BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla adjunktus

2 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK SZÉKELYUDVARHELY EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Péter Lilla Iroda: Márton Áron tér 2. sz.. Telefon: Fax: Fogadóóra: kedd 14,00-16,00 óra A tantárgyra vonatkozó adatok Tantárgy neve: Bevezetés a pedagógiába Kód: PED 1101 Kreditszám: 6 Helyszín: Főiskolai terem (Márton Áron tér, 2. sz.) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor1: dr. Péter Lilla Tutor2: dr. Barabási Tünde III A tantárgy leírása Az előadás sorozat főbb célkitűzései: A kurzus tanulmányozásával a nevelésre és pedagógiára vonatkozó tudományos kép alakul ki a hallgatókban. Megismerkednek a személyiségfejlődést meghatározó alapvető tényezők rendszerével, ugyanakkor képessé válnak a pedagógiai alapfogalmak (pl. nevelés, önnevelés, permanens nevelés, nevelési célok) tudatos, kompetens és adekvát használatára. 2

3 Az előadások tartalma/tematikája Az előadássorozat egy bevezető jellegű fejezettel kezdődik, amely a nevelést mint társadalmi jelenséget határozza meg. a továbbiakban ezt az elmélet és gyakorlat viszonya követi. Külön foglalkozunk a pedagógia tudományként való meghatározásával, majd a személyiségfejlődést meghatározó alapvető tényezőket tekintjük át. A nevelés fogalmának meghatározása, a nevelés sajátosságai, funkciói és formái, a nevelés, önnevelés és permanens nevelés viszonya fontos alkotóelemei a kurzusnak. A kurzust napjaink nevelési kihívásai és az oktatási reform problematikája zárja. A tárgy részletezett tematikája a következő: 1. Bevezetés a pedagógiába. A nevelés mint társadalmi jelenség. Az elmélet és gyakorlat viszonya a pedagógiában 2. A pedagógia mint társadalomtudomány. A pedagógia interdiszciplináris jellege 3. A nevelhetőség. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere. Az átöröklés szerepe a személyiség fejlődésében 4. A nevelhetőség. A környezet szerepe a személyiség fejlődésében 5. A nevelés és tevékenység meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében 6. A nevelés fogalmának klasszikus és korszerű meghatározása 7. A nevelés funkciói és formái 8. A nevelés sajátosságai: célirányos, bipoláris, történeti, társadalmi, egyetemes, nemzeti és sztochasztikus jelleg 9. A nevelés rendszerjellege 10. A tanuló és tanulási tevékenység szerepe a nevelésben 11. A nevelés, önnevelés és permanens nevelés viszonya 12. A nevelés célirányossága. A nevelési cél fogalma. A nevelési célok funkciói és típusai 13. Törvényszerűség és alapelv a pedagógiában 14. Napjaink nevelési kihívásai. Az oktatási reform problematikája Az előadás egyes témáinak hozzáférhetősége Az előadás a 3 modulból felépülő tanulmányi útmutatóra támaszkodik. A tanulmányi útmutató anyagát a hallgatók elektronikus formátumban kapják kézhez a tanév elején. Az I. modul: A pedagógia mint tudomány címet viseli, a tanulmányi útmutató oldalakon található. A modul 4 egységből (téma) épül fel, amelyek további 3

4 részekre bomlanak. Az egyes témáknak megfelelően meg vannak fogalmazva a célkitűzések, a kulcsfogalmak, a témák szövegébe szervesen illeszkedő feladatok a felmerülő kérdések gyakorlati megközelítését, az azokra való reflektálást teszik lehetővé. A témák végén megjelenő kérdések és feladatok az anyagrész elmélyítéséhez járul hozzá, a bibliográfia pedig a további egyéni tájékozódásban segíti a hallgatókat. A II. modul: A nevelhetőség problematikáját tartalmazza, a tanulmányi útmutatóban az oldalakon található. A modul 5 témából épül fel. Hasonlóan az előbbi modulhoz minden egyes témánál megjelennek a célkitűzések, a kulcsfogalmak. A témák szövegébe szervesen illeszkedő feladatok a felmerülő kérdések gyakorlati megközelítését, az azokra való reflektálást teszik lehetővé. A témák végén megjelenő kérdések és feladatok az anyagrész elmélyítéséhez járulnak hozzá, a bibliográfia pedig a további egyéni tájékozódásban segíti a hallgatókat. A III. modul: A nevelés lényegéről címmel, a nevelés fogalmának meghatározását, ill. a nevelés különböző formáit tartalmazza, a tanulmányi útmutatóban a oldalon olvasható. A modul 4 témából épül fel. Hasonlóan az előbbi modulhoz minden egyes témánál megjelennek a célkitűzések, a kulcsfogalmak. A témák szövegébe szervesen illeszkedő feladatok a felmerülő kérdések gyakorlati megközelítését, az azokra való reflektálást teszik lehetővé. A témák végén megjelenő kérdések és feladatok az anyagrész elmélyítéséhez járulnak hozzá, a bibliográfia pedig a további egyéni tájékozódásban segíti a hallgatókat. Mindegyik modul végén megjelenő házi dolgozatok azokat a témajavaslatokat tartalmazzák, amelyekből a hallgatók választhatnak. A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek és kompetenciák: o a nevelésről alkotott tudományos felfogás kialakítása/alakítása o a hallgatók pedagógiai alapfogalmakkal való megismerkedése o különböző pedagógiai fogalmakon alapuló pedagógiai gondolkodásmód alakítása Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek : Az előadás módszere a kapcsolódó tudományos fogalmak kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. A beszélgetés módszere részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. A magyarázat módszere az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos. 4

5 A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kompetenciák és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá. IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék Szakkönyvtárában, ) Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Ferenczi, Gy. - A pedagógia tudományelméleti Biblioteca Centrala Fodor L. (1993) alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Universitara Kolozsvár. 2 Păun, E. (2005) Introducere în pedagogie. MED, Bucureşti 3 Nicola, I. (2000) 4 B. Székely, N. Fóris- Ferenczi, R. (2007) (coord.) 5 Fodor László (2005) Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti Pedagógiai kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai. ED. Ábel, Cluj-Napoca Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara 5

6 V. Az előadások,szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok, eszközök: VI. Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása Az egyetemi félév során megtartandó előadások és szemináriumok időpontja és helyszíne az órarendben van feltüntetve Az előadások tematikája Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A hallgatók részvétele 1.hét Bevezetés a pedagógia, tudomány, tudományosság Ferenczi, Gy.-Fodor L. Az alapvető szakirodalom ismérvei, társadalmi jelenség, (1993): A pedagógia pedagógiába. és szemináriumi tematika hétköznapi megismerés, tudományos tudományelméleti alapjai, A nevelés mint megismerés Stúdium Könyvkiadó, áttekintése. Kolozsvár, pp. 6-8, társadalmi jelenség. Az Bizonyítsák, hogy a Farcas, D.- Nicola, I. elmélet és gyakorlat (1994): Általános pedagógia tudomány! pedagógia, EDP, R.A., viszonya a (csoportmunka és az Bucuresti, pp. 5-8 pedagógiában Czike Bernadett (1999): alapján frontális Bevezetés a pedagógiába, beszélgetés) E.J.K., Budapest, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp hét A pedagógia mint társadalomtudomány. pedagógia, társadalomtudomány, tudományközi kapcsolatok, szociológia, pszichológia, fejlődéslélektan, gyógypedagógia, Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános Szakirodalmi áttekintés A pedagógia 6

7 A pedagógia interdiszciplináris jellege pedagógiai résztudományok pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp kialakulásának szakaszai. A pedagógiai résztudományok felvázolása és összehasonlítása (csoportmunka és az alapján frontális beszélgetés). 3 hét A nevelhetőség. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere. Az átöröklés nevelhetőség, személyiségfejlődés, az öröklődés, adottság, képesség, tulajdonság, az öröklődés szintjei, a személyiségfejlődést meghatározó tényezők rendszere. Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp Szakirodalmi áttekintés A nevelhetőségre vonatkozó abszolutizáló elméletek szerepe a személyiség Ferenczi, Gy.-Fodor L. összehasonlítása, 7

8 fejlődésében (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp elvetése, napjainkra is érvényes elméletek megtalálása, érvelés az érvényességük mellett (szemináriumi dolgozatok, vita). 4 hét A nevelhetőség. A környezet szerepe a személyiség fejlődésében nevelhetőség, környezet, fizikai és szociális környezet, mikro- és makroszociális környezet, pozitív és Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Szakirodalmi áttekintés A különböző környezettípusok negatív környezeti hatások. Bucuresti, pp.. személyiségfejlődésre Ferenczi, Gy.-Fodor L. gyakorolt hatásainak (1993): A pedagógia összevetése tudományelméleti alapjai, (szemináriumi Stúdium Könyvkiadó, dolgozatok, kiscsoportos Kolozsvár, pp és frontális beszélgetés). Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura 8

9 Aramis, Bucureşti, pp Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp hét A nevelés és tevékenység meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében nevelés, tevékenység, aktivitás, inger, reakció, igényszint, pillanatnyi fejlettségi állapot, a nevelés és tevékenység meghatározó szerepe. (p.21-27) Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp.. Szakirodalmi áttekintés A nevelés lehetősége és szükségessége (szemináriumi kiselőadás Ferenczi, Gy.-Fodor L. és kiscsoportos, ill. (1993): A pedagógia frontális beszélgetés). tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp.15-20, Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp

10 6 hét A nevelés fogalmának klasszikus és korszerű meghatározása klasszikus és korszerű meghatározás, nevelés, aktivitás, tevékenység, kölcsönösség, célirányosság, bipoláris jelleg, társadalomközpontú és emberközpontú megközelítés, a nevelés metaforái. Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti, pp.. Ferenczi, Gy.-Fodor L. Szakirodalmi áttekintés A nevelés metaforái: a nevelés mint kivezetés, alkalmazkodás kialakítása, vezetés, (1993): A pedagógia segítségnyújtás az tudományelméleti alapjai, élethez, kormányzás, Stúdium Könyvkiadó, feltételek megteremtése. Kolozsvár, pp (kiselőadások alapján Kron, F. (1997): Pedagógia, frontális beszélgetés). Osiris Kiadó, Budapest, hét A nevelés funkciói és formái formális, informális és nonformális nevelés, funkciók a nevelésben Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános Különböző szituációk nevelési elemzése pedagógia, EDP, R.A., annak függvényében, Bucuresti, pp.. hogy milyen nevelési Ferenczi, Gy.-Fodor L. funkciók valósulnak, (1993): A pedagógia vagy nem valósulnak tudományelméleti alapjai, meg (csoportmunka, 10

11 Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Nicola, I. (2000): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp , feladatlap, megbeszélés). 8 hét A nevelés sajátosságai I. emberi, bipoláris, célirányos, társadalmi, történeti, egyetemes, nemzeti és sztochasztikus jelleg. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs, 5-79 o. Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp A pedagógiai szaknyelv fejlődésének sajátosságai. Pedagógiai kisszótár készítése (csoportmunka, megbeszélés). 11

12 9 hét A nevelés rendszerjellege társadalmi elvárások, pedagógiai paradigmák, alapelvek, nevelési Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia A nevelés mint kommunikációs rendszer célok, a nevelési rendszer tudományelméleti alapjai, (szemináriumi kiselőadás alkotóelemei, tanulói aktivitás. Stúdium Könyvkiadó, és frontális beszélgetés). Kolozsvár, pp Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs, 5-79 o. 10 hét A tanuló és tanulási tevékenység szerepe a nevelésben tanuló, tanár, tanulás, tevékenység, a tanuló mint a nevelés alanya és tárgya, tanulói aktivitás. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp Különböző nevelési szituációkban a tanuló alanyi és tárgyi szerepének felismerése, érvelés a nevelési szituációk helyes megoldása mellett, és a helytelenül alakuló szituációk ellen (szemelvények, csoportmunka, vita). 11 hét A nevelés, önnevelés és permanens nevelés viszonya Nevelés, önnevelés, permanens nevelés, lifelong learning Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia Egyéni anyaggyűjtés a 12

13 tudományelméleti alapjai, társadalmi igények Stúdium Könyvkiadó, oktatással, neveléssel Kolozsvár, pp szembeni Czike Bernadett (1999): megváltozásáról, az Bevezetés a pedagógiába, önnevelés, felnőttképzés E.J.K., Budapest, pp és élethosszig tartó Nicola, I. (2000): Tratat de tanulás szükségességéről pedagogie şcolară. Editura és lehetőségeiről. Aramis, Bucureşti, pp hét A nevelés célirányossága. A nevelési cél fogalma. A nevelési célok funkciói és típusai nevelési eszmény, nevelési célok, általános, integrált, köztes, műveletesített célok, a nevelési célok funkciói. Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp A nevelési célok funkciói, a nevelési eszmény és általános nevelési cél viszonya (csoportmunka, feladatlapos munka, frontális beszélgetés). Czike Bernadett (1999): Bevezetés a pedagógiába, E.J.K., Budapest, pp Nicola, I. (2000): Tratat de 13

14 13 hét Törvényszerűség és alapelv a pedagógiában törvény, törvényszerűség, alapelv a pedagógiában, a nevelési folyamat normatív jellege. pedagogie şcolară. Editura Aramis, Bucureşti, pp , Ferenczi, Gy.-Fodor L. (1993): A pedagógia tudományelméleti alapjai, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, pp Az alapelvek szerepe a nevelési folyamatban (szemelvényes, csoportmunka, kiscsoportos és frontális megbeszélés). 14 hét Napjaink nevelési kihívásai. Az oktatási reform problematikája Nevelés, társadalmi igények, oktatási reformok, romániai oktatási reform. Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Egyéni anyaggyűjtés az oktatási reform kérdésköréről, Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. kiscsoportos 13- megbeszélés, vita. 14

15 VII A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következő képen történik A tantárgy feldolgozása során kialakult fogalmak, kompetenciák folyamatos felmérése a szemináriumi tevékenységek és aktivitás által történik. A szemináriumi tevékenységekhez kapcsolódnak a kijelölt témákra készített házi dolgozatok. A vizsgán ezen túlmenően a tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek számonkérése is várható. VIII Szervezési részletek Az előadásokon, szemináriumokon való aktív részvétel (%) A vizsgán való részvétel előfeltétele bizonyos óraszámon való részvétel. A szemináriumi hiányzások nem haladhatják meg az összóraszám 33%-át, az előadásokról való hiányzás pedig az 50%-ot. A plagizálás (másolás) és a vizsgán való csalás a vizsgáról való kizárást vonja maga után. A jelölt a következő vizsgaszesszióban jelentkezhet ismét vizsgára. Tudományos dolgozat, referátum megírása (%) A házi dolgozatoknak tükrözniük kell, hogy a hallgatókban kialakult tudásrendszert és szakmai kompetenciát. Az alapvető fogalmak kialakulásán túlmenően bizonyos szintű tájékozottságot igényel. A dolgozat kb. 1o-15 oldalt tartalmaz, amelynek bevezetőt, a téma elméleti vagy gyakorlati megközelitését, következtetéseket és bibliogáfiát kell tartalmaznia. A házi dolgozatok témája egy bizonyos kereten belül egyéni választások alapján törtéik. A házi dolgozatokat az utolsó kontakt órán adják le a hallgatók, és azok egy részét a szemináriumok folyamán mutatják be a hallgatók. A házi dolgozat megirása és bemutatása hiányában nem vehetnek részt a vizsgán. Parciális vizsga (%) Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (%) A végső jegy 75%-át a vizsgai teljesítmény képezi, amíg a házi dolgozat 25%-os aránnyal jelenik meg a vizsgajegyben. A vizsga írásbeli jellegű, amely több feladatból áll. Ezek egy része kidolgozandó, vagy esszé típusú választ igényel, amelyeken belül a felhalmozott tudásrendszert, kialakult kompetenciát, kreativitást célozza. A másik része zárt, kiválasztandó választ igénylő kérdéseket tartalmaz. A vizsgadolgozatban elérhető összpontszám 1oo pont, amelyből 1o pont a megjelenés, 9o pont az esszé típusú és kiválasztandó típusú feladatok között oszlik meg. IX Ajánlott irodalom Czike Bernadett (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 5-80 F. W. Kron (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, o. 15

16 Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs, 5-79 o. Farcas, D.- Nicola, I. (1994): Általános pedagógia, EDP, R.A., Bucuresti. Kolozsvár Dékánhelyettes 2008 Október Prof Dr Szamosközi István 16

17 TARTALOMJEGYZÉK I. MODUL: A PEDAGÓGIA MINT A NEVELÉS TUDOMÁNYA 20 CÉLKITŰZÉSEK 20 TANULÁSI ÚTMUTATÓ TÉMA: A PEDAGÓGIA MINT TUDOMÁNY 20 Célkitűzések 20 Kulcsfogalmak Tudományosság, tudomány Tudomány-e a pedagógia? 26 Kérdések és feladatok 27 Szakirodalom TÉMA: A PEDAGÓGIA KIALAKULÁSÁNAK SZAKASZAI 30 Célkitűzések 30 Kulcsfogalmak 30 Kérdések és feladatok 34 Szakirodalom TÉMA: PEDAGÓGIA TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI 36 Célkitűzések 36 Kulcsfogalmak A tudományközi kapcsolat hagyományos és korszerű megközelítése A pedagógia tudományközi kapcsolatai 39 Kérdések és feladatok 42 Szakirodalom TÉMA: A PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOK RENDSZERE. INTEGRÁLÓDÁS ÉS DIFFERENCIÁLÓDÁS A PEDAGÓGIÁBAN 43 Célkitűzések 43 Kulcsfogalmak 43 Kérdések és feladatok 51 Szakirodalom 52 HÁZI DOLGOZAT 53 17

18 II. MODUL: A NEVELHETŐSÉG PROBLEMATIKÁJA 54 CÉLKITŰZÉSEK 54 TANULÁSI ÚTMUTATÓ TÉMA: A NEVELHETŐSÉGRE VONATKOZÓ ABSZOLUTIZÁLÓ ELMÉLETEK 54 Célkitűzések 54 Kulcsfogalmak 54 Kérdések és feladatok 57 Szakirodalom TÉMA: AZ ÁTÖRÖKLÉS SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 59 Célkitűzések 59 Kulcsfogalmak Az átöröklés fogalma A genetikai öröklődés szintjei 60 Kérdések és feladatok 65 Szakirodalom TÉMA: A KÖRNYEZET SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 67 Célkitűzések 67 Kulcsfogalmak A környezet fogalma Az átöröklés és környezeti hatások kapcsolata A környezet hatásainak sokrétűsége 70 Kérdések és feladatok 74 Szakirodalom TÉMA: AZ EGYÉN ÉS AZ EGYÉNI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 77 Célkitűzések 77 Kulcsfogalmak 77 Kérdések és feladatok 83 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS MINT A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE 85 Célkitűzések 85 18

19 Kulcsfogalmak A nevelhetőség fogalma A nevelés mint a személyiség fejlődésének meghatározó tényezője 87 Kérdések és feladatok 90 Szakirodalom 92 HÁZI DOLGOZAT 93 III. MODUL: A NEVELÉS LÉNYEGÉRŐL 94 CÉLKITŰZÉSEK 94 TANULÁSI ÚTMUTATÓ TÉMA: A NEVELÉS METAFORÁI 94 Célkitűzések 94 Kulcsfogalmak 94 Kérdések és feladatok 101 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS FOGALMA ÉS TARTALMI JEGYEI 103 Célkitűzések 103 Kulcsfogalmak 103 Kérdések és feladatok 107 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS FORMÁI 110 Célkitűzések 110 Kulcsfogalmak 110 Kérdések és feladatok 112 Szakirodalom TÉMA: A NEVELÉS, ÖNNEVELÉS, PERMANENS NEVELÉS 115 Célkitűzések 115 Kulcsfogalmak 115 Kérdések és feladatok 118 Szakirodalom 120 HÁZI DOLGOZAT

20 I. MODUL: A PEDAGÓGIA MINT A NEVELÉS TUDOMÁNYA Célkitűzések: A pedagógia tudományként való értelmezése, a pedagógiához kötődő alapfogalmak elsajátíttatása. A tudományosság ismérveinek felismertetése, a pedagógiára való vonatkoztatása. Annak megértetése, hogy a pedagógia keletkezése az önállósulásának egy hosszabb folyamatát foglalja magába, ugyanakkor a pedagógiának szüksége van tudományközi kapcsolatokra (más tudományokkal való). A pedagógia résztudományainak felsorolása, bemutatása, a résztudományok kialakulásában a differenciálás és integrálódás szerepének felismertetése. Tanulási útmutató: Az első modul a pedagógia tudományként való meghatározását, keletkezését, interdiszciplináris kapcsolatrendszerét, valamint résztudományainak rendszerét tárja fel. A pedagógia tudományként való meghatározásában fontos a tudományosság ismérveinek felismerése, valamint vonatkoztatása a pedagógiára. Ebben támpontot nyújthat a hétköznapi és tudományos megismerés összehasonlítása is. A pedagógia keletkezésének folyamatában nem az évszámok és pontos tények megjegyzése a fontos, hanem inkább a kialakulás folyamatának a nyomon követése, egyes szakaszok felismerése. 1. TÉMA: A pedagógia mint tudomány Célkitűzések: A pedagógia tudományként való meghatározása. A tudományosság alapvető ismérveinek felismertetése, ugyankkor a hétköznapi és tudományos megismerés összehasonlítása, alapvető különbségek kiemelése. A természet- és társadalomtudományok összehasonlítása, a pedagógia beillesztése a társadalomtudományok rendszerébe. Kulcsfogalmak: - pedagógia, neveléstudomány, pedagógus, tudomány, - hétköznapi és tudományos megismerés, tudományosság ismérvei, - természettudományok, társadalomtudományok, kemény és lágy tudományok, elemzőmagyarázó megközelítés, leíró-megértő megközelítés, - kutatási terület, kutatási módszerek, kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek, - kognitív célszerűség, tudományos ismeretek rendszere, leíró (deszkriptív) magyarázó (explikatív) pedagógia, előíró (preszkriptív) szabályozó (normatív) pedagógia 20

21 A pedagógia az ember oktatásával és nevelésével foglalkozó tudomány (Tschamler, 1983). A pedagógia a nevelés általános kérdéseivel foglalkozó tudomány, amelynek egyrészt célja a nevelési valóság leírása, annak a bemutatása, hogy milyen törvényszerűségek érvényesülnek a nevelés folyamatában, másrészt pedig a nevelést hatékonyabbá tevő törvényszerűségek megállapítása. A pedagógia kifejezés eredetét tekintve görög eredetű szó, jelentése pais, paidos (gyermek), és agoge (elkísérni, vezetni) szavakból tevődik össze. Az ókori görögöknél paidagógosz -nak nevezték azt a rabszolgát, aki a rabszolgatartó gyermekeit iskolába kísérte, tehát az első pedagógusok, úgymond gyermekkísérők voltak. A rómaiaknál már írni, olvasni és számolni tudó, vagyis művelt rabszolga töltötte be ezt a funkciót, aki a gyermekek oktatásával és nevelésével is foglalkozott. Tehát a gyermek kísérgetése jelentéséhez fokozatosan átfogóbb jelentés, az oktatás, nevelés is társult. Napjainkban a pedagóguson a tanulók oktatásával és nevelésével foglalkozó szakembert, a pedagógián pedig a neveléssel foglalkozó tudományt értjük. A neveléstudományok kifejezés a XX. század elején, francia nyelvterületen jelent meg, E. Claparede ( ) nevéhez fűződik, aki egyik tanulmányának címében a sciences de l education szószerkezetet használja. Fodor (2005) szerint ez a kifejezés arra is utal, hogy már nincs szó egy spekulatív és elsődlegesen filozófiai megalapozottságú pedagógiai diszciplínáról, hanem a nevelés alapvetően induktív és szintetikus beállítottságú, összetett tudományágairól Tudományosság, tudomány A pedagógiának mint tudománynak alapvető kritériuma a nevelésre vonatkozó tudományos kutatások pontossága, a kutatási eredmények hitelessége és ellenőrizhetősége. A pedagógia mint neveléssel, nevelési jelenségekkel foglalkozó tudomány tudjuk, hogy nem mindig rendelkezett önálló tudományos státussal. Feladat: Ön szerint tudomány-e a pedagógia? Véleményét próbálja konkrét példával alátámasztani! 21

22 A nevelési gyakorlat mint alapvető társadalmi tevékenység már ősidők óta létezik. Bár a nevelésről való elmélkedésnek is hagyományai vannak, az ókori görög filozófusok révén, hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a pedagógia tudománnyá vált. A témában való továbblépéshez az alábbi kérdésekre keressük a választ: Mi a tudomány, melyek a tudományosság ismérvei? Mitől válik egy foglalkoztatási terület tudománnyá? A nevelésre vonatkozó mely ismeretek tartoznak a pedagógia tárgykörébe, és mely ismeretek képezik csupán az egyéni tapasztalat részét? Tudomány-e a pedagógia? Az embernek mindig is igénye volt a környező valóság megismerése, az hogy a világról ismereteket szerezzen, felismerésekre tegyen szert, adatokat és tényeket gyűjtsön, és ezeket valamiféle rendszerbe foglalja. A valóságra vonatkozó minél több ismeret megszerzését és rendszerezését tűzte/tűzi ki céljául sok tudomány. A valóság túl széleskörű és összetett ahhoz, hogy egy egységes rendszerbe foglalható legyen, így éppen az objektív tükrözés igénye miatt minden tudomány a valóságnak csak egy meghatározott területére összpontosít. Például a történelem az emberiség fejlődését és kultúráját kutatja, a neveléstörténet a nevelési gyakorlat, az intézménytípusok és a nevelési gondolatok és elméletek váltakozását, míg a szociológia az emberek, embercsoportok szabályszerű együttélését és kölcsönhatását vizsgálja. A környező valóság megismerése sajátosan emberi tevékenységforma, minden ember érdekelt bizonyos mértékben a valóság megismerésében, azonban mindenki egy kicsit másképp látja, 22

23 tapasztalja a valóságot. Ezért kell különbséget tennünk a valóság hétköznapi és tudományos megismerése között. Feladat: Adjon példát a valóság tudományos és hétköznapi megismerésére! Tudományos megismerés Hétköznapi megismerés A valóság ugyanazon területéről az emberek egy nagyobb részének empirikus, míg egy szűkebb, ezzel a területtel foglalkozó egyéneknek (szakembereknek) tudományos ismeretei vannak. Például minden embernek vannak tapasztalatai az egészség megőrzésével, a helyes táplálkozással kapcsolatban, azonban egy ezzel a területtel foglalkozó szakembernek, az orvosnak teljesen más jellegűek az ismeretei. Minden ember az élete folyamán, valamilyen formában kapcsolatba került a neveléssel gyerek és/vagy szülői minőségben, azonban a nevelésre vonatkozó tudományos ismeretekkel a pedagógusok rendelkeznek, akiket a célnak megfelelően egész generációk oktatására és nevelésére készítenek fel. Összehasonlítva a valóság hétköznapi és tudományos megismerését az alábbi alapvető különbségeket emelhetjük ki. Vizsgálódásunk jellegéből adódóan a továbbiakban a nevelési valóságra vonatkoztatva példálózunk. Hétköznapi megismerés A mindennapi élettevékenységek folyamán nyert adatokat tartalmazza, és valóság egészét befogja. Ezért az így szerzett ismeretek véletlenszerűek, sokszor felületesek. Például mindenki rendelkezik a nevelésre, politikára, családi életre vonatkozó ismeretekkel. Tudományos megismerés A tudományos, célirányos, megtervezett megismerés során szerzett tapasztalatokat tartalmazza, a valóságnak csak egy adott területéről gyűjti információit (kutatási tárgya). Például a biológia az élőlényekkel foglalkozik, a fizika az élettelen anyagot vizsgálja, a humángenetika pedig az emberi 23

24 A használt módszerek véletlenszerűek, mindig az adott helyzet határozza meg őket. Például nevelésre vonatkozó hétköznapi ismereteket szerezhetünk megfigyelés, másokkal való beszélgetés útján. Tapasztalati fogalmakat (nem a lényeget tükrözik) eredményez, amelyek nem biztos, hogy helyesen tükrözik a valóságot, mivel nagyon sok szubjektív elemet tartalmaznak. átöröklés kérdéseit kutatja. 1. táblázat: A hétköznapi és tudományos megismerés sajátosságai Sajátos, tudományos módszereket és eljárásokat használ a valóság megismerésére. A vizsgálandó jelenségre vonatkozóan mindig a legmegfelelőbb kutatási módszert választja (megfigyelés, teszt, kísérlet, dokumentumelemzés, interjú és egyebek) Tudományos fogalmakat (a lényeget tükrözik) eredményez, ezek rendszerében tükrözi a valóság adott területét. A tudomány tehát a valóság egy meghatározott részéről alkotott, sajátos és adekvát módszerekkel nyert tudományos ismeretek elméleti rendszere, amelynek feladata az objektív valóság egy bizonyos területén jelentkező jelenségek leírása, értelmezése és bizonyos fokú előrejelzése. A tudomány kutatási területe függvényében vizsgálhatja a jelent, a múltat és a jövőt, vagy természeti folyamatokat és jelenségeket, kulturális jelenségeket, társadalmi struktúrákat és történéseket. Annak függvényében, hogy az adott tudomány természeti vagy társadalmi (kulturális és humán) jelenségeket vizsgál, megkülönböztethetők a természet- és társadalomtudományok. A természeti és társadalmi jelenségek elkülönítése W. Dilthey ( ), német filozófus munkásságára vezethető vissza, aki a tudományokat kemény és lágy tudományok csoportjára osztja. A kemény, vagy természettudományok a természeti jelenségeket vizsgálják. A természeti jelenségek mentesek a szubjektivitástól, intencióktól és jelképiségtől, így elemző, magyarázó módszerekkel tanulmányozhatók, céljuk ok-okozati összefüggések feltárása. Ilyen tudományok: a fizika, asztronómia, biológia, kémia, geológia, földrajz és mások. A természettudományok megismerési modelljét: az empirikus, objektív és kvalitatív jelleggel írhatjuk le. Empirikusak, mert konkrét, tényszerű adatokra épülnek, objektívek, mert ellenőrizhető kijelentésekhez (egyetemesek, törvényeket, szabályokat rögzítenek) vezetnek, és kvantitatív módszerekkel (statisztikai elemzéseket tesznek lehetővé) vizsgálhatók. A lágy, vagy társadalomtudományok társadalmi (kulturális és humán) jelenségeket vizsgálnak. Ilyen tudományok a szociológia, pszichológia, pedagógia és mások. A 24

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Számviteli alapismeretek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Számviteli alapismeretek Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Bevezetés a gyógypedagógiába A tantárgy típusa

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája Játékpedagógia A tantárgy típusa DF DD DS DC

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

terem, laptop, vetítő, nyomtatott anyagok

terem, laptop, vetítő, nyomtatott anyagok A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület Nyelv

Részletesebben

SYLLABUS. Kreditek száma

SYLLABUS. Kreditek száma SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szak Filozófia és művészet a nyilvános térben MA, Zeneművészet a kortárs kultúrában MA A tantárgy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák Tantárgy Adatlap 1. Tantárgy programja 1.1 Intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet Földrajz magyar tagozat 1.4 Szak Földrajz 1.5 Képzési forma Alapképzés 1.6 Az oktatás tevékenysége

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

Az egyetemi tanulmányokat lezáró vizsga

Az egyetemi tanulmányokat lezáró vizsga Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Az Óvoda és Elemi Oktatás Pedagógiája szak Az egyetemi tanulmányokat lezáró vizsga Az Oktatási,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13.

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9. 10. 11. 12. 1/13. 11499-12 Foglalkoztatá s II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai Program Tantárgyak, témakörök 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben