Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése*"

Átírás

1 Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* = Alkotmány október 1. Szerző neve alatt. = Az új görög katholikus egyházmegye felállítása köztudomás szerint nemcsak a románoknál váltott ki nagy ellenérzést, hanem a székhely kérdése miatt az új egyházmegyébe átcsatolt egyházközségek közt is ellentétek támadtak. Az Alkotmány" ismételve is helyesen rámutatott arra, hogy az új egyházmegye létsítése túlnyomóan hitéleti követelmény volt és így a románok ellenkezésének semmi erkölcsi alapja nincsen, De ha már egyszer ez az ellenérzés nemcsak feltámadt, hanem ismeretes vehemenciával kifejezésre is jutott és mai napig se csillapodott le, akkor annál kívánatosabb lett volna, hogy legalább az érdekelt magyar egyházközségek kebelében ne legyenek ellentétek még egy olyan, tulajdonképpen csak másodrangú kérdésben sem, mint aminő a székhelykérdés. Sajnos, ezek az ellentétek nem voltak elkerülhetők, még pedig tisztán anyagi, pénzügyi okok miatt. Ismeretes dolog, hogy már Trefort Ágost egykori nagynevű kultuszminiszterünk is foglalkozott az új egyházmegye eszméjével és emlékezetes az a kijelentése, hogy a püspökség székhelyét nem lehet olyan helyre tenni, ahol nincsenek meg a szükséges kulturális előfeltételek. Erre az álláspontra helyezkedett igen bölcsen a magyar püspöki kar is akkor, amikor az új egyházmegye felállítása aktuálissá vált és köztudomás szerint székhelyül Debrecent ajánlotta. Debrecen városa azonban semmi áldozatot sem akart hozni a székhely elnyeréseért, ellenben Hajdúdorog olyan

2 250 meszszemenö pénzügyi ajánlatot tett, amely sokak felfogása szerint még a város teljesítő képességét is meghaladja. így jutott bele Hajdúdorog a pápai bullába. Igaz ugyan, hogy Nyíregyháza nyomban követte Hajdúdorog példáját, de mégis elkésett; mert az akkori politikai viszonyok közt a kormánynak nem volt szabad napokig késnie, hogy a megelőző diplomáciai tárgyalások eredményét egy közjogi szempontból szükséges aktussal leszögezze és nem volt szabad megengednie, hogy a székhely kérdése ezt az aktust késleltesse. Főleg anyagi indokok késztették az illető egyházközségeket, papságot és kántortanítóságot is arra, hogy úgy a pápai bulla leérkezése előtt, mint ezt követőleg is Nyíregyháza mellett foglaljanak állást. Még pedig nem csupán a székhelylyel való könynyebb és olcsóbb közlekedés miatt, hanem leginkább azért, mert ezt a papi és kántortanítói állásra készülő gyermekeik iskoláztatása és egyáltalában családi érdekeik szempontjából öszszehasonlíthatatlanúl előnyösebbnek találták. Kiválóan anyagi érdekek izgatják végre Hajdúdorogot is, amikor olyan szívósan ragaszkodik a pápai bullában megállapított székhelyhez. Mint a görög katholikus magyarok országos bizottságának elnöke, én kötelességszerűleg állást foglaltam ebben a kérdésben, mihelyt az ellentétek első megnyilatkozását észrevettem. Csírájában igyekeztem elfojtani az ellentéteket s emiatt mindkét fél neheztelését vontam magamra. De most is abban a meggyőződésben vagyok, hogy a legjobb úton jártam. Az új egyházmegye székhely-kérdését ugyanis közmegnyugvásra s az egyházi és állami érdekeknek legmegfelelőbb módon lehetetlen a sablonos úton elintézni, hanem csakis azon bifurkáció útján, amelynek példáit a csanádi, munkácsi, gyulafehérvár-fogarasi és körösi egyházmegyékben látjuk. A három előbb nevezett egyházmegyénél ez abban áll, hogy teljes székhelye Temesvárra, Ungvárra, illetőleg Balázsfalvára helyeztetett át, a körösi egyházmegyében pedig a helyzet az, hogy csak a szoros értelemben vett püspöki székhely van Kőrösön, ellenben a szeminárium és a többi kulturális intézetek Zágrábban vannak. Arra nézve, hogyan történjék a bifurkálás, eleinte nem volt tiszta nézetem s ezt különben is a kinevezendő püspöknek kellett átengedni. Ez okból tehát én a kérdést pusztán csak az ellentétek kiegyenlítése szempontjából tárgyaltam és számolva Hajdúdorog-

3 nak nemcsak erkölcsi, hanem anyagi érdekeivel is, a kiegyeztetésre eleinte a körösi egyházmegye példáját találtam a legalkalmasabbnak. Nagyon nehéz volt a helyzetem azért, mert az a fegyverbarátság, amelv országos bizottságunk és a hajdúdorogi végrehajtó-bizottság közt 1898-ban létrejött és hoszszú ideig olyan üdvösnek mutatkozott, egy Hajdúdoroghoz közel álló és túlzó felekezeti szellemtől áthatott protestáns agitátornak machinációi következtében már 1905-ben megingott, a múlt év őszén pedig, mikor Hajdúdorogon a székhely kérdését idő előtt és napirenden kívül felvetették, véglegesen felbomlott. Mindazonáltal én a további egyenetlenség kikerülése érdekében félretettem minden érzékenységet és Hajdúdorog mellé állottam, de mint ezt mindenki, a hajdúdorogiak is jól tudják, kifejezetten csakis a bifurkáció alapján. Részem van tehát abban, hogy Hajdúdorog mint székhely bejutott a pápai bullába s bárha ezért az utólagosan megnyilatkozott többség neheztelését és kritikáját vontam is magamra, de nyugodt lélekkel viselem érte a felelősséget, még pedig a következő okokból: Az a kísérletem, hogy elejét vegyem a további egyenetlenségnek, nem sikerült; még pedig a már említett nehéz helyzeten kívül leginkább azért, mert a dorogiakban a pápai bullában lefektetett írott jog alapján felébredt a kapzsiság és megfeledkeztek a bifurkáció tekintetében tett igéreükről s mert a már szintén említett túlzó protesáns agitátornak befolyását nem voltam képes ellensúlyozni. E tekintetben tehát csak azzal vígasztalhatom magaamt, hogy: magna et voluisse sat est. De ha nem is sikerült elejét vennem a görög katholikus magyarság e legújabb és remélhetőleg a legutolsó kálváriaútjának: a közmegnyugvásra való későbbi megoldás alapját csakis ezen az úton lehet megvetni. A bifurkáció módjára nézve időközben megváltozott a véleményem, mert beláttam, hogy a püspöki székhelyet nem tanácsos elválasztani a kulturális intézményektől és az előttem lebegett körösi példa viszszás helyzetet jelent; nem marad tehát más hátra, mint a többi felsorolt egyházmegyék példáját követni. Ilyen, bárha csak legújabb kálváriaútunk befejeztével várható, közmegnyugvásra való megoldás ugyanis nem képzelhető máskép, mint úgy, hogy Hajdúdorog megtartsa azt az erkölcsi satisfactiót, hogy az új egyházmegye örök időkre hajdúdoroginak

4 neveztessék. Ezt pedig amenynyire én az egyház jogban jártas vagyok - lehetetlen volt máskép biztosítani, mint úgy, hogy a pápai bullában Hajdúdorog neveztessék meg székhelynek. Ez indított engem arra, hogy a kritikus pillanatban Hajdúdorog mellett foglaljak állást. Hogy a Hajdúdorognak biztosított ezen erkölcsi elégtétel elengedhetlen előfeltétele a későbbi közmegnyugvásra való megoldásnak, azt talán fölösleges is bővebben bizonyítanom. Az ország mit sem tud arról, hogy a hajdú dorogi utódok egy túlzó protestáns férfiú befolyása alatt menynyire lerombolták azt, amit dicső őseik építettek. Ezt a szomorú valóságot és a köztünk kiütött házi perpatvart mi természetesen nem igyekeztünk dobra ütni és így a valódi helyzetet nem ismerve, Hajdúdorog mellett az egész ország közvéleménye megnyilvánúlt akkor, amikor a püspökség felállítása aktuálissá vált. A kiütött viszálykodás ellenére mi, Hajdudorogon kivüli görög katholikus magyarok sem voltunk képesek megfeledkezni a hajdúdorogi ősök érdemeiről és nincs köztünk senki, aki ne látná szívesen azt, hogy az új egyházmegye hajdúdoroginak neveztessék, ha különben a tényleges székhely kérdése a túlnyomó többség kívánságához képest oldatik meg. Maga Hajdudorog is könynyebben meg fog nyugodni a túlnyomó többség óhaja szerinti megoldásban, ha legalább az erkölcsi satisfactiót megtarthatja és ha majd belátja, hogy menynyire tévútra lett vezetve egy túlzó protestáns agitátor által. És talán még minden más indoknál fontosabb az, hogy a felekezeti béke szempontjából nemcsak kívánatos, hanem egyenesen szükséges, hogy akár Nyíregyháza legyen a tényleges székhely, akár pedig Debrecen (amint ezt eleinte úgy a magyar püspöki kar, mint a kormány kívánta), az új püspökség mégis hajdudoroginak neveztessék. Ezt sem szükséges bővebben fejtegetni, mert világos, hogy akár a nyíregyházai, akár a debreceni protestáns többség felekezeti érzékenységét a tényleges székhely odatétele kevésbbé érintené, ha az új püspökség továbbra is hajdú doroginak fog neveztetni. Hogy pedig a túlnyomó többség csakugyan Nyíregyháza mellett van, ez világosan kitűnik abból, hogy Hajdúdorog mellett rajta kívül mindeddig csak három egyházközség nyilatkozott s hír szerint még három egyházközség készül nyilatkozni, ellenben Nyíregyháza mellett a munkácsi és eperjesi megyéből átcsatolt

5 hetvenkilenc egyházközség közül már eddig is ötvenhét egyházközség, tehát több mint kétharmad többség küldte be nyilatkozatát. Habár pedig minden várakozás ellenére a román püspökök a mai napig az elvi negáció álláspontján vannak s emiatt a tőlük átcsatolt nyolcvanhárom egyházközség nem nyilatkozhat szabadon, mégis jellemző, hogy Nyíregyháza mellett a román egyházmegyékből átcsatolt egyházközségek részéről is tizennyolc nyilatkozott. Kétségtelen, hogy már csak a közlekedési viszonyok miatt is, a többiek is csaknem kivétel nélkül Nyíregyháza mellett fognak állást foglalni, mihelyt a lelkek felszabadúlnak. Jellemző az utóbb említett egyházközségek megnyilatkozása abból a szempontból is, mert fényes világot vet arra, hogy a román egyházmegyékből átcsatolt egyházközségeknél csakugyan a lelkek felszabadításáról volt és van szó.

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

= Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. =

= Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. = Váljunk el! = Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. = Mikor a római zarándoklatról szóló díszes emlékkönyvünket kibocsátottuk, egyebek közt két kimagasló kitüntetés és megtiszteltetés

Részletesebben

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit. Védőbeszéd Trianonban szerző: Apponyi Albert Elhangzott: 1920. január 16. Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére.

Részletesebben

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 293 313. (1995) EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet Az első többpárti parlamenti választásokat

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS?

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR CSOPORTJÁNAK ANKÉTJE BERZEVICZY ALBERT ELŐSZAVÁVAL ÍR TÁ Κ ALBRECHT FERENC, BÚZA LÁSZLÓ, FÖLDES BÉLA, GRATZ GUSZTÁV, GYÖMÖREY GYÖRGY,

Részletesebben

Turcsányi Sándortól elsőként azt kérdeztem meg: nem lát-e ebben valami ellentmondást?

Turcsányi Sándortól elsőként azt kérdeztem meg: nem lát-e ebben valami ellentmondást? Item: 6920 Kiad sor: 11/19/1989 18:43:59 Om Fejléc: kiad rvk2020 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Turcsányi Sándorral, a Magyar Október Párt képviselőjével ---------------------------

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

Sieyés: Mi a harmadik rend?

Sieyés: Mi a harmadik rend? 36 II. fejezet: 1789 forradalmai A régi rend felszámolása 11. Sieyés: Mi a harmadik rend? 1789. január Emmanuel Joseph Sieyés abbé, chartres-i püspöki helynök kiváltságok ellen írt röpirata rendkívül népszerűvé

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Nagy-Britannia egyike azoknak az országoknak, amelyek sokáig a párt- és választás-finanszírozás legegyszerűbb szabályozási

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! "Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

A felszabadítás teológiája korunkban

A felszabadítás teológiája korunkban A felszabadítás teológiája korunkban Patsch Ferenc SJ 1. A jelenség megközelítése Még ha pontosan számba vesszük is tantételeit, a felszabadítás teológiáját nem lehet pusztán elméleti leírás útján megismertetni.

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Még sok tekintetben nem tisztázott, hogyan

Még sok tekintetben nem tisztázott, hogyan Léteznek egyetemes emberi jogi standardok, amelyeket mindenképpen be kell tartani A r m i n von Bogda n dy n é m et Eu rópa-jogá sz professzor r a l Halmai Gábor és Salát Orsolya beszélget Az európai elvek

Részletesebben

Társadalomtudomány és nemzeti érzés. Csak nemrég nálunk is szembehelyezték a társadalomtudomány elveit a nemzeti érzéssel. Bár ilyetén valóságos

Társadalomtudomány és nemzeti érzés. Csak nemrég nálunk is szembehelyezték a társadalomtudomány elveit a nemzeti érzéssel. Bár ilyetén valóságos 164 Társadalomtudomány és nemzeti érzés. Csak nemrég nálunk is szembehelyezték a társadalomtudomány elveit a nemzeti érzéssel. Bár ilyetén valóságos ellenkezést eleve is kizártnak kell tekintenünk a két

Részletesebben

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben