Környezetvédelem. Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem. Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék"

Átírás

1 Környezetvédelem Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék Ajánlott irodalom Moser M. Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Barótfi I.: Környezettechnika, 2. Kiadás, Mezőgazda Kiadó Bp Bándy Gy.: Környezetvédelmi kézikönyv, 4. átdolgozott kiadás, KJK-Kerszöv Kiadó, Bp Dix, H. M.: Environmental Pollution. John Wiley & Sons, Chichester, Kerényi A.: Általános környezetvédelem, Mozaik Stúdió, Szeged, Kun-Szabó T.: A környezetvédelem minőségmenedzsmentje, Műszaki Könyvkiadó Peirce, J. J. Weiner, R. F. Vesilind, P. A.: Environmental Pollution and Control, Butterworth- Heinemann, Woburn, Rakonczai J.: Globális környezeti problémák, Lazi, Szeged, Sipos Z.: Ipari levegőtisztaság-védelem, Műszaki Könyvkiadó, Bp., Vizeink minősége 2003, KvVM kiadvány, Bp A környezet, az ökológia fogalma A környezet fogalma: Az ember környezete a bennünket körülvevő világnak az a része, amelyben él és tevékenységét kifejti. Ez a környezet térbeli kiterjedését tekintve gyakorlatilag azonos az élővilág életterével, a bioszférával, amely a földkéregnek (litoszféra), a vizeknek (hidroszféra) és a légkörnek azt a részét foglalja magában, amelyet az élő szervezetek benépesítenek. Ezen kívül környezetünknek kell tekinteni a világűr közvetlenül a Földdel érintkező részét is. Környezetünk élő és élettelen, természetes és mesterséges (ember által létrehozott) alkotóelemeket tartalmaz. A környezet legfontosabb elemeit az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: I. A Föld 1. Alapkőzet 2. Ásványvagyon 3. Barlangok 4. Termőföld, talaj 5. Domborzat II. Víz 6. Felszín alatti vizek 7. Felszíni vizek III. A levegő

2 8. Alsó légkör 9. Felső légkör V. Élővilág A. Növényvilág 10. Erdők 11. Gyepek 12. Nádasok 13. Mezőgazdasági növények B. Állatvilág 14. Vadon élő védett állatok 15. Vadon élő nem védett állatok 16. Védett háziállatok 17. Nem védett háziállatok C. Mikroorganizmusok VI. Táj 19. Védett természetes táj 20. Nem védett kultúrtáj VII. Települési környezet 21. Települések (lakóterületek) 22. Ipartelepek 23. Mezőgazdasági területek 24. Közlekedési útvonalak Az ökológia tudománya azt vizsgálja hogy az élőlények és az élettelen környezet együttes rendszere milyen feltételek mellett tartható fenn a bioszférában; tanulmányozza az élet külső feltételeit, azok hatásait, továbbá az élő szervezetek reakcióit, kölcsönhatásait és alkalmazkodását. Az ökológiai vizsgálatok tárgyát képező rendszerek az ökoszisztémák. Ez a fogalom egy adott élőhely (biotóp) szervetlen anyagain kifejlődött, azt benépesítő, egymással társult élő szervezeteiből álló életközösség (biocönózis) egységét jelenti. Ilyen rendszert képez egy egy tó, erdő, vagy gyepes terület. Az ökoszisztémák egymásba kapcsolódva és egymást feltételezve alkotják a legmagasabb fokú ökoszisztémát, a bioszférát. Ebben a geobiológiai egységben a változások olyan körforgásban zajlanak le, amelyben az ásványi anyagokat létrehozó (mineralogén) és életet keltő (biogén) folyamatok kapcsolódnak egymáshoz, ezért az élő és holt anyag nem választható el egymástól. A környezet több nagyságrendi fokozatát különböztetjük meg: a mikro-, és a makrokörnyezetet. A helységeken, létesítményeken belüli térségeket nevezzük mikrokörnyezetnek, a településeknek a létesítményeken kívüli térségeit mezokörnyezetnek, a település határain kívül eső területeket pedig

3 makrokörnyezetnek nevezzük. A makrokörnyezet a települések lokális (helyi) környezetétől a regionális, majd kontinentális környezeten át a globális környezetig terjed. A legutóbbi időkig az ember (a többi élőlénnyel együtt) a környezete részeként élt, - nagyrészt kiszolgáltatva annak. Abban az időben a civilizáció okozta káros hatások nagyságrendekkel kisebbek voltak a maiakhoz képest, ezért eleve sokkal kisebb, -általában lokális, - hatást jelentettek amit a környezet ( természet ) öngyógyító képessége viszonylag rövid idő alatt jelentősen csökkentett. A technikai, technológiai fejlődés hajtóereje, célja az ember környezettnek való kiszolgáltatottságának a csökkentése volt. Az ipari forradalom eljöveteléig ez a fejlődés ugyan növekvő, de globálisan még mindig nem számottevő környezeti hatását tekintve. Az ipari forradalom beköszöntével azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Az ipari forradalom legfőbb jellemzője az ipari termelés nagyságrendekkel történő megnövekedése. A termelés ugrásszerű növekedése maga után vonta a nyersanyagok, és energiahordozók iránti kereslet drámai növekedését is. Új energiahordozók jelentek meg: ekkor vált tömegessé a szén felhasználása. A közlekedés területén ekkor indult meg a vasutak építése. Ez a hatalmas fejlődés természetesen jelentősen megnövelte a környezetbe kikerülő hagyományos anyagok mennyiségét, de olyan új anyagokból is egyre növekvő mennyiségek kerültek (és ez hosszú időn keresztül folyamatosan történt) a környezetbe, melyekkel korábban egyáltalán nem kellett számolni. A növekvő termelés növekvő fogyasztással jár együtt, ez pedig a hulladék mennyiségének növekedését vonja maga után. Igazából tehát jelentősebb környezetszennyezés az ipari forradalomtól kezdődően történt/történik. Az ipari forradalom egyik kedvező hatása a közegészségügyi helyzet javulása, a várható élettartam növekedése, illetve ennek következtében a népesség jelentős gyarapodása, ami további termelésnövekedést illetve szennyezést gerjesztett/gerjeszt.

4 Az ipari forradalom időszakában, illetve nagyjából egészen a XX. Század közepéig a fejlett ipari államokban sem foglalkoztak a környezetszennyezési problémákkal. Kimondatlanul is úgy vélték, hogy a természet képes kiheverni az ember okozta környezetterhelést. Gyakorlatilag semmilyen elv, - pláne törvény, vagy rendelet nem korlátozta a nagymértékű környezet-terheléssel/szennyezéssel járó tevékenységeket. Az ipari üzemek ontották a szennyezőket a légkörbe, az élővizekbe, talajba. A széntüzelés miatt a széndioxid mellett rendkívül sok kén és nitrogén-oxid került a légkörbe. A különféle kohászati, vegyipari üzemek, erőművek a technológiai folyamataikban használ, - és ezért erősen szennyezett vizet nemes egyszerűséggel a patakokba, folyókba vezették, különféle hulladékaikat pedig jobb esetben a szeméttelepeken helyezték el. A nagymértékű környezet-terhelésben természetesen nemcsak az ipar, hanem a gazdaság egyéb ágazatai is, - pl. közlekedés, mezőgazdaság, - is komoly szerepet játszottak, és egyre növekedett a lakosság életviteléhez kapcsolódó un. kommunális környezet-terhelés is. Fölvetődik a kérdés hogyan kell megítélni ezt az időszakot? Tekintsük bűnözőnek az egész emberiséget? Igazából ezt a nagymértékű környezetterhelést gondatlanságból elkövetett tevékenységnek kellene minősíteni. A gazdasági tevékenységet elsősorban a befektetés megtérülés haszon alapján szervezik meg. Ezen tevékenység környezeti hatásaival természetesen nem számoltak, - hiszen ez költségnövelő, - és esetleg versenyhátrányt okozó lehet, - és először a következmények még nem voltak láthatók. A XX. Század közepére azonban, - főleg az iparilag fejlett államokban, - már láthatóak voltak a következmények is, pl. az 1952-es nagy Londoni szmog, az un. Miamata kór, a Rajna totális elszennyeződése Nyugatnémet-országban, savas esők Bajorországban, stb. Magyarországon, - az országot irányító elit egészen a 80-as évek elejéig nem vett tudomást, (illetve nem akart!) a problémákról, persze ettől a Sajó színe még nem változott vissza az eredetire, és a Bodrogról sem tűnt el a szennyezés. A már látható következmények hatására Nyugat-Európában sorra alakultak meg az un. zöld mozgalmak, majd a zöld (vagy legalábbis zöldülő) gondolkodás kormányzati szinten is megjelent. Kialakult a környezetvédelem fogalom-rendszere, irányítási rendszere és lassan elkezdett

5 teret nyerni a környezet-központú gondolkodás és magatartás. A meghozott intézkedések és a kialakult szabályzó-rendszer eredményeként Nyugat-Európa környezeti állapota sokkal jobb mint Kelet-Európáé. A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja. A környezet szennyezésének folyamat a szennyező források kibocsátásaiból (emisszió) indul ki, és terjedés (transzmisszió) révén jut el az emberbe, illetve hatol be a környezet valamely elemébe (immisszió), ahol káros hatását a szennyezés mértéke határozza meg. A szennyező források és kibocsátásaik számos szempont szerint csoportosíthatók: ipari, mezőgazdasági, közlekedési, települési, stb. jellegük szerint lehetnek helyhez kötött, vagy mozgó, pontszerű vagy kiterjedt források. Az emisszió lehet időszakos, vagy folyamatos, egyenletes, vagy időben változó. A szennyező források más szempontok szerint is csoportosíthatóak, pl. lehetnek szerves szervetlen, mérgező nem mérgező források. Az anyagokon kívül energia-kibocsátás is károsíthatja a környezetet. Az ún. hatótényezők szerint csoportosítva beszélünk: veszélyes anyagokról és technológiákról, hulladékokról, zajról és rezgésről, és klf. Sugárzásokról. A környezetterhelés valamely anyag, vagy energia kibocsátása a környezetbe, a környezetszennyezés pedig a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. Környezetkárosításról akkor beszélünk, amikor a szennyezés a környezet valamely elemének tulajdonságait oly mértékben változtatja meg, hogy azok Természetes, vagy korábbi állapota csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre. Az immisszió meghatározott helyen fellépő szennyezettségi érték, melyet valamennyi forrás kibocsátásainak a terjedés által módosított, összegzett hatása idéz elő. Az introvert emissziók a forrás belsejében, illetve annak területén tartózkodó személyekre, tárgyakra hatnak, míg az extrovert emissziók a létesítményen kívüli emberekre, tárgyakra hatnak. A környezetvédelem célja és eszközei A környezetvédelem elsődleges célja megfelelő életkörülmények révén az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá anyagi és szellemi javaink védelme.nem csak védekező jellegű tevékenység, hanem magában foglalja a tervszerű környezetfejlesztést is, amely

6 környezetünket az ártalmak megelőzésével átalakítja. A környezetvédelem tehát azon intézkedések összefüggő rendszere, amely a fenti célok elérését biztosítja. Ide tartozik: a károkat megelőző védelem, az okozott károk megszüntetése, az emberi környezet fejlesztése, a természeti erőforrásokkal történő ésszerű gazdálkodás. A környezetvédelem fontos része a természet-, és tájvédelem. A környezetvédelmi tevékenység során elsősorban az alábbi kérdéseket kell megválaszolni: mit, mitől és hogyan kell megvédeni? Az első kérdésre egyszerű a válasz: minden embert, továbbá a környezet valamennyi elemét. Az embert és környezetét a különböző forrásokból származó ártalmaktól kell megvédeni. Néhány jelentősebb környezeti ártalom: kémiai ártalmak, szöveti izgató hatások, zaj és vibrációs hatások, a termőterületek, a táj és az élővilág és anyagi eszközök károsodása idegi megterhelés, a stresszorok, káros pszichés ingerek A környezeti ártalmak elhárítására alkalmas műszaki megoldások a következő 3 kategóriába sorolhatók: A káros emissziók csökkentése, illetve kiküszöbölése a forrás területén, hulladékszegény, ill. hulladékmentes technológia alkalmazásával, a káros emissziók kilépésének megakadályozása, pl. porleválasztó, szennyvíztisztító alkalmazásával, A káros emissziók továbbjutásának vagy konvertálódásának megakadályozása az intermedier közegekben, pl. magas kémények építése, erdők telepítése, Az immissziók helyén védőeszközök alkalmazása, pl. zajhatás ellen füldugó.

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja.

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

A KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Hankó Márta marti1222@gmail.com Földi László foldi.laszlo@zmne.hu A KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE Absztrakt A XXI. század egyik alapvető problémája a jelentős mértékű

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon

Környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció Budapest, 2013. április 16-18. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Környezetvédelem célja,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát Természettudományi és Technológiai Kar A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON Doktori (PhD) értekezés Kovács András Donát Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI. tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István

KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI. tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István A MÚLT A környezeti nevelés megértéséhez érdemes néhány gondolattal visszanyúlni a történelemhez.

Részletesebben

KÖRNYEZETPOLITIKA I. -KÖRNYEZETELEMZÉS-

KÖRNYEZETPOLITIKA I. -KÖRNYEZETELEMZÉS- KÖRNYEZETPOLITIKA I. -KÖRNYEZETELEMZÉS- Bulla Miklós Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék»RENDEZET T BÁBEL« (i) (ii) (iii) (iv) TARTALOM A környezet mint érték megjelenésének és a közgondolkodás

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem Környezetvédelem (KM002_1) 1. A környezetvédelem alapjai 2008/2009-es tanév, I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem A környezet

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

A VÁLLALAT KAPCSOLATA. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai. Az előad GTAN VÁLLALATI GAZDASÁGTAN GTAN GTAN GTAN

A VÁLLALAT KAPCSOLATA. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai. Az előad GTAN VÁLLALATI GAZDASÁGTAN GTAN GTAN GTAN VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az előad adás s témakt makörei A VÁLLALAT V ÉS S A KÖRNYEZET K KAPCSOLATA Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Teknős László teknos.laszlo@gmail.com

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében

A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében A környezeti számlák szerepe a fenntarthatóság mérésében Bóday Pál, a KSH osztályvezetője E-mail: Pal.Boday@ksh.hu Szilágyi Gábor, a KSH főtanácsosa E-mail: Gabor.Szilagyi@ksh.hu A következetes politikai

Részletesebben