T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek -"

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - Sárospatak város környezeti állapotáról Tisztelt Képviselı-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A törvény 51. (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. A Sárospatak város környezeti állapotáról szóló tájékoztatás elkészült, melyet mellékelek. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatást megvitatni, majd elfogadni szíveskedjen. Sárospatak, december 4. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos Aros János Törvényességi szempontból ellenıriztem: dr. Vitányi Eszter jegyzı

2 TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak város környezeti állapotáról 2013.

3 B E V E Z E T É S A környezet védelmének általános szabályairól alkotott évi LIII. törvény 46. e) pontja, valamint a Képviselı-testület által elfogadott települési környezetvédelmi program, illetve a végrehajtásáról szóló cselekvési program egyaránt tartalmazza, hogy a települési önkormányzat évente egyszer elemzi és értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és errıl tájékoztatja a lakosságot. Városunk 1998-tól rendelkezik elfogadott környezetvédelmi programmal, melyet egyszer évben a Képviselı-testület felülvizsgált. Környezetvédelmi támogatással és években felülvizsgáltuk a város környezetvédelmi programját és egy mérési eredményeken alapuló program került elfogadásra májusában. A települési környezetvédelmi program elfogadásakor a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a terjedelmes programból egy rövidebb, a feladatokat és határidıket tartalmazó cselekvési program készüljön. A cselekvési programot a képviselı-testület októberi ülésén elfogadta. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE, ELEMZÉSE 1. LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM A város légszennyezettségérıl immissziós mérési adatokkal az elmúlt évekre visszamenıleg nem rendelkezünk. Az immissziót városunkban két tényezı befolyásolja: a) háttérszennyezettség b) légszennyezı anyag kibocsátások A háttérszennyezettség hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre, de elmondható, hogy a megyében nincs olyan mérıállomás, amellyel a méréseket végre lehetne hajtani. A városban mőködı intézmények, vállalkozások által kibocsátott légszennyezı anyagokról az éves bevallások, illetve az esetenkénti mérési eredmények alapján kapunk információkat. A közlekedésbıl származó szennyezések közül a kipufogó gáz okozta légszennyezés a domináns, kisebb jelentıségő a felkavart porból adódó légszennyezés, illetve az üzemanyag veszteségek okozta légszennyezés, fıleg a megnövekedett tehergépjármő forgalom miatt. Az elkerülı út megépítése érdekében a B-A-Z Megyei Állami Közútkezelı Kht. elkészítette az engedélyezési terveket, szorgalmaznunk kell a mielıbbi megvalósulását. 2. VIZEK VÉDELME A környezet védelmének alapvetı feladatai közé tartozik a vizek minıségi állapota, a vízkészletek stratégiai célú megırzése, az emberi fogyasztás és az ipari-, mezıgazdasági termelés számára történı alkalmas állapotban tartása. A felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minıségi védelme elsısorban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség hatáskörébe tartozik, és természetesen az önkormányzatnak is vannak feladatai.

4 Ez évben is tart az Észak-magyarországi régió településein élı lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása projekt keretében Sárospatak Bodrogolaszi - Olaszliszka Vámosújfalu Tolcsva Erdıhorváti Komlóska települések ivóvízminıség javítása program. A Sárospatak Vajdácska összekötı szennyvízvezeték 2012-ben épült meg. 3. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM A két jelentısebb ipari övezetbe települt üzemek zajvédelmi szempontból gyakorlatilag problémamentesek. A lakóövezetbe ékelıdött telephelyek esetenként a jelenleginél nagyobb zajterhelést idézhetnek elı. A lakossági panaszbejelentés nem számottevı, bár az elmúlt idıszakban a volt CSEPEL területén mőködı egyik cég miatt érkezett hivatalunkhoz panasz, amely elsısorban a Nyíri utca lakóinak nyugalmát zavarta. A várost a 37. számú fıközlekedési út elkerüli, ezért a 37. számú úton történı közlekedésbıl származó zajterhelés nem zavarja a város lakosságát, viszont a város zajvédelmi szempontból kedvezıtlen adottságú, mert a Bodrog-köz irányába áramló közúti forgalom a városon keresztül, a Bodrog-hídon bonyolódik le. A mérési eredmények alátámasztják, hogy az elkerülı út megépítésére zaj- és rezgésvédelmi szempontból is szükség van. 4. A TALAJ VÉDELME A termés mennyiségét, a terméshozamokat sok más tényezı mellett döntıen a talaj minısége, tápanyagtartalma és állapota határozza meg. A mővelési ágakban jelentıs változás az elmúlt idıszakban nem következett be. A növényvédelem területén változás, hogy a felhasználói kör bıvült, ugyanakkor a kereslet a kisebb kiszereléső növényvédı szerek irányába tolódott el. A környezetre veszélyt jelentı növényvédı szeres göngyölegek kezelését és ártalmatlanítását a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ellenırzi és számon kéri. 5. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA Az Alkotmány évi módosításánál jelent meg elıször az épített környezet fogalma, miszerint: az állampolgárok lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez való jogát a Magyar Köztársaság egyebek mellett természetesen az épített és természetes környezet védelmében valósítja meg. Az épített környezet szabályait az évi LXXVIII. törvény tartalmazza. Megállapítható, hogy az építészeti tervezésnek, településrendezésnek a környezetvédelem szempontjából is döntı jelentısége van. Városunk rendelkezik hosszú távú fejlesztési koncepcióval, rendezési tervvel és helyi építési szabályzattal, melynek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van Települési szilárd kommunális hulladékkezelés Városunkban több évtizede van szervezett települési hulladékgyőjtés, melyet korábban az önkormányzat Kommunális Szervezete végzett, évtıl a szilárd kommunális hulladék

5 győjtését, szállítását, ártalmatlanítását a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. mint kötelezı közszolgáltatást végzi. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás kötött Közszolgáltatási Szerzıdést a Zempléni Z.H.K. Kft.-vel január 1-jétıl kezdıdıen, mely közszolgáltatási szerzıdés szabályozza az önkormányzat, a lakosok és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A központi jogi szabályozás következtében a közszolgáltató Z.H.K. Kft.-bıl kiválással történı szétválással 2 Kft. alakul, melybıl az egyik lesz a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft, mely Kft. fogja végezni a közszolgáltatást várhatóan február 1-jétıl. A korábbi mőszaki védelemmel nem rendelkezı cinegei hulladéklerakó-telep megtelt, év végével bezárásra került. Az új hulladéklerakó Bodrogkeresztúron, a Führer-bánya területén található, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mőszaki védelemmel ellátott. A bezárt cinegei hulladéklerakó telep rekultivációjának a kivitelezése az ısszel megkezdıdött, várhatóan nyarára befejezıdik. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázott mőszaki fejlesztésre, mely két fordulós pályázat, jelenleg a második forduló elbírálásra vár. A pályázat tartalmaz egy hulladékudvar, valamint közel 20 db. szelektív hulladékgyőjtı sziget kialakítását Kommunális szennyvízkezelés, győjtés, elvezetés, tisztítás Városunkban 2002-tıl a szennyvízcsatornával el nem látott területek vonatkozásában megszerveztük a kötelezı közszolgáltatást a folyékony kommunális hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására. A közszolgáltatást március 1-jétıl a Zempléni Vízmő Kft. végezte, január 1-jétıl Sánta László egyéni vállalkozó végzi majd a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtését, szállítását és az ártalmatlanító helyen történı leürítését. A helyi közszolgáltatásról alkotott rendeletünk szabályozza a közszolgáltató, az önkormányzat és az érintett lakosság feladatait. A helyi kötelezı közszolgáltatás mőködtetésével, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet megalkotásával sikerült a csatorna használati díjat nem fizetı lakosok számát minimálisra csökkenteni. A talajterhelési díj januárjától a tízszeresére emelkedett, ezért már a tavalyi év végétıl érezhetı a szennyvízcsatornára való rákötések számának megnövekedése Csapadékvíz elvezetés Városunkban a felszíni és zárt csapadékvíz elvezetı hálózat az önkormányzatunk tulajdonában, kezelésében van. A zárt csapadékvíz elvezetı csatorna üzemeltetését az Önkormányzat Kommunális Szervezete látja el. A zárt csapadékvíz elvezetı csatorna hossza 28 km. A csapadékvizek végsı befogadója minden esetben a Bodrog folyó. A csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladat, de pénzügyi finanszírozást nem kapnak az önkormányzatok. A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezte a szükséges szabályozási változásokat. Azt azonban el kell mondani, hogy a fenntartási, üzemeltetési igények évek óta meghaladják az önkormányzat pénzügyi lehetıségeit, ezért sok fontos feladat nem kerül végrehajtásra.

6 Az idén a START mintaprogram keretében m csapadékvíz elvezetı árkot burkoltak le a mintaprogramban részt vevık és m árkot tisztítottak ki, kaszáltak le. Szintén az idei évben vis maior pályázatból m árokkészítésre került sor Közmőves ivóvízellátás A városban a vízellátás gyakorlatilag teljes körő, belterületen csak a Búzavirág és Pipacs utcában hiányzik az ivóvízvezeték. Az üzemelı hálózat hossza: 109 km, melybıl 47 km KM- PVC, 36 km AC, 26 km acél anyagú. A vízellátás a sátoraljaújhelyi I. vízmő teleprıl a Sárospatakot Sátoraljaújhellyel összekötı gerincvezetéken valósul meg. Megépült a Páterhomok vízellátását szolgáló ivóvízvezeték. Folyamatosan figyelemmel kísérve a közkutakról történı fogyasztást megállapítható, hogy jelentıs mértékő a fogyasztás Halászhomokon, Apróhomokon, Dorkón, a városban a külterületi helyekhez közeli közkifolyókon regisztrálható. Lehetıség van elkülönített mellékvízmérı beszerelését követıen a locsolási célú vízhasználatra is, mely után a szennyvízelvezetés és tisztítás díját nem kell megfizetni. Önkormányzatunk fontos feladata, hogy az elavult AC csövek cseréjét a Zempléni Vízmő Kft-vel egyeztetve és együttmőködve a pályázati lehetıségek megragadásával elvégezze Zöldterület gazdálkodás A zöldfelületek mennyisége, állapota, a fenntartás színvonala jelentısen befolyásolja a települések arculatát, a lakosság komfortérzetét és a levegı minıségét. Sárospatak az elmúlt évek során nagyon szép eredményeket ért el a Virágos Magyarországért mozgalom pályázatán. Az elismerés a Kommunális Szervezet kertészeti részlegét illeti meg, akik a fıkertészi feladatokat ellátó Ágoston András vezetésével, mindig az évszaknak megfelelı virágokkal ültetik be városunk parkjait, s tartják rendben zöld területeinket. A város zöldterületének nagysága: 62,6 ha Virágágyások száma: 69 db Belterjesen gondozott zöldterület: 30 ha Külterjesen gondozott zöldterület: 32,6 ha Játszóterek száma: 2 db Helyi közlekedésszervezés Sárospatakon a burkolt közutak aránya megközelíti a 75%-ot. A városban helyi tömegközlekedést üzemeltetı vállalat nem mőködik. Helyi autóbusz közlekedés nincs, a Borsod VOLÁN helyközi járatokkal biztosítja a helyi közlekedést. A vonzáskörzethez tartozó települések közlekedési kapcsolatait autóbusz járatokkal biztosítják. A város vasúti elérhetıségét a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal biztosítja (nem villamosított). A város területén magántulajdonban lévı ideiglenes engedéllyel rendelkezı kis, motoros gépek fogadására alkalmas repülıtér található, a füves kifutópálya személyes gépek fogadására alkalmas, kihasználtsága sajnos nem a legjobb.

7 5.7. Energiagazdálkodás Sárospatak a Károlyfalva mellett található transzformátor állomásról kapja a villamos energiát, 20 kw feszültségő légvezetékes hálózaton keresztül. A villamos energia igény növekedése folyamatosnak tekinthetı. Megépült a vezetékes gázellátó hálózat. A gázszolgáltatásba bekapcsolt lakások száma tıl folyamatos emelkedést mutat. A fentiekbıl is kitőnik, hogy a környezetvédelem területén bıven van még tennivaló, feladat melyeket a lakossággal, a civil szervezettekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel összefogva valósíthatunk meg. Sárospatak, december 4. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos Aros János

8 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. /2013. (...) h a t á r o z a t a Sárospatak város környezeti állapotáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sárospatak város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal K. m. f. dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester Hitelesítette:

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289 Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum 2010 november A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

SZEGED 2011. február

SZEGED 2011. február A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2011. február A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred 13.300 fı állandó lakosú település,

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben