KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata"

Átírás

1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) , Fax.: (63) Adószám: /.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészt.. (Szentes, , születési neve:, anyja neve:.., Szig.sz.:, személyi szám: ) 6600 Szentes,.. szám alatti lakos, magyar állampolgár, a továbbiakban: Adós másrészről a Szentesi Hitelszövetkezet (6600.Szentes,Apponyitér12.Cg: , KSH: , adószám: ,) a továbbiakban Hitelszövetkezet között az alábbi feltételek szerint: A. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata A.1.) 1. A Szentesi Hitelszövetkezet az Adósnak.000,- Ft, azaz:.forint A hitel típusa a) éven belüli beruházási forgóeszköz b) éven túli kölcsönt a továbbiakban k ö l c s ö n - nyújt. A.1.)2. A hitelszövetkezettel szerződött hitelközvetítő megnevezése: --- A.1) 3. Elállási jog Az adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. Az elállási jog gyakorlására egyebekben a évi CLXII. Tv. rendelkezései az irányadóak. A.2.) A kölcsön a.) felhasználásának célja: szabad felhasználású jelzálog

2 b.) kölcsönszerződés: --- A.3.) A fejlesztés forrásai: a.) saját erős összeg: --- ebből készpénz: --- b.) kölcsön összege: --- c.) egyéb: --- A.4.) A kölcsönfolyósítás megkezdésének feltétele(i): a) fogyasztási hitel esetén a kölcsön kifizetésére vagy átutalására szerződés aláírás után nyomban sor kerülhet b) jelzálogjoggal biztosítani kívánt hitel esetén a kölcsön folyósítására a jelzálogjoggal terhelni kívánt ingatlan (ok) jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás széljegyét tartalmazó tulajdoni lap (ok) bemutatását követően kerül sor c) ingó fedezettel folyósított kölcsön esetén az ingóságra kötött zálogszerződést tartalmazó közokirat aláírását követően kerül sor d) amennyiben a kölcsön összeg az Ötmillió Ft-ot meghaladja, a szerződést közokiratba kell foglalni, melynek az elkészítése folyósítási feltétel. A.5.) A Szentesi Hitelszövetkezet az A.4.) pontban foglalt feltételek fennállása esetén a kölcsön összegét az Adósnak a Szentesi Hitelszövetkezet pénztárából kifizeti, vagy az adós által megjelölt számlára utalja, Hitelszövetkezetnél vezetett számla esetében arra rávezeti. A.6.) A kölcsön futamideje:. Az adós a kölcsönösszeget az alábbi időpontokban köteles a Szentesi Hitelszövetkezet részére visszafizetni:... Az adós által fizetendő törlesztő részlet összege:. Az adós jogosult arra, hogy a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt kérésre megkapja. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg:.. Ft. (Ezt az összeget csak és kizárólag abban az esetben nem haladja meg az adós által fizetendő teljes összeg, amennyiben az adós valamennyi, szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének maradéktalanul és határidőben tesz eleget, ideértve a módosított járulékok és egyéb költségek megfizetését is.) A.7.) Az Adós az A.6.) pontbeli törlesztést az A.2.) pontban megjelölt kölcsönszerződésre Szentesi Hitelszövetkezet pénztárába befizeti. Az adós jogosult a tartozását (a törlesztő részleteket) belföldi postautalvány, készpénz átutalási megbízás igénybevételével megfizetni, azt átutalni, vagy fizetési kötelezettségeit a hitelszövetkezetnél nyitott folyószámlája igénybevételével teljesíteni. Előtörlesztés:

3 Az adós minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a hitelszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Az előtörlesztésre egyebekben a évi CLXII. Tv. rendelkezései, a megtérítendő költségekre a mindenkori Kondíciós Listában közölt feltételek az irányadóak. A.8) Az Adósnak a törlesztésre vonatkozó befizetéseit olyan időpontig kell a Hitelszövetkezethez teljesíteni, hogy azok az A.6.) pontban megjelölt lejárat napján jóváírásra kerüljenek az adós technikai számláján vagy a hitelszámlán. B. A kölcsön kamat és járulékok B.l.) Az Adós a kölcsön igénybe vett összege után kamatot köteles fizetni. A kamatláb változó, jelenleg évi %. A kamat mértéke 3 éves kamatperiódus alatt rögzített. A kamatfizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, az utolsó napja az utolsó törlesztés befizetést megelőző nap. A hitelkamat és minden egyéb díj, költség, jutalék módosításának feltételei: A mindenkori, (ügyféltérben kifüggesztett, ill. a weblapon elérhető) Üzletszabályzat mellékletét képező Hitelezési üzletág általános szerződési feltételei 1.4. pontja részletezi a hiteldíj módosításának eljárási szabályait, a pontja részletezi a hiteldíj módosításának feltételeit és az azt esetlegesen kiváltó körülményeket. Ezen körülmények közül a legfontosabbak a: o a Hitelszövetkezet forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése o a jegybanki alapkamat emelkedése o tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése o a Hitelszövetkezet hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, különös tekintettel a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változására o az Ügyfél vagy Kezes hitelképességének csökkenése, adósminősítési besorolásának, fizetőképességének romlása A kamat, illetve kamatfelár módosítása során a Hitelszövetkezet kizárólag a Magyar Nemzeti Bank által közzétett (www.mnb.hu) kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatót, vagy referencia-kamatlábat alkalmazza, melyről az Adóst jelen szerződés aláírását megelőzően is tájékoztatta. Adós kijelenti, hogy a Hitelszövetkezet Üzletszabályzatának és vonatkozó Üzletági Szabályzatának, Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) tartalmát megismerte, az abban foglalt szerződési feltételeket a jelen szerződés tekintetében is magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF rendelkezésit áttanulmányozta, az annak tartalmát minden tekintetben megértette. B.l.l.) A kamat megfizetése minden naptári negyedév utolsó munkanapján esedékes. A naptári negyedévek március 31, június 30, szeptember 30 és december 31. Abban az esetben, ha a kölcsön negyedév közben jár le, az Adósnak a kamatot lejáratkor kell megfizetni. Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, akkor a kamat az ezt követő első banki munkanapon esedékes. A kamat összegét az üzletszabályzat alapján az alábbiak szerint számolja a Hitelszövetkezet: tőke x kamatláb % x napok száma 365

4 A kamat és kezelési költség a mindenkor fennálló tőketartozás függvénye. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy rendelkezésre álljon az esedékes kamat és járulék fizetéséhez szükséges fedezet. B.l.2.) Abban az esetben, ha a tőketörlesztés nem a szerződésben kikötött időpontban kerül befizetésre, a 250/2000.(XII.24.) Kormány rendelet alapján a befolyt összegből a kamattartozás kiegyenlítése után lehet a megmaradó összeggel a tőketartozást csökkenteni. Az Adós az előtörlesztés szándékát 15 nappal korábban köteles bejelenteni a Hitelszövetkezet részére. Ha a kölcsön teljes összege lejárata előtt kerül visszafizetésre, úgy a visszafizetés napját kell a kamat és járulék esedékessé válásának tekinteni. B.1.3.) A Szentesi Hitelszövetkezet a kölcsön összege után évi % kezelési költséget számít fel, melynek számítása és megfizetése a kamattal együtt történik. A hitelkamaton és a kezelési költségen túli egyéb ellenszolgáltatások díja: - Rendelkezésre tartási jutalék: % - hitelbírálati díj: Ft - értékbecslés díja: Ft - KHR lekérdezés díja: Ft - Ingatlan-nyilvántartási eljárási díj: Ft Az adós szerződésszerű teljesítése esetén is köteles megfizetni a kérelemére létrejött szerződésmódosítás, a kölcsönszerződéssel kapcsolatban az adós kérelmére kiadott igazolások Kondíciós Lista szerinti költségeit. Azokban az esetekben, ahol folyósítási feltétel a közokirat megléte, a mindenkori jogszabályban meghatározott közjegyzői díjszabásban meghatározott költségeket a közjegyző részére köteles az adós megfizetni. B.2.) Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szentesi Hitelszövetkezet a lejárt tőketartozás után, a késedelem idejére a B.l.) pontban megjelölt ügyleti kamatot és a felek megállapodásán alapuló további 6 % késedelmi kamatot számít fel. Adós és kezesei tudomásul veszik és vállalják, hogy fizetési hátralék felhalmozódását követően, és amiatt lebonyolított szerződés módosítás esetén a mindenkori Kondíciós Lista szerinti szerződés módosítási díj kerül felszámításra. A szerződés módosítás eseteit a Kondíciós Lista tartalmazza. Az adós fizetési késedelme esetén köteles megfizetni a felszólítások díját, a közjegyző, bíróság előtt folyó eljárások díját és illetékeit, ezekben az eljárásokban a hitelszövetkezet által igénybe vett jogi képviselő közjegyző, bíróság által megállapított munkadíját és költségtérítését, az esetlegesen igénybe vett ügygondnok díját, a hirdetményi kézbesítés költségét, a lakcímkutatás költségeit, a bírósági eljárásban megállapított perköltség részeként más eljárási költségeket (pl.: szakértői költség, cégkivonat illetéke, díja, tulajdoni lap díja, stb.) végrehajtási eljárás esetén a végrehajtást kérőt megillető költségeket, a végrehajtót megillető költségeket, (végrehajtási költségek esetén a végrehajtót megillető jutalék kivételével végrehajtási ügyenként). Minden olyan adós, aki ellen csőd vagy felszámolási eljárás indítható, ilyen eljárás megindulása esetén köteles viselni ezen eljárások költségeit is. B.3.) Amennyiben az Adós a B.l.) pontban meghatározott kamat, vagy egy részének megfizetésével késedelembe esik, a Hitelszövetkezet a 250/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet 17 -ban foglaltak szerint jár el a kamatok elszámolását és függővé tételét illetően

5 C. A kölcsön lebonyolításának és érvényesítésének feltétele C.1.) Adós tudomásul veszi, hogy a Szentesi Hitelszövetkezet jogosult közvetlenül, vagy megbízottja útján ellenőrizni a kölcsön céljának megfelelő felhasználását, amennyiben erről jelen szerződésben felek külön megállapodnak. C.2.) Az Adós jelen szerződés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szentesi Hitelszövetkezet a lejárt kölcsönnel és annak járulékaival az Adós más banknál vezetett bármelyik bankszámlájával szembeni követelését azonnali beszedési megbízással érvényesíti. C.3.) Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más pénzintézetnél csak a Szentesi Hitelszövetkezet előzetes tájékoztatása mellett nyithat pénzforgalmi számlát, vehet fel kölcsönt, vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl. kezesség,stb.). C.4.) Az Adós a törlesztő részletek folyamatos fizetése érdekében jogosult más számlája terhére felhatalmazó levéllel beszedési megbízást adni pénzforgalmi szolgáltatójánál a Hitelszövetkezet, mint kedvezményezett javára. Ebben az esetben a törlesztés beszedéssel történik. C.5.) A Szentesi Hitelszövetkezet a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként az alábbiakat jelöli meg: (a szerződés 1. sz. mellékletét képező külön okirat alapján) 1.) Ingatlan... 2.) Követelés ) Ingó zálogjog (vagyonjog elnevezése, mennyisége, fajtája, típusa, tárolási helye): ) Egyéb biztosítékok: adós nettó jövedelme: - kezes -..- nettó jövedelme: Adós köteles a fedezetül felajánlott minden olyan ingatlanra, amelyen biztosítható épület áll, biztosítást kötni, annak díjfizetését a futamidő alatt folyamatosan fenntartani, és a biztosítótól a biztosítási jogviszony alapján fennálló összes követelését a hitelszövetkezetre engedményezni. Adós köteles a biztosítási díj befizetéséről szóló igazolást évente egyszer a Hitelszövetkezet részére megküldeni. E kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. C.6.) Az Adós kijelenti, hogy a hitelszövetkezet felé a vagyoni, jövedelmi helyzetével kapcsolatosan közölt adatok megfelelnek a valóságnak, továbbá felelősséget vállal az általa csatolt okiratok valóságtartalmáért. C.7.) Jelen szerződést a Szentesi Hitelszövetkezet a Polgári Törvénykönyv 6:387. -ában meghatározott esetekben akár azonnali hatállyal is jogosult felmondani. E tekintetben súlyos szerződésszegésnek minősül B.1.) pontba foglaltak elmulasztása, illetve az e pontokba foglalt kötelezettségekkel ellentétes adósi magatartás. A Hitelszövetkezet jogosult a kölcsönszerződés egyoldalú, azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a kölcsön (hitel) fedezeteként megjelölt vagyontárgyat végrehajtás alá vonják, a fedezetül felajánlott ingatlanra más jogosult javára az ingatlan

6 nyilvántartásba végrehajtási jogot jegyeznek be, illetve akkor is, ha a fedezetül felajánlott ingatlanra vonatkozó biztosítási szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének a kötelezett nem tesz maradéktalanul eleget. A hitelszövetkezet az esedékes kamat vagy tőketartozás meg nem fizetése esetén azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben az adós 3 hónapra eső törlesztő részlet befizetését elmulasztja, 90 napon túli tőketartozása vagy kamattartozása áll fenn. A kölcsönszerződés felmondásával az adós teljes tartozása (tőke, kamat, késedelmi kamat, járulékok és költségek) egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és sor kerülhet az adóssal szembeni teljes pénzkövetelés közjegyzői vagy bírósági eljárás keretében történő érvényesítésére. C.8.) A C.12.pontban foglalt esetek bármelyikének fennállásakor a Szentesi Hitelszövetkezet jogosult a még nem folyósított kölcsönök tovább folyósítását felfüggeszteni, illetve megtagadni. C.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban, a évi CLXII. Törvényben, valamint a Szentesi Hitelszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának és üzletági üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. C.10.) A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen kölcsönszerződésben foglaltak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, évi CCXXXVII. tv.alapján banktitokként kezelik. C.11.) Az Adós felhatalmazza a Szentesi Hitelszövetkezetet, hogy személyi adatait és lakcímét a nyilvántartásra feljogosított szervektől beszerezze. Adós és kezesei tudomásul veszik, hogy a 2011.évi CXXII.tv alapján a Szentesi Hitelszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja az adós vagy kezese személyi adatait valamint a kölcsönszerződésre vonatkozó adatokat, amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy(ek) szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. A központi hitelinformációs rendszer olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. A Szentesi Hitelszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja az adós vagy kezese személyi adatait, aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Adós és kezesi tudomásul veszik, hogy a természetes személyekkel kapcsolatban a Központi Hitelinformációs Rendszer felé átadható adatok az alábbiak: - név, - születési név, - születési hely, idő, - anyja születési neve, - személyi igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma. Adós és kezesei tudomásul veszik, hogy a kölcsönszerződéssel kapcsolatban a Központi Hitelinformációs Rendszer felé átadható adatok az alábbiak: - szerződés típusa és azonosítója (száma), - a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, - a szerződés összege és devizaneme, - a 2011.évi CXXII.tv meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, - a 2011.évi CXXII.tv meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, - a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, - a követelés másik referenciaadat szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. Adós és kezesei tudomásul veszik, hogy a törvény határidő nélkül biztosítja a nyilvántartottnak, hogy referenciaadata helyesbítése illetve törlése céljából kifogást emeljen. A jogorvoslat hatékonyságát a törvényben előírt rövid határidők biztosítják, mind a kifogásolási szakaszban, mind pedig a peres szakaszban.

7 C.12.) Egyéb kikötések:--- C.13.) Szerződés melléklete(i): 1.sz. melléklet: Megállapodás jelzálogjog alapításról C.14.) Teljes hiteldíj mutató (THM) :.. %. A THM kiszámításának képletét az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletet tartalmazza. A teljes hiteldíj mutató kiszámításánál figyelembe vett feltételek a 83/2010.(III.25.) Kormány rendelet alapján: - Rendelkezésre tartási jutalék: % - ügyleti kamat: % - kezelési költség: % - hitelbírálati díj: Ft - értékbecslés díja: Ft - KHR lekérdezés díja: Ft - Ingatlan-nyilvántartási eljárási díj: Ft C.15.) Felek rögzítik, hogy egymásnak küldött postai küldeményeiket a jelen Szerződésben rögzített székhelyre, illetőleg az adós (kezesei, adóstársai, zálogkötelezettek) által a szerződés megkötésekor megadott címre kötelesek megküldeni, kivéve azt az esetet, ha a másik fél írásban más címet ad meg akár székhelyként, akár levelezési- vagy lakcímként. A Szerződésben feltüntetett, illetőleg a később írásban megadott más cím helyett megadott más címre küldött ajánlott, tértivevényes postai küldeményt a feladás napját követő 5. munkanapon Felek akkor is kézbesítettnek tekintik, ha a küldemény nem kereste, elköltözött, címzett ismeretlen, címzett elégtelen, címzett nem vette át, megszűnt jelzéssel, illetve bármilyen olyan hivatalos postai közléssel érkezik vissza a feladóhoz, amely közlés szerint a kézbesítés a másik fél által megadott címen sikertelen volt. C.16.) A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére felek más szervezet, hatóság eljárásnak külön nyilatkozattal nem vetik magukat alá. C.17.)A felügyeli hatóság neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. C.18.) A jelen szerződés magyar nyelven került megfogalmazásra és megkötésre, felek jogviszonyára Magyarország joga az irányadó. Szentes,....

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben