítására kizárólag csak a Kbt ában meghatározott esetekben és módon kerülhet sor. A Kbt a szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg a nyertes ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott lényeges jogos érdekét sérti. 11. Záró rendelkezések A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre, annak aláírásától a feleket kötik a szerződésben írt és rájuk kiható kötelezettségek és illetik a szerződésben biztosított jogok. Amennyiben jogvita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, a jogvita megszüntetését elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni a felek. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat a Szekszárdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadók Jelen szerződéssel kapcsolatban a felek közötti bármilyen szóbeli megállapodás semmis. A szerződést a felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, mely során figyelemmel kell lenni a Kbt. rendelkezéseire. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírják. Kelt, Tolna október 8. Megrendelő Vállalkozó 7

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:.,

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., másrészről a Budapesti Távhőszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben