A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. ÉVFOLYAM 21. SZÁM NOVEMBER 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK Oldal 212/2006. (X. 27.) Korm. r. a Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl /2006. (X. 31.) GKM r. a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról /2006. (XI. 3.) GKM r. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról* JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok III. RÉSZ A KORMÁNY HATÁROZATA 1104/2006. (X. 31.) Korm. h. a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról IV. RÉSZ KÖZLEMÉNYEK A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai szakértõi összesített névjegyzékrõl A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai vizsgaelnöki összesített névjegyzékrõl Elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítése V. RÉSZ HIRDETÉS A Balatoni Hajózási Zrt. balatonboglári kikötõje új kikötõrendjének jóváhagyásáról * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 134. számának II. kötete tartalmazza.

2 1098 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám Jogszabályok A Kormány 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelete a Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl A Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a Pályamódosító hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl a következõket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában a) közszférában foglalkoztatott: aa) a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó köztisztviselõ és ügykezelõ, ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazott, ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy, ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy, ae) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, a közalapítványnál, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) XII. fejezete alapján közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló; b) pályakezdõ: az a közszférában foglalkoztatott, aki elõször létesített az aa) ae) pontban felsorolt jogviszonyt, és a jogviszony létesítésekor a huszonötödik életévét felsõfokú végzettségû személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be; c) nyugdíjas: az a közszférában foglalkoztatott, aki a jogviszonya megszûnésekor megfelel az Mt. 87/A. -a (1) (2) bekezdésében foglaltaknak; d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti korlátolt felelõsségû társaság és a zártkörûen mûködõ részvénytársaság; e) egyéni vállalkozó: az évi V. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó, aki vállalkozói igazolványát e rendelet kihirdetését követõen váltotta ki; f) többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet: az olyan gazdasági társaság, közhasznú társaság, amelyben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva legalább ötven százalék; g) tõkeemelés: korlátolt felelõsségû társaságban törzstõke, illetõleg zártkörûen mûködõ részvénytársaságban alaptõke emelés; h) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történõ elõállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerû használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerû használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévõ tárgyi eszköz bõvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítõképességének közvetlen növelését eredményezõ tevékenység is; i) ügyfél: az a jogviszonya megszûnéséig a közszférában foglalkoztatott, aki a Hitelprogram keretében a kedvezményes hitelt igénybe veszi, illetve annak igénybevételét kezdeményezi; j) finanszírozó hitelintézet: az a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 5. -ában meghatározott pénzügyi intézmény, amely az ügyfél számára a Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozott forrásból kedvezményes kamatozású hitelt nyújt; k) kedvezményes kamatozású hitel: a Kormány által elfogadott Hitelprogram keretében a finanszírozó hitelintézet által nyújtott, a Magyar Állam készfizetõ kezességvállalásával biztosított hitel. 2. (1) Az ügyfélnek nyújtható kedvezményes hitel összege a (2) bekezdésben meghatározott célra fordítandó összeg, de legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idõ legfeljebb három év. (2) A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag a) gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz, b) gazdasági társaságban történõ tõkeemeléshez, c) egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz lehet felhasználni. (3) A hitelbõl szerzett üzletrész vagy részvény futamidõ alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy összegben vissza kell fizetni.

3 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ (1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését követõ egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését közvetlenül megelõzõen megszakítás nélkül legalább egy évig pályakezdõk esetén legalább hat hónapig a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére július 1. és december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint a) a Ktv a (1) bekezdésének a) c) pontja, (2) bekezdésének a), illetve c) d) pontja, b) a Kjt a (1) bekezdésének a) c) pontja, c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetén a munkáltató mûködésével összefüggõ ok, d) a Hszt a (1) bekezdésének a) b) és d) pontja, illetve (2) bekezdésének c) pontja, vagy e) a Hjt a (1) bekezdésének a) b) és d) pontja alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszûnéséig nem minõsül nyugdíjasnak. (2) Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki a) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában lejárt esedékességû adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, b) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában hitelszerzõdésbõl eredõ lejárt tartozással rendelkezik, c) ellen a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában végrehajtási eljárás van folyamatban. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszûnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetõleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni. (4) A kedvezményes hitel iránti kérelemhez a (3) bekezdésben foglalt okiratokon túlmenõen eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani a) új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyzõ által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerzõdést, alapszabályt vagy alapító okiratot, b) tõkeemelés esetén az(oka)t a határozato(ka)t, amely(ek)ben a gazdasági társaság legfõbb szerve a tõkeemelés elhatározásáról, valamint arról dönt, hogy az ügyfelet jogosítja fel a tõkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására, továbbá a Gt ának (2) bekezdésében foglalt nyilatkozatot, c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt. (5) A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan, a) a Kvtv ának (3) bekezdésében meghatározott tõkeösszeg teljes felhasználásának idõpontjáig, de b) legkésõbb december 31-éig lehet benyújtani. 4. (1) A kedvezményes hitelhez a Kvtv ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel az állam készfizetõ kezességet vállal. Az állami kezességvállalás további feltételeire és a kezesség beváltásának rendjére az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevõ a Kvtv a (2) bekezdésének b) pontja szerinti a hitel tõkeösszege 2%-ának megfelelõ kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár számú, Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási díj elnevezésû számlájára befizesse. 5. (1) Az MFB Rt. feladata a Kvtv ának (3) bekezdése szerinti ,0 millió forintos állami kezességvállalási keret és ügyfelenként a 3,0 millió forintos hitelösszeg túllépésének megakadályozása. (2) Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a tárgynegyedévet követõ 30. napig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. 6. A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minõsül. A támogatás kategóriája: D. Csekély összegû támogatás. A hitelt kizárólag az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazására szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az egy vállalkozásnak csekély összegû támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurót. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

4 1100 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám A gazdasági és közlekedési miniszter 75/2006. (X. 31.) GKM rendelete a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A víziközlekedésrõl szóló évi XLII. törvény 88. -a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabályzat II. része 1.01 cikkének p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E rész alkalmazásában:] p) folyamfelügyeleti hajó a hajózási hatóság, a vízirendészet rendõri szervének, valamint a súlyos víziközlekedési balesetek és rendkívüli hajózási események szakmai vizsgálatát végzõ szervezet hajója; 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Kóka János s. k., gazdasági és közlekedési miniszter (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) a a következõ pontokkal egészül ki: [Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] 109. az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a jármûvek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõ részecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgázvagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl; 110. a Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a jármûvek hajtására használt sûrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõrészecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról; 111. a Bizottság 2006/51/EK irányelve (2006. június 6.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról. 2. A gazdasági és közlekedési miniszter 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelete a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról* A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. -ának (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 134. számának II. kötete tartalmazza. (1) Az MR. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az MR. A. Függelékének A/41. melléklete helyébe az e rendelet 2. mellékletében foglalt A/41. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet november 8-án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az MR ának 8. és 40. pontja. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló a) 12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet 3. mellékletének az MR. A. Függeléke A/41. mellékletét megállapító rendelkezése, valamint b) 44/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet 18. -ának (10) bekezdése és 14. melléklete.

5 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a jármûvek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag és légszennyezõ részecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl; b) a Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a jármûvek hajtására használt sûrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõrészecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására Dr. Garamhegyi Ábel s. k., gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár 1. melléklet a 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelethez A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. mellékletének módosítása Az MR. 1. melléklet 1/A. táblázatának 41. sora helyébe a következõ sor lép: [Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK] [MR EK (EGK) ENSZ-EGB függelék/ melléklet (mûszaki terület sorszáma) használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról; c) a Bizottság 2006/51/EK irányelve (2006. június 6.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról. alapirányelv A/ / /78 utolsó módosító irányelv 2005/ /51 elõírás módosítási sorozat Mûszaki terület típusjóváhagyási eljárásban M1 kategória A Alkalmazási kötelezettség típusjóváhagyási eljárásban M2, M3, N, O kategória B egyedi engedélyezési eljárásban] Dízel-motor emisszió Jogszabálymutató A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok (Magyar Közlöny évi száma) A) A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabály 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról (Magyar Közlöny 133. szám oldal) B) A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott egyéb jogszabályok 10/2006. (XI. 3.) MeHVM SZMM FVM GKM KvVM PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 6/2005. (III. 23.) TNM FMM FVM GKM KvVM PM TNM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 134. szám oldal) 11/2006. (XI. 3.) MeHVM GKM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 15/2004. (II. 16.) GKM IHM OM PM TNM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 134. szám oldal)

6 1102 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám A Kormány határozata A Kormány 1104/2006. (X. 31.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról A Kormány 1. hozzájárul ahhoz, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program, valamint az országos közúthálózat fejlesztéseinek évi megvalósítása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján az MFB Rt. az Állami Autópálya Kezelõ Rt. részére legfeljebb 90 milliárd forint és járulékai erejéig a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keret terhére készfizetõ kezességet vagy bankgaranciát vállaljon, és/vagy részére hitelt nyújtson. A készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia nyújtására és/vagy a hitel folyósítására olyan mértékben kerülhet sor, ameddig a kötelezettségvállalás nem lépi túl a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keretet. Felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy ennek megfelelõen utasítsa az MFB Rt.-t a készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtására; Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter Határidõ: azonnal 2. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont alapján az MFB Rt. készfizetõ kezesség vállalásához, vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtásához kapcsolódó, a évi XX. törvény 5. (1) bekezdés szerinti jogszabályi költségvetési kezesség beváltására, az adatszolgáltatásra és az elszámolás rendjére vonatkozó megállapodást az MFB Rt.-vel megkösse. A jogszabályi alapú kötelezettségvállalásért kezességvállalási díjat nem kell fizetni. Felelõs: pénzügyminiszter Határidõ: azonnal 3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg: a) a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozat 2. a) pontja és 4. pontjának elsõ mondata az alábbiak szerint módosul: a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) legfeljebb 20 milliárd forint, legfeljebb 25 éves lejáratú kedvezményes kamatozású 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%-os 3 év türelmi idõvel igénybe vehetõ hitelt nyújtson az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. -ának (2) bekezdésében meghatározott keret terhére; 4. Az MFB Rt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az árvíz miatt elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához 20 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. -ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére az MFB tv. 5. -ának (2) bekezdése alapján a Kormány árfolyam-garanciát vállal. b) az állami autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásáról szóló 1012/2005. (II. 19.) Korm. határozat 5. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: a) az MFB Rt. legfeljebb 153,043 milliárd forint hitelt nyújtson a Nemzeti Autópálya Rt. részére, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keret terhére, c) a madárinfluenza és az influenza A vírus okozta pandémiás oltóanyag és know-how külföldi értékesítésének támogatásához szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 2002/2006. (I. 18.) Korm. határozat 1 3. pontja hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

7 Közlemények A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai szakértõi összesített névjegyzékrõl Az összesített jegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. -ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A gazdasági és közlekedési miniszter mint szakképesítésért felelõs miniszter szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ személyek kerültek nyilvántartásba vételre. Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Ambrus Zoltán Kaposmérõ Dózsa Gy. u Áts Júlia Andrássy út 86. II Bacsik Ferencné Baracska Széchenyi u Bagi Mihály Kolozsvári u Bajók Sándor Kaposvár Nyár u Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet Kaposvár Vásártéri u i Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kar Diósy L. u MÁV Rt. Nyugdíjas, egyéni vállalkozó Baracska Széchenyi u Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth Lajos u Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet Kaposvár Vásártéri u szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1103

8 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Balogh István Debrecen Hajnal u. 11. II/ Bán Tivadarné Belgrád rkp Baráth Ferenc Érd IX. Barackfa u Barna Péter Intarzia u. 26. IV/ Bata Zsolt Mátraverebély Arany J. út gépjármûüzemi technikus Közlekedésépítõ: hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Gázautó-szerelõ Jármû-elektronikai technikus gépjármûüzemi technikus Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzõ Iskola Debrecen Böszörményi út Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u MÁV Rt. i területi Igazgatóság Kerepesi út Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u Nógrád Volán Rt. Salgótarján Rákóczi út KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

9 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Batta János Szolnok Kulich Gy. u. 1. II/ Bede Ottó Varjú K. u Besenyei Ferenc Tölgyes út 26/A 1213 Bihari Zsigmond Fehérgyarmat Széchenyi út Dr. Binder Károly Mátéháza u Anyagmozgató gépészeti technikus Jármû-elektronikai technikus Közlekedésautomatikai mûszerész technikus Jármû-elektronikai technikus Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus vasútgépész közútijármûgépész Gépipari, Közlekedési Szakközép- és szakiskola Szolnok Baross út Fõvárosi Közlekedési Felügyelet Mozaik u Nyugdíjas Móricz Zsigmond Szakképzõ és Szakközépiskola Fehérgyarmat Iskola köz Nyugdíjas 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1105

10 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Birinyi János Jászárokszállás Lehel u Bíró Ernõ Bazsalikom u Bobák Zoltán Rumbach Sebestyén u Bodri Csaba Páskomliget u Bor Sándor Pomáz Kadarka u Bor Sándorné Pomáz Kadarka u Boross István Szigeti J. u. 5. II/ Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályás motor- és erõátviteliberendezésszerelõ vasútgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Hajóépítõ Hajógép- és berendezési technikus Hajózási technikus hajózási és kikötõi technikus Klapka György Szakközép- és Szakiskola Jászberény Hatvani u MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság Andrássy út Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság Krisztina krt Magyar Posta Rt. -vidéki Igazgatóság Váci u Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság Krisztina krt Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola Jász u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

11 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Bosnyák János Kecskemét Csokor u. 12. I. em Bots Dénes dr. Õrlõ u Bõsze Sándor Vincellér u Brauner Gusztáv Szigethalom Váci Mihály u Budavári Zoltán Pajkos u Dr. Csányi László Nagyszombat u hajózási technikus Postaforgalmi szakmunkás Autóbuszvezetõ közúti jármûgépész gépjármûüzemi technikus Tehergépkocsi-vezetõ, közúti jármûgépész Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u BKV Rt. Közlekedési fõosztály Akácfa u Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth Lajos u BUDAVÉ Bt. Pajkos u.70. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Újhegyi út szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1107

12 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Cseh János Abony Néphadsereg utca Csillag István Csorna József A. u Csontos I. Györgyné Kecskemét Gyenes tér Csóti Ferenc Érd Emilia u Dénes András Török u. 6. II szállitmányozási technikus közúti jármûgépész gépjármûüzemi technikus szállítmányozási technikus Közlekedésépítõ útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Autóbuszvezetõ Közlekedésépítõ útépítõ technikus közúti jármûgépész szállítmányozási technikus Tehergépkocsi-vezetõ Útfenntartó szakmunkás gép-jármûüzemi technikus szállítmányozási technikus MÁV Rt. Személyszállítási Üzletág Üzemeltetési Fõosztály Kerepesi út Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet Gyõr Tatai u Bács-Kiskun Megyei Állami Kht. Kecskemét Bocskai u Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u Közúti Közlekedési Kamara, Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége Teréz krt KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

13 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Deutsch Józsefné Budakalász Máli Péter u Dobsa Imre Rákóczi út 47. III/ Erdélyi László Zsókavár u. 38. VII/ Farkas István LeheL u Farkas László Szinyei Merse u Fazekas Sándor Kecskemét Bólyai u Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó gépjármûüzemi technikus Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezésszerelõ vasútgépész Jármûelektronikai mûszerész Gázautószerelõ Jármû-elektronikai technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezésszerelõ közútijármûgépész gépjármûüzemi technikus közúti jármûgépész Magyar Posta Rt. i Posta Igazgatóság Pf MÁV Rt. Árufuvarozási Üzletág Andrássy út Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Árendás köz Nyugdíjas Nyugdíjas Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1109

14 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Földi Antal Rigó u. 30. II Füredi Gyula Szilveszter Gyõr Ady Endre u. 23/C 9026 Galló György Isaszeg Pozsonyi u Gubán Gyula Kecskemét Klauzál tér 5. IV Gulyás Jenõ Nárcisz u Info-struktúra menedzser Jármûelektronikai technikus Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésautomatikai mûszerész Távközlési szaktechnikus Távközlési technikus i Közlekedési Rt. Akácfa u Autófórum Riegler Kft. Gyõr Pesti u Nyugdíjas Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér VOLÁNBUSZ Rt. Szabolcs u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

15 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Halász János Szigetszentmiklós Szilfa u Harsányi László Ottó Debrecen Pohl u. 40/A 4030 Harsányi László Kaposvár Brassó u Hatfaludy Lászlóné Andrássy út Havasy István Pomáz Kodály Z. u Hemrich József Mohács Kertész u Herczku István Gyõr József Attila út Anyagmozgatógép-szerelõ közúti jármûgépész Repülõgépész-technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteli berendezésszerelõ Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útépítõ szakmunkás Közlekedésépítõ, útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás közúti jármûgépész Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth L. u Debreceni Közlekedési Rt. Debrecen Salétrom u Kapos Volán Rt. Kaposvár Füredi u Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u Magyar Közút Kht. Fényes Elek u Autós és Mezõgazdasági Centrum Kft. Mohács Pécsi u Lukács Sándor Szakiskola Gyõr Mártírok út szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1111

16 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Hodosy Imréné Szeged Pinty u. 21/ Horváth Emil Hévíz Bartók B. u Horváth Lajos Raul Wallenberg u. 2. II/ Huber Béla Vaskút Damjanich u Imri János Nádasdy Kálmán u. 6. IV/ Józsa András Gyõrzámoly Szabadság u Jármû-elektronikai technikus Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-szerelõ vasútgépész Jármû-elektronikai technikus közúti jármûgépész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Közlekedésgépészeti technikus Csonka János Mûszaki Szakközépiskola Szeged Temesvári krt Zala Volán Rt. Keszthely Mártírok u MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Andrássy út Jelky András Szakképzõ Iskola Baja Petõfi S. u MÁV Rt. Gépészeti Üzletág Mozdonyfenntartási fõosztály Andrássy út Arrabona Autóház Kft. Gyõr Dohány u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

17 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Józsa Gyula Cegléd VI. Mátyás kir. u Juhász Róbert Szeged Gyöngyöspata u Kakuk Györgyi Rahó u. 2 8/A fszt Károly József Damjanich u Kárpáti Attila Baranyai tér Karsay Lajos Képíró u Dr. Kata János Tungsram u. 55. IV/ Jármûelektronikai technikus Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Közlekedésautomatikai mûszerész Közlekedésautomatikai technikus Repülõgép-mûszerész Repülõgép-mûszerész technikus légi közlekedési technikus közúti jármûgépész Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás közútijármûgépész gépjármûüzemi technikus, MÁV Rt. Forgalmi Igazgatóság Andrássy út Gábor Dénes Gimnázium Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Mars tér Bethlen Gábor Közlekedési Szakközépiskola Árendás köz AEROK Repülésmûszaki Oktató és Szolgáltató Kft. Somfa köz Strabag Rt. Gubacsi út 8/B 1097 Nyugdíjas i Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar Mûszaki Pedagógiai Tanszék Egry J. u. 1. E ép. IV/ szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1113

18 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Katona László Kaszásdülõ u. 3. IX Kelemen István Eger Kiskanda út 2. II/ Keszmann János Etele út 34/A 1115 Kis István Pécs Bittner Alajos út Dr. Kiss Iván Bogdánfi u. 4/B 1117 közútijármûgépész szállítmányozási technikus, Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-szerelõ Vasútgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezés szerelõ Közlekedésgépészeti technikus Vasútgépész Közlekedési Fõfelügyelet Teréz krt Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet Eger Kertész u MÁV Rt. Baross Gábor Oktatási Központ Luther u Baranya Megyei Állami Közút-kezelõ Kht. Pécs Pf i Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mûegyetem rkp KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

19 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Kiss Sándor Debrecen Vikár Béla u. 22/A 4030 Kopiás András Haller u Kosztolányi Dezsõ Bóly Felszabadulás u Kosztyó Margit dr. Hímes u. 21/B 1029 Dr. Kovács Ferenc Domoszló u Autóelektronikai müszerész közútijármûgépész Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ gépjármûüzemi technikus közúti jármûgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás hajózási és kikötõi technikus légi közlekedési technikus Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzõ Iskola Debrecen Böszörményi u Közlekedési Fõfelügyelet Teréz krt Bólyi Gépüzemeltetõ Kft. Bóly Állomáspuszta 7754 MASZER Magyar Épületszerelõ Rt. Koppány u Széchenyi István Egyetem Gyõr Hédervári u szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1115

20 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Kovács István I. Debrecen Poroszlay u Kovács István II. Székesfehérvár Lugosi u Kovács László Nagyecsed Honvéd u. 6/A 4355 Dr. Kovács Zoltán Pilisszentiván Borbála u Kozma József Szolnok József Attila u / Kõfalusi László Üllõi út Kreitz Istvánné Gyõr Bulcsú u közúti jármûgépész hajózási és kikötõi technikus légi közlekedési technikus Közlekedésgépészeti technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteli-berendezésszerelõ vasútgépész Gázautószerelõ közúti jármûgépész Nyugdíjas ALBA Volán Rt. Székesfehérvár Börgöndi út UNILEVER Magyarország Kft. Nyírbátori Gyára Nyírbátony Táncsics M. u i Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Fõvám tér MÁV Rt. Tanmûhely Szolnok Körõsi u Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti közlekedési. Fõosztály Honvéd u Lukács Sándor Szakképzõ Iskola Gyõr Mártirok út KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 21., csütörtök Tartalomjegyzék 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL - 1 - GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 10 ÉVES A GTTSZ (Szemelvények a GTTSZ 10 éves tevékenységéből) HÍRLEVÉL KÜLÖNKIADÁS GTTSZ jubileumi közgyűlése 2003. január 29. Dr. Kovács Árpád elnök

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0443 T/11020/1. 2004. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0035 Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök Tartalomjegyzék 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A MAÚT-ot érintő rendeletek

A MAÚT-ot érintő rendeletek 78. szám Budapest, 2009. április T ISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS K OLLÉGÁK! IDEI MÁSODIK HÍRLEVELÜNK MÁR a májusi közgyűlés előkészítéseként jelenik meg. 15 éves a Magyar Útügyi Társaság ebben az évben, ezért

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. ÁPRILIS 28. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 24., péntek Tartalomjegyzék 12/2014. (I. 24.) Korm. rendelet A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben