29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)"

Átírás

1 Az r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben megjelent 6., javított kiadás a 2006/2007-es tanévben jól használható. Köszönjük a tanárok és diákok megértését. 28. oldal elsı mondata után: Az MNB jegyzett tıkéje 10 milliárd forint. 5. bekezdésben: A monetáris tanács legalább 9, legfeljebb 11 tagból áll, akik megbízatásuk alatt munkaviszonyban állnak az MNB-vel, tagjai: az MNB elnöke, 1 alelnök és további pénzügyi szakemberek, akiket 6 évre a 29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) 30. oldal 2. bekezdés elsı mondatának kiegészítése: szolgáltatást végez, a pénzügyi holding társaság, illetve a hitelintézeti elszámolóház ( 3. bekezdés: Pénzügyi vállalkozás minimum ötvenmillió 4. bekezdés utolsó mondata után: A hitelintézet a Felügyeletnek történı bejelentési kötelezettség mellett pénzügyi-, illetıleg kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi elıírások betartása mellett kiszervezheti. Pénzügyi szolgáltatás közvetítését, pénzfeldolgozási tevékenységet pénzügyi intézménynek nem minısülı jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság vagy szövetkezet is végezhet. 31. oldal 7. pont kiegészítése: Nem köteles az Alaphoz csatlakozni az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezı hitelintézet fióktelepe, ha rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács irányelve által elıírt betétbiztosítással. 32. oldal elsı szakasz kiegészítése: fizeti ki. (A kártérítés mértéke 1 millió forint összeghatárig 100%, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész 90%-a.) második szakasz kiegészítése: betéteire, az olyan betétre, amelyrıl bíróság jogerıs ítélettel megállapította, hogy a betétben elhelyezett összeg pénzmosásból származik, az olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az OECD tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. 75. oldalon A tızsde mőködése elé írandó: 2005 októberében megvalósult az értéktızsde és az árutızsde integrációja. A Budapesti Árutızsdén az utolsó kereskedési nap október 28. volt. Az értéktızsde termékpalettája bıvült, már 4 szekcióban folyik a kereskedés: részvényszekció (részvények, befektetési jegyek, kárpótlási jegy), hitelpapír-szekció (állampapírok, jelzáloghitel-levelek, vállalati kötvények), származékos szekció (részvény- és BUX index, deviza-, illetve kamatalapú határidıs és opciós ügyletek), áruszekció (gabonatermékek, arany).

2 109. oldal A törvény vonatkozik: címszó elsı mondatának kiegészítése: törvény írja elı; A magánszemélyt az adóhatóság elıtt ha nem kíván személyesen eljárni közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás alapján más személy is képviselheti (pl. törvényes képviselı, ügyvéd, könyvelı, adótanácsadó stb.). A jogi személyt és egyéb szervezetet a rá vonatkozó szabály szerint képviseleti joggal rendelkezı személy képviselheti. A második mondat pontosítása: az adóhatóságokra, melyek a következık: - állami adóhatóság ( Hivatal és területi szervei), 110. oldal a) pont nyilvántartásba veszi: adószámmal, adóazonosító jellel (a magyar állampolgársággal nem rendelkezı magánszemély esetén az állampolgárságot is feltüntetve). Törlendı. Az ezt követı második mondatban az (útlevélszámát) törlendı. A mondat kiegészítendı: igazolás kiadását az adóazonosító jel közléséig megtagadja. Az szja-törvény szerinti kamat kifizetését, jóváírását a kifizetı a magánszemélynek adóazonosító jel hiányában is teljesítheti oldalon a 2. francia bekezdés javítandó: az adót a magánszemély helyett az adóhatóság állapítja meg az adóévet követı év február 15. napjáig tett nyilatkozat alapján (az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történı adómegállapítása), amennyiben az adózó február 15. napjáig nem tesz bejelentést az adóhatóságnak, adókötelezettségét önadózással teljesítheti; A második francia bekezdés után betoldandó új francia bekezdés: a munkáltató, a kifizetı havonta, a tárgyhót követı hó 12-éig elektronikus úton köteles bevallást tenni az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményezı, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggı adókról (kivéve: árfolyamnyereség-adó, kamatadó), járulékokról és egyéb adatokról; A Mikor? kérdés egy 5. francia bekezdéssel egészül ki: a visszatérítendı jövedelemadót és járulékot az igény (bevallás) beérkezésétıl számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követı év március 1-jétıl oldalon a hatáskör kiegészítendı: Vám- és Pénzügyırség jövedéki adó, energiaadó A települési önkormányzat jegyzıje ügyében, a termıföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása Az adóhatóság illetékessége: A 4. táblasor jobb oldali táblájában törlendı az APEH észak-budapesti igazgatósága helyette: a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság.

3 Az utolsó (5.) táblasor törlendı, helyette új kiegészítés: január 1-jétıl átalakul az állami adóhatóság szervezete. Az elsıfokú adóhatósági feladatokat a regionális igazgatóságok látják el, az elsı fok felettes szerve a Központi Hivatal, ez utóbbi felettes szerve az APEH elnöke. Az új szervezeti rendszerben kiemelt szerepe van az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának. (A korábbi megyei igazgatóságok kirendeltségként mőködnek.) 115. oldalon Az adó alanya (A társasági adó): 1. pont kiegészül: társaság (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot is), egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet; szövetkezet (zárójeles szöveg törlendı!) végrehajtói iroda, közjegyzıi iroda, erdıbirtokossági társulat; a bekezdés elsı része magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkezı munkaközössége törlendı, marad az MRP szervezete; az utolsó : kockázati tıkealap törlendı. Kiegészítendı új adóalanyok: a felsıoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), a diákotthon. (A nem költségvetési szervként mőködı jogi személyek.) Az 1. pont utolsó mondata elé kell írni a következı mondatot: Belföldi illetıségő adózónak minısül a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld, és ezt bejelentette az adóhatóságnak. 2. pont kiegészítendı: külföldi vállalkozó tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére tekintettel nem tekinthetı belföldi illetıségő adózónak) oldalon a nem adóalanyok kiegészítése: a költségvetési szervként mőködı felsıoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is) és diákotthon. A fontosabb fogalmak részben a Kapcsolt vállalkozás fogalom bıvítendı az elsı mondat után: rendelkezik. Többségi befolyásnak minısül az is, ha valamely személy jogosult a vezetı tisztségviselık, felügyelıbizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására oldal csökkentı tételek módosítása: 5. táblában: gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél 7. táblában az egész szöveg helyett új szöveg: a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, továbbá a követelés bekerülési értékébıl a behajthatatlanná vált rész és a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés (kivéve: hitelintézeti, befejtetési szolgáltatási tevékenységbıl származó követelés) 9., utolsó táblában: havonta az adóév elsı napján érvényes minimálbér 24%-a (2006-ban %-a (2006-ban 7500 Ft/fı)

4 növelı tételek módosítása: 7. táblában: kiegészítés és a második mondatrész helyett új szöveg: az adóévben elszámolt értékvesztés összege, a behajthatatlannak nem minısülı adóévben elengedett követelés 118. oldal csökkentı tételek módosítása: 1. táblában: továbbfoglalkoztatása, továbbá a szabadulást követı 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésbıl szabaduló, illetve a pártfogói felügyelet hatálya alatt álló személy esetén 2. táblában kiegészítés: a tárgyévi beruházás 1%-a, vagy az adózó választása szerint a kortárs képzı- és iparmővészeti alkotás beszerzési értéke a beszerzés adóévében és az azt követı négy adóévben egyenlı részletekben (feltétel az alkotás a naptári év elsı napján élı mővész alkotása) 3. táblában kiegészítés: a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a szövetkezetnél 4. táblában a régi szöveg törlendı, helyette új szöveg: az adóév elsı napján mikrovállalkozásnak minısülı adózónál (ha a megelızı adóévben átlagosan legfeljebb 5 fıt foglalkoztatott) az átlagos állományi létszám növekményének és az adóév elsı napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása. (A kedvezmény adókulccsal számított értéke csekély összegő de minimis támogatásnak minısül.) 7. táblában kiegészítés:, de legfeljebb az adóév elsı napján érvényes táblában: iparőzési adó (a 25%-a törlendı), de legfeljebb az adózás elıtti nyereség összege, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása növelı tételek módosítása: 3. táblában kiegészítés: a gazdasági társaságnál, az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a szövetkezetnél 4. táblában a régi szöveg helyett új szöveg: az átlagos állományi létszám elızı adóévhez viszonyított csökkenése esetén a létszámbıvülés miatt igénybe vett kedvezmény 20%-kal növelt összege (feltéve, hogy a létszámcsökkenés a kedvezmény érvényesítését követı három adóévben belül következik be, és nem tartozik a törvényben felsorolt kivételek közé) 5. táblában kiegészítés: költségként, ráfordításként vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény 119. oldal növelı tételek utolsó táblájának kiegészítése: az adózó a támogatást filmalkotáshoz juttatta az utolsó francia bekezdés a külföldi szervezet törlendı. Új szöveg betoldása Az adó megállapítása elé: Ha az adózó módosított adózás elıtti eredménye (adóalapja) nem éri el az adóévben az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével csökkentett összes bevétele 2 százalékát, akkor az adóalap ez utóbbi összeg (minimális adóalap). Nem kell elvárt jövedelem utáni adót megállapítani: az MRP-nek,

5 a közhasznú társaságnak, alapítványnak, egyháznak, köztestületnek, lakásszövetkezetnek, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, felsıoktatási intézménynek, diákotthonnak, az adózónak, ha az adóévben az értékesítés árbevétele az elızı adóév évesített árbevételének a 75%-át nem éri el, ha az adóévben vagy a megelızı adóévben elemi kár sújtotta. Az adó megállapítása: A mondat második része törlendı (nincs 4%-os mérték), helyette új kiegészítés: A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 16%-a. Meghatározott feltételek teljesítése esetén a pozitív adóalap 5 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, az e feletti összegre 16%. A 10%-os adókulcs alkalmazásának feltételei: az adózó nem vesz igénybe társasági adókedvezményt, az adóévben legalább egy fı a foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma (a létszámba nem kell beszámítani azt, aki után csak baleseti járulékot kell fizetni a nyugdíjas foglalkoztatottat), az adóévben legalább az adóév elsı napján érvényes minimálbér másfélszeresének (egyes kedvezményezett térségekben a minimálbérnek) adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelı összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. A 10%-os adókulcs alkalmazása csekély összegő de minimis támogatásnak minısül (A 10% és a 16% adó különbözete, vagyis az adóalap 6%-a a csekély összegő támogatás.) 120. oldal: 2. pont utolsó mondatának kiegészítése: adóévben, legfeljebb a kérelem benyújtásának adóévét követ 14. adóévben vehetı igénybe adókedvezmény meghatározott feltételek teljesülése esetén. A kedvezményt az adózók a Pénzügyminisztériumnak történı bejelentéssel vehetik igénybe. (Az adózó dönti el, hogy jogosult-e a fejlesztési kedvezményre.) 121. oldal: 2. francia bekezdés kiegészítése: a beruházás értékébıl folyó áron legalább 123. oldalon a feltöltési kötelezettség kiegészítése: árbevétele nem haladta meg az ötvenmillió forintot. Az adófeltöltéskor nem kell számolni az uniós vagy költségvetési támogatásra jutó adóval, ha a támogatást az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kapta meg. Az osztalékadó elıtti utolsó mondat törlendı: A Kiemelt Adózók oldal Az osztalékadó törlendı, megszőnt! 125. oldal 2. pont kiegészítése: Az adóalany gazdasági tevékenységet végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére. A közös tulajdonban és közös használatban lévı ingó és ingatlan dolog tekintetében a tulajdonostársak közössége minısül adóalanynak.

6 Adóalanyiságot eredményez az új közlekedési eszköz esetenkénti értékesítése, ha az az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállamba kerül. Csoportos adóalanyiság A hitelintézet, befektetési vállalkozás, biztosító adóalany bizonyos feltételek teljesülése esetén választhatja a csoportos adóalanyiságot, azt, hogy a kiszervezett tevékenységet végzı adóalannyal együttesen minısüljön adóalanynak. A csoportos adóalanyiság értelmében az egymás közötti a csoporton belül végzett szolgáltatásnyújtás nem áfaköteles. Nem adóalany a négymillió forintot). Az értékhatár megállapításakor nem kell figyelembe venni a tárgyi mentes tevékenység és a közvetített szolgáltatás értékét. 3. pontban kiegészül a tárgyi hatály: az Európai Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés, és a termékimport. Termékértékesítés a bizományosi szerzıdéssel; a termék átadása építési szerzıdés alapján, az apport; a zálogjog alapítása az adóalany zálogtárgytulajdonos és a zálogjogosult között). Termékértékesítés az is további bekezdésekkel egészül ki: saját célra olyan állapotban használja fel, hasznosítja, amelyet ha közvetlenül így szerezne be, nem lenne joga adólevonásra; üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez használja fel, hasznosítja (feltéve, hogy a termék, illetve annak alkotórészeinek belföldi, Közösségen belülrıl történı beszerzéséhez, importálásához kapcsolódó elızetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható). Termékértékesítéssel azonos újabb bekezdésekkel egészül ki: ha az adóalany a tulajdonában lévı (bizomány keretében átvett), adóköteles tevékenységéhez beszerzett, elıállított terméket belföldrıl másik tagállamba fuvarozza, fuvaroztatja (kivéve például, ha a termék fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgál; a termékexport; a megrendelı által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás bérmunka, ha az így elıállított terméket a vámhatóság harmadik ország területére kilépteti), a termék kivitele más tagállamba feldolgozás, megmunkálás céljából, ha a szolgáltatás teljesítése után a termék visszakerül belföldre, a termék továbbítása másik tagállamban fenntartott vevıi készlet céljára, ha az adóalanynak a továbbítást követıen a másik tagállamban nem keletkezik adófizetési kötelezettsége közösségen belülrıl történı termékbeszerzés címén oldal elsı szakasz kiegészítése: tartózkodásra). Ha az adóalany a szolgáltatásnyújtást a saját nevében, de más javára rendeli meg, úgy kell tekinteni, mint aki ugyanannak a szolgáltatásnak az igénybe vevıje és a nyújtója is.

7 Nem minısül második francia bekezdés az áruminta törlendı, helyette a vállalkozási célból ingyenesen adott termék (ide nem értve a gazdaságilag nem független felek közötti termékátadást); Az utolsó francia bekezdés helyett új szöveg: a többcélú kistérségi társulásnak minısülı szervezet részére a társulni kívánó önkormányzatok, illetve társulni kívánó társulások tulajdonában lévı, jogszabályban meghatározott feladatok ellátását szolgáló vagyon térítésmentes átadása. Ez után új szöveg betoldása: Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés: Adófizetési kötelezettség keletkezik a Közösségen belülrıl történı beszerzés, a másik tagállamból történı termékvásárlás esetén, ha az alábbi feltételek együttesen állnak fenn: a terméket az egyik tagállamból egy másik tagállamba fuvarozták el, a terméket beszerzı adóalanynak minısül, vagy olyan nem adóalany jogi személy, aki (amely) a Közösségen belülrıl történı beszerzése után adófizetésre kötelezett, a terméket értékesítı adóalany a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállamban nem választott alanyi adómentességet, az értékesített termék nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék, az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak. Közösségen belülrıl történı beszerzésnek minısül belföldön adófizetési kötelezettséget keletkeztet az is, ha speciális vevıi kör meghatározott értékhatár fölött szerez be terméket másik tagállamból. (Speciális vevıi kör: a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, mezıgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, a nem adóalany jogi személy, az alanyi adómentességet választott adóalany.) A feltételként meghatározott értékhatár: a Közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet megelızı évben a eurót meghaladta, illetve a tárgyévben meghaladja. (A küszöbérték számításánál nem kell figyelembe venni a Közösségen belülrıl származó új közlekedési eszköz és a jövedéki törvény hatálya alá tartozó termékek ellenértékét.) A speciális vevıi kör választhatja a küszöbérték elérése nélkül is az adófizetési kötelezettséget, ha választását az adóhatóságnak bejelenti, e választásától azonban a választást követı két naptári évig nem térhet el. Termékimport: a terméknek harmadik ország területérıl a Közösség területére történı behozatala Termékexport: az a végleges rendeltetéssel harmadik ország területére kilépteti. A termék használatára, hasznosítására ide nem értve a kipróbálást és próbagyártást az értékesítés és a kiléptetés közötti idıszak alatt nem kerülhet sor. A termékexporttal egy tekintet alá esı termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minısül a megrendelı által rendelkezésre bocsátott anyagon, terméken végzett megmunkálás, feldolgozás ideértve az összeszerelést, összeállítást is, ha annak közvetlen következményeként az így elıállított terméket a vámhatóság végleges rendeltetéssel harmadik ország területére

8 kilépteti; a vámhatóság által végleges rendeltetéssel harmadik ország területére kiléptetett termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (pl. teherközlekedés és az ahhoz járulékosan kapcsolódó nem adómentes szolgáltatások). A teljesítés helye: Termékértékesítésnél: egy harmadik francia bekezdéssel kiegészül: Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés esetén általában a teljesítés helye a termék feladásának vagy fuvarozásának rendeltetési helye, illetve az a hely, ahol a vevıt nyilvántartásba vették (ha ez nem egyezik a rendeltetési hellyel) oldal Az adófizetési kötelezettség keletkezése: a második francia bekezdés helyett új szöveg: folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál az egyes részkifizetések esedékességének napján; bizományosi szerzıdés... ha a felek által kötött szerzıdés alapján idıszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlıdı jelleggel, meghatározott idıszakra állapítják meg, a teljesítés napja a felek közötti elszámolás napja (ha ilyet nem jelölnek meg, a teljesítésre kötelezett adóalany áfaelszámolási idıszakának utolsó napja); másik tagállamba történı fuvarozáskor a termék feladásának vagy elfuvarozásának napján; az ellenértékbe az utolsó francia bekezdés törlendı, helyette új szöveg bekezdés nélkül: A Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés teljesítésének megállapításához az azonos belföldön történt ügyletek teljesítése az irányadó. Az adófizetési kötelezettség Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés esetén a beszerzést igazoló számla, egyszerősített számla vagy egyéb hiteles bizonylat kibocsátásának napján, de legkésıbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követı hónap 15. napján keletkezik. Termékimportnál: a szöveg helyett új szöveg: a vámjogi szabad forgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján oldal Az adó alapja: a termékimport táblája javítandó a termék vámértéke az elsı Közösségen belüli rendeltetési helyig... közlekedési költségek) Ha az importált termék a Közösség területén belül egy másik tagállam területén lévı rendeltetési helyre kerül, az ehhez kapcsolódó járulékos költségek is növelik az adó alapját. Vámmentesség esetén az adó alapját csökkenteni kell a vámmentes összeggel. a vámérték a termék és a közösségi határig felmerült... Az adó mértéke: új tábla 20% 5% 16,67% 4,76% általános mérték bizonyos humán gyógyszerek, könyv,

9 napilap, folyóirat, egyéb újság, kotta A tábla alatt kiegészítés: Adómentesség levonási joggal Mentes az adó alól: a termékexport, a termékexporttal egy tekintet alá esı termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, az a termékértékesítés, amelyet más tagállamban nyilvántartott adóalany vagy a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, és amely termékértékesítés közvetlen következményeként az értékesített terméket belföldrıl igazoltan más tagállamba, de még a Közösség területére fuvarozzák. Ebben az esetben nem keletkezik adófizetési kötelezettség, de az értékesítéshez kapcsolódó beszerzések áfáját az adóalany levonhatja oldalon a táblázat alatti mondat kiegészítendı: Az alanyi mentesség bevételi határának meghatározásánál a tárgyi mentes tevékenység (kivéve az adómentes ingatlan értékesítésébıl, a pénzügyi és biztosítási tevékenységbıl származó ellenértéket) és a mezıgazdasági tevékenység bevételét nem kell figyelembe venni, továbbá nem számít bele az adóalany befektetett eszközeinek Közösségen belülre történı értékesítésébıl származó bevétel sem. A tábla alatti 3. bekezdés kiegészítése: Az alanyi mentességet választó..., saját rezsis beruházás, Közösségen belüli termékbeszerzés, de levonási... Az alanyi mentesség után kiegészítı szakasz: Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport: mentes az adó alól azon termék importja, amely rendeltetési helye a Közösség másik tagállama, feltéve, hogy az importáló az importált terméket adómentesen értékesíti, az importált terméket a szabad forgalomba helyezésrıl szóló határozat közlésétıl számított 30 napon belül igazoltan másik tagállamba fuvarozzák (ez a határidı indokolt esetben további 30 nappal hosszabbítható), az importáló adóbiztosítékot nyújt (összege az importált termékre érvényes áfa összege). Az adólevonási jog: Tartalma: 1. pont utolsó mondatának kiegészítése: fizetett meg, azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülrıl történı termékbeszerzés, illetve az ahhoz kapcsolódó elıleg után fizetett meg, a saját

10 130. oldalon 2. Nem levonható: az elsı francia bekezdés javítandó: ha a terméket és szolgáltatást teljes egészében (vagy részben törlendı) nem az használják, (amennyiben az adóalany részben nem az adóalanyiságot eredményezı gazdasági tevékenysége céljára szerezte be a terméket, vette igénybe a szolgáltatást ideértve a saját rezsis beruházást is, akkor az elızetesen felszámított adó megosztásának arányosítás szabályai szerint élhet adólevonási jogával); telefon-, mobiltelefon elızetes áfájának 30%-a, (mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 30%-át továbbértékesítési céllal számlázza tovább); parkolási szolgáltatás... díj fizetése (kivéve a 3,5 tonnát meghaladó gépjármő). Tárgyi feltétele: a számlát helyettesítı okmány törlendı (2. francia bekezdés) Keletkezése: A második francia bekezdés kiegészítendı, folytatva a mondatot: ha az adóalany önadózással vallja be az adót, akkor megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjával, 131. oldal a lap tetején a második francia bekezdés helyett új szöveg: Közösségen belüli termékbeszerzésnél: megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjával, Új, 3. francia bekezdéssel felvett szöveg: amennyiben az adóalany adószámát az adóhatóság jogerısen felfüggesztette: az adóalany az adószám felfüggesztésének idıtartama alatt megnyílt levonási jogát az adószám felfüggesztés elrendelését megszüntetı határozat jogerıre emelkedését követı naptól kezdıdıen, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján gyakorolhatja. A francia bekezdések utáni mondat marad, de az azt követı négy mondat törlendı. ( Az adóalapot nem képezı államháztartási támogatás ez a támogatás adólevonásra nem jogosít ) Az elızetesen felszámított adó megosztása: felett a törölt szöveg helyett új rész betoldása: Ha az adóalany adóalanyiságot eredményezı gazdasági tevékenységhez és adóalanyiságot nem eredményezı tevékenységhez egyaránt használt, hasznosított terméket szerez be, szolgáltatást vesz igénybe, és az elızetesen felszámított adó összegét maradéktalanul nem tudja elkülöníteni, a tényleges használatot leginkább kifejezı természetes mértékegységen alapuló arányos megosztást alkalmazhatja (például: alapterület, légköbméter). Ha ez nem lehetséges, az adóalany megállapodhat az adóhatósággal a megosztás arányáról. Az elızetesen...

11 Képletek utáni 2. bekezdésben: A számláló és/vagy nevezı értékét növeli a termékértékesítéshez, illetve szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó adóalapot nem képezı, államháztartási támogatásnak nem minısülı támogatás. A számláló és/vagy nevezı értékébe nem kell beszámítani az eseti jellegő tárgyieszköz-értékesítés és egyes törvényben meghatározott szolgáltatások ellenértékét. Az adóalany választhatja 132. oldalon Az adó fizetésére kötelezett személy: a táblázat kiegészítendı: Import: az importáló, illetve az általa megbízott közvetett vámjogi képviselı vagy importadójogi megbízott Közösségen belülrıl történı beszerzés esetén: A törvényben meghatározott hulladékok (pl. vas, rész, alumínium) értékesítése esetén: a terméket beszerzı adóalany vagy adóalanynak nem minısülı jogi személy, a közösségi adószámot használó (attól függetlenül, hogy adófizetésre kötelezett-e, kivéve a mentes beszerzést) a hulladékot saját nevében beszerzı, belföldön nyilvántartásba vett adóalany (fordított adózás) A középsı táblázat alatt új szöveg: Az éves adóbevallás benyújtására kötelezett az az adóalany, akinek a tárgyévet megelızı évben elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak idıarányosan éves szinten átszámított összege elıjelétıl függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. Az éves bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követı év február 15. Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza. A közösségen belülrıl történı termékbeszerzés esetén az adót kivéve új közlekedési eszköznek minısülı személygépkocsit az adóalanynak nem minısülı jogi személy, természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet önadózással rendezi. A termékimport esetén az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. A nemzetgazdasági szempontból jelentıs exportáló-importáló gazdálkodók számára a vámhatóság határozott idıre szólóan engedélyezi az import utáni áfa önadózással való megfizetését. Az engedély érvényességi ideje 1 év. (A jogosultság feltételekhez kötött.) 133. oldalon az elsı két francia bekezdés javítandó: a 20, 5%-os mérték, adómentesség levonási joggal alá tartozó négymillió forintot, vagy tárgyi eszköz árát megfizette, és a beszerzést a beruházási számlán elszámolta, illetve tárgyieszköz-nyilvántartásában szerepelteti). Az a) pont Kereskedelmi szálláshelyadási törlendı, és értelemszerően változtatandó a többi betőjel is oldalon a lap tetején az elsı mondat után kiegészítés:

12 A hulladékot forgalmazó, hulladékot árverés útján értékesítı adóalany e tevékenysége tekintetében köteles a különbözet szerinti adózást alkalmazni. Az áfa utolsó mondata után A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ elé kiegészítés: Különleges adózási szabályok vonatkoznak a közvetett vámjogi képviselıre, a pénzügyi képviselıre, a befektetési célú arany forgalmazására, az áfaraktárra, az importadójogi megbízottra oldal A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2. Nem számít bevételnek javítása: a nyugdíj nyugdíjszolgáltatás (2007. január 1-jétıl adóterhet nem viselı járandóság); Az adómentes bevétel összegei változtak: egyes természetbeni juttatások 6000 Ft helyett 9000 Ft/hó, 3500 Ft helyett 4500 Ft/hó, falusi vendéglátás Ft helyett Ft oldalon Nem kell bevallani: a kamatból származó jövedelmet, ha abból a kifizetı az adót levonta, Az utolsó francia bekezdéssel jelölt sort törölni kell (befektetési adóhitel) oldalon 2. bekezdés szövege javítandó: A magánszemély adókötelezettségének az adóhatóság közremőködésével is eleget tehet. (Megszőnt a munkáltatói adóbevallás!) Az állami adóhatóság a magánszemély bejelentése és nyilatkozata alapján megállapítja a magánszemély jövedelmét és az azt terhelı adót. A magánszemély az adóhatósági adómegállapítást akkor kérheti, ha kizárólag munkáltatótól, illetve a helyi önkormányzat nettó finanszírozási körébe tartozó kifizetıtıl, gazdasági társaság tagjaként kizárólag a társaságtól származott adóköteles jövedelme, ha a tételes költségelszámolást alkalmazó mezıgazdasági kistermelı egyszerősített bevallási nyilatkozatot tesz. Az elızıekben felsorolt esetekben sem tehet adóhatósági adómegállapítást kérı nyilatkozatot a törvényben felsorolt esetekben. Ezek a kivételek például: ha az adóévben egyéni vállalkozó volt; az adóévre fizetıvendéglátó tevékenységre tételes átalányadózást választott; ha mezıgazdasági ıstermelı volt és az e tevékenységbıl származó bevétele az adómentesség értékhatárát 2006-ban 600 ezer forintot meghaladta, kivéve, ha egyszerősített bevallási nyilatkozatot tett; ha megszerzett bármely bevételét terhelı adóelıleg megállapításakor a kifizetınek tett nyilatkozatában költség levonását kérte; a törvényben megjelölt adókedvezményt kíván érvényesíteni. Az elsı tábla elsı sorában javítandó: adóévet követı év május 20-áig

13 Az utolsó szakasz javításai: A bevétel csökkenthetı a tételes költségelszámolást alkalmazó mezıgazdasági ıstermelınél Az elsı francia bekezdésben: de legfeljebb a hónap elsı napján érvényes minimálbérrel; A második francia bekezdésben a mérték és a zárójelben lévı összegek változtak: tanulószerzıdés esetén havonta a minimálbér 24%-ával, (2006-ban Ft/fı/hó) a minimálbér 12%-ával (2006-ban 7500 Ft/fı/hó) 139. oldalon az elsı francia bekezdést ki kell egészíteni: esetén), továbbá a szabadulást követı 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésbıl szabaduló, illetve pártfogói felügyelet alatt álló személy foglalkoztatása a második bekezdés helyesen: a helyi iparőzési adóval, feltéve, hogy az adóév utolsó napján nincs az állami vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása; Mezıgazdasági ıstermelı fogalma kiegészítendı: igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a regisztrált mezıgazdasági termelı, valamint a családi gazdálkodónak minısülı magánszemélyt és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közremőködı családtagját is. Mezıgazdasági kistermelı: az az ıstermelı, akinek az e tevékenységébıl származó bevétele a hétmillió forintot nem haladja meg. A további rész törlendı. Az 1. táblázat jogcím oszlopában a Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem további mondatrésszel bıvül: számolják el), a választott tisztségviselı (kivéve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége, ha ezt nem egyéni vállalkozóként végzi, a segítı családtag tevékenysége. A mérték változtatása: A bevételnél nem kell figyelembe venni: saját gépjármővel történı 9 Ft/km értékben, Az Egyéb jövedelem táblázat felett kiegészítés: A végkielégítésre jogosult magánszemély a végkielégítés kifizetése elıtt írásban nyilatkozhat a munkáltatónak, hogy a megosztásos módszert kívánja-e alkalmazni, vagy a megosztás mellızését kéri. (Elızı esetben a végkielégítést az évek között elosztva kell figyelembe venni, utóbbi esetben viszont a végkielégítés teljes összegét a kifizetés jövedelmeként kell elszámolni.) A 2. táblázat Egyéb jövedelem Jogcím oszlopában: a szociális gondozói díj törlendı, helyette: gyes stb.), az adóterhet nem viselı járandóság értékhatárát meghaladó része (pl. szakképzéssel összefüggı juttatásnak, hallgatói munkadíjnak, szociális gondozói díjnak)

14 140. oldalon az adótábla változott: január 1-jétıl % Ft-tól Ft és az Ft-on felüli rész 36%-a január 1-jével az alsó kulcs sávhatára 1 millió 700 ezer forint. Csökkentı tételek: 2. pont elsı szakasza bıvült: Adójóváírás: az adójóváírás egyenlı az alap-adójóváírás és a kiegészítı adójóváírás összegével. Az alap-adójóváírás: az adóévben megszerzett éves összes jövedelme az Ft-ot (jogosultsági határ) vehetı figyelembe. (Az éves összes jövedelembe nem kell beszámítani az ingatlan átruházásából származó, az összevont adóalapba nem tartozó jövedelmet.) 2. pont utolsó szakaszában mértékek változtak: Kiegészítı adójóváírásként számolható el jogosultsági hónaponként legfeljebb 2340 Ft (az adójóváírás legfeljebb havi 9000 Ft növelve az adóévben megszerzett bérbıl a jogosultsági hónapok száma és 50 ezer forint szorzatát meghaladó rész 18%-ával), ha nem haladja meg az Ft-ot jövedelme meghaladja a kiegészítı jogosultsági határt, de nem éri el a kiegészítı jogosultsági határ Ft-tal növelt összegét, az adójóváírás egyenlı az elızıekben meghatározott összegnek a kiegészítı jogosultsági határ feletti éves összes jövedelem 5%-át meghaladó részével, de legalább az alap-adójóváírás összegével. Összevont adóalap adóját csökkentı kedvezmények: 1. pont új szöveg: 1. Egyes társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezményei: a társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idı és nyugdíjalapot képezı jövedelem szerzése céljából a magánszemély saját maga javára, illetve más magánszemély javára befizetett összegnek a 25%-a; a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély tagdíját kiegészítı adóévi befizetésnek a 30%-a (ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján e címen fizetett összeget) oldal 2. pont: Tandíj kedvezménye: a zárójelben lévı mondat elsı része módosult: (Felsıoktatási intézményben hallgatói jogviszony alapján a magánszemély által megfizetett képzési költség tandíj, költségtérítés, egyéb térítés igazolt összege után, aki ) 3. pont 2. szakasza helyett új szöveg: A magánszemély az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (ide nem értve a lízing, a bérlet keretében történı szerzést) fordított kiadás 50% százalékával, de legfeljebb évi 60 ezer forinttal. Az e ponthoz tartozó kedvezmények összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer Ft-ot.

15 Az e pontban meghatározott kedvezmény teljes összege akkor vehetı igénybe, ha a magánszemély bevallott, elszámolt éves összes jövedelme nem haladja meg a Ft-ot. A magánszemély nem veheti igénybe a kedvezményt, ha összes jövedelme eléri vagy meghaladja a Ft-ot Ft és Ft közötti évi összes jövedelem esetén a kedvezmény összege egyenlı a kedvezményként meghatározott összegnek a forint feletti jövedelem 10 százalékát meghaladó részével. E pont mindkét kedvezménye január 1-jétıl már nem vehetı igénybe. A felnıttképzés kedvezményének halasztott igénybevételére december 31-én jogosult magánszemély a halasztott kedvezményt az e dátum elıtti szabályok szerint még igénybe veheti. 4. pont Lakáscélú kedvezmény: elsı mondata javítandó: december 31-e után hitelintézettel Az utolsó mondat után kigészítés: Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követı 4 adóévben érvényesíthetı. A lakáshitel-törlesztés kedvezménye a december 31-e után felvett hitelekre már nem alkalmazható, ha a magánszemély a hiteltörlesztést január 1-je elıtt megkezdte, a kedvezmény a 2006-ban hatályos feltételekkel számolható el. Az 5. pont: Tevékenységi kedvezmények címszó alatt lévı szellemi tevékenységbıl származó jövedelem kedvezménye január 1-je után már nem számolható el oldal 6. a) pont javítandó: magánszemélynél az adóév elsı napján érvényes minimálbér 5%-a; b) pont javítandó: A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három fıt eléri. A francia bekezdésekkel jelölt részek törlendık, az alatta lévı szöveg marad, kiegészítéssel: Kedvezményezett eltartott megosztható. Ha a magánszemély éves összes jövedelme a törvényben meghatározott jövedelemkorlátot meghaladja, akkor a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti összes jövedelem 20%-át. A jövedelemkorlátok: 3 eltartott esetén 6 millió Ft, 4 eltartott esetén 6,5 millió Ft, 5 eltartott esetén 7 millió Ft, 6 eltartott esetén 7,5 millió Ft, 6-nál több eltartott esetén 8 millió Ft. 8. pont: Biztosítások kedvezménye: Az utolsó mondatrész törlendı (, több szerzıdés esetén is maximum Ft. ), helyette: A kedvezmény címén levont összeget húsz százalékkal növelten kell arra az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani, és az elıírt határidıben megfizetni,

16 amely adóévben a magánszemély a rendelkezési jogát a szerzıdéskötést követı 10 adóévben gyakorolja. Új kedvezmény! 9. Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye: a foglalkoztató magányszemély az összevont adóalap adóját csökkentheti az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás esetén, az alkalmi munkavállalói könyvben érvényesített, az elıírt nyilvántartásban feltüntetett közteherjegy értékének 75%-ával (feltéve, hogy az alkalmi foglalkoztatás nem a foglalkoztató magánszemély önálló tevékenységébıl származó bevételének megszerzése érdekében történt). A kedvezmények korlátozása: elsı bekezdéseként írandó: (2007. január 1-jétıl) a) Ha a magánszemély elszámolt, bevallott éves összes jövedelme a forintot nem haladja meg, akkor a 1., 2., 7. és 8. pontban felsorolt kedvezmények összegét, de legfeljebb évi 100 ezer forint kedvezményt érvényesíthet. Ha a magánszemély elszámolt, bevallott éves összes jövedelme a Ft-ot meghaladja, de nem több Ft-nál és a 1., 2., 7. és 8. pontban felsorolt kedvezményt érvényesít, akkor az e pontok szerint kiszámított kedvezmények összegét, de legfeljebb az évi forintnak a forint feletti összes jövedelem 20%-át meghaladó részét érvényesítheti forint felett a 1., 2., 7. és 8. pontok alapján kedvezmény nem érvényesíthetı. b) Ha a magánszemély mezıgazdasági ıstermelıi kedvezményt számol el (5. pont), és az éves összes jövedelme nem haladja meg a Ft-ot, a számított kedvezményt érvényesítheti, meghaladja a Ft-ot, de nem éri el a Ft-ot, a kiszámított összegnek a Ft feletti összes jövedelem 20%-át meghaladó része érvényesíthetı, eléri vagy meghaladja a Ft-ot, a kedvezmény nem érvényesíthetı. Az a) és b) pontban meghatározott kedvezmények együttes összege a Ftot nem haladhatja meg. A Rendelkezés a befizetett adóról szakasz helyett új szöveg: Rendelkezés az adóról: a) Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat vagy az adóhatósági adatszolgáltatás alapján történı adómegállapítás céljából tett nyilatkozat keretében tett külön nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részébıl meghatározott összegek átutalásáról: az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba, egészségpénztárba és önsegélyezı pénztárba az adóévben befizetett összeg (ideértve a munkáltatói hozzájárulás adóköteles részét is), valamint az egyéni számlán jóváírt összeg együttes értékének 30%-a, de legfeljebb az adóévben Ft, többes tagság esetén maximum Ft (a törvényben meghatározott kivételekben Ft, illetve Ft a korlát), az önkéntes kölcsönös egészségpénztár tagjaként az egyéni számlán fennálló számlakövetelésébıl a rendelkezése alapján az adóévben

17 elkülönített és legalább 24 hónapra lekötött összeg 10%-a a lekötés adóévében, továbbá az egyéni számlán fennálló számlakövetelésébıl megbízás alapján prevenciós szolgáltatás ellenértékeként a pénztár által az adóévben kifizetett összeg 10%-a. Az átutalás összege az adóévben nem haladhatja meg az elıbbi pontban említett összeghatárokat. Az összes önkéntes pénztári átutalás pedig az adóévben nem lehet több Ft-nál (kivételes esetben Ft-nál). Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összegek átutalását az adóhatóság ha a magánszemélynek az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs, és fizetendı adóját megfizette 30 napon belül teljesíti a magánszemély egyéni számlája több számla esetén a megjelölt egy számla javára. b) Nyugdíj-elıtakarékossági nyilatkozat: A nyugdíjelıtakarékosságiszámla-tulajdonos nyilatkozata alapján rendelkezhet a számlára befizetett összeg 30%-ának, de legfeljebb Ft-nak az összevont adóalap adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részébıl történı átutalásáról. Az átutalást az adóhatóság az önkéntes pénztári nyilatkozatnál leírtak szerint teljesíti. Csak egyféle NYESZ-R jelöléssel ellátott számla használható. Ha a magányszemély önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban és a nyugdíjelıtakarékossági nyilatkozatban is rendelkezett, de az adóalap adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része a megjelölt együttes összeg átutalását nem teszi lehetıvé, akkor az adóhatóság a megjelölt összegek arányát veszi figyelembe az átutalásnál. c) A magánszemély külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezettek javára nyilatkozatban rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-elıtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalások levonása után meghatározott részérıl oldal elsı szakasza (francia bekezdéssel) törlendı, helyette új szöveg van: az adótábla szerint göngyölítéses módszerrel kell az elıleget megállapítani, ha a magánszemély legkésıbb a kifizetés idıpontjában nyilatkozatban kéri, hogy a kifizetı az adóév elejétıl összesítse az általa kifizetett bevételek alapján meghatározott adóelıleg-alapokat. (A göngyölítés lényege: a halmozott adóalap után az adótáblával megállapított halmozott adó és a korábbi kifizetéskor levont elıleg különbözete lesz az aktuális kifizetésbıl levonandó adóelıleg.) Ha a magánszemély a göngyölítéses módszer alkalmazását kérte, és utóbb az összevont adóalapja meghaladja az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdı összegét, akkor az értékhatár túllépését eredményezı minden bevételének kifizetését megelızıen nyilatkoznia kell a kifizetı(k)nek, hogy az adóelıleget az általános szabály szerint vonják le. E nyilatkozat hiányában az adóév végén emiatt mutatkozó különbözet 12%- át köteles a bevallásban megállapítani és megfizetni. A harmadik szakasz kiegészítendı egy mondattal: kell befizetni. (Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha a különbözet nem haladja meg az elıleg számításánál figyelembe vett költség 5%-át.)

18 Nem kell elıleget levonni: egy negyedik francia bekezdéssel egészül ki: a mővészeti tevékenységet önálló tevékenység keretében folytató, adószámmal rendelkezı, számlát kiállító magánszemélynek teljesített kifizetésekbıl, ha a magánszemély nyilatkozik arról, hogy az adóelıleget a magánszemély adóelıleg-fizetési rendelkezések szerint teljesíti. A munkáltató, a bér kifizetıjének és a társas vállalkozás adóelıleg-megállapítása. Az utolsó szakaszban a második francia bekezdés törlendı: az önkéntes Az utolsó szakaszban a harmadik francia bekezdés tovább írandó:... nem kérte ennek mellızését, (Az adott havi bér 18%-a, de jogosultsági hónaponként legfeljebb forint, feltéve, hogy az adott havi bér nem több a kiegészítı jogosultsági határ 1/12-ed részénél, illetve 9000 Ft. Az adójóváírás nem érvényesíthetı, ha a munkáltató, kifizetı által kifizetett bevétel halmozott összege meghaladja a jogosultsági határt.) Az utolsó felsorolás is kiegészítendı: a családi kedvezmény, feltéve, hogy a családi pótlékot a munkáltató, kifizetı folyósítja, valamint a jogosult nem nyilatkozott arról, hogy a kedvezményt nem kívánja, vagy más kívánja érvényesíteni oldal második bekezdésében a végkielégítésbıl levonandó elıleg 20%-ról 18%-ra javítandó. A 20%-os mérték mindenhol 25%-ra javítandó. A második oszlop 1. részében a forint javítandó: adójának 50 ezer Ft-ot meg nem haladó A második oszlop 2. részében a 2. szakasz kiegészítése: 60 hónapon belül). Nem érvényesíthetı ez a lakásszerzési kedvezmény az ingatlan átruházásából származó jövedelemnek arra a részére, amely e jövedelem és a törvényben felsorolt források (pl. munkáltatói támogatás, kamatkedvezménnyel nyújtott hitel, lakás-elıtakarékossági szerzıdés alapján folyósított összeg) együttes összegébıl a szerzett lakás igazolt értékét meghaladja oldalon a 20%-os mértékek szintén 25%-ra javítandók. A kamat sorát változtatni kell, az osztalék sor is kiegészítendı: kamat Bármely hitelintézeti betét, folyószámla, bankszámla jóváírt, tıkésített kamata, a hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, befektetési jegy kamata, hozama. osztalék Az Európai Unió bármely tagállamában mőködı, tızsdére bevezetett értékpapír osztaléka. 20% Adómentes a gyámhatósági betét kamata 25 vagy 35% 10% árfolyamnyereség 25% Az utolsó szakasz törlendı. tızsdei ügylet Az ügyletbıl származó jövedelmet 20%

19 csökkenti az átruházott értékpapírnak a megszerzésére fordított értéke, a kapcsolódó járulékos költségekbıl a bevételt meghaladó rész (árfolyamveszteség), az összetett ügyleten, származtatott ügyleten elszámolt veszteség. A második sor javítandó, törlendı a tıkepiaci ügyletre vonatkozó rész, helyette új sor van: értékpapír-kölcsönzésbıl származó jövedelem A kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze. 25% vállalkozásból kivont jövedelem 25% A harmadik sor javítandó: az adómérték 54%. A természetbeni juttatások adóalapjára vonatkozó részben: A kifizetınek nem kell megfizetni a reprezentáció értéke után összes bevétel 1 százalékánál, de legfeljebb 25 millió forintnak az 54%-ánál. A harmadik sor alatt kiegészítés: A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásnak minısül a munkáltató által a munkavállalónak az adóévben biztosított juttatások együttes értékébıl legfeljebb évi Ft-ot illetve a munkavállaló által az adott munkáltatónál a munkaviszonyban töltött napokkal arányos összeget meghaladó rész. Az adó mértéke a számított adóalap 54%-a. A figyelembe veendı egyébként adómentes juttatások: az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyezı pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás; az iskolai rendszerő képzés címén átvállalt, viselt költség; az üdülési csekk értéke; az iskolakezdési támogatás; a ruházati költségtérítés; internethasználat munkáltató által viselt díja; bankszámlaköltség-térítés; a mővelıdési intézményi szolgáltatás szokásos piaci értéke; az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott helyi utazási bérlet formájában kapott bevétel oldalon a 20%-os mértékek 25%-ra javítandók. a pénzbeli nyeremény sor fölé új sor kell: lakás önkormányzatnak A bevétel egésze. történı bérbeadásából A szerzıdés határozott idıtartamú, és idıtartama a 60 hónapot eléri vagy meghaladja. 0% A nem pénzbeli nyeremény mértéke 25% helyett 33%. Jellemzı bevételek után kiegészítés:

20 számolták el stb. Bevételnövelı tételként kell figyelembe venni ha az adóévben csökken az átlagos állományi létszám a létszámcsökkenés és a megelızı év elsı napján érvényes minimálbér éves összege szorzatának 1,2-szeresét, de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének 1,2-szeresét. (A törvényben meghatározott esetekben ezt a bevételnövelı összeget csökkenteni kell.) A bevétel csökkenthetı: elsı francia bekezdése kiegészítendı: de legfeljebb a hónap elsı napján érvényes A második francia bekezdés javítandó: szakmunkástanuló foglalkoztatása a minimálbér 24%-ával, együttmőködési megállapodás alapján A 3. francia bekezdés kiegészítendı: munkanélküli, továbbá a szabadulást követı 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésbıl szabaduló személy, illetve a pártfogói felügyelet hatálya alatt álló személy foglalkoztatása esetén 147. oldalon a 2. francia bekezdés javítandó: a megfizetett helyi iparőzési adó (25% törölve), feltéve... nincs az állami vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása. Jellemzı költségek felett beszúrás: foglalkoztatási kedvezmény címén az átlagos állományi létszám elızı adóévhez viszonyított növekményének és az adóév elsı napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel, feltéve, hogy az adóév elsı napján (a tevékenység megkezdésének napján) 5 fınél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, továbbá az adóév végén az adózónak nincs köztartozása; (Az érvényesített kedvezmény adókulccsal számított összege csekély összegő támogatásnak minısül.) a 250 fınél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozónál a szabadalom, a használati és mintaoltalom magyarországi megszerzése és fenntartására felmerült kiadásból az adóévben elszámolt összeg, ha nem minısül alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés elszámolt költségének. (Az érvényesített csökkentés adókulccsal számított összege csekély összegő támogatásnak minısül.) Nem vehetı figyelembe: új sor beszúrása: közcélú adomány, a vissza nem térítendı munkáltatói támogatás (kivéve a segély címén juttatott összeg), Új sor beszúrása a mérték elé: A vállalkozói adóalap az elızıek figyelembevételével megállapított jövedelem, de legalább az eladott áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2%- a. (Az elvárt jövedelemre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a tevékenység megkezdése és az azt követı évben, ha az elızı 36 hónapban nem folytatott vállalkozói tevékenységet; ha vállalkozói bevétele a megelızı évhez viszonyítva 25%-ot csökkent; ha elemi kár érte.)

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik.

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik. Az 58340/1 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügyi példatár és feladatgyőjtemény tankönyv javításai a 2006. július 17-tıl érvényes jogszabályok alapján (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. évben kezdıdı adóévben a Bér Község Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut.

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut. Dr. Kovács Attila - PÉLDA Iparőzési adómegállapítás -> az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének korlátos levonhatósága a nettó árbevételbıl 1. A szabályozás bemutatása egy példán

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Elıtársasági bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben Kunbaracs önkormányzat

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához A bírói díjak elszámolásának két nagy formája ismert. - ha a játékvezetı vállalkozó - ha a játékvezetı nem vállalkozó

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap. adóévben a Barcs Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2009. adóévben a Hásságy Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl.

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185... TiszalokiKozosOnkormányzati Hivatal : Érkezett: Eladó: ı Szám: Elıirat: BEVALLÁS a helyi

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben