í:j!s.:*?$iz..n J<^L oh. 0'. - íl.i f - 10 ll- 0& O'l TcM of. cfj. Kapja: Átvételi időpont; Aláírás: 2012 MÁJ MÁJ 2.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "í:j!s.:*?$iz..n J<^L oh. 0'. - íl.i f - 10 ll- 0& O'l TcM of. cfj. Kapja: Átvételi időpont; Aláírás: 2012 MÁJ 02 2012 MÁJ 2.sz."

Átírás

1 J<^L oh. 0'. - íl.i f - I 2.sz.melléklet ügyüatszáo,,//./?.^. 0 /^^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ben a tol ás jelző, illetve videó figyelő- és rögzítő rendszerének szerződéses karbantartása június 30-ig. A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: the MOON" Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel. Budapest, Xs\M &,...!.?*... Budapest,.X^M.Xh, % v.. * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont; Aláírás: Fedezetigazolás Felhasználható összeg évi előirányzat Felhasznál! összeg Pénzügyi ellenjegyzés í:j!s.:*?$iz..n 2012 MÁJ 02 Jogi és Közbeszerzési referens 10 ll- 0& O'l Jogi szaljwél^mény G f & <t 2. Jl f. Jegyzői láttamozás tsát Q * <*} KÖtelezettség\'állaló dr. Papp Csilla jegyző Regisztráció: Gazdálkodási Osztály TcM of. cfj. <k 2012 MÁJ

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye : Budapest, Pétervárad u. 2.) képviseli: dr. Papp Csilla jegyző, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről the MOON" Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Csokonai u. 1. képviseli: Sebő János, Adószám: ) mint vállalkozó, (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint; 1. A Szerződés tárgya Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt-objektumai elektronikus behatolásjelző rendszereinek, illetve videó figyelő- és rögzítő rendszereinek átalánydíjas, negyedéves hibaelhárítási és karbantartási munkálatait. 2. A Vállalkozó kötelezettségei 2.1. A karbantartások műszaki tartalma: a szükséges tisztítások, beállítások, ellenőrzések, illetve Megrendelő által előzetesen jelzett hibák elhárítása, valamint az igényelt programváltoztatások végrehajtása. A karbantartások köre: az objektumban az M Üz. megrendelés alapján letelepített védelmi rendszer, valamint a meglévő behatolásjelző illetve videó figyelő és rögzítő rendszer azon megmaradó eszközei és berendezései, melyek a letelepített védelmi rendszerhez csatlakoztatásra kerülnek. A karbantartások gyakorisága: negyedéves Vállalkozó a negyedéves karbantartások időpontját előzetesen egyezteti Megrendelővel - legkésőbb a negyedévet megelőző 15. munkanapig - úgy, hogy két negyedéves karbantartás között 60 napnál rövidebb idő nem telhet el Vállalkozó a negyedéves karbantartások során külön felhívás nélkül felülvizsgálja a jelen szerződésben meghatározott vagyonvédelmi rendszert, berendezést és a berendezéseken, készülékeken elvégzi a preventív és a szükséges karbantartási munkákat Jelen szerződésben rögzített átalánydíj ellenében Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy egy esetleges bejelentett hiba elhárítását a hiba bejelentését követően legkésőbb a második munkanapon megkezdi. Azonban e hibaelhárítási tevékenység díját és anyagköltségét Vállalkozó jogosult a 2.1. pontban foglaltak szerint Megrendelő felé külön számlán érvényesíteni. CK

3 2.5. Vállalkozó a hibabejelentéseket telefonon: számon, -en: fogadja A karbantartások és a hibaelhárítások során szükségessé váló javítások anyagszükségletét, alkatrészigényét 1.000,-Ft N értékhatárig az átalánydíj magában foglalja Vállalkozó a karbantartások és a hibaelhárítások során szükségessé váló alkatrészcseréket 2.6. pontban meghatározott összeghatár felett Megrendelővel történt előzetes egyeztetés nélkül ,- Ft N összesített értékhatárig hajthat végre Vállalkozó a karbantartások és hibaelhárítások során szükségessé váló 2.7. pontban meghatározott összeghatárnál nagyobb költségű alkatrész- illetve berendezéscserét csak Megrendelő írásbeli megrendelését követően hajthat végre. Amennyiben Vállalkozó a karbantartás illetve hibaelhárítás során a megrendelést nem kapja meg, újbóli kiszállását és munkadíját, valamint a felmerülő anyagköltségeket Vállalkozó jogosult a pontban foglaltaknak megfelelően Megrendelő felé külön számlán érvényesíti Vállalkozó a helyszínen nem javítható eszközök, berendezések javítási időtartamára Megrendelő kérésére csereberendezést biztosíthat az aktuális beszerzési ár 1%-os napi díjáért. A csereberendezés kiszállításának, üzembe helyezésének, bontásának, visszaszállításának, valamint a helyszínen nem javítható eszköz bontásának, szállításának, szervizének, visszaépítésének költségeit a szerződésben meghatározott átalánydíj nem tartalmazza, azt Vállalkozó Megrendelő felé külön számlán érvényesíti Vállalkozó írásban értesíti Megrendelőt, ha a meghibásodott készülék gazdaságosan vagy a megfelelő megbízhatóság garantálása mellett már nem javítható. Megrendelő ezt követően legkésőbb 15 napon belül írásban nyilatkozik, hogy Vállalkozó a jelzettek ellenére is folytassa-e a készülék javítását vagy rendelkezik annak cseréjéről. Ennek hiányában Vállalkozó jogosult az általa biztosított cserekészüléket 15 napon belül a Megrendelő költségére leszerelni Igény esetén Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben foglalt munkák elvégzésével, a Megrendelővel egyeztetett személyeket bíz meg Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó magyarországi előírásoknak (MSZ, IEC, MABISZ, stb.) megfelelő teljesítésben állapodnak meg. Vállalkozó vállalja, hogy a vonatkozó szabványokat és eseti előírásokat betartja illetve betartatja. o\ 2

4 2.13. Külön megállapodás nélkül nem tartozik a szerződésben foglalt tevékenységek közé a negyedéves karbantartás és hibaelhárítás fogalma alá nem sorolható tevékenységek, mint például: átalakítás, bővítés, áthelyezés, természetes meghibásodás elhárítása, korrózió vagy elemi csapásból, illetve az üzemeltető hibájából vagy szakszerűtlen üzemeltetésből adódó hiba elhárítása. Ilyen esetekben Vállalkozó jogosult Megrendelő felé számlázni az igazolt anyagköltségen felül az 5.2. pontban meghatározott dokumentumok alapján a munkavégzést követően: javítási munkaóradíjként: 5*000,- Ft + 27% ÁFA-t, kiszállási díjként: 5'000,- Ft + 27% ÁFA-t, 3, A Megrendelő kötelezettségei 3.1. Biztosítja a berendezések, rendszerek rendeltetésszerű használatát, szakszerű kezelését Az észlelt hibákat írásban rögzíti és legkésőbb a 2.2. pontban meghatározott időpontig bejelenti a 2.5. pontban foglaltaknak megfelelően A berendezések illetéktelen beavatkozás elleni védelméről gondoskodik. Nem Vállalkozó által végrehajtott, vagy megkísérelt szerelés illetve szakszerűtlen javítás, erőszakos külső behatás (idegen beavatkozás) vagy egyéb nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett hiba elhárításának költségei Megrendelőt terhelik Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a szerződésben rögzített munkák elvégzéséhez. szükséges belépési engedélyeket, valamint a különböző helyiségekbe történő zavartalan bejutását és ott a szükség szerinti mozgását, a karbantartási illetve hibaelhárítási időpontokban biztosítani Folyamatosan közli Vállalkozóval az esetleges változásokat, 3.6. Biztosítja, hogy Vállalkozó tevékenysége elvégzését követően - az 5. pontban foglaltaknak megfelelően - a helyszínen, Megrendelő által igényelt számlamellékleteket haladéktalanul leigazoltathassa. 4. A vállalkozás dija 4.1. Vállalkozót az 1. pontban rögzített tevékenységért negyedéves átalánydíjként: ,- Ft + ÁFA illeti meg. azaz: ötszáznegyvenhétezer-hetvenhét forint + ÁFA 4.2. Vállalkozót az időközben műszaki bővítményekként telepített berendezések ill. rendszerek az 1. pontban rögzített tevékenységen túl (végső műszaki tartamuk a Melléklet l-ben részletezett) negyedéves átalánydíjként: ,- Ft + ÁFA illeti meg, azaz: négyszáznegyvenkétezer-hétszázhetvenegy forint + 27 % ÁFA, amely átalánydíjak tartalmazzák a kiszállással összefüggő egyéb (pl. gépkocsihasználat, stb.) költségeket is. ^ 3

5 5. Fizetési feltételek: 5.1. Vállalkozó a negyedéves átalánydíjról szóló számlát az előző negyedév utolsó hónapjának 15. napjától jogosult benyújtani Vállalkozó a negyedéves karbantartás és hibaelhárítás fogalma alá nem sorolható tevékenységek illetve a 2.4, pontban foglalt tevékenységek anyag illetve munkadíjszámláit az igazolt munkaelvégzési nyilatkozat illetve munkanapló, felhasznált anyagjegyzék - a leszerelt hibás, nem javítható alkatrészeket Vállalkozó átvétel ellenében a helyszínen hagyja - alapján és ezeket mellékelve a 5.1. pontban meghatározottaktól eltérően, külön is benyújthatja Díjak megfizetése: Megrendelő Vállalkozó által a fentieknek megfelelően kiállított és benyújtott számlák ellenértékét annak kézhezvételét követő 30 banki napon belül átutalja a Vállalkozó számú számlájára Megrendelő Vállalkozónak felróható okból származó nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk (1.) bekezdése alapján 7% / év kötbért számit fel. A kötbér alapját a vállalkozási díj képezi. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A szerződés határozott időtartamra jön létre, április 1-jétől december 31. napjáig. A szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával, 30 napos felmondási idő kikötésével Azonnali felmondásnak csak valamely fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén van helye. Súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő a szerződést írásban jogosult felmondani. A szerződés az írásbeli felmondásban megjelölt napon szűnik meg. A rendkívüli felmondás esetén Vállalkozó köteles ellátni feladatait addig, amíg Megrendelő nem gondoskodik a feladatok ellátásáról. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről a feladatok hanyag, szakszerűtlen teljesítése, Megrendelőnek okozott kár, Megrendelő részéről pedig, ha a díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget. 6.3.Vállalkozót tevékenysége során érintett minden személyre kiterjedő titoktartási kötelezettség terheli, minden Megrendelővel illetve az adott objektummal és az ott dolgozó személyekkel kapcsolatos tudomására jutott adatra, információra nézve. Vállalkozó a szerződés megszűnése után is köteles a szerződés kapcsán, Megrendelőről tudomására jutott minden információt szolgálati titokként kezelni. A 4

6 6.4.. Megrendelő megbízottjának neve, teljesítés igazolásra jogosult személy: Címe: Telefonszáma: Meghatalmazásának köre: 6.5. Vállalkozó megbízottjának neve: Címe: Telefonszáma: Meghatalmazásának köre: Juhász István, gondnokságvezető Bp Péterváradu teljes körű lebonyolítás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés kivételével Sebő János teljes körű lebonyolítás 6.6. Azokban a kérdésekben, amelyeket a szerződés nem tartalmaz, a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseit, a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján próbálnak rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a szerződés főbb adatainak közzétételéhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 37. (1) bekezdésében foglaltak szerint Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt aláírják. Budapest, Ql.<...$ é& * uw Budapest FcWáros XIV. Kerület Zugló Ön^Öfmáqyiat Polgármesteri Hivatala H? eitn^r Papp Csilla jegyző l^ Megrendelő Vállalkozó

7 1. számú melléklet Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala üzemeltetésébe taitozó elektronikus behatolásjelző, illetve videó figyelő- és rögzítő rendszerrel ellátott objektumai: Cím: 145 Budapest, Pétervárad u Polgármesteri Hivatal Budapest, Pétervárad u. 3. Szociális Iroda Budapest, Pétervárad u Okmányiroda, Anyakönyvi Hivatal Budapest, Varsó u. 11. Fsz.2. Humánpolitikai osztály Budapest, Varsó u. 11. Lem. 19. Gyámhivatal Budapest, Nagybecskerek u. 11. Ügyfélszolgálati Iroda Budapest, Wass Albert tér 12/A. Kisebbségek Háza Budapest, Csertő park 2. Ügyfélszolgálati Iroda Budapest, március 20.

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben