A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. ÉVFOLYAM 21. SZÁM NOVEMBER 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK Oldal 212/2006. (X. 27.) Korm. r. a Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl /2006. (X. 31.) GKM r. a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról /2006. (XI. 3.) GKM r. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról* JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok III. RÉSZ A KORMÁNY HATÁROZATA 1104/2006. (X. 31.) Korm. h. a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról IV. RÉSZ KÖZLEMÉNYEK A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai szakértõi összesített névjegyzékrõl A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai vizsgaelnöki összesített névjegyzékrõl Elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítése V. RÉSZ HIRDETÉS A Balatoni Hajózási Zrt. balatonboglári kikötõje új kikötõrendjének jóváhagyásáról * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 134. számának II. kötete tartalmazza.

2 1098 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám Jogszabályok A Kormány 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelete a Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl A Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a Pályamódosító hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl a következõket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában a) közszférában foglalkoztatott: aa) a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó köztisztviselõ és ügykezelõ, ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazott, ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy, ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy, ae) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, a közalapítványnál, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) XII. fejezete alapján közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló; b) pályakezdõ: az a közszférában foglalkoztatott, aki elõször létesített az aa) ae) pontban felsorolt jogviszonyt, és a jogviszony létesítésekor a huszonötödik életévét felsõfokú végzettségû személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be; c) nyugdíjas: az a közszférában foglalkoztatott, aki a jogviszonya megszûnésekor megfelel az Mt. 87/A. -a (1) (2) bekezdésében foglaltaknak; d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti korlátolt felelõsségû társaság és a zártkörûen mûködõ részvénytársaság; e) egyéni vállalkozó: az évi V. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó, aki vállalkozói igazolványát e rendelet kihirdetését követõen váltotta ki; f) többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet: az olyan gazdasági társaság, közhasznú társaság, amelyben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke a tõkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva legalább ötven százalék; g) tõkeemelés: korlátolt felelõsségû társaságban törzstõke, illetõleg zártkörûen mûködõ részvénytársaságban alaptõke emelés; h) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történõ elõállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerû használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerû használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévõ tárgyi eszköz bõvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítõképességének közvetlen növelését eredményezõ tevékenység is; i) ügyfél: az a jogviszonya megszûnéséig a közszférában foglalkoztatott, aki a Hitelprogram keretében a kedvezményes hitelt igénybe veszi, illetve annak igénybevételét kezdeményezi; j) finanszírozó hitelintézet: az a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 5. -ában meghatározott pénzügyi intézmény, amely az ügyfél számára a Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozott forrásból kedvezményes kamatozású hitelt nyújt; k) kedvezményes kamatozású hitel: a Kormány által elfogadott Hitelprogram keretében a finanszírozó hitelintézet által nyújtott, a Magyar Állam készfizetõ kezességvállalásával biztosított hitel. 2. (1) Az ügyfélnek nyújtható kedvezményes hitel összege a (2) bekezdésben meghatározott célra fordítandó összeg, de legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idõ legfeljebb három év. (2) A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag a) gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz, b) gazdasági társaságban történõ tõkeemeléshez, c) egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz lehet felhasználni. (3) A hitelbõl szerzett üzletrész vagy részvény futamidõ alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy összegben vissza kell fizetni.

3 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ (1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését követõ egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését közvetlenül megelõzõen megszakítás nélkül legalább egy évig pályakezdõk esetén legalább hat hónapig a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére július 1. és december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint a) a Ktv a (1) bekezdésének a) c) pontja, (2) bekezdésének a), illetve c) d) pontja, b) a Kjt a (1) bekezdésének a) c) pontja, c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetén a munkáltató mûködésével összefüggõ ok, d) a Hszt a (1) bekezdésének a) b) és d) pontja, illetve (2) bekezdésének c) pontja, vagy e) a Hjt a (1) bekezdésének a) b) és d) pontja alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszûnéséig nem minõsül nyugdíjasnak. (2) Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki a) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában lejárt esedékességû adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, b) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában hitelszerzõdésbõl eredõ lejárt tartozással rendelkezik, c) ellen a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában végrehajtási eljárás van folyamatban. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszûnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetõleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni. (4) A kedvezményes hitel iránti kérelemhez a (3) bekezdésben foglalt okiratokon túlmenõen eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani a) új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyzõ által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerzõdést, alapszabályt vagy alapító okiratot, b) tõkeemelés esetén az(oka)t a határozato(ka)t, amely(ek)ben a gazdasági társaság legfõbb szerve a tõkeemelés elhatározásáról, valamint arról dönt, hogy az ügyfelet jogosítja fel a tõkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására, továbbá a Gt ának (2) bekezdésében foglalt nyilatkozatot, c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt. (5) A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan, a) a Kvtv ának (3) bekezdésében meghatározott tõkeösszeg teljes felhasználásának idõpontjáig, de b) legkésõbb december 31-éig lehet benyújtani. 4. (1) A kedvezményes hitelhez a Kvtv ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel az állam készfizetõ kezességet vállal. Az állami kezességvállalás további feltételeire és a kezesség beváltásának rendjére az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevõ a Kvtv a (2) bekezdésének b) pontja szerinti a hitel tõkeösszege 2%-ának megfelelõ kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár számú, Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási díj elnevezésû számlájára befizesse. 5. (1) Az MFB Rt. feladata a Kvtv ának (3) bekezdése szerinti ,0 millió forintos állami kezességvállalási keret és ügyfelenként a 3,0 millió forintos hitelösszeg túllépésének megakadályozása. (2) Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a tárgynegyedévet követõ 30. napig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. 6. A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minõsül. A támogatás kategóriája: D. Csekély összegû támogatás. A hitelt kizárólag az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazására szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az egy vállalkozásnak csekély összegû támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurót. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

4 1100 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám A gazdasági és közlekedési miniszter 75/2006. (X. 31.) GKM rendelete a víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A víziközlekedésrõl szóló évi XLII. törvény 88. -a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabályzat II. része 1.01 cikkének p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E rész alkalmazásában:] p) folyamfelügyeleti hajó a hajózási hatóság, a vízirendészet rendõri szervének, valamint a súlyos víziközlekedési balesetek és rendkívüli hajózási események szakmai vizsgálatát végzõ szervezet hajója; 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Kóka János s. k., gazdasági és közlekedési miniszter (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) a a következõ pontokkal egészül ki: [Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] 109. az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a jármûvek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõ részecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgázvagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl; 110. a Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a jármûvek hajtására használt sûrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõrészecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról; 111. a Bizottság 2006/51/EK irányelve (2006. június 6.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról. 2. A gazdasági és közlekedési miniszter 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelete a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról* A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. -ának (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny évi 134. számának II. kötete tartalmazza. (1) Az MR. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az MR. A. Függelékének A/41. melléklete helyébe az e rendelet 2. mellékletében foglalt A/41. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet november 8-án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az MR ának 8. és 40. pontja. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló a) 12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet 3. mellékletének az MR. A. Függeléke A/41. mellékletét megállapító rendelkezése, valamint b) 44/2001. (XII. 18.) KöVIM rendelet 18. -ának (10) bekezdése és 14. melléklete.

5 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a jármûvek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag és légszennyezõ részecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl; b) a Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a jármûvek hajtására használt sûrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag- és légszennyezõrészecske-kibocsátása, valamint a jármûvek hajtására Dr. Garamhegyi Ábel s. k., gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár 1. melléklet a 76/2006. (XI. 3.) GKM rendelethez A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. mellékletének módosítása Az MR. 1. melléklet 1/A. táblázatának 41. sora helyébe a következõ sor lép: [Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK] [MR EK (EGK) ENSZ-EGB függelék/ melléklet (mûszaki terület sorszáma) használt, földgáz- vagy PB-gázüzemû külsõ gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról; c) a Bizottság 2006/51/EK irányelve (2006. június 6.) a 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint a 2005/78/EK irányelv IV. és V. mellékletének a jármûvekben használt kibocsátáscsökkentést ellenõrzõ rendszerekre és a gázüzemû motorokra vonatkozó mentességekre vonatkozó követelményeinek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról. alapirányelv A/ / /78 utolsó módosító irányelv 2005/ /51 elõírás módosítási sorozat Mûszaki terület típusjóváhagyási eljárásban M1 kategória A Alkalmazási kötelezettség típusjóváhagyási eljárásban M2, M3, N, O kategória B egyedi engedélyezési eljárásban] Dízel-motor emisszió Jogszabálymutató A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok (Magyar Közlöny évi száma) A) A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabály 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról (Magyar Közlöny 133. szám oldal) B) A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott egyéb jogszabályok 10/2006. (XI. 3.) MeHVM SZMM FVM GKM KvVM PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 6/2005. (III. 23.) TNM FMM FVM GKM KvVM PM TNM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 134. szám oldal) 11/2006. (XI. 3.) MeHVM GKM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 15/2004. (II. 16.) GKM IHM OM PM TNM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 134. szám oldal)

6 1102 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám A Kormány határozata A Kormány 1104/2006. (X. 31.) Korm. határozata a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének évi finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról A Kormány 1. hozzájárul ahhoz, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program, valamint az országos közúthálózat fejlesztéseinek évi megvalósítása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján az MFB Rt. az Állami Autópálya Kezelõ Rt. részére legfeljebb 90 milliárd forint és járulékai erejéig a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keret terhére készfizetõ kezességet vagy bankgaranciát vállaljon, és/vagy részére hitelt nyújtson. A készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia nyújtására és/vagy a hitel folyósítására olyan mértékben kerülhet sor, ameddig a kötelezettségvállalás nem lépi túl a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keretet. Felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy ennek megfelelõen utasítsa az MFB Rt.-t a készfizetõ kezesség vállalására, vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtására; Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter Határidõ: azonnal 2. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont alapján az MFB Rt. készfizetõ kezesség vállalásához, vagy a bankgarancia és/vagy a hitel nyújtásához kapcsolódó, a évi XX. törvény 5. (1) bekezdés szerinti jogszabályi költségvetési kezesség beváltására, az adatszolgáltatásra és az elszámolás rendjére vonatkozó megállapodást az MFB Rt.-vel megkösse. A jogszabályi alapú kötelezettségvállalásért kezességvállalási díjat nem kell fizetni. Felelõs: pénzügyminiszter Határidõ: azonnal 3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg: a) a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozat 2. a) pontja és 4. pontjának elsõ mondata az alábbiak szerint módosul: a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) legfeljebb 20 milliárd forint, legfeljebb 25 éves lejáratú kedvezményes kamatozású 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%-os 3 év türelmi idõvel igénybe vehetõ hitelt nyújtson az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. -ának (2) bekezdésében meghatározott keret terhére; 4. Az MFB Rt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az árvíz miatt elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához 20 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 36. -ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére az MFB tv. 5. -ának (2) bekezdése alapján a Kormány árfolyam-garanciát vállal. b) az állami autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásáról szóló 1012/2005. (II. 19.) Korm. határozat 5. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: a) az MFB Rt. legfeljebb 153,043 milliárd forint hitelt nyújtson a Nemzeti Autópálya Rt. részére, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. törvény 36. (2) bekezdésében meghatározott keret terhére, c) a madárinfluenza és az influenza A vírus okozta pandémiás oltóanyag és know-how külföldi értékesítésének támogatásához szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 2002/2006. (I. 18.) Korm. határozat 1 3. pontja hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

7 Közlemények A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a közlekedési Országos szakmai szakértõi összesített névjegyzékrõl Az összesített jegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. -ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A gazdasági és közlekedési miniszter mint szakképesítésért felelõs miniszter szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ személyek kerültek nyilvántartásba vételre. Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Ambrus Zoltán Kaposmérõ Dózsa Gy. u Áts Júlia Andrássy út 86. II Bacsik Ferencné Baracska Széchenyi u Bagi Mihály Kolozsvári u Bajók Sándor Kaposvár Nyár u Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet Kaposvár Vásártéri u i Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kar Diósy L. u MÁV Rt. Nyugdíjas, egyéni vállalkozó Baracska Széchenyi u Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth Lajos u Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet Kaposvár Vásártéri u szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1103

8 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Balogh István Debrecen Hajnal u. 11. II/ Bán Tivadarné Belgrád rkp Baráth Ferenc Érd IX. Barackfa u Barna Péter Intarzia u. 26. IV/ Bata Zsolt Mátraverebély Arany J. út gépjármûüzemi technikus Közlekedésépítõ: hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Gázautó-szerelõ Jármû-elektronikai technikus gépjármûüzemi technikus Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzõ Iskola Debrecen Böszörményi út Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u MÁV Rt. i területi Igazgatóság Kerepesi út Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u Nógrád Volán Rt. Salgótarján Rákóczi út KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

9 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Batta János Szolnok Kulich Gy. u. 1. II/ Bede Ottó Varjú K. u Besenyei Ferenc Tölgyes út 26/A 1213 Bihari Zsigmond Fehérgyarmat Széchenyi út Dr. Binder Károly Mátéháza u Anyagmozgató gépészeti technikus Jármû-elektronikai technikus Közlekedésautomatikai mûszerész technikus Jármû-elektronikai technikus Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus vasútgépész közútijármûgépész Gépipari, Közlekedési Szakközép- és szakiskola Szolnok Baross út Fõvárosi Közlekedési Felügyelet Mozaik u Nyugdíjas Móricz Zsigmond Szakképzõ és Szakközépiskola Fehérgyarmat Iskola köz Nyugdíjas 21. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1105

10 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Birinyi János Jászárokszállás Lehel u Bíró Ernõ Bazsalikom u Bobák Zoltán Rumbach Sebestyén u Bodri Csaba Páskomliget u Bor Sándor Pomáz Kadarka u Bor Sándorné Pomáz Kadarka u Boross István Szigeti J. u. 5. II/ Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályás motor- és erõátviteliberendezésszerelõ vasútgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Hajóépítõ Hajógép- és berendezési technikus Hajózási technikus hajózási és kikötõi technikus Klapka György Szakközép- és Szakiskola Jászberény Hatvani u MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság Andrássy út Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság Krisztina krt Magyar Posta Rt. -vidéki Igazgatóság Váci u Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság Krisztina krt Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola Jász u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

11 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Bosnyák János Kecskemét Csokor u. 12. I. em Bots Dénes dr. Õrlõ u Bõsze Sándor Vincellér u Brauner Gusztáv Szigethalom Váci Mihály u Budavári Zoltán Pajkos u Dr. Csányi László Nagyszombat u hajózási technikus Postaforgalmi szakmunkás Autóbuszvezetõ közúti jármûgépész gépjármûüzemi technikus Tehergépkocsi-vezetõ, közúti jármûgépész Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u BKV Rt. Közlekedési fõosztály Akácfa u Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth Lajos u BUDAVÉ Bt. Pajkos u.70. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Újhegyi út szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1107

12 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Cseh János Abony Néphadsereg utca Csillag István Csorna József A. u Csontos I. Györgyné Kecskemét Gyenes tér Csóti Ferenc Érd Emilia u Dénes András Török u. 6. II szállitmányozási technikus közúti jármûgépész gépjármûüzemi technikus szállítmányozási technikus Közlekedésépítõ útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Autóbuszvezetõ Közlekedésépítõ útépítõ technikus közúti jármûgépész szállítmányozási technikus Tehergépkocsi-vezetõ Útfenntartó szakmunkás gép-jármûüzemi technikus szállítmányozási technikus MÁV Rt. Személyszállítási Üzletág Üzemeltetési Fõosztály Kerepesi út Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet Gyõr Tatai u Bács-Kiskun Megyei Állami Kht. Kecskemét Bocskai u Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u Közúti Közlekedési Kamara, Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége Teréz krt KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

13 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Deutsch Józsefné Budakalász Máli Péter u Dobsa Imre Rákóczi út 47. III/ Erdélyi László Zsókavár u. 38. VII/ Farkas István LeheL u Farkas László Szinyei Merse u Fazekas Sándor Kecskemét Bólyai u Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó gépjármûüzemi technikus Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezésszerelõ vasútgépész Jármûelektronikai mûszerész Gázautószerelõ Jármû-elektronikai technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezésszerelõ közútijármûgépész gépjármûüzemi technikus közúti jármûgépész Magyar Posta Rt. i Posta Igazgatóság Pf MÁV Rt. Árufuvarozási Üzletág Andrássy út Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Árendás köz Nyugdíjas Nyugdíjas Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1109

14 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Földi Antal Rigó u. 30. II Füredi Gyula Szilveszter Gyõr Ady Endre u. 23/C 9026 Galló György Isaszeg Pozsonyi u Gubán Gyula Kecskemét Klauzál tér 5. IV Gulyás Jenõ Nárcisz u Info-struktúra menedzser Jármûelektronikai technikus Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ Közlekedésautomatikai technikus Közlekedésautomatikai mûszerész Távközlési szaktechnikus Távközlési technikus i Közlekedési Rt. Akácfa u Autófórum Riegler Kft. Gyõr Pesti u Nyugdíjas Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskemét Hunyadi tér VOLÁNBUSZ Rt. Szabolcs u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

15 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Halász János Szigetszentmiklós Szilfa u Harsányi László Ottó Debrecen Pohl u. 40/A 4030 Harsányi László Kaposvár Brassó u Hatfaludy Lászlóné Andrássy út Havasy István Pomáz Kodály Z. u Hemrich József Mohács Kertész u Herczku István Gyõr József Attila út Anyagmozgatógép-szerelõ közúti jármûgépész Repülõgépész-technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteli berendezésszerelõ Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útépítõ szakmunkás Közlekedésépítõ, útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás közúti jármûgépész Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Középiskola Kossuth L. u Debreceni Közlekedési Rt. Debrecen Salétrom u Kapos Volán Rt. Kaposvár Füredi u Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola Rippl Rónai u Magyar Közút Kht. Fényes Elek u Autós és Mezõgazdasági Centrum Kft. Mohács Pécsi u Lukács Sándor Szakiskola Gyõr Mártírok út szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1111

16 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Hodosy Imréné Szeged Pinty u. 21/ Horváth Emil Hévíz Bartók B. u Horváth Lajos Raul Wallenberg u. 2. II/ Huber Béla Vaskút Damjanich u Imri János Nádasdy Kálmán u. 6. IV/ Józsa András Gyõrzámoly Szabadság u Jármû-elektronikai technikus Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-szerelõ vasútgépész Jármû-elektronikai technikus közúti jármûgépész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Közlekedésgépészeti technikus Csonka János Mûszaki Szakközépiskola Szeged Temesvári krt Zala Volán Rt. Keszthely Mártírok u MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Andrássy út Jelky András Szakképzõ Iskola Baja Petõfi S. u MÁV Rt. Gépészeti Üzletág Mozdonyfenntartási fõosztály Andrássy út Arrabona Autóház Kft. Gyõr Dohány u KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

17 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Józsa Gyula Cegléd VI. Mátyás kir. u Juhász Róbert Szeged Gyöngyöspata u Kakuk Györgyi Rahó u. 2 8/A fszt Károly József Damjanich u Kárpáti Attila Baranyai tér Karsay Lajos Képíró u Dr. Kata János Tungsram u. 55. IV/ Jármûelektronikai technikus Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Közlekedésautomatikai mûszerész Közlekedésautomatikai technikus Repülõgép-mûszerész Repülõgép-mûszerész technikus légi közlekedési technikus közúti jármûgépész Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás közútijármûgépész gépjármûüzemi technikus, MÁV Rt. Forgalmi Igazgatóság Andrássy út Gábor Dénes Gimnázium Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Szeged Mars tér Bethlen Gábor Közlekedési Szakközépiskola Árendás köz AEROK Repülésmûszaki Oktató és Szolgáltató Kft. Somfa köz Strabag Rt. Gubacsi út 8/B 1097 Nyugdíjas i Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar Mûszaki Pedagógiai Tanszék Egry J. u. 1. E ép. IV/ szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1113

18 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Katona László Kaszásdülõ u. 3. IX Kelemen István Eger Kiskanda út 2. II/ Keszmann János Etele út 34/A 1115 Kis István Pécs Bittner Alajos út Dr. Kiss Iván Bogdánfi u. 4/B 1117 közútijármûgépész szállítmányozási technikus, Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-szerelõ Vasútgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus útépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezés szerelõ Közlekedésgépészeti technikus Vasútgépész Közlekedési Fõfelügyelet Teréz krt Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet Eger Kertész u MÁV Rt. Baross Gábor Oktatási Központ Luther u Baranya Megyei Állami Közút-kezelõ Kht. Pécs Pf i Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mûegyetem rkp KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

19 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Kiss Sándor Debrecen Vikár Béla u. 22/A 4030 Kopiás András Haller u Kosztolányi Dezsõ Bóly Felszabadulás u Kosztyó Margit dr. Hímes u. 21/B 1029 Dr. Kovács Ferenc Domoszló u Autóelektronikai müszerész közútijármûgépész Anyagmozgató gépészeti technikus Anyagmozgatógép-szerelõ gépjármûüzemi technikus közúti jármûgépész Közlekedésépítõ hídépítõ technikus informatikai technikus környezetvédõ technikus útépítõ technikus vasútépítõ technikus Útfenntartó szakmunkás hajózási és kikötõi technikus légi közlekedési technikus Postaforgalmi szakmunkás Postai forgalomellátó Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzõ Iskola Debrecen Böszörményi u Közlekedési Fõfelügyelet Teréz krt Bólyi Gépüzemeltetõ Kft. Bóly Állomáspuszta 7754 MASZER Magyar Épületszerelõ Rt. Koppány u Széchenyi István Egyetem Gyõr Hédervári u szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 1115

20 Sorszám Név, lakcím Szakterület Munkahely Nyilvántartási idõ lejárta Kovács István I. Debrecen Poroszlay u Kovács István II. Székesfehérvár Lugosi u Kovács László Nagyecsed Honvéd u. 6/A 4355 Dr. Kovács Zoltán Pilisszentiván Borbála u Kozma József Szolnok József Attila u / Kõfalusi László Üllõi út Kreitz Istvánné Gyõr Bulcsú u közúti jármûgépész hajózási és kikötõi technikus légi közlekedési technikus Közlekedésgépészeti technikus Kötöttpályásmotor- és erõátviteli-berendezésszerelõ vasútgépész Gázautószerelõ közúti jármûgépész Nyugdíjas ALBA Volán Rt. Székesfehérvár Börgöndi út UNILEVER Magyarország Kft. Nyírbátori Gyára Nyírbátony Táncsics M. u i Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Fõvám tér MÁV Rt. Tanmûhely Szolnok Körõsi u Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti közlekedési. Fõosztály Honvéd u Lukács Sándor Szakképzõ Iskola Gyõr Mártirok út KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 21. szám

HATÁROZATOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

HATÁROZATOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. NOVEMBER 29. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra HATÁROZATOK

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007 A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Továbbképzi Irodájának tájékoztatása a Kamarai Továbbképzi Bizottság által elfogadott 2009 évi kötelező továbbképzről Tervezők, szakértők, építi műszaki ellenőrök, felelős

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Komplex tanulmányi versenyek A verseny időpontja és helye Nevezési. Ideje: 2003. március 6. 10 óra 30 perc Helye: Katona József Műszaki, Közgazdasági

Komplex tanulmányi versenyek A verseny időpontja és helye Nevezési. Ideje: 2003. március 6. 10 óra 30 perc Helye: Katona József Műszaki, Közgazdasági Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) meghirdetése a 2002/2003-as tanévre Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi eket a szakképesítésért felelős Gazdasági és Közlekedési

Részletesebben

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartás az üzletszerű és szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartási cégjegyzék/nyilvántartási sz. 13334-2/2010 TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási-és vállalkozási Kft. 5000 Szolnok,

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs) Ez a dokumentum a megyék nevének ABC sorrendjében közli a fegyvertartás pszichológiai alkalmassági vizsgálatának helyszíneként kijelölt pszichológiai szaklaboratóriumokat. vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők

Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Képzés neve Helyszín Időpont Étrékelő kérdőívet kitöltők Összesített elégedettségi átlag (fő) A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDJÁNAK Nyírteleki Általános Iskola, 4461 KIALAKÍTÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése és az Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola Alternatív Közgazdasági Gimnázium Altisz Alapítványi Gimnázium Szakközépiskola

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

KIVONATOLT ÖSSZEFOGLALÁS Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat

KIVONATOLT ÖSSZEFOGLALÁS Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat KIVONATOLT ÖSSZEFOGLALÁS Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázat GOP-2011-2.1.1/M (KMOP-2011-1.2.1/M) max. 10 fő alkalmazottig és max. 200 MFt éves nettó árbevételig összesített pályázati adatok:

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2014. április 30. 1 Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 11 milliárd forint 2. Hitel célja Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben