a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u adószáma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma: 15775883-2-41"

Átírás

1 Keretszerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u adószáma: mint Előfizető, a továbbiakban Előfizető, másrészről a Telenor Magyarország Zrt. székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. adószáma: mint Szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1

2 1. Keretszerződés tárgya A Felek megállapodnak, hogy közöttük a jelen Keretszerződéssel tartós jogviszonyt létesítenek az elektronikus hírközlést szabályozó évi C. törvény pontjában definiált komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtása, és igénybevétele kapcsán (továbbiakban: Szolgáltatás). 2. Felek közötti jogviszony 2.1. A Felek közötti jogviszonyt az alábbi szerződések és mellékletek (amelyek együttesen üzleti előfizetői szerződésnek minősülnek) szabályozzák: - a Keretszerződés, amely a szolgáltatási jogviszony alapvető rendelkezéseit tartalmazza, és az Előfizető által igénybe vett valamennyi szolgáltatásra általánosan irányadó, - a Szolgáltatási Szerződések, amelyek az egyes szolgáltatások, termékek értékesítéseinek és igénybe vételének az Előfizető részére kialakított egyedi kedvezményes feltételeit rögzítik, - a hívószámot tartalmazó mellékletek - amelyet az Előfizető az adott szolgáltatás megrendelésekor, készülék vásárlásakor a Szolgáltató értékesítést végző képviseletein ír alá - az egyedi előfizetést (szolgáltatást), a szolgáltatás hívószámát (egyedi azonosítóját), a SIM kártya adatait, valamint a határozott időre szóló szolgáltatás igénybevételének feltételeit rögzítik. Felek a Szolgáltatási szerződésekben meghatározott előfizetés és előfizetésszám alatt a hívószámot tartalmazó mellékletben meghatározott hívószámokat és azok darabszámát értik. 2.2 A Felek kijelentik, hogy jelen Keretszerződés a Szolgáltatás kapcsán közöttük fennálló bármely jogviszonyt illetően minden olyan kérdésben irányadó, amelyet a közöttük hatályban lévő Szolgáltatási szerződések, Illetve a Szolgáltató ÁSZF-e nem, vagy hiányosan szabályoz. A Szolgáltatási Szerződések teljesítése során - amennyiben azok rendelkezései a jelen Keretszerződés rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaznak - a Felek a jelen Keretszerződés szabályait alkalmazzák. A Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-e és jelen keretszerződés közötti eltérő rendelkezés esetén jelen keretszerződésben foglaltak az irányadóak. 2.3 Előfizető jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezései számára ismertek és elfogadottak. A Szolgáltató ÁSZF-e a weboldalon érhető el, az Előfizető kérésére pedig a Szolgáltató nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja. 3. Szolgáltatással kapcsolatos korlátozások 3.1 Előfizető vállalja, hogy a saját nevében a jelen Keretszerződés hatálya alatt igénybe vett Szolgáltatásokat, az előfizetéshez tartozó kártyákat harmadik fél részére csak a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával adja át használatra, kivéve a jelen keretszerződés 2.sz. mellékletében esetlegesen meghatározott kedvezményezetteket. 3.2 Amennyiben az Előfizető - a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél részére a jelen Keretszerződés hatálya alatt igénybe vett Szolgáltatásokat, illetve az előfizetéshez tartozó kártyákat továbbértékesíti, átengedi, vagy egyéb módon használatba adja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltató Előfizető fenti szerződésszegése esetén jogosult jelen Keretszerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, a Szolgáltatási Szerződésekben szereplő kedvezményeket megvonni, az előfizetéseket publikus tarifacsomagba átsorolni.

3 Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetéseihez tartozó SIM kártyákat kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével jogosult GSM adapterben használni. 3.3 Előfizető tudomásul veszi, hogy számlázási címként kizárólag az alábbi címek adhatók meg: Előfizető bejegyzett székhelye Előfizető bejegyzett telephelye, fióktelepe Könyvelői iroda neve, címe A fentiek alól kizárólag a Dolgozói Kedvezmény Biztosításáról és a Dolgozói Program Igénybevételéről Szolgáltatási Szerződések keretében kötött előfizetések esetében tehető kivétel. szóló 4. Megkülönböztetett ügyfélkezelés, hivatalos értesítések Előfizetővel történő kapcsolattartásért, az esetlegesen felmerülő problémák gyors és az Előfizető számára is kedvező megoldásáért, az Értékesítési Igazgatóság, az Előfizető részére kijelölt Ügyfélmenedzser és Kiemelt Ügyfelek Ügyfélszolgálata felel. 4.1 Kiemelt ügyfelek ügyfélszolgálata, ügyfélmenedzser A Szolgáltató Kiemelt Ügyfelek ügyfélszolgálata biztosítja az Előfizető számára a telefonos kapcsolattartást, mely az esetlegesen felmerülő problémák gyors és hatékony megoldására, valamint a szolgáltatások megrendelésére nyújt lehetőséget. A Kiemelt Ügyfelek ügyfélszolgálata díjmentesen hívható az Előfizető tulajdonában lévő Telenor előfizetésekről a 1779-es rövid hívószámon, vagy bármely hálózatból a es telefonszámon, amelynek hívása a Telenor hálózatába irányuló normál hívásként kerül díjazásra. Szintén a Szolgáltató Kiemelt Ügyfelek ügyfélszolgálata biztosítja az Előfizető számára az írásos kapcsolattartást, mely a készülékek és szolgáltatások megrendelésével, szervizeléssel, számlázással, mobil hálózattal kapcsolatos kérdésekre ad választ. Telefax száma: címe: A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a kiemelt ügyfelek számára kijelölt ügyintézőket biztosít. A Szolgáltató Ügyfélmenedzsere biztosítja a szerződéssel kapcsolatos egyeztetéseket, illetve vesz részt a személyes tárgyalásokon. Ügyfélmenedzser: Bernáth András 4.2 Ügyintézés, kapcsolattartói információk Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatálya az Előfizető nevében történő bárminemű ügyintézésre, így különösen az előfizetett szolgáltatást rögzítő, hívószám szerint létrejött melléklet aláírására, módosítására, szolgáltatások személyes megrendelésére, illetőleg készülékek és tartozékok beszerzésre kizárólagosan az Előfizető által kapcsolattartóként megnevezett (meghatalmazott) személy jogosult.

4 A kapcsolattartó kizárólag az Előfizető írásbeli meghatalmazása birtokában jogosult a Szolgáltatónál eljárni. Előfizető több kapcsolattartó megnevezésére is jogosult. Amennyiben a kapcsolattartó eljárási jogosultsága a Szolgáltató tekintetében megszűnik, erről Előfizető köteles Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen értesítés megtörténtéig a volt kapcsolattartó eljárásáért Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik. A kapcsolattartó részére küldött szolgáltatói értesítések hivatalos értesítésnek minősülnek. Jelen szerződés aláírásával, az Előfizető a Keretszerződés 1. mellékletében szereplő személy(eke)t hatalmazza meg a fentiek szerinti képviseletre. Előfizető az adatváltozást a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint köteles bejelenteni. A jelen pontban rögzített tájékoztatási-, bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kár az Előfizetőt terheli. 4.3 Ügyfélkártya Szolgáltató a Kiemelt Ügyfélkártya Üzletszabályzat feltételei szerint Előfizető számára Kiemelt ügyfélkártyát biztosít, amely az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazza. A Kiemelt ügyfélkártya birtokosa, az ügyfélkártya érvényességi ideje alatt, jogosult az Előfizető nevében és képviseletében, személyazonossága igazolását követően, a Szolgáltató területi képviseletein eljárni. A kártyabirtokos jogosult továbbá az ügyfélkártya számával és egyéni telefonszámával együtt magát beazonosítani a további ügyfélszolgálati pontokon, és ezt követően eljárni. Az Előfizető által az 1. sz. mellékletben megjelölt személy(ek) az Előfizető nevében jogosultak a Szolgáltatónál Ügyfélkártyát igényelni és azzal az Előfizető nevében rendelkezni. Az Előfizető a jogosultság változásáról a Szolgáltatót egyidejűleg írásban köteles tájékoztatni. 5. Értékesítés lebonyolítása Előfizető a saját szervezetén belül kijelöli azokat a személyeket, akik ügyintézésre jogosultak a Szolgáltatónál. Ezen személyek adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 5.1 Szolgáltató helyek A Szolgáltató értékesítési helyei a Szolgáltató központja és képviseletei. 6. Számlázás 6.1 A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződések alapján nyújtott Szolgáltatásokról havonta, ügyfélszámonként legalább egy darab - illetve az adott műszaki feltételek által megengedett legkevesebb számú - csoportos számlát állít ki az Előfizető részére, melyen az adott ügyfélszám(ok) alatt az ahhoz/azokhoz tartozó összes előfizetés havidíjának, valamint forgalmának összesített kiszámlázása megtörténik. 6.2 A hívásdíjak a hívás megkezdésekor érvényes napszak szerint kerülnek kiszámlázásra, függetlenül attól, hogy a hívás egyik napszakból átnyúlik a másikba. Hosszabb hívások 3 órás részhívások formájában kerülnek kiszámlázásra, az aktuális részhívás megkezdésekor érvényes percdíjjal. 6.3 A Szolgáltatási Szerződésekben meghatározott árak nettó árak. A számlán szereplő összegek a kerekítés szabályainak megfelelően kerülnek kiszámlázásra, a számla végösszege az ÁFA-val növelt összeget tartalmazza.

5 6.4 A Felek megállapodnak, hogy minden vitás esetben a Szolgáltató által készített forgalmi kimutatás adatai az irányadóak. A Szolgáltató számlázási rendszere zárt és hiteles, melyet az erre akkreditált szervezet által kiállított és rendszeresen felülvizsgált tanúsítvány igazol. 7. Árképzési elvek 7.1 Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésekben meghatározott díjait jogosult változtatni az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett inflációs mutató mértékéig, illetve a társszolgáltatók által érvényesített árváltozásnak megfelelő mértékben. 7.2 Ezen díjváltozásokról a Szolgáltató az Előfizetőt legalább 15 nappal annak hatályba lépése előtt köteles. értesíteni 8. Fizetési feltételek 8.1 A havi forgalmi számla és a beszerzési számlák (készülék, tartozék és alkatrészvásárlás), a Szolgáltatási Szerződésekben foglalt szolgáltatások - kivéve a Dolgozói Programról rendelkező Szolgáltatási Szerződést - esetében a fizetés egyaránt banki átutalással történik. A banki átutalás esetében az Előfizető köteles a kifizetést a számla keltétől számított 30 naptári napon belül teljesíteni. A Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén a hatályos ÁSZF-e szerint késedelmi kamatot felszámolni. 8.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető fizetési felszólítása ellenére, az abban meghatározott időpontig nem fizeti meg az esedékes díjat, díjakat, a Szolgáltató jogosult belátása szerint az Előfizető Keretszerződését, valamennyi Szolgáltatási Szerződését rendkívüli felmondással megszüntetni, az előfizetői szerződéseket pedig az ÁSZF Díjszabásában rögzített valamelyik tarifacsomagba átsorolni, illetve a szolgáltatás díjának meg nem fizetése esetén alkalmazott, a Szolgáltató ÁSZF-ben meghatározott eljárás szerint megszüntetni. 9. Titoktartás 9.1 Üzleti titoknak minősül a jelen Keretszerződés, a Szolgáltatási Szerződések és ezek teljesítéséhez kapcsolódó, illetve teljesítése során a Felek tudomására jutott valamennyi adat, információ, továbbá a szolgáltatások értékesítéséhez szükséges marketing módszerek, technikák mindaddig, míg a Felek ezek nyilvánosságra hozataláról írásban meg nem állapodnak. 9.2 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerződés, a Szolgáltatási Szerződések tartalmát harmadik személyekkel nem, munkatársaikkal pedig csak a munkájuk elvégzéséhez, illetve a számlainformációk értelmezéséhez szükséges mértékben ismertetik meg. 5

6 9.3 A Felek teljes titoktartással követően is. kötelesek kezelni az üzleti titkokat a jelen Keretszerződés időtartama alatt és azt 10. Adatkezelés 10.1 Előfizető jelen Keretszerződés aláírásával hozzájárul a jelen Keretszerződéssel, valamint a Szolgáltatási Szerződésekkel átadott, illetve a teljesítés kapcsán átadásra kerülő adatai kezeléséhez, azoknak a szerződések céljával, a Szolgáltatás nyújtásához és az abból származó igényekkel kapcsolatos, valamint a Szolgáltató ÁSZFben meghatározott körű és célú adatkezeléshez. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, illetve tájékoztatás céljából megkeresse, illetve a Szolgáltatás nyújtása érdekében ilyen célú küldeményt továbbítson részére. 11. Megállapodás hatálya A Keretszerződést a Felek annak kölcsönös aláírásától számított 48 hónapos határozott időre kötik. 12. Megállapodás megszűnése 12.1 A jelen Keretszerződés rendes felmondással kizárólag abban az esetben szüntethető meg, amennyiben a Felek között Szolgáltatási Szerződés(ek) már nincs(enek) hatályban. Ez esetben a jelen Keretszerződés 60 napos határidővel felmondható, amely határidő alatt a Felek kötelesek egymással elszámolni A jelen Keretszerződés és Szolgáltatási Szerződések egyebekben kizárólag súlyos szerződésszegés esetén mondhatóak fel, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal. A rendkívüli felmondással élő Fél köteles a felmondással együtt a felmondás indokairól írásban tájékoztatni a másik Felet. A Keretszerződés a jogszerű rendkívüli felmondásnak a másik Fél által történt kézhezvételét követő napon megszűnik. A hívószámot tartalmazó mellékletek megszűnnek: valamelyik fél rendes felmondásával, az Előfizető felmondása esetén 8 napos, a Szolgáltató felmondásánál 60 napos felmondási idő mellett, feltéve hogy - súlyos szerződésszegés miatt, azonnali hatályú felmondás esetén Amennyiben a felek között érvényben lévő Keretszerződés, a 12.2 pont alapján megszűnik, úgy annak megszűnésével valamennyi Szolgáltatási Szerződés is azonnali hatállyal megszűnik A jelen Keretszerződés megszűnése a előfizetői szerződéseket nem szünteti meg, amelyek a Keretszerződés megszűnése után önmagukban minősülnek üzleti előfizetői szerződésnek, és azok tartalmára a Keretszerződés megszűnését követően kizárólag a fennmaradó mellékletek rendelkezései és a Szolgáltató Általános Szerződési

7 Feltételeiben foglaltak lesznek irányadóak. Az előfizetési szerződéseket ebben az esetben a 48 hónapos határozott időtartam elteltével Szolgáltató - Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett - jogosult ÁSZF szerinti publikus díjcsomagba átsorolni A jelen Keretszerződés megszűnik abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Magyar Állam között mobil rádiótelefon szolgáltatás tárgyában létrejött koncessziós szerződés lejár, és nem kerül meghosszabbításra, vagy a Szolgáltató szolgáltatási joga egyébként megszűnik A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a másik Fél a jelen Keretszerződésben vagy a Szolgáltatási szerződések vagy a hívószámot tartalmazó mellékletekben szabályozott kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegést a Fél erre irányuló felszólítása ellenére sem orvosolja a felszólításban megjelölt, vagy egyébként a körülményekből következő ésszerű időn belül. A felmondást súlyos szerződésszegés orvoslására való felszólításnak nem kell megelőznie abban az esetben, ha az a szerződésszegés jellegénél fogva nem orvosolható, vagy olyan súlyos, hogy a Szerződés fenntartása a Féltől el nem várható A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, amennyiben Előfizető: a jelen Keretszerződés, illetve Szolgáltatási szerződések alapján beálló fizetési kötelezettségek teljesítését 30 napon túl elmulasztja; veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését; a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szüksége helyszíni ellenőrzéseket elvégezze; a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja; a Szolgáltatás igénybevétele során Szolgáltatót bármilyen módon megtévesztette vagy arra törekedett; a 9. pontban részletezett titoktartási kötelezettség megszegését; a Szolgáltatást, illetve a kedvezményeket a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott korlátozás megszegésével harmadik személyeknek jogosulatlanul használatba adja Amennyiben a Szolgáltatási Szerződések megszűnésére a határozott időtartamuk lejártát megelőzően Előfizető érdekkörébe eső okból kerül sor - így különösen, ha Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt a Szerződést vagy a mellékletet rendkívüli felmondással megszünteti -, Előfizető a vonatkozó Szolgáltatási Szerződésekben meghatározott kötbért köteles fizetni Amennyiben Szolgáltató a hívószámot tartalmazó mellékletét mondja fel rendkívüli felmondással vagy Előfizető ezen mellékletben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, akkor Előfizetőnek az adott mellékletben meghatározott kötbért kell megfizetnie. 13. VIS MAIOR 13.1 Minden olyan elháríthatatlan külső esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak és a Keretszerződés, vagy a Szolgáltatási Szerződések teljesítését akadályozza, az vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, sztrájk, tűzeset, robbanás, stb.). 7

8 13.2 Vis maior előfordulása esetén - amennyiben az a körülményeknél fogva lehetséges - Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződések teljesítésével kapcsolatos várható hatását Vis maior időtartama alatt a Felek Keretszerződéssel, illetőleg az érintett Szolgáltatási Szerződésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei szünetelnek. 14. Keretszerződés módosítása 14.1 Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató kezdeményezésére Felek felülvizsgálják a Keretszerződést, a Szolgáltatási szerződést és a hívószámot tartalmazó mellékletet, a felülvizsgálat eredményeként közös megegyezéssel módosítják, amennyiben: gazdasági vagy műszaki körülményekben olyan változás következik be, amelyre tekintettel a Szolgáltató a Szolgáltatást csak más pénzügyi és/vagy műszaki feltételekkel képes nyújtani; jogszabály, EU norma, hatósági előírás a Szolgáltató által Előfizetőnek nyújtott valamely szolgáltatás jellemzőjét, feltételeit - különösen díját - megváltoztatja, vagy a Szolgáltatóra egyéb módon többletterhet ró; valamely szolgáltatás jellemzője módosul a szabályozás, vagy hatósági beavatkozás hatására; továbbá az elektronikus hírközlési törvényben foglalt feltételekkel Fentieken túl a Keretszerződés és a Szolgáltatási szerződés és a hívószámot tartalmazó melléklet is kizárólag írásban, a Felek közös akaratával módosítható. 15. Vegyes rendelkezések 15.1 A Szolgáltató Ajánlata, jelen Keretszerződés és az érintett Szolgáltatási Szerződések, annak megkötésekor maradéktalanul tartalmazzák a Felek között létrejött teljes megállapodást az adott szerződés konkrét tárgyával kapcsolatban, és hatálytalanítanak minden korábbi írásos vagy szóbeli megállapodást, ajánlatot, mely a Felek között az adott szerződés tárgyával kapcsolatban esetleg létrejött Felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az Előfizető tekintetében az Eht-ben és a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011. (X. 6.) NMHH rendeletében (továbbiakban NMHH rendelet) az üzleti előfizetőkre megállapított szabályokat alkalmazzák Felek megállapodnak, hogy élnek a Keretszerződés, a Szolgáltatási szerződések valamint a hívószámot tartalmazó mellékletek vonatkozásában az NMHH rendelet 4. (1) és (2) bekezdésében biztosított eltérés lehetőségével és az ott meghatározott Eht. és NMHH rendelet rendelkezéseit nem, illetve az egyes szerződésekben meghatározottak szerinti eltéréssel kívánják alkalmazni Előfizető az Eht (5) bekezdése alapján kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy őt a Szolgáltató elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben értesítse.

9 15.5 Felek vállalják, hogy a jelen Keretszerződés és Szolgáltatási Szerződések rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, szem előtt tartva a Felek jó hírnevét. Amennyiben erre nincsen mód, a Felek a Keretszerződésből és a Szolgáltatási Szerződésekből eredő esetleges jogvitáik rendezésére - hatáskörtől függően - a Budaörsi Városi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen Keretszerződésből és Szolgáltatási Szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit bármely Fél, kizárólag a másik Fél előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult átruházni más személyre Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy semmilyen jogi korlátja nincs annak, hogy a jelen Keretszerződést megkössék, és Szolgáltatási Szerződéseket kössenek. A Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére készek és képesek, továbbá a Szerződés teljesítése nem ütközik a Felek más szerződéses kötelezettségeinek teljesítésébe A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatás szüneteltetésre, hozzáférés korlátozásra, a Szolgáltatás felfüggesztésére irányadó szabályokat. Az ÁSZF a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések megszegése esetére az Előfizetőt megillető jogokra, a díjvisszatérítés rendjére, az Előfizetőt megillető kötbér mértékére, a hibabejelentésekre, illetve számlapanaszokat illetően is tartalmaz rendelkezéseket. Felek megállapodása szerint, Előfizető a mobil távközlési szolgáltatás szünetelését nem kérheti Szolgáltató kijelenti, Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződéses feltételek, díjak a szerződéskötést megelőző szabályozási környezetben kerültek kialakításra, így amennyiben jogszabály, EU norma, hatósági előírás a Szolgáltató által Előfizetőnek nyújtott valamely szolgáltatás jellemzőjét, feltételeit - különösen díját - megváltoztatja, vagy a Szolgáltatóra egyéb módon többletterhet ró, akkor a Szolgáltató jogosult tárgyalást kezdeményezni Előfizetővel. Amennyiben valamely szolgáltatás jellemzője módosul a szabályozás, vagy hatósági beavatkozás hatására, akkor Előfizető azt tudomásul veszi, Szolgáltatóval szemben ezzel kapcsolatosan igényt nem érvényesít. Felek a fenti megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt arra jogosult képviselőik útján aláírták. Kelt: Budapest, október 29. OcUid fci ^ it, \ dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető ív. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság BertóthAnö^c^ közbeszerzései szakértő Telenor Magyarország Zrt. pénzügyi ellenjegyzés: Sorbán János gazdasági igazgató Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 9

10 Mellékletek: Cég és Kapcsolattartó(k) adatai Kedvezményezettek köre Üzleti előfizetői szerződés hívószámot tartalmazó mellékletei, amelynek mindenkor hatályos példányát a Szolgáltató értékesítési pontjain érheti el az Előfizető. Függelék: Kis és középvállalkozások számára üzleti vagy lakossági ügyfélként történő kezelésről szóló nyilatkozat 10

11 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Cég neve: Cég címe: Cég telefonszáma: Szerződés szám: Cég számlaküldési címe: Cég adószáma: Cég bankszámlaszáma: Előfizető adatai Név: Cím: Telefonszám: cím: Név: Cím: Telefonszám: cím: : Kapcsolattartó személyi adatai Név: Cím: Telefonszám: cím: Név: Cím: Telefonszám: cím: Kapcsolattartó személyi adatai 11

12 Egyedi Szolgáltatási Szerződés Szerződés száma: amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u adószáma: mint Előfizető, a továbbiakban Előfizető, másrészről a Telenor Magyarország Zrt. székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. adószáma: mint Szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 12

13 Ajelen szolgáltatási szerződés tárgya 1.1 Felek rögzítik, hogy közöttük Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtása, igénybevétele kapcsán, amely Keretszerződés alapján a Felek a jelen Szolgáltatási Szerződésben állapodnak meg a mobil távközlési szolgáltatás egyedi feltételeiről. 1.2 A Felek rögzítik, hogy a Keretszerződésben meghatározott feltételek és definíciók jelen szerződés értelmezése során is irányadóak, jelen szerződés teljesítése során - amennyiben rendelkezései a Keretszerződés rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaznak- a Felek a Keretszerződés szabályait alkalmazzák. A fentiek szerint jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Keretszerződés azzal, hogy a jelen szerződés megszűnése a Keretszerződés érvényét nem érinti. 1.3 A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató jelen szerződési feltételek szerint, abban az esetben biztosítja: ha az Előfizető jelen szerződés hatálya alá tartozó aktív számlás előfizetéseinek száma október 29-ig eléri a 25 darabszámot és október 29. után nem csökken 25 darabszám alá (limit) és ha az Előfizető havonta fizetendő forgalmi számlájának végösszege december 31. után tárgyhónapban eléri a Ft-ot. minden 1.4 Felek rögzítik, hogy az 1.3. pont alkalmazásában, az ott meghatározott limitszám vonatkozásában a jelen szerződés hatálya alá tartozó aktív számlás előfizetéseknek kizárólag Előfizető hangalapú előfizetéseit tekintik és nem értik ide Előfizető egyéb - különösen, de nem kizárólagosan Előfizető mobil internet, ipari kártya, autóskártya stb.- előfizetéseit. 1.5 Előfizető vállalja, hogy a szerződés tartama alatt a Szolgáltató szolgáltatásait legalább a jelen Szerződés szerinti mértékben igénybe veszi. A Szolgáltató a távközlési szolgáltatást a Keretszerződés, jelen Szolgáltatási Szerződés és az Előfizetővel megkötött előfizetői szerződések alapján nyújtja. A jelen Szolgáltatási Szerződésben rögzített rendelkezések felülírják az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érintett rendelkezéseit. A Szolgáltató az alábbi táblázatban foglalt percdíjakat biztosítja Előfizető részére és a jelen szerződés szerinti kedvezményeket ezekből az alap percdíjakból (beszéd alapú hívások esetén) írja jóvá: Havi előfizetési díj Ft Havidíj lebeszélhetőség Ft Kiegészítő havidíj* 990 Ft (amely nem lebeszélhető és nem leforgalmazható) *A kiegészítő havidíj nem képezi alapját egyéb kedvezményeknek, jóváírásoknak, visszatérítéseknek. Hálózaton belüli hívás Belföldi vezetékes hívás Csúcsidőben Csúcsidőn kívül, hétvégén 24 Ft/perc 24 Ft/perc 13

14 Csúcsidőben Csúcsidőn kívül, hétvégén Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás Csúcsidőben Csúcsidőn kívül, hétvégén Hangposta hívás Csúcsidőben Csúcsidőn kívül, hétvégén 24 Ft/perc 24 Ft/perc 24 Ft/perc 24 Ft/perc 24 Ft/perc 24 Ft/perc Üzenetküldésre vonatkozó információk SMS ár hálózaton belül SMS ár T-Mobile hálózatba SMS ár Vodafone hálózatba 23 Ft 23 Ft 23 Ft A belföldi hívások számlázási egysége minden hívásirány esetén egy másodperc. Minden megkezdett egység díjköteles. Csúcsidő időtartama: hétköznap 08:00-19:00 Csúcsidőn kívüli időszak: hétköznap 19:00-08:00 Hétvége időtartama: szombat 0:00 órától, vasárnap 24:00 óráig és munkaszüneti napokon 0:00 órától 24:00 óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidőre és a csúcsidőn kívüli időszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. *A mobil szolgáltatás havidíjának mértéke előfizetésenként. A jelen szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatás első havi díja utólag kerül kiterhelésre, az Előfizető előleget nem fizet. 2 A havi előfizetési díjból 2800 Ft lebeszélhető. A lebeszélhetőséget tartalmazó havi előfizetési díj - ide nem ban egyéb belföldi mobil vagy vezetékes irányba beszélhető le, az alap percdíjakon számolva. A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze és a le nem beszélt havidíj, a következő számlázási ciklusra nem vihető át. A havidíj teljes összege minden esetben kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató által biztosított havidíj mentes szolgáltatások A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja havidíj-mentesen Előfizetőnek: 14 értve a kiegészítő havidíjat - a belföldi beszélgetési forgalomból 50%-ban a Szolgáltató hálózatán belül, 50%- 34-

15 Hívástartás Hívásvárakoztatás Szolgáltatások Hívásátirányítás 1 ; Konferenciahívás Hívófél-azonosítás Hangposta Plusz Hívószámküldés-tiltás Stúdió Foglaltságjelzés Elektronikus hívásrészletezés Telenor Online Tudakozó titkosítás SMS A hívásátirányítás forgalmi díja hálózaton belül 9,60 Ft/perc, belföldi vezetékes irányba 6,65 Ft/perc, egyéb mobil hálózatba csúcsidőben 48,0 Ft/perc, csúcsidőn kívül 30,0 Ft/perc. A hálózaton belüli átirányítás előfizetésenként 50 percig díjmentes. Az ügyfélszámon belüli átirányítás Egycsoport vagy MobiTrend Max szolgáltatások megrendelése esetén díjmentes. A Szolgáltató által biztosított kedvezményes szolgáltatások A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat kedvezményes díjon biztosítja Előfizetőnek. Mobil Internet szolgáltatáscsomag ajánlat Forgalmi díj a Csomag neve Havidíjban foglalt keret (MB) havidíjban foglalt keret elhasználása után (nettó Listaár (nettó) Kedvezményes havidíj (nettó Forintban) Forintban) Vállalati Mobil Online 2 GB Ft/MB (1) Ft 1915 Ft Vállalati Mobil Online Flexi - 0Ft,2) Ft 3834 Ft A megjelölt tarifacsomagok havidíjában foglalt forgalmi keret felhasználása után a túlhasználati díj 0 Ft/MB, ugyanakkor a Telenor a forgalmi sebességet 64/64 Kbit/sec le/feltöltési sebességre lassítja. <2) Az egyéb forgalom-típusra felhasználható 7 napos csúszó ablakos módszerrel számított 1,5GB felett (bővebb információ a Mobil Online Flexi leírásában, ezen szerződés 1. sz. mellékletében található) a Telenor a forgalmi sebességet 64/64 Kbit/sec le/feltöltési sebességre lassítja. Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott tarifacsomagok és kedvezmények nyújtását a szerződés aláírását megelőzően már meglévő előfizetésekre, az Előfizető kérésére, a jelen szerződés aláírását követő első számlazárással vállalja. Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások és kedvezmények nyújtását a szerződés aláírását megelőzően már meglévő előfizetésekre, az Előfizető kérésére, a jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül vállalja. A tarifacsomag, szolgáltatás váltására egyebekben az Általános Szerződési Feltételek előírásai irányadóak. A használati díj fizetése az átvitt adatmennyiség függvényében alakul. A havidíjban foglalt forgalmi keret az Internet csomagoknál belföldön, a Telenor hálózatán belül bármely számlázási időszakban - korlátozás nélkül - felhasználható Internetre. 15

16 WAP-ra kizárólag az Internet 100 MB Üzleti, az Internet 5 GB Üzleti, az Internet 10 GB Üzleti tarifacsomagok, a Mobil Online 5 GB Üzleti, a Mobil Online 10 GB Üzleti valamint a Vállalati Mobil Online szolgáltatáscsomagok használhatóak. Tarifaváltás szabályai A jelen szerződés aláírása előtt már meglévő előfizetések esetében, amennyiben az Előfizető a szerződésben szereplő tarifacsomagra kívánja átváltani az előfizetést, akkor a kedvezmények a következő módon alakulnak: a.) amennyiben az előfizetés a tarifaváltáskor rendelkezik fennálló hűségnyilatkozattal kedvezményes készülék, illetve adatátviteli eszköz vásárlása miatt, akkor a fenti táblázatok közül a kedvezményes készülékvásárlással együtt érvényes tarifacsomag díjak érhetők el. b.) amennyiben az előfizetés nem rendelkezik fennálló hűségnyilatkozattal, akkor fenti táblázatok közül a kedvezményes készülékvásárlás nélkül érvényes tarifacsomag díjak érhetők el. Adatmennyiség mérése Az adatmennyiség mérése forgalmi kereten belül és kívül egyaránt 0,01 MB-os egységekben történik. Számlázási egység A számlázási egység 0,01MB-os egységekben történik. Tarifacsomagok havidíjának számlázása, az igénybe vehető forgalmi-keret nagysága A megrendelést követően az első számlázási ciklusban (a megrendelés napja és a számlázási ciklus zárónapja között) tört (időarányos) havidíj, azt követően teljes havidíj kerül kiszámlázásra. Minden esetben felhasználható a havidíjban foglalt forgalmi-keret 100%-a. A szolgáltatáscsomagok havidíjának számlázása, az igénybe vehető forgalmi-keret nagysága Minden esetben a teljes havidíjat számlázza ki a Szolgáltató (számlázási ciklus közben történő megrendeléskor is), de a forgalmi-keret 100%-a igénybe vehető. A GPRS kommunikációban a számlázás a teljes adatforgalomra történik, tehát a feltöltés és a letöltés egyaránt díjköteles az előfizetéseken. Emellett az IP kommunikáció jellegéből adódó, addicionális adatforgalom Is díjköteles. A Szolgáltató a jelen szerződésben szereplő Vállalati Internet Éjjel-nappal tarifacsomagot a Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSzF-ében található Internet Flexi, a Vállalati Mobil Online Flexi szolgáltatáscsomagot az ÁSZF-ben foglalt Mobil Online Flexi, a Vállalati Internet Flexi Plus tarifacsomagot az ÁSZF-ben foglalt Internet Flexi Plus, a Vállalati Internet Prémium tarifacsomagot pedig az ÁSZ-ben rögzített Internet Prémium tarifacsomag igénybevételi feltételeivel azonos módon nyújtja, ide nem értve a sebességlassításra vonatkozó szabályozást, amelyet a jelen szerződés eltérően tartalmaz. Felek rögzítik, hogy az egyes szolgáltatások ÁSZF-ben foglalt - jelen Szerződés aláírásakor hatályos - feltételeinek kivonatát jelen Szerződés melléklete tartalmazza. Nemzetközi és roaming hívások Szolgáltató a mindenkor érvényes ÁSZF-jében foglalt módon nyújt szolgáltatást nemzetközi- és roaminghívásokra. A szolgáltatások díjai/ feltételei a mindenkor érvényes Díjszabásban foglaltak szerint kerülnek elszámolásra. 16

17 Előfizető kijelenti, hogy nem kíván roaming árazási tájékoztatót tartalmazó automatikus SMS üzeneteket kapni, amikor valamely EU tagállam területére lép. Egyebekben a Szolgáltatásra az ÁSZF rendelkezései - így különösen a roamingra vonatkozó rendelkezések -, valamint a felek között távközlési szolgáltatásra létrejött szerződések az irányadóak. A szolgáltatás kezdete A Szolgáltató, a jelen szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatások és kedvezmények nyújtásának megkezdését új Előfizető esetén legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 10. munkanapon, már meglévő Előfizető esetén a következő számlazárással vállalja, amennyiben a számlazárásig hátralévő időszak nem kevesebb, mint 10 munkanap. A szerződés hatálya A jelen szerződést a Felek annak kölcsönös aláírásától számított és XX-ig terjedő határozott időre kötik. A szerződés megszűnése A jelen szerződés csak súlyos szerződésszegés esetén mondható fel, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal. A rendkívüli felmondással élő Fél köteles a felmondással együtt a felmondás indokairól írásban tájékoztatni a másik felet. A jelen szerződés, a jogszerű rendkívüli felmondás a másik Fél által történt kézhezvételét követő napon szűnik meg. A jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott Keretszerződés rendkívüli felmondással történő megszűntetésének napján. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Keretszerződésben megfogalmazott eseteket. Súlyos szerződésszegés továbbá, amennyiben az Előfizető aktív előfizetéseinek száma az 1.3. pontban meghatározott határidőig nem éri el az ott meghatározott darabszámot vagy 30 napot meghaladóan az 1.3. pontban meghatározott limit alá csökken. Ugyancsak súlyos szerződésszegés, ha Előfizető havi forgalmi számlájának végösszege bármely tárgyhónapban nem éri el az 1.3. pontban meghatározott összeget. A szerződés megszűnésének jogi következményei Jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy megszűnése esetén a jelen szerződés által biztosított kedvezmények további nyújtását a szerződés megszűnésének időpontjával a szolgáltató jogosult megszűntetni, ezzel az Előfizetővel megkötött előfizetői szerződésekre a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei lesznek irányadóak, és a Szolgáltató jogosulttá válik az Előfizető számlás előfizetéseit publikus díjcsomagra váltani. Ilyen esetben a Szolgáltató a saját előfizetői által legkedveltebb publikus számlás díjcsomagot választja, amitől Előfizető előzetes, a szerződés megszűnése előtt legfeljebb 15 nappal Szolgáltató felé jelzett, kérése esetén eltérhet. Előfizető ezen kérésének elmaradásából származó többlet költségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben jelen szerződés megszűnésére a határozott idő lejártát megelőzően Előfizető érdekkörébe eső okból kerül sor - így különösen, ha Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt a szerződést rendkívüli felmondással megszünteti -, Előfizető köteles kötbért fizetni. A kötbér alapja havonta forint összeg és a szerződésből hátralévő hónapokra, de minimum 12 hónapra értelmezett (megkezdett hónap egésznek tekintendő). Az így meghatározott kötbéralap az Előfizető szerződés alá vont előfizetései darabszáma szerinti - de legalább az 1. pontban meghatározott limit darabszám szerinti - szorzóval szorzandó, és az így kalkulált kötbér fizetendő az Előfizető által a számlán szereplő fizetési határidővel. A Felek kifejezetten rögzítik, 17

18 hogy jelen pontban foglalt megállapodásuk maradéktalanul megfelel a szerződéses szándékuknak és akaratuknak, így azt a későbbiekben sem kívánják vitatni. A Felek rögzíteni kívánják továbbá, hogy a jelen pontban foglalt, az Előfizetőt terhelő kötelezettségek előírását azért tartják szükségesnek, mert a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás kedvezményes díjai arra tekintettel, azzal a Szolgáltatói feltevéssel lettek megállapítva, hogy az Előfizető a jelen szerződés teljes tartama alatt előfizetői jogviszonyban áll és igénybe veszi a Szolgáltatást, amelyekért a jelen szerződésben meghatározott díjakat folyamatosan meg is fizeti. Vegyes rendelkezések A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a jelen szerződés által nem, vagy hiányosan szabályozott esetekben a Keretszerződés, a Keretszerződés által nem, vagy hiányosan szabályozott esetekben a Szolgáltató mindenkor hatályos, Általános Szerződési Feltételei, ezeken kívül pedig a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Felek a fenti megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aj^-jogosult képviselőik útján aláírták. ja 18

19 1. számú melléklet ÁSZF-KIVONAT A VÁLLALATI INTERNET TARIFACSOMAGOKHOZ ÉS A VÁLLALATI MOBIL ONLINE SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOKHOZ A publikus Internet Flexi tarifacsomag illetve a Mobil Online Flexi szolgáltatáscsomag lassítása a től hatályos számlás díjszabás szerint: Belföldi használat esetén adatforgalmi korlátozás nélkül, az alábbi szabályok szerint: Kiemelt forgalomtípus: képi és szöveges tartalmak böngészése, ezés. Egyéb forgalomtípus: netrádió, internetvideo (pl. YouTube, Videa), voice és videó chat, multimédiás alkalmazások használata, online játékok használata, egyéb, a kiemelt és nem támogatott forgalomtípusokba nem sorolható forgalomtípus. Nem támogatott forgalomtípus: fájlmegosztás (pl. P2P (BitTorrent, edonkey...), FTP, OCH (Rapid Share), stb.). Hozzáférési sebesség lassítása nélkül Amennyiben az Előfizető adatforgalma a megjelölt egyéb, valamint a nem támogatott forgalomtípusok összességét tekintve hét egymást követő nap alatt meghaladja az 1,5 GB-ot, a Szolgáltató az azt követő napon az egyéb forgalomtípusra vonatkozó le- és feltöltési sebességet lassítja. Az 1,5 GB elérése után az elérhető sebesség 32/32 kbps. A lassítás automatikusan megszűnik, amennyiben a megadott időszakra eső adatforgalom 1,5 GB-nál alacsonyabb. A teljes számlázási ciklus ideje alatt a fel- és letöltési sebesség: 32/32 kbps A böngészés és ezés meghatározására a World Wide Web Consortium ( valamint az Internet Engineering Task Force ( definíciói alapján került sor: Böngészés: olyan internetes böngésző alkalmazást futtatni képes platformokon megvalósított tevékenység, amely a webszervereken tárolt szöveg- és képformátumokban elérhető információkhoz valós idejű hozzáférést, megjelenítést, valamint nyilvánossá tételt biztosít az internetes hálózat segítségével. ezés: elektronikus üzenetek küldésére és fogadására alkalmas, tárolási és továbbküldési (tehát nem azonnali) elven működő szolgáltatás az interneten keresztül.) A publikus Internet Flexi Plus tarifacsomag lassítása a től hatályos számlás díjszabás szerint: Belföldi használat esetén adatforgalmi korlátozás nélkül, az alábbi szabályok szerint: Kiemelt forgalomtípus: képi és szöveges tartalmak böngészése, ezés Egyéb forgalomtípus: Hozzáférési sebesség lassítása nélkül 10 GB-nyi adatforgalom a képi és szöveges 19

20 Nem támogatott forgalomtípus: fájlmegosztás (pl. P2P (BitTorrent, edonkey,...), FTP, OCH (Rapid Share), stb.); tartalmak böngészésén, valamint az e- mailezésen felül sebességlassítás nélkül felhasználható valamennyi adatforgalomtípusra, leszámítva a fájl megosztást. Amennyiben az Előfizető adatforgalma az egyéb forgalomtípusok összességét tekintve az adott számlázási cikluson belül meghaladja a 10 GB-ot, a Szolgáltató a számlázási ciklus végéig az elérhető le- és feltöltési sebesség 32/32 kbps. A lassítás a számlázási ciklus újraindulásával automatikusan megszűnik. A teljes számlázási ciklus ideje alatt a fel- és letöltési sebesség: 32/32 kbps A böngészés és ezés meghatározására a World Wide Web Consortium ( valamint az Internet Engineering Task Force fwww.ietf.org) definíciói alapján került sor: Böngészés: olyan internetes böngésző alkalmazást futtatni képes platformokon megvalósított tevékenység, amely a webszervereken tárolt szöveg- és képformátumokban elérhető információkhoz valós idejű hozzáférést, megjelenítést, valamint nyilvánossá tételt biztosít az internetes hálózat segítségével. ezés: elektronikus üzenetek küldésére és fogadására alkalmas, tárolási és továbbküldési (tehát nem azonnali) elven működő szolgáltatás az interneten keresztül.) A publikus Internet Prémium lassítása a től hatályos számlás díjszabás szerint: Belföldi adatforgalom esetén a havidíjban foglalt forgalmi keret: a 7.00 és közötti időszakban a teljes számlázási ciklus idejére és 7.00 közötti időszakban a teljes számlázási ciklus idejére Le- és feltöltés sebessége a megjelölt időszakokban 15, GB adatforgalom elérését követően 15 GB hozzáférési sebesség lassítása nélkül; viszont fájlmegosztás ebben az időszakban 32/32 kbps le- és feltöltési sebességgel lehetséges 30 GB hozzáférési sebesség lassítása nélkül 32/32 kbps, ideértve a fájlmegosztó alkalmazások használatát is. Amennyiben a számlázási ciklusban az Előfizető eléri a és közötti időszakban a 15 GB, illetve a és 7.00 közötti időszakban a 30 GB adatforgalmat, a szolgáltatás további igénybevétele esetén a forgalmi díj 0 Ft. A tarifacsomagban a WAP-szolgáltatás nem elérhető. A forgalmi keretben foglalt adatmennyiséget 1 kb-os egységekkel csökkentjük. 20

21 telenor V-M- W«57 Lo/2

22

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Céges tarifacsomag ajánlat

Céges tarifacsomag ajánlat Céges tarifacsomag ajánlat 1. Prémium A Díjcsomag Prémium A Díjcsomag készülékek 1. Apple iphone 8 Plus 256 GB 40 000 Ft 2. Apple iphone 8 Plus 64 GB 10 000 Ft 3. Apple iphone 8 256 GB 20 000 Ft 4. Apple

Részletesebben

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége Mobil Online 50MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft / 0,01 Mb módokra vonatkozó nem felhasználható Mobil Online 100MB Csomagban foglalt adatforgalom

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online 50 MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft/0,01 Mb módokra vonatkozó VoIP nem vehető igénybe - Mobil Online 100 MB Csomagban foglalt

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szerződés száma:. /SIM+V/2011 Amely létrejött egyrészről (mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő): Név / Cégnév: Székhely / állandó

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. október 26-ától Készítés időpontja: 2015.09.22. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 16-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Érvényes: 2007. március 25-étıl

Érvényes: 2007. március 25-étıl A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. július 6-ától 1. A DÍJAK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Hatályba lépés: november 01.

Hatályba lépés: november 01. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. november 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag Minimum tarifa Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja: 2014.11.07. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja: 2014.11.07. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja: 2014.12.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja: 2014.12.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 01.

Hatályba lépés: szeptember 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Hatályba lépés: október 1.

Hatályba lépés: október 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. A)

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás Ft

Fizetés módja: Banki átutalás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési azonosító:

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

A szerződésben feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák!

A szerződésben feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák! 1.1. sz. melléklet "m-flott 2017 tarifacsomagok díjai FŐKÁRTYÁK Alap szolgáltatások díjai Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Tarifacsomag neve A1 A2 A4 A7 A13 A24 Kedvezményes

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Hatályba lépés: december 06.

Hatályba lépés: december 06. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

Együttműködési megállapodás módosítás

Együttműködési megállapodás módosítás Együttműködési megállapodás módosítás amely létrejött egyrészről a Polgármesteri Hivatal Csobánka 2014 Csobánka, Fő u. 1. a továbbiakban ELŐFIZETŐ, illetve MEGRENDELŐ Adószám: 15393678-2-13 Bankszámla

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: november 5-étől Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A. sz. melléklet. Érvényes: november 5-étől Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. november 5-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2007. augusztus 27-étől Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben