BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla adjunktus

2 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK SZÉKELYUDVARHELY EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Péter Lilla Iroda: Márton Áron tér 2. sz.. Telefon: Fax: Fogadóóra: kedd 14,00-16,00 óra A tantárgyra vonatkozó adatok Tantárgy neve: Bevezetés a pedagógiába Kód: PED 1101 Kreditszám: 6 Helyszín: Főiskolai terem (Márton Áron tér, 2. sz.) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor1: dr. Péter Lilla Tutor2: dr. Barabási Tünde III A tantárgy leírása Az előadás sorozat főbb célkitűzései: A kurzus tanulmányozásával a nevelésre és pedagógiára vonatkozó tudományos kép alakul ki a hallgatókban. Megismerkednek a személyiségfejlődést meghatározó alapvető tényezők rendszerével, ugyanakkor képessé válnak a pedagógiai alapfogalmak (pl. nevelés, önnevelés, permanens nevelés, nevelési célok) tudatos, kompetens és adekvát használatára. 2

3 Az előadások tartalma/tematikája Az előadássorozat egy bevezető jellegű fejezettel kezdődik, amely a nevelést mint társadalmi jelenséget határozza meg. a továbbiakban ezt az elmélet és gyakorlat viszonya követi. Külön foglalkozunk a pedagógia tudományként való meghatározásával, majd a személyiségfejlődést meghatározó alapvető tényezőket tekintjük át. A nevelés fogalmának meghatározása, a nevelés sajátosságai, funkciói és formái, a nevelés, önnevelés és permanens nevelés viszonya fontos alkotóelemei a kurzusnak. A kurzust napjaink nevelési kihívásai és az oktatási reform problematikája zárja. A tárgy részletezett tematikája a következő: 1. Bevezetés a pedagógiába. A nevelés mint társadalmi jelenség. Az elmélet és gyakorlat viszonya a pedagógiában 2. A pedagógia mint társadalomtudomány. A pedagógia interdiszciplináris jellege 3. A nevelhetőség. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere. Az átöröklés szerepe a személyiség fejlődésében 4. A nevelhetőség. A környezet szerepe a személyiség fejlődésében 5. A nevelés és tevékenység meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében 6. A nevelés fogalmának klasszikus és korszerű meghatározása 7. A nevelés funkciói és formái 8. A nevelés sajátosságai: célirányos, bipoláris, történeti, társadalmi, egyetemes, nemzeti és sztochasztikus jelleg 9. A nevelés rendszerjellege 10. A tanuló és tanulási tevékenység szerepe a nevelésben 11. A nevelés, önnevelés és permanens nevelés viszonya 12. A nevelés célirányossága. A nevelési cél fogalma. A nevelési célok funkciói és típusai 13. Törvényszerűség és alapelv a pedagógiában 14. Napjaink nevelési kihívásai. Az oktatási reform problematikája Az előadás egyes témáinak hozzáférhetősége Az előadás a 3 modulból felépülő tanulmányi útmutatóra támaszkodik. A tanulmányi útmutató anyagát a hallgatók elektronikus formátumban kapják kézhez a tanév elején. Az I. modul: A pedagógia mint tudomány címet viseli, a tanulmányi útmutató oldalakon található. A modul 4 egységből (téma) épül fel, amelyek további 3

4 részekre bomlanak. Az egyes témáknak megfelelően meg vannak fogalmazva a célkitűzések, a kulcsfogalmak, a témák szövegébe szervesen illeszkedő feladatok a felmerülő kérdések gyakorlati megközelítését, az azokra való reflektálást teszik lehetővé. A témák végén megjelenő kérdések és feladatok az anyagrész elmélyítéséhez járul hozzá, a bibliográfia pedig a további egyéni tájékozódásban segíti a hallgatókat. A II. modul: A nevelhetőség problematikáját tartalmazza, a tanulmányi útmutatóban az oldalakon található. A modul 5 témából épül fel. Hasonlóan az előbbi modulhoz minden egyes témánál megjelennek a célkitűzések, a kulcsfogalmak. A témák szövegébe szervesen illeszkedő feladatok a felmerülő kérdések gyakorlati megközelítését, az azokra való reflektálást teszik lehetővé. A témák végén megjelenő kérdések és feladatok az anyagrész elmélyítéséhez járulnak hozzá, a bibliográfia pedig a további egyéni tájékozódásban segíti a hallgatókat. A III. modul: A nevelés lényegéről címmel, a nevelés fogalmának meghatározását, ill. a nevelés különböző formáit tartalmazza, a tanulmányi útmutatóban a oldalon olvasható. A modul 4 témából épül fel. Hasonlóan az előbbi modulhoz minden egyes témánál megjelennek a célkitűzések, a kulcsfogalmak. A témák szövegébe szervesen illeszkedő feladatok a felmerülő kérdések gyakorlati megközelítését, az azokra való reflektálást teszik lehetővé. A témák végén megjelenő kérdések és feladatok az anyagrész elmélyítéséhez járulnak hozzá, a bibliográfia pedig a további egyéni tájékozódásban segíti a hallgatókat. Mindegyik modul végén megjelenő házi dolgozatok azokat a témajavaslatokat tartalmazzák, amelyekből a hallgatók választhatnak. A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek és kompetenciák: o a nevelésről alkotott tudományos felfogás kialakítása/alakítása o a hallgatók pedagógiai alapfogalmakkal való megismerkedése o különböző pedagógiai fogalmakon alapuló pedagógiai gondolkodásmód alakítása Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek : Az előadás módszere a kapcsolódó tudományos fogalmak kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. A beszélgetés módszere részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. A magyarázat módszere az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos. 4

5 A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kompetenciák és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá. IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék Szakkönyvtárában, ) Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Ferenczi, Gy. - A pedagógia tudományelméleti Biblioteca Centrala Fodor L. (1993) alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Universitara Kolozsvár. 2 Păun, E. (2005) Introducere în pedagogie. MED, Bucureşti 3 Nicola, I. (2000) 4 B. Székely, N. Fóris- Ferenczi, R. (2007) (coord.) 5 Fodor László (2005) Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti Pedagógiai kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai. ED. Ábel, Cluj-Napoca Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara 5

6 V. Az előadások,szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok, eszközök: VI. Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása Az egyetemi félév során megtartandó előadások és szemináriumok időpontja és helyszíne az órarendben van feltüntetve Az előadások tematikája Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A hallgatók részvétele 1.hét Bevezetés a pedagógia, tudomány, tudományosság Ferenczi, Gy.-Fodor L. Az alapvető szakirodalom ismérvei, társadalmi jelenség, (1993): A pedagógia pedagógiába. és szemináriumi tematika hétköznapi megismerés, tudományos tudományelméleti alapjai, A nevelés mint megismerés Stúdium Könyvkiadó, áttekintése. Kolozsvár, pp. 6-8, társadalmi jelenség. Az Bizonyítsák, hogy a Farcas, D.- Nicola, I. elmélet és gyakorlat (1994): Általános pedagógia tudomány! pedagógia, EDP, R.A., viszonya a (csoportmunka és az Bucuresti, pp. 5-8 pedagógiában Czike Bernadett (1999): alapján frontális Bevezetés a pedagógiába, beszélgetés) E.J.K., Budapest, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp hét A pedagógia mint társadalomtudomány. pedagógia, társadalomtudomány, tudományközi kapcsolatok, szociológia, pszichológia, fejlődéslélektan, gyógypedagógia, Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános Szakirodalmi áttekintés A pedagógia 6

7 A pedagógia interdiszciplináris jellege pedagógiai résztudományok pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp kialakulásának szakaszai. A pedagógiai résztudományok felvázolása és összehasonlítása (csoportmunka és az alapján frontális beszélgetés). 3 hét A nevelhetőség. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere. Az átöröklés nevelhetőség, személyiségfejlődés, az öröklődés, adottság, képesség, tulajdonság, az öröklődés szintjei, a személyiségfejlődést meghatározó tényezők rendszere. Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp Szakirodalmi áttekintés A nevelhetőségre vonatkozó abszolutizáló elméletek szerepe a személyiség Ferenczi, Gy.-Fodor L. összehasonlítása, 7

8 fejlődésében (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp elvetése, napjainkra is érvényes elméletek megtalálása, érvelés az érvényességük mellett (szemináriumi dolgozatok, vita). 4 hét A nevelhetőség. A környezet szerepe a személyiség fejlődésében nevelhetőség, környezet, fizikai és szociális környezet, mikro- és makroszociális környezet, pozitív és Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Szakirodalmi áttekintés A különböző környezettípusok negatív környezeti hatások. Bucuresti, pp.. személyiségfejlődésre Ferenczi, Gy.-Fodor L. gyakorolt hatásainak (1993): A pedagógia összevetése tudományelméleti alapjai, (szemináriumi Stúdium Könyvkiadó, dolgozatok, kiscsoportos Kolozsvár, pp és frontális beszélgetés). Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura 8

9 Aramis, Bucureşti, pp Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp hét A nevelés és tevékenység meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében nevelés, tevékenység, aktivitás, inger, reakció, igényszint, pillanatnyi fejlettségi állapot, a nevelés és tevékenység meghatározó szerepe. (p.21-27) Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp.. Szakirodalmi áttekintés A nevelés lehetősége és szükségessége (szemináriumi kiselőadás Ferenczi, Gy.-Fodor L. és kiscsoportos, ill. (1993): A pedagógia frontális beszélgetés). tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp.15-20, Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp

10 6 hét A nevelés fogalmának klasszikus és korszerű meghatározása klasszikus és korszerű meghatározás, nevelés, aktivitás, tevékenység, kölcsönösség, célirányosság, bipoláris jelleg, társadalomközpontú és emberközpontú megközelítés, a nevelés metaforái. Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp.. Ferenczi, Gy.-Fodor L. Szakirodalmi áttekintés A nevelés metaforái: a nevelés mint kivezetés, alkalmazkodás kialakítása, vezetés, (1993): A pedagógia segítségnyújtás az tudományelméleti alapjai, élethez, kormányzás, Stúdium Könyvkiadó, feltételek megteremtése. Kolozsvár, pp (kiselőadások alapján Kron, F. (1997): Pedagógia, frontális beszélgetés). Osiris Kiadó, Budapest, hét A nevelés funkciói és formái formális, informális és nonformális nevelés, funkciók a nevelésben Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános Különböző szituációk nevelési elemzése pedagógia, EDP, R.A., annak függvényében, Bucuresti, pp.. hogy milyen nevelési Ferenczi, Gy.-Fodor L. funkciók valósulnak, (1993): A pedagógia vagy nem valósulnak tudományelméleti alapjai, meg (csoportmunka, 10

11 Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp , feladatlap, megbeszélés). 8 hét A nevelés sajátosságai I. emberi, bipoláris, célirányos, társadalmi, történeti, egyetemes, nemzeti és sztochasztikus jelleg. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs, 5-79 o. Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp A pedagógiai szaknyelv fejlődésének sajátosságai. Pedagógiai kisszótár készítése (csoportmunka, megbeszélés). 11

12 9 hét A nevelés rendszerjellege társadalmi elvárások, pedagógiai paradigmák, alapelvek, nevelési Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia A nevelés mint kommunikációs rendszer célok, a nevelési rendszer tudományelméleti alapjai, (szemináriumi kiselőadás alkotóelemei, tanulói aktivitás. Stúdium Könyvkiadó, és frontális beszélgetés). Kolozsvár, pp Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs, 5-79 o. 10 hét A tanuló és tanulási tevékenység szerepe a nevelésben tanuló, tanár, tanulás, tevékenység, a tanuló mint a nevelés alanya és tárgya, tanulói aktivitás. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp Különböző nevelési szituációkban a tanuló alanyi és tárgyi szerepének felismerése, érvelés a nevelési szituációk helyes megoldása mellett, és a helytelenül alakuló szituációk ellen (szemelvények, csoportmunka, vita). 11 hét A nevelés, önnevelés és permanens nevelés viszonya Nevelés, önnevelés, permanens nevelés, lifelong learning Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia Egyéni anyaggyűjtés a 12

13 tudományelméleti alapjai, társadalmi igények Stúdium Könyvkiadó, oktatással, neveléssel Kolozsvár, pp szembeni Czike Bernadett (1999): megváltozásáról, az Bevezetés a pedagógiába, önnevelés, felnőttképzés E.J.K., Budapest, pp és élethosszig tartó Nicola, I. (2000): Tratat de tanulás szükségességéről pedagogie şcolară. Editura és lehetőségeiről. Aramis, Bucureşti, pp hét A nevelés célirányossága. A nevelési cél fogalma. A nevelési célok funkciói és típusai nevelési eszmény, nevelési célok, általános, integrált, köztes, műveletesített célok, a nevelési célok funkciói. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp A nevelési célok funkciói, a nevelési eszmény és általános nevelési cél viszonya (csoportmunka, feladatlapos munka, frontális beszélgetés). Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp Nicola, I. (2000): Tratat de 13

14 13 hét Törvényszerűség és alapelv a pedagógiában törvény, törvényszerűség, alapelv a pedagógiában, a nevelési folyamat normatív jellege. pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp , Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Az alapelvek szerepe a nevelési folyamatban (szemelvényes, csoportmunka, kiscsoportos és frontális megbeszélés). 14 hét Napjaink nevelési kihívásai. Az oktatási reform problematikája Nevelés, társadalmi igények, oktatási reformok, romániai oktatási reform. Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Egyéni anyaggyűjtés az oktatási reform kérdésköréről, Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. kiscsoportos 13- megbeszélés, vita. 14

15 VII A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következő képen történik A tantárgy feldolgozása során kialakult fogalmak, kompetenciák folyamatos felmérése a szemináriumi tevékenységek és aktivitás által történik. A szemináriumi tevékenységekhez kapcsolódnak a kijelölt témákra készített házi dolgozatok. A vizsgán ezen túlmenően a tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek számonkérése is várható. VIII Szervezési részletek Az előadásokon, szemináriumokon való aktív részvétel (%) A vizsgán való részvétel előfeltétele bizonyos óraszámon való részvétel. A szemináriumi hiányzások nem haladhatják meg az összóraszám 33%-át, az előadásokról való hiányzás pedig az 50%-ot. A plagizálás (másolás) és a vizsgán való csalás a vizsgáról való kizárást vonja maga után. A jelölt a következő vizsgaszesszióban jelentkezhet ismét vizsgára. Tudományos dolgozat, referátum megírása (%) A házi dolgozatoknak tükrözniük kell, hogy a hallgatókban kialakult tudásrendszert és szakmai kompetenciát. Az alapvető fogalmak kialakulásán túlmenően bizonyos szintű tájékozottságot igényel. A dolgozat kb. 1o-15 oldalt tartalmaz, amelynek bevezetőt, a téma elméleti vagy gyakorlati megközelitését, következtetéseket és bibliogáfiát kell tartalmaznia. A házi dolgozatok témája egy bizonyos kereten belül egyéni választások alapján törtéik. A házi dolgozatokat az utolsó kontakt órán adják le a hallgatók, és azok egy részét a szemináriumok folyamán mutatják be a hallgatók. A házi dolgozat megirása és bemutatása hiányában nem vehetnek részt a vizsgán. Parciális vizsga (%) Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (%) A végső jegy 75%-át a vizsgai teljesítmény képezi, amíg a házi dolgozat 25%-os aránnyal jelenik meg a vizsgajegyben. A vizsga írásbeli jellegű, amely több feladatból áll. Ezek egy része kidolgozandó, vagy esszé típusú választ igényel, amelyeken belül a felhalmozott tudásrendszert, kialakult kompetenciát, kreativitást célozza. A másik része zárt, kiválasztandó választ igénylő kérdéseket tartalmaz. A vizsgadolgozatban elérhető összpontszám 1oo pont, amelyből 1o pont a megjelenés, 9o pont az esszé típusú és kiválasztandó típusú feladatok között oszlik meg. IX Ajánlott irodalom Czike Bernadett (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 5-80 F. W. Kron (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, o. 15

16 Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs, 5-79 o. Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti. Kolozsvár Dékánhelyettes 2008 Október Prof Dr Szamosközi István 16

17 TARTALOMJEGYZÉK I. MODUL: A PEDAGÓGIA MINT A NEVELÉS TUDOMÁNYA 20 CÉLKITŰZÉSEK 20 TANULÁSI ÚTMUTATÓ TÉMA: A PEDAGÓGIA MINT TUDOMÁNY 20 Célkitűzések 20 Kulcsfogalmak Tudományosság, tudomány Tudomány-e a pedagógia? 26 Kérdések és feladatok 27 Szakirodalom TÉMA: A PEDAGÓGIA KIALAKULÁSÁNAK SZAKASZAI 30 Célkitűzések 30 Kulcsfogalmak 30 Kérdések és feladatok 34 Szakirodalom TÉMA: PEDAGÓGIA TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI 36 Célkitűzések 36 Kulcsfogalmak A tudományközi kapcsolat hagyományos és korszerű megközelítése A pedagógia tudományközi kapcsolatai 39 Kérdések és feladatok 42 Szakirodalom TÉMA: A PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOK RENDSZERE. INTEGRÁLÓDÁS ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁS A PEDAGÓGIÁBAN 43 Célkitűzések 43 Kulcsfogalmak 43 Kérdések és feladatok 51 Szakirodalom 52 HÁZI DOLGOZAT 53 17

18 II. MODUL: A NEVELHETŐSÉG PROBLEMATIKÁJA 54 CÉLKITŰZÉSEK 54 TANULÁSI ÚTMUTATÓ TÉMA: A NEVELHETŐSÉGRE VONATKOZÓ ABSZOLUTIZÁLÓ ELMÉLETEK 54 Célkitűzések 54 Kulcsfogalmak 54 Kérdések és feladatok 57 Szakirodalom TÉMA: AZ ÁTÖRÖKLÉS SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 59 Célkitűzések 59 Kulcsfogalmak Az átöröklés fogalma A genetikai öröklődés szintjei 60 Kérdések és feladatok 65 Szakirodalom TÉMA: A KÖRNYEZET SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 67 Célkitűzések 67 Kulcsfogalmak A környezet fogalma Az átöröklés és környezeti hatások kapcsolata A környezet hatásainak sokrétűsége 70 Kérdések és feladatok 74 Szakirodalom TÉMA: AZ EGYÉN ÉS AZ EGYÉNI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 77 Célkitűzések 77 Kulcsfogalmak 77 Kérdések és feladatok 83 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS MINT A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE 85 Célkitűzések 85 18

19 Kulcsfogalmak A nevelhetőség fogalma A nevelés mint a személyiség fejlődésének meghatározó tényezője 87 Kérdések és feladatok 90 Szakirodalom 92 HÁZI DOLGOZAT 93 III. MODUL: A NEVELÉS LÉNYEGÉRŐL 94 CÉLKITŰZÉSEK 94 TANULÁSI ÚTMUTATÓ TÉMA: A NEVELÉS METAFORÁI 94 Célkitűzések 94 Kulcsfogalmak 94 Kérdések és feladatok 101 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS FOGALMA ÉS TARTALMI JEGYEI 103 Célkitűzések 103 Kulcsfogalmak 103 Kérdések és feladatok 107 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS FORMÁI 110 Célkitűzések 110 Kulcsfogalmak 110 Kérdések és feladatok 112 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS, ÖNNEVELÉS, PERMANENS NEVELÉS 115 Célkitűzések 115 Kulcsfogalmak 115 Kérdések és feladatok 118 Szakirodalom 120 HÁZI DOLGOZAT

20 I. MODUL: A PEDAGÓGIA MINT A NEVELÉS TUDOMÁNYA Célkitűzések: A pedagógia tudományként való értelmezése, a pedagógiához kötődő alapfogalmak elsajátíttatása. A tudományosság ismérveinek felismertetése, a pedagógiára való vonatkoztatása. Annak megértetése, hogy a pedagógia keletkezése az önállósulásának egy hosszabb folyamatát foglalja magába, ugyanakkor a pedagógiának szüksége van tudományközi kapcsolatokra (más tudományokkal való). A pedagógia résztudományainak felsorolása, bemutatása, a résztudományok kialakulásában a differenciálás és integrálódás szerepének felismertetése. Tanulási útmutató: Az első modul a pedagógia tudományként való meghatározását, keletkezését, interdiszciplináris kapcsolatrendszerét, valamint résztudományainak rendszerét tárja fel. A pedagógia tudományként való meghatározásában fontos a tudományosság ismérveinek felismerése, valamint vonatkoztatása a pedagógiára. Ebben támpontot nyújthat a hétköznapi és tudományos megismerés összehasonlítása is. A pedagógia keletkezésének folyamatában nem az évszámok és pontos tények megjegyzése a fontos, hanem inkább a kialakulás folyamatának a nyomon követése, egyes szakaszok felismerése. 1. TÉMA: A pedagógia mint tudomány Célkitűzések: A pedagógia tudományként való meghatározása. A tudományosság alapvető ismérveinek felismertetése, ugyankkor a hétköznapi és tudományos megismerés összehasonlítása, alapvető különbségek kiemelése. A természet- és társadalomtudományok összehasonlítása, a pedagógia beillesztése a társadalomtudományok rendszerébe. Kulcsfogalmak: - pedagógia, neveléstudomány, pedagógus, tudomány, - hétköznapi és tudományos megismerés, tudományosság ismérvei, - természettudományok, társadalomtudományok, kemény és lágy tudományok, elemzőmagyarázó megközelítés, leíró-megértő megközelítés, - kutatási terület, kutatási módszerek, kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek, - kognitív célszerűség, tudományos ismeretek rendszere, leíró (deszkriptív) magyarázó (explikatív) pedagógia, előíró (preszkriptív) szabályozó (normatív) pedagógia 20

21 A pedagógia az ember oktatásával és nevelésével foglalkozó tudomány (Tschamler, 1983). A pedagógia a nevelés általános kérdéseivel foglalkozó tudomány, amelynek egyrészt célja a nevelési valóság leírása, annak a bemutatása, hogy milyen törvényszerűségek érvényesülnek a nevelés folyamatában, másrészt pedig a nevelést hatékonyabbá tevő törvényszerűségek megállapítása. A pedagógia kifejezés eredetét tekintve görög eredetű szó, jelentése pais, paidos (gyermek), és agoge (elkísérni, vezetni) szavakból tevődik össze. Az ókori görögöknél paidagógosz -nak nevezték azt a rabszolgát, aki a rabszolgatartó gyermekeit iskolába kísérte, tehát az első pedagógusok, úgymond gyermekkísérők voltak. A rómaiaknál már írni, olvasni és számolni tudó, vagyis művelt rabszolga töltötte be ezt a funkciót, aki a gyermekek oktatásával és nevelésével is foglalkozott. Tehát a gyermek kísérgetése jelentéséhez fokozatosan átfogóbb jelentés, az oktatás, nevelés is társult. Napjainkban a pedagóguson a tanulók oktatásával és nevelésével foglalkozó szakembert, a pedagógián pedig a neveléssel foglalkozó tudományt értjük. A neveléstudományok kifejezés a XX. század elején, francia nyelvterületen jelent meg, E. Claparede ( ) nevéhez fűződik, aki egyik tanulmányának címében a sciences de l education szószerkezetet használja. Fodor (2005) szerint ez a kifejezés arra is utal, hogy már nincs szó egy spekulatív és elsődlegesen filozófiai megalapozottságú pedagógiai diszciplínáról, hanem a nevelés alapvetően induktív és szintetikus beállítottságú, összetett tudományágairól Tudományosság, tudomány A pedagógiának mint tudománynak alapvető kritériuma a nevelésre vonatkozó tudományos kutatások pontossága, a kutatási eredmények hitelessége és ellenőrizhetősége. A pedagógia mint neveléssel, nevelési jelenségekkel foglalkozó tudomány tudjuk, hogy nem mindig rendelkezett önálló tudományos státussal. Feladat: Ön szerint tudomány-e a pedagógia? Véleményét próbálja konkrét példával alátámasztani! 21

22 A nevelési gyakorlat mint alapvető társadalmi tevékenység már ősidők óta létezik. Bár a nevelésről való elmélkedésnek is hagyományai vannak, az ókori görög filozófusok révén, hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a pedagógia tudománnyá vált. A témában való továbblépéshez az alábbi kérdésekre keressük a választ: Mi a tudomány, melyek a tudományosság ismérvei? Mitől válik egy foglalkoztatási terület tudománnyá? A nevelésre vonatkozó mely ismeretek tartoznak a pedagógia tárgykörébe, és mely ismeretek képezik csupán az egyéni tapasztalat részét? Tudomány-e a pedagógia? Az embernek mindig is igénye volt a környező valóság megismerése, az hogy a világról ismereteket szerezzen, felismerésekre tegyen szert, adatokat és tényeket gyűjtsön, és ezeket valamiféle rendszerbe foglalja. A valóságra vonatkozó minél több ismeret megszerzését és rendszerezését tűzte/tűzi ki céljául sok tudomány. A valóság túl széleskörű és összetett ahhoz, hogy egy egységes rendszerbe foglalható legyen, így éppen az objektív tükrözés igénye miatt minden tudomány a valóságnak csak egy meghatározott területére összpontosít. Például a történelem az emberiség fejlődését és kultúráját kutatja, a neveléstörténet a nevelési gyakorlat, az intézménytípusok és a nevelési gondolatok és elméletek váltakozását, míg a szociológia az emberek, embercsoportok szabályszerű együttélését és kölcsönhatását vizsgálja. A környező valóság megismerése sajátosan emberi tevékenységforma, minden ember érdekelt bizonyos mértékben a valóság megismerésében, azonban mindenki egy kicsit másképp látja, 22

23 tapasztalja a valóságot. Ezért kell különbséget tennünk a valóság hétköznapi és tudományos megismerése között. Feladat: Adjon példát a valóság tudományos és hétköznapi megismerésére! Tudományos megismerés Hétköznapi megismerés A valóság ugyanazon területéről az emberek egy nagyobb részének empirikus, míg egy szűkebb, ezzel a területtel foglalkozó egyéneknek (szakembereknek) tudományos ismeretei vannak. Például minden embernek vannak tapasztalatai az egészség megőrzésével, a helyes táplálkozással kapcsolatban, azonban egy ezzel a területtel foglalkozó szakembernek, az orvosnak teljesen más jellegűek az ismeretei. Minden ember az élete folyamán, valamilyen formában kapcsolatba került a neveléssel gyerek és/vagy szülői minőségben, azonban a nevelésre vonatkozó tudományos ismeretekkel a pedagógusok rendelkeznek, akiket a célnak megfelelően egész generációk oktatására és nevelésére készítenek fel. Összehasonlítva a valóság hétköznapi és tudományos megismerését az alábbi alapvető különbségeket emelhetjük ki. Vizsgálódásunk jellegéből adódóan a továbbiakban a nevelési valóságra vonatkoztatva példálózunk. Hétköznapi megismerés A mindennapi élettevékenységek folyamán nyert adatokat tartalmazza, és valóság egészét befogja. Ezért az így szerzett ismeretek véletlenszerűek, sokszor felületesek. Például mindenki rendelkezik a nevelésre, politikára, családi életre vonatkozó ismeretekkel. Tudományos megismerés A tudományos, célirányos, megtervezett megismerés során szerzett tapasztalatokat tartalmazza, a valóságnak csak egy adott területéről gyűjti információit (kutatási tárgya). Például a biológia az élőlényekkel foglalkozik, a fizika az élettelen anyagot vizsgálja, a humángenetika pedig az emberi 23

24 A használt módszerek véletlenszerűek, mindig az adott helyzet határozza meg őket. Például nevelésre vonatkozó hétköznapi ismereteket szerezhetünk megfigyelés, másokkal való beszélgetés útján. Tapasztalati fogalmakat (nem a lényeget tükrözik) eredményez, amelyek nem biztos, hogy helyesen tükrözik a valóságot, mivel nagyon sok szubjektív elemet tartalmaznak. átöröklés kérdéseit kutatja. 1. táblázat: A hétköznapi és tudományos megismerés sajátosságai Sajátos, tudományos módszereket és eljárásokat használ a valóság megismerésére. A vizsgálandó jelenségre vonatkozóan mindig a legmegfelelőbb kutatási módszert választja (megfigyelés, teszt, kísérlet, dokumentumelemzés, interjú és egyebek) Tudományos fogalmakat (a lényeget tükrözik) eredményez, ezek rendszerében tükrözi a valóság adott területét. A tudomány tehát a valóság egy meghatározott részéről alkotott, sajátos és adekvát módszerekkel nyert tudományos ismeretek elméleti rendszere, amelynek feladata az objektív valóság egy bizonyos területén jelentkező jelenségek leírása, értelmezése és bizonyos fokú előrejelzése. A tudomány kutatási területe függvényében vizsgálhatja a jelent, a múltat és a jövőt, vagy természeti folyamatokat és jelenségeket, kulturális jelenségeket, társadalmi struktúrákat és történéseket. Annak függvényében, hogy az adott tudomány természeti vagy társadalmi (kulturális és humán) jelenségeket vizsgál, megkülönböztethetők a természet- és társadalomtudományok. A természeti és társadalmi jelenségek elkülönítése W. Dilthey ( ), német filozófus munkásságára vezethető vissza, aki a tudományokat kemény és lágy tudományok csoportjára osztja. A kemény, vagy természettudományok a természeti jelenségeket vizsgálják. A természeti jelenségek mentesek a szubjektivitástól, intencióktól és jelképiségtől, így elemző, magyarázó módszerekkel tanulmányozhatók, céljuk ok-okozati összefüggések feltárása. Ilyen tudományok: a fizika, asztronómia, biológia, kémia, geológia, földrajz és mások. A természettudományok megismerési modelljét: az empirikus, objektív és kvalitatív jelleggel írhatjuk le. Empirikusak, mert konkrét, tényszerű adatokra épülnek, objektívek, mert ellenőrizhető kijelentésekhez (egyetemesek, törvényeket, szabályokat rögzítenek) vezetnek, és kvantitatív módszerekkel (statisztikai elemzéseket tesznek lehetővé) vizsgálhatók. A lágy, vagy társadalomtudományok társadalmi (kulturális és humán) jelenségeket vizsgálnak. Ilyen tudományok a szociológia, pszichológia, pedagógia és mások. A 24

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan írta Vajda, Zsuzsanna és Kósa, Éva Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 Zsuzsanna, Vajda; Éva, Kósa Kivonat A könyv átfogóan, teljes

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT KRITÉRIUMORIENTÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGYI TARTALMAKKAL AZ 5. ÉVFOLYAMON PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl 2008/10 Tartalom Tanulmányok Tanulmányok Nézőpontok 3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója 17 Réti Mónika Varga Attila: Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE 1. Alapfogalmak 1.1. A nevelés A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 2 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ Szerzők: Szecsei Anna Mária Tóth Erika Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték:

Részletesebben