29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)"

Átírás

1 Az r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben megjelent 6., javított kiadás a 2006/2007-es tanévben jól használható. Köszönjük a tanárok és diákok megértését. 28. oldal elsı mondata után: Az MNB jegyzett tıkéje 10 milliárd forint. 5. bekezdésben: A monetáris tanács legalább 9, legfeljebb 11 tagból áll, akik megbízatásuk alatt munkaviszonyban állnak az MNB-vel, tagjai: az MNB elnöke, 1 alelnök és további pénzügyi szakemberek, akiket 6 évre a 29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) 30. oldal 2. bekezdés elsı mondatának kiegészítése: szolgáltatást végez, a pénzügyi holding társaság, illetve a hitelintézeti elszámolóház ( 3. bekezdés: Pénzügyi vállalkozás minimum ötvenmillió 4. bekezdés utolsó mondata után: A hitelintézet a Felügyeletnek történı bejelentési kötelezettség mellett pénzügyi-, illetıleg kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi elıírások betartása mellett kiszervezheti. Pénzügyi szolgáltatás közvetítését, pénzfeldolgozási tevékenységet pénzügyi intézménynek nem minısülı jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság vagy szövetkezet is végezhet. 31. oldal 7. pont kiegészítése: Nem köteles az Alaphoz csatlakozni az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezı hitelintézet fióktelepe, ha rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács irányelve által elıírt betétbiztosítással. 32. oldal elsı szakasz kiegészítése: fizeti ki. (A kártérítés mértéke 1 millió forint összeghatárig 100%, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész 90%-a.) második szakasz kiegészítése: betéteire, az olyan betétre, amelyrıl bíróság jogerıs ítélettel megállapította, hogy a betétben elhelyezett összeg pénzmosásból származik, az olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az OECD tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. 75. oldalon A tızsde mőködése elé írandó: 2005 októberében megvalósult az értéktızsde és az árutızsde integrációja. A Budapesti Árutızsdén az utolsó kereskedési nap október 28. volt. Az értéktızsde termékpalettája bıvült, már 4 szekcióban folyik a kereskedés: részvényszekció (részvények, befektetési jegyek, kárpótlási jegy), hitelpapír-szekció (állampapírok, jelzáloghitel-levelek, vállalati kötvények), származékos szekció (részvény- és BUX index, deviza-, illetve kamatalapú határidıs és opciós ügyletek), áruszekció (gabonatermékek, arany).

2 109. oldal A törvény vonatkozik: címszó elsı mondatának kiegészítése: törvény írja elı; A magánszemélyt az adóhatóság elıtt ha nem kíván személyesen eljárni közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás alapján más személy is képviselheti (pl. törvényes képviselı, ügyvéd, könyvelı, adótanácsadó stb.). A jogi személyt és egyéb szervezetet a rá vonatkozó szabály szerint képviseleti joggal rendelkezı személy képviselheti. A második mondat pontosítása: az adóhatóságokra, melyek a következık: - állami adóhatóság ( Hivatal és területi szervei), 110. oldal a) pont nyilvántartásba veszi: adószámmal, adóazonosító jellel (a magyar állampolgársággal nem rendelkezı magánszemély esetén az állampolgárságot is feltüntetve). Törlendı. Az ezt követı második mondatban az (útlevélszámát) törlendı. A mondat kiegészítendı: igazolás kiadását az adóazonosító jel közléséig megtagadja. Az szja-törvény szerinti kamat kifizetését, jóváírását a kifizetı a magánszemélynek adóazonosító jel hiányában is teljesítheti oldalon a 2. francia bekezdés javítandó: az adót a magánszemély helyett az adóhatóság állapítja meg az adóévet követı év február 15. napjáig tett nyilatkozat alapján (az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történı adómegállapítása), amennyiben az adózó február 15. napjáig nem tesz bejelentést az adóhatóságnak, adókötelezettségét önadózással teljesítheti; A második francia bekezdés után betoldandó új francia bekezdés: a munkáltató, a kifizetı havonta, a tárgyhót követı hó 12-éig elektronikus úton köteles bevallást tenni az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményezı, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggı adókról (kivéve: árfolyamnyereség-adó, kamatadó), járulékokról és egyéb adatokról; A Mikor? kérdés egy 5. francia bekezdéssel egészül ki: a visszatérítendı jövedelemadót és járulékot az igény (bevallás) beérkezésétıl számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követı év március 1-jétıl oldalon a hatáskör kiegészítendı: Vám- és Pénzügyırség jövedéki adó, energiaadó A települési önkormányzat jegyzıje ügyében, a termıföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása Az adóhatóság illetékessége: A 4. táblasor jobb oldali táblájában törlendı az APEH észak-budapesti igazgatósága helyette: a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság.

3 Az utolsó (5.) táblasor törlendı, helyette új kiegészítés: január 1-jétıl átalakul az állami adóhatóság szervezete. Az elsıfokú adóhatósági feladatokat a regionális igazgatóságok látják el, az elsı fok felettes szerve a Központi Hivatal, ez utóbbi felettes szerve az APEH elnöke. Az új szervezeti rendszerben kiemelt szerepe van az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának. (A korábbi megyei igazgatóságok kirendeltségként mőködnek.) 115. oldalon Az adó alanya (A társasági adó): 1. pont kiegészül: társaság (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot is), egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet; szövetkezet (zárójeles szöveg törlendı!) végrehajtói iroda, közjegyzıi iroda, erdıbirtokossági társulat; a bekezdés elsı része magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkezı munkaközössége törlendı, marad az MRP szervezete; az utolsó : kockázati tıkealap törlendı. Kiegészítendı új adóalanyok: a felsıoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), a diákotthon. (A nem költségvetési szervként mőködı jogi személyek.) Az 1. pont utolsó mondata elé kell írni a következı mondatot: Belföldi illetıségő adózónak minısül a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld, és ezt bejelentette az adóhatóságnak. 2. pont kiegészítendı: külföldi vállalkozó tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthetı belföldi illetıségő adózónak) oldalon a nem adóalanyok kiegészítése: a költségvetési szervként mőködı felsıoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is) és diákotthon. A fontosabb fogalmak részben a Kapcsolt vállalkozás fogalom bıvítendı az elsı mondat után: rendelkezik. Többségi befolyásnak minısül az is, ha valamely személy jogosult a vezetı tisztségviselık, felügyelıbizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására oldal csökkentı tételek módosítása: 5. táblában: gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél 7. táblában az egész szöveg helyett új szöveg: a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, továbbá a követelés bekerülési értékébıl a behajthatatlanná vált rész és a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés (kivéve: hitelintézeti, befejtetési szolgáltatási tevékenységbıl származó követelés) 9., utolsó táblában: havonta az adóév elsı napján érvényes minimálbér 24%-a (2006-ban %-a (2006-ban 7500 Ft/fı)

4 növelı tételek módosítása: 7. táblában: kiegészítés és a második mondatrész helyett új szöveg: az adóévben elszámolt értékvesztés összege, a behajthatatlannak nem minısülı adóévben elengedett követelés 118. oldal csökkentı tételek módosítása: 1. táblában: továbbfoglalkoztatása, továbbá a szabadulást követı 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésbıl szabaduló, illetve a pártfogói felügyelet hatálya alatt álló személy esetén 2. táblában kiegészítés: a tárgyévi beruházás 1%-a, vagy az adózó választása szerint a kortárs képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében és az azt követı négy adóévben egyenlı részletekben (feltétel az alkotás a naptári év elsı napján élı mővész alkotása) 3. táblában kiegészítés: a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a szövetkezetnél 4. táblában a régi szöveg törlendı, helyette új szöveg: az adóév elsı napján mikrovállalkozásnak minısülı adózónál (ha a megelızı adóévben átlagosan legfeljebb 5 fıt foglalkoztatott) az átlagos állományi létszám növekményének és az adóév elsı napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása. (A kedvezmény adókulccsal számított értéke csekély összegő de minimis támogatásnak minısül.) 7. táblában kiegészítés:, de legfeljebb az adóév elsı napján érvényes táblában: iparőzési adó (a 25%-a törlendı), de legfeljebb az adózás elıtti nyereség összege, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása növelı tételek módosítása: 3. táblában kiegészítés: a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a szövetkezetnél 4. táblában a régi szöveg helyett új szöveg: az átlagos állományi létszám elızı adóévhez viszonyított csökkenése esetén a létszámbıvülés miatt igénybe vett kedvezmény 20%-kal növelt összege (feltéve, hogy a létszámcsökkenés a kedvezmény érvényesítését követı három adóévben belül következik be, és nem tartozik a törvényben felsorolt kivételek közé) 5. táblában kiegészítés: költségként, ráfordításként vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény 119. oldal növelı tételek utolsó táblájának kiegészítése: az adózó a támogatást filmalkotáshoz juttatta az utolsó francia bekezdés a külföldi szervezet törlendı. Új szöveg betoldása Az adó megállapítása elé: Ha az adózó módosított adózás elıtti eredménye (adóalapja) nem éri el az adóévben az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével csökkentett összes bevétele 2 százalékát, akkor az adóalap ez utóbbi összeg (minimális adóalap). Nem kell elvárt jövedelem utáni adót megállapítani: az MRP-nek,

5 a közhasznú társaságnak, alapítványnak, egyháznak, köztestületnek, lakásszövetkezetnek, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, felsıoktatási intézménynek, diákotthonnak, az adózónak, ha az adóévben az értékesítés árbevétele az elızı adóév évesített árbevételének a 75%-át nem éri el, ha az adóévben vagy a megelızı adóévben elemi kár sújtotta. Az adó megállapítása: A mondat második része törlendı (nincs 4%-os mérték), helyette új kiegészítés: A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 16%-a. Meghatározott feltételek teljesítése esetén a pozitív adóalap 5 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, az e feletti összegre 16%. A 10%-os adókulcs alkalmazásának feltételei: az adózó nem vesz igénybe társasági adókedvezményt, az adóévben legalább egy fı a foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma (a létszámba nem kell beszámítani azt, aki után csak baleseti járulékot kell fizetni a nyugdíjas foglalkoztatottat), az adóévben legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér másfélszeresének (egyes kedvezményezett térségekben a minimálbérnek) adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelı összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. A 10%-os adókulcs alkalmazása csekély összegő de minimis támogatásnak minısül (A 10% és a 16% adó különbözete, vagyis az adóalap 6%-a a csekély összegő támogatás.) 120. oldal: 2. pont utolsó mondatának kiegészítése: adóévben, legfeljebb a kérelem benyújtásának adóévét követ 14. adóévben vehetı igénybe adókedvezmény meghatározott feltételek teljesülése esetén. A kedvezményt az adózók a Pénzügyminisztériumnak történı bejelentéssel vehetik igénybe. (Az adózó dönti el, hogy jogosult-e a fejlesztési kedvezményre.) 121. oldal: 2. francia bekezdés kiegészítése: a beruházás értékébıl folyó áron legalább 123. oldalon a feltöltési kötelezettség kiegészítése: árbevétele nem haladta meg az ötvenmillió forintot. Az adófeltöltéskor nem kell számolni az uniós vagy költségvetési támogatásra jutó adóval, ha a támogatást az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kapta meg. Az osztalékadó elıtti utolsó mondat törlendı: A Kiemelt Adózók oldal Az osztalékadó törlendı, megszőnt! 125. oldal 2. pont kiegészítése: Az adóalany gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. A közös tulajdonban és közös használatban lévı ingó és ingatlan dolog tekintetében a tulajdonostársak közössége minısül adóalanynak.

6 Adóalanyiságot eredményez az új közlekedési eszköz esetenkénti értékesítése, ha az az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállamba kerül. Csoportos adóalanyiság A hitelintézet, befektetési vállalkozás, biztosító adóalany bizonyos feltételek teljesülése esetén választhatja a csoportos adóalanyiságot, azt, hogy a kiszervezett tevékenységet végzı adóalannyal együttesen minısüljön adóalanynak. A csoportos adóalanyiság értelmében az egymás közötti a csoporton belül végzett szolgáltatásnyújtás nem áfaköteles. Nem adóalany a négymillió forintot). Az értékhatár megállapításakor nem kell figyelembe venni a tárgyi mentes tevékenység és a közvetített szolgáltatás értékét. 3. pontban kiegészül a tárgyi hatály: az Európai Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés, és a termékimport. Termékértékesítés a bizományosi szerzıdéssel; a termék átadása építési szerzıdés alapján, az apport; a zálogjog alapítása az adóalany zálogtárgytulajdonos és a zálogjogosult között). Termékértékesítés az is további bekezdésekkel egészül ki: saját célra olyan állapotban használja fel, hasznosítja, amelyet ha közvetlenül így szerezne be, nem lenne joga adólevonásra; üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez használja fel, hasznosítja (feltéve, hogy a termék, illetve annak alkotórészeinek belföldi, Közösségen belülrıl történı beszerzéséhez, importálásához kapcsolódó elızetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható). Termékértékesítéssel azonos újabb bekezdésekkel egészül ki: ha az adóalany a tulajdonában lévı (bizomány keretében átvett), adóköteles tevékenységéhez beszerzett, elıállított terméket belföldrıl másik tagállamba fuvarozza, fuvaroztatja (kivéve például, ha a termék fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgál; a termékexport; a megrendelı által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás bérmunka, ha az így elıállított terméket a vámhatóság harmadik ország területére kilépteti), a termék kivitele más tagállamba feldolgozás, megmunkálás céljából, ha a szolgáltatás teljesítése után a termék visszakerül belföldre, a termék továbbítása másik tagállamban fenntartott vevıi készlet céljára, ha az adóalanynak a továbbítást követıen a másik tagállamban nem keletkezik adófizetési kötelezettsége közösségen belülrıl történı termékbeszerzés címén oldal elsı szakasz kiegészítése: tartózkodásra). Ha az adóalany a szolgáltatásnyújtást a saját nevében, de más javára rendeli meg, úgy kell tekinteni, mint aki ugyanannak a szolgáltatásnak az igénybe vevıje és a nyújtója is.

7 Nem minısül második francia bekezdés az áruminta törlendı, helyette a vállalkozási célból ingyenesen adott termék (ide nem értve a gazdaságilag nem független felek közötti termékátadást); Az utolsó francia bekezdés helyett új szöveg: a többcélú kistérségi társulásnak minısülı szervezet részére a társulni kívánó önkormányzatok, illetve társulni kívánó társulások tulajdonában lévı, jogszabályban meghatározott feladatok ellátását szolgáló vagyon térítésmentes átadása. Ez után új szöveg betoldása: Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés: Adófizetési kötelezettség keletkezik a Közösségen belülrıl történı beszerzés, a másik tagállamból történı termékvásárlás esetén, ha az alábbi feltételek együttesen állnak fenn: a terméket az egyik tagállamból egy másik tagállamba fuvarozták el, a terméket beszerzı adóalanynak minısül, vagy olyan nem adóalany jogi személy, aki (amely) a Közösségen belülrıl történı beszerzése után adófizetésre kötelezett, a terméket értékesítı adóalany a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállamban nem választott alanyi adómentességet, az értékesített termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék, az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak. Közösségen belülrıl történı beszerzésnek minısül belföldön adófizetési kötelezettséget keletkeztet az is, ha speciális vevıi kör meghatározott értékhatár fölött szerez be terméket másik tagállamból. (Speciális vevıi kör: a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, mezıgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, a nem adóalany jogi személy, az alanyi adómentességet választott adóalany.) A feltételként meghatározott értékhatár: a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelızı évben a eurót meghaladta, illetve a tárgyévben meghaladja. (A küszöbérték számításánál nem kell figyelembe venni a Közösségen belülrıl származó új közlekedési eszköz és a jövedéki törvény hatálya alá tartozó termékek ellenértékét.) A speciális vevıi kör választhatja a küszöbérték elérése nélkül is az adófizetési kötelezettséget, ha választását az adóhatóságnak bejelenti, e választásától azonban a választást követı két naptári évig nem térhet el. Termékimport: a terméknek harmadik ország területérıl a Közösség területére történı behozatala Termékexport: az a végleges rendeltetéssel harmadik ország területére kilépteti. A termék használatára, hasznosítására ide nem értve a kipróbálást és próbagyártást az értékesítés és a kiléptetés közötti idıszak alatt nem kerülhet sor. A termékexporttal egy tekintet alá esı termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minısül a megrendelı által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás, feldolgozás ideértve az összeszerelést, összeállítást is, ha annak közvetlen következményeként az így elıállított terméket a vámhatóság végleges rendeltetéssel harmadik ország területére

8 kilépteti; a vámhatóság által végleges rendeltetéssel harmadik ország területére kiléptetett termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (pl. teherközlekedés és az ahhoz járulékosan kapcsolódó nem adómentes szolgáltatások). A teljesítés helye: Termékértékesítésnél: egy harmadik francia bekezdéssel kiegészül: Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés esetén általában a teljesítés helye a termék feladásának vagy fuvarozásának rendeltetési helye, illetve az a hely, ahol a vevıt nyilvántartásba vették (ha ez nem egyezik a rendeltetési hellyel) oldal Az adófizetési kötelezettség keletkezése: a második francia bekezdés helyett új szöveg: folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál az egyes részkifizetések esedékességének napján; bizományosi szerzıdés... ha a felek által kötött szerzıdés alapján idıszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlıdı jelleggel, meghatározott idıszakra állapítják meg, a teljesítés napja a felek közötti elszámolás napja (ha ilyet nem jelölnek meg, a teljesítésre kötelezett adóalany áfaelszámolási idıszakának utolsó napja); másik tagállamba történı fuvarozáskor a termék feladásának vagy elfuvarozásának napján; az ellenértékbe az utolsó francia bekezdés törlendı, helyette új szöveg bekezdés nélkül: A Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés teljesítésének megállapításához az azonos belföldön történt ügyletek teljesítése az irányadó. Az adófizetési kötelezettség Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés esetén a beszerzést igazoló számla, egyszerősített számla vagy egyéb hiteles bizonylat kibocsátásának napján, de legkésıbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követı hónap 15. napján keletkezik. Termékimportnál: a szöveg helyett új szöveg: a vámjogi szabad forgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján oldal Az adó alapja: a termékimport táblája javítandó a termék vámértéke az elsı Közösségen belüli rendeltetési helyig... közlekedési költségek) Ha az importált termék a Közösség területén belül egy másik tagállam területén lévı rendeltetési helyre kerül, az ehhez kapcsolódó járulékos költségek is növelik az adó alapját. Vámmentesség esetén az adó alapját csökkenteni kell a vámmentes összeggel. a vámérték a termék és a közösségi határig felmerült... Az adó mértéke: új tábla 20% 5% 16,67% 4,76% általános mérték bizonyos humán gyógyszerek, könyv,

9 napilap, folyóirat, egyéb újság, kotta A tábla alatt kiegészítés: Adómentesség levonási joggal Mentes az adó alól: a termékexport, a termékexporttal egy tekintet alá esı termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, az a termékértékesítés, amelyet más tagállamban nyilvántartott adóalany vagy a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, és amely termékértékesítés közvetlen következményeként az értékesített terméket belföldrıl igazoltan más tagállamba, de még a Közösség területére fuvarozzák. Ebben az esetben nem keletkezik adófizetési kötelezettség, de az értékesítéshez kapcsolódó beszerzések áfáját az adóalany levonhatja oldalon a táblázat alatti mondat kiegészítendı: Az alanyi mentesség bevételi határának meghatározásánál a tárgyi mentes tevékenység (kivéve az adómentes ingatlan értékesítésébıl, a pénzügyi és biztosítási tevékenységbıl származó ellenértéket) és a mezıgazdasági tevékenység bevételét nem kell figyelembe venni, továbbá nem számít bele az adóalany befektetett eszközeinek Közösségen belülre történı értékesítésébıl származó bevétel sem. A tábla alatti 3. bekezdés kiegészítése: Az alanyi mentességet választó..., saját rezsis beruházás, Közösségen belüli termékbeszerzés, de levonási... Az alanyi mentesség után kiegészítı szakasz: Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport: mentes az adó alól azon termék importja, amely rendeltetési helye a Közösség másik tagállama, feltéve, hogy az importáló az importált terméket adómentesen értékesíti, az importált terméket a szabad forgalomba helyezésrıl szóló határozat közlésétıl számított 30 napon belül igazoltan másik tagállamba fuvarozzák (ez a határidı indokolt esetben további 30 nappal hosszabbítható), az importáló adóbiztosítékot nyújt (összege az importált termékre érvényes áfa összege). Az adólevonási jog: Tartalma: 1. pont utolsó mondatának kiegészítése: fizetett meg, azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés, illetve az ahhoz kapcsolódó elıleg után fizetett meg, a saját

10 130. oldalon 2. Nem levonható: az elsı francia bekezdés javítandó: ha a terméket és szolgáltatást teljes egészében (vagy részben törlendı) nem az használják, (amennyiben az adóalany részben nem az adóalanyiságot eredményezı gazdasági tevékenysége céljára szerezte be a terméket, vette igénybe a szolgáltatást ideértve a saját rezsis beruházást is, akkor az elızetesen felszámított adó megosztásának arányosítás szabályai szerint élhet adólevonási jogával); telefon-, mobiltelefon elızetes áfájának 30%-a, (mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 30%-át továbbértékesítési céllal számlázza tovább); parkolási szolgáltatás... díj fizetése (kivéve a 3,5 tonnát meghaladó gépjármő). Tárgyi feltétele: a számlát helyettesítı okmány törlendı (2. francia bekezdés) Keletkezése: A második francia bekezdés kiegészítendı, folytatva a mondatot: ha az adóalany önadózással vallja be az adót, akkor megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjával, 131. oldal a lap tetején a második francia bekezdés helyett új szöveg: Közösségen belüli termékbeszerzésnél: megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjával, Új, 3. francia bekezdéssel felvett szöveg: amennyiben az adóalany adószámát az adóhatóság jogerısen felfüggesztette: az adóalany az adószám felfüggesztésének idıtartama alatt megnyílt levonási jogát az adószám felfüggesztés elrendelését megszüntetı határozat jogerıre emelkedését követı naptól kezdıdıen, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján gyakorolhatja. A francia bekezdések utáni mondat marad, de az azt követı négy mondat törlendı. ( Az adóalapot nem képezı államháztartási támogatás ez a támogatás adólevonásra nem jogosít ) Az elızetesen felszámított adó megosztása: felett a törölt szöveg helyett új rész betoldása: Ha az adóalany adóalanyiságot eredményezı gazdasági tevékenységhez és adóalanyiságot nem eredményezı tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az elızetesen felszámított adó összegét maradéktalanul nem tudja elkülöníteni, a tényleges használatot leginkább kifejezı természetes mértékegységen alapuló arányos megosztást alkalmazhatja (például: alapterület, légköbméter). Ha ez nem lehetséges, az adóalany megállapodhat az adóhatósággal a megosztás arányáról. Az elızetesen...

11 Képletek utáni 2. bekezdésben: A számláló és/vagy nevezı értékét növeli a termékértékesítéshez, illetve szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó adóalapot nem képezı, államháztartási támogatásnak nem minısülı támogatás. A számláló és/vagy nevezı értékébe nem kell beszámítani az eseti jellegő tárgyieszköz-értékesítés és egyes törvényben meghatározott szolgáltatások ellenértékét. Az adóalany választhatja 132. oldalon Az adó fizetésére kötelezett személy: a táblázat kiegészítendı: Import: az importáló, illetve az általa megbízott közvetett vámjogi képviselı vagy importadójogi megbízott Közösségen belülrıl történı beszerzés esetén: A törvényben meghatározott hulladékok (pl. vas, rész, alumínium) értékesítése esetén: a terméket beszerzı adóalany vagy adóalanynak nem minısülı jogi személy, a közösségi adószámot használó (attól függetlenül, hogy adófizetésre kötelezett-e, kivéve a mentes beszerzést) a hulladékot saját nevében beszerzı, belföldön nyilvántartásba vett adóalany (fordított adózás) A középsı táblázat alatt új szöveg: Az éves adóbevallás benyújtására kötelezett az az adóalany, akinek a tárgyévet megelızı évben elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak idıarányosan éves szinten átszámított összege elıjelétıl függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. Az éves bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követı év február 15. Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza. A közösségen belülrıl történı termékbeszerzés esetén az adót kivéve új közlekedési eszköznek minısülı személygépkocsit az adóalanynak nem minısülı jogi személy, természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet önadózással rendezi. A termékimport esetén az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. A nemzetgazdasági szempontból jelentıs exportáló-importáló gazdálkodók számára a vámhatóság határozott idıre szólóan engedélyezi az import utáni áfa önadózással való megfizetését. Az engedély érvényességi ideje 1 év. (A jogosultság feltételekhez kötött.) 133. oldalon az elsı két francia bekezdés javítandó: a 20, 5%-os mérték, adómentesség levonási joggal alá tartozó négymillió forintot, vagy tárgyi eszköz árát megfizette, és a beszerzést a beruházási számlán elszámolta, illetve tárgyieszköz-nyilvántartásában szerepelteti). Az a) pont Kereskedelmi szálláshelyadási törlendı, és értelemszerően változtatandó a többi betőjel is oldalon a lap tetején az elsı mondat után kiegészítés:

12 A hulladékot forgalmazó, hulladékot árverés útján értékesítı adóalany e tevékenysége tekintetében köteles a különbözet szerinti adózást alkalmazni. Az áfa utolsó mondata után A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ elé kiegészítés: Különleges adózási szabályok vonatkoznak a közvetett vámjogi képviselıre, a pénzügyi képviselıre, a befektetési célú arany forgalmazására, az áfaraktárra, az importadójogi megbízottra oldal A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2. Nem számít bevételnek javítása: a nyugdíj nyugdíjszolgáltatás (2007. január 1-jétıl adóterhet nem viselı járandóság); Az adómentes bevétel összegei változtak: egyes természetbeni juttatások 6000 Ft helyett 9000 Ft/hó, 3500 Ft helyett 4500 Ft/hó, falusi vendéglátás Ft helyett Ft oldalon Nem kell bevallani: a kamatból származó jövedelmet, ha abból a kifizetı az adót levonta, Az utolsó francia bekezdéssel jelölt sort törölni kell (befektetési adóhitel) oldalon 2. bekezdés szövege javítandó: A magánszemély adókötelezettségének az adóhatóság közremőködésével is eleget tehet. (Megszőnt a munkáltatói adóbevallás!) Az állami adóhatóság a magánszemély bejelentése és nyilatkozata alapján megállapítja a magánszemély jövedelmét és az azt terhelı adót. A magánszemély az adóhatósági adómegállapítást akkor kérheti, ha kizárólag munkáltatótól, illetve a helyi önkormányzat nettó finanszírozási körébe tartozó kifizetıtıl, gazdasági társaság tagjaként kizárólag a társaságtól származott adóköteles jövedelme, ha a tételes költségelszámolást alkalmazó mezıgazdasági kistermelı egyszerősített bevallási nyilatkozatot tesz. Az elızıekben felsorolt esetekben sem tehet adóhatósági adómegállapítást kérı nyilatkozatot a törvényben felsorolt esetekben. Ezek a kivételek például: ha az adóévben egyéni vállalkozó volt; az adóévre fizetıvendéglátó tevékenységre tételes átalányadózást választott; ha mezıgazdasági ıstermelı volt és az e tevékenységbıl származó bevétele az adómentesség értékhatárát 2006-ban 600 ezer forintot meghaladta, kivéve, ha egyszerősített bevallási nyilatkozatot tett; ha megszerzett bármely bevételét terhelı adóelıleg megállapításakor a kifizetınek tett nyilatkozatában költség levonását kérte; a törvényben megjelölt adókedvezményt kíván érvényesíteni. Az elsı tábla elsı sorában javítandó: adóévet követı év május 20-áig

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben