A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. ÉVFOLYAM 21. SZÁM NOVEMBER 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK Oldal 212/2006. (X. 27.) Korm. r. a Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl /2006. (X. 31.) GKM r. a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról /2006. (XI. 3.) GKM r. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról* JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok III. RÉSZ A KORMÁNY HATÁROZATA 1104/2006. (X. 31.) Korm. h. a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról IV. RÉSZ KÖZLEMÉNYEK A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai szakértõi összesített névjegyzékrõl A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai vizsgaelnöki összesített névjegyzékrõl Elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítése V. RÉSZ HIRDETÉS A Balatoni Hajózási Zrt. balatonboglári kikötõje új kikötõrendjének jóváhagyásáról * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 134. számának II. kötete tartalmazza.

2 1098 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám Jogszabályok A Kormány 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelete a Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl A Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a Pályamódosító hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl a következõket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában a) közszférában foglalkoztatott: aa) a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó köztisztviselõ és ügykezelõ, ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazott, ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy, ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy, ae) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, a közalapítványnál, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) XII. fejezete alapján közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló; b) pályakezdõ: az a közszférában foglalkoztatott, aki elõször létesített az aa) ae) pontban felsorolt jogviszonyt, és a jogviszony létesítésekor a huszonötödik életévét felsõfokú végzettségû személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be; c) nyugdíjas: az a közszférában foglalkoztatott, aki a jogviszonya megszûnésekor megfelel az Mt. 87/A. -a (1) (2) bekezdésében foglaltaknak; d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti korlátolt felelõsségû társaság és a zártkörûen mûködõ részvénytársaság; e) egyéni vállalkozó: az évi V. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó, aki vállalkozói igazolványát e rendelet kihirdetését követõen váltotta ki; f) többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet: az olyan gazdasági társaság, közhasznú társaság, amelyben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva legalább ötven százalék; g) tõkeemelés: korlátolt felelõsségû társaságban törzstõke, illetõleg zártkörûen mûködõ részvénytársaságban alaptõke emelés; h) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történõ elõállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerû használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerû használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévõ tárgyi eszköz bõvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítõképességének közvetlen növelését eredményezõ tevékenység is; i) ügyfél: az a jogviszonya megszûnéséig a közszférában foglalkoztatott, aki a Hitelprogram keretében a kedvezményes hitelt igénybe veszi, illetve annak igénybevételét kezdeményezi; j) finanszírozó hitelintézet: az a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 5. -ában meghatározott pénzügyi intézmény, amely az ügyfél számára a Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozott forrásból kedvezményes kamatozású hitelt nyújt; k) kedvezményes kamatozású hitel: a Kormány által elfogadott Hitelprogram keretében a finanszírozó hitelintézet által nyújtott, a Magyar Állam készfizetõ kezességvállalásával biztosított hitel. 2. (1) Az ügyfélnek nyújtható kedvezményes hitel összege a (2) bekezdésben meghatározott célra fordítandó összeg, de legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idõ legfeljebb három év. (2) A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag a) gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz, b) gazdasági társaságban történõ tõkeemeléshez, c) egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz lehet felhasználni. (3) A hitelbõl szerzett üzletrész vagy részvény futamidõ alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy összegben vissza kell fizetni.

3 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ (1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését követõ egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését közvetlenül megelõzõen megszakítás nélkül legalább egy évig pályakezdõk esetén legalább hat hónapig a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére július 1. és december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint a) a Ktv a (1) bekezdésének a) c) pontja, (2) bekezdésének a), illetve c) d) pontja, b) a Kjt a (1) bekezdésének a) c) pontja, c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetén a munkáltató mûködésével összefüggõ ok, d) a Hszt a (1) bekezdésének a) b) és d) pontja, illetve (2) bekezdésének c) pontja, vagy e) a Hjt a (1) bekezdésének a) b) és d) pontja alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszûnéséig nem minõsül nyugdíjasnak. (2) Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki a) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában lejárt esedékességû adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, b) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában hitelszerzõdésbõl eredõ lejárt tartozással rendelkezik, c) ellen a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában végrehajtási eljárás van folyamatban. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszûnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetõleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni. (4) A kedvezményes hitel iránti kérelemhez a (3) bekezdésben foglalt okiratokon túlmenõen eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani a) új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyzõ által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerzõdést, alapszabályt vagy alapító okiratot, b) tõkeemelés esetén az(oka)t a határozato(ka)t, amely(ek)ben a gazdasági társaság legfõbb szerve a tõkeemelés elhatározásáról, valamint arról dönt, hogy az ügyfelet jogosítja fel a tõkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására, továbbá a Gt ának (2) bekezdésében foglalt nyilatkozatot, c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt. (5) A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan, a) a Kvtv ának (3) bekezdésében meghatározott tõkeösszeg teljes felhasználásának idõpontjáig, de b) legkésõbb december 31-éig lehet benyújtani. 4. (1) A kedvezményes hitelhez a Kvtv ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel az állam készfizetõ kezességet vállal. Az állami kezességvállalás további feltételeire és a kezesség beváltásának rendjére az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevõ a Kvtv a (2) bekezdésének b) pontja szerinti a hitel tõkeösszege 2%-ának megfelelõ kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár számú, Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási díj elnevezésû számlájára befizesse. 5. (1) Az MFB Rt. feladata a Kvtv ának (3) bekezdése szerinti ,0 millió forintos állami kezességvállalási keret és ügyfelenként a 3,0 millió forintos hitelösszeg túllépésének megakadályozása. (2) Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a tárgynegyedévet követõ 30. napig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. 6. A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minõsül. A támogatás kategóriája: D. Csekély összegû támogatás. A hitelt kizárólag az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazására szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az egy vállalkozásnak csekély összegû támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurót. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

4 1100 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám A gazdasági és közlekedési miniszter 75/2006. (X. 31.) GKM rendelete a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A víziközlekedésrõl szóló évi XLII. törvény 88. -a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabályzat II. része 1.01 cikkének p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E rész alkalmazásában:] p) folyamfelügyeleti hajó a hajózási hatóság, a vízirendészet rendõri szervének, valamint a súlyos víziközlekedési balesetek és rendkívüli hajózási események szakmai vizsgálatát végzõ szervezet hajója; 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Kóka János s. k., gazdasági és közlekedési miniszter (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) a a következõ pontokkal egészül ki: [Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] 109. az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a jármûvek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõ részecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgázvagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl; 110. a Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a jármûvek hajtására használt sûrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõrészecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról; 111. a Bizottság 2006/51/EK irányelve (2006. június 6.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról. 2. A gazdasági és közlekedési miniszter 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelete a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról* A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. -ának (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 134. számának II. kötete tartalmazza. (1) Az MR. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az MR. A. Függelékének A/41. melléklete helyébe az e rendelet 2. mellékletében foglalt A/41. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet november 8-án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az MR ának 8. és 40. pontja. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló a) 12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet 3. mellékletének az MR. A. Függeléke A/41. mellékletét megállapító rendelkezése, valamint b) 44/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet 18. -ának (10) bekezdése és 14. melléklete.

5 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a jármûvek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag és légszennyezõ részecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl; b) a Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a jármûvek hajtására használt sûrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõrészecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására Dr. Garamhegyi Ábel s. k., gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár 1. melléklet a 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelethez A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. mellékletének módosítása Az MR. 1. melléklet 1/A. táblázatának 41. sora helyébe a következõ sor lép: [Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK] [MR EK (EGK) ENSZ-EGB függelék/ melléklet (mûszaki terület sorszáma) használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról; c) a Bizottság 2006/51/EK irányelve (2006. június 6.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról. alapirányelv A/ / /78 utolsó módosító irányelv 2005/ /51 elõírás módosítási sorozat Mûszaki terület típusjóváhagyási eljárásban M1 kategória A Alkalmazási kötelezettség típusjóváhagyási eljárásban M2, M3, N, O kategória B egyedi engedélyezési eljárásban] Dízel-motor emisszió Jogszabálymutató A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok (Magyar Közlöny évi száma) A) A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabály 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról (Magyar Közlöny 133. szám oldal) B) A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott egyéb jogszabályok 10/2006. (XI. 3.) MeHVM SZMM FVM GKM KvVM PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 6/2005. (III. 23.) TNM FMM FVM GKM KvVM PM TNM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 134. szám oldal) 11/2006. (XI. 3.) MeHVM GKM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 15/2004. (II. 16.) GKM IHM OM PM TNM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 134. szám oldal)

6 1102 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám A Kormány határozata A Kormány 1104/2006. (X. 31.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról A Kormány 1. hozzájárul ahhoz, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program, valamint az országos közúthálózat fejlesztéseinek évi megvalósítása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján az MFB Rt. az Állami Autópálya Kezelõ Rt. részére legfeljebb 90 milliárd forint és járulékai erejéig a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keret terhére készfizetõ kezességet vagy bankgaranciát vállaljon, és/vagy részére hitelt nyújtson. A készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia nyújtására és/vagy a hitel folyósítására olyan mértékben kerülhet sor, ameddig a kötelezettségvállalás nem lépi túl a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keretet. Felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy ennek megfelelõen utasítsa az MFB Rt.-t a készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtására; Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter Határidõ: azonnal 2. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont alapján az MFB Rt. készfizetõ kezesség vállalásához, vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtásához kapcsolódó, a évi XX. törvény 5. (1) bekezdés szerinti jogszabályi költségvetési kezesség beváltására, az adatszolgáltatásra és az elszámolás rendjére vonatkozó megállapodást az MFB Rt.-vel megkösse. A jogszabályi alapú kötelezettségvállalásért kezességvállalási díjat nem kell fizetni. Felelõs: pénzügyminiszter Határidõ: azonnal 3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg: a) a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozat 2. a) pontja és 4. pontjának elsõ mondata az alábbiak szerint módosul: a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) legfeljebb 20 milliárd forint, legfeljebb 25 éves lejáratú kedvezményes kamatozású 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%-os 3 év türelmi idõvel igénybe vehetõ hitelt nyújtson az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. -ának (2) bekezdésében meghatározott keret terhére; 4. Az MFB Rt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az árvíz miatt elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához 20 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. -ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére az MFB tv. 5. -ának (2) bekezdése alapján a Kormány árfolyam-garanciát vállal. b) az állami autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásáról szóló 1012/2005. (II. 19.) Korm. határozat 5. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: a) az MFB Rt. legfeljebb 153,043 milliárd forint hitelt nyújtson a Nemzeti Autópálya Rt. részére, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keret terhére, c) a madárinfluenza és az influenza A vírus okozta pandémiás oltóanyag és know-how külföldi értékesítésének támogatásához szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 2002/2006. (I. 18.) Korm. határozat 1 3. pontja hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

7 Közlemények A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai szakértõi összesített névjegyzékrõl Az összesített jegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. -ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A gazdasági és közlekedési miniszter mint szakképesítésért felelõs miniszter szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ személyek kerültek nyilvántartásba vételre. Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Ambrus Zoltán Kaposmérõ Dózsa Gy. u Áts Júlia Andrássy út 86. II Bacsik Ferencné Baracska Széchenyi u Bagi Mihály Kolozsvári u Bajók Sándor Kaposvár Nyár u Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet Kaposvár Vásártéri u i Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kar Diósy L. u MÁV Rt. Nyugdíjas, egyéni vállalkozó Baracska Széchenyi u Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth Lajos u Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet Kaposvár Vásártéri u szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1103

8 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Balogh István Debrecen Hajnal u. 11. II/ Bán Tivadarné Belgrád rkp Baráth Ferenc Érd IX. Barackfa u Barna Péter Intarzia u. 26. IV/ Bata Zsolt Mátraverebély Arany J. út gépjármûüzemi technikus Közlekedésépítõ: hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Gázautó-szerelõ Jármû-elektronikai technikus gépjármûüzemi technikus Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzõ Iskola Debrecen Böszörményi út Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u MÁV Rt. i területi Igazgatóság Kerepesi út Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u Nógrád Volán Rt. Salgótarján Rákóczi út KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

9 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Batta János Szolnok Kulich Gy. u. 1. II/ Bede Ottó Varjú K. u Besenyei Ferenc Tölgyes út 26/A 1213 Bihari Zsigmond Fehérgyarmat Széchenyi út Dr. Binder Károly Mátéháza u Anyagmozgató gépészeti technikus Jármû-elektronikai technikus Közlekedésautomatikai mûszerész technikus Jármû-elektronikai technikus Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus vasútgépész közútijármûgépész Gépipari, Közlekedési Szakközép- és szakiskola Szolnok Baross út Fõvárosi Közlekedési Felügyelet Mozaik u Nyugdíjas Móricz Zsigmond Szakképzõ és Szakközépiskola Fehérgyarmat Iskola köz Nyugdíjas 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1105

10 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Birinyi János Jászárokszállás Lehel u Bíró Ernõ Bazsalikom u Bobák Zoltán Rumbach Sebestyén u Bodri Csaba Páskomliget u Bor Sándor Pomáz Kadarka u Bor Sándorné Pomáz Kadarka u Boross István Szigeti J. u. 5. II/ Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályás motor- és erõátviteliberendezésszerelõ vasútgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Hajóépítõ Hajógép- és berendezési technikus Hajózási technikus hajózási és kikötõi technikus Klapka György Szakközép- és Szakiskola Jászberény Hatvani u MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság Andrássy út Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság Krisztina krt Magyar Posta Rt. -vidéki Igazgatóság Váci u Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság Krisztina krt Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola Jász u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

11 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Bosnyák János Kecskemét Csokor u. 12. I. em Bots Dénes dr. Õrlõ u Bõsze Sándor Vincellér u Brauner Gusztáv Szigethalom Váci Mihály u Budavári Zoltán Pajkos u Dr. Csányi László Nagyszombat u hajózási technikus Postaforgalmi szakmunkás Autóbuszvezetõ közúti jármûgépész gépjármûüzemi technikus Tehergépkocsi-vezetõ, közúti jármûgépész Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u BKV Rt. Közlekedési fõosztály Akácfa u Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth Lajos u BUDAVÉ Bt. Pajkos u.70. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Újhegyi út szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1107

12 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Cseh János Abony Néphadsereg utca Csillag István Csorna József A. u Csontos I. Györgyné Kecskemét Gyenes tér Csóti Ferenc Érd Emilia u Dénes András Török u. 6. II szállitmányozási technikus közúti jármûgépész gépjármûüzemi technikus szállítmányozási technikus Közlekedésépítõ útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Autóbuszvezetõ Közlekedésépítõ útépítõ technikus közúti jármûgépész szállítmányozási technikus Tehergépkocsi-vezetõ Útfenntartó szakmunkás gép-jármûüzemi technikus szállítmányozási technikus MÁV Rt. Személyszállítási Üzletág Üzemeltetési Fõosztály Kerepesi út Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet Gyõr Tatai u Bács-Kiskun Megyei Állami Kht. Kecskemét Bocskai u Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u Közúti Közlekedési Kamara, Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége Teréz krt KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

13 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Deutsch Józsefné Budakalász Máli Péter u Dobsa Imre Rákóczi út 47. III/ Erdélyi László Zsókavár u. 38. VII/ Farkas István LeheL u Farkas László Szinyei Merse u Fazekas Sándor Kecskemét Bólyai u Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó gépjármûüzemi technikus Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezésszerelõ vasútgépész Jármûelektronikai mûszerész Gázautószerelõ Jármû-elektronikai technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezésszerelõ közútijármûgépész gépjármûüzemi technikus közúti jármûgépész Magyar Posta Rt. i Posta Igazgatóság Pf MÁV Rt. Árufuvarozási Üzletág Andrássy út Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Árendás köz Nyugdíjas Nyugdíjas Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1109

14 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Földi Antal Rigó u. 30. II Füredi Gyula Szilveszter Gyõr Ady Endre u. 23/C 9026 Galló György Isaszeg Pozsonyi u Gubán Gyula Kecskemét Klauzál tér 5. IV Gulyás Jenõ Nárcisz u Info-struktúra menedzser Jármûelektronikai technikus Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésautomatikai mûszerész Távközlési szaktechnikus Távközlési technikus i Közlekedési Rt. Akácfa u Autófórum Riegler Kft. Gyõr Pesti u Nyugdíjas Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér VOLÁNBUSZ Rt. Szabolcs u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

15 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Halász János Szigetszentmiklós Szilfa u Harsányi László Ottó Debrecen Pohl u. 40/A 4030 Harsányi László Kaposvár Brassó u Hatfaludy Lászlóné Andrássy út Havasy István Pomáz Kodály Z. u Hemrich József Mohács Kertész u Herczku István Gyõr József Attila út Anyagmozgatógép-szerelõ közúti jármûgépész Repülõgépész-technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteli berendezésszerelõ Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útépítõ szakmunkás Közlekedésépítõ, útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás közúti jármûgépész Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth L. u Debreceni Közlekedési Rt. Debrecen Salétrom u Kapos Volán Rt. Kaposvár Füredi u Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u Magyar Közút Kht. Fényes Elek u Autós és Mezõgazdasági Centrum Kft. Mohács Pécsi u Lukács Sándor Szakiskola Gyõr Mártírok út szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1111

16 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Hodosy Imréné Szeged Pinty u. 21/ Horváth Emil Hévíz Bartók B. u Horváth Lajos Raul Wallenberg u. 2. II/ Huber Béla Vaskút Damjanich u Imri János Nádasdy Kálmán u. 6. IV/ Józsa András Gyõrzámoly Szabadság u Jármû-elektronikai technikus Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-szerelõ vasútgépész Jármû-elektronikai technikus közúti jármûgépész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Közlekedésgépészeti technikus Csonka János Mûszaki Szakközépiskola Szeged Temesvári krt Zala Volán Rt. Keszthely Mártírok u MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Andrássy út Jelky András Szakképzõ Iskola Baja Petõfi S. u MÁV Rt. Gépészeti Üzletág Mozdonyfenntartási fõosztály Andrássy út Arrabona Autóház Kft. Gyõr Dohány u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

17 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Józsa Gyula Cegléd VI. Mátyás kir. u Juhász Róbert Szeged Gyöngyöspata u Kakuk Györgyi Rahó u. 2 8/A fszt Károly József Damjanich u Kárpáti Attila Baranyai tér Karsay Lajos Képíró u Dr. Kata János Tungsram u. 55. IV/ Jármûelektronikai technikus Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Közlekedésautomatikai mûszerész Közlekedésautomatikai technikus Repülõgép-mûszerész Repülõgép-mûszerész technikus légi közlekedési technikus közúti jármûgépész Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás közútijármûgépész gépjármûüzemi technikus, MÁV Rt. Forgalmi Igazgatóság Andrássy út Gábor Dénes Gimnázium Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Mars tér Bethlen Gábor Közlekedési Szakközépiskola Árendás köz AEROK Repülésmûszaki Oktató és Szolgáltató Kft. Somfa köz Strabag Rt. Gubacsi út 8/B 1097 Nyugdíjas i Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar Mûszaki Pedagógiai Tanszék Egry J. u. 1. E ép. IV/ szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1113

18 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Katona László Kaszásdülõ u. 3. IX Kelemen István Eger Kiskanda út 2. II/ Keszmann János Etele út 34/A 1115 Kis István Pécs Bittner Alajos út Dr. Kiss Iván Bogdánfi u. 4/B 1117 közútijármûgépész szállítmányozási technikus, Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-szerelõ Vasútgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezés szerelõ Közlekedésgépészeti technikus Vasútgépész Közlekedési Fõfelügyelet Teréz krt Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet Eger Kertész u MÁV Rt. Baross Gábor Oktatási Központ Luther u Baranya Megyei Állami Közút-kezelõ Kht. Pécs Pf i Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mûegyetem rkp KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

19 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Kiss Sándor Debrecen Vikár Béla u. 22/A 4030 Kopiás András Haller u Kosztolányi Dezsõ Bóly Felszabadulás u Kosztyó Margit dr. Hímes u. 21/B 1029 Dr. Kovács Ferenc Domoszló u Autóelektronikai müszerész közútijármûgépész Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ gépjármûüzemi technikus közúti jármûgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás hajózási és kikötõi technikus légi közlekedési technikus Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzõ Iskola Debrecen Böszörményi u Közlekedési Fõfelügyelet Teréz krt Bólyi Gépüzemeltetõ Kft. Bóly Állomáspuszta 7754 MASZER Magyar Épületszerelõ Rt. Koppány u Széchenyi István Egyetem Gyõr Hédervári u szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1115

20 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Kovács István I. Debrecen Poroszlay u Kovács István II. Székesfehérvár Lugosi u Kovács László Nagyecsed Honvéd u. 6/A 4355 Dr. Kovács Zoltán Pilisszentiván Borbála u Kozma József Szolnok József Attila u / Kõfalusi László Üllõi út Kreitz Istvánné Gyõr Bulcsú u közúti jármûgépész hajózási és kikötõi technikus légi közlekedési technikus Közlekedésgépészeti technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteli-berendezésszerelõ vasútgépész Gázautószerelõ közúti jármûgépész Nyugdíjas ALBA Volán Rt. Székesfehérvár Börgöndi út UNILEVER Magyarország Kft. Nyírbátori Gyára Nyírbátony Táncsics M. u i Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Fõvám tér MÁV Rt. Tanmûhely Szolnok Körõsi u Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti közlekedési. Fõosztály Honvéd u Lukács Sándor Szakképzõ Iskola Gyõr Mártirok út KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

HATÁROZATOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

HATÁROZATOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. NOVEMBER 29. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra HATÁROZATOK

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /../2007. A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2007.(...) GKM- KvVM együttes rendelete a nem

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10022-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása Matematika Az Önökhöz

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma:./2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratát

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz.

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 1. sz. Melléklet A Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzat első számú kiegészítése kézizálogkölcsön nyújtásához elnevezésű szabályzathoz Zálogházak és befogadható zálogtárgyak

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben